Byla 2-478-840/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Editai Juršienei, dalyvaujant pareiškėjui G. S., nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui A. S. ir suinteresuotų asmenų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, Kaišiadorių rajono savivaldybės ir Strėvininkų socialinės globos namų atstovams,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo G. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. S., Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Kaišiadorių rajono savivaldybei ir Strėvininkų socialinės globos namams dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas n u s t a t ė:

4Pareiškėjas G. S. kreipėsi į teismą su patikslintu pareiškimu (b.l. 19-20) prašydamas:

5- nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo motina V. S. ir jo tėvas J. S. iki tėvo mirties ( - ) jungtinės nuosavybės teisėmis valdė viralinę, esančią Rūmų g. 4, Mūro Strėvininkų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav.;

6- nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo motina V. S. (mirusi 2013-12-05) priėmė sutuoktinio ir jo tėvo J. S. (miręs ( - )) palikimą faktiškai pradėdama jį valdyti.

7Pareiškėjas G. S. teismo posėdžio metu pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti, savo reikalavimus grindė šiais argumentais: jo tėvai: V. S. ir J. S., šiuo metu yra mirę. Pirma mirė tėvas – J. S. – ( - ), motina – V. S. – mirė ( - ). Tėvai nebuvo išsituokę, santuokoje susilaukė dviejų sūnų: jo – pareiškėjo G. S. – ir suinteresuoto asmens – A. S.. Tėvai kartu su jais – vaikais – gyveno ( - )., – turėjo gyvenamąjį namą, kuris nebuvo registruotas Nekilnojamojo turto registre, tačiau apie gyvenamojo namo egzistavimą ir jo priklausymą jo tėvams liudija Kauno apskrities archyvo pažyma. Greta namo 1985 m. tėvai pastatė viralinę, kuri taip pat nebuvo registruota Nekilnojamojo turto registre, tačiau apie jos egzistavimą ir jos priklausymą jo tėvams liudija Kaišiadorių r. sav. administracijos Žiežmarių apylinkės sen. pažyma. Po motinos mirties visą jos turtą (butą, žemę ir kt.) paveldėjo jis – pareiškėjas G. S., – jam ir buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą, o suinteresuotas asmuo A. S. motinos palikimo atsisakė. Daugiau paveldėtojų nėra ir nebuvo. Tačiau po tėvo J. S. mirties niekas iš jų į notarą dėl tėvo palikimo priėmimo nesikreipė, nors visą tėvo turtą iš karto po jo mirties priėmė jo sutuoktinė V. S., kuri su jais – vaikais – liko gyventi name, perėmė visus mirusiojo asmeninius daiktus ir rūpinosi likusiu, nors ir Nekilnojamojo turto registre neregistruotu, nekilnojamuoju turtu: mokėjo komunalinius mokesčius, prižiūrėjo ir tvarkė visą ūkį. Šiuo metu gyvenamojo namo nebėra – 1990 m. nugriautas, tačiau išliko viralinė, kuri šiuo metu jo pastangomis jau registruota Nekilnojamojo turto registre, tačiau daiktinės teisės į ją neįregistruotos – VĮ Registrų centras atsisakė įregistruoti daiktines teises į ją, nes nepakanka rašytinių įrodymų. Esant tokioms aplinkybėms, nustatytini jo prašomi juridinę reikšmę turintys faktai, kurie neabejotinai sukels teisines pasekmes ir jis galės savo vardu registruoti išlikusią viralinę kaip mirusios motinos V. S. paveldėtojas. Paklaustas apie gyvenamojo namo kilmę, jo tėvų daiktines teises į gyvenamąjį namą, pareiškėjas G. S. nieko neatsakė, nes nežino – neišlikę jokie rašytiniai dokumentai.

8Suinteresuotas asmuo A. S. į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant ir nurodė, jog visiškai sutinka su pareiškėjo G. S. pareiškimu, patvirtina visas jame nurodytas aplinkybes ir prašo jį tenkinti, nes į tėvų turtą jis nepretenduoja (b.l. 88).

9Suinteresuotų asmenų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, Kaišiadorių rajono savivaldybės ir Strėvininkų socialinės globos namų atstovai į teismo posėdį taip pat neatvyko, pateikė prašymus bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (b.l. 57, 74, 77-78, 97).

10Atsiliepimuose į pareiškėjo G. S. pareiškimą suinteresuoti asmenys Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija nurodė, jog neturi suinteresuotumo šios bylos baigtimi, nes teismo sprendimas nesukels jiems jokių teisinių pasekmių (b.l. 77-78, 57).

11Suinteresuoti asmenys Kaišiadorių rajono savivaldybė ir Strėvininkų socialinės globos namai atsiliepimuose į pareiškėjo G. S. pareiškimą nurodė, kad neprieštarauja dėl pareiškėjo G. S. reikalavimų patenkinimo (b.l. 53, 74).

12Pareiškimas tenkintinas.

13Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti ir aiškinti įstatymus. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 12 str. ir 178 str. šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (Lietuvos Respublikos CPK 182 str.). Lietuvos Respublikos CPK 185 str. nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

14Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-07 nutartis Nr. 3K-3-257/2010, 2010-01-22 nutartis Nr. 3K-3-13/2010, 2009-11-02 nutartis Nr. 3K-3-464/2009).

15Atkreiptinas dėmesys į tai, kad civiliniams teisiniams santykiams taikytini civilinių teisinių santykių atsiradimo metu galiojantys teisės aktai.

16Pagal Lietuvos Respublikos CPK 444 str. ir 445 str. teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, bet tik tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Teismine tvarka nenustatinėjami faktai, kurie realiai buvo ar yra, tačiau pagal teisę jie neturi juridinės reikšmės.

17Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės:

181) prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę;

192) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą;

203) pareiškėjas negali kitokia, t.y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą.

21Nagrinėjamu atveju pareiškėjas G. S. prašo nustatyti du juridinę reikšmę turinčius faktus: pastato valdymo nuosavybės teise (Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 2 d. 5 p.) ir palikimo priėmimo (Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 2 d. 8 p.).

22Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad:

23- V. S. (iki santuokos – Bartnauskaitė) ir J. S. yra pareiškėjo G. S. ir suinteresuoto asmens A. S. tėvai (b.l. 8, 36), susituokė ( - ) ir santuokoje gyveno iki vieno iš sutuoktinio mirties (b.l. 23). J. S. mirė ( - ), V. S. – ( - ) (b.l. 6-7, 23, 36);

24- pagal Kauno apskrities archyvo 2010-05-14 pažymą Nr. (10.6)V10-1660 (b.l. 10) Kaišiadorių r. Žiežmarių apylinkės LDT vykdomojo komiteto dokumentų fonde, 1967-1970 m. Mūro Strėvininkų kaimo ūkinėje knygoje įrašytas B. O., Andriaus ūkis. Šeimos narių sąraše įrašyta B. V., A., duktė. Knygos skiltyje „Ūkiui priklausantieji pastatai“ įrašyta: 1967-1970 m. – gyvenamasis namas (1936 m.). 1971-1972 m. Mūro Strėvininkų kaimo ūkinėje knygoje įrašytas B. O., A. ūkis. Knygos skiltyje „Ūkiui priklausantieji pastatai“ įrašyta: 1971-1972 m. – gyvenamasis namas (1936 m.). 1973-1975 m. Mūro Strėvininkų kaimo ūkinėje knygoje įrašytas B. O., A. ūkis. Knygos skiltyje „Papildomos žinios“ įrašyta: „Pirko namą iš Š. J. 1973.XI. sutartis (įrašyta pieštuku: „Medinis 11×6 vieno aukšto Naudingas gyv. plotas 51 m2 Nenaudingas gyv. plotas 15 m2“. Knygos skiltyje „Ūkiui priklausantieji pastatai“ įrašyta: 1973-1975 m. – gyvenamasis namas (1936 m.). 1976-1978 m. Mūro Strėvininkų kaimo ūkinėje knygoje įrašytas B. O., Andriaus ūkis (įrašas išbrauktas, mirė ( - )). Šeimos narių sąraše įrašyta B. A., A., sūnus (įrašas išbrauktas, išvyko 1976 m.). Knygos skiltyje „Ūkiui priklausantieji pastatai“ įrašyta: 1976-1979 m. – gyvenamasis namas (1936 m.). 1976-1979 m. Mūro Strėvininkų kaimo ūkinėje knygoje įrašytas S. J., A. ūkis. Šeimos narių sąraše įrašyta S. V., A., žmona. Knygos skiltyje „Papildomos žinios“ įrašyta: „Gyvena pas B. O.“. 1980-1985 m. Mūro Strėvininkų kaimo ūkinėje knygoje įrašytas S. J., A. ūkis. Šeimos narių sąraše įrašyta S. V., Antano, žmona. Knygos skiltyje „Ūkiui priklausantieji pastatai“ įrašyta: 1980-1982 m. – gyvenamasis namas (1930 m.); 1983-1985 m. – gyvenamasis namas (1930 m.). Kaišiadorių r. Žiežmarių apylinkės Tarybos, viršaičių dokumentų fonde, 1986-1990 m. Mūro Strėvininkų kaimo ūkinėje knygoje įrašytas S. V., A. ūkis (S. J., A. pavardė išbraukta, mirė ( - )). Knygos skiltyje „Ūkiui priklausantieji pastatai“ įrašyta: 1986-1990 m. – gyvenamasis namas (1930 m.). Papildomai įrašyta: „Namas nugriautas“ „Žinybinis namas Strėvininkų psich. internato“;

25- pagal Strėvininkų socialinės globos namų pažymą (b.l. 35) ši globos įstaiga veikia nuo 1936 m. Jos pavadinimai keitėsi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimais;

26- Kaišiadorių r. sav. administracija duomenų apie Strėvininkų psichoneurologinio internato žinybinį namą (1986-1990) bei jo priklausinius neturi (b.l. 38). Pareiškėjo G. S. nurodyta viralinė nėra įtraukta į Kaišiadorių r. sav. administracijos nekilnojamojo turto apskaitą ir nėra savivaldybės nuosavybė;

27- Kaišiadorių r. sav. administracijos Žiežmarių apylinkės sen. 2014-01-27 pažymoje (b.l. 13) nurodyta, jog pagal Kauno apskrities archyvo 2010-05-14 pažymą Nr. (10.6)V10-1660 V. S. vardu ( - )., yra registruoti šie pastatai: viralinė 1I1p, turinti 38 m3 bendro ploto. Pastatas statytas 1985 m., pastato unikalus Nr. ( - ). Pastatas yra ( - ), asmeninės nuosavybės teise iki mirties (mirties data – ( - )) priklausė V. S.. Pastatai statyti V. S. šeimos lėšomis;

28- pagal VĮ Registrų centro pateiktus duomenis (b.l. 14, 22, 40-50) Nekilnojamojo turto registre (registr. Nr. ( - )) 2013 m. yra registruota viralinė, unikalus Nr. ( - ), esanti adresu: ( - )Statybos pradžia ? 1985 m., statybos pabaiga – 1985 m., baigtumas – 100 %, tūris ? 38 m3, užstatymo plotas ?16 m2, statinio kategorija – I grupės nesudėtingas. Daiktinės teisės į ją, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai – neįregistruoti. VĮ Registrų centro Kauno filialo 2014-01-29 sprendimu Nr. KAKT-192 atsisakyta registruoti V. S. nuosavybės teises į šią viralinę, nes nepateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-03 nutarime Nr. 278 „Dėl dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991-07-25 sąrašo patvirtinimo“ nurodyti dokumentai – savivaldybės ar archyvo pažyma apie išrašus ūkinėse knygose;

29- pagal Kaišiadorių r. sav. administracijos Žiežmarių apylinkės sen. 2014-03-18 pažymą (b.l. 21) J. S. iki mirties (mirė ( - )) gyveno ( - ). Po jo mirties jam priklausantį nekilnojamąjį turtą valdė jo žmona V. S., gim. ( - ). V. S. mirė ( - );

30- Lietuvos notarų rūmų archyve, taip pat ir Kauno apskrities archyve duomenų apie ( - )irusio J. S. paveldėjimo bylos sudarymą nėra (b.l. 52, 68);

31Po V. S. mirties visą jos turtą paveldėjo sūnus – pareiškėjas G. S. (b.l. 9).

32Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus: pareiškėjo G. S. ir liudytojų M. S. bei S. G. paaiškinimus, taip pat rašytinius įrodymus, teismas sprendžia, jog pareiškėjo G. S. nurodytą viralinę, unikalus Nr. ( - ), esančią adresu: ( - ), 1985 m. pastatė pareiškėjo tėvai – V. ir J. S..

33Pagal tuo metu ? 1985 m. ? galiojusį 1964 m. Lietuvos Respublikos CK buvo valstybinė, kolūkinė kooperatinė, profsąjungų ir kitokių visuomeninių organizacijų bei asmeninė nuosavybė.

34Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tam tikro asmens nuosavybės teisei į tam tikrą turtą atsirasti turi būti konkretus nuosavybės teisės įgijimo pagrindas. Nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą gali būti įgyjama taip pat ir statybos proceso metu pastatant naują statinį. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką įgyti nuosavybę į statinį ir kartu visas savininko teises bei savininko teisių garantijas galima ne dėl bet kokio statybos proceso, bet tik tokiu atveju, kai statyba buvo pradėta ir vykdoma laikantis jos procesą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų, t.y. jei statybos procesas buvo teisėtas. Taigi statinio pastatymas yra daikto sukūrimas. Jeigu statytojas laikytųsi įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos statinių statybos tvarkos, jis įgytų nuosavybės teisę į pastatytą statinį pagal 1964 m. Lietuvos Respublikos CK.

35Nagrinėjamu atveju daiktinės teisės į pareiškėjo G. S. nurodytą viralinę niekam neįregistruotos, taip pat nėra duomenų apie šio statinio nelegalią statybą.

36Pagal tuo metu ? 1985 m. ? galiojusį 1964 m. Lietuvos Respublikos SŠK bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo dviejų sutuoktinių ar vieno jų vardu. Preziumuojama, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė.

37Ginčo dėl daiktinių teisių į viralinę nėra. Suinteresuoti asmenys neprieštarauja, kad būtų nustatytas toks juridinę reikšmę turintis faktas.

38Atsižvelgus į visas šias aplinkybes, pareiškėjo G. S. reikalavimas dėl pastato valdymo nuosavybės teise (Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 2 d. 5 p.) tenkintinas ir nustatytinas šis juridinę reikšmę turintis faktas, kad jo motina V. S. ir jo tėvas J. S. nuo 1985 m. valdė viralinę, unikalus Nr. ( - ), esančią adresu: ( - ) bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise.

39Pareiškėjos G. S. tėvas J. S. mirė ( - ), todėl pareiškimas dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo nagrinėtinas pagal 1964 m. Lietuvos Respublikos CK nuostata, nes pagal 2000-07-18 Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 38 str. 2000 m. Lietuvos Respublikos CK Penktosios knygos „Paveldėjimo teisė“ normos taikomos paveldėjimo santykiams tik tada, kai palikimas atsiranda įsigaliojus šiam kodeksui (2001-07-01).

40Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus: pareiškėjo G. S. ir liudytojų M. S. bei S. G. paaiškinimus, taip pat rašytinius įrodymus, teismas sprendžia, kad pareiškėjo G. S. motina V. S. turėjo teisę paveldėti ( - ) mirusio pareiškėjo G. S. tėvo ir jos sutuoktinio J. S. turtą pagal įstatymą (1964 m. Lietuvos Respublikos CK 567 str. 1 d., 573 str. 1 d. 1 p.). Įpėdinis laikomas priėmusiu mirusiojo palikimą, jei jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti (1964 m. Lietuvos Respublikos CK 587 str. 2 d.). Palikimo atsiradimo laikas – palikėjo mirties momentas (1964 m. Lietuvos Respublikos CK 569 str. 1 d.). Nuo palikimo atsiradimo momento (datos) atsiranda įpėdinių teisė priimti palikimą ir prasideda termino priimti palikimą eiga – 6 mėn. nuo palikimo atsiradimo dienos (1964 m. Lietuvos Respublikos CK 587 str. 3 d.). Palikimo priėmimas – tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais įpėdinio sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas, kilusias ar galinčias kilti iš palikimo. Įvertinus bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus, teismas sprendžia, kad pareiškėjo G. S. motina V. S. iš karto po pareiškėjo G. S. tėvo ir jos sutuoktinio J. S. mirties ( - ) pradėjo valdyti mirusiosio paliktą turtą: perėmė jo likusius asmeninius daiktus ir rūpinosi likusiu ūkiu, t.y. priėmė palikimą pradėdama faktiškai jį valdyti, ir šie veiksmai buvo atlikti per įstatyme nustatytą terminą – 6 mėn. nuo palikėjo mirties (1964 m. Lietuvos Respublikos CK 587 str. 2 d.).

41Ginčo dėl teisės į palikimą nėra. Suinteresuoti asmenys neprieštarauja, kad būtų nustatytas toks juridinę reikšmę turintis faktas.

42Atsižvelgus į visas šias aplinkybes, pareiškėjo G. S. reikalavimas dėl palikimo priėmimo (Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 2 d. 8 p.) tenkintinas ir nustatytinas šis juridinę reikšmę turintis faktas, kad jo motina V. S. po sutuoktinio J. S. mirties ( - )priėmė palikimą faktiškai pradėdama jį valdyti.

43Abu šie juridinę reikšmę turintys faktai nustatytini nuosavybės teisėms registruoti Nekilnojamojo turto registre ir paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

44Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265-270 str. ir 448 str., teismas

Nutarė

45G. S. pareiškimą tenkinti.

46Nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad:

47- V. S. (gim. ( - ), a.k. ( - ) ir J. S. (gim. ( - )) nuo 1985 m. valdė viralinę, unikalus Nr. ( - ), esančią adresu: ( - )., bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise;

48- V. S. (gim. ( - ), a.k. ( - ) priėmė sutuoktinio J. S. (gim. ( - ), mirusio ( - )) palikimą po jo mirties, faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą.

49Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Išnagrinėjęs bylą, teismas n u s t a t ė:... 4. Pareiškėjas G. S. kreipėsi į teismą su patikslintu pareiškimu (b.l.... 5. - nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo motina V. S. ir jo... 6. - nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo motina V. S. (mirusi... 7. Pareiškėjas G. S. teismo posėdžio metu pareiškimą palaikė ir prašė jį... 8. Suinteresuotas asmuo A. S. į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą... 9. Suinteresuotų asmenų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo... 10. Atsiliepimuose į pareiškėjo G. S. pareiškimą suinteresuoti asmenys... 11. Suinteresuoti asmenys Kaišiadorių rajono savivaldybė ir Strėvininkų... 12. Pareiškimas tenkintinas.... 13. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas... 14. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas... 15. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad civiliniams teisiniams santykiams taikytini... 16. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 444 str. ir 445 str. teismas ypatingosios... 17. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios... 18. 1) prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę;... 19. 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę... 20. 3) pareiškėjas negali kitokia, t.y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų,... 21. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas G. S. prašo nustatyti du juridinę reikšmę... 22. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad:... 23. - V. S. (iki santuokos – Bartnauskaitė) ir J. S. yra pareiškėjo G. S. ir... 24. - pagal Kauno apskrities archyvo 2010-05-14 pažymą Nr. (10.6)V10-1660 (b.l.... 25. - pagal Strėvininkų socialinės globos namų pažymą (b.l. 35) ši globos... 26. - Kaišiadorių r. sav. administracija duomenų apie Strėvininkų... 27. - Kaišiadorių r. sav. administracijos Žiežmarių apylinkės sen. 2014-01-27... 28. - pagal VĮ Registrų centro pateiktus duomenis (b.l. 14, 22, 40-50)... 29. - pagal Kaišiadorių r. sav. administracijos Žiežmarių apylinkės sen.... 30. - Lietuvos notarų rūmų archyve, taip pat ir Kauno apskrities archyve... 31. Po V. S. mirties visą jos turtą paveldėjo sūnus – pareiškėjas G. S.... 32. Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus: pareiškėjo G.... 33. Pagal tuo metu ? 1985 m. ? galiojusį 1964 m. Lietuvos Respublikos CK buvo... 34. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tam tikro asmens nuosavybės teisei į tam... 35. Nagrinėjamu atveju daiktinės teisės į pareiškėjo G. S. nurodytą... 36. Pagal tuo metu ? 1985 m. ? galiojusį 1964 m. Lietuvos Respublikos SŠK... 37. Ginčo dėl daiktinių teisių į viralinę nėra. Suinteresuoti asmenys... 38. Atsižvelgus į visas šias aplinkybes, pareiškėjo G. S. reikalavimas dėl... 39. Pareiškėjos G. S. tėvas J. S. mirė ( - ), todėl pareiškimas dėl palikimo... 40. Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus: pareiškėjo G.... 41. Ginčo dėl teisės į palikimą nėra. Suinteresuoti asmenys neprieštarauja,... 42. Atsižvelgus į visas šias aplinkybes, pareiškėjo G. S. reikalavimas dėl... 43. Abu šie juridinę reikšmę turintys faktai nustatytini nuosavybės teisėms... 44. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265-270 str. ir 448 str.,... 45. G. S. pareiškimą tenkinti.... 46. Nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad:... 47. - V. S. (gim. ( - ), a.k. ( - ) ir J. S. (gim. ( - )) nuo 1985 m. valdė... 48. - V. S. (gim. ( - ), a.k. ( - ) priėmė sutuoktinio J. S. (gim. ( - ), mirusio... 49. Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui,...