Byla 2-1089-464/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Ignera“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 27 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-629-569/2015 pagal ieškovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus ir uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Bioenergy“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Ignera“.

2Teisėja,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su bankroto bylos juridiniam asmeniui iškėlimu, įmonės mokumo vertinimu.

5Ieškovai UAB „Serpantinas“ (t. 1, b. l. 2-8), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius (t. 1, b. l. 80-81), UAB „Conlex“ (t. 1, b. l. 134-136) savarankiškais ieškiniais (pareiškimais) prašė iškelti atsakovui UAB „Baltic Bioenergy“ bankroto bylą. Reikalavimą iškelti atsakovui bankroto bylą motyvavo tuo, kad atsakovas dėl savo finansinės padėties nepajėgia vykdyti turtinių įsipareigojimų, yra nemokus.

6Šiaulių apygardos teismas 2015-02-27 nutartimi (t. 1, b. l. 163-164) priėmė UAB „Serpantinas“ atsisakymą nuo ieškinio ir bylos dalį pagal šios bendrovės ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Baltic Bioenergy“ nutraukė.

7Šiaulių apygardos teismo 2015-03-17 nutartimi (t. 2, b. l. 82) trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, į bylą įtraukė UAB „Ignera“.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2015-03-27 nutartimi (t. 2, b. l. 173-176) atsisakė iškelti bankroto bylą UAB „Baltic Bioenergy“. Teismas, įvertinęs atsakovo pateiktus duomenis apie UAB „Baltic Bioenergy“ finansinę padėtį, nustatė, kad bendrovės pradelsti įsipareigojimai neviršija 50 proc. įmonės turto, t. y. atsakovo pradelsti įsipareigojimai pagal skolas valstybei ir kitiems kreditoriams sudaro 706 104,20 Eur, o įmonės turtas – 2 066 957 Eur vertės. Be to, bendrovė, nors ir turi finansinių sunkumų, o jos atsiskaitomosioms sąskaitoms taikomas areštas, atsiskaitinėja su kreditoriais, įskaitant darbuotojus, derina skolų grąžinimo terminų atidėjimo klausimus, imasi priemonių atgauti debitorines skolas, taip pat gauna pajamų iš nuosavo turto nuomos, t. y. įvairiais būdais siekia toliau tęsti savo veiklą, svarsto galimybę kelti įmonei restruktūrizavimo bylą ir šiam ketinimui pritaria didžiausi įmonės kreditoriai. Teismo vertinimu, byloje nustatytos aplinkybės leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, atsakovas yra mokus, tik šiuo metu turi laikinų finansinių sunkumų, todėl kelti bankroto bylą nėra tikslinga.

10III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai

11Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDFV) Mažeikių skyrius atskirajame skunde (t. 3, b. l. 2-4) prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015-03-27 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – iškelti UAB „Baltic Bioenergy“ bankroto bylą. Nurodo, kad teismas netinkamai apskaičiavo per vienerius mokėtinų sumų ir įsipareigojimų, palyginus su visomis mokėtinomis sumomis ir įsipareigojimais, dydį. Be to, nepagrįstai neatsižvelgė į balanse užfiksuoto turto apimtį bei jo likvidumą, įskaitant debitoriaus BUAB „Baltic Wood“ skolą, kas turi įtakos tam, kad UAB „Baltic Bioenergy“ turto ir pradelstų įsipareigojimo santykis buvo nustatytas netinkamai. Teismo išvada dėl finansinių sunkumų laikino pobūdžio taip pat nepagrįsta. Vien sutarties dėl įmonei priklausančio turto nuomos sudarymas negarantuoja pastovių pajamų. Tuo tarpu atsakovo skolos kreditoriams ne tik kad nemažėja, o tendencingai didėja, ką patvirtina įsiskolinimo VSDFV Mažeikių skyriui padidėjimas. Ieškovo teigimu, aplinkybė, jog UAB „Baltic Bioenergy“ stambiausi kreditoriai, taip pat valdantys 75 proc. įmonės akcijų, sutinka su restruktūrizavimo proceso inicijavimu, neįrodo, jog atsakovas siekia atsiskaityti su visais kreditoriais. Priešingai, restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimas apribos kitų kreditorių galimybę atgauti jiems priklausančias lėšas.

12Atsakovas UAB „Baltic Bioenergy“ atsiliepime į atskirąjį skundą (t. 3, b. l. 8-14) prašo skundo netenkinti ir palikti galioti Šiaulių apygardos teismo 2015-03-27 nutartį. Sutinka su teismo išvada, jog 2015-03-25 duomenimis atsakovo pradelsti įsipareigojimai (706 104,20 Eur) neviršijo pusės į atsakovo balansą įrašyto turto vertės (2 066 957 Eur), taigi įmonė nėra nemoki ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme. Bendrovės finansinio reikalavimo į BUAB „Baltic wood” patenkinimo galimybė galutinai bus įvertinta tik bankroto procese, todėl teismas neturėjo pagrindo sumažinti viso turto vertę šio debitorinio reikalavimo dydžiu. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas imasi priemonių užtikrinti, kad atsiskaitymas su tiekėjais ir darbuotojais, nepriklausomai nuo to, kad įmonės sąskaitos yra areštuotos, nesustotų, kad įmonė toliau vykdytų ūkinę komercinę veiklą, ką patvirtina ir prie atsiliepimo pridedami mokėjimų dokumentai. VSDFV Mažeikių skyriaus reikalavimui užtikrinti buvo nustatyta priverstinė hipoteka atsakovo turtui, tačiau ieškovas išieškojimo veiksmų iš šio turto nėra atlikęs, todėl negalima daryti neginčijamos išvados, kad ir po minėto turto priverstinio realizavimo atsakovas išliks neatsiskaitęs su šiuo kreditoriumi. Atsakovo teigimu, aplinkybė, jog UAB „Bioinvesta“ yra uždelsusi atsiskaityti pagal nuomos sutartį, nereiškia, kad šiuo pagrindu atsakovo turimo turto vertė laikytina sumažėjusia bei pabloginančia santykį tarp atsakovo pradelstų įsipareigojimų ir į balansą įrašyto turto vertės, kaip ir tai, kad stambusis kreditorius Knud Erik Hansen Holding A/S yra atsakovo akcininkas, kuris savo finansiniu reikalavimu, be kita ko, gali disponuoti savo nuožiūra.

13Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą neteikė.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

16Dėl naujų įrodymų prijungimo

17Apeliantas su atskiruoju skundu savo argumentams pagrįsti kartu pateikė papildomą įrodymą – VSDFV finansinę ataskaitą pagal 2015-04-07 duomenis (t. 3, b. l. 5), o atsakovas su atsiliepimu į skundą – kasos išlaidų orderius, mokėjimų nurodymus, PVM sąskaitą faktūrą (t. 3, b. l. 15-21). Atsižvelgdamas į pateiktų papildomų įrodymų sąsajumą su nagrinėjamos bylos ginčo dalyku, teismas prijungia šiuos dokumentus prie bylos ir juos vertina kitų bylos įrodymų visumoje (CPK 314 str.).

18Dėl pagrindo kelti UAB „Baltic Bioenergy“ bankroto bylą

19Remiantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatomis, bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose (įmonės balanse, pelno (nuostolių) ataskaitoje, kapitalo pokyčių ataskaitoje, pinigų srautų ataskaitoje bei aiškinamajame rašte ir kituose įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindinčiuose dokumentuose), turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

20Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovo UAB „Baltic Bioenergy“ pradelsti skoliniai įsipareigojimai neviršija pusės į atsakovo balansą įrašyto turto vertės, todėl net bendrovei ir vėluojant atsiskaityti su kreditoriais, įskaitant darbuotojus, nėra pagrindo įmonės laikyti nemokia bei kelti jai bankroto bylą. Teismas, padarydamas šią išvadą, rėmėsi atsakovo į bylą pateiktuose finansiniuose dokumentuose – 2015-02-18 balanse, pelno (nuostolių) ataskaitoje, kreditorių, debitorių, ilgalaikio turto, atsargų sąrašuose – užfiksuotais duomenimis. Iš 2015-03-25 kreditorių sąrašo (t. 2, b. l. 100-102, 104) matyti, kad bendrovė nurodytai datai turėjo iš viso 2 426 418,64 Eur (802 447,07 Eur + 1 478 545,62 Eur + 90 370,84 Eur + 55 055,11 Eur) kreditorinių įsipareigojimų, iš jų pradelsti įsipareigojimai – 698 765,35 Eur (284 711,96 Eur – 1 200,38 Eur – 31,85 Eur – 91 275,20 Eur – 383 778,63 Eur – 907 584,57 Eur – 45 Eur – 3 200 Eur – 770,59 Eur – 55 055,11 Eur). Pagal 2015-02-18 balanso duomenis, įmonės turto nurodyta vertė – 2 066 957 Eur.

21Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad tuo atveju, jeigu būtų vadovaujamasi vien paminėtais duomenimis, būtų galima sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovo būsena neatitinka nemokumo kriterijų, kadangi pradelstų įsipareigojimų suma (698 765,35 Eur) neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės – 1 033 478,5 Eur (2 066 957 Eur / 2). Tačiau rėmimasis balanso duomenimis, nustatant įmonės mokumą (nemokumą), paprastai yra pakankamas, jeigu nekyla abejonių dėl balanso duomenų patikimumo. Nagrinėjamu atveju ieškovas VSDFV Mažeikių skyrius, atskiruoju skundu nesutikdamas su šia pirmosios instancijos teismo išvada, teigia, jog balanse nurodytas „Turto iš viso“ rodiklis neatspindi tikrosios turto, kuriuo įmonė disponuoja, vertės, kadangi didžiausiam UAB „Baltic Bioenergy“ debitoriui UAB „Baltic Wood“, kurio skola (1 083 150,50 Eur) sudaro 94 proc. visų debitorių sąraše nurodytų gautinų sumų, iškelta bankroto byla ir jo finansinė padėtis yra tokia bloga, kad tikimybė UAB „Baltic Bioenergy“ atgauti šią skolą yra itin menka.

22Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos teismas 2015-01-20 nutartimi (c. b. Nr. B2-532-210/2015) iškėlė UAB „Baltic Wood“ bankroto bylą, konstatavęs bendrovės nemokumą. Pagal nutarties turinyje užfiksuotą informaciją, 2014-11-30 balanso duomenimis UAB „Baltic Wood“ iš viso turėjo turto už 1 190 509 Lt, kas atitinka 344 795,24 Eur. Šiaulių apygardos teismo 2015-05-06 nutartimi patvirtintų kreditorinių reikalavimų bendra suma – 3 403 305,63 Eur. Tokioje faktinėje situacijoje apeliacinės instancijos teismas negali nesutikti su apelianto pozicija, kad egzistuoja prielaidos pagrįstoms abejonėms dėl UAB „Baltic Wood“ skolos atsakovui atgavimo realumo ir dėl to pripažinti 1 083 150,50 Eur sumą atsakovo realiai turimu turtu, iš kurio galėtų būti gautos pajamos, skirtos atsiskaityti su visais įmonės kreditoriais ir / ar įmonės veiklai tęsti (vystyti), nėra pagrindo. Ši nustatyta aplinkybė turi esminę reikšmę UAB „Baltic Bioenergy“ pradelstų įsipareigojimų ir turimo turto santykio, aktualaus vertinant bendrovės mokumą, tinkamam nustatymui.

23Nagrinėjamoje byloje aktualu ir tai, kad atsakovo teisė laisvai disponuoti kitu įmonės turtu apribota (dalis jo – įkeista, dalis – areštuota), kas taip pat stipriai sumažina galimybę gauti laisvų apyvartinių lėšų, reikalingų užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą. Atsakovo ketinimas ir gebėjimas perorganizuoti įmonės veiklą taip, kad ji generuotų pajamas, kurios užtikrintų bendrovės išsaugojimą ir atsiskaitymą su visais kreditoriais, iš esmės deklaratyvus, be to, prieštarauja byloje nustatytiems faktiniams duomenims. Kaip matyti iš 2014-12-18 UAB „Baltic Bioenergy“ patikrinimo pažymos (t. 1, b. l. 103), įmonėje 2014-12-10 dirbo 23 darbuotojai. Sodros viešai teikiami duomenys (http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/), taip pat internetinėje svetainėje www.rekvizitai.lt skelbiama informacija rodo, kad vos per pusmetį jų skaičius sumažėjo iki 5. Kaip pripažįsta pats atsakovas, UAB „Bioinvesta“, su kuria 2015-01-05 sudaryta atsakovui priklausančių patalpų ir įrangos dalies nuomos sutartis (t. 2, b. l. 41-45), pagal 41 745 Eur bendrai sumai išrašytas sąskaitas faktūras apmokėjo tik 1 450 Eur (t. 2, b. l. 93, 166-171). Pastebėtina, kad ir šis mokėjimas atsakovo nepasiekė, kadangi buvo tiesiogiai pervestas į įmonę atstovaujančios teisininkės sąskaitą (t. 2, b. l. 80-81, 129-130). Dar daugiau iš prašymo šią sumą pervesti advokatei I. B. turinio matyti, kad rimtų finansinių sunkumų turinčiai UAB „Baltic Bioenergy“ priklausančiomis piniginėmis lėšomis galimai buvo padengtos kitos įmonės (UAB „Baltic Wood“) dėl teisinės pagalbos patirtos išlaidos. Šiame kontekste pažymėtina, kad atsakovo veiksmai, kuriais siekiama padengti įmonės kreditorinius įsiskolinimus, prioritetą suteikiant atskiriems kreditoriams, anaiptol nėra teigiamai įmonę apibūdinantis veiksnys. Priešingai, aplinkybė, jog atsakovas siekia atsiskaityti iš esmės tik su jo pasirinktais kreditoriais, apeidamas pareigą mokėti privalomąsias įmokas į valstybės biudžetą (įsiskolinimas VSDFV 2015-06-04 sudarė 46 258,07 Eur, VMI pagal 2015-06-08 duomenis – 24 197,17 Eur; šių institucijų interneto svetainėje viešai skelbiama informacija), taip pat galimai pažeisdamas kreditorių, inicijavusių priverstinio skolos išieškojimo iš atsakovo procesą, sudaro prielaidas tikėtinai apeliacinės instancijos teismo išvadai susiformuoti, kad atsakovas siekia kitų, nei įmonės ir visų jos kreditorių, interesų užtikrinimas, tikslų. Tai papildomai suponuoja ir jau minėtos nuomos sutarties nuostatos, pavyzdžiui, 4.1. punkte pasakyta, kad nuomojamos patalpos bus naudojamos granulių gamybos veiklai (t. y. veikla, kurią vykdė atsakovas), o 6.3, 7,2 punktų pagrindu šalys įsipareigoja teikti viena kitai pagalbą, įdarbinant 10-12 nuomotojo (t. y. atsakovo) rekomenduotų medžio granulių gamybos specialistų.

24Išdėstytos aplinkybės neleidžia sutikti su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje padaryta išvada, jog nėra tikslinga UAB „Baltic Bioenergy“ kelti bankroto bylą, nes įmonė tikėtina yra moki. Tokį vertinimą taip pat suponuoja ir aplinkybė, kad tarp UAB „Baltic Bioenergy“ kreditorių pagal atsakovo teismui pateiktą 2015-03-25 sąrašą yra ir buvęs atsakovo darbuotojas V. G., su kuriuo atsakovas dar 2014-06-16 sudarė taikos sutartį dėl sumų, susijusių su darbo užmokesčiu, išmokėjimo (t. 2, b. l. 101; Mažeikių rajono apylinkės teismo c. b. Nr. 2-277-215/2014). Bylos dokumentų turinys patvirtina, kad dėl sulygtų sumų išieškojimo taip pat inicijuotas vykdymo procesas (t. 2, b. l. 125-128). Tai įrodo, kad atsakovas neatsiskaito su buvusiu savo darbuotoju, kas yra dar viena savarankiška sąlyga kelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu (įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas).

25Išdėstytų aplinkybių visuma sudaro pagrindą apeliacinės instancijos teismui konstatuoti, kad 2014 m. prasidėję UAB „Baltic Bioenergy“ finansiniai sunkumai nėra laikini ir esama bendrovės padėtis labiau tikėtina nesudaro sąlygų jos veiklos tęstinumui ar atnaujinimui. Remiantis teismų informacinėje sistemoje užfiksuota informacija, atsakovas (jo valdymo organai) iki šiol nėra kreipęsis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Vien atsakovo teiginiai ir įmonės akcininkų, taip pat per įmonės veikloje dalyvavusius asmenis (K. E. H.) su įmone susijusių kreditorių pritarimas restruktūrizavimo procesui patys savaime neįrodo, kad bendrovė iš tiesų vykdo pajamas generuojančią veiklą ir yra pajėgi ją tęsti, gerindama finansinius rodiklius. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą, ar UAB „Baltic Bioenergy“ finansinė būklė sudaro prielaidas konstatuoti sąlygų iškelti jai bankroto bylą buvimą, atsižvelgė ne į visas nagrinėjamoje byloje teisiškai reikšmingas aplinkybes, nors spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo teismas turi būti aktyvus, išsiaiškinti visas šiam klausimui teisingai išspręsti teisiškai reikšmingas aplinkybes ir (ne)mokumą konstatuoti ne vien atliekamais matematiniais skaičiavimais dėl į balansą įrašyto turto vertės ir pradelstų skolų santykio, o įrodymų apie įmonės finansinius pajėgumus veikti rinkoje visuma.

26Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama, o bankroto bylos iškėlimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 338 str.). Atsižvelgiant į tai, kad atskirajame skunde prašoma panaikinus skundžiamą nutartį, UAB „Vigoss“ iškelti bankroto bylą, pažymėtina, kad tokia bylos baigtis apeliacinės instancijos teisme negalima pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 8 dalį, kurioje nustatyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas, panaikinęs nutartį, kuria atsisakyta kelti bankroto bylą, negali priimti nutarties ją iškelti.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

28Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartį panaikinti ir bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Bioenergy“ klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su bankroto bylos juridiniam asmeniui... 5. Ieškovai UAB „Serpantinas“ (t. 1, b. l. 2-8), Valstybinio socialinio... 6. Šiaulių apygardos teismas 2015-02-27 nutartimi (t. 1, b. l. 163-164) priėmė... 7. Šiaulių apygardos teismo 2015-03-17 nutartimi (t. 2, b. l. 82) trečiuoju... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2015-03-27 nutartimi (t. 2, b. l. 173-176)... 10. III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDFV) Mažeikių... 12. Atsakovas UAB „Baltic Bioenergy“ atsiliepime į atskirąjį skundą (t. 3,... 13. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą neteikė.... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 17. Apeliantas su atskiruoju skundu savo argumentams pagrįsti kartu pateikė... 18. Dėl pagrindo kelti UAB „Baltic Bioenergy“ bankroto bylą ... 19. Remiantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 9 straipsnio 7... 20. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovo UAB „Baltic Bioenergy“... 21. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad tuo atveju, jeigu būtų... 22. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Šiaulių... 23. Nagrinėjamoje byloje aktualu ir tai, kad atsakovo teisė laisvai disponuoti... 24. Išdėstytos aplinkybės neleidžia sutikti su pirmosios instancijos teismo... 25. Išdėstytų aplinkybių visuma sudaro pagrindą apeliacinės instancijos... 26. Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama, o bankroto bylos... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 28. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartį panaikinti ir bankroto...