Byla I-535-643/2014
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Dzedulionio, Rūtos Miliuvienės ir Margaritos Stambrauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja)

2dalyvaujant pareiškėjo UAB „Via Unica“ atstovui advokatui Edgarui Mikaloniui, atsakovės Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovei Dovilei Terepaitei, atsakovės Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovėms Agnei Bagočiūtei, Agnei Stalerūnaitei, Giedrei Penikienei ir atsakovės VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros atstovei Arūnei Andrulionienei bei Dovilei Pociūtei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Via Unica“ skundą atsakovams Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai dėl sprendimų panaikinimo,

Nustatė

4pareiškėjas UAB „Via Unica“ (toliau – ir pareiškėjas arba Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu (tomas I, b. l. 1-9), vėliau su patikslintu skundu (tomas I, b. l. 47-56) prašydamas: 1) panaikinti 2012 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau – ir ūkio ministras) įsakymą Nr. 4-640 (toliau – ir Įsakymas Nr. 4-640) dėl Europos Sąjungos fondų lėšų išmokėtų projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-02-075 vykdytojai UAB „Via Unica“ grąžinimo; 2) panaikinti 2012 m. liepos 5 d. ūkio ministro įsakymo Nr. 4-641 (toliau – ir Įsakymas Nr. 4-641) dėl ūkio ministro 2010 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 4-455 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo 1.1 punktą; 3) panaikinti 2012 m. birželio 11 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – ir Agentūra) pažeidimo tyrimo išvadą Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-02-075/IT02 (toliau – ir Išvada); 4) panaikinti 2012 m. rugpjūčio 2 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Finansų ministerija) raštą Nr. (24.16.03)-5K-1213671-62-1206656 „Dėl VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pažeidimo tyrimo“ ir 5) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Pareiškėjas nurodo, kad 2012 m. liepos 5 d. ūkio ministras įsakymu Nr. 4-640 UAB „Via Unica“ projekto, projekto kodas VP3-1.3-ŪM-06-K-02-075 (toliau – ir Projektas) išlaidų sumą 324.422,51 Lt pripažino netinkamomis finansuoti išlaidomis, įskaitydamas 162.211,36 Lt UAB „Via Unica“ įnašą ir įpareigojo Bendrovę grąžinti išmokėtų lėšų dalį. 2012 m. liepos 5 d. ūkio ministras įsakymu Nr. 4-641 pakeitė 2010 m. birželio 11 d. ūkio ministro įsakymą Nr. 4-455 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 20007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą skyrimo“, sumažindamas UAB „Via Unica“ Projekto finansavimui skirtą lėšų kiekį. 2012 m. birželio 14 d. Agentūra surašė Išvadą, kuria remiantis ūkio ministras priėmė 2012 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. 4-640. 2012 m. rugpjūčio 2 d. atsakovas Finansų ministerija raštu Nr. (24.16-03)-5K-1213671-62-1206656 įformino sprendimą kuriuo pareiškėjo UAB „Via Unica“ skundą dėl Išvados pripažino nepagrįstu. Pareiškėjo nuomone, ūkio ministro Įsakymas Nr. 4-640, Agentūros Išvada ir Finansų ministerijos sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Pareiškėjas pažymi, kad ūkio ministras šį įsakymą priėmė remdamasis Išvada, kuri tuo metu buvo ginčijama, o ginčas dėl jos dar nebuvo išspręstas Finansų ministerijoje. Išvada nebuvo įsigaliojusi ir negalėjo sukelti jokių teisinių pasekmių. Todėl, pareiškėjo nuomone, įsakymas Nr. 4-640 yra priimtas nesilaikant ginčų nagrinėjimo tvarkos, nustatytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (toliau – ir Taisyklės) 211 punkte ir turi būti panaikintas Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies pagrindu.

6Pareiškėjas nesutinka su 2012 m. liepos 5 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-640, nes sugrąžinama gali būti tik ta lėšų suma, kuri yra didesnė nei priklauso ir ta didesnė lėšų suma yra išmokėta projekto vykdytojui, nes jis nesilaikė teisės aktų ir sutarčių nuostatų (Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintų finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių 5.2.2. punktas). Pareiškėjo teigimu, Bendrovė nepažeidė ES, Lietuvos Respublikos teisės aktų, tarptautinių sutarčių, paramos sutarties sąlygų ir negavo didesnės lėšų sumos nei priklauso. Nei teisės aktai, nei Projekto finansavimo ir administravimo sutartis nenumato baigtinio dokumentų, patvirtinančių projekto vykdytojo išlaidas, sąrašo. Pareiškėjas nurodo, jog pateikė visas Projekto išlaidas, patvirtinančius dokumentus. Visos finansavimo lėšos buvo panaudotos Projektui tinkamai įgyvendinti. Todėl Išvadoje nustatytos aplinkybės neatitinka tikrovės ir dėl to 2012 m. liepos 5 d. ūkio ministro įsakymas Nr. 4-640 nėra pagrįstas objektyviais duomenimis.

7Pareiškėjas nesutinka ir su Agentūros Išvadoje, bei Finansų ministerijos Sprendime padaryta išvada, jog vienašalis įskaitymas negali būti tinkamas norint pripažinti Projekto vykdytojo patirtas išlaidas deklaruotinomis Europos Komisijai, o pranešimas apie vienašalį įskaitymą (vienašalio įskaitymo aktas) negali būti laikomas tinkamu išlaidų apmokėjimo įrodymu dokumentu. Nurodo, jog Taisyklių 142.2 punkte ir Projektų administravimo ir finansavimo sutarties bendrųjų sąlygų 4.6.2 punkte yra nurodyta, jog įgyvendinančiai institucijai turi būti pateiktos „<...> visų išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų<...>“ kopijos. UAB „Via Unica“ nurodo patyrusi išlaidas ir neturi jokio kito dokumento, kaip vienašalis įskaitymo aktas. Nei Sutartis, nei minėtos teisės aktų nuostatos nenumato, kad vienašalis ar daugiašalis įskaitymo aktas negali būti patirtas išlaidas patvirtinančiu dokumentu. Pareiškėjo teigimu, Finansų ministerijos sprendime nepagrįstai nurodyta, jog UAB „Via Unica“ gavusi finansavimo lėšas, šių lėšų rangovui neišmokėjo (nepervedė), o atliko vienašalį įskaitymą ir tokiu būdu sumažino rangovui atlikto mokėjimo sumą. Pareiškėjo nuomone, jo 2011 m. rugpjūčio 9 d. vienašalis įskaitymo aktas yra išlaidas patvirtinantis dokumentas pagal CK 6.130 ir 6.131 straipsnius ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 12 ir 13 straipsnius. Paaiškino, kad UAB „Via Unica“ įskaitydama UAB „Ignalinos statyba“ mokėtiną sumą nieko negavo ir nepraturtėjo, nes neteko teisės gauti iš UAB „Ignalinos statyba“ žalos atlyginimo ir netesybų. Todėl UAB „Via Unica“ apmokėjo UAB „Ignalinos statyba“ už atliktus darbus įskaitymo būdu bei užtikrino padarytų nuostolių atlyginimą ir finansavimo lėšų naudojimą pagal paskirtį. Pareiškėjas pažymi, kad Europos komisijos 2012 m. kovo 22 d. rašte Nr. H3/KKT Ares (2012)163926 nurodyta, jog projektas nėra pajamas duodantis projektas, baudos (netesybos) kompensuoja paramos gavėjo patirtus nuostolius ir nesumažina paramos gavėjo patirtų išlaidų bei jos neturėtų būti išskaitomos iš visos patirtų išlaidų sumos. Todėl, priešingai nei nurodyta Sprendime, Europos Komisijos laikosi nuomonės, kad pranešimas apie vienašalį įskaitymą (vienašalio įskaitymo aktas) gali būti laikomas tinkamu išlaidų apmokėjimo įrodymu dokumentu ir gali būti deklaruojamas Europos Komisijai. Pareiškėjo nuomone, minėtuose teisės aktuose nėra nurodyta, koks konkretus išlaidas įrodantis dokumentas turi būti pateiktas įgyvendinančiai institucijai, o taip pat nenurodyta, kad toks dokumentas, kaip vienašalis įskaitymas nelaikomas pateisinančiu patirtų išlaidų. Tuo tarpu, atsakovai visiškai neįvertino visų faktinių aplinkybių ir dėl to formaliai priėmė skundžiamus teisės aktus. Pareiškėjo teigimu, jis nepadarė nei teisės normų, nei Projekto finansavimo ir administravimo sutarties bendrųjų sąlygų 9.1. punkto pažeidimų, todėl ūkio ministro įsakymas Nr. 4-640, Išvada ir Sprendimas turi būti panaikinti. Panaikinus ūkio ministro įsakymą Nr. 4-640, pareiškėjo nuomone, atitinkamai turi būti panaikintas ir 2012 m. liepos 5 d. ūkio ministro įsakymas Nr. 4-641.

8Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas advokatas Edgaras Mikalonis skundą palaikė iš esmės jame nurodytais motyvais ir prašė jį tenkinti.

9Atsakovė VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepime į skundą (tomas I, b. l. 88–91) prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad 2011 m. liepos 18 d. ji patvirtino pareiškėjo pateikto mokėjimo prašymo Nr. MP008 MPD2 dalį (sąskaitų apmokėjimo būdas) 324,422,51 Lt tinkamų finansuoti išlaidų sumai, iš jų finansavimo lėšos 162 211,15 Lt sumai. 2011 m. liepos 26 d. pareiškėjui buvo išmokėtos finansavimo lėšos pagal mokėjimo prašymo Nr. MP008 MPD2 dalį - 162 211,15 Lt sumai. Agentūra nurodo, jog vadovaujantis Taisyklių 142.2 punktu ir Projekto finansavimo ir administravimo sutarties bendrųjų sąlygų 4.6.2 punktu, projekto vykdytojas privalėjo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo lėšų gavimo į sąskaitą dienos išmokėti gautas lėšas, nuosavas lėšas projektui įgyvendinti rangovui ir pateikti Agentūrai pranešimą apie apmokėjimą kartu su visų išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijomis. Pareiškėjas 2011 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. 633 pateikė 2011 m. rugpjūčio 9 d. raštą Nr. 539 adresuotą UAB „Ignalinos statyba“ (toliau – ir Rangovas), kuriame pareiškė, kad vienašaliu pareiškimu įskaito Rangovui pagal 2010 m. gruodžio 6 d. Statybos darbų rangos sutartį Nr. S10/12/06 (toliau – ir Rangos sutartis) mokėtiną sumą, sudarančią 535 1 68,81 Lt, kaip priešpriešinį piniginį reikalavimą į Rangovo reikalavimą pagal Rangos sutartį už atliktus darbus 406 409,37 Lt sumai, t.y. gautas Projekto finansavimo lėšas pasilieka sau, o ne išmoka Rangovui. Taigi, pareiškėjas MP008 MPD2 dalyje pripažintų tinkamų finansuoti išlaidų 324 422,51 Lt neišmokėjo Rangovui, taip pat negrąžinto finansavimo lėšų 162 211,15 Lt į Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos sąskaitą. Tokiais savo veiksmais Projekto vykdytojas pažeidė Taisyklių 142.2 p., Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių (toliau – ir Išlaidų atitikties taisyklės) 8.5.1 p., Projekto finansavimo ir administravimo sutarties specialiųjų sąlygų 10.4 p. ir bendrųjų sąlygų 2.1.14 p. ir 4.6.2 p. Agentūros teigimu, pareiškėjo pateiktas vienašalis įskaitymas neatitinka Išlaidų atitikties taisyklių 5 punkte apibrėžtos išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumento sąvokos, nes juo neįrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas. Be to, vadovaujantis Išlaidų atitikties taisyklių 8.4 punktu, kad būtų pripažintos tinkamomis finansuoti, išlaidos, patirtos įgyvendinant projektus pagal strategiją ir šią strategiją įgyvendinančias veiksmų programas, privalo būti skirtos už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas, atliktus darbus sumokėti.

10Agentūra nesutinka su pareiškėjo skundo teiginiu, kad ūkio ministras negalėjo priimti ginčijamo 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 4-640, nes Išvada tuo metu buvo apskųsta Finansų ministerijai ir dar nebuvo gautas atsakymas iš jos. Agentūra nurodo, jog pažeidimo tyrimo išvadų įsigaliojimui nei Taisyklės, nei kiti teisės aktai nenumato įsigaliojimo sąlygų ar laikotarpio, pažeidimo tyrimo išvada įsigalioja nuo jos pasirašymo. Taisyklių 211 punktas nustato terminą, per kurį pareiškėjai ar projektų vykdytojai turi teisę apskųsti vadovaujančiai institucijai (Finansų ministerijai) įgyvendinančiosios institucijos (Agentūros) veiksmus. Todėl negali būti net teorinės galimybės Ūkio ministerijai pažeisti šį Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių punktą. Priešingai, Taisyklių 1983 punktas numato, kad „Projekto vykdytojui apskundus įgyvendinančiosios institucijos <...>sprendimą dėl pažeidimo (šių Taisyklių 211 ir 212 punktai), ministerija ir (ar) kita valstybės institucija gali atidėti įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo nagrinėjimą, iki <...> išsprendžiamas ginčas dėl įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo“. Taigi, teisės aktai numatė galimybę, bet ne pareigą Ūkio ministerijai atidėti sprendimo pažeidimą. Todėl Ūkio ministerija, atsižvelgdama į skundžiamoje LVPA pažeidimo tyrimo išvadoje pateiktą siūlymą, priimdama sprendimus pareiškėjo nurodytų teisės normų nepažeidė.

11Agentūra nesutinka ir su kitu pareiškėjo teiginiu, neva Finansų ministerija nepagrįstai teigia, jog Europos komisija nepripažįsta vienašalio įskaitymo akto tinkamu išlaidų apmokėjimo įrodymu. Paaiškina, kad kaip ir nurodo pats pareiškėjas, Europos Komisija išaiškino, kad tik tokios rangovų netesybos, kurios kompensuoja projektų vykdytojų patirtą žalą ir jų suma nėra išskaičiuota iš projekto vykdytojo rangovui atliktų mokėjimų, neturėtų mažinti tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Tačiau Europos Komisija nurodė, kad ši nuostata negalioja, kai projekto vykdytojas netesybų suma sumažina atliekamo mokėjimo sumą, t.y. tinkamos finansuoti yra tik projektų vykdytojų faktiškai patirtos išlaidos už faktiškai atliktus darbus.

12Dėl pareiškėjo teiginio, kad teisės aktuose nėra nurodyta, koks konkretus išlaidas įrodantis dokumentas turi būti pateiktas įgyvendinančiai institucijai, Agentūra pažymėjo, jog Išlaidų atitikties taisyklių 5 punkte nurodyta, kad išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai - banko sąskaitos išrašai, kasos išlaidų orderiai ar kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad pagal rangovų, pateiktas sąskaitas, perdavimo aktus, ar kitus dokumentai, kuriais pagrindžiamos patirtos išlaidos, buvo atliktas mokėjimas. Pareiškėjo pateiktas vienašalis įskaitymas neatitinka minėtose taisyklėse pateikto išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumento sąvokos, be to, jis mažina pareiškėjo rangovui mokėtinas sumas.

13Teismo posėdžio metu atsakovės Agentūros atstovės su skundu nesutiko iš esmės atsiliepime į skundą nurodytais argumentais ir prašė jį atmesti.

14Atsakovė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į skundą (tomas I, b. l. 77–81) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad 2012 m. birželio 14 d. Agentūra raštu Nr. R4-9704(13.1.5) (toliau – ir Raštas) pateikė Ūkio ministerijai priimtą sprendimą dėl pareiškėjo Projekto „nustatyto Europos Sąjungos (toliau – ir ES) finansinės paramos naudojimo pažeidimo“. Ūkio ministerija, gavusi Agentūros sprendimą dėl nustatyto pareiškėjo Projekto ES finansinės paramos naudojimo pažeidimo, išnagrinėjo jį nekeisdama nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusių netinkamų finansuoti išlaidų sumos, kaip, kad nurodyta Taisyklių 198 punkte, ir jo pagrindu priėmė skundžiamą 2012 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. 4-640, kuriame nurodė konkrečius teisės aktus ir dokumentus, kuriais vadovavosi ir į ką atsižvelgė jį priimdama, kas įrodo, jog priimtas įsakymas yra pagrįstas.

15Dėl pareiškėjo teiginio, jog skundžiamas įsakymas Nr. 4-640 buvo priimtas nesilaikant ginčų nagrinėjimo tvarkos, nustatytos Taisyklių 211 punkte, Ūkio ministerija nurodo, kad Taisyklių 198 punkte numatyta galimybė atidėti Agentūros sprendimo dėl pažeidimo nagrinėjimą, o ne prievolė, kai tuo tarpu, Taisyklių 198 punkte yra įtvirtintas įpareigojimas, priimti sprendimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Agentūros sprendimo gavimo. Skundžiamas sprendimas, kaip tik ir buvo priimtas suėjus 15 darbo dienų terminui, t. y. 2012 m. liepos 5 dieną, kai tuo tarpu, Finansų ministerija sprendimą dėl pareiškėjo skundo išdėstė 2012 m. rugpjūčio 2 d. rašte. Taigi, jei Ūkio ministerija būtų laukusi Finansų ministerijos sprendimo, ji būtų pažeidusi Taisyklių 198 punktą. Taip pat pabrėžė, jog Taisyklių 211 punkte yra nustatyta vadovaujančiosios institucijos, t. y. Finansų ministerijos skundų nagrinėjimo tvarka, o ne Ūkio ministerijos, kurios ji niekaip nepažeidė, kas rodo, jog pareiškėjo argumentas yra nepagrįstas.

16Be to, pažymėjo, kad vadovaujantis Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teises aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (toliau – ir Grąžinimo taisyklės), 5.2.2 punktu „sprendimas priimamas ir lėšos turi būti susigrąžinamos, jeigu projekto vykdytojas nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, ir (arba) paramos sutarties ir dėl to projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta didesnė nei priklauso lėšų suma“. Agentūra nustačius Projekto ES finansinės paramos naudojimo pažeidimą, dalis pareiškėjui išmokėtų tinkamų finansuoti išlaidų tapo netinkamomis finansuoti, todėl jos privalo būti grąžinamos, nes buvo panaudotos pažeidžiant teisės aktų nuostatas, nurodytas Agentūros sprendime, pateiktame Ūkio ministerijai su Raštu.

17Ūkio ministerija nurodo, jog priimdama 2012 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. 4-640, laikėsi Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio individualiam administraciniam aktui keliamų teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimų, vadovavosi Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punkte įtvirtintu objektyvumo principu, todėl naikinti jo nėra teisinio pagrindo.

18Teismo posėdžio metu atsakovės Ūkio ministerijos atstovė su skundu nesutiko iš esmės atsiliepime į skundą nurodytais argumentais ir prašė jį atmesti.

19Atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepime į skundą (tomas II, b.l. 27–30) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad jos parengtose Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansavimo reikalavimams yra detalizuojama išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąvoka ir pateikiama išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų pavyzdžių, t. y. nurodoma, kad tokiais dokumentais gali būti laikomi banko sąskaitos išrašai, kasos išlaidų orderiai kredito įstaigos sąskaitos išrašai, kasos aparato kvitai. Pažymi, jog pareiškėjas, gavęs lėšas į Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nurodytą projekto sąskaitą, šių lėšų Rangovui neišmokėjo (nepervedė), o atliko vienašalį įskaitymą. Toks vienašalis įskaitymas neatitinka Finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 5 punkte apibrėžtos išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumento sąvokos, nes juo nėra įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas. Finansų ministerija mano, kad toks vienašalis įskaitymas negali būti laikomas tinkamas norint pripažinti Projekto vykdytojo padarytas išlaidas Europos Komisijai, o pranešimas apie vienašalį įskaitymą (vienašalio įskaitymo aktas) tinkamu išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentu.

20Atsižvelgiant į tai, kad tinkamomis finansuoti pripažintos išlaidos nebuvo išmokėtos Rangovui, bet ir nėra grąžintos į Ūkio ministerijos sąskaitą, Finansų ministerijos nuomone, pareiškėjas pažeidė Taisyklių 142.2 punktą, Išlaidų atitikties taisyklių 8.5.1 punktą, Projekto finansavimo ir administravimo sutarties specialiųjų sąlygų 10.4 punktą bei bendrųjų sąlygų 4.6.2 punktą, o Ūkio ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymai Nr. 4-640 ir 4-641, Agentūros 2012 m. birželio 11 d. išvada Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-02-075/IT02, Finansų ministerijos 2012 m. rugpjūčio 2 d. Sprendimas Nr. ((24.16.03)-5K-1213671)-6K-1206656 yra pagrįsti ir teisėti.

21Teismo posėdžio metu atsakovės Finansų ministerijos atstovės su skundu nesutiko iš esmės atsiliepime į skundą nurodytais argumentais ir prašė jį atmesti.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo BUAB „Ignalinos statyba“ atsiliepimuose į skundą (tomas II, b. l. 33–34, 121) prašė pareiškėjo reikalavimus dėl sprendimų panaikinimo spręsti teismo nuožiūra, vadovaujantis teisės aktais bei į bylą pateiktais įrodymais. Trečiojo suinteresuoto asmens BUAB „Ignalinos statyba“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, nors apie teismo posėdžio laiką ir vietą jis buvo informuotas tinkamai (tomas II, b. l. 117). Byloje gautas BUAB „Ignalinos statyba“ prašymas bylą nagrinėti BUAB „Ignalinos statyba“ administratoriui nedalyvaujant (tomas II, b. l. 121). Administracinė byla išnagrinėta jam nedalyvaujant (ABTĮ 78 str. 3 d.).

23Skundas atmestinas

24Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad:

252010 m. rugsėjo 23 d. buvo pasirašyta Projekto „SPA, konferencijų salės ir turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros įrengimas UAB „Via Unica“, projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-02-075, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S-VP3-1.3-ŪM-06-K-02-075 (tomas I, b.l. 19-29).

262011 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr. 539 (tomas I, b.l. 30) pareiškėjas informavo UAB „Ignalinos statyba“, kad vienašaliu pareiškimu įskaito UAB „Ignalinos statyba“ pagal 2010 m. gruodžio 6 d. Statybos darbų rangos sutartį Nr. S10/12/06 mokėtiną sumą, sudarančią 535168,81 Lt kaip priešpriešinį piniginį reikalavimą į UAB „Ignalinos statyba“ 406409,37 Lt reikalavimą pagal sutartį už atliktus darbus pagal 2011 m. birželio 15 d. atliktų darbų aktą bei 2011 m. birželio 15 d. PVM sąskaitą-faktūrą ISD-0638.

272011 m. spalio 13 d. surašytas pranešimas Nr. 2011-VP-PK3-259(13.3.30-36) (tomas I, b.l.165-167) dėl įtariamo pažeidimo tyrimo atlikimo ir mokėjimo prašymo nagrinėjimo sustabdymo.

282012 m. birželio 11 d. pažeidimo tyrimo išvadoje (tomas I, b.l. 14-19) Agentūra konstatavo, kad pareiškėjas pažeidė Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 142.2 punktą, Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 8.5.1 punktą ir Projekto finansavimo ir administravimo sutarties specialiųjų sąlygų 10.4 bei bendrųjų sąlygų 2.1.14 ir 4.6.2 punktus.

292012 m. liepos 5 d. Ūkio ministras įsakymu Nr. 4-640 (tomas I, b.l. 10-11) pripažino projekto „SPA, konferencijų salės ir turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros įrengimas UAB „Via Unica“ išlaidų sumą 324422,51 Lt – netinkamomis finansuoti išlaidomis, įskaitydamas 162211,36 Lt įnašą. Projekto vykdytojas (pareiškėjas) per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo įsigaliojimo įpareigotas grąžinti išmokėtą lėšų dalį – 162211,15 Lt. Tuo pačiu įsakymu nustatyta, kad projekto vykdytojas moka pagalbos išmokėjimo dieną Europos Komisijos nustatyto dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo šio įsakymo 2.1 punkte nurodytos finansavimo sumos išmokėjimo iki jos susigrąžinimo dienos. Be to, projekto vykdytojas moka 0,03 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu vėluoja grąžinti nurodytas lėšas.

302012 m. liepos 5 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-641 (tomas I, b.l. 12) buvo pakeistas Ūkio ministro 2010 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 4-455 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ jo 17 punktą išdėstant taip: „UAB „Via Unica“ projekto „SPA, konferencijų salės ir turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros įrengimas UAB „Via Unica“ (VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 2010 m. gegužės 21 d. paraiškos kodas VP3-1.3-ŪM-06-K-02-075 Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (ar) valstybės biudžeto finansavimui gauti vertinimo rezultatų ataskaita Nr. 2110) kapitalo formavimo (ekonominės klasifikacijos kodas 2.9.2.2.1.03) išlaidoms padengti – iki 1187185,85 Lt finansavimo, iš jų 5000 Lt yra de minimis pagalba, finansavimo dalis (intensyvumas) – iki 50 proc. priemonės kodas 01 005 01 08 01, funkcinės klasifikacijos kodas 04.07.03.01, finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.3.1.(2007-2013 m. ES struktūrinė parama).

312012 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. (24.16-03)-5K-1213671-6K-1206656 (tomas I, b.l. 57-58) Finansų ministerija pripažino, kad Agentūra teisingai įvertino vienašalio įskaitymo aktą kaip netinkamą išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentą.

32Byloje spręstinas ginčas dėl Ūkio ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 4-640 ir Nr. 4-641 įsakymo 1.1 punkto, Agentūros 2012 m. birželio 11 d. pažeidimo tyrimo išvados Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-02-075/IT02 bei Finansų ministerijos 2012 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo Nr. (24.16-03)-5K-1213671-6K-1206656 pagrįstumo ir teisėtumo. Teismas įpareigotas nustatyti, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektai neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktai neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucijos buvo įsteigtos ir gavo atitinkamus įgaliojimus (ABTĮ 3 str. 2 d.). Sprendžiant pareiškėjo reikalavimo panaikinti ginčijamus sprendimus pagrįstumą, pirmiausia būtina įvertinti skundžiamų sprendimų, kurie laikytini viešojo administravimo aktais, atitiktį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Taip pat būtina įvertinti, ar nėra Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje nustatytų pagrindų, dėl kurių skundžiami sprendimai turėtų būti panaikinti.

33Pažymėtina, kad ginčo tarp šalių dėl faktų nėra. Iš esmės ginčas tarp šalių kilęs dėl procedūrų ir fakto, t.y. vienašalio įskaitymo, vertinimo Taisyklių 142.2 punkto ir Administravimo ir finansavimo sutarties 4.6.2 punktų taikymo prasme.

34Dėl Agentūros 2012 m. birželio 11 d. pažeidimo tyrimo išvados (tomas I, b.l. 14-18)

35Agentūra, vertindama mokėjimo prašymus MP009, MP010 ir MP012 ir atlikusi pareiškėjo dokumentų dėl projekto tinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo rangovui patikrinimą bei atsižvelgdama į Finansų ministerijos 2012 m. gegužės 2 d. rašte Nr. (24.3-03)-6K-P204044 išdėstytą išaiškinimą nustatė, kad pareiškėjas pažeidė Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 142.2 punktą, Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (toliau – ir Atitikties taisyklės) 8.5.1 punktą ir Projekto finansavimo ir administravimo sutarties specialiųjų sąlygų 10.4 punktą bei bendrųjų sąlygų 2.1.14 ir 4.6.2 punktą.

36Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 142.2 punkte nustatyta, kad projekto vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo lėšų gavimo į projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nurodytą projekto sąskaitą dienos išmokėti gautas lėšas, nuosavas ir (ar) partnerio (-ių) lėšas projektui įgyvendinti (jeigu buvo įsipareigojęs skirti tam lėšų ir jos nepervestos anksčiau) rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir pateikti įgyvendinančiajai institucijai pranešimą apie apmokėjimą kartu su visų išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijomis.

37Atitikties taisyklių 8.5.1 punkte nustatyta, kad tinkamai dokumentuotomis išlaidomis laikytinos visos projekto vykdytojų (įgyvendinant finansų inžinerijos priemones – finansų inžinerijos projektų vykdytojų) patirtos išlaidos, išskyrus netiesiogines projekto išlaidas, apmokamas taikant vienodo dydžio normą, pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias sumas apskaičiuotas išlaidas, pagrindžiamas dokumentais, kuriais įrodomas projekto veiklos arba kiekybinio rezultato pasiekimas, turi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiaverčiais įrodomaisiais dokumentais, ir turi būti užtikrinamas visų šiame punkte minimų dokumentų atsekamumas.

38Projekto administravimo ir finansavimo sutarties specialiųjų sąlygų 10.4 punkte nustatyta, kad projekto vykdytojas privalo teikti tikslią ir teisingą informaciją apie projekto įgyvendinimą, jo metu kilusius sunkumus, problemas ir kitą informaciją. Bendrųjų sąlygų 2.1.14 punkte nustatyta, kad projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinančios institucijos nustatytais terminais teikti jai papildomą informaciją pagrindžiančius dokumentus, šalinti mokėjimo prašymų, projekto įgyvendinimo ataskaitų ir projekto įgyvendinimo trūkumus, o 4.6.2 punkte nustatyta, kad projekto vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo projekto finansavimo lėšų gavimo dienos išmokėti gautas projekto finansavimo lėšas ir nuosavas ir (arba) partnerio lėšas projektui įgyvendinti rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir pateikti įgyvendinančiajai institucijai pranešimą apie apmokėjimą kartu su išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintomis kopijomis.

39Tokias išvadas Agentūra pagrindė faktiniais duomenimis apie tai, kad 2011 m. liepos 18 d. patvirtinta mokėjimo prašymo Nr. MP008 MPD2 dalis (sąskaitų apmokėjimo būdas) 324422,51 Lt tinkamų finansuoti išlaidų sumai, iš jų finansavimo lėšos 162211,15 Lt sumai. 2011 m. liepos 26 d. buvo apmokėta mokėjimo prašymo 162211,15 Lt suma. Pareiškėjas privalėjo išmokėti gautas finansavimo ir nuosavas lėšas rangovui bei pateikti Agentūrai informaciją apie apmokėjimą kartu su išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintomis kopijomis. Pareiškėjas 2011 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. 633 pateikė 2011 m. rugpjūčio 9 d. raštą Nr. 539, kuriame pareiškė, kad vienašaliu pareiškimu įskaito rangovui mokėtiną sumą, t.y. gautas projekto finansavimo lėšas pasilieka sau, o ne išmoka rangovui. Agentūra raštu ne kartą (2011-09-26 Nr. R4-15143(13.3.30-36), 2011-11-08 Nr. R4-17541(13.3.30-36)) paprašė pareiškėjo išmokėti finansavimo ir nuosavas lėšas, tačiau projekto vykdytojas nepateikė išlaidų apmokėjimo įrodymo ar lėšų grąžinimo įrodymo dokumentų. Agentūra 2011 m. gruodžio 7 d. raštu Nr. R4-19090(13.1.5) informavo apie nustatytą pažeidimą, tačiau Ūkio ministerija 2011 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. (19.3-52)3-6932 grąžino pažeidimo tyrimo išvadą patikslinimui ir pasiūlė pakartotinai kreiptis į pareiškėją dėl finansavimo lėšų grąžinimo bei informuoti, kad priėmus sprendimą dėl pažeidimo projekto vykdytojas išlaidų nebegalės panaudoti. 2012 m. sausio 16 d. raštu Nr. R4-613(13.3.30-36) Agentūra kreipėsi į pareiškėją prašydama pateikti papildomus dokumentus. Be to, buvo paprašyta Finansų ministerijos išaiškinimo ar vienašalis įskaitymas yra tinkamas išlaidų apmokėjimą įrodantis dokumentas. 2012 m. gegužės 2 d. raštu Nr. ((24.3-03)-6K-P204044 Finansų ministerija nurodė, kad vienašalis įskaitymas neturėtų būti laikomas tinkamu išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentu.

40Kaip anksčiau teismo sprendime jau minėta, ginčo tarp šalių dėl faktinių aplinkybių nėra. Šalys skirtingai vertina vienašalio įskaitymo aktą, kaip išlaidas patvirtinantį dokumentą. Pareiškėjo vertinimu vienašalis įskaitymo aktas yra išlaidas patvirtinantis dokumentas pagal CK 6.130 ir 6.131 straipsnius ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 12 ir 13 straipsnius. Visi atsakovai šioje byloje yra vieningos nuomonės, jog vienašalis priešpriešinių prievolių įskaitymas nagrinėjamu atveju nėra tinkamas išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 142.2 punkto, Atitikties taisyklių 8.5.1 punkto ir Projekto administravimo ir finansavimo sutarties Bendrųjų sąlygų 4.6.2 punkto taikymo prasme.

41Atitikties taisyklių 5 punkte išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai apibrėžti, kaip banko sąskaitos išrašai, kasos išlaidų orderiai ar kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas, o išlaidų pagrindimo dokumentai – rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktos sąskaitos faktūros, perdavimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kelionių ar kiti dokumentai, kuriais pagrindžiamos patirtos išlaidos.

42Kaip teisingai nurodo Agentūra, pagal tų pačių Atitikties taisyklių 8.4 punktą, kad būtų pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidos, patirtos įgyvendinant projektus pagal strategiją ir šią strategiją įgyvendinančias veiksmų programas, privalo būti skirtos už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas, atliktus darbus sumokėti. Be to, pagal Projekto finansavimo ir administravimo sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1-2.3 punktus, projekto finansavimo lėšomis gali būti apmokamos tik projekto biudžete numatytos tinkamos finansuoti išlaidos. Sutiktina su Agentūros išvada, kad projekto vykdytojas, šiuo atveju pareiškėjas, gautas finansavimo lėšas galėjo naudoti tik Projekto finansavimo ir administravimo sutarties biudžete numatytoms ir už faktiškai atliktus darbus patirtoms išlaidoms apmokėti, kai pareiškėjas tuo tarpu 2011 m. rugpjūčio 9 d. pranešimu apie įskaitymą Nr. 539 įformino atsiskaitymą už neva neatliktus darbus, defektus, nuostolius, elektros energiją ir pan. Šioje vietoje būtina pažymėti, kad toks pareiškėjo vienašalis įskaitymas vėliau teismo buvo pripažintas neteisėtu ir civilinių santykių vertinimo prasme (Panevėžio apygardos 2012 m. balandžio 6 d. sprendimas Nr. 2-365-280/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartis Nr. 32A-868/2013).

43Atsižvelgiant į byloje surinktus duomenis (dėl kurių ginčo tarp šalių nėra), remiantis anksčiau nurodytais motyvais teismas daro išvadą, kad Agentūra tinkamai įvertino nustatytas faktines aplinkybes, tinkamai pritaikė aktualias teisės aktų nuostatas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą – 2012 m. birželio 11 d. pažeidimo tyrimo išvadą. Nagrinėjamu atveju priimdama ginčijamą pažeidimo tyrimo išvadą Agentūra įstatymų ir kitų teisės aktų nepažeidė, savo kompetencijos neviršijo. Ginčijama išvada neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių Agentūra gavo atitinkamus įgaliojimus (ABTĮ 3 str. 2 d.). Pažeidimo tyrimo išvada atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams. Teismas nenustatė ir kitų Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje nustatytų pagrindų, dėl kurių skundžiama pažeidimo tyrimo išvada turėtų būti panaikinta, todėl pareiškėjo reikalavimas panaikinti VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 2012 m. birželio 11 d. pažeidimo tyrimo išvadą Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-02-075/IT02 atmestinas, kaip nepagrįstas.

44Dėl Ūkio ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymų Nr. 4-640 ir Nr. 4-641 (tomas I, b.l. 10-11, 12)

45Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 195 punkte nustatyta, kad įtariamus pažeidimus tiria ir nustato įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nuostatomis. Pagal Finansavimo ir administravimo sutartį įgyvendinančiąja institucija ginčo atveju yra VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra. Tų pačių taisyklių 197 punkte nustatyta, kad Įgyvendinančioji institucija (Agentūra), atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą ir nustačiusi pažeidimą, kurio, jos nuomone, ištaisyti neįmanoma, priima sprendimą dėl nustatyto pažeidimo (toliau vadinama – sprendimas dėl pažeidimo), kuriame nurodomos su nustatytu pažeidimu susijusios faktinės aplinkybės, netinkamų finansuoti išlaidų suma ir pateikiamas vienas iš šių pasiūlymų ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai: 197.1. nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) susigrąžinti visas sumokėtas lėšas; 197.2. pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi ir (ar) susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį, taikant lėšų pervedimo būdą, ir (ar) išskaičiuoti sumokėtą lėšų dalį iš projekto vykdytojo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos; 197.3. pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, tai yra sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi, ir (ar) išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos dalį iš projekto vykdytojo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos, jeigu lėšos projekto vykdytojui dar nesumokėtos. Įgyvendinančioji institucija, priėmusi sprendimą dėl pažeidimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos teikia jo kopiją ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai ir projekto vykdytojui. Nesutinkantis su įgyvendinančiosios institucijos veiksmais ar neveikimu, susijusiais su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, ar sprendimu dėl pažeidimo projekto vykdytojas gali skųstis šių Taisyklių 211 ir 212 punktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1971 p.). Taisyklių 198 punkte nustatyta, kad ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, gavusios įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo, nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jo gavimo dienos, išnagrinėja jį ir nekeisdamos nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdamos į sprendime dėl pažeidimo įgyvendinančiosios institucijos pateiktą pasiūlymą, priima vieną iš šių sprendimų: 198.1. nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) pareikalauti grąžinti visas sumokėtas lėšas; 198.2. pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su įgyvendinančiosios institucijos nustatytu pažeidimu, dalimi ir (ar) susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį, taikant lėšų pervedimo būdą, ir (ar) išskaičiuoti sumokėtą lėšų dalį iš projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų; 198.3. pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, tai yra sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su įgyvendinančiosios institucijos nustatytu pažeidimu, dalimi, ir (ar) išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos dalį iš projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų, jeigu lėšos projekto vykdytojui dar nesumokėtos.

46Jeigu ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai gavus įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo ir jį nagrinėjant ar jau išnagrinėjus paaiškėja naujų aplinkybių, kurių įgyvendinančioji institucija nenagrinėjo nustatydama pažeidimą, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo gavimo dienos, paprašo įgyvendinančiąją instituciją įvertinti paaiškėjusias naujas aplinkybes ir, jeigu būtina, atitinkamai pakeisti sprendimą dėl pažeidimo. Projekto vykdytojui apskundus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, arba sprendimą dėl pažeidimo (šių Taisyklių 211 ir 212 punktai), ministerija ir (ar) kita valstybės institucija gali atidėti įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo nagrinėjimą, iki vadovaujančioji institucija išnagrinėja skundą dėl įgyvendinančiosios institucijos veiksmų ar neveikimo, susijusių su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, ir informuoja apie tai projekto vykdytoją, įgyvendinančiąją instituciją ir ministeriją ir (ar) kitą valstybės instituciją arba išsprendžiamas ginčas dėl įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo (Taisyklių 1981 ir 1983 p.).

47Byloje nustatyta, kad 2012 m. birželio 14 d. raštu Nr. R4-9704(13.1.5) (tomas I, b.l. 84) Agentūra pateikė Ūkio ministerijai 2012 m. birželio 11 d. pažeidimo tyrimo išvadą (tomas I, b.l. 14-18), kuria pripažino 324422,51 Lt projekto išlaidų netinkamomis finansuoti ir pasiūlė pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį su pareiškėju ir sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi 162211,15 Lt (iš jų Europos Sąjungos fondų lėšos 162211,15 Lt, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 0 Lt) ir susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį 162211,15 Lt taikant lėšų pervedimo būdą. Ūkio ministras, atsižvelgdamas į Agentūros pateiktą Pažeidimo tyrimo išvadą ir vadovaudamasis, be kita ko, ir Finansavimo ir administravimo sutarties Bendrųjų sąlygų 9.1 punktu, kuriame numatyta, kad jeigu projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko sutarties sąlygų ir (arba) pažeidžia Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktus, Agentūra turi teisę inicijuoti, o Ūkio ministerija ir (arba) kita valstybės institucija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (arba) nutraukti sutartį ir (arba) pareikalauti grąžinti sumokėtas projekto finansavimo lėšas ar jų dalį pagal Ūkio ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos sprendimo nuostatas, nekeisdamas nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, priėmė ginčijamus įsakymus Nr. 4-640 ir Nr. 4-641.

48Byloje nustatytos faktinės aplinkybės leidžia spręsti, kad Ūkio ministerija, priimdama ginčijamus 2012 m. liepos 5 d. įsakymus Nr. 4-640 ir Nr. 4-641 tinkamai taikė jos kompetenciją administruojant ir finansuojant projektus reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

49Pareiškėjas, ginčydamas Ūkio ministro įsakymų teisėtumą, be kita ko, remiasi ir, jo vertinimu, Ūkio ministerijos padarytais procedūriniais pažeidimais. Pareiškėjas nurodo, kad jam dėl pažeidimo tyrimo išvados pateikus skundą Finansų ministerijai, išvada negalėjo būti vertinama kaip sukelianti teisines pasekmes ir negalėjo būti teisėtu pagrindu priimant ginčijamus įsakymus. Pareiškėjas remiasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 211 punkto nuostatomis nustatančiomis, kad projekto vykdytojas turi teisę apskųsti vadovaujančiajai institucijai (Finansų ministerijai) įgyvendinančiosios institucijos (Agentūros) veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto atitikties bendriesiems atrankos kriterijams (išskyrus juos detalizuojančius reikalavimus, nustatytus projektų finansavimo sąlygų aprašuose) vertinimu, sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą. Vadovaujančioji institucija, gavusi projekto vykdytojo skundą dėl įgyvendinančiosios institucijos veiksmų ar neveikimo, susijusių su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, per 3 darbo dienas nuo jo gavimo institucijoje dienos apie tai informuoja ministeriją (Ūkio ministeriją) ir (ar) kitą valstybės instituciją ir įgyvendinančiąją instituciją. Vadovaujančioji institucija gautą pareiškėjo arba projekto vykdytojo skundą nagrinėja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Vadovaujančioji institucija apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją ar projekto vykdytoją. Vadovaujančioji institucija, nusprendusi, kad skundas pagrįstas, raštu įpareigoja įgyvendinančiąją instituciją imtis atitinkamų veiksmų ir nustato veiksmų atlikimo terminus. Atkreiptinas dėmesys, kad sisteminė Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nuostatų analizė leidžia spręsti, jog Ūkio ministerija, vertindama Agentūros pateiktą pažeidimo tyrimo išvadą ir spręsdama dėl Agentūros siūlymo sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi, neturi pareigos savo poziciją derinti su vadovaujančiąja institucija (Finansų ministerija), o tuo pačiu, net ir projekto vykdytojo paduotas skundas dėl Agentūros sprendimo, nestabdo klausimo sprendimo. Pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1983 punktą Ūkio ministeriją turi teisę atidėti įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo nagrinėjimą, iki vadovaujančioji institucija išnagrinėja skundą dėl įgyvendinančiosios institucijos veiksmų ar neveikimo, susijusių su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, tačiau jokiu būdu ne pareigą. Nagrinėjamų aplinkybių kontekste pažymėtina, kad Finansų ministerija dar 2012 m. gegužės 2 d. raštu Nr. ((24.3-03)-6K-1204044)) (tomas I, b.l. 59-60) ir 2012 m. gegužės 17 d. raštu Nr. (24.3-03)-6K-1204482 (tomas I, b.l. 61-63), t.y. iki Ūkio ministerijai priimant ginčijamus įsakymus, buvo suformulavusi vienašalio įskaitymo kaip išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumento vertinimą, todėl Ūkio ministerija neturėjo pagrindo šių aplinkybių vertinti kitaip, nei tai pasiūlė Agentūra pažeidimo tyrimo išvadoje.

50Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes ir remiantis anksčiau nurodytais motyvais bei vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių aktualiomis nuostatomis teismas daro išvadą, kad Ūkio ministerija nagrinėjamu atveju priimdama ginčijamus įsakymus įstatymų ir kitų teisės aktų nepažeidė, savo kompetencijos neviršijo. Ginčijami įsakymai neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių Ūkio ministerija gavo atitinkamus įgaliojimus (ABTĮ 3 str. 2 d.). Ūkio ministro įsakymai atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams. Teismas nenustatė ir kitų Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje nustatytų pagrindų, dėl kurių skundžiami įsakymai turėtų būti panaikinti, todėl pareiškėjo reikalavimas panaikinti Ūkio ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. 4-640 ir Ūkio ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 4-641 1.1 punktą atmestinas, kaip nepagrįstas.

51Dėl Finansų ministerijos 2012 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo Nr. (24.16-03)-5K-1213671-6K-1206656 (tomas I, b.l. 57-58)

52Ginčijamą sprendimu Finansų ministerija priėmė išnagrinėjusi UAB „Via Unica“ skundą dėl Agentūros pažeidimo tyrimo išvados. Pareiškėjas skunde Finansų ministerijai nurodė, jog nesutinka su Agentūros išvada ir paaiškino, kad išlaidas realiai patyrė ir neturi jokio kito dokumento, kaip tik vienašalis įskaitymo aktas. Išnagrinėjusi skundą Finansų ministerija ir atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjas, gavęs lėšas į Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nurodytą projekto sąskaitą, šių lėšų rangovui neišmokėjo (nepervedė), o atliko vienašalį įskaitymą ir tokiu būdu sumažino rangovui atlikto mokėjimo sumą, konstatavo, kad vienašalis įskaitymas negali būti tinkamas norint pripažinti projekto vykdytojo padarytas išlaidas deklaruotomis Europos Komisijai, o pranešimas apie vienašalį įskaitymą (vienašalio įskaitymo aktas) negali būti laikomas tinkamu išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentu. Tokiu būdu Finansų ministerija, kaip vadovaujančioji institucija, pripažino, kad įgyvendinančioji institucija (Agentūra) pažeidimo tyrimą atliko atsižvelgdama į teisės aktus ir į 2012 m. kovo 22 d. Europos Komisijos rašte nr. H3KKT Ares(2012)163926 bei Finansų ministerijos 2012 m. gegužės 2 d. rašte Nr. (24.3-03)-6K-1204044 išdėstytas išvadas ir teisingai įvertino vienašalio įskaitymo aktą, kaip netinkamą išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentą.

53Pareiškėjas, nesutikdamas su ginčijamu sprendimu, nurodo, kad Finansų ministerija nepagrįstai teigia, jog Europos Komisija nepripažįsta vienašalio įskaitymo akto tinkamu išlaidų apmokėjimo įrodymu. Pareiškėjas paaiškina, kad Europos Komisijos 2012 m. kovo 22 d. rašte Nr. H3-KKT Ares(2012)163926 nurodyta, jog projektas nėra pajamas duodantis projektas, baudos (netesybos) kompensuoja paramos gavėjo patirtus nuostolius ir nesumažina paramos gavėjo patirtų išlaidų bei jos neturėtų būti išskaitomos iš visos patirtų išlaidų sumos. Todėl, pareiškėjo vertinimu, Europos Komisija laikosi nuomonės, kad pranešimas apie vienašalį įskaitymą (vienašalio įskaitymo aktas) gali būti laikomas tinkamu išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentu ir gali būti deklaruojamas Europos Komisijai.

54Pagal Atitikties taisyklių 8.5.1 punkto nuostatas tinkamai dokumentuotos yra visos projekto vykdytojų (įgyvendinant finansų inžinerijos priemones – finansų inžinerijos projektų vykdytojų) patirtos išlaidos, išskyrus netiesiogines projekto išlaidas, apmokamas taikant vienodo dydžio normą, pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias sumas apskaičiuotas išlaidas, pagrindžiamas dokumentais, kuriais įrodomas projekto veiklos arba kiekybinio rezultato pasiekimas, turi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiaverčiais įrodomaisiais dokumentais, ir turi būti užtikrinamas visų šiame punkte minimų dokumentų atsekamumas. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 143 punkte nurodyta, kad tinkamomis finansuoti išlaidos iš projektui skirtų lėšų sumos tinkamos finansuoti išlaidos iš projektui skirtų lėšų sumos ir projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų šaltinių pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai, kai įgyvendinančioji institucija, patikrinusi išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, patvirtina, kad pateikti visi išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai ir jie yra tinkami, tą dieną, kurią projekto vykdytojas perveda lėšas rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui (nors projekto vykdytojo lėšų dalis buvo pervesta prieš teikiant mokėjimo prašymą). Jeigu pagal tą pačią paraišką asignavimų valdytojui lėšos rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui pervedamos ne vienu metu, taikoma vėliausio mokėjimo data (kartu su atitinkama projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų dalimi). Pripažintas Europos Komisijai deklaruotinomis išlaidas įgyvendinančioji institucija pagal išlaidų pripažinimo deklaruotinomis Europos Komisijai datą registruoja SFMIS kaip deklaruotinas Europos Komisijai ir įtraukia į atitinkamo laikotarpio išlaidų deklaracijas. Visos projekto tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 dienos. O tų pačių Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 142.2 punkte nustatyta, kad taikant sąskaitų apmokėjimo būdą projekto vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo lėšų gavimo į projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nurodytą projekto sąskaitą dienos išmokėti gautas lėšas, nuosavas ir (ar) partnerio (-ių) lėšas projektui įgyvendinti (jeigu buvo įsipareigojęs skirti tam lėšų ir jos nepervestos anksčiau) rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir pateikti įgyvendinančiajai institucijai pranešimą apie apmokėjimą kartu su visų išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijomis.

55Finansų ministerija, priimdama ginčijamą sprendimą, be kita ko, vadovavosi ir 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083-2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p.25) 78 straipsnio 1 dalies nuostata, kad išlaidų ataskaitas sudaro pagal 56 straipsnį numatytų finansavimo reikalavimus atitinkančių išlaidų, kurias paramos gavėjai patyrė įgyvendindami veiksmus, bendra suma ir atitinkama valstybės finansinio įnašo suma sumokėta arba mokėtina paramos gavėjams pagal valstybės finansiniams įnašams nustatytas sąlygas.

56Europos Komisijos Regioninės politikos Generalinio Direktorato 2012 m. kovo 22 d. išaiškinime Nr.H3/KKT Ares(2012)163926 (tomas I, b.l. 67-68, 69-70), kuriame nurodyta, kad kadangi nuobaudos kompensuoja patirtus nuostolius ir nesumažina paramos gavėjo patirtų išlaidų, jos neturėtų būti išskaitomos iš visos patirtų išlaidų sumos. Tai galioja išskyrus atvejus, kai nuobaudos yra iš tikrųjų išskaitomos iš paramos gavėjo mokesčio, tuomet tai lemia mažesnes paramos gavėjo patiriamas išlaidas. Pasisakant dėl šio išaiškinimo taikymo nagrinėjamu atveju sutiktina su Finansų ministerijos nuomone, jog Europos Komisijos vertinimas, kad nuobaudos (netesybos), kurios yra išskaitomos iš paramos gavėjo mokesčio (t.y. pareiškėjo rangovui atlikto mokėjimo), lemia mažesnes paramos gavėjo patiriamas išlaidas, atitinka nagrinėjamą situaciją, t.y. pareiškėjas lėšų rangovui neišmokėjo (nepervedė), o atliko vienašalį įskaitymą ir tokiu būdu sumažino rangovui mokėtiną sumą.

57Pažymėtina, kad su analogišku vienašalio įskaitymo, kaip išlaidas pagrindžiančio įrodymo, Finansų ministerijos vertinimu pareiškėjas buvo supažindintas ir anksčiau, t.y. prieš priimant kitus šioje byloje ginčijamus administracinius aktus (pvz. 2012-05-02 raštas Nr. ((24.3-03)-6K-1204044), tomas I, b.l. 59-60).

58Remdamasis nurodytais motyvais teismas daro išvadą, kad Finansų ministerija nagrinėjamu atveju priimdama ginčijamą sprendimą įstatymų ir kitų teisės aktų nepažeidė, savo kompetencijos neviršijo. Ginčijamas sprendimas neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių Finansų ministerija gavo atitinkamus įgaliojimus (ABTĮ 3 str. 2 d.). Finansų ministerijos sprendimas atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams. Teismas nenustatė ir kitų Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje nustatytų pagrindų, dėl kurių skundžiami sprendimas turėtų būti panaikintas, todėl pareiškėjo reikalavimas panaikinti Finansų ministerijos 2012 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą Nr. (24.16-03)-5K-1213671-6K-1206656 atmestinas, kaip nepagrįstas.

59Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

60Pareiškėjo UAB „Via Unica“ skundą atmesti.

61Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjo UAB „Via Unica“ atstovui advokatui Edgarui... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal... 4. pareiškėjas UAB „Via Unica“ (toliau – ir pareiškėjas arba Bendrovė)... 5. Pareiškėjas nurodo, kad 2012 m. liepos 5 d. ūkio ministras įsakymu Nr.... 6. Pareiškėjas nesutinka su 2012 m. liepos 5 d. ūkio ministro įsakymu Nr.... 7. Pareiškėjas nesutinka ir su Agentūros Išvadoje, bei Finansų ministerijos... 8. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas advokatas Edgaras Mikalonis skundą... 9. Atsakovė VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepime į skundą (tomas... 10. Agentūra nesutinka su pareiškėjo skundo teiginiu, kad ūkio ministras... 11. Agentūra nesutinka ir su kitu pareiškėjo teiginiu, neva Finansų ministerija... 12. Dėl pareiškėjo teiginio, kad teisės aktuose nėra nurodyta, koks konkretus... 13. Teismo posėdžio metu atsakovės Agentūros atstovės su skundu nesutiko iš... 14. Atsakovė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į skundą (tomas... 15. Dėl pareiškėjo teiginio, jog skundžiamas įsakymas Nr. 4-640 buvo priimtas... 16. Be to, pažymėjo, kad vadovaujantis Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba)... 17. Ūkio ministerija nurodo, jog priimdama 2012 m. liepos 5 d. įsakymą Nr.... 18. Teismo posėdžio metu atsakovės Ūkio ministerijos atstovė su skundu... 19. Atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepime į skundą... 20. Atsižvelgiant į tai, kad tinkamomis finansuoti pripažintos išlaidos nebuvo... 21. Teismo posėdžio metu atsakovės Finansų ministerijos atstovės su skundu... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo BUAB „Ignalinos statyba“ atsiliepimuose į... 23. Skundas atmestinas... 24. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad:... 25. 2010 m. rugsėjo 23 d. buvo pasirašyta Projekto „SPA, konferencijų salės... 26. 2011 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr. 539 (tomas I, b.l. 30) pareiškėjas... 27. 2011 m. spalio 13 d. surašytas pranešimas Nr. 2011-VP-PK3-259(13.3.30-36)... 28. 2012 m. birželio 11 d. pažeidimo tyrimo išvadoje (tomas I, b.l. 14-19)... 29. 2012 m. liepos 5 d. Ūkio ministras įsakymu Nr. 4-640 (tomas I, b.l. 10-11)... 30. 2012 m. liepos 5 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-641 (tomas I, b.l. 12) buvo... 31. 2012 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. (24.16-03)-5K-1213671-6K-1206656 (tomas... 32. Byloje spręstinas ginčas dėl Ūkio ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr.... 33. Pažymėtina, kad ginčo tarp šalių dėl faktų nėra. Iš esmės ginčas... 34. Dėl Agentūros 2012 m. birželio 11 d. pažeidimo tyrimo išvados (tomas I,... 35. Agentūra, vertindama mokėjimo prašymus MP009, MP010 ir MP012 ir atlikusi... 36. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 142.2 punkte nustatyta, kad... 37. Atitikties taisyklių 8.5.1 punkte nustatyta, kad tinkamai dokumentuotomis... 38. Projekto administravimo ir finansavimo sutarties specialiųjų sąlygų 10.4... 39. Tokias išvadas Agentūra pagrindė faktiniais duomenimis apie tai, kad 2011 m.... 40. Kaip anksčiau teismo sprendime jau minėta, ginčo tarp šalių dėl faktinių... 41. Atitikties taisyklių 5 punkte išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai... 42. Kaip teisingai nurodo Agentūra, pagal tų pačių Atitikties taisyklių 8.4... 43. Atsižvelgiant į byloje surinktus duomenis (dėl kurių ginčo tarp šalių... 44. Dėl Ūkio ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymų Nr. 4-640 ir Nr. 4-641 (tomas... 45. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos... 46. Jeigu ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai gavus... 47. Byloje nustatyta, kad 2012 m. birželio 14 d. raštu Nr. R4-9704(13.1.5) (tomas... 48. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės leidžia spręsti, kad Ūkio... 49. Pareiškėjas, ginčydamas Ūkio ministro įsakymų teisėtumą, be kita ko,... 50. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes ir remiantis anksčiau... 51. Dėl Finansų ministerijos 2012 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo Nr.... 52. Ginčijamą sprendimu Finansų ministerija priėmė išnagrinėjusi UAB „Via... 53. Pareiškėjas, nesutikdamas su ginčijamu sprendimu, nurodo, kad Finansų... 54. Pagal Atitikties taisyklių 8.5.1 punkto nuostatas tinkamai dokumentuotos yra... 55. Finansų ministerija, priimdama ginčijamą sprendimą, be kita ko, vadovavosi... 56. Europos Komisijos Regioninės politikos Generalinio Direktorato 2012 m. kovo 22... 57. Pažymėtina, kad su analogišku vienašalio įskaitymo, kaip išlaidas... 58. Remdamasis nurodytais motyvais teismas daro išvadą, kad Finansų ministerija... 59. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 60. Pareiškėjo UAB „Via Unica“ skundą atmesti.... 61. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...