Byla eAS-507-552/2020
Dėl rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir Ramutės Ruškytės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų J. J., S. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. birželio 19 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų J. J., S. D. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (tretieji suinteresuoti asmenys – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „SKR Baltic“) dėl rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjos S. D. ir J. J. (toliau – ir pareiškėjos) 2020 m. vasario 24 d. kreipėsi į teismą, prašydamos: 1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) 2020 m. sausio 22 d. raštą Nr. A51-9441/20 (2.14.2.12-ŽEM) „Dėl žemės sklypų Nr. 1–10 projektavimo nuosavybės teisėms į žemę atkurti“; 2) įpareigoti Administraciją parengti nuosavybės teisių į žemę (žemės sklypai Nr. 1–10) atkūrimui būtinus dokumentus bei juos perduoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) Vilniaus miesto skyriui.

6Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 27 d. nutartimi pareiškėjų skundas priimtas.

7Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2020 m. balandžio 21 d. gautas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „SKR Baltic“ (toliau – ir Bendrovė) prašymas įtraukti į administracinę bylą Nr. eI3-2519-809/2020 trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Pateiktame prašyme Bendrovė nurodė, kad valstybinis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (toliau – ir Žemės sklypas), yra suformuotas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 1-1632 patvirtintu detaliuoju planu. Žemės sklypas suformuotas sujungus prieš tai egzistavusius tris skirtingus žemės sklypus, kurie buvo suformuoti skirtingiems savininkams priklausiusių statinių, kurie detaliojo plano rengimo metu visi priklausė UAB „SKR Baltic“, eksploatacijai. Pagal NŽT Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus atliktą kartografiją Žemės sklypas patenka į buvusio Miškinių rėžinio kaimo teritorijos ribas. Pareiškėjos siekia nuosavybės teisių atkūrimo į Žemės sklypo ribose esančią žemę, užstatytą UAB ,,SKR Baltic“ nuosavybės teise priklausančiais statiniais, todėl ši byla, Bendrovės nuomone, turi įtaką Žemės sklypo naudotojo UAB „SKR Baltic“ teisėms ir interesams. Atkreipė dėmesį, kad Bendrovei nuo 2016 m. teko ir tenka dalyvauti keliuose skirtinguose teisminiuose ginčuose su NŽT, kuriuose yra (buvo) sprendžiami su Žemės sklypo naudojimu tiesiogiai ar netiesiogiai susiję klausimai. Nagrinėtose bylose trečiaisiais suinteresuotais asmenimis buvo įtrauktos pareiškėjos, kaip pretendentės į Žemės sklypo nuosavybės teisių atkūrimą. Be to, kadangi paminėtose civilinėse byloje dalyvauja tie patys asmenys, tai jose priimtos teismų nutartys dėl teisinio asmenų suinteresuotumo yra privalomos ir šioje administracinėje byloje.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. balandžio 22 d. nutartimi UAB „SKR Baltic“ įtraukė trečiuoju suinteresuotu asmeniu ir išsiuntė Bendrovei pareiškėjų S. D. ir J. J. skundo nuorašą bei pasiūlė per nustatytą terminą pateikti teismui atsiliepimą į skundą ir visą turimą, su ginču susijusią, medžiagą.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas įvertino tai, kad pareiškėjos yra suinteresuotos į nuosavybės teisių atkūrimą Žemės sklype, kuriame yra Bendrovei nuosavybės teise priklausantys statiniai bei tai, kad Žemės sklypu naudojasi Bendrovė, todėl teismo sprendimas turės įtakos Bendrovės teisėms ir (ar) pareigoms. Teismas padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju tikslinga į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu įtraukti Bendrovę (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 str. 5 d.).

10Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2020 m. birželio 3 d. buvo gautas pareiškėjų prašymas iš administracinės bylos Nr. eI3-2519-809/2020 pašalinti trečiąjį suinteresuotą asmenį – Bendrovę. Pareiškėjos pateiktame prašyme nurodė, kad šioje administracinėje byloje jos nekelia jokio klausimo dėl nuosavybės teisių į Bendrovės Žemės sklypą atkūrimo. Pareiškėjų skunde nurodytos teritorijos nepatenka į Bendrovės nurodytą Žemės sklypą ar jo dalį, Bendrovė ginčo žemės sklypuose neturi nuosavybės teise valdomo turto, todėl teismo sprendimas šioje administracinėje byloje neturės jokios įtakos Bendrovės teisėms ir pareigoms. Šioje administracinėje byloje ginčo objektu tapusiuose žemės sklypuose (teritorijoje), Bendrovė nevaldo jokios nuosavybės, jai nepriklauso, nuomos pagrindais, nei vieno aptariamo žemės sklypo valdymo teise, todėl šio juridinio asmens dalyvavimas šiame administraciniame ginče, niekaip neįtakos šios Bendrovės teisių ar pareigų, o priešingai, tik vilkins procesą, bei vers šalis aiškintis dėl aplinkybių, kurios nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

11Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. birželio 10 d. nutartimi pareiškėjų prašymas buvo atmestas. Teismas akcentavo, jog pareiškėjos siekė nuosavybės teisių atkūrimo natūra į Vilniaus miesto teritorijoje esantį Žemės sklypą, kuris yra suformuotas ir užstatytas UAB ,,SKR Baltic“ nuosavybės teise priklausančiais statiniais, todėl teismo sprendimas šioje byloje gali turėti įtakos į procesą įtraukto trečiojo suinteresuoto asmens UAB „SKR Baltic“ teisėms ir pareigoms.

12Pareiškėjos 2020 m. birželio 18 d. teismui pateikė 2020 m. birželio 17 d. atskirąjį skundą, kuriame, prašydamos panaikinti 2020 m. birželio 10 d. nutartį ir pašalinti iš bylos trečiąjį asmenį UAB ,,SKR Baltic“, iš esmės pakartodamos 2020 m. birželio 3 d. prašymo argumentus.

13II.

14Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. birželio 19 d. nutartimi pareiškėjų S. D. ir J. J. atskirąjį skundą atsisakė priimti.

15Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjos ginčija teismo 2020 m. birželio 10 d. nutartį, kuria buvo atsisakyta pašalinti trečiąjį suinteresuotą asmenį, t. y. UAB ,,SKR Baltic“. Teismas pažymėjo, jog minėtos nutarties rezoliucinėje dalyje nurodyta, kad ši nutartis nėra skundžiama. Be to, teismo 2020 m. birželio 10 d. nutartimi netenkintas pareiškėjų pateiktas prašymas pašalinti Bendrovę iš trečiųjų suinteresuotų asmenų, vadovaujantis ABTĮ nuostatomis, nėra skundžiamas atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Įvertinęs tai, kas išdėstyta, teismas pareiškėjų atskirąjį skundą atsisakė priimti (ABTĮ 153 str. 1 d. 3 p.).

16III.

17Pareiškėjos pateikė 2020 m. birželio 29 d. atskirąjį skundą (toliau – ir atskirasis skundas), kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. birželio 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.

18Pareiškėjos nurodo, kad teismas, atsisakydamas priimti 2020 m. birželio 17 d. atskirąjį skundą, kuriuo buvo prašoma pašalinti iš nagrinėjamos administracinės bylos visiškai su šia byla nesusijusį trečiąjį asmenį UAB „SKR Baltic“, teisės normas taikė itin formaliai. Taip pat pastebi, kad teismo skundžiamoje nutartyje visiškai nėra pasisakoma dėl pareiškėjų pateiktų motyvuotų argumentų, kurie yra išdėstyti 2020 m. birželio 17 d. atskirajame skunde.

19Pareiškėjos pažymi, kad priešingai nei nurodyta pirmosios instancijos teismo 2020 m. birželio 10 d. nutartyje, šioje administracinėje byloje pareiškėjos nekelia jokio klausimo dėl nuosavybės teisių į UAB „SKR Baltic“ Žemės sklypą atkūrimo. Pareiškėjų 2020 m. vasario 21 d. skunde nurodytos teritorijos nepatenka į UAB „SKR Baltic“ nurodytą Žemės sklypą ar jo dalį, ar tuo labiau, Bendrovė ginčo žemės sklypuose neturi nuosavybės teise valdomo turto, todėl teismo sprendimas šioje administracinėje byloje neturės jokios įtakos UAB „SKR Baltic“ teisėms ir pareigoms.

20Pareiškėjų teigimu, teismas buvo suklaidintas, nes šioje byloje bus nagrinėjamas klausimas išimtinai tik dėl nuosavybės teisių į pareiškėjų skunde nurodytų teritorijų atkūrimą, o ne dėl nuosavybės teisių į UAB „SKR Baltic“ nuomos teise valdomo Žemės sklypo atkūrimą, ar teritorijos dalį, kurioje Bendrovė turi nuosavybės teise valdomus nekilnojamuosius daiktus, todėl nėra jokio bylos šalių (pareiškėjų ar atsakovo) ir UAB „SKR Baltic“ materialiųjų teisių ir pareigų teisinio ryšio šios bylos kontekste. Tačiau pirmosios instancijos teismas, neįsigilinęs į pareiškėjų pateiktą argumentaciją, formaliai pritaikęs teisės normas, atsisakė priimti 2020 m. birželio 17 d. atskirąjį skundą.

21Pareiškėjos akcentuoja, kad vyksta teisminiai ginčiai civilinėse bylose, tarp NŽT ir UAB „SKR Baltic“, ir šiose bylose trečiaisiais asmenimis dalyvauja Miškinių rėžinio kaimo pretendentai. Tame tarpe ir pareiškėjos, kurios palaiko NŽT poziciją, tai yra neparankią UAB „SKR Baltic“. Todėl UAB „SKR Baltic“ siekis dalyvauti šioje administracinėje byloje, kurios baigtis iš esmės neturės jokios įtakos UAB „SKR Baltic“ interesams, pareiškėjų vertinimu, yra tik kaip noras visais įmanomais būdais „keršyti“ už Miškinių rėžinio kaimo pretendentų inicijuotas kitas bylas dėl Žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo ar NŽT pozicijos palaikymo.

22Pareiškėjos pastebi, kad UAB „SKR Baltic“ nuomos teise valdo tik Žemės sklypą, tačiau dėl šio Žemės sklypo ar jame esančių statinių šioje byloje ginčo nėra. Todėl šio juridinio asmens dalyvavimas šiame administraciniame ginče, niekaip neįtakos Bendrovės teisių ar pareigų, o priešingai, tik vilkins procesą, bei vers šalis aiškintis dėl aplinkybių, kurios nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Pareiškėjos, atsižvelgdamos į tai, kad nagrinėjamos bylos ir UAB „SKR Baltic“ materialiųjų teisių bei pareigų teisinis ryšys nėra pakankamas (jo išvis nėra) byloje nagrinėjamam teisiniam santykiui, teigia, kad trečiasis asmuo UAB „SKR Baltic“ turėtų būti pašalintas iš bylos.

23Teisėjų kolegija konstatuoja:

24IV.

25Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjų atskirąjį skundą, teisėtumas ir pagrįstumas.

26Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. balandžio 22 d. nutartimi į administracinės bylos nagrinėjimą įtraukė trečiuoju suinteresuotu asmeniu UAB „SKR Baltic“. Pareiškėjai 2020 m. birželio 3 d. pateikė prašymą iš administracinės bylos Nr. eI3-2519-809/2020 pašalinti trečiąjį suinteresuotą asmenį – Bendrovę. Teismas 2020 m. birželio 10 d. nutartimi pareiškėjų prašymą atmetė. Skundžiama pirmosios instancijos teismo 2020 m. birželio 19 d. nutartimi buvo atsisakyta priimti pareiškėjų atskirąjį skundą dėl teismo 2020 m. birželio 10 d. nutarties“.

27Pareiškėjos, nesutikdamos su pirmosios instancijos teismo nutartimi, pateikė atskirąjį skundą, kuriame tvirtina, jog teismas teisės normas taikė formaliai, netinkamai įvertino įrodymus dėl Bendrovės suinteresuotumo nagrinėjamos bylos baigtimi. Pareiškėjų tvirtinimu, nagrinėjamoje byloje nėra bylos šalių (pareiškėjų ar atsakovo) ir UAB „SKR Baltic“ materialiųjų teisių ir pareigų teisinio ryšio šios bylos kontekste.

28Pagal ABTĮ 152 straipsnio 1 dalį, pirmosios instancijos teismo (teisėjo) nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui: 1) šio įstatymo nustatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Taigi, apeliacijos objektas pagal atskiruosius skundus yra ne visos pirmosios instancijos teismo nutartys (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. sausio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-14-415/2018; 2017 m. liepos 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-648-575/2017; 2009 m. birželio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-313/2009).

29ABTĮ konkrečiai nenumato, kad dėl teismo nutarčių, kuriomis nusprendžiama dėl trečiųjų asmenų įtraukimo į bylą, gali būti paduodami atskirieji skundai. Tokios nutartys neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, nes bylos nagrinėjimas yra tęsiamas. Nesutikimas su tokiais teismo procesiniais veiksmais gali būti išdėstomas apeliaciniame skunde dėl baigiamojo teismo procesinio sprendimo, jei jis paduodamas po tokio sprendimo priėmimo.

30Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, darytina išvada, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. balandžio 22 d. ir 2020 m. birželio 10 d. nutartys atskiruoju skundu negalėjo būti skundžiamos, taigi ir negalėjo būti apeliacinio proceso objektu. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija nesprendžia pirmosios instancijos teismo 2020 m. balandžio 22 d. ir 2020 m. birželio 10 d. priimtų nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo klausimo.

31Iš Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. birželio 19 d. nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo ir įvertino visas sprendžiamam klausimui reikšmingas aplinkybes, todėl nėra jokio pagrindo sutikti su pareiškėjų teiginiais, kad minėtoje nutartyje teismas netinkamai įvertino įrodymus ar formaliai taikė teisės aktų nuostatas. Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas nevertino bylos aplinkybių taip, kaip tai palankiau pareiškėjoms, nesuteikia pagrindo daryti išvados, kad teismo nutartis neteisėta ar formali.

32Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiama 2020 m. birželio 19 d. nutartimi pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti pareiškėjų atskirąjį skundą dėl reikalavimo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. birželio 10 d. nutartį, todėl Vilniaus apygardos administracinio 2020 m. birželio 19 d. nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjų atskirasis skundas atmetamas.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Pareiškėjų J. J. ir S. D. atskirąjį skundą atmesti.

35Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. birželio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų J. J.,... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjos S. D. ir J. J. (toliau – ir pareiškėjos) 2020 m. vasario 24... 6. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 27 d. nutartimi... 7. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2020 m. balandžio 21 d. gautas... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. balandžio 22 d. nutartimi... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas įvertino tai, kad pareiškėjos yra... 10. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2020 m. birželio 3 d. buvo gautas... 11. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. birželio 10 d. nutartimi... 12. Pareiškėjos 2020 m. birželio 18 d. teismui pateikė 2020 m. birželio 17 d.... 13. II.... 14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. birželio 19 d. nutartimi... 15. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjos ginčija teismo 2020 m.... 16. III.... 17. Pareiškėjos pateikė 2020 m. birželio 29 d. atskirąjį skundą (toliau –... 18. Pareiškėjos nurodo, kad teismas, atsisakydamas priimti 2020 m. birželio 17... 19. Pareiškėjos pažymi, kad priešingai nei nurodyta pirmosios instancijos... 20. Pareiškėjų teigimu, teismas buvo suklaidintas, nes šioje byloje bus... 21. Pareiškėjos akcentuoja, kad vyksta teisminiai ginčiai civilinėse bylose,... 22. Pareiškėjos pastebi, kad UAB „SKR Baltic“ nuomos teise valdo tik Žemės... 23. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 24. IV.... 25. Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 26. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. balandžio 22 d. nutartimi... 27. Pareiškėjos, nesutikdamos su pirmosios instancijos teismo nutartimi, pateikė... 28. Pagal ABTĮ 152 straipsnio 1 dalį, pirmosios instancijos teismo (teisėjo)... 29. ABTĮ konkrečiai nenumato, kad dėl teismo nutarčių, kuriomis nusprendžiama... 30. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, darytina išvada, jog Vilniaus apygardos... 31. Iš Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. birželio 19 d. nutarties... 32. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Vilniaus apygardos... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 34. Pareiškėjų J. J. ir S. D. atskirąjį skundą atmesti.... 35. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. birželio 19 d. nutartį... 36. Nutartis neskundžiama....