Byla I-2011-815/2009
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės, Henriko Sadausko ir Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Jurgitai Mazurkevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjos – UAB „May Fair Investments“ atstovui – advokatui Ryčiui Paukštei, atsakovės – Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovei – šios institucijos Teisės departamento Juridinio skyriaus vyriausiajai specialistei Irmai Šapokaitei, atsakovės – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovei – šios institucijos Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus vyriausiajai specialistei Aurelijai Čeponienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos – UAB „May Fair Investments“ skundą atsakovėms – Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėja – UAB „May Fair Investments“ (toliau – ir pareiškėja) su skundu (t. 1, b. l. 4-10) kreipėsi į teismą, prašydama:

51.1 įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją (toliau – ir Viršininko administracija) ir Vilniaus miesto savivaldybės administraciją (toliau – ir Savivaldybės administracija) pagal kompetenciją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo įsigaliojimo dienos tinkamai atsakyti į UAB „May Fair Investments“ 2009 m. vasario 25 d. rašte „Dėl UAB „May Fair Investments“ nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo servituto turinio“ (toliau – ir Raštas) pateiktus klausimus, t. y.:

61.1.1. paaiškinti dėl servituto ribose įrengtinam keliui taikytinų reikalavimų, be kita ko, nurodant: maksimalų leistiną važiuojamosios dalies plotį, gatvės kategoriją (jei taikoma) bei kitus esminius taikytinus reikalavimus;

71.1.2. paaiškinti, ar pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui, kadastrinis Nr. ( - ) Vilniaus m. k. v. (toliau – ir Žemės sklypas), nustatytas servitutas, suteikiantis teisę neatlygintinai tiesti ir aptarnauti inžinerines komunikacijas (toliau – ir Servitutas) laikytinas kaimyniniams žemės sklypams, su kuriais žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ) Vilniaus m. k. v., ribojasi iš šiaurės ir pietų pusės, ir kurių kadastriniai numeriai atitinkamai yra Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) Vilniaus m. k. v., nustatytų servitutų tęsinys;

81.1.3. jeigu atsakymas į 1.1.2 punkto klausimą būtų teigiamas, paaiškinti, dėl kokios priežasties skiriasi minėtiems kaimyniniams žemės sklypams nustatytų servitutų ir Žemės sklypo atžvilgiu nustatyto Servituto turinys;

91.1.4. jeigu atsakymas į 1.1.2 punkto klausimą būtų neigiamas, paaiškinti, ar gali skirtis atskiriems žemės sklypams apskrities viršininko įsakymu nustatytino servituto turinys, jeigu detaliajame plane tokio servituto žymėjimas visų žemės sklypų, kuriems jis nustatomas, atžvilgiu, yra vienodas.

101.2. priteisti iš atsakovių – Viršininko administracijos ir Savivaldybės administracijos pareiškėjos naudai išlaidas dėl skundo surašymo ir padavimo, išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu bei atstovavimo išlaidas.

112. Pareiškėja skunde nurodo, kad atsakovės nepagrįstai ir neteisėtai atsisako nagrinėti jų kompetencijai priskirtus pareiškėjos Rašte pateiktus klausimus, savo neveikimu vilkina išnagrinėti joms pateiktą Raštą, savo neveikimu siekia išvengti atsakomybės už Servituto patikslinimą. Pareiškėjos skundas grindžiamas tokiais argumentais.

122.1. Pareiškėja iš Viršininko administracijos 2009 m. kovo 31 d. rašto Nr. S16-106, 2009 m. balandžio 16 d. rašto Nr. (31)-1.2-898-(3.31) ir 2009 m. gegužės 15 d. rašto Nr. (31)-1.2-1192-(3.31)) bei Savivaldybės administracijos 2009 m. gegužės 22 d. rašto Nr. A51-11820(2.14.2.12-MP8) sužinojo tik tiek, jog Vilniaus apskrities viršininkas 2009 m. vasario 3 d. įsakyme Nr. 2.3-1439-(01) „Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2006-10-09 įsakymo Nr. 2.3-9593-01 „Dėl žemės sklypo ( - ) k., Vilniaus mieste (kadastrinis Nr. ( - )), kadastro duomenų patikslinimo“ dalinio pakeitimo“ (toliau – ir įsakymas Nr. 2.3-1439-(01)) patikslino Žemės sklypui nustatyto Servituto turinį, t. y. kad Žemės sklypui buvo papildomai nustatytas kelio servitutas, suteikiantis teisę neatlygintinai eiti ir važiuoti transporto priemonėmis 449 kv. m. ploto Žemės sklypo dalimi, kitaip tariant, atsakyta tik į pirmąjį Rašte pateiktą klausimą.

132.2. Viršininko administracija, atsakydama į Raštą, tik nurodė, kad teritorijų planavimas, detaliųjų planų rengimo ir tvirtinimo tvarka, reglamentuota Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, yra savivaldybės institucijų funkcija, ir persiuntė Raštą Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui; pasak pareiškėjos, Viršininko administracijos manymu, servitutų, kuriuos nustato Vilniaus apskrities viršininkas, turinys bei jo paaiškinimas suinteresuotiems asmenims nepriklauso Viršininko administracijos kompetencijai.

142.3. Savivaldybės administracija, atsakydama į Raštą, tiesiog pacitavo teisės aktų nuostatas, nurodydama, kad apskrities viršininkas savo sprendimu – administraciniu aktu Vyriausybės nustatyta tvarka <...> nustato servitutus privačios žemės sklypams, taip pat nurodė, kad jos siūlymas dėl servituto nustatymo žemės sklype ( - ) ( - ) g. teisinių pasekmių nesukelia ir paaiškino, kad pareiškėja turi teisę apskųsti apskrities viršininko sprendimą nustatyti servitutą. Taigi, Savivaldybės administracija atsisakė pateikti atsakymus bei paaiškinimus dėl patikslinto Servituto turinio, kurį Vilniaus apskrities viršininkas patikslino vadovaudamasis, be kita ko, Vilniaus miesto tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 patvirtintu teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliuoju planu, taip pat Savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 9 d. įsakymu ( - ) -2121.

152.4. Aptarti Atsakovių atsakymai į Raštą parodo, kad abi institucijos atsisako / vengia paaiškinti Servituto, kurį viena iš jų pasiūlė, o kita tokio pasiūlymo pagrindu nustatė, turinį. Pareiškėjai pagrįstai kyla abejonė, kaip Servitutas galėjo būti nustatytas bei vėliau patikslintas, jeigu nė viena iš Servituto nustatymo ir patikslinimo procedūroje dalyvavusių institucijų nemano, kad yra kompetentinga spręsti Servitutui keliamų reikalavimų bei jo įgyvendinimui ir naudojimuisi svarbių klausimų.

162.5. Vadovaujantis, be kita ko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 „Dėl Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklėmis (toliau – ir Taisyklės), atsakovės privalo būti susipažinusios bei kompetentingos paaiškinti su patikslinto Servituto turiniu susijusius klausimus. Atsižvelgiant į tai:

172.5.1. pareiškėjai neaišku, kodėl Viršininko administracija apskritai nepasisako dėl Rašto antrojo klausimo c ir d punktuose išdėstytų klausimų dėl gretimiems žemės sklypams nustatytų servitutų turinio, kiek tai yra susiję su patikslintu Servitutu bei Žemės sklypo eksploatavimu;

182.5.2. Savivaldybės administracija turi būti kompetentinga paaiškinti savo pasiūlymų, kurių pagrindu buvo nustatytas ir vėliau patikslintas Servitutas, turinį, tuo tarpu Savivaldybės administracijos 2009 m. gegužės 22 d. rašte Nr. A51-11820(2.14.2.12-MP8) „Dėl servituto turinio UAB „May Fair Investments“ nuosavybės teise valdomame žemės sklype“ (toliau – ir raštas Nr. A51-11820(2.14.2.12-MP8)) išreikšta pozicija, jog Savivaldybės administracijos „siūlymas <...> teisinių pasekmių nesukelia“, laikytina akivaizdžiu atsisakymu paaiškinti patikslinto Servituto turinį bei siekiu išvengti bet kokios atsakomybės už Savivaldybės administracijos siūlymu atliktą Servituto patikslinimą.

19II

20Atsakovė – Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į pareiškėjos skundą (t. 1, b. l. 160-161) nurodo, kad su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo skundą Viršininko administracijos atžvilgiu atmesti kaip nepagrįstą, pateikia tokius argumentus.

211. Viršininko administracija 2009 m. balandžio 16 d. raštu Nr. (31)-1.2-898-(3.31) atsakė į pareiškėjos 2009 m. vasario 25 d. Raštą ir informavo, kad Vilniaus apskrities viršininkas įsakyme Nr. 2.3-1439-(01) patikslino nustatyto servituto turinį žemės sklypui, ( - ) k., Vilniuje, kadastrinis Nr. ( - )), taip pat paaiškino, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius (toliau – ir Žemėtvarkos skyrius) apie įsakymą Nr. 2.3-1439-(01) informavo UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „May Fair Investments“ 2009 m. kovo 3 d. rašte Nr. S18-244.

222. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, teritorijų planavimas, detaliųjų planų rengimo ir tvirtinimo tvarka yra savivaldybės institucijos funkcija ir pareiškėjos pateiktus klausimus dėl servituto ribose įrengtam keliui taikytinų reikalavimų turėtų spręsti Savivaldybės administracija. Atsižvelgdamas į tai, Žemėtvarkos skyrius 2009 m. kovo 31 d. raštu Nr. S16-106 „Dėl prašymo persiuntimo“ (toliau – ir raštas Nr. S16-106) persiuntė Raštą Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui, prašydamas jį išnagrinėti ir apie priimtus sprendimus informuoti pareiškėją bei Žemėtvarkos skyrių.

233. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir Vilniaus miesto savivaldybė bendradarbiauja žemės reformos darbų atlikimo procese, tačiau nėra viena kitai pavaldžios institucijos, todėl duomenų, kodėl Savivaldybės administracija informaciją dėl servituto turinio pareiškėjos nuosavybės teise valdomame žemės sklype pateikė tik 2009 m. gegužės 22 d. rašte Nr. A51-l1820(2.14.2.12-MP8), Viršininko administracija neturi.

24III

25Atsakovė – Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjos skundą (t. 1, b. l. 165-167) nurodo, kad nagrinėjamoje byloje Savivaldybės administracija nepagrįstai įtraukta atsakove, prašo skundą Savivaldybės administracijos atžvilgiu atmesti kaip nepagrįstą, pateikia tokius argumentus.

261. Žemėtvarkos skyrius 2009 m. kovo 31 d. raštu Nr. S16-106 nepagrįstai ir neteisėtai persiuntė Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui nagrinėti pareiškėjos 2009 m. vasario 25 d. Raštą: rašte Nr. S16-106 neatsižvelgta į tai, kad pareiškėja prašė informacijos ne apie teritorijų planavimą, bet apie žemės sklypui nustatytą servitutą, o remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.124 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos institucijos sprendimu dėl detaliojo plano tvirtinimo servitutas nėra nustatomas – tam, kad servitutas būtų nustatytas, turi būti priimtas apskrities viršininko įsakymas; be to, remiantis Taisyklėmis, Viršininko administracijai buvo (turėjo būti) žinoma visa informacija, susijusi su žemės servitutais pareiškėjai priklausančiame bei gretimuose žemės sklypuose.

27Esant tokiai situacijai, kai pareiškėjos prašomą pateikti informaciją turi kelios institucijos, ta institucija, į kurią kreipėsi pareiškėja, šiuo atveju – Viršininko administracija – ir turi atsakyti į pareiškėjos prašymą, o ne persiųsti prašymą nagrinėti kitai institucijai.

282. Pareiškėja Rašte neprašė paaiškinti Savivaldybės administracijos siūlymo tikslinti nustatyto servituto turinį, taigi, jokių paaiškinimų Savivaldybės administracija neprivalėjo pateikti. Savivaldybės administracija neneigia, kad jai buvo žinomos tam tikros aplinkybės, susijusios su žemės servituto nustatymu ir jo turiniu, šios aplinkybės ir nurodytos rašte Nr. A51-11820(2.14.2.12-MP8), kuriuo atsakyta į pareiškėjos Raštą bei 2009 m. gegužės 13 d. prašymą.

29Rašte Nr. A51-11820(2.14.2.12-MP8) pateikta visa informacija, susijusi su Savivaldybės administracijos kompetencija nustatant servitutą, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad Savivaldybės administracija vilkina pateikti atsakymą pareiškėjai į jos 2009 m. vasario 25 d. Raštą.

30IV

311. Teismo posėdyje pareiškėjos – UAB „May Fair Investments“ atstovas – advokatas Rytis Paukštė (2009 m. birželio 9 d. išrašas iš teisinių paslaugų sutarties (t. 1, b. l. 49-50)), remdamasis skunde pateiktais argumentais, prašė skundą tenkinti, pabrėžė, kad pareiškėja nežino, kas parašyta detaliojo plano aprašomojoje dalyje, ar servitutų turinys vienodas visiems trims sklypams, taip pat pateikė ištrauką iš suvestinio skaitmeninio Vilniaus miesto plano M1:2000 (t. 2, b. l. 7).

322. Teismo posėdyje atsakovės – Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovė – šios institucijos Teisės departamento Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė Irma Šapokaitė (2008 m. gruodžio 31 d. įgaliojimas Nr. (1)-1.1-77 (t. 2, b. l. 5)), remdamasi atsiliepime į skundą pateiktais argumentais, prašė pareiškėjos skundo netenkinti ir atmesti skundą kaip nepagrįstą.

333. Teismo posėdyje atsakovės – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovė – šios institucijos Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Čeponienė (2008 m. liepos 29 d. įgaliojimas Nr. A117-39(17.25-TD-0) (t. 2, b. l. 6)), remdamasi atsiliepime į skundą pateiktais argumentais, prašė pareiškėjos skundo netenkinti ir atmesti skundą kaip nepagrįstą, paaiškino, kad detaliajame plane yra aptarti servitutai, kad kilus klausimams dėl servitutų, servitutus galima keisti nekeičiant detaliojo planavimo, pabrėžė, kad pareiškėja rašto Nr. A51-11820(2.14.2.12-MP8) neskundė, todėl jis yra tinkamas.

34Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius ir reglamentavusius teisės aktus,

konstatuoja:

35I

36Nagrinėjamoje administracinėje byloje, be kita ko, nustatyta:

371. Vilniaus miesto savivaldybės taryba (toliau – ir Taryba), vadovaudamasi Teritorijų planavimo įstatymu ir Tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-442 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimui ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento raidos programai“, 2004 m. gruodžio 29 d. sprendime Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ (toliau – ir sprendimas Nr. 1-634) (t. 1, b. l. 149), be kita ko:

381.1. nusprendė patvirtinti Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių, susijusių su 99,45 ha teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento žemės naudojimo būdu, keitimą (pagal pridedamą brėžinį);

391.2. nusprendė patvirtinti apie 91,52 ha teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinius, keičiant žemės ūkio paskirties žemę į kitos paskirties žemę (pagal pridedamą brėžinį ir lenteles).

402. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Žemės įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, sprendimu Nr. 1-634 patvirtintu detaliuoju planu ir atsižvelgdamas į kadastrinius matavimus, 2006 m. birželio 30 d. įsakyme ( - ) -1228 „Dėl sklypo ( - ) ( - ) gatvėje, buvusiame ( - ) kaime, duomenų nustatymo“ (toliau – ir įsakymas ( - ) -1228) (t. 1, b. l. 143, 156):

412.1. nustatė kitos paskirties žemės sklypo ( - ) ( - ) gatvėje, buvusiame ( - ) kaime, kadastro Nr. ( - ), duomenis, inter alia: plotą – 5 171 kv. m; ribas, ištraukoje iš suvestinio skaitmeninio Vilniaus miesto plano (įsakymo ( - ) -1228 (t. 1, b. l. 144, 157)), pažymėtas linijomis ir skaičiais 1-8; žemės sklypo naudojimo būdą – komercinių objektų ir gyvenamoji teritorija, žemės sklypo naudojimo pobūdį – prekybos, paslaugų ir pramogų objektams bei daugiaaukščiams gyvenamiesiems namams statyti, rekonstruoti ir eksploatuoti; urbanistinius-architektūrinius apribojimus ir sąlygas, taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, numatytas Sąlygose;

422.2. pasiūlė Vilniaus apskrities viršininkui nustatyti, kad 449 kv. m žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), dalis, ištraukoje iš suvestinio skaitmeninio Vilniaus miesto plano (įsakymo ( - ) -1228 (t. 1, b. l. 144 157)) pažymėta linijomis ir skaičiais 10-14, numatyta neatlygintinai naudoti servituto teise tiesti ir aptarnauti inžinerines komunikacijas (įsakymo 2 punktas);

432.3. nustatė, kad: sklypo savininkas statinius prie miesto inžinerinių tinklų prijungia bei prireikus perkelia inžinerinius tinklus savo lėšomis; statybos darbai vykdomi nustatyta tvarka suderinus projektą ir gavus leidimą statyti; sklypo savininkas su Savivaldybės Miesto plėtros departamento parengtais žemės sklypų dokumentais (duomenimis) privalo kreiptis į Žemėtvarkos skyrių.

443. Vilniaus apskrities viršininkas, vadovaudamasis Žemės įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1289, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 522 patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 nuostatomis, sprendimu Nr. 1-634, įsakymu ( - ) -1228, remdamasis žemės sklypo kadastrinių matavimų duomenimis ir tenkindamas UAB „May Fair Investments“, kuriai atstovauja UAB „COWI Baltic“, 2006 m. liepos 3 d. prašymą Nr. 07-03, 2006 m. spalio 9 d. įsakyme Nr. 2.3-9593-01 „Dėl žemės sklypo ( - ) k., Vilniaus mieste (kadastrinis Nr. ( - )), kadastro duomenų patikslinimo“ (toliau – ir įsakymas Nr. 2.3-9593-01) (t. 1, b. l. 141-142) nurodė:

453.1. atlikus kadastrinius matavimus žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ) k., Vilniaus mieste, kurio ribos žemės sklypo plane M1:500 pažymėtos linijomis ir skaičiais 1-8, nuosavybės teise priklausančio UAB „May Fair Investments“, plotas yra 5 171 kv. m;

463.2. nurodytam žemės sklypui, be kita ko, Nustatė

473.2.1. pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį: kitos paskirties žemė – komercinės paskirties objektų teritorijos ir gyvenamosios teritorijos (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos);

483.2.2. specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas – Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (toliau – ir Sąlygos) „Elektros linijų apsaugos zonos“ ir „Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos“ skyrių reikalavimus;

493.2.3. servitutą, suteikiantį teisę 449 kv. m ploto žemės sklypo dalyje, žemės sklypo plane pažymėtoje linijomis ir skaičiais 10-14, neatlygintinai tiesti ir aptarnauti inžinerines komunikacijas (įsakymo 2.4 punktas);

503.3 įpareigojo žemės sklypo savininką:

513.3.1. laikytis Sąlygų, architektūrinių-urbanistinių žemės naudojimo teisės apribojimų ir sąlygų, nustatytų Savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. birželio 30 d. d. įsakyme ( - ) -1228, vietos savivaldos ir kitų institucijų nustatytų naudojimosi sklypu sąlygų ir apribojimų;

523.3.2. įsakyme Nr. 2.3-9593-01 nurodytų kadastro duomenų patikslinimą įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre.

534. UAB „Gabijos investicijos“ pateikė Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamentui 2006 m. lapkričio 23 d. raštą „Dėl servituto patikslinimo“ (t. 1, b. l. 138), kuriame, be kita ko prašė imtis visų priklausančių veiksmų, kad UAB „May Fair Investments“ nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. 0101-0170-0229, būtų nustatyti tokie servitutai ir tokia apimtimi, kaip numatyta sprendimu Nr. 1-634 patvirtinto detaliojo plano sprendiniuose.

545. Žemėtvarkos skyrius, atsakydamas į UAB „Gabijos investicijos“ 2006 m. lapkričio 23 d. raštą, 2007 m. sausio 18 d. rašte Nr. S18-75 „Dėl kelio servituto atstatymo“ nurodė:

55„Atsakydami į Jūsų prašymą dėl kelio servituto, kuris buvo nustatytas Vilniaus apskrities viršininko 1999-07-28 sprendimu Nr. 41-7275, 1999-07-28 sprendimu Nr. 41-7276 ir 1999-07-28 sprendimu Nr. 41-7277, atstatymo per UAB „May Fair Investments“ nuosavybės teise valdomą žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) k., Vilniuje, informuojame, kad vadovaujantis <...> sprendimu ( - ) -1228 „Dėl sklypo ( - ) ( - ) gatvėje, buvusiame ( - ) kaime, duomenų nustatymo“ bei suderintais kadastriniais matavimais, kuriuose nebuvo numatytas kelio servitutas, Vilniaus apskrities viršininkas 2006-10-09 įsakymu Nr. 2.3-9593-01 <...> patikslino šio žemės sklypo kadastrinius matavimus ir nustatė servitutą, suteikiantį teisę neatlygintinai tiesti ir aptarnauti inžinerines komunikacijas.

56Siekiant išsiaiškinti kelio servituto šiame žemės sklype tikslingumą, prašome pateikti <...> sprendimu Nr. 1-634 patvirtintas teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano pagrindinio brėžinio ir transportinės dalies plano kopijas.“

576. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. lapkričio 9 d. įsakyme ( - ) -2121 „Dėl administracijos direktoriaus 2006-06-30 įsakymo ( - ) -1228 „Dėl sklypo ( - ) ( - ) gatvėje, buvusiame ( - ) kaime duomenų nustatymo“ pakeitimo“ (toliau – ir įsakymas ( - ) -2121) (t. 1, b. l. 40, 98) pakeitė įsakymą ( - ) -1228 ir 2 jo punktą išdėstė taip:

58„2. Siūlau Vilniaus apskrities viršininkui nustatyti, kad 449 (keturių šimtų keturiasdešimt devynių) kv. m 1 punkte nurodyto sklypo dalis, pridedamoje ištraukoje iš suvestinio skaitmeninio Vilniaus miesto plano pažymėta linijomis ir skaičiais 10-14, numatyta neatlygintinai naudoti servituto teise eiti ir važiuoti transporto priemonėmis bei tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas.“

597. 2007 m. lapkričio mėn. Žemės sklypo kadastrinių matavimų byloje esančiame 2007 m. lapkričio 27 d. Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte Nr. 1 (t. 1, b. l. 103, 108, 113), be kita ko, nurodyta, kad žemės sklypui ( - ), esančiam ( - ) g., buvusiame ( - ) kaime, kurio plotas 5 171 kv. m, nustatytas servitutas, suteikiantis teisę eiti ir važiuoti transporto priemonėmis bei tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, pažymėtas skaičiais 10-14, plotas – 449 kv. m.; 2007 m. lapkričio mėn. Žemės sklypo kadastrinių matavimų byloje esančiame Žemės sklypo plane M1:500 (t. 1, b. l. 102, 107, 112), be kita ko, nurodyta, jog servitutas pažymėtas skaičiais 10-14, plotas – 449 kv. m.

608. Savivaldybės administracija 2007 m. gruodžio 19 d. rašte Nr. A51-25665-(3.6-PD-4) „Dėl žemės sklypo ( - ) ( - ) gatvėje“ (toliau – ir raštas Nr. A51-25665-(3.6-PD-4)) (t. 1, b. l. 98, 118), adresuotame Vilniaus apskrities viršininkui (rašto kopija išsiųsta UAB „May Fair Investments“) nurodė:

61„Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. birželio 30 d. įsakymu ( - ) -1228 nustatyti sklypo ( - ) ( - ) gatvėje duomenys. Šio įsakymo 2 p. siūloma Vilniaus apskrities viršininkui nustatyti 449 kv. m ploto inžinerinių tinklų servitutą.

62Apgailestaujame, tačiau dėl techninės klaidos minėtu įsakymu nebuvo nustatytas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 patvirtintame teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliajame plane numatytas kelio servitutas, suteikiantis teisę eiti ir važiuoti transporto priemonėmis 449 kv. m ploto sklypo dalimi. Šis servitutas būtinas tam, kad būtų galimybė įrengti įvažiavimą į gretimus sklypus iš ( - ) gatvės.

63Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 9 d. įsakymu ( - ) -2121 pakeistas 2006 m. birželio 30 d. įsakymo ( - ) -1228 2 punktas ir patikslintas siūlomo nustatyti servituto turinys.

64Atsižvelgdami į nurodytas aplinkybes, prašome Vilniaus apskrities viršininką patikslinti sklype ( - ) ( - ) gatvėje (kadastro Nr. ( - )) nustatyto servituto turinį.“

659. Žemėtvarkos skyrius 2008 m. sausio 25 d. rašte Nr. S16-23 „Dėl žemės sklypo ( - ), esančio ( - ) g., Vilniuje, kadastrinių matavimų derinimo“ Savivaldybės administracijai nurodė, kad Žemėtvarkos skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis, patikrino savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ vykdytojo A. M. 2007 m. lapkričio 29 d. sudarytas žemės sklypo ( - ), esančio ( - ) g., Vilniuje, kadastro duomenų bylas, ir nustatė aplinkybes, trukdančias suderinti minėto žemės sklypo planus:

669.1. žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktai bei žemės sklypo planai nesuderinti su žemės sklypo savininku;

679.2. žemės sklypo plano gretimybių lentelėje neteisingai nurodytos gretimybės.

6810. UAB „Gabijos investicijos“ su 2008 m. vasario 20 d. prašymu Nr. G 10/080220/2 „Dėl kelio servituto žemės sklype (kad. Nr. ( - )) duomenų patikslinimo“ (t. 1 b. l. 119, 120) kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininką bei Žemėtvarkos skyrių, be kita ko, prašydama per įmanomai trumpiausią terminą informuoti UAB „Gabijos investicijos“ dėl žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), nustatyto servituto tikslinimo ir / arba pateikti pilną patikslintą informaciją apie servituto turinį minėtame žemės sklype.

6911. Žemėtvarkos skyrius, atsakydamas į UAB „Gabijos investicijos“ 2008 m. vasario 20 d. prašymą dėl servituto nustatymo susisiekimo komunikacijų statybai per UAB „May Fair Investments“ nuosavybės teise valdomą 5 171 kv. m ploto žemės sklypą, 2008 m. kovo 21 d. rašte Nr. S18-325 „Dėl servituto nustatymo privačiame žemės sklype ( - ) k., Vilniuje, kadastrinis Nr. ( - )“ (toliau – ir raštas Nr. S18-325) (t. 1, b. l. 119) nurodė:

7011.1. Savivaldybės administracija 2007 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. A51-25665-(3.6-PD-4) pateikė Žemėtvarkos skyriui patikslintus minėto žemės sklypo kadastrinius matavimus dėl susisiekimo komunikacijų servituto patikslinimo; atlikus patikrinimą, nustatyti trūkumai, kurie yra nurodyti Žemėtvarkos skyriaus 2008 m. sausio 25 d. rašte Nr. S16-23.

7111.2. Susisiekimo komunikacijų statyba ir inžinerinių tinklų tiesimas gali būti vykdomi tik Vilniaus apskrities viršininko sprendimu nustačius susisiekimo komunikacijų servitutą; servitutas galės būti nustatytas ar patikslintas tuo atveju, kai, vadovaujantis šios teritorijos detaliuoju planu, bus parengtas minėto žemės sklypo planas su nustatyta servituto vieta ir plotu, patvirtintu Savivaldybės direktoriaus įsakymu, bei savo sutikimą pareikš žemės sklypo bendraturčiai. Kitu atveju servitutas gali būti nustatytas tarpusavio sandoriu su žemės sklypo savininku, o nesutarus – teismo sprendimu, vadovaujantis parengtu žemės sklypo planu.

72Su raštu Nr. S18-325 pateikta rašto Nr. S16-23 kopija.

7312. Pareiškėja 2008 m. balandžio 14 d. rašte „Dėl 2007-12-19 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos rašto Nr. A51-25665-(3.6-PD-4)“ (t. 1, b. l. 97, 117-118) Vilniaus apskrities viršininkui (2008 m. balandžio 14 d. rašto kopija išsiųsta Savivaldybės administracijai ir Savivaldybės administracijos direktoriui), be kita ko, nurodė griežtai nesutinkanti su Žemės sklypo atžvilgiu nustatyto servituto keitimu ir / ar tikslinimu dėl tokių priežasčių:

7412.1. Remiantis teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliuoju planu, patvirtintu sprendimu Nr. 1-634, buvo pakeista Žemės sklypo paskirtis, taip pat nustatyti kiti Žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimai. 2006 m. spalio 11 d. valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas išdavė pareiškėjai naują Žemės sklypo registracijos pažymėjimą, patvirtinantį naujos Žemės sklypo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio registraciją Nekilnojamojo turto registre; su nauja Žemės sklypo paskirtimi, Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas ir Servitutas, kuris buvo nustatytas įsakyme Nr. 2.3-9593-01.

7512.2. 2007 m. rugpjūčio 27 d. UAB „May Fair Investments“ išduotas 2007 m. rugpjūčio 24 d. projektavimo sąlygų sąvadas Nr. RPS 2806 (toliau – ir sąvadas Nr. RPS 2806), skirtas naujo prekybos paskirties pastato projektavimui Žemės sklype; sąvadas Nr. RPS 2806 buvo išduotas įvertinant faktinį Nekilnojamojo turto registre registruotą Servituto turinį (neatlygintinai tiesti ir aptarnauti inžinerines komunikacijas).

7612.3. Remdamasi sąvadu Nr. RPS 2806, UAB „May Fair Investments“ šiuo metu rengia Žemės sklype ketinamų statyti pastatų techninį projektą, kurio sprendiniai numatomi įvertinant esamą (nekilnojamo turto registre registruotą) Servituto turinį.

7712.4. UAB „May Fair Investments“ turimais duomenimis su Žemės sklypu iš rytų pusės besiribojančiame žemės sklype yra suprojektuota ir šiuo metu įrengiama gatvė (palei rytinę Žemės sklypo ribą), kuri sujungs ( - ) g. su žemės sklypu, kuris ribojasi su Žemės sklypu ties pastarojo šiaurine riba, ir tokiu būdu bus užtikrintas patekimas į minėtą žemės sklypą iš ( - ) gatvės, todėl Savivaldybės administracijos direktoriaus argumentas, kad Servitutą reikia tikslinti „tam, kad būtų galimybė įrengti įvažiavimą į gretimus sklypus iŠ ( - ) gatvės“ nėra motyvuotas ir pagrįstas.

7812.5. Servituto turinio tikslinimas pagal rašte Nr. A51-25665-(3.6-PD-4) pateiktus Savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlymus sukeltų UAB „May Fair Investments“ neigiamas pasekmes, tame tarpe:

7912.5.1. bendrovė turėtų pakeisti Žemės sklypo registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentus, taip pat privalėtų pakartotinai kreiptis į Savivaldybės administraciją dėl išduoto projektavimo sąlygų sąvado pakeitimo;

8012.5.2. Žemės sklype projektuojamas pastatas, privažiavimo keliai, pėsčiųjų takai, automobilių stovėjimo aikštelė bei želdiniai negalės būti statomi / įrengiami taip, kaip numatyta projekte, jeigu Servituto turinys bus pakeistas / patikslintas, numatant teisę Žemės sklype įrengti kelią, todėl Servituto turinio patikslinimas / pakeitimas sąlygos būtinybę koreguoti / keisti UAB „May Fair Investments“ rengiamą techninį projektą, o tai sąlygos ne tik papildomas bendrovės materialines ir laiko sąnaudas, bet gali turėti didelės įtakos Žemės sklypo ir jame planuojamo vystyti projekto patrauklumui ir pelningumui.

81Pareiškėja 2008 m. balandžio 14 d. rašte „Dėl 2007-12-19 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos rašto Nr. A51-25665-(3.6-PD-4)“ taip pat prašė Vilniaus apskrities viršininko nekeisti ir netikslinti Žemės sklypui nustatyto Servituto turtinio bei informuoti UAB „May Fair Investments“ apie Vilniaus apskrities viršininko poziciją dėl Servituto turinio tikslinimo / keitimo pagal rašte Nr. A51-25665-(3.6-PD-4) pateiktus pasiūlymus, pabrėžė, kad pakeitus Servituto turinį, pareiškėja bus priversta kreiptis į teismą dėl pažeistų jos teisių ir interesų gynimo bei padarytos žalos (įskaitant projekto vertės sumažėjimą) atlyginimo.

8213. Žemėtvarkos skyrius, atsakydamas į pareiškėjos 2008 m. balandžio 14 d. raštą, 2008 m. gegužės 19 d. rašte Nr. S18-553 „Dėl kelio servituto patikslinimo žemės sklype ( - ), Vilniuje“ (toliau – ir raštas Nr. S18-553) (t. 1, b.l. 117) informavo pareiškėją ir Savivaldybės administraciją, kad: klausimas dėl kelio servituto patikslinimo žemės sklype (duomenys neskelbtini), Vilniuje, bus sprendžiamas, kai Savivaldybės administracija Žemėtvarkos skyriui pateiks šio žemės sklypo patvirtintus kadastrinius matavimus; žemės sklypo kadastriniai matavimai Žemėtvarkos skyriui pateikti Savivaldybės administracijos 2007 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. A51-25665-(3.6-PD-4), tačiau Žemėtvarkos skyrius 2008 m. sausio 25 d. raštu Nr. S16-23 grąžino juos Savivaldybės administracijai patikslinti.

8314. Žemėtvarkos skyrius, atsakydamas į 2008 m. rugsėjo 3 d. raštą Nr. A51-19114(3.6-PD-4), 2008 m. rugsėjo 29 d. rašte Nr. S16-310 „Dėl žemės sklypo ( - ), esančių ( - ) g., kadastrinių matavimų derinimo“ (toliau – ir raštas Nr. S16-310) (t. 1, b. l. 96) Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui nurodė:

84Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatais <...> bei Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis <...>, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius patikrinęs žemės sklypo ( - ), esančio ( - ) g., kadastro duomenų bylas nustatė aplinkybes, trukdančias suderinti SĮ „Vilniaus planas“ vykdytojo A. M. 2007-11-29 parengtus žemės sklypo planus:

85pagal Nuostatų 23 punktą žemės sklypo planuose bei žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktuose turi būti suderinimai su žemės sklypo savininkais.“

8615. Savivaldybės administracija 2008 m. spalio 24 d. rašte Nr. A51-23264(3.6-PD-4) „Dėl servituto nustatymo žemės sklype ( - ) ( - ) g.“ (toliau – ir raštas Nr. A51-23264(3.6-PD-4)) (t. 1, b. l. 95-96), adresuotame Vilniaus apskrities viršininkui (kopija – UAB „Gabijos investicijos“) nurodė:

87„Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2007-12-19 raštu Nr. A51-25665-(3.6-PD-4) Jums perdavėme žemės sklypo ( - ) ( - ) gatvėje kadastrinių matavimų bylas bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-11-09 įsakymą ( - ) -2121 „Dėl Administracijos direktoriaus 2006-06-30 įsakymo ( - ) -1228 „Dėl sklypo ( - ) ( - ) gatvėje, buvusiame ( - ) kaime duomenų nustatymo“ pakeitimo“, prašydami patikslinti minėtame sklype nustatyto servituto turinį. Tokį prašymą grindėme tuo, kad dėl techninės klaidos nebuvo nustatytas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 patvirtintame teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliajame plane numatytas kelio servitutas, suteikiantis teisę eiti ir važiuoti transporto priemonėmis 449 kv. m ploto sklypo dalimi. Šis servitutas būtinas tam, kad būtų galimybė įrengti įvažiavimo kelią į gretimus sklypus iš ( - ) gatvės.

88Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius nepriėmė sprendimo dėl servituto turinio patikslinimo ir 2008-09-29 raštu Nr. S16-310 grąžino žemės sklypo ( - ) ( - ) gatvėje kadastrinių matavimų bylas, nurodydamas, kad jos nėra suderintos su sklypo savininkais.

89Prašome pakartotinai išnagrinėti šio sklypo dokumentus ir priimti sprendimą dėl servituto nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 „Dėl žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“.

90Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vadovaujantis Žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punktu, apskrities viršininkas savo sprendimu – administraciniu aktu Vyriausybės nustatyta tvarka pagal patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius nustato servitutus privačios žemės sklypams, kai numatomas servitutas, suteikiantis teisę tiesti kelius bei takus, jais naudotis ir juos aptarnauti. Pagal to paties straipsnio 5 ir 6 dalis apskrities viršininkas, priėmęs sprendimą nustatyti servitutą administraciniu aktu, per 10 dienų išsiunčia (įteikia) viešpataujančio ir tarnaujančio daikto savininkams ar patikėtiniams sprendimą, kuriuo žemės sklypui nustatomas servitutas. Administraciniu aktu nustatytus servitutus Nekilnojamojo turto registre registruoja viešpataujančiuoju tampančio daikto savininkas. Sąlyga, kad servituto nustatymui administraciniu aktu pagal teritorijų planavimo dokumentų sprendinius turi pritarti tarnaujančiuoju tampančio daikto (sklypo) savininkas ar naudotojas nenumatyta.

91Atsižvelgdami į nurodytas aplinkybes, prašome sprendimą dėl servituto nustatymo (turinio patikslinimo) priimti skubos tvarka. Apie priimtą sprendimą prašome informuoti viešpataujančiuoju tampančio daikto savininką UAB „Gabijos investicijos“.“

9216. Viršininko administracija, atsakydama į UAB „Gabijos investicijos“ 2008 m. spalio 27 d. prašymą, 2008 m. gruodžio 5 d. rašte Nr. (31)-1.2-4492-(3.31) „Dėl žemės sklypo ( - ), esančio ( - ) g., Vilniuje, servituto turinio patikslinimo“ (toliau – ir raštas Nr. (31)-1.2-4492-(3.31)) (t. 1, b. l. 115) UAB „Gabijos investicijos“ (rašto Nr. (31)-1.2-4492-(3.31) kopija išsiųsta UAB „May Fair Investments“), be kita ko, nurodė:

9316.1. Savivaldybės administracija raštu Nr. A51-23264(3.6-PD-4) kreipėsi į Viršininko administraciją, prašydama patikslinti nurodytame sklype nustatyto servituto, kuris buvo nustatytas sprendimu Nr. 1-634 patvirtintame teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliajame plane, bet dėl techninės klaidos nebuvo nustatytas įsakyme ( - ) -1228, turinį.

9416.2. Vadovaujantis Žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punktu, apskrities viršininkas savo sprendimu – administraciniu aktu Vyriausybės nustatyta tvarka pagal patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius nustato servitutus privačios žemės sklypams. Šiuo atveju nustatytinas kelio servitutas, suteikiantis teisę eiti ir važiuoti transporto priemonėmis 449 kv. m ploto sklypo dalimi; šis servitutas būtinas tam, kad būtų galimybė įrengti įvažiavimo kelią į gretimus sklypus iš ( - ) gatvės.

9516.3. Žemės sklypo ( - ), esančio ( - ) g., kadastrinių matavimų bylos perduotos specialistui rengti apskrities viršininko įsakymo projektą dėl servituto žemės sklypui patikslinimo; dėl įsakymo parengimo nurodyta kreiptis į Žemėtvarkos skyriaus specialistą.

9617. Vilniaus apskrities viršininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsniu, atsižvelgdamas į sprendimą Nr. 1-634, įsakymą ( - ) -2121, žemės sklypo kadastrinių matavimų duomenis bei raštą Nr. A51-23264(3.6-PD-4), 2009 m. vasario 3 d. įsakyme Nr. 2.3-1439-(01) „Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2006-10-09 įsakymo Nr. 2.3-9593-01 „Dėl žemės sklypo ( - ) k., Vilniaus mieste (kadastrinis Nr. ( - )), kadastro duomenų patikslinimo“ dalinio pakeitimo“ (t. 1, b. l. 32, 39, 94):

9717.1. Iš dalies pakeitė Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 2.3-9593-01 2.4 punktą ir jį išdėstė taip:

98„2.4. servitutą, suteikiantį teisę 449 kv. m ploto žemės sklypo dalyje, žemės sklypo plane M1:500 pažymėtoje linijomis ir skaičiais 10-14, neatlygintinai eiti ir važiuoti transporto priemonėmis bei tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).“

9917.2. Pavedė nustatyta tvarka:

10017.2.1. Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui pranešti apie šio įsakymo priėmimą viešpataujančiu tampančio daikto savininkui UAB „Gabijos investicijos“ ir tarnaujančiu tampančio daikto savininkui UAB „May Fair Investments“.

10117.2.2. Šiame įsakyme nurodytus pakeitimus viešpataujančio daikto savininkui UAB „Gabijos investicijos“ įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre.

10217.3. Nustatė, kad šis įsakymas yra neatskiriama Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 9 įsakymo Nr. 2.3-9593-01 dalis.

10318. Pareiškėja, atstovaujama advokato Simo Gudyno (2009 m. birželio 9 d. išrašas iš teisinių paslaugų sutarties (t. 1, b. l. 49-50)) 2009 m. vasario 25 d. raštu „Dėl UAB „May Fair Investments“ nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo servituto turinio“ (t. 1, b. l. 11-12, 27-28, 74-75, 87, 169-170) kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininką ir Vilniaus apskrities viršininko administraciją dėl pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui, kadastrinis Nr. ( - ) Vilniaus m. k. v., nustatyto servituto, suteikiančio teisę neatlygintinai tiesti ir aptarnauti inžinerines komunikacijas, turinio patikslinimo, t. y. prašė pateikti informaciją ir paaiškinimus į šiuos klausimus:

10418.1. ar yra priimtas Vilniaus apskrities viršininko įsakymas dėl Žemės sklypo Servituto turinio patikslinimo;

10518.2. jeigu atsakymas į minėtą klausimą teigiamas:

10618.2.1. pateikti Vilniaus apskrities viršininko įsakymo, kuriuo tikslinamas Servitutas, kopiją;

10718.2.2. jeigu Servitutas patikslintas, suteikiant teisę tretiesiems asmenims Servituto ribose eiti ir važiuoti transporto priemonėmis, pateikti paaiškinimus dėl Servituto ribose įrengtinam keliui taikytinų reikalavimų, be kita ko, nurodant: maksimalų leistiną važiuojamosios dalies plotį, gatvės kategoriją (jei taikoma) bei kitus esminius taikytinus reikalavimus.

10818.2.3. paaiškinti, ar Žemės sklypui nustatytas Servitutas laikytinas kaimyniniams žemės sklypams, su kuriais Žemės sklypas ribojasi iš šiaurės ir pietų pusės, ir kurių kadastriniai numeriai atitinkamai yra Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) Vilniaus m. k. v., nustatytų servitutų tęsinys; jeigu atsakymas į šį klausimą teigiamas, paaiškinti, dėl kokios priežasties skiriasi minėtiems kaimyniniams žemės sklypams nustatytų servitutų ir Žemės sklypo atžvilgiu nustatyto Servituto turinys; jeigu atsakymas į šį klausimą neigiamas, paaiškinti, ar gali skirtis atskiriems žemės sklypams apskrities viršininko įsakymu nustatytino servituto turinys, jeigu detaliajame plane tokio servituto žymėjimas visų žemės sklypų, kuriems jis nustatomas, atžvilgiu, yra vienodas.

10918.3. jeigu atsakymas į klausimą, ar yra priimtas Vilniaus apskrities viršininko įsakymas dėl Žemės sklypo Servituto turinio patikslinimo, būtų neigiamas, informuoti apie Vilniaus apskrities viršininko įsakymo dėl Žemės sklypo Servituto turinio patikslinimo priėmimo proceso eigos, įskaitant numatomą įsakymo priėmimo datą.

11019. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2009 m. kovo 3 d. rašte Nr. S18-244 „Dėl servituto patikslinimo“ (toliau – ir raštas Nr. S18-244) (t. 1, b. l. 31, 38, 93) informavo pareiškėją – UAB „May Fair Investments“ ir UAB „Gabijos investicijos“, kad Vilniaus apskrities viršininkas 2009 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 2.3-1439-(01) patikslino žemės sklypui ( - ) k., Vilniuje, kadastrinis Nr. ( - ), nustatyto servituto turinį bei nurodė, jog prašo minėto įsakymo pagrindu nurodytus pakeitimus įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre.

11120. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2009 m. kovo 31 d. raštu Nr. S16-106 „Dėl prašymo persiuntimo“ (t. 1, b. l. 23, 30, 37, 44, 91, 168) persiuntė pareiškėjos Raštą Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui (rašto Nr. S16-106 kopija išsiųsta pareiškėjos atstovui S. Gudynui). Rašte Nr. S16-106, be kita ko, nurodyta:

112„<...> teritorijų planavimas, detaliųjų planų rengimo ir tvirtinimo tvarka, reglamentuota Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme yra savivaldybės institucijos funkcija, persiunčiame Jums nagrinėti pagal kompetenciją aukščiau minėtą prašymą.Apie priimtus sprendimus prašome informuoti pareiškėją ir Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių.“

11321. Pareiškėja, atstovaujama advokato S. Gudyno, 2009 m. balandžio 8 d. raštu „Dėl atsakymo į 2009 m. vasario 25 d. prašymą „Dėl UAB „May Fair Investments“ nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo servituto turinio“ (t. 1, b. l. 26, 74) kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininką ir Vilniaus apskrities viršininko administraciją, kuriame inter alia nurodė:

114„<...> remiantis Žemės įstatymo 23 str. 2 d., žemės servitutų nustatymas administraciniu aktu pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentų sprendinius yra priskiriamas apskrities viršininko kompetencijai. Todėl Rašte pateikti argumentai dėl teritorijų planavimo kaip savivaldybės institucijos funkcijos bei, atitinkamai, viso Prašymo persiuntimas nagrinėti pagal kompetenciją Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui, laikytini nepagrįstais bei pažeidžiančiais taikytinus įstatymų reikalavimus.

115<...> prašome Jūsų, kuo skubiau tinkamai atsakyti į Jums adresuotą 2009 m. vasario 25 d. prašymą „Dėl UAB „May Fair Investments“ nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo servituto turinio“ bei pateikti jame prašomą informaciją.“

11622. Viršininko administracija, atsakydama į pareiškėjos 2009 m. vasario 25 d. Raštą, 2009 m. balandžio 16 d. rašte Nr. (31)-1.2-898-(3.31) „Dėl informacijos pateikimo“ (toliau – ir raštas Nr. (31)-1.2-898-(3.31)) (t. 1, b. l. 29, 36, 86) nurodė:

117„<...> Vilniaus apskrities viršininkas, atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2008-10-24 raštą Nr. A51-23264(3.6-PD-4) „Dėl servituto nustatymo žemės sklype ( - ) ( - ) g.“, 2009-02-03 įsakymu Nr. 2.3-1439-(01) patikslino nustatyto servituto turinį žemės sklypui, ( - ) k., Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )). Apie priimtą įsakymą Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2009-03-03 raštu Nr. S18-244 informavo UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „May Fair Investments“.

118Pažymime, kad teritorijų planavimas, detaliųjų planų rengimo ir tvirtinimo tvarka, reglamentuota Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme yra savivaldybės institucijos funkcija, Jūsų prašymas 2009-03-31 raštu Nr. S16-106 persiųstas nagrinėti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui. Apie priimtus sprendimus būsite informuoti atskiru raštu.“

11923. Pareiškėja, atstovaujama advokato S. Gudyno, 2009 m. gegužės 13 d. raštu „Dėl atsakymo į 2009 m. vasario 25 d. prašymą „Dėl UAB „May Fair Investments“ nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo servituto turinio“ (t. 1, b. l. 42-43, 60-61) kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių ir Savivaldybės administraciją (rašto kopija pateikta Viršininko administracijai), kuriame inter alia nurodė:

12023.1. pareiškėja 2009 m. vasario 25 d. raštu „Dėl UAB „May Fair Investments“ nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo servituto turinio“ kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininką; Žemėtvarkos skyrius rašte Nr. S16-106 informavo, kad Raštas persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui.

12123.2. Iš Savivaldybės administracijos nėra gautas atsakymas į Raštą, taip pat negautas pranešimas, kad nepakanka informacijos, ji yra netiksli ar kad atsisakoma suteikti prašomą informaciją, taip pat negauta informacija apie administracinės procedūros pratęsimą ar Rašto persiuntimą kitam viešojo administravimo subjektui, todėl Savivaldybės administracija prašoma kuo skubiau tinkamai atsakyti į Raštą.

12224. Viršininko administracija, atsakydama į pareiškėjos 2009 m. balandžio 8 d. raštą, 2009 m. gegužės 15 d. rašte Nr. (31)-1.2-1192-(3.31) „Dėl informacijos pateikimo“ (toliau – ir raštas Nr. (31)-1.2-1192-(3.31)) (t. 1, b. l. 35, 73) pareiškėjos atstovui advokatui S. Gudynui, be kita ko, nurodė:

123„<...> pakartotinai informuojame, kad Vilniaus apskrities viršininkas, remdamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-11-09 įsakymu ( - ) -2121 „Dėl administracijos direktoriaus 2006-06-30 įsakymo ( - ) -1228 „Dėl sklypo ( - ) ( - ) gatvėje, buvusiame ( - ) kaime duomenų nustatymo pakeitimo“, 2009-02-03 įsakymu Nr. 2.3-1439-(01) patikslino nustatyto servituto turinį žemės sklypui, ( - ) k., Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )). Apie priimtą įsakymą Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2009-03-03 raštu Nr. S18-244 informavo UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „May Fair Investments“, bei Jus 2009-04-16 Vilniaus apskrities viršininko administracijos raštu Nr. (31)-1.2-898-(3.31).

124Informuojame, kad kelio servitutas (tarnaujantis daiktas), suteikiantis teisę bet kuriuo paros metu eiti ir važiuoti transporto priemonėmis žemės sklypui, ( - ) g., Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), nustatytas 2005-07-14 Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3-6265-01, o žemės sklypui, ( - ) k., Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )) – 2006-07-04 Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3-6648-01.

125Dėl servituto ribose įrengtinam keliui taikytinų reikalavimų Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2009-03-31 raštu Nr. S16-106 Jūsų prašymą persiuntė nagrinėti pagal kompetenciją Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui.“

12625. Savivaldybės administracija, atsakydama į pareiškėjos Raštą bei 2009 m. gegužės 14 d. gautą pareiškėjos raštą (žr. Savivaldybės administracijos 2009 m. birželio 19 d. raštą Nr. A51-14432(2.14.2.12-MP8) „Dėl UAB „May Fair Investments“ skundo“ Vilniaus apygardos administraciniam teismui (t. 1, b. l. 58)), 2009 m. gegužės 22 d. rašte Nr. A51-11820(2.14.2.12-MP8) „Dėl servituto turinio UAB „May Fair Investments“ nuosavybės teise valdomame žemės sklype“ (t. 1, b. l. 45-46, 53-54, 71-72) nurodė:

127„Informuojame, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2007-12-19 raštu Nr. A51-25665-(3.6-PD-4) Vilniaus apskrities viršininko administracijai perdavėme žemės sklypo ( - ) ( - ) gatvėje kadastrinių matavimų bylas bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-11-09 įsakymą ( - ) -2121 „Dėl Administracijos direktoriaus 2006-06-30 įsakymo ( - ) -1228 „Dėl sklypo ( - ) ( - ) gatvėje, buvusiame ( - ) kaime duomenų nustatymo“ pakeitimo“, prašydami patikslinti minėtame sklype nustatyto servituto turinį. Tokį prašymą grindėme tuo, kad dėl techninės klaidos nebuvo nustatytas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 patvirtintame teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliajame plane numatytas kelio servitutas, suteikiantis teisę eiti ir važiuoti transporto priemonėmis 449 kv. m ploto sklypo dalimi. Šis servitutas būtinas tam, kad būtų galimybė įrengti įvažiavimo kelią į gretimus sklypus iš ( - ) gatvės.

128Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius nepriėmė sprendimo dėl servituto turinio patikslinimo ir 2008-09-29 raštu Nr. S16-310 grąžino žemės sklypo ( - ) ( - ) gatvėje kadastrinių matavimų bylas, nurodydamas, kad jos nėra suderintos su sklypo savininkais.

129Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 „Dėl žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“, 2008-09-03 raštu Nr. A51-19114(3.6-PD-4) ir 2008-10-24 raštu Nr. A51-23261 (3.6-PD-4) pakartotinai Vilniaus apskrities viršininko prašėme išnagrinėti šio sklypo dokumentus ir priimti sprendimą dėl servituto nustatymo.

130<...> pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių nuostatas, savivaldybės administracijos direktorius pagal kompetenciją teikia pasiūlymą dėl žemės servitutų nustatymo. Vadovaujantis Žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punktu, apskrities viršininkas savo sprendimu – administraciniu aktu Vyriausybės nustatyta tvarka pagal patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius nustato servitutus privačios žemės sklypams, kai numatomas servitutas, suteikiantis teisę tiesti kelius bei takus, jais naudotis ir juos aptarnauti. Pagal to paties straipsnio 5 ir 6 dalis apskrities viršininkas, priėmęs sprendimą nustatyti servitutą administraciniu aktu, per 10 dienų išsiunčia (įteikia) viešpataujančiojo ir tarnaujančiojo daikto savininkams ar patikėtiniams sprendimą, kuriuo žemės sklypui nustatomas servitutas. Administraciniu aktu nustatytus servitutus Nekilnojamojo turto registre registruoja viešpataujančiuoju tampančio daikto savininkas. Sąlyga, kad servituto nustatymui administraciniu aktu pagal teritorijų planavimo dokumentų sprendinius turi pritarti tarnaujančiuoju tampančio daikto (sklypo) savininkas ar naudotojas (šiuo atveju UAB „May Fair Investments“) nenumatyta.

131Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, pažymime, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos siūlymas dėl servituto nustatymo žemės sklype ( - ) ( - ) g. teisinių pasekmių nesukelia. Pagal Žemės įstatymo 23 straipsnio 4 dalį apskrities viršininko sprendimas nustatyti servitutą gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

132II

1331. Sprendžiant, ar pareiškėjos skunde pateikti reikalavimai yra pagrįsti, nagrinėjamos bylos kontekste būtina įvertinti jų pobūdį. Minėta, kad pareiškėja prašo teismą įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją ir Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pagal kompetenciją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo įsigaliojimo dienos tinkamai atsakyti į UAB „May Fair Investments“ 2009 m. vasario 25 d. rašte „Dėl UAB „May Fair Investments“ nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo servituto turinio“ pateiktus klausimus, t. y.:

1341.1. paaiškinti dėl servituto ribose įrengtinam keliui taikytinų reikalavimų, be kita ko, nurodant: maksimalų leistiną važiuojamosios dalies plotį, gatvės kategoriją (jei taikoma) bei kitus esminius taikytinus reikalavimus;

1351.2. paaiškinti, ar pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui, kadastrinis Nr. ( - ) Vilniaus m. k. v., nustatytas servitutas, suteikiantis teisę neatlygintinai tiesti ir aptarnauti inžinerines komunikacijas laikytinas kaimyniniams žemės sklypams, su kuriais žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ) Vilniaus m. k. v., ribojasi iš šiaurės ir pietų pusės, ir kurių kadastriniai numeriai atitinkamai yra Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) Vilniaus m. k. v., nustatytų servitutų tęsinys;

1361.3. jeigu atsakymas į 1.1.2 punkto klausimą būtų teigiamas, paaiškinti, dėl kokios priežasties skiriasi minėtiems kaimyniniams žemės sklypams nustatytų servitutų ir Žemės sklypo atžvilgiu nustatyto Servituto turinys;

1371.4. jeigu atsakymas į 1.1.2 punkto klausimą būtų neigiamas, paaiškinti, ar gali skirtis atskiriems žemės sklypams apskrities viršininko įsakymu nustatytino servituto turinys, jeigu detaliajame plane tokio servituto žymėjimas visų žemės sklypų, kuriems jis nustatomas, atžvilgiu, yra vienodas.

1382. Teismas pažymi, kad pareiškėjos suformuluoti reikalavimai teismui yra nepagrįsti, ydingi, net prieštaringi. UAB „May Fair Investments“ 2009 m. vasario 25 d. raštu „Dėl UAB „May Fair Investments“ nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo servituto turinio“ (t. 1, b. l. 11-12, 27-28, 74-75, 87, 169-170) kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininką ir Vilniaus apskrities viršininko administraciją dėl pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui, kadastrinis Nr. ( - ) Vilniaus m. k. v., nustatyto servituto, suteikiančio teisę neatlygintinai tiesti ir aptarnauti inžinerines komunikacijas, turinio patikslinimo, t. y. prašė pateikti informaciją, inter alia ar yra priimtas Vilniaus apskrities viršininko įsakymas dėl Žemės sklypo Servituto turinio patikslinimo, ir paaiškinimus dėl Servituto turinio. Taigi, toks paklausimas išreiškia dvejopo pobūdžio reikalavimus: pirma, susijusius su informacijos pateikimu, ir, antra, susijusius, esą, su daiktinės teisės (Servituto) turinio paaiškinimu. Teismas konstatuoja, kad tik pirmojo pobūdžio reikalavimai galėjo būti patenkinti paprastu informaciniu raštu. Pažymėtina, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2009 m. kovo 3 d. rašte Nr. S18-244 „Dėl servituto patikslinimo“ (t. 1, b. l. 31, 38, 93) informavo pareiškėją – UAB „May Fair Investments“ ir UAB „Gabijos investicijos“, kad Vilniaus apskrities viršininkas 2009 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 2.3-1439-(01) patikslino žemės sklypui ( - ) k., Vilniuje, kadastrinis Nr. ( - ), nustatyto servituto turinį bei nurodė, jog prašo minėto įsakymo pagrindu nurodytus pakeitimus įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre. Kitaip tariant, pareiškėjos reikalavimas pateikti informaciją buvo įvykdytas, ir dėl to teisme ginčo nėra.

139Tačiau reikalavimai pateikti paaiškinimus, esą, dėl Servituto turinio (jie yra tokie patys kaip pareiškėjos skunde pateikti teismui reikalavimai) yra nepagrįsti, ydingi, prieštaringi. Pirmiausia, teismas pastebi, kad UAB „May Fair Investments“ 2009 m. vasario 25 d. rašte buvo prašoma pateikti Servituto turinio paaiškinimus, nors dar nebuvo gautas pats Vilniaus apskrities viršininko įsakymas, kuriuo buvo nustatytas Servitutas, t. y. prašoma išaiškinti tai, kas akyse nebuvo matyta. Antra, pirmajam reikalavimui prašyti paaiškinti dėl servituto ribose įrengtinam keliui taikytinų reikalavimų, be kita ko, nurodant maksimalų leistiną važiuojamosios dalies plotį, gatvės kategoriją (jei taikoma) bei kitus esminius taikytinus reikalavimus, nėra jokio teisinio pagrindo, nes Servituto plotas yra aiškiai nustatytas Vilniaus apskrities viršininko įsakymu, o pateiktieji klausimai yra ne dėl Servituto (daiktinės teisės) turinio, bet dėl kelio, kaip statytino objekto, matmenų. Trečia, antrasis reikalavimas paaiškinti, ar pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui, kadastrinis Nr. ( - ) Vilniaus m. k. v., nustatytas servitutas, suteikiantis teisę neatlygintinai tiesti ir aptarnauti inžinerines komunikacijas laikytinas kaimyniniams žemės sklypams, su kuriais žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ) Vilniaus m. k. v., ribojasi iš šiaurės ir pietų pusės, ir kurių kadastriniai numeriai atitinkamai yra Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) Vilniaus m. k. v., nustatytų servitutų tęsinys, yra apskritai nepagrįstas. Servitutas kaip daiktinė teisė yra nustatomas tik ant tarnaujančiojo sklypo ir niekur kitur jis tęstis negali; kitame tarnaujančiajame sklype yra nustatomas kitas servitutas. Kitaip tariant, apie jokius servituto tęsinius, atsiejant servitutą nuo tarnaujančiojo daikto, juridiškai nėra įmanoma kalbėti. Ketvirta, trečiasis ir ketvirtasis reikalavimai yra išvestiniai iš antrojo, todėl taip pat nepagrįsti.

1403. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas, nes atsakovių atsakymai į minėtus prieštaringus pareiškėjos reikalavimus vertintini kaip tinkami. Ypač pažymėtina, kad Savivaldybės administracija 2009 m. gegužės 22 d. rašte Nr. A51-11820(2.14.2.12-MP8) „Dėl servituto turinio UAB „May Fair Investments“ nuosavybės teise valdomame žemės sklype“ (t. 1, b. l. 45-46, 53-54, 71-72) teisingai nurodė, kad „Pagal Žemės įstatymo 23 straipsnio 4 dalį apskrities viršininko sprendimas nustatyti servitutą gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka“.

1414. Kartu teismas pabrėžia, kad teismo posėdyje pareiškėjos atstovas pažymėjo, jog pareiškėja nežino, kas parašyta detaliojo plano aprašomojoje dalyje, ar servitutų turinys vienodas visiems trims sklypams. Teismas siūlo pareiškėjai kreiptis į Savivaldybės administraciją ir pareikalauti šios informacijos tam, kad pareiškėja susipažintų su detaliojo plano aprašomąja dalimi. Tenkinti pareiškėjos skundą (susijusį su Servituto turinio apimties paaiškinimu), kai pareiškėjos atstovas neprašė visos informacijos, susijusios su Servitutu, iš atsakovių, nėra pagrindo ir dėl šių aplinkybių.

1425. Atsižvelgiant į tai, jog netenkinamas pareiškėjos skundas dalyje dėl įpareigojimo Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pagal kompetenciją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo įsigaliojimo dienos tinkamai atsakyti į UAB „May Fair Investments“ 2009 m. vasario 25 d. rašte „Dėl UAB „May Fair Investments“ nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo servituto turinio“ pateiktus klausimus, remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalimi, netenkinamas ir pareiškėjos reikalavimas priteisti iš atsakovių – Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareiškėjos naudai bylinėjimosi išlaidas.

143Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalimi, 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 ir 129 straipsniais,

Nutarė

144pareiškėjos – UAB „May Fair Investments“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

145Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėja – UAB „May Fair Investments“ (toliau – ir pareiškėja)... 5. 1.1 įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją (toliau – ir... 6. 1.1.1. paaiškinti dėl servituto ribose įrengtinam keliui taikytinų... 7. 1.1.2. paaiškinti, ar pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiam žemės... 8. 1.1.3. jeigu atsakymas į 1.1.2 punkto klausimą būtų teigiamas, paaiškinti,... 9. 1.1.4. jeigu atsakymas į 1.1.2 punkto klausimą būtų neigiamas, paaiškinti,... 10. 1.2. priteisti iš atsakovių – Viršininko administracijos ir Savivaldybės... 11. 2. Pareiškėja skunde nurodo, kad atsakovės nepagrįstai ir neteisėtai... 12. 2.1. Pareiškėja iš Viršininko administracijos 2009 m. kovo 31 d. rašto Nr.... 13. 2.2. Viršininko administracija, atsakydama į Raštą, tik nurodė, kad... 14. 2.3. Savivaldybės administracija, atsakydama į Raštą, tiesiog pacitavo... 15. 2.4. Aptarti Atsakovių atsakymai į Raštą parodo, kad abi institucijos... 16. 2.5. Vadovaujantis, be kita ko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.... 17. 2.5.1. pareiškėjai neaišku, kodėl Viršininko administracija apskritai... 18. 2.5.2. Savivaldybės administracija turi būti kompetentinga paaiškinti savo... 19. II... 20. Atsakovė – Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į... 21. 1. Viršininko administracija 2009 m. balandžio 16 d. raštu Nr.... 22. 2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu,... 23. 3. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir Vilniaus miesto... 24. III... 25. Atsakovė – Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į... 26. 1. Žemėtvarkos skyrius 2009 m. kovo 31 d. raštu Nr. S16-106 nepagrįstai ir... 27. Esant tokiai situacijai, kai pareiškėjos prašomą pateikti informaciją turi... 28. 2. Pareiškėja Rašte neprašė paaiškinti Savivaldybės administracijos... 29. Rašte Nr. A51-11820(2.14.2.12-MP8) pateikta visa informacija, susijusi su... 30. IV... 31. 1. Teismo posėdyje pareiškėjos – UAB „May Fair Investments“ atstovas... 32. 2. Teismo posėdyje atsakovės – Vilniaus apskrities viršininko... 33. 3. Teismo posėdyje atsakovės – Vilniaus miesto savivaldybės... 34. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, rašytinius bylos... 35. I... 36. Nagrinėjamoje administracinėje byloje, be kita ko, nustatyta:... 37. 1. Vilniaus miesto savivaldybės taryba (toliau – ir Taryba), vadovaudamasi... 38. 1.1. nusprendė patvirtinti Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių,... 39. 1.2. nusprendė patvirtinti apie 91,52 ha teritorijos tarp Gabijos gatvės ir... 40. 2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis... 41. 2.1. nustatė kitos paskirties žemės sklypo ( - )... 42. 2.2. pasiūlė Vilniaus apskrities viršininkui nustatyti, kad 449 kv. m... 43. 2.3. nustatė, kad: sklypo savininkas statinius prie miesto inžinerinių... 44. 3. Vilniaus apskrities viršininkas, vadovaudamasis Žemės įstatymo,... 45. 3.1. atlikus kadastrinius matavimus žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( -... 46. 3.2. nurodytam žemės sklypui, be kita ko, Nustatė... 47. 3.2.1. pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir... 48. 3.2.2. specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas – Specialiųjų... 49. 3.2.3. servitutą, suteikiantį teisę 449 kv. m ploto žemės sklypo dalyje,... 50. 3.3 įpareigojo žemės sklypo savininką:... 51. 3.3.1. laikytis Sąlygų, architektūrinių-urbanistinių žemės naudojimo... 52. 3.3.2. įsakyme Nr. 2.3-9593-01 nurodytų kadastro duomenų patikslinimą... 53. 4. UAB „Gabijos investicijos“ pateikė Vilniaus apskrities viršininko... 54. 5. Žemėtvarkos skyrius, atsakydamas į UAB „Gabijos investicijos“ 2006 m.... 55. „Atsakydami į Jūsų prašymą dėl kelio servituto, kuris buvo nustatytas... 56. Siekiant išsiaiškinti kelio servituto šiame žemės sklype tikslingumą,... 57. 6. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. lapkričio... 58. „2. Siūlau Vilniaus apskrities viršininkui nustatyti, kad 449 (keturių... 59. 7. 2007 m. lapkričio mėn. Žemės sklypo kadastrinių matavimų byloje... 60. 8. Savivaldybės administracija 2007 m. gruodžio 19 d. rašte Nr.... 61. „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. birželio... 62. Apgailestaujame, tačiau dėl techninės klaidos minėtu įsakymu nebuvo... 63. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 9... 64. Atsižvelgdami į nurodytas aplinkybes, prašome Vilniaus apskrities... 65. 9. Žemėtvarkos skyrius 2008 m. sausio 25 d. rašte Nr. S16-23 „Dėl žemės... 66. 9.1. žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktai bei žemės sklypo... 67. 9.2. žemės sklypo plano gretimybių lentelėje neteisingai nurodytos... 68. 10. UAB „Gabijos investicijos“ su 2008 m. vasario 20 d. prašymu Nr. G... 69. 11. Žemėtvarkos skyrius, atsakydamas į UAB „Gabijos investicijos“ 2008... 70. 11.1. Savivaldybės administracija 2007 m. gruodžio 19 d. raštu Nr.... 71. 11.2. Susisiekimo komunikacijų statyba ir inžinerinių tinklų tiesimas gali... 72. Su raštu Nr. S18-325 pateikta rašto Nr. S16-23 kopija.... 73. 12. Pareiškėja 2008 m. balandžio 14 d. rašte „Dėl 2007-12-19 Vilniaus... 74. 12.1. Remiantis teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliuoju... 75. 12.2. 2007 m. rugpjūčio 27 d. UAB „May Fair Investments“ išduotas 2007... 76. 12.3. Remdamasi sąvadu Nr. RPS 2806, UAB „May Fair Investments“ šiuo metu... 77. 12.4. UAB „May Fair Investments“ turimais duomenimis su Žemės sklypu iš... 78. 12.5. Servituto turinio tikslinimas pagal rašte Nr. A51-25665-(3.6-PD-4)... 79. 12.5.1. bendrovė turėtų pakeisti Žemės sklypo registracijos Nekilnojamojo... 80. 12.5.2. Žemės sklype projektuojamas pastatas, privažiavimo keliai,... 81. Pareiškėja 2008 m. balandžio 14 d. rašte „Dėl 2007-12-19 Vilniaus miesto... 82. 13. Žemėtvarkos skyrius, atsakydamas į pareiškėjos 2008 m. balandžio 14... 83. 14. Žemėtvarkos skyrius, atsakydamas į 2008 m. rugsėjo 3 d. raštą Nr.... 84. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatais... 85. pagal Nuostatų 23 punktą žemės sklypo planuose bei žemės sklypo ribų... 86. 15. Savivaldybės administracija 2008 m. spalio 24 d. rašte Nr.... 87. „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2007-12-19 raštu Nr.... 88. Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius nepriėmė sprendimo dėl servituto... 89. Prašome pakartotinai išnagrinėti šio sklypo dokumentus ir priimti... 90. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vadovaujantis Žemės įstatymo 23 straipsnio... 91. Atsižvelgdami į nurodytas aplinkybes, prašome sprendimą dėl servituto... 92. 16. Viršininko administracija, atsakydama į UAB „Gabijos investicijos“... 93. 16.1. Savivaldybės administracija raštu Nr. A51-23264(3.6-PD-4) kreipėsi į... 94. 16.2. Vadovaujantis Žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punktu,... 95. 16.3. Žemės sklypo ( - ), esančio 96. 17. Vilniaus apskrities viršininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 97. 17.1. Iš dalies pakeitė Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 9 d.... 98. „2.4. servitutą, suteikiantį teisę 449 kv. m ploto žemės sklypo dalyje,... 99. 17.2. Pavedė nustatyta tvarka:... 100. 17.2.1. Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui pranešti apie šio įsakymo... 101. 17.2.2. Šiame įsakyme nurodytus pakeitimus viešpataujančio daikto... 102. 17.3. Nustatė, kad šis įsakymas yra neatskiriama Vilniaus apskrities... 103. 18. Pareiškėja, atstovaujama advokato Simo Gudyno (2009 m. birželio 9 d.... 104. 18.1. ar yra priimtas Vilniaus apskrities viršininko įsakymas dėl Žemės... 105. 18.2. jeigu atsakymas į minėtą klausimą teigiamas:... 106. 18.2.1. pateikti Vilniaus apskrities viršininko įsakymo, kuriuo tikslinamas... 107. 18.2.2. jeigu Servitutas patikslintas, suteikiant teisę tretiesiems asmenims... 108. 18.2.3. paaiškinti, ar Žemės sklypui nustatytas Servitutas laikytinas... 109. 18.3. jeigu atsakymas į klausimą, ar yra priimtas Vilniaus apskrities... 110. 19. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo... 111. 20. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo... 112. „<...> teritorijų planavimas, detaliųjų planų rengimo ir tvirtinimo... 113. 21. Pareiškėja, atstovaujama advokato S. Gudyno, 2009 m. balandžio 8 d.... 114. „<...> remiantis Žemės įstatymo 23 str. 2 d., žemės servitutų... 115. <...> prašome Jūsų, kuo skubiau tinkamai atsakyti į Jums adresuotą... 116. 22. Viršininko administracija, atsakydama į pareiškėjos 2009 m. vasario 25... 117. „<...> Vilniaus apskrities viršininkas, atsižvelgdamas į Vilniaus... 118. Pažymime, kad teritorijų planavimas, detaliųjų planų rengimo ir tvirtinimo... 119. 23. Pareiškėja, atstovaujama advokato S. Gudyno, 2009 m. gegužės 13 d.... 120. 23.1. pareiškėja 2009 m. vasario 25 d. raštu „Dėl UAB „May Fair... 121. 23.2. Iš Savivaldybės administracijos nėra gautas atsakymas į Raštą, taip... 122. 24. Viršininko administracija, atsakydama į pareiškėjos 2009 m. balandžio... 123. „<...> pakartotinai informuojame, kad Vilniaus apskrities viršininkas,... 124. Informuojame, kad kelio servitutas (tarnaujantis daiktas), suteikiantis teisę... 125. Dėl servituto ribose įrengtinam keliui taikytinų reikalavimų Vilniaus... 126. 25. Savivaldybės administracija, atsakydama į pareiškėjos Raštą bei 2009... 127. „Informuojame, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2007-12-19... 128. Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius nepriėmė sprendimo dėl servituto... 129. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsniu ir Lietuvos... 130. <...> pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu... 131. Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, pažymime, kad Vilniaus miesto... 132. II... 133. 1. Sprendžiant, ar pareiškėjos skunde pateikti reikalavimai yra pagrįsti,... 134. 1.1. paaiškinti dėl servituto ribose įrengtinam keliui taikytinų... 135. 1.2. paaiškinti, ar pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiam žemės... 136. 1.3. jeigu atsakymas į 1.1.2 punkto klausimą būtų teigiamas, paaiškinti,... 137. 1.4. jeigu atsakymas į 1.1.2 punkto klausimą būtų neigiamas, paaiškinti,... 138. 2. Teismas pažymi, kad pareiškėjos suformuluoti reikalavimai teismui yra... 139. Tačiau reikalavimai pateikti paaiškinimus, esą, dėl Servituto turinio (jie... 140. 3. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad pareiškėjos... 141. 4. Kartu teismas pabrėžia, kad teismo posėdyje pareiškėjos atstovas... 142. 5. Atsižvelgiant į tai, jog netenkinamas pareiškėjos skundas dalyje dėl... 143. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 144. pareiškėjos – UAB „May Fair Investments“ skundą atmesti kaip... 145. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...