Byla eAS-63-438/2016
Dėl Kauno visuomenės sveikatos centro sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, K. M., A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., L. A., J. Č., J. Ž. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 3 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, K. M., A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., L. A., J. Č., J. Ž. skundą dėl Kauno visuomenės sveikatos centro sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Kauno apygardos administraciniame teisme 2015 m. lapkričio 19 d. gautas pareiškėjų Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos (toliau – ir Mokykla), Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, K. M., A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., L. A., J. Č., J. Ž. (toliau – ir pareiškėjai) skundas, kuriuo buvo prašoma: 1) panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 19 d. sprendimą Nr. 2-4244-6-(8.20); 2) panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. 2-4449-7(15.24); 3) panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktą Nr. 36-1620(7); 4) panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktą Nr. 36-961(7); 5) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

5Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 3 d. nutartimi (toliau – ir nutartis dėl priimtinumo) nutarė priimti pareiškėjų skundo dalį dėl Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 2-4244-6-(8.20) ir 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 2-4449-7(15.24) panaikinimo. Dalį dėl patikrinimo aktų Nr. 36-1620(7) ir Nr. 36-961(7) atsisakė priimti.

6Iš administracinėje byloje esančių Kauno visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktų teismas nustatė, jog ginčijamuose aktuose tik konstatuoti specialistų atliktų patikrinimų metu nustatyti faktai (padarytos išvados) dėl mokyklos atitikties bendriesiems sveikatos saugos reikalavimus, tačiau nei pareiškėjams, nei kitiems asmenims nėra pateikta jokių privalomo pobūdžio patvarkymų, nepritaikytos poveikio priemonės. Centro pareigūnai, valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatę visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus bei esant administracinio teisės akto pažeidimo požymiams, turi teisę taikyti poveikio priemones, įforminamas sprendimuose. Taigi, skundžiami patikrinimo aktai Nr. 36-1620(7) ir Nr. 36-961(7), teismo vertinimu, savaime jokių teisių ir pareigų pareiškėjams (taip pat ir kitiems asmenims) nenustato. Todėl, teismo įsitikinimu, tokie aktai negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Skundžiami aktai savo turinio ir formos prasme nėra ir negali būti laikomi sprendimais, jie nėra individualūs administraciniai aktai, nes juose nesuformuluotos privalomojo elgesio taisyklės, jie neturi poveikio pareiškėjų teisių apimčiai, todėl negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku.

7Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 3 d. nutartimi (toliau – ir nutartis dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių) pareiškėjų prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmetė.

8Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 19 d. sprendimas Nr. 2-4244-6(8.20) „Dėl leidimo – higienos paso galiojimo sustabdymo“ iš esmės yra įvykdytas ir jau sukėlė teisines pasekmes. Teismo vertinimu, kadangi po skundžiamo akto priėmimo mokykla negali vykdyti savo veiklos, todėl prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę tenkinimas nagrinėjamoje situacijoje pareiškėjų pageidaujamų teisinių padarinių nebegali sukelti.

9II.

10Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo pirmosios instancijos teismo 2015 m. gruodžio 3 d. nutarčių dalis, kuriomis netenkintas prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo bei atsisakyta priimti skundo dalį, panaikinti ir pritaikyti pareiškėjų nurodytą reikalavimo užtikrinimo priemonę bei klausimą dėl skundo dalies, kuria prašoma panaikinti patikrinimo aktus Nr. 36-1620(7) ir Nr. 36-961(7), grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Grįsdami savo reikalavimą panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių, pareiškėjai nurodo, kad, nesustabdžius ginčijamo sprendimo galiojimo, mokykla, kaip juridinis asmuo, nustos veikti ir egzistuoti, mokiniai neturės galimybių tęsti jau prasidėjusių mokslo metų kitoje mokykloje.

12Dėl priimtinumo nutarties pareiškėjai nurodė, kad būtent šiais aktais, kurių teisėtumą nagrinėti atsisakė pirmosios instancijos teismas, buvo sukuriamas teisinis pagrindas ginčijamam sprendimui priimti. Taip pat pažymi, kad patikrinimo aktuose nustatytas terminas, iki kada turi būti pašalinti išvardinti pažeidimai Mokykloje, todėl tai reiškia, kad šiais aktais buvo nustatytos tam tikros pareigos.

13Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 16 d. nutartimi dalį pareiškėjų atskirojo skundo tenkino – panaikino Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 3 d. nutartį, kuria pareiškėjų prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę buvo atmestas, ir pareiškėjų prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę tenkino – sustabdė 2015 m. spalio 19 d. Kauno visuomenės sveikatos centro sprendimą Nr. 2-4244-6(8.20) iki įsiteisės sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-4712-428/2015. Kitą pareiškėjų atskirojo skundo dalį perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15III.

16Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 3 d. nutarties, kuria teismas atsisakė priimti pareiškėjų skundo dalį dėl Kauno visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktų Nr. 36-1620(7) ir Nr. 36-961(7) panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo.

17Viešojo administravimo srityje priimami įvairaus pobūdžio aktai, tačiau ne visų jų teisėtumas ir pagrįstumas gali būti tikrinimas administraciniuose teismuose. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalies bei 22 straipsnio 1 dalies nuostatų, reguliuojančių kreipimąsi į administracinį teismą, sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje (žr., pvz., 2004 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-121/2004). Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad administraciniai aktai, dėl kurių galima pateikti skundą, pagal ATBĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir 22 straipsnio 1 dalį yra visi viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai, nepaisant tų aktų formos, taip pat veiksmai (neveikimas), sukeliantys asmeniui teisines pasekmes, t. y. darantys įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams. Remiantis šiomis teisės normomis, administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo (žr., pvz., 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008; 2009 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-391/2009).

18Tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, o skundą priėmus nagrinėti, administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administraciniams teismams, kadangi, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010; 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010 ir kt.).

19Antra vertus, minėta taisyklė turi būti taikoma pripažįstant visuotinio teisminės gynybos prieinamumo principo svarbą (žr., pvz., 2008 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1669/2008; 2006 m. rugpjūčio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-278/2006), viešojo administravimo subjektų priimto akto kvalifikavimo ir teisinio vertinimo negali lemti tik formalūs kriterijai, inter alia jo pavadinimas. Tai, ar dėl akto arba sprendimo galima paduoti skundą, lemia ne jo forma, o turinys. Todėl kiekvienu atveju vertinama, ar skundžiamas aktas turi įtakos suinteresuoto asmens teisinei padėčiai, o jei skundo priėmimo stadijoje kyla abejonių dėl to, ar ginčijamas aktas gali būti nagrinėjamas teisme, toks skundas turi būti priimamas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-435/2010).

20Išanalizavusi Kauno visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktus, teisėjų kolegija nustatė, jog 2015 m. birželio 19 patikrinimo akte Nr. 36-961(7) detalizuoti patikrinimo metu nustatyti faktai dėl Mokyklos atitikties Lietuvos higienos normos reikalavimus, aiškiai ir konkrečiai nurodoma šiuos pažeidimus pašalinti iki tam tikro termino, bei akcentuojama, kad, nepašalinus nurodytų pažeidimų, bus priimamas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą.

21Taigi, 2015 m. birželio 19 patikrinimo akte Nr. 36-961(7) nustatyti privalomojo pobūdžio nurodymai Mokyklai – pašalinti išvardytus neatitikimus teisės aktų reikalavimams iki konkrečios datos. Tokio pobūdžio nurodymas, teisėjų kolegijos vertintinas kaip darantis įtaką Mokyklos teisėms ir pareigoms. Šiuo aktu ne tik konstatuojami tam tikri faktai, sudarantys sąlygas tolimesniems kompetentingo subjekto veiksmams Mokyklos atžvilgiu, bet taip pat įvardijami privalomi atlikti veiksmai (inter alia susiję su Mokyklos pertvarkymu, taigi, kartu susiję su visa Mokyklos veikla, galimomis išlaidomis ir pan.). Akcentuotina, kad privalomo pobūdžio nurodymus, tiesiogiai nustatančius tam tikrus įpareigojimus fiziniams ar juridiniams asmenims, turi teisę teikti tik teisės aktų įgalioti subjektai pagal tam nustatytą tvarką. Todėl tokio pobūdžio administraciniai aktai turi būti priimami nagrinėti teisme, siekiant nustatyti jų teisėtumą ir pagrįstumą.

22Atsižvelgusi į šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjų reikalavimas panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. birželio 19 patikrinimo aktą Nr. 36-961(7) turi būti priimamas nagrinėti administraciniame teisme.

23Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 16 d. patikrinimo akte Nr. 36-1620(7) konstatuojama, kad pirmajame patikrinimo akte išvardyti pažeidimai iki nurodytos datos nepašalinti ir bus priimamas sprendimas dėl leidimo-higienos paso sustabdymo.

24Įvertinusi šio administracinio akto turinį, teisėjų kolegija sprendžia, kad jokių privalomo pobūdžio nurodymų šiame akte nenustatyta, todėl Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 16 d. patikrinimo aktas Nr. 36-1620(7) vertintinas kaip tarpinis procedūrinis dokumentas, sudarantis sąlygas priimti sprendimą dėl poveikio priemonių taikymo Mokyklai, būtent – leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo, kuris ir laikytinas galutiniu administraciniu aktu, darančiu įtaką pareiškėjų teisiniam statusui, todėl skundžiamu administraciniam teismui.

25Atsižvelgus į tai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjų reikalavimą panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 16 d. patikrinimo aktą Nr. 36-1620(7).

26Atkreiptinas pareiškėjų dėmesys į tai, kad pagal administracinių teismų praktiką, argumentai dėl tarpinių aktų pagrįstumo ir teisėtumo paprastai gali būti nurodyti grindžiant skundą dėl galutinio sprendimo, kurio tarpiniais dokumentais jie yra (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-555/2010). Kitaip tariant, administracinis teismas, nagrinėdamas skundą dėl tam tikrą administracinę procedūrą užbaigiančio sprendimo, gali nagrinėti ir tarpinių (procedūrinių) aktų (sprendimų), kurie atskirai administraciniam teismui neskundžiami, teisėtumą ir pagrįstumą bei jų poveikį galutinio sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl pareiškėjai argumentus dėl Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 16 d. patikrinimo akto Nr. 36-1620(7) teisėtumo ir pagrįstumo gali nurodyti teikdami skundą dėl Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 2-4244-6-(8.20), kuriuo Mokyklai pritaikyta poveikio priemonė.

27Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus motyvus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjų skundo dalį dėl Kauno visuomenės sveikatos centro patikrinimo akto Nr. 36-1620(7) panaikinimo, tačiau nepagrįstai nepriėmė pareiškėjų reikalavimo panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. birželio 19 patikrinimo aktą Nr. 36-961(7), todėl pareiškėjų atskirasis skundas tenkinamas iš dalies, o Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 3 d. nutartis iš dalies keičiama.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjų Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, K. M., A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., L. A., J. Č., J. Ž. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

30Pakeisti Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 3 d. nutarties dalį, kuria atsisakoma priimti pareiškėjų reikalavimą dėl Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. birželio 19 patikrinimo akto Nr. 36-961(7) panaikinimo, ir šį pareiškėjų reikalavimą priimti nagrinėti.

31Kitą Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 3 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Kauno apygardos administraciniame teisme 2015 m. lapkričio 19 d. gautas... 5. Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 3 d. nutartimi... 6. Iš administracinėje byloje esančių Kauno visuomenės sveikatos centro... 7. Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 3 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju Kauno visuomenės sveikatos centro... 9. II.... 10. Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo pirmosios instancijos teismo 2015 m.... 11. Grįsdami savo reikalavimą panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį... 12. Dėl priimtinumo nutarties pareiškėjai nurodė, kad būtent šiais aktais,... 13. Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 16 d. nutartimi dalį... 14. Teisėjų kolegija... 15. III.... 16. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Kauno apygardos administracinio teismo... 17. Viešojo administravimo srityje priimami įvairaus pobūdžio aktai, tačiau ne... 18. Tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad... 19. Antra vertus, minėta taisyklė turi būti taikoma pripažįstant visuotinio... 20. Išanalizavusi Kauno visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktus, teisėjų... 21. Taigi, 2015 m. birželio 19 patikrinimo akte Nr. 36-961(7) nustatyti... 22. Atsižvelgusi į šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 23. Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 16 d. patikrinimo akte Nr.... 24. Įvertinusi šio administracinio akto turinį, teisėjų kolegija sprendžia,... 25. Atsižvelgus į tai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 26. Atkreiptinas pareiškėjų dėmesys į tai, kad pagal administracinių teismų... 27. Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus motyvus, konstatuoja, kad... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. Pareiškėjų Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos, Kauno Vinco Bacevičiaus... 30. Pakeisti Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 3 d.... 31. Kitą Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 3 d. nutarties... 32. Nutartis neskundžiama....