Byla eAS-462-822/2017

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., L. A., J. Č. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., L. A., J. Č. skundą atsakovui Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno Žaliakalnio progimnazijai, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba, A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., L. A., J. Č. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydami panaikinti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. lapkričio 24 d. patikrinimo aktą Nr. PA.2-1630 (17.15.2.2.12) (toliau – ir 2016 m. lapkričio 24 d. patikrinimo aktas) ir 2017 m. vasario 20 d. patikrinimo aktą Nr. PA.2-178 (16.15.3.2.12) (toliau – ir 2017 m. vasario 20 d. patikrinimo aktas) bei įpareigoti atsakovą sustabdyti Kauno Žaliakalnio progimnazijai išduoto higienos paso galiojimą.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 13 d. nutartimi pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., L. A., J. Č. skundą atsisakė priimti.

8Teismas padarė išvadą, kad patikrinimo aktuose konstatuojamos faktinės aplinkybės, jie nėra administraciniai aktai. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu atsisakė priimti skundo dalį dėl patikrinimo aktų panaikinimo, kaip nenagrinėtiną administracinių teismų, konstatavęs, kad šie aktai negali būti ginčo administraciniame teisme dalyku,

9Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 7 punktu, atsisakė priimti ir skundo dalį dėl administracinio įpareigojimo atlikti veiksmus dėl Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpų būklės, konstatavęs, jog šį skundo reikalavimą teikia subjektai, kurie, esą, gina viešąjį interesą, bet tokios teisės neturi.

10III.

11Pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba, A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., L. A., J. Č. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutartį ir jų skundą priimti nagrinėti.

12Pareiškėjų teigimu, pirmosios instancijos teismo nutartis neatitinka suformuotos teismų praktikos tokio pobūdžio bylose, pažeidžia materialinės ir procesinės teisės normas, todėl yra nepagrįsta ir neteisėta.

13Pasisakydami dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria buvo atsisakyta primti skundo dalį dėl atsakovo patikrinimo aktų panaikinimo, neteisėtumo, pareiškėjai atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2016 m. sausio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-63-438/2016 ir pažymi, kad pirmosios instancijos teismo nutartis prieštarauja minėta LVAT nutartimi suformuotai teismų praktikai. Todėl ja nesivadovaudamas, pirmosios instancijos teismas pažeidė ABTĮ 15 straipsnio 3 dalies nuostatas. Teismas neatsižvelgė į aplinkybes, kad ginčijamais patikrinimo aktais buvo nustatomi privalomojo pobūdžio nurodymai trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno Žaliakalnio progimnazijai bei nevykdomi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-632 patvirtintų Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių 53 punkto reikalavimai, numatantys leidimo-higienos paso sustabdymo tvarką, kurie yra imperatyvūs.

14Pasak pareiškėjų, jie turi teisėtą lūkestį tikėtis, kad atsakovas kaip viešojo administravimo subjektas, griežtai laikysis teisės aktų reikalavimų, o ne neveiks, sukeldamas jų bendruomenei nepagrįstas abejones tiek atsakovo veiksmų teisėtumu, tiek pažeisdamas teisingumo ir veiklos teisėtumo principus, tiek ir pareiškėjų teisėtus lūkesčius.

15Teigia, kad 2016 m. lapkričio 24 d. patikrinimo akte Kauno Žaliakalnio progimnazijai yra nustatytas rastų higienos pažeidimų pašalinimo terminas 2017 m. vasario 24 d., kuris yra galutinis, ir nėra duomenų, kad jis buvo pratęstas. Pastebi, kad 2016 m. kovo 30 d. atsakovo patikrinimo aktu nustatyti pažeidimai taip pat nėra pašalinti, o Kauno Žaliakalnio progimnazijai išduoto higienos paso galiojimas nesustabdytas.

16Pažymi, kad 2017 m. vasario 20 d. patikrinimo akte nors ir nėra nustatytas joks pažeidimų pašalinimo terminas, tačiau jame nurodyti pažeidimai yra nurodyti neteisėtai. Pasak pareiškėjų, jeigu atsakovas veiktų teisėtai, jis turėtų patikrinimo akte nurodyti ir ankstesniais patikrinimo aktais nustatytus, tačiau neištaisytus pažeidimus, ir nurodyti terminą, per kurį jie turi būti pašalinti. Nurodo, kad nagrinėjamu atveju 2017 m. vasario 20 d. patikrinimo aktas reiškia, kad jokie pažeidimai apskritai neegzistuoja, o jis buvo apskųstas, nes jis pareiškėjams sukelia teisines pasekmes – sudaro prielaidas teigti, jog Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpos yra tinkamos ugdymo veiklai, jose sudaryta „geresnė ugdymo aplinka“ ir todėl reorganizavimo būdu prie šios progimnazijos gali būti prijungiama Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla. Dėl išdėstytų priežasčių 2017 m. vasario 20 d. patikrinimo aktas turi būti panaikintas ta apimtimi, kiek jame yra nenustatyti HN 21:2001 41, 43, 49.3 ir 52 punktų pažeidimai.

17Pasisakydami dėl pirmosio instancijos teismo dalies, kuria buvo atsisakytas priimti pareiškėjų skundo reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, teisėtumo, pareiškėjai nurodo, kad ji neatitinka ABTĮ 5 straipsnio nuostatų. Teigia, jog akivaizdu, kad gindami savo ir savo bendruomenės interesus, jie kreipiasi į teismą, nes ginčijamais aktais nepagrįstai sudaroma regimybė, kad Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpose bus / yra tinkamos higieninės sąlygos kaip nurodoma Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo“ aiškinamajame rašte (pridedame).

18Atkreipia dėmesį į 2017 m. balandžio 19 d. Kauno administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-117-428/2017 (analogiškų atsakovo patikrinimo aktų ginčijimo atveju).

19Vadovaudamiesi ABTĮ 142 straipsnio 3 dalimi, prašo prie bylos prijungti po skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo 2017 m. balandžio 14 d. iš atsakovo el. paštu gautą 2017 m. balandžio 13 d. lydraštį ir 2016 m. lapkričio 24 d. patikrinimo aktą, kurie patvirtina atskirajame skunde išdėstytas aplinkybes dėl privalomų nurodymų paikrinimo akte išdėstymo. Taip pat prideda 2017 m. kovo 17 d. pareiškėjų prašymą atsakovui, kuriuo jie prašė pateikti 2016 m. lapkričio 24 d. patikrinimo akto kopiją ir sustabdyti Kauno Žaliakalnio progimnazijos higienos paso galiojimą. Neišprendus pareiškėjų prašymo atsakovo 2017 m. balandžio 13 d. lydraštyje, jų manymu, jie pagrįstai savo skunde pateikė analogišką reikalavimą dėl Kauno Žaliakalnio progimnazijos higienos paso galiojimo sustabdymo. Nurodo, kad šis pareiškėjų reikalavimas primtinas nagrinėti, nes yra pareišktas grupės asmenų, turinčių subjektinę teisę ginčyti atsakovo administracinius aktus, priimtus dėl mokyklos, prie kurios gali būti prijungiama jų bendruomenės mokykla, patalpų (ne)atitikimo higienos normos reikalavimams.

20Taip prašo prie bylos prijungti 2017 m. balandžio 19 d. Kauno administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-117-428/2017, 2016 m. kovo 30 d. atsakovo atsakymą pareiškėjų atstovui, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo“ aiškinamąjį raštą. Šie dokumentai nebuvo pateikti su skundu, nes būtinybė juos pateikti atsirado tik susipažinus su skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutarties, kuria teismas atsisakė priimti pareiškėjų skundą dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 2016 m. lapkričio 24 d. ir 2017 m. vasario 20 d. patikrinimo aktų panaikinimo ir įpareigojimo sustabdyti Kauno Žaliakalnio progimnazijai išduoto higienos paso galiojimą, teisėtumo ir pagrįstumo.

24Įvertinusi pareiškėjo skundo ir atskirojo skundo argumentus, skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties motyvus bei bylos medžiagą, teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis ir priimtu sprendimu.

25Pasisakant plačiau, pažymėtina, kad viešojo administravimo srityje priimami įvairaus pobūdžio aktai, tačiau ne visų jų teisėtumas ir pagrįstumas gali būti tikrinimas administraciniuose teismuose. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies bei 22 straipsnio 1 dalies nuostatų, reguliuojančių kreipimąsi į administracinį teismą, sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje (žr., pvz., 2004 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-121/2004). Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad administraciniai aktai, dėl kurių galima pateikti skundą, pagal ATBĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir 22 straipsnio 1 dalį yra visi viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai, nepaisant tų aktų formos, taip pat veiksmai (neveikimas), sukeliantys asmeniui teisines pasekmes, t. y. darantys įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams. Remiantis šiomis teisės normomis, administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo (žr., pvz., 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008; 2009 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-391/2009).

26Tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, o skundą priėmus nagrinėti, administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administraciniams teismams, kadangi, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010; 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010 ir kt.).

27Antra vertus, minėta taisyklė turi būti taikoma pripažįstant visuotinio teisminės gynybos prieinamumo principo svarbą (žr., pvz., 2008 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1669/2008; 2006 m. rugpjūčio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-278/2006), viešojo administravimo subjektų priimto akto kvalifikavimo ir teisinio vertinimo negali lemti tik formalūs kriterijai, inter alia jo pavadinimas. Tai, ar dėl akto arba sprendimo galima paduoti skundą, lemia ne jo forma, o turinys. Todėl kiekvienu atveju vertinama, ar skundžiamas aktas turi įtakos suinteresuoto asmens teisinei padėčiai, o jei skundo priėmimo stadijoje kyla abejonių dėl to, ar ginčijamas aktas gali būti nagrinėjamas teisme, toks skundas turi būti priimamas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-435/2010).

28Išanalizavusi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktus, teisėjų kolegija nustatė, jog 2015 m. lapkričio 24 d. patikrinimo akte Nr. PA.2-1630 (17.15.2.2.12) detalizuoti patikrinimo metu nustatyti faktai dėl Kauno Žaliakalnio progimnazijos atitikties Lietuvos higienos normos reikalavimus, aiškiai ir konkrečiai nurodoma šiuos pažeidimus pašalinti iki tam tikro termino, bei akcentuojama, kad, nepašalinus nurodytų pažeidimų, bus priimamas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą.

29Taigi, 2015 m. lapkričio 24 d. patikrinimo akte Nr. PA.2-1630 (17.15.2.2.12) nustatyti privalomojo pobūdžio nurodymai Kauno Žaliakalnio progimnazijai – pašalinti išvardytus neatitikimus teisės aktų reikalavimams iki konkrečios datos, tačiau pareiškėjų atžvilgiu jokie privalomojo pobūdžio nurodymai nėra suformuluoti.

30Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 2017 m. vasario 20 d. patikrinimo akte Nr. PA.2-178 (16.15.3.2.12) konstatuojamos patikrinimo, atlikto 2017 m. vasario 14 d., metu Kauno Žaliakalnio progimnazijoje nustatytos aplinkybės ir padaryta išvada, kad Lietuvos higienos normos HN 21:2011 pažeidimų nenustatyta. Jokie privalomojo pobūdžio nurodymai ar įpareigojimai tiek pareiškėjų, tiek kitų asmenų atžvilgiu nėra suformuluoti.

31Atsižvelgus į paminėtas aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjų reikalavimą panaikinti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 2017 m. lapkričio 24 d. patikrinimo aktą Nr. PA.2-1630 (17.15.2.2.12) ir 2017 m. vasario 20 d. patikrinimo aktą Nr. PA.2-178 (16.15.3.2.12).

32Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo vadovautis pareiškėjų atskirajame skunde nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eAS-63-438/2016, nes minėtoje byloje ir nagrinėjamoje byloje faktinės aplinkybės yra skirtingos, t. y. administracinėje byloje Nr. eAS-63-438/2016 pareiškėjai ginčijo Kauno visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktus, kuriuose nustatyti pažeidimai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje, kai nagrinėjamoje byloje ginčijami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktai surašyti, patikrinimus atlikus Kauno Žaliakalnio progimnazijoje.

33Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nagrinėjamu atveju reikalavimą atsakovui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus Kauno Žaliakalnio progimnazijos atžvilgiu galėtų paduoti arba tiesiogiai su šiuo reikalavimu susijęs asmuo arba asmuo, turintis teisę ginti viešąjį interesą. Atsižvelgiant į tai, kad šis reikalavimas yra susijęs būtent su Kauno Žaliakalnio progimnazija, o ne su Kauno Vinco Bacevičiaus pradine mokykla, spręstina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, ar pareiškėjai turi teisę ginti viešąjį interesą. Remiantis galiojančių teisės aktų nuostatomis (ABTĮ 5, 55 str.) teisę ginti viešąjį interesą turi prokuroras, viešojo administravimo subjektai, organizacijos ar fiziniai asmenys, t. y. pareiškėjams teisė ginti viešąjį interesą nėra suteikta.

34Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjų skundą, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o pareiškėjų atskirasis skundas atmestinas.

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36Pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, A. P., J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., L. A., J. Č. atskirąjį skundą atmesti.

37Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

38Nutartis neskundžiama.

39

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų Kauno... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba, 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 13 d. nutartimi... 8. Teismas padarė išvadą, kad patikrinimo aktuose... 9. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 7 punktu, atsisakė... 10. III.... 11. Pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba, 12. Pareiškėjų teigimu, pirmosios instancijos teismo nutartis neatitinka... 13. Pasisakydami dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria buvo... 14. Pasak pareiškėjų, jie turi teisėtą lūkestį tikėtis, kad atsakovas kaip... 15. Teigia, kad 2016 m. lapkričio 24 d. patikrinimo akte Kauno Žaliakalnio... 16. Pažymi, kad 2017 m. vasario 20 d. patikrinimo akte nors ir nėra nustatytas... 17. Pasisakydami dėl pirmosio instancijos teismo dalies, kuria buvo atsisakytas... 18. Atkreipia dėmesį į 2017 m. balandžio 19 d. Kauno administracinio teismo... 19. Vadovaudamiesi ABTĮ 142 straipsnio 3 dalimi, prašo prie bylos prijungti po... 20. Taip prašo prie bylos prijungti 2017 m. balandžio 19 d. Kauno administracinio... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo... 24. Įvertinusi pareiškėjo skundo ir atskirojo skundo argumentus, skundžiamos... 25. Pasisakant plačiau, pažymėtina, kad viešojo administravimo srityje priimami... 26. Tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad... 27. Antra vertus, minėta taisyklė turi būti taikoma pripažįstant visuotinio... 28. Išanalizavusi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktus,... 29. Taigi, 2015 m. lapkričio 24 d. patikrinimo akte Nr. PA.2-1630 (17.15.2.2.12)... 30. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 2017 m. vasario 20 d. patikrinimo... 31. Atsižvelgus į paminėtas aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 32. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo vadovautis pareiškėjų... 33. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nagrinėjamu atveju reikalavimą... 34. Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 36. Pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, 37. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutartį... 38. Nutartis neskundžiama.... 39. ...