Byla eI-10161-580/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko, Mefodijos Povilaitienės ir Jūros Marijos Strumskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2dalyvaujant pareiškėjoms R. G., A. K., E. M., R. P., K. R.,

3pareiškėjų atstovams advokatui P. Č., advokato padėjėjui T. J.,

4atsakovo atstovei D. U.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų R. G., A. K., E. M., R. P. ir K. R. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Pareiškėjos R. G., A. K., E. M., R. P., K. R. prašė panaikinti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus (toliau – Kontrolierius) 2015-03-19 sprendimą Nr. SP-5 (toliau – Sprendimas). Panaikinus Sprendimą, prašė įpareigoti Kontrolierių viešinti Sprendimo panaikinimo atvejį.

8Paaiškino, kad Sprendime konstatuota, kad pareiškėjos pažeidė Mokslo ir studijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir Šaulių universiteto statuto 9 punkto 7 papunktyje įtvirtintą akademinės etikos principą, Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos kodekso 4.1.5 papunktyje nustatytos mokslinės veiklos, grindžiamu sąžiningu tyrimu ir tiesos siekimu, principą, kadangi 3 metodinėse priemonėse neva atliko plagijavimo, t. y. svetimo teksto pateikimo kaip savo, veiksmus. Kontrolierius taikė Mokslo ir studijų įstatymo 18 straipsnio 12 dalies 8 punkte įtvirtintą poveikio priemonę – išviešino akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus.

9Pagal Šiaulių universiteto vykdytą Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Savivaldaus mokymosi organizavimo modelio (SMOM), kaip netradicinės ugdymo(si) formos, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą, įgyvendinimas Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regiono mokyklose“ 2012 m. buvo ruošiamos ir VŠĮ „„Šiaulių universiteto leidykla“ išleistos 13 metodinių priemonių (mokymosi vadovų) serija „Savivaldus mokymasis – mokymasis gyvenimui“. Projektui vadove buvo paskirta Šiaulių universiteto darbuotoja I. P., o metodines priemones pareiškėjos rengė su Šiaulių universitetu sudarytų darbo sutarčių pagrindu. Leidybos ir spausdinimo paslaugų sutartimi VŠĮ „Šiaulių universiteto leidykla“ įsipareigojo atlikti knygų redagavimą ir maketavimą, įskaitant suredaguotų maketų suderinimą su užsakovu – Šiaulių universitetu. Pareiškėjos parengtus rankraščius perdavė projekto vadovei, o ši leidyklai. Leidyklos paaiškinimu visus rankraščius suderino su leidinių su redaktorėmis – G. K. ir I. P., su kuria leidykla buvo sudarysi sutartį parengti spaudai leidinius ir prisiimti atsakomybę už autorystės pažeidimus. 2013-05-07 Šiaulių universiteto darbuotojas A. K. iškėlė abejones dėl mokymosi vadovų originalumo. Pareiškėjos atliko išleistų metodinių priemonių tyrimą ir pastebėjo, kad vadovuose iš principo panaikinta didžioji dauguma išnašų, nepaliekant nuorodų į šaltinius tekste. Pareiškėjos kreipėsi į leidyklą dėl pažeidimų pašalinimo, tačiau leidykla pažeidimų nepripažino. Pareiškėjos kreipėsi į teismą dėl pareiškėjų, kaip metodinių priemonių autorių, teisių pažeidimų. Pareiškus ieškinį, leidykla pripažino pažeidimus ir šalys bylą baigė taikos sutartimi, kurią Šiaulių apygardos teismas patvirtino 2015-01-16 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-328-124/2015. Leidykla pripažino, kad dėl maketavimo ir redagavimo proceso susidarė skirtumai tarp pareiškėjų rankraščių ir išleistų vadovų, ir už taisymus įsipareigojo pareiškėjoms sumokėti piniginę kompensaciją.

10A. K. 2015-01-27 pateikė skundą Kontrolieriui. Pažeidimu buvo pripažintas plagijavimas 3 metodinėse priemonėse iš 13: „Besimokančio asmens pažinimas“, „Motyvavimas ir galimybių suteikimas mokymuisi“ ir „Savivaldaus mokymosi vadovas mokiniams“. Dėl Sprendimu nustatyto pažeidimo ir pritaikytos poveikio priemonės pareiškėjos prarado teisę būti atestuotomis už kadenciją bei gauti pedagoginį vardą, o taip pat buvo sudaryta sąlyga pareiškėjų neeilinei atestacijai atlikti. Vadovaujantis Šiaulių universiteto mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatų 8 punktu, atestuojant vertinama, ar dėstytojas, mokslo darbuotojas atitinka jo pareigoms ir (ar) per kadenciją nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, ar laikosi Šiaulių universiteto darbuotojų etikos kodekso nuostatų. Sprendimo pagrindu nėra tenkinamas vienas iš atestacijos kriterijų – akademinė etika. Vadovaujantis minėtų nuostatų 11 punktu, Sprendimas sudaro pagrindą pareiškėjų neeilinei atestacijai. Šiaulių universiteto rektoriaus 2013-11-07 d. įsakymu Nr. V-710 sudarytos darbo grupės išvadoje nurodoma, kad konstatavus teisės aktų pažeidimus, asmenims, kurių atsakomybės klausimas nėra išspręstas, turėtų būti skelbiama neeilinė atestacija. Pagal Šiaulių universiteto pedagoginių vardų suteikimo tvarkos 2.4 punktą, siekiant profesoriaus ar docento pedagoginio vardo, jis gali būti suteiktas dėstytojams, atitinkantiems visus šiuos reikalavimus, kurių vienas – pedagoginės ir mokslinės veiklos atitikimas Šiaulių universiteto darbuotojų etikos kodekso nuostatoms.

11Kontrolierius savarankiškai neatliko tyrimo, nevertino reikšmingos medžiagos, nepateikė motyvų ir nesudarė sąlygų pareiškėjoms dalyvauti tyrime, todėl nesivadovavo nešališkumo, teisingumo ir viešumo principais, pažeidė Viešojo administravimo įstatymo imperatyvus. Sprendime padrikai pacituoti skundą pateikusio A. K., Šiaulių universiteto sudarytos laikinosios darbo grupės atskirų ekspertų, etikos komisijos ir UAB ACVK paaiškinimai, pateikti 2013-2014 metais. Kontrolierius nenurodo, kuriais iš šių paaiškinimų remiasi, kuriuos atmeta, kodėl atrinkti būtent šie paaiškinimai, o pareiškėjoms palankios išvados yra atmetamos. Sprendimas iš esmės yra be motyvų, kaip ir taikytos poveikio priemonės. Kontrolierius netyrė leidyklos atsakomybės, I. P. veiksmų kaip redaktorės ir projekto vadovės veiksmų. Kontrolierius privalėjo tirti spausdinimui pateiktų rankraščių egzempliorius. Kontrolierius 2015-02-23 raštu prašė A. K. pateikti leidinių serijos knygose nustatytų sutapimų ir plagijuotų vietų skaičiau vertinimo ataskaitas pilnateksčiu formatu, tačiau A. K. ataskaitų nepateikė. Pareiškėjos informavo Kontrolierių dėl leidyklai iškeltos civilinės bylos, tačiau Kontrolierius į tai neatsižvelgė. Kontrolierius nesivadovavo Europos socialinio fondo agentūros, mokymosi vadovų užsakovo UAB ACVK ekspertų išvadomis, kad sutapimai su kitais autoriniais kūriniais yra toleruotini, Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisijos nutarimu, kad pareiškėjos nepažeidė Šiaulių universiteto etikos kodekso nuostatų, taip pat leidyklos ir Šiaulių universiteto sutartimi bei Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto tarybos 2012-03-28 protokolu Nr. ETP-4, kuriuo mokymosi vadovai buvo aprobuoti. Bylos aplinkybės paneigia, kad pareiškėjos atliko veiksmus, kurie gali būti laikomi ir teisiškai kvalifikuojami kaip plagijavimas. Pareiškėjos buvo atsakingos už rankraščių parengimą, o ne leidybą, maketavimą ir redagavimą.

12Sprendimo 5 psl. 4 pastraipoje nurodyta pastaba, kad vieno mokymosi vadovo viename iš paveikslėlių sutampa 13 proc. teksto su kitu autoriniu kuriniu yra absurdiška, nes paveikslėlis sudarytas iliustruojant aukščiau pateiktą tekstą. Paveikslėlyje panaudotos 5 frazės po 3-4 žodžius. Dėl socialinių mokslų specifikos panaudotos frazės yra bendrinio pobūdžio ir labai plačiai paplitę, tad 13 proc. sutapimų sudaro 4 - 5 bendrinius žodžius. Sprendimo 5 psl. paskutinėje pastraipoje bei 6 psl. pirmoje pastraipoje nurodymas, kad viename iš mokymosi vadovų turi svetimo kūrinio dalių neatitinka tikrovės. Konstatacija, kad paimta per didelė teksto dalis, nelogiška, nes testas suvokiamas kaip vientisa visuma, todėl imti tik atskiras dalis būtų ydinga metodinė praktika.

13Tekstas naudotas metodinėje priemonėje, kuriai keliami kitokie nei moksliniam darbui, citavimo reikalavimai. Metodinė priemonė apibrėžiama kaip mokytojų ar kitų autorių parengta medžiaga, kurioje perteikiama ugdymo patirtis, rekomenduojama medžiaga mokymui ir mokymuisi. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 22 straipsnio nuostatos įtvirtina kitokį reguliavimą kitų autorių minčių pateikimui mokymosi priemonėse. Metodinės priemonės buvo nekomercinio pobūdžio. Nepagrįstos 6 psl. 2 pastraipoje teiginys, kad viename leidinių aptikta magistrantės R. M. minčių. Sutampanti dalis paimta iš knygos „Suaugusiųjų mokymo(si) pagrindai bibliotekų darbuotojams. Metodinė medžiaga. Skaitiniai“ parengtos V. L., R. V., M. L. – šis šaltinis yra nurodytas po skyriumi bei literatūros sąraše (34 pozicija).

14Tik svetimų minčių naudojimas savo vardu, nepacituojant, nepasakant, iš kur tos mintys yra paimtos, laikytinas plagiatu, tuo tarpu didesnių nei įprasta kitų autorių tekstų citavimas, citavimo gramatinės klaidos, nevienodas citavimo stilius ir pan. vertintinos kaip moksliškumo stoka, bet ne autorystės pažeidimas.

15Pareiškėjos bei jų atstovai teismo posėdžio metu palaikė skundą ir jo argumentus.

16Atsakovas Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius prašė skundą atmesti.

17Paaiškino, kad Kontrolierius atliko tyrimą pagal A. K. prašymą įvertinti galimą plagiatą pareiškėjų, veikusių Šiaulių universiteto vardu, 13 leidinių serijoje „Savivaldus mokymasis – mokymasis gyvenimui“, išleistoje Šiaulių universiteto leidyklos 2012 m. Atsižvelgiant į skundo objektą, leidinių rankraščių analizė nebuvo atliekama. Kontrolierius rėmėsi ekspertų išvadomis. 2015-03-06 Šiaulių universiteto leidyklos pateiktose ekspertės D. M. recenzijose išdėstytos pastabos dėl neaiškių citavimo apimčių ir abejotino citavimo būdo. 2015-03-06 Šiaulių universiteto ekspertų komisijos, sudarytos laikinojo rektoriaus 2013-08-28 įsakymu Nr. V-535, išvadose nurodoma, kad leidiniuose „Savivaldaus mokymosi, orientuoto į inovatyvius sprendimus, sistema“, „Savivaldaus mokymosi proceso planavimas ir organizavimas, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą“„, „Besimokančio asmens pažinimas“, „Motyvavimas ir galimybių suteikimas mokymuisi“„ ir „Mokymosi mokytis strategijos. Aktyvus mokymasis: būdai, aplinkos, šaltiniai, metodai“ rasta citavimo taisyklių pažeidimų, nes literatūros sąraše pateikti šaltiniai, kurie nėra cituojami, arba nėra šaltinių, neteisingos nuorodos, ilgos citatos. Leidinyje „Savivaldaus mokymosi, orientuoto į inovatyvius sprendimus, sistema“ 1 lentelės (19-20 psl.) tekstas identiškas Eric Jensen knygos „Tobulas mokymas“ 5 skyriaus paveikslų tekstui (53-64 psl.). Šiaulių universiteto ekspertų komisijos ekspertės D. K. analizėje nurodyta, kad leidinio „Savivaldaus mokymosi, orientuoto į inovatyvius sprendimus, sistema“ 7, 8, 32 ir 53 puslapiuose kai kurių nuorodų nėra nei išnašų, nei literatūros sąraše, o šio leidinio 7 puslapio tekste nėra nuorodos. Šiaulių universiteto ekspertų komisijos ekspertės V. Š. analizėje nurodyta, kad leidinio „Besimokančio asmens pažinimas“ literatūros sąraše nėra šaltinių ir neteisingos nuorodos, nes nepateikiami prie autoriaus pavardės leidinio metai, o 9 puslapyje 1 paveikslo schemoje nenurodytas šaltinis / autorius. Šiaulių universiteto ekspertų komisijos ekspertės R. K. analizėje nurodyta, kad leidinio „Savivaldaus mokymosi proceso planavimas ir organizavimas, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą“ literatūros sąraše pateikti 13, 28, 53 šaltiniai, kurie nėra cituojami ir nėra į juos nuorodos išnašose, 26 puslapio paskutinėje pastraipoje nėra nuorodų, prie 18 puslapio 2 paveikslo, 27 puslapio 5 paveikslo, 30 puslapio 6 paveikslo, 53 puslapio 7 paveikslo, 58 puslapio 8 paveikslo ir 97 puslapio 10 paveikslo nėra nuorodos, iš kur paimta schema arba pagal kokią medžiagą ji paruošta, 41 puslapio pirmoje pastraipoje nėra nuorodos į šaltinį, 69 puslapio 9 paveiksle netiksli nuoroda į šaltinį, prie 77 puslapio lentelės nėra nuorodos, pagal kokį šaltinį paruošta - tik parašyta pagal Knowles M. S., 78 puslapio priešpaskutinėje pastraipoje cituojamas D. Perner (2004) darbas, tačiau nei išnašose, nei literatūros sąraše toks neegzistuoja, 86 puslapio 27 išnašoje nepilnai nurodytas šaltinis, galimas plagijavimo pavyzdys 9 puslapio antroje pastraipoje, 51 puslapio pirmoje pastraipoje labai ilga citata (25 eilutės). Šiaulių universiteto ekspertų komisijos eksperto R. K. analizėje nurodyta, kad leidinio „Motyvavimas ir galimybių suteikimas mokymuisi“ tekste daugelio nuorodų nėra nei išnašose, nei literatūros sąraše. Šiaulių universiteto ekspertų komisijos eksperto G. D. analizėje nurodyta, kad leidinio „Mokymosi mokytis strategijos. Aktyvus mokymasis: būdai, aplinkos, šaltiniai, metodai“ literatūros sąraše ir išnašose nėra 9 p. (Addison, Burgess, 2007) 10 p. (Meyers, Jonės, 1993) 10 p. ir 16 p. (Bomvell, Eison, 1991) leidinio tekste cituojamų autorių vardų, kūrinių leidimo metai nesutampa su pateiktais literatūros sąraše.

18Šiaulių universiteto leidyklos pateiktoje preliminarių aptiktų neatitikimų lentelėje nurodyta, kad leidinio „Besimokančio asmens pažinimas“ rankraštyje autorės pateikė 38 nuorodas, iš kurių 21 nuoroda nebuvo pateikta išleistame leidinyje; leidinio „Savivaldaus mokymosi, orientuoto į inovatyvius sprendimus, sistema“ rankraštyje autorės pateikė 2 nuorodas ir jos visos buvo pateiktos išleistame leidinyje; leidinio „Motyvavimas ir galimybių suteikimas mokymuisi“ rankraštyje autorės nepateikė nuorodų, todėl jos nebuvo pateiktos išleistame leidinyje; leidinio „Savivaldaus mokymosi vadovas mokiniams“ rankraštyje autorės pateikė 108 nuorodas, iš kurių 5 nuorodos nebuvo pateiktos išleistame leidinyje.

19Sprendime nurodytas jo priėmimo teisinis pagrindas bei faktinės aplinkybės: Atsižvelgiant į autorių R. G., A. K., E. M., R. P. ir K. R. leidiniuose „Besimokančio asmens pažinimas“, „Motyvavimas ir galimybių suteikimas mokymuisi“ ir „Savivaldaus mokymosi vadovas mokiniams“ ekspertų nustatytą naudojamų šaltinių, autorių vardų nenurodymą, konstatuotinas akademinės etikos principo pažeidimas ir mokslinės veiklos, grindžiamos sąžiningu tyrimu ir tiesos siekimu, nuostatos „plagijavimas, t. y. svetimo teksto <...> pateikimas kaip savo“ pažeidimas. Kontrolierius vertino pareiškėjų publikacijų tekstus akademinės etikos, o ne teisine prasme. Akademinės etikos standartai, taikytini metodinėms priemonėms, nėra reglamentuoti, todėl konstatuojant mokslinės veiklos pažeidimą, buvo taikoma mokslinės tiriamosios veiklos etikos normų analogija. Kontrolierius nevertino pareiškėjų autorinių teisių klausimo ir klaidų minėtose publikacijose atsiradimo priežasčių.

20Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepimo argumentus.

21Skundas tenkintinas iš dalies.

22Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimo, kuriuo nustatyti Šiaulių universiteto mokslininkių metodinių leidinių serijoje padaryti akademinės etikos principo pažeidimai, atlikto tyrimo, nagrinėjant prašymą apimties bei priimto sprendimo pagrįstumo teisės normomis bei faktiniais duomenimis.

23Sprendimu Kontrolierius nusprendė informuoti apie Sprendimą Šiaulių universitetą ir Švietimo ir mokslo ministeriją bei viešinti nustatytus etikos ir procedūrų pažeidimo atvejus, informuoti apie Sprendimą pareiškėjas, A. K., Šiaulių universiteto leidyklą, Europos socialinio fondo agentūrą, Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, Kultūros ministerijos Autorinių teisių skyrių. Iš Sprendimo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių matyti, kad atsakovas atliko tyrimą pagal A. K. skundą dėl 13 leidinių mokymo vadovų, išleistų serijoje "Savivaldus mokymasis - mokymasis gyvenimui" 2012 m. Šiaulių universiteto leidykloje, galimai padarytų pažeidimų. Atsakovas pasirėmė ekspertės D. M. recenzija bei Šiaulių universiteto ekspertų komisijos, sudarytos laikinojo rektoriaus 2013-08-28 įsakymu Nr. V-535, posėdžio protokoluose nurodytais ekspertų D. K., V. Š., R. K., R. K., G. D. pasisakymais. Taip pat vertino Šiaulių universiteto 2013-09-23 etikos komisijos posėdžio protokolą, eksperto UAB ACVK tyrimo išvadą, pateiktą Europos socialinio fondo agentūros, Šiaulių universiteto leidyklos 2015-03-06 raštą bei pateiktą preliminarių aptiktų neatitikimų lentelę. Kontrolierius Sprendime pacitavo minėtus šaltinius ir konstatavo, jog pareiškėjų leidiniuose "Besimokančio asmens pažinimas", "Motyvavimas ir galimybių suteikimas mokymuisi" ir "Savivaldaus mokymosi vadovas mokiniams" atsižvelgiant į ekspertų nustatytą naudojamų šaltinių, autorių vardų nenurodymą, nustatytinas Mokslo ir studijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir Šiaulių universiteto statuto 9 punkto 7 papunktyje įtvirtinto akademinės etikos principo pažeidimas ir Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos kodekso 4.1.5 papunktyje nustatytos mokslinės veiklos, grindžiamos sąžiningu tyrimu ir tiesos siekimu, nuostatos "plagijavimas, t. y. svetimo teksto <...> pateikimas kaip savo" pažeidimas. Kiti leidiniai – „Savivaldaus mokymosi vadovas tėvams (globėjams, rūpintojams)“, „Savivaldaus mokymosi vadovas nevyriausybinių organizacijų nariams“, „Savivaldaus mokymosi, orientuoto į inovatyvius sprendimus, sistema“, „Mokymosi mokytis strategijos. Autentiškas mokymasis: būdai, aplinkos, šaltiniai, metodai“, „Mokinių mokymosi veiklos stebėsena ir pažangos į(si)vertinimas“, „Mokymosi mokytis strategijos. Mokymasis bendradarbiaujant: būdai, aplinkos, šaltiniai, metodai“, „Mokymosi mokytis strategijos. Iš anksto apgalvotas/reflektyvus mokymasis: būdai, aplinkos, šaltiniai, metodai“, „Mokymosi mokytis strategijos. Konstruktyvus mokymasis: būdai, aplinkos, šaltiniai, metodai“ ir Savivaldaus mokymosi proceso planavimas ir organizavimas, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą“, dėl duomenų trūkumo akademinės etikos aspektu nevertinti.

24Bylos duomenimis nustatyta, kad Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas 2015-02-04 raštu Nr. S-2015-623 Kontrolieriui persiuntė A. K. prašymą Seimo pirmininkei Loretai Graužinienei, kuriame prašoma ištirti Šiaulių universitete pasitaikančius mokslininkų ir studentų darbų plagiavimo atvejus išleidžiant leidinių seriją „Savivaldus mokymasis – mokymasis gyvenimui“. Prie šio prašymo pridėti autorių rankraščių originalų ir išleistų knygų plagiato iš internetinių šaltinių lyginimas, 4 vadovo „Motyvavimas ir galimybių suteikimas“ atiduota leidyklai versija, vadovas „Motyvacija“ po 2 recenzentų ir pareiškėjo pastebėjimai. Pridėtas kompaktinis diskas. Vyriausybės kanceliarija 2015-01-30 raštu Nr. K-211/01/33/109 Kontrolieriui persiuntė A. K. prašymą ir kompaktinį diską.

25Kontrolieriaus tarnyba 2015-02-13 raštais pranešė pareiškėjoms apie 2015-02-10 pradėtą tyrimą dėl galimo plagiato ir saviplagiato Šiaulių universiteto autorių kolektyvo leidinių serijoje „Savivaldus mokymasis – mokymasis gyvenimui“. Kontrolieriaus tarnyba 2015-02-23 raštu Nr. S-94 paprašė A. K. nurodyti kokią informacinę sistemą naudojo, nustatydamas leidinių serijos knygų tekstų sutapimus ir plagijuotų vietų skaičių bei pateikti leidinių serijos knygose nustatytų sutapimų ir plagijuotų vietų skaičiaus vertinimo ataskaitas pilnateksčiu formatu. 2015-03-02 elektroniniu laišku A. K. nurodė, kad visą medžiagą yra pateikęs, sutapimų šaltinius nurodęs. Pažymėjo, kad rankraščius (autorių originalus) gavo iš leidyklos, naudojo plag.lt sistemą, o paveikslus atsekė naudodamasis google, yandex ir kitas sistemas. Ne internetinius tekstus vertė ir lygino.

26Kontrolieriaus tarnyba 2015-02-23 raštu Nr. S-95 paprašė Šiaulių universiteto leidyklos pateikti visų leidinių serijos knygų galutinius rankraščius, pateiktus leidyklai iki leidinių serijos knygų 2012 metų leidybos, ir nurodyti kada ir kokiu būdu leidėjui pirmą kartą pateiktas kiekvienos leidinių serijos rankraštis; pateikti leidinių serijos knygas PDF ir Word formatais, jeigu tekstas buvo taisytas, pateikti visų tiražų egzempliorius; pateikti leidyklos teisės akto, nustatančio leidėjo ir autorių atsakomybę už neetišką elgesį bei klaidas, kopiją. Šiaulių universiteto leidykla 2015-03-06 raštu pažymėjo, kad medžiagą leidyklai pateikė I. P., kuriai autorės galutinius, po 2 recenzentų pastabų pataisytus, rankraščius siuntė elektroniniu paštu, bei pateikė išlikusias rankraščių versijas, leidinius PDF formatu. Pažymėjo, kad leidybos paslaugos teiktos pagal 2011-12-19 sutartį su Šiaulių universitetu Nr. 06-47-SU-38. Autorės rankraščius pateikė netvarkingus ir tinkamai neparengtus. Su autorėmis buvo kalbama apie išnašų pateikimo ir literatūros sąrašo sudarymo variantus. Su autorėmis sutarta, kad bus naudojami įvairūs variantai, pagrindu paimtas Amerikos psichologų asociacijos naudojamas citavimo stilius. Leidykla autorėms pateikė pilnai paruoštus spausdinti leidinius, leidykla juos išspausdino. Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje byloje Šiaulių universiteto leidykla sutiko su autorinių teisių pažeidimu, siekiant išvengti galimų bylinėjimosi išlaidų ir proceso ekonomijos. Šiaulių universiteto leidykla taip pat pateikė autorių rankraščius, sutartį su Šiaulių universitetu, recenzijas, kuriose aptarti pareiškėjų parengti mokymosi vadovai, bei kitus dokumentus.

27Kontrolieriaus tarnyba 2015-02-24 raštu Nr. S-97 kreipėsi į Šiaulių universitetą prašydama paaiškinti, ar Šiaulių universiteto struktūrose buvo analizuoti pareiškėjų rankraščiai; pateikti Šiaulių universiteto eksperto komisijos, sudarytos laikinojo rektoriaus 2013-08-28 įsakymu Nr. V-535, išvadas bei paaiškinti kokiomis citavimo taisyklėmis buvo vadovautasi. Šiaulių universitetas 2015-03-06 raštu Nr. 1-02-269-06-10 paaiškino, kad mokymo vadovai buvo recenzuoti D. M. ir D. K. bei pateikė Ekspertų komisijos posėdžių protokolų ir komisijos narių rašytines knygų analizių kopijas. Šiaulių universiteto rektoriaus 2013-08-28 įsakymu Nr. V-535 buvo sudaryta Ekspertų komisija A. K. prašymams dėl galimų plagijavimo ir nesąžiningumo atvejų įvertinimo. Ekspertų komisijos nariais paskirti G. D., R. K., R. K. ir Virginija S. Š. Ekspertų komisijos 2013-09-03 posėdyje buvo nutarta susipažinti su mokymo vadovais. Mokymo vadovai Nr. 1-5 paskirti atskiriems Ekspertų komisijos nariams. Ekspertų komisijos 2013-09-12 posėdžio protokole nutarta, kad autorės galėjo pasirinkti citavimo stilių, rekomenduojama laikytis LST ISO 690 ir LST ISO 690-2 standartų. Atlikus 5 mokymo vadovų analizę nustatyti citavimo pažeidimai, per ilgos citatos, pateikti kitų autorių teksto naudojimo leidiniuose pavyzdžiai. Ekspertų komisijos 2013-09-18 posėdžio protokole aptarti mokymo vadovai Nr. 6-10 ir nustatyti analogiški rezultatai kaip ir vertinant mokymo vadovus Nr. 1-5.

28Kontrolieriaus tarnyba 2015-02-24 raštu Nr. S-98 kreipėsi į projekto administratorę Europos socialinio fondo agentūrą prašydamas pateikti mokymo vadovų vertinimo išvadas, jei tokios buvo sudarytos. Europos socialinio fondo agentūra 2015-03-06 raštu pateikė UAB ACVK 2014-03-31 Autorystės nustatymo tyrimo išvadą. Šioje išvadoje nustatyta, kad mokymo vadovuose sutapimas su kitų autorių kūriniais sudaro 4-19 procentų. Mokymo vadovai „Motyvavimas ir galimybių suteikimas mokymuisi“ bei „Savivaldaus mokymosi vadovas mokiniams“ turi svetimo kūrinių dalių, kurios nepažymėtos citatomis.

29Byloje taip pat nustatyta, kad 2011-12-19 Šiaulių universiteto projektų leidybos ir spausdinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 06-47-SU-38 Šiaulių universitetas pirko leidybos ir spausdinimo paslaugas tame tarpe ir pagal įgyvendinamą Savivaldaus mokymosi organizavimo modelio projektą. Šiaulių universiteto leidykla 2012-04-02 sudarė sutartį su I. P., kuria ši įsipareigojo iki 2012-04-30 atlikti leidybinę veiklą ir parengti spaudai 10 skirtingų vienetų mokslinių metodinių priemonių. Leidinyje „Mokytojų ugdymas“ R. G., E. M., A. K. ir R. P. parengė anotaciją, kurioje apžvelgė kiekvieną mokymo vadovą. Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto tarybos posėdžio 2012-03-28 protokolu Nr. ETP-4 buvo nutarta aprobuoti pagal projektą „Savivaldaus mokymosi organizavimo modelio (SMOM), kaip netradicinės ugdymo(si) formos, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą, įgyvendinimas Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regiono mokyklose“ parengtus mokymo vadovus. Šiaulių universiteto leidykla pateikė ir autorių teigimu padarytų preliminarių neatitikimų lentelę, kurioje išdėstyta kiek išnašų buvo rankraščiuose, ar jos atitinka išleistuose mokymosi vadovuose pateiktas nuorodas. A. K. 2013-06-06 pateikė prašymą dėl Šiaulių universiteto grupės mokslininkų galimo plagiato, nesąžiningumo ir nekompetetingumo mokslinėje veikloje, kuriame detaliai išdėstė ir pateikė pavyzdžius bei pastebėjimas dėl mokymo vadovuose pastebėtų plagijavimo, savi plagijavimo bei kitus trūkumus. Prie prašymo pridėti kompaktiniai diskai, kuriuose pateikta detalesnė analizė.

30Pareiškėjos 2013-06-04 prašymu kreipėsi į Šiaulių universiteto leidyklą prašydamos paaiškinti, kodėl leidyklos išleistoje knygų serijoje "Mokymasis gyvenimui" (10 vadovų mokytojams ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojams, po 1 vadovą mokiniams, tėvams ir nevyriausybinėms organizacijoms) buvo panaikintos išnašos, dėl ko atsirado problema dėl knygų originalumo. Taip pat paprašė ištaisyti padarytas klaidas, pateikiant korektūras bibliotekai bei projektų dalyviams. Pareiškėjos 2013-06-18 padavė pakartotinį prašymą Šiaulių universiteto leidyklai, kuriuo paprašė leidinius perleisti, o leidybai parengtus metodinių leidinių vadovus pasirašytinai suderinti su leidinių autoriais. Šiaulių universiteto leidykla 2013-07-22 raštu Nr. 01 pažymėjo, kad tik III knygoje-vadove išnašos panaikintos, jas perkeliant į literatūros sąrašą, dalis išnašose nurodytų autorių pavardžių su metais perkelta į tekstą, o bibliografinis aprašas, buvęs išnašose, perkeltas į literatūros sąrašą. Kitose leidyklai pateiktose medžiagose nuorodos arba paliktos, arba autorių pavardės perkeltos į tekstą ir literatūros sąrašą. Laiko, kad praktiškai visų 13 knygų išnašos perkeltos laikantis socialiniams mokslams keliamų citavimo stiliaus reikalavimų, naudojamų Amerikos psichologų asociacijos.

31Keturios pareiškėjos – R. G., K. R., R. P. ir A. K., kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą dėl autoriaus teisių pažeidimo ir neturtinės žalos atlyginimo. Byla baigta Šiaulių apygardos teismo 2015-01-16 nutartimi patvirtinta taikos sutartimi, kuria pripažinta, kad Šiaulių universiteto leidyklos išleistuose 13 "Mokymasis gyvenimui" serijos mokymosi vadovuose yra skirtumų su autorių pirminiais rankraščiais, susidariusių dėl redagavimo ir maketavimo proceso. Pripažinta, kad galutiniai mokymosi vadovų variantai po maketavimo ir redagavimo nebuvo pateikti autorėms. Taikos sutartimi ieškovės įsipareigojo pranešti mokymosi institucijoms, bibliotekoms apie padarytus pataisymus, o Šiaulių universiteto leidykla informuoja respublikinėje spaudoje.

32Sprendime nurodoma, kad pareiškėjos pažeidė Mokslo ir studijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir Šiaulių universiteto statuto (2011-01-01 redakcija) 9 punkto 7 papunktyje įtvirtintą akademinės etikos principą. Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos kodekso, patvirtinto Senato 2007-04-18 posėdyje (protokolas Nr. 14) 4.1.5 punkte nurodyta, kad mokslinė veikla grindžiama sąžiningu tyrimu ir tiesos siekimu. Tokią veiklą pažeidžia plagijavimas, t. y. svetimo teksto, idėjos arba išradimo pateikimas kaip savo.

33Mokslo ir studijų įstatymo 18 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius yra valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus ir inicijuojantis tyrimus dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo. Pagal to paties straipsnio 11 dalį Kontrolierius gautą skundą išnagrinėja ir priima sprendimą ne vėliau kaip per 30 dienų. Mokslo ir studijų įstatymo 18 straipsnio 12 dalis įtvirtina, kad išnagrinėjęs skundą arba atlikęs tyrimą, kontrolierius priima sprendimą: 1) informuoti mokslo ir studijų institucijas ir Švietimo ir mokslo ministeriją apie asmenis, padariusius akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų; 2) įpareigoti mokslo laipsnį suteikusią ir (arba) konkursą pareigoms eiti vykdžiusią instituciją atšaukti sprendimą dėl mokslo laipsnio suteikimo ir (arba) konkurso laimėtojo; 3) rekomenduoti mokslo ir studijų institucijoms atšaukti sprendimą, priimtą remiantis akademinę etiką ir procedūras reglamentuojančiais dokumentais; 4) rekomenduoti darbuotojui atsisakyti dalyvauti vykdomame mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projekte; 5) informuoti už atitinkamą sritį atsakingą instituciją apie nukentėjusius nuo akademinės etikos pažeidimų asmenis (autorius); 6) informuoti teisėsaugos institucijas, jei nustatomas nusikalstamos veikos požymis; 7) kreiptis į teismą, jei nevykdomas kontrolieriaus įpareigojimas; 8) viešinti nustatytus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo atvejus; 9) pripažinti skundą nepagrįstu.

34Kontrolieriaus tarnybos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, struktūrą ir darbo organizavimą nustato Kontrolieriaus tarnybos nuostatai, patvirtinti Seimo 2011-09-15 nutarimu Nr. XI-1583 (toliau – Nuostatai). Nuostatų 21 punktas nurodo, kad skundas Kontrolieriui pateikiamas, nagrinėjamas ir sprendimas dėl pateikto skundo priimamas Mokslo ir studijų įstatymo nustatyta tvarka. Kontrolierius privalo raštu atsakyti pareiškėjui. Mokslo ir studijų įstatymas nenumato skundo nagrinėjimo tvarkos, todėl vadovaujantis bendrąja taisykle, kad Kontrolierius savo veikloje vadovaujasi Konstitucija, šiuo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, kitais teisės aktais (Mokslo ir studijų įstatymo 18 straipsnio 8 dalis), jo veiklai taikytinas Viešojo administravimo įstatymas bei šiame įstatyme nustatyta skundų nagrinėjimo procedūra ir Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtinti reikalavimai priimamam sprendimui.

35Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles. A. K. kreipimasis, kuris buvo pagrindu pradėti tyrimą, atitinka prašymo, sąvoką, pateikiamą Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje. Prašymas – tai su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus, o būtent įvertinti akademinės etikos laikymąsi. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875, taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja įstatymai, tiesiogiai taikomi Europos Sąjungos teisės aktai, ratifikuotos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba vadovaujantis šiais teisės aktais priimti kiti teisės aktai. Kadangi šiose taisyklėse detali prašymo nagrinėjimo procedūra nenustatyta, tai vadovautinasi gero administravimo principu bei atsižvelgtina į tai, kad procedūra turi sąlygoti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį atitinkančio sprendimo priėmimą. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos.

36Teisėjų kolegija pabrėžia būtinybę viešojo administravimo subjektui laikytis gero administravimo principo. Vienas iš gero administravimo principo aspektų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, todėl viešojo administravimo subjektai savo veikloje turi vadovautis įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo principais (Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnis). Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste pažymėtina, jog iš gero administravimo principo išplaukia, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, privalo dirbti rūpestingai ir veikti taip, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų. Pagal gero administravimo principą valstybės institucijos turi vykdyti procedūrą nešališkai ir objektyviai. Pažymėtina, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis įtvirtina viešojo administravimo subjektams pareigą priimtame administraciniame sprendime nurodyti pagrindinius faktus, argumentus ir įrodymus, pateikti teisinį pagrindą, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą, motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas.

37Šioje byloje ginčijamo Sprendimo turinys rodo, jog Kontrolierius surinko išsamią medžiagą dėl jam pateikto prašymo, tačiau šios medžiagos neanalizavo ir neapibendrino. Dar prie pirminio A. K. prašymo buvo pridėti autorių rankraščių originalų ir išleistų knygų plagiato iš internetinių šaltinių lyginimas, 4 vadovo „Motyvavimas ir galimybių suteikimas“ atiduota leidyklai versija, pateiktas kompaktinis diskas su itin išsamiais pavyzdžiais ir gausia tyrimo informacija. Tyrimo metu taip pat gautas ir A. K. 2013-06-06 prašymas dėl Šiaulių universiteto grupės mokslininkų galimo plagiato, nesąžiningumo ir nekompetentingumo mokslinėje veikloje, kuriame pateikta dar detalesnė analizė. Šiaulių universiteto leidykla pateikė autorių rankraščius, paaiškinimus dėl leidybos procedūros ir teisminio proceso. Taip pat buvo surinkti ir papildomi duomenys dėl nagrinėjamo prašymo – Ekspertų komisijos protokolai, UAB ACVK Autorystės nustatymo tyrimo išvada. Nuostatų 14 punkto 1 ir 2 papunkčiai numato, kad Kontrolierius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jam nustatytas funkcijas, turi teisę gauti iš įstaigų, įmonių ir organizacijų, akademinės bendruomenės narių visą informaciją, reikalingą funkcijoms atlikti, o taip pat gauti iš fizinių ir juridinių asmenų informaciją, paaiškinimus, protokolus, medžiagą, duomenis ir kitus dokumentus, įstatymų nustatyta tvarka susipažinti su valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančiais dokumentais, taip pat dokumentais, kuriuose yra informacijos apie įstatymų saugomus asmens duomenis, kurie reikalingi Mokslo ir studijų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytiems kontrolieriaus uždaviniams įgyvendinti. Taigi, Kontrolierius turi visiškai pakankamas galimybes surinkti išsamią informaciją apie tiriamą pažeidimą.

38Nepaisant surinktų duomenų, Sprendimo turinį sudaro kai kurių surinktų duomenų tiesioginis perrašymas be jokios analizės. Atsakovas netyrė nei pačių leidinių, nei rankraščių, nelygino juose pateikiamų išnašų, literatūros sąrašo bei kitų autorių autorystės panaudojimą liudijančių duomenų. Sprendime net nėra nustatyta, kokios taisyklės turi būti taikomos kitų asmenų autorystei nurodyti mokymo vadovuose. Taip pat nėra konkrečiai nustatyti padaryti pažeidimai kiekviename konkrečiame leidinyje, neįvardinta, kuriame leidinyje, kokio kito autoriaus tekstas yra perrašomas pažeidžiant akademinės etikos reikalavimus ar plagijuojamas.

39A. K. prašymo tyrimo metu buvo surinkta ir vienas kitą papildančių ir prieštaraujančių dokumentų, tačiau Sprendime neatskleista, kokiais dokumentais Kontrolierius vadovavosi, o kokius ir kodėl atmetė. Sprendime pacituotos ištraukos iš įvairių dokumentų, liečiančios įvairias mokymo vadovų dalis, tačiau neetiškais pripažinti tik 3 mokymo vadovai "Besimokančio asmens pažinimas", "Motyvavimas ir galimybių suteikimas mokymuisi" ir "Savivaldaus mokymosi vadovas mokiniams", tuo tarpu dėl kitų mokymo vadovų nepasisakyta. Visiškai neaišku, kuo remdamasis Kontrolierius priėjo išvados, kad klaidos padarytas tik 3 mokymo vadovuose ir kodėl nepasitvirtino išvados dėl kitų mokymo vadovų. Pavyzdžiui Ekspertų komisijos 2015-03-06 posėdžio išvados, cituojamos Sprendime, nurodo, jog mokymo vadove „Savivaldaus mokymosi, orientuoto į inovatyvius sprendimus, sistema“ 1 lentelės tekstas identiškas Eric Jensen knygos „Tobulas mokymas“ 5 skyriaus paveikslų tekstui, tačiau kodėl šis pastebėjimas laikomas nepakankamu, ar galimai klaidingu, pažeidimui nustatyti Sprendime nenurodoma.

40Pareiškėjos skunde kaip pažeidimą pagrįstai nurodė tai, kad nebuvo tiriami leidinių rankraščiai, nesiaiškinti redagavimo metu padaryti pakeitimai. Pripažįstant akademinės etikos pažeidimą ir plagijavimą net nebuvo analizuojamos priežastys, dėl kurių galėjo atsirasti neatitikimai, nesiaiškinta, ar buvo padaryti pakeitimai redagavimo metu, kas juos padarė, ar galutinai redaguoti rankraščiai buvo pateikti pareiškėjoms. Aplinkybė, ar pareiškėjos gali būti laikomos kaltomis dėl galimų pažeidimų, yra susijusi ir su kaltės klausimu. Kaltė gali būti nustatyta tik išsiaiškinus pareiškėjų pareigų apimtį bei kitų veiksnių, pavyzdžiui redagavimo, įtaką pažeidimo kilimui. Iš Sprendimo negalima suprasti, ar pažeidimas nustatytas dėl netinkamo citavimo, ar dėl netinkamo pasirėmimo kito autoriaus kūriniu. Kito autoriaus kūrinys, kurio plagijavimu kaltinamos pareiškėjos, Sprendime nėra nurodytas, todėl pateikti paaiškinimų dėl galimų sutapimų pareiškėjos negali net ir bylos nagrinėjimo metu. Atsakovas tyrimo metu net neprašė pareiškėjų paaiškinimų, nors Sprendimas turi didelę įtaką jų tolimesniam gyvenimui, karjerai ir reputacijai. Skundžiamas sprendimas yra neaiškus, iš jo negalima suprasti Kontrolieriaus atliktų vertinimų bei duomenų, kuriais jis rėmėsi priimdamas sprendimą, o nenurodytos pažeistos rėmimosi kitų autorių kūriniais mokymo vadovuose taisyklės. Nagrinėjamoje byloje teismas, nebūdamas administravimo subjektu, neturi kompetencijos nustatyti, kokie akademinės etikos principai bei kitos su autoryste susijusios taisyklės taikytinos leidžiant mokymo vadovus, nei įvertinti kuriame mokymo vadove kokie konkretūs pažeidimai buvo padaryti, nei įsitikinti, kad kituose A. K. prašyme nurodytuose mokymo vadovuose pažeidimų nepadaryta. Administracinis teismas nagrinėja administracinių sprendimų teisėtumą, tačiau pagal savo padėtį negali suformuluoti administracinių sprendimų.

41Taip pat neaiški ir Sprendimo rezoliucinė dalis. Kontrolierius nusprendžia apie Sprendimą informuoti Šiaulių universitetą ir Švietimo ir mokslo ministeriją bei viešinti, informuojant išvardintus suinteresuotus asmenis. Mokslo ir studijų įstatymo 18 straipsnio 12 dalis įtvirtina vieną iš galimų sprendimo rūšių – informuoti mokslo ir studijų institucijas ir Švietimo ir mokslo ministeriją apie asmenis, padariusius akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų bei viešinti nustatytus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo atvejus. Tam, kad administracinio sprendimo rezoliucinė dalis būtų visų vienodai suprantama, rezoliucinėje dalyje turi būti nurodoma, kokie pažeidimai buvo nustatyti ir apie kokius pažeidimus Kontrolierius informuoja švietimo ir mokslo institucijas.

42Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų ir turi būti panaikintas Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. Kadangi panaikinus Kontrolieriaus 2015-03-19 sprendimą Nr. SP-5, A. K. prašymas nebus išnagrinėtas nustatyta tvarka, tai šio prašymo nagrinėjimo klausimas perduodamas nagrinėti iš naujo. Pareiškėjos taip pat prašė įpareigoti Kontrolierių viešinti Sprendimo panaikinimo atvejį. Tokios teisių gynimo formos Mokslo ir studijų įstatymas bei Administracinių bylų teisenos įstatymas nenumato. Sprendimo panaikinimas nėra galutinis sprendimas, kadangi šiuo teismo sprendimu Kontrolierius įpareigojamas atlikti tyrimą ir tada priimti sprendimą, kuriuo gali būti ar nebūti konstatuojami akademinės etikos pažeidimai. Tuo remiantis skundas šioje dalyje atmetamas.

43Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–88 straipsniais, 129 straipsniu,

Nutarė

44Skundą tenkinti iš dalies.

45Panaikinti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2015-03-19 sprendimą Nr. SP-5 ir įpareigoti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių A. K. prašymą išnagrinėti iš naujo.

46Kitoje dalyje skundą atmesti.

47Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjoms R. G., A. K., E. M., R. P., K. R.,... 3. pareiškėjų atstovams advokatui P. Č., advokato padėjėjui T. J.,... 4. atsakovo atstovei D. U.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. Pareiškėjos R. G., A. K., E. M., R. P., K. R. prašė panaikinti Lietuvos... 8. Paaiškino, kad Sprendime konstatuota, kad pareiškėjos pažeidė Mokslo ir... 9. Pagal Šiaulių universiteto vykdytą Europos socialinio fondo finansuojamą... 10. A. K. 2015-01-27 pateikė skundą Kontrolieriui. Pažeidimu buvo pripažintas... 11. Kontrolierius savarankiškai neatliko tyrimo, nevertino reikšmingos... 12. Sprendimo 5 psl. 4 pastraipoje nurodyta pastaba, kad vieno mokymosi vadovo... 13. Tekstas naudotas metodinėje priemonėje, kuriai keliami kitokie nei moksliniam... 14. Tik svetimų minčių naudojimas savo vardu, nepacituojant, nepasakant, iš kur... 15. Pareiškėjos bei jų atstovai teismo posėdžio metu palaikė skundą ir jo... 16. Atsakovas Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius prašė skundą... 17. Paaiškino, kad Kontrolierius atliko tyrimą pagal A. K. prašymą įvertinti... 18. Šiaulių universiteto leidyklos pateiktoje preliminarių aptiktų neatitikimų... 19. Sprendime nurodytas jo priėmimo teisinis pagrindas bei faktinės aplinkybės:... 20. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepimo argumentus.... 21. Skundas tenkintinas iš dalies.... 22. Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl Akademinės etikos ir... 23. Sprendimu Kontrolierius nusprendė informuoti apie Sprendimą Šiaulių... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas... 25. Kontrolieriaus tarnyba 2015-02-13 raštais pranešė pareiškėjoms apie... 26. Kontrolieriaus tarnyba 2015-02-23 raštu Nr. S-95 paprašė Šiaulių... 27. Kontrolieriaus tarnyba 2015-02-24 raštu Nr. S-97 kreipėsi į Šiaulių... 28. Kontrolieriaus tarnyba 2015-02-24 raštu Nr. S-98 kreipėsi į projekto... 29. Byloje taip pat nustatyta, kad 2011-12-19 Šiaulių universiteto projektų... 30. Pareiškėjos 2013-06-04 prašymu kreipėsi į Šiaulių universiteto leidyklą... 31. Keturios pareiškėjos – R. G., K. R., R. P. ir A. K., kreipėsi į Šiaulių... 32. Sprendime nurodoma, kad pareiškėjos pažeidė Mokslo ir studijų įstatymo 3... 33. Mokslo ir studijų įstatymo 18 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad Akademinės... 34. Kontrolieriaus tarnybos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, struktūrą... 35. Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmenų... 36. Teisėjų kolegija pabrėžia būtinybę viešojo administravimo subjektui... 37. Šioje byloje ginčijamo Sprendimo turinys rodo, jog Kontrolierius surinko... 38. Nepaisant surinktų duomenų, Sprendimo turinį sudaro kai kurių surinktų... 39. A. K. prašymo tyrimo metu buvo surinkta ir vienas kitą papildančių ir... 40. Pareiškėjos skunde kaip pažeidimą pagrįstai nurodė tai, kad nebuvo... 41. Taip pat neaiški ir Sprendimo rezoliucinė dalis. Kontrolierius nusprendžia... 42. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Sprendimas... 43. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–88... 44. Skundą tenkinti iš dalies.... 45. Panaikinti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų... 46. Kitoje dalyje skundą atmesti.... 47. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...