Byla 2-328-124/2015
Dėl autoriaus teisių pažeidimo, neturtinės žalos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant ieškovėms R. G., K. R., R. P., A. K.,jų atstovei advokatei K. Č., atsakovo atstovams advokatui J. N., A. T.,trečiajam asmeniui I. P., E. M., ŠU atstovui S. V., viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių R. G., K. R., R. P., A. K. ieškinį atsakovui VšĮ Šiaulių universiteto leidyklai, tretiesiems asmenims Šiaulių universitetui, E. M., G. K.,I. P. dėl autoriaus teisių pažeidimo, neturtinės žalos priteisimo ir

Nustatė

2šalys teismo posėdžio metu pateikė prašymą bylą baigti taikos sutartimi, ją pateikė teismui tvirtinti. Šalių prašymas tenkintinas. CPK 140 straipsnio 1 dalis numato šalių teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, išsprendžia kilusį teisminį ginčą ar kelis atskirus teisminius ginčus, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (CK 6.983 str. 1 d.). Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą, taip realizuodamos dispozityvumo civiliniame procese principą, t. y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.). Patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo galią (res judicata) ir yra vykdomasis dokumentas, taip pat nuo teismo patvirtintos taikos sutarties įsigaliojimo ši civilinė byla yra nutraukiama ir civilinės bylos šalys negalės pakartotinai kreiptis į teismą dėl to paties ginčo tarp tų pačių šalių ir remiantis tuo pačiu teisiniu pagrindu. Iš bylos duomenų matyti, kad taikos sutartį pasirašė abi šalys-ieškovės ir atsakovas.Šalys atstovaujamos profesionalių teisininkų. Šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, apie ką šalys nurodė taikos sutartyje (CPK 140 str., 293-294 str.).Taip pat šalims yra žinoma, kad pagal LR CK 6.985 straipsnį teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo galią . Teismo nuomone, šalių pateikta taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti kilusius teisminius ginčus, ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, atitinka šalių interesus, todėl yra tvirtintina (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 ir 3 d.). Atsižvelgiant į taikos sutarties sąlygas, iš šalių–ieškovių ir atsakovo lygiomis dalimis priteistinos valstybei procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, kurios sudaro 43,60 Eur, t.y. po 8,72 Eur (3t., 104 b. l.)( CPK 88 str.1d.,3p.). Ieškovėms grąžintina 75 procentai jų sumokėto žyminio mokesčio, t.y. R. P. 109,48 Eur, A. K. ir K. R. –po 83,41 Eur,R. G. 36,49 Eur, kadangi 2014-02-14 nutartimi jai buvo atidėtas 252 Lt žyminio mokesčio sumokėjimas, kurį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, ieškovėms pateikus šią nutartį (CPK 87 str. 2 d.). Atlikus grąžintinų ir priteistinų sumų įskaitymą, ieškovėms iš valstybės grąžintina R. P.,76 Lt, A. K. ir K. R. po 74,69 Lt, R. G. 27,77 Eur.. Šalių patirtų šioje byloje bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą šalys išsprendė taikos sutartimi. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 294-295 straipsniais ,

Nutarė

3Patvirtinti tarp šalių ieškovių R. G. (a/k ( - ) K. R. (a/k ( - ) R. P. (a/k ( - ) A. K. (a/k ( - ) ir VšĮ Šiaulių universiteto leidyklos (įm. kodas 145595518) taikos sutartį šiomis sąlygomis:

 1. Ieškovės R. G., K. R., R. P. ir A. K. atsisako šių reikalavimų:
 • pripažinti, kad VšĮ Šiaulių universiteto leidykla (įm. kodas 145595518) pažeidė R. G. (a/k ( - ) K. R. (a/k ( - ) R. P. (a/k ( - ) A. K. (a/k ( - ) kaip leidinių autorių teises;
 • įpareigoti VšĮ Šiaulių universiteto leidyklą prisiimti atsakomybę už išleistų knygų serijos „Mokymasis gyvenimui“ kokybę ir viešai pripažinti ieškinyje minėtus neatitikimus bei pažeidimus, atsiradusius dėl Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 46 straipsnio pažeidimo;
 • įpareigoti leidyklą ištaisyti mokymosi vadovuose rastas klaidas ir, suderinus su autoriais, juos perleisti;
 • įpareigoti VšĮ Šiaulių universiteto leidyklą bibliotekos fonduose esančius ir projekto dalyviams pateiktus netinkamai išleistus mokymosi vadovus pakeisti kokybiškais.
 1. Šalys pripažįsta, kad tarp VšĮ Šiaulių universiteto leidyklos išleistų trylikos „Mokymasis gyvenimui“ serijos mokymosi vadovų:
 • Savivaldaus mokymosi, orientuoto į inovatyvius sprendimus, sistema
 • Savivaldaus mokymosi proceso planavimas ir organizavimas, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą
 • Besimokančio asmens pažinimas
 • Motyvavimas ir galimybių suteikimas mokymuisi
 • Mokymosi mokytis strategijos. Aktyvus mokymasis: būdai, aplinkos, šaltiniai, metodai
 • Mokymosi mokytis strategijos. Konstruktyvus mokymasis: būdai, aplinkos, šaltiniai, metodai
 • Mokymosi mokytis strategijos. Mokymasis bendradarbiaujant: būdai, aplinkos, šaltiniai, metodai
 • Mokymosi mokytis strategijos. Iš anksto apgalvotas/ reflektyvus mokymasis: būdai, aplinkos, šaltiniai, metodai
 • Mokymosi mokytis strategijos. Autentiškas mokymasis: būdai , aplinkos, šaltiniai, metodai
 • Mokinių mokymosi veiklos stebėsena ir pažangos į(si)vertinimas
 • Savivaldaus mokymosi vadovas tėvams (globėjams, rūpintojams)
 • Savivaldaus mokymosi vadovas mokiniams
 • Savivaldaus mokymosi vadovas nevyriausybinių organizacijų nariams
ir autorių pirminių rankraščių yra skirtumų, susidariusių dėl redagavimo ir maketavimo proceso.
 1. Šalys pripažįsta, kad galutiniai minėtų 2 p. trylikos mokymosi vadovų variantai po maketavimo ir redagavimo nebuvo pateikti autorėms R. G., K. R., R. P. ir A. K.;
 2. Šalys susitaria, kad po šios taikos sutarties pasirašymo ir patvirtinimo teisme autorės R. G., K. R., R. P., A. K. imasi priemonių iki 2015 m. gegužės 1 d. pranešti mokymosi institucijoms, bibliotekoms, disponuojančioms aukščiau taikos sutartyje paminėtais kūriniais, pranešti apie padarytus pataisymus 2 p. minėtose knygose. Apie padarytus pataisymus leidykla informuoja respublikinėje spaudoje vieną kartą nurodant, kad su jais galima susipažinti Šiaulių universiteto bibliotekoje;
5. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, įsipareigoja per 12 mėnesių nuo šios taikos sutarties įsigaliojimo sumokėti autorėms šią piniginę kompensaciją kiekvienai ieškovei po šešis šimtus eurų tokia tvarka: R. G. a/k ( - ) A. K. a/k ( - ) K. R. a/k ( - ) R. P. a/k ( - ) pervedama į jų nurodytas bankų sąskaitas -iki 2015 m. gegužės 30 d., po vieną šimtą eurų; -iki 2015 m. liepos 30 d. po du šimtus eurų; -iki 2015 m. gruodžio 31 d. likusius tris šimtus eurų mokant kasmėnesį mokamomis išmokomis kiekvienai autorei ne mažiau kaip penkiasdešimt eurų kas mėnesį;

45. Šalys pasilieka prie savo turėtų bylinėjimosi išlaidų ir nereikalauja jų priteisimo viena iš kitos.

56. Ieškovės prašo teismo, patvirtinus tarp šalių sudarytą taikos sutartį, priimti nutartį ir grąžinti 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio.

67. Šalys prašo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Šalims ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo teismo nutartimi dienos.

78. Šalys, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo, įsipareigoja sumokėti per pusę po lygiai valstybei visas pašto ir procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

89. Šalys pareiškia, kad joms yra žinoma ir proceso dalyvių atstovų išaiškinta, jog sudarius taikos sutartį ir ją patvirtinus teisme ir civilinę bylą nutraukus LR CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d. pagrindu ir tvarka, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 294 str. 2 d.), taip pat žinoma, kad LR Civilinio kodekso 6.985 straipsnyje įtvirtinta teisės norma, numatanti, jog teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas. Teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis patvirtinti šalių taikos sutartį (LR CPK 137 str. 2 d. 4 p.).

910. Šalys įsipareigoja nedelsdamos raštu pranešti kitai šaliai apie esminį duomenų, nurodytų šioje sutartyje, pasikeitimą, taip pat apie bet kokias kitas aplinkybes, turinčias esminės įtakos tinkamam taikos sutarties įvykdymui. Visi įsipareigojimai pagal šią sutartį yra laikomi tinkamai įvykdytais pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir duomenis iki to momento, kai kita šalis gauna pranešimą apie pasikeitusius duomenis ir aplinkybes.

10Nutraukti civilinę bylą Nr. 2-328-124/2015(proceso Nr. 2-58-3-00025-2014-2) pagal ieškovių R. G., K. R., R. P., A. K. ieškinį atsakovui VšĮ Šiaulių universiteto leidyklai, tretiesiems asmenims Šiaulių universitetui, E. M.,G. K.,I. P. dėl autoriaus teisių pažeidimo, neturtinės žalos priteisimo.

11Priteisti iš atsakovo VšĮ Šiaulių universiteto leidykla (įm. kodas 145595518) valstybei 8,72 Eur(8 Eurus ir 72 euro ct).

12Grąžinti iš valstybės ieškovėms: R. G. (a/k ( - ) 27,77 Eur(27 eurus ir 77 euro centus), K. R. (a/k ( - ) 74,69 Eur(septyniasdešimt keturis eurus ir 69 euro ct), R. P. (a/k ( - ) 100,76 Eur (vieną šimtą eurų ir 76 euro ct),A. K. (a/k ( - ) 74,69 Eur (septyniasdešimt keturis eurus ir 69 euro ct).

13Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai