Byla 2S-853-340/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų V. Volskienės, A. Auruškevičiaus,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „South pacific constructions LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo R. Ž. ieškinį atsakovui UAB „South pacific constructions LT“ dėl išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 6 727,68 Lt darbo užmokesčio, 366,56 Lt delspinigius, 14 316,71 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką, 5 procentus metinių palūkanų. Teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovo piniginėms lėšoms, turtinėms teisėms, turtui. Nurodė, kad atsakovo finansinė padėtis yra sunki, ilgą laiką neatsiskaito su ieškovu, ieškinio suma yra didelė. Todėl yra pagrindo manyti, kad nesiėmus laikinosios apsaugos priemonės būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas.

7Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-12-01 nutartimi areštavo atsakovui UAB „South pacific constructions LT“ nuosavybės teise priklausantį turtą, uždraudė disponuoti areštuotu turtu, paliko teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis; turto nesant ar jo nepakankant, areštavo pinigines lėšas, esančias atsakovo vardu atidarytose sąskaitose bankuose, paliekant teisę įmokėti pinigus į sąskaitą (-as), uždraudė disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje (-ose) esančiomis lėšomis, išskyrus atsiskaitymus su ieškovu R. Ž. pagal pateiktą ieškinį, bendrovės darbuotojais, Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba; bendra areštuoto turto ir piniginių lėšų suma savo verte turi atitikti 21 410,95 Lt sumą. Teismas įvertinęs ieškovo prašomą priteisti sumą ir tai, kad ieškinys yra turtinio pobūdžio, dėl išmokų susijusių su darbo teisiniais santykiais priteisimo, ieškovui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas, jis vengia vykdyti prievolę, padarė išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Todėl taikytas turto, priklausančio atsakovui ir esančio pas jį arba trečiuosius asmenis, o jo nesant ar nepakankant – atsakovo piniginių lėšų areštas 21 410,95 Lt sumai.

8Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-12-01 nutartį. Apelianto nuomone, ginčijama nutartis nepagrįsta ir neteisėta, priimta pažeidžiant procesinės teisės normas. Nutartis nepagrįstai priimta nepranešant apie tai atsakovui ir taip pažeistos imperatyvios įstatymų normos, audiatur et altera pars principas. Pažymi, kad teismui suteikta teisė taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepranešant apie tai atsakovui tik tada, kai yra įrodyta, kad atsakovas gali imtis veiksmų ar nuo jų susilaikyti tam, kad teismo sprendimas pasunkėtų ar taptų neįmanomas; ieškovas tokių įrodymų nepateikė. Teismas apelianto turtą areštavo jam apie tai nežinant ir negalint pateikti paaiškinimų bei jų pagrįstumą patvirtinančių įrodymų, kad laikinųjų apsaugos priemonių nėra būtina taikyti, tokiu būdu pažeisti teisėtų lūkesčių, rungimosi bei proceso šalių lygiateisiškumo principai. Nurodo, kad ieškovo prašoma priteisti suma neatitinka tikrovės, apelianto turimais duomenimis, visa bendra skola ieškovui sudarytų 9 033,58 Lt, todėl teismas areštavo apelianto turtą didesnei sumai, turto arešto suma turi būti sumažinta. Taip pat nurodo, kad ieškovas neįrodė, kad ieškinio suma atsakovui yra didelė, todėl nesant akivaizdaus pagrindo taikyti turto areštą, teismas privalėjo atmesti ieškovo prašymą; tuo labiau, kad areštavus apelianto pinigines lėšas, apelianto finansinė ūkinė veikla taptų neįmanoma.

9Nustatytu terminu atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.

10Atskirasis skundas atmetamas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos bei atskirojo skundo medžiagą sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisingai įvertino bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso normas.

12Vadovaudamasis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kolegija pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Taikydamas CPK 145 str. numatytas laikinąsias apsaugos priemones, teismas neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Atsižvelgiant į tai, kolegija nesutinka su apelianto argumentais, jog ieškovas nenurodė jokių aplinkybių, kurios pagrįstų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui pagrindą bei būtinumą bei nepateikė jokių įrodymų. Pagal CPK 178 str. šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Taigi proceso šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų įrodyti egzistuojant grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, o atsakovas, siekdamas išvengti tokių priemonių taikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie tokią grėsmę paneigia. Be to sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, inter alia paskirstant įrodinėjimo naštą, taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, kuriai iš bylos šalių paprasčiau (lengviau) įrodyti teisiškai reikšmingas aplinkybes, esant minimalioms sąnaudoms (CPK 3 str. 1 d.). Atsakovo (skolininko) turtinės padėties įrodinėjimo našta negali būti perkeliama išimtinai ieškovui. Priešingai, būtent atsakovas, siekdamas įrodyti savo mokumą, taigi išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi pateikti tai patvirtinančius įrodymus, nagrinėjamu atveju apeliantas jokių įrodymų apie savo gerą turtinę padėtį nepateikė. Apelianto argumentai dėl ieškovo reikalaujamos sumos dydžio taip pat nepagrįsti jokiais įrodymais.

13Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones išnagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, ne vėliau kaip per tris dienas nuo prašymo gavimo. Kolegija sutinka su apeliantu, jog teisinis reguliavimas numato, kad apie prašymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui tik išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, kad toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą (CPK 148 str. 1 d.). Tačiau, negalima sutikti, jog dėl to buvo priimta nepagrįsta nutartis. Teismų praktikoje pažymima, kad nepranešimas atsakovui priimant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo savaime nereiškia šiuo klausimu priimtos nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo. Teismo nutartis dėl proceso teisės pažeidimo gali būti panaikinta tik tuo atveju, kai dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręstas procesinis klausimas (pvz. Vilniaus apygardos teismo 2010-09-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1019-520/2010). Kitaip tariant, apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo nutartį panaikina ne dėl argumento per se, kad atsakovui nebuvo pranešta apie klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą. Pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama nustačius, kad vertinant duomenis (kurie buvo pateikti pirmosios instancijos teismui, bei tuos, kuriuos atsakovas pateikė su atskiruoju skundu) nebuvo pagrindo taikyti suvaržymus atsakovo turtui, t. y. nebuvo grėsmės, kad sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Kaip minėta, apeliantas jokių duomenų, paneigiančių grėsmę būsimo, galimai ieškovui palankaus sprendimo vykdymui nepateikė.

14Kolegija pažymi, kad teismas pagrįstai vadovavosi CPK 145 str. 2 d. įtvirtintu ekonomiškumo principu, reiškiančiu, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pirmosios instancijos teismas areštavo apeliantui priklausantį nekilnojamąjį turtą, uždraudė disponuoti areštuotu turtu, paliko teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis; tik turto nesant ar jo nepakankant, areštavo pinigines lėšas, esančias atsakovo vardu atidarytose sąskaitose bankuose, paliekant teisę įmokėti pinigus į sąskaitą (-as), uždraudė disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje (-ose) esančiomis lėšomis, išskyrus atsiskaitymus su ieškovu R. Ž. pagal pateiktą ieškinį, bendrovės darbuotojais, Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba; bendra areštuoto turto ir piniginių lėšų suma savo verte turi atitikti 21 410,95 Lt sumą; Taigi nelaikytina, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė ekonomiškumo principą, pažeidė apelianto interesus ir nepagrįstai nustatė apribojimus turtui ir piniginėms lėšoms. Apeliantas nepateikė įrodymų, dėl jo finansinės ūkinės veiklos sutrikdymo.

15Kolegija pažymi, jog laikinosios apsaugos priemonės visais atvejais yra susijusios su tam tikrų priešingos šalies teisių laikinu suvaržymu. Įstatymas suteikia galimybę laikinai suvaržyti vienos šalies teises, kad būtų tinkamai apgintos besikreipiančios į teismą šalies teisės. Tačiau proceso normos, reglamentuojančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, numato šių priemonių pakeitimo ir panaikinimo tvarką (CPK 146, 150 str.). Jeigu reikalaujama priteisti suma apeliantui, nėra didelė, jis turi teisę pateikti prašymą dėl įmokėjimo reikalaujamos sumos į teismo specialiąją sąskaitą, laidavimo ar turimo turto įkeitimo (CPK 146 str. 2 d.). Taip pat CPK normos suteikia teisę atsakovui kreiptis į teismą su prašymu užtikrinti galimų nuostolių atlyginimą; be to, pagal CPK 147 str. 3 d., įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

16Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant 2010-12-01 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartį nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

17Iš apelianto (atsakovo) UAB „South pacific constructions LT“ valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos – 5,60 Lt (b.l. 28) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

19Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Priteisti iš atsakovo UAB „South pacific constructions LT“ 5,60 Lt (penkis litus, 60 centų) pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės biudžetui, sumokamų banke į Surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų V. Volskienės, A. Auruškevičiaus,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 6 727,68 Lt... 7. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-12-01 nutartimi areštavo atsakovui UAB... 8. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo... 9. Nustatytu terminu atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.... 10. Atskirasis skundas atmetamas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Vadovaudamasis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 13. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones išnagrinėjamas rašytinio... 14. Kolegija pažymi, kad teismas pagrįstai vadovavosi CPK 145 str. 2 d.... 15. Kolegija pažymi, jog laikinosios apsaugos priemonės visais atvejais yra... 16. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos... 17. Iš apelianto (atsakovo) UAB „South pacific constructions LT“ valstybės... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336,... 19. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti... 20. Priteisti iš atsakovo UAB „South pacific constructions LT“ 5,60 Lt (penkis...