Byla 2-1198-154/2011

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ atstovams: laikinai einančiam direktoriaus pareigas P. G. ir advokatui Gintarui Žičkui, trečiojo asmens ieškovo pusėje UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ direktoriui M. Š., atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovei J. M.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Šiaulių dijotiekio statyba“ (į.k. 144662024) ieškinį atsakovui Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui ieškovo pusėje UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ (į.k. 144696222), byloje patraukus dalyvauti išvadą duodančias institucijas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją ir Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją, dėl supaprastinto atviro viešojo darbų pirkimo konkurso „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių rajone (Kuršėnuose)“, pirkimo Nr. 100225, procedūrų teisėtumo,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašė teismo panaikinti atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vykdytame supaprastintame atvirame pirkimo konkurse „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių rajone (Kuršėnuose)“, pirkimo Nr. 100225, priimtą sprendimą, kuriuo buvo atmestas UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ pasiūlymas, ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“, atstovaujami UAB „Šiaulių dujotiekio statyba", pateikė pasiūlymą supaprastintam atviram viešajam konkursui „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių rajone (Kuršėnuose)“, tačiau perkančioji organizacija, t.y. Šiaulių rajono savivaldybės administracija , 2011-04-21 raštu Nr. S-1044 (8.49) paprašė ieškovą, kad šis patikslintų kvalifikacijos duomenis ir paaiškintų, kaip tenkinamas konkurso sąlygų 4.2.2 punkto reikalavimas, kad konkurso dalyvis privalo turėti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti statinio statybos darbus: Statinių kategorija -ypatingi statiniai. Statinių grupė: hidrotechnikos statiniai (siurblinių hidrotechnikos statiniai). Statybos darbų sritys: elektrotechnikos darbai iki 1000 V įtampos (įrenginių paleidimas ir derinimas).

6Ieškovas UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, nurodė, kad 2011-04-29 raštu Nr. 45 pateikė paaiškinimus dėl kvalifikacijos, t.y., kad ieškovo kvalifikacija atitinka viešojo konkurso sąlygas, ir pateikė papildomus dokumentus, t.y. pirkimo partneriui UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą Nr. E-1003 ir Aplinkos ministerijos išduotą atestatą Nr. 0987, o taip pat subrangovui UAB „Automatizavimo sprendimai“ Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą Nr. E-1126 ir Aplinkos ministerijos išduotą atestatą Nr. 5090. Nepaisant to, Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2011-05-25 raštu Nr. S-1354 (8.49) informavo ieškovą UAB "Šiaulių dujotiekio statyba", kad pasiūlymas viešajam pirkimui Nr. 100225 atmestas kaip neatitinkantis kvalifikacijos reikalavimų, numatytų pirkimo sąlygų 4.2.2. punkte, nes partneriui UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ Aplinkos ministerijos išduotas atestatas Nr. 0987 ir subrangovui UAB „Automatizavimo sprendimai“ Aplinkos ministerijos išduotas atestatas Nr. 0436 nesuteikia teisės atlikti statybos darbus – elektrotechnikos darbai: įrenginių paleidimas ir derinimas, statinių grupėje Hidrotechnikos statiniai (siurblinių hidrotechnikos statiniai), nes šie darbai nenurodyti atestato dalyje „statybos darbų sritys“. Kad Valstybinės energetikos inspekcijos išduotas atestatas suteikia teisę verstis elektros įrenginių eksploatavimu ir atlikti atestato privalomajame priede nurodytus darbus, o įmonei, atliekančiai ypatingo statinio statybos darbus, nurodytus statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 “Statybos darbai“ 1-ame priede - elektrotechnikos darbai (įrenginių paleidimas ir derinimas), privalomas Aplinkos ministerijos išduotas atestatas, suteikiantis teisę atlikti statybos darbus - elektrotechnikos darbai: įrenginių paleidimas ir derinimas.

7Ieškovas nurodė, kad su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu nesutiko, todėl 2011-05-30 pateikė perkančiai organizacijai motyvuotą pretenziją. 2011-06-02 raštu Nr. S-1447 (8.49) „Dėl pretenzijos atmetimo" Šiaulių rajono savivaldybės administracija atmetė ieškovo pretenziją.

8Ieškovas mano, kad perkančioji organizacija, atmesdama UAB "Šiaulių dujotiekio statyba" ir jos partnerio UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ pasiūlymą, pažeidė LR Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 3 str. 2 dalyje nustatytą pirkimo tikslą - įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

9Ieškovo manymu, teisė atlikti Konkurso sąlygų 4.2.2 punkte nurodytus ypatingų statinių statybos darbus apibrėžta perkančiajai organizacijai pateiktame atestate Nr. 0987. Tas pats atestatas suteikia teisę UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba" atlikti ypatingų statinių - kitų statinių statybos darbus. „Kiti statiniai", vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 patvirtinto STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį" IX skyriumi, suprantami, kaip (be kitų) hidrotechnikos statiniai (siurblinių hidrotechnikos statiniai). Atestatas Nr. 0987 UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba" taip pat suteikia teisę atlikti ypatingų statinių-kitų statinių-hidrotechnikos statinių-siurblinių hidrotechnikos statinių elektrotechnikos darbus (iki 10 kV įtampos). Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 patvirtinto STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai" dalimi „Statybos darbų sritys", elektrotechnikos darbai priskiriami prie specialiųjų darbų kategorijos. Specialieji - elektrotechnikos darbai apima tokius darbus, kaip elektros energijos tiekimas, transformavimas, paskirstymas, apšvietimo valdymas, automatizavimas; nuotolinis ryšis (telekomunikacijos); apsauginė, gaisrinė signalizacija; įrenginių paleidimas ir derinimas; kiti panašaus profilio darbai. Tokia išvada darytina, atsižvelgiant į lingvistinį ir loginį STR 1.08.02:2002 dalyje „Statybos darbų sritys" pateiktą elektrotechnikos darbų sąvokos aiškinimą, kadangi po žodžiais „elektrotechnikos darbai" skliaustuose yra įrašyti žodžiai „elektros energijos tiekimas, transformavimas, paskirstymas, apšvietimo valdymas, automatizavimas; nuotolinis ryšis (telekomunikacijos); apsauginė, gaisrinė signalizacija; įrenginių paleidimas ir derinimas; kiti panašaus profilio darbai". Taigi, UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba" Atestato Nr. 0987 pagrindu turint teisę vykdyti ypatingų statinių-kitų statinių-hidrotechnikos statinių-siurblinių hidrotechnikos statinių elektrotechnikos darbus (iki 10 kV įtampos), reiškia, kad ši bendrovė turi teisę vykdyti įrenginių elektrotechnikos paleidimo ir derinimo darbus. LR Aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. Dl-549 patvirtinto STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės" (toliau -STR 1.02.07:2004) 46 punktas reglamentuoja Aplinkos ministerijos išduodamo dokumento, suteikiančio teisę būti ypatingo statinio projektuotoju, statybos rangovu, statinio projekto ar statinio ekspertizės rangovu (atestato) turinj. Čia numatyta, kad atestate turi būti: atestato numeris; veiklos rūšys; statinių kategorijos; statinių grupės; darbų sritys; data, iki kurios galioja atestatas; atestavimo komisijos protokolo data, numeris. Kalbant apie darbų sritis, STR 1.02.07:2004 46.6 punktas nukreipia į STR 1.02.07:2004 35.5 punktą, kuris dėl statybos darbų sričių nukreipia j STR 1.02.07:2004 4.6 punktą, o pastarasis nukreipia į STR 1.08.02:2002. Vertinant STR 1.08.02:2002 nuostatas, ieškovas daro išvadą, kad statybos darbų sritys skirstomos į bendruosius statybos darbus ir specialiuosius statybos darbus. Specialieji statybos darbai skirstomi į mechanikos darbus (pastatų vidaus ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas; šilumos gamyba ir tiekimas; pastatų šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas; pastatų dujų sistemos; šilumos, dujų, naftos ar kito kuro technologiniai vamzdynai; įrenginių paleidimas ir derinimas; kiti panašaus profilio darbai) ir elektrotechnikos darbus (elektros energijos tiekimas, transformavimas, paskirstymas, apšvietimo valdymas, automatizavimas; nuotolinis ryšis (telekomunikacijos); apsauginė, gaisrinė signalizacija; įrenginių paleidimas ir derinimas; kiti panašaus profilio darbai). STR 1.02.07:2004 reglamentuojantis atestatų turinį, nenumato kaip detaliai statybos darbų sritys atestate turėtų būti apibūdintos.

10Todėl ieškovas mano, kad UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba", kurios Atestate Nr. 0987 yra nurodyti elektrotechnikos darbai (iki 10 kV įtampos), tenkina Konkurso sąlygų 4.2.2 p. reikalavimus.

11Ieškovas teigia, kad įrenginių elektrotechnikos paleidimo ir derinimo darbai yra pradinė įrenginių eksploatavimo stadija. Prieš pradedant įrenginius eksploatuoti, būtina atlikti jų paleidimo ir derinimo darbus. Šiuos darbus gali atlikti tik asmuo, turintis atitinkamą kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą. Be Atestato Nr. 0987, UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba" taip pat turi Atestatą Nr. E-1003, o Atestatas Nr. E-1003 suteikia teisę UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba" atlikti elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbus, t.y. atlikti darbus, susijusius su pradine elektros įrenginio ar tinklo eksploatavimo stadija. Vertinant sąvokos „elektros tinklo ir įrenginių bandymo darbų" sąvoką, būtina atsižvelgti į institucijos, išdavusios Atestatą E-1003 veiklą, išduodant tokius atestatus, reglamentuojantį teisės aktą. LR Energetikos ministras 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 patvirtino ”Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisykles”. Šių Taisyklių 1 punkte nurodyta, kad Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kurie įrašomi ūkio subjektams išduodamuose atestatuose, sąrašai pateikiami Taisyklių 1-5 priede. Taisyklių 1 priedo 27 punkte nurodoma, kad į atestatą gali būti įrašoma veikla pavadinimu „Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbai". Lygiai tokia pat veikla yra įrašyta UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba" atestato E-1003 priede. Sprendžiant klausimą, ką reiškia sąvoka „energetikos įrenginių bandymai", reikėtų vadovautis Taisyklių 9 punktu, pateikiančiu Taisyklėse vartojamų sąvokų apibrėžimus. Šiame punkte nurodoma, kad „Energetikos įrenginių bandymai (paleidimas, derinimas, bandymai ir matavimai) - tai norminių teisės aktų nustatyta tvarka atliekamų energetikos įrenginių bandymų ir įvairių parametrų matavimų, patikrinimų, derinimų, reikalingų eksploatavimo charakteristikoms ir medžiagų savybėms nustatyti, visuma. Šių darbų tikslas -pasiekti ir išlaikyti arba pagerinti gamyklos gamintojos ar projekte nustatytus įrenginių parametrus ir režimus, užtikrinančius technologinio proceso stabilumą (patikimumą), efektyvumą ir techninę saugą". Iš pateiktos citatos galima spręsti, kad energetikos įrenginių bandymai apibendrintai apima ir tų įrenginių paleidimą bei derinimą. Be to, LR Energetikos įstatymo 2 str. 11 dalis, apibrėžianti energetikos įrenginių eksploatavimą, nurodo, kad energetikos įrenginių eksploatavimas apima tų įrenginių paleidimą ir derinimą. Šiuo atveju aukščiau nurodytas teisės normas aiškinant lingvistiniu, loginiu ir sisteminiu požiūriu, aišku, kad UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba", turėdama Atestatą Nr. E-1003 bei Atestatą Nr. 0987, turėjo teisę atlikti ypatingų statinių - kitų statinių - hidrotechnikos statinių- siurblinių hidrotechnikos statinių - specialiuosius statybos - elektrotechnikos darbus iki 1000 V įtampos, įskaitant ir šių įrenginių paleidimo ir derinimo darbus. Subrangovas UAB „Automatizavimo sprendimai" pagal Atestatą Nr. E-1126 turėjo teisę atlikti minėto atestato priede nurodytus elektrotechnikos darbus, tame tarpe elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbus, išskyrus oro linijas; Specialiųjų elektros tinklų eksploatavimo darbus ir elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbus.

12Atsiliepimu į ieškinį atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad pirkimas buvo vykdomas vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu (VPĮ) ir kitų norminių aktų nuostatomis.

13Vykdant viešojo pirkimo Nr. 100225 procedūras, buvo pripažinta, kad ūkio subjektų grupės UAB „Šiaulių dujotiekio statyba" ir UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba" kvalifikacija netenkina konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, todėl ūkio subjektų grupės UAB „Šiaulių dujotiekio statyba" ir UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba" pasiūlymas buvo atmestas.

14Atsakovas mano, kad ieškovo argumentas dėl neracionalaus lėšų panaudojimo yra nepagrįstas, kadangi ginčijamo konkurso vykdymo procedūros yra nutrauktos ir priimtas sprendimas skelbti konkursą iš naujo, nes dalis tiekėjų neatitiko konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų, o vienintelio likusio konkurso dalyvio “Pireka” pasiūlymas buvo atmestas, dėl to, kad jo pasiūlyta kaina ženkliai viršijo šiam pirkimui numatytą lėšų dydį.

15Atsakovas nurodė, kas Konkurso sąlygų 4.2.2 punkte buvo nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, kuriuos privalėjo tenkinti pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis (visi jungtinės veiklos partneriai bendrai)/pasiūlyme nurodyti subrangovai (pagal jiems pavestas darbų sritis) - turėti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje vykdyti nurodytus statybos darbus, kitaip tariant - teisėtai atlikti minėtame punkte nurodytų sričių statybos darbus, nurodytose statinių grupėse. Šie reikalavimai buvo išdėstyti atsižvelgiant tik į reikalingų nupirkti darbų sudėtį bei numatomus pastatyti statinius. Reikalavimai išdėstyti laikantis statybos techniniuose reglamentuose STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį" ir STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai" (pirkimo pradžioje galiojusioje redakcijoje) nustatyto statinių klasifikavimo ir statinių priskyrimo atitinkamai statinių grupei bei statybos darbų priskyrimo atitinkamai statybos darbų sričiai.

16Atsakovas nurodė, kad pirkimo objektas yra ypatingo statinio statybos darbai, kurie priskiriami LR Statybos įstatymo (Statybos įstatymas) bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybų veiklą Lietuvoje, reguliavimo sričiai. Minėti teisės aktai nustato visų Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo bei statybos tvarką, statybos dalyvių veiklos šioje srityje principus ir atsakomybę. LR Aplinkos ministerija atestuoja Lietuvos Respublikoje registruotas įmones, kurios ypatinguose statiniuose vykdo statybos darbus (Statybos įstatymo 15 straipsnis). Šiaulių rajono savivaldybės administracija, vykdydama viešuosius pirkimus, esant neaiškumams dėl tiekėjų kvalifikacijos atestatų turinio ir teisės užsiimti vienokia ar kitokia statybos veiklos sritimi, dėl išaiškinimų ne kartą kreipėsi į LR Aplinkos ministeriją. Buvo kreiptasi į LR Aplinkos ministeriją ir dėl paaiškinimų apie elektrotechnikos darbus. Sprendimas pripažinti, kad konkurso dalyvis (ūkio subjektų grupė -UAB „Šiaulių dujotiekio statyba" ir UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba", įskaitant ir pasiūlyme nurodytus subrangovus) neturi teisės atlikti dalies statybos darbų - įrenginių paleidimo ir derinimo, todėl šio konkurso dalyvio kvalifikacija netenkina konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, buvo priimtas atsižvelgiant į LR Aplinkos ministerijos pateiktus išaiškinimus.

17Atsakovas mano, kad nors ir esant nedidelei atitinkamų statybos darbų daliai bendrame pirkime neatitiktis tiekėjų kvalifikacijai keliamiems reikalavimams suponuoja perkančiųjų organizacijų pareigą tokiems tiekėjams neleisti dalyvauti tolesnėse viešojo pirkimo procedūrose, nes tik griežtas kvalifikacinių reikalavimų vertinimas gali užtikrinti VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų laikymąsi.

18Į teismo įpareigojimą pateikti išvadas, ar ieškovo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ir jo jungtinės veiklos partnerių bei subrangovų perkančiajai organizacijai - Šiaulių rajono savivaldybės administracijai- pateikti atestatai (atitinkamai Nr. 5090, 0987 ir Nr. E-1126 ir E-1003) suteikė teisę pastariesiems atlikti darbus, numatytus Viešojo pirkimo Nr. 100225 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių rajone (Kuršėnuose) konkurso sąlygų I skirsnio („Nurodymai dalyviams“) A. poskyrio „Bendros nuostatos“ 4.2.2. punkte, gautos šios išvados.

19LR Aplinkos ministerija pateikė išvadas, kad LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr. 0987, išduotas UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“, suteikia teisę atlikti statinio dalies projektavimo, statinio dalies statybos darbus.

20Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai; kiti statiniai.

21Projektavimo darbų sritys: elektrotechnikos iki 10 kV įtampos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, ekonominė.

22Statybos darbų sritys: žemės darbai; pastatų vidaus ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas, elektrotechnikos darbai (iki 10 kV įtampos), nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), inžinerinių sistemų valdymas (automatizavimas); inžinerinių tinklų tiesimas betranšejiniu metodu.

23Nesuteikia teisės atlikti konkurso sąlygose nurodytus:

24 projektavimo ir statybos darbus statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės);

25projektavimo darbus: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), konstrukcijų;

26statybos darbus: bendrieji statybos darbai: statinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, asfaltbetonio dangų) statyba ir montavimas, įrenginių paleidimas ir derinimas.

27LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr. 5090, išduotas UAB „Automatizavimo sprendimai“, suteikia teisę atlikti dalies statinio statybos darbus.

28Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektros (žemosios įtampos), elektrinių ryšių infrastruktūra.

29Statybos darbų sritys: elektrotechnikos darbai iki 1000 V įtampos, nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), apsauginė ir gaisrinė signalizacija, automatizavimas.

30Nesuteikia teisės atlikti konkurso sąlygose nurodytus projektavimo ir statybos darbus visose nurodytose statinių grupėse (t.5, b.l. 35-37).

31LR Energetikos ministerijos pavedimu, Valstybinės energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, pateikė išvadas (informaciją), nurodydama, kad, atsižvelgdama į jai suteiktą kompetenciją, pateikia įvertinimus ir paaiškinimus tik dėl Konkurso sąlygų 4.2.2. papunkčio 2-oje dalyje numatytų spacialiųjų statybos darbų, susijusių su elektrotechnikos darbais iki 1000 V įtampos (elektros energijos tiekimu, automatizavimu; nuotoliniu ryšiu (telekomunikacijomis); įrenginių paleidimu ir derinimu).

32Nurodė, kad atestatas Nr. E-1003, išduotas UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“, suteikia teisę vykdyti šiuos elektros įrenginių eksploatavimo darbus:

3320. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos remonto darbus, išskyrus transformatorių ir jungtuvų remontą;

3422. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos technologinio valdymo ir technologinės priežiūros darbus;

3524. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus;

3625. Elektros tinklo iki 10 kV įtampos statybinės dalies remonto darbus;

3727. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbus.

38Atestatas Nr. E-1126, išduotas UAB „Automatizavimo sprendimai“, suteikia teisę vykdyti šiuos elektros įrenginių eksploatavimo darbus:

3926. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000V įtampos eksploatavimo darbus, išskyrus oro linijas;

4028. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbus;

4129. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbus.

42Pažymėjo, kad šiems subjektams, kuriems išduoti atestatai, yra suteikta teisė eksploatuoti energetikos įrenginius atliekant atestatuose nurodytus elektros sektoriaus darbus, kas reiškia, kad UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba” turi teisę atlikti elektrotechnikos įrenginių automatikos ir paleidimo derinimo darbus iki 1000 V įtampos, o UAB „Automatizavimo sprendimai" turi teisę atlikti tik elektrotechnikos įrenginių paleidimo derinimo darbus iki 1000 V įtampos.

43Nurodė, kad tokia išvada daroma pagal LR Energetikos įstatymo 2 str. 11 dalį, numatančią, kad energetikos įrenginių eksploatavimas, energetikos įrenginių technologinis valdymas, techninė priežiūra, remontas, matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo darbai ir Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių (Žin.. 2010. Nr. 120-6154) 9 str. pateiktą sąvoką energetikos įrenginių bandymai (paleidimas, derinimas, bandymai ir matavimai) - tai norminių teisės aktų nustatyta tvarka atliekamų energetikos įrenginių bandymų ir įvairių parametrų matavimų, patikrinimų, derinimų, reikalingų eksploatavimo charakteristikoms ir medžiagų savybėms nustatyti, visuma. Šių darbų tikslas pasiekti ir išlaikyti arba pagerinti gamyklos gamintojos ar projekte nustatytus įrenginių parametrus ir režimus, užtikrinančius technologinio proceso stabilumą (patikimumą), efektyvumą ir techninę saugą (t.5, 46-50).

44Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba" atstovai P. G. ir adv. G.Žičkus palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus bei reikalavimus ir nurodė, kad nors pirkimas, dėl kurio yra kilęs šis ginčas, jau yra nutrauktas, tačiau, jeigu teismo sprendimas bus palankus ieškovui, pastarasis įgis teisę reikalauti iš atsakovo atlyginti patirtus nuostolius.

45Trečiojo asmens ieškovo pusėje UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ direktorius M. Š. nurodė, kad visiškai pritaria ieškovo nuomonei, mano, kad ieškovas, teikdamas pasiūlymą atsakovui, turėjo visus reikalingus kvalifikacijos atestatus, ir kad su tais atestatais vykdė darbus ne viename konkurse ir šie atestatai buvo tinkami (niekam tie atestatai „neužkliuvo“).

46Atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovė J. M. palaikė atsakovo pateiktuose procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją, prašė ieškinį atmesti. Mano, kad perkančiosios organizacijos reikalavimai tiekėjams buvo pagrįsti, o ieškovas, pateikdamas turimus kvalifikacijos atestatus, neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų, nes pirkimo objektas buvo ypatingo statinio statybos darbai, todėl, ieškovas turėjo turėti LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą ginčo darbams atlikti, ką savo išvadoje patvirtino LR Aplinkos ministerija.

47LR Aplinkos ministerijos ir LR Energetikos ministerijos atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą jiems pranešta (t.5, b.l. 23,24).

48Ieškinys atmestinas.

49Byloje nustatyta, kad atsakovas - Šiaulių rajono savivaldybės administracija vykdė viešąjį pirkimą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių rajone (Kuršėnuose)“, pirkimo Nr.100225. Pirkimas buvo vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu, vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi (t.1, b.l. 11-102).

50Konkurso sąlygų I skirsnio „Nurodymai dalyviams“ „A“ dalies „Bendrosios nuostatos“ 4-ame skyriuje „Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai dalyviams ir dalyvio kvalifikaciją įrodantys dokumentai (sąlygos, draudžiančios ir ribojančios tiekėjų dalyvavimą konkurse)“, 4.2.2. punkte nustatyta, kad „Pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis (visi jungtinės veiklos partneriai bendrai)/pasiūlyme nurodyti subrangovai (pagal jiems pavestas darbų sritis) privalo turėti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje:

511) atlikti statinio projektavimo darbus.

52Statinių kategorija – ypatingi statiniai.

53Statinių grupės: - inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai),

54- hidrotechnikos statiniai (siurblinių hidrotechnikos statiniai), - susisiekimo komunikacijos (keliai (gatvės)); Projektavimo darbų sritys: – sklypo sutvarkymo (sklypo plano), – konstrukcijų, – vandentiekio ir nuotekų šalinimo, – elektrotechnikos, – elektroninių ryšių (telekomunikacijų), – procesų – valdymo ir automatizacijos, – pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. 2) atlikti statinio statybos darbus: Statinių kategorija – ypatingi statiniai. Statinių grupės: - inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai), - hidrotechnikos statiniai (siurblinių hidrotechnikos statiniai); - susisiekimo komunikacijos (keliai (gatvės)); Statybos darbų sritys: - bendrieji statybos darbai (žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, asfaltbetonio dangų) statyba ir montavimas);

55- specialieji statybos darbai (mechanikos darbai (išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas), elektrotechnikos darbai iki 1000 V įtampos (elektros energijos tiekimas, automatizavimas; nuotolinis ryšis (telekomunikacijos); įrenginių paleidimas ir derinimas).

56Ieškovas UAB „ Šiaulių dujotiekio statyba“ kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB Šiaulių ryšių objektų statyba” šiame pirkime pateikė pasiūlymą (t.1, b.l. 103-110). Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2011-04-21 raštu Nr. S-1044 (8.49) „Dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo" informavo ieškovą, kad šis patikslintų kvalifikacijos duomenis ir paaiškintų, kaip tenkinamas konkurso sąlygų 4.2.2 punkto reikalavimas, kad konkurso dalyvis privalo turėti LR Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti statinio statybos darbus: Statinių kategorija -ypatingi statiniai. Statinių grupė: hidrotechnikos statiniai (siurblinių hidrotechnikos statiniai). Statybos darbų sritys: elektrotechnikos darbai iki 1000 V įtampos (įrenginių paleidimas ir derinimas) (t.1, b.l. 111).

57Ieškovas UAB “Šiaulių dujotiekio statyba” 2011-04-29 raštu Nr. 45 pateikė paaiškinimus dėl kvalifikacijos, t.y., kad ieškovo kvalifikacija atitinka viešojo konkurso sąlygas, ir pateikė papildomus dokumentus, t.y. pirkimo partneriui UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą Nr. E-1003 ir LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą Nr. 0987, o taip pat subrangovui UAB „Automatizavimo sprendimai“ Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą Nr. E-1126 ir LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą Nr. 5090 (t.1, b.l. 112-122).

58Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2011-05-25 raštu Nr. S-1354 (8.49) informavo ieškovą UAB "Šiaulių dujotiekio statyba", kad pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis kvalifikacijos reikalavimų, numatytų pirkimo sąlygų 4.2.2. punkte, nes partneriui UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ LR Aplinkos ministerijos išduotas atestatas Nr. 0987 ir subrangovui UAB „Automatizavimo sprendimai“ LR Aplinkos ministerijos išduotas atestatas Nr. 0436 nesuteikia teisės atlikti statybos darbus – elektrotechnikos darbai: įrenginių paleidimas ir derinimas, statinių grupėje Hidrotechnikos statiniai (siurblinių hidrotechnikos statiniai), nes šie darbai nenurodyti atestato dalyje „statybos darbų sritys“. Kad Valstybinės energetikos inspekcijos išduotas atestatas suteikia teisę verstis tik elektros įrenginių eksploatavimu ir atlikti atestato privalomajame priede nurodytus darbus, o įmonei, atliekančiai ypatingo statinio statybos darbus, nurodytus statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002“Statybos darbai“ 1-ame priede - elektrotechnikos darbai (įrenginių paleidimas ir derinimas), privalomas LR Aplinkos ministerijos išduotas atestatas, suteikiantis teisę atlikti statybos darbus - elektrotechnikos darbai: įrenginių paleidimas ir derinimas (t.1, b.l.123).

59Ieškovas UAB "Šiaulių dujotiekio statyba" su perkančiosios organizacijos priimtu sprendimu nesutiko, todėl 2011-05-30 pateikė perkančiai organizacijai pretenziją (t.1, b.l. 124-129).

602011-06-02 raštu Nr. S-1447 (8.49) „Dėl pretenzijos atmetimo" Šiaulių rajono savivaldybės administracija atmetė ieškovo pretenziją (t.1, b.l. 130-131).

612011-06-06 ieškovas UAB "Šiaulių dujotiekio statyba" teisme pareiškė ieškinį atsakovui Šiaulių rajono savivaldybės administracijai (t.1, b.l.1-5).

622011-06-06 atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija priėmė sprendimą, kuriuo atmetė paskutinio tiekėjo UAB „Pireka“ pateiktą pasiūlymą dėl to, kad šio pasiūlymo kaina viršijo maksimalų biudžetą, skirtą šiam pirkimui ir pirkimo Nr. 100225 procedūras užbaigė. Kaip byloje patvirtino šalių atstovai, atsakovas yra paskelbęs naują supaprastintą atvirą konkursą.

63Teismas vertina ieškovo UAB "Šiaulių dujotiekio statyba" reikalavimą neįrodytu, nes ieškovo argumentus, kad jungtinės veiklos dalyvis UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ ir subrangovas UAB „Automatizavimo sprendimai“ turi tinkamą kvalifikaciją atlikti visus Konkurso sąlygų 4.2.2. punkte nurodytus darbus, tame tarpe įrenginių paleidimo ir derinimo darbus, paneigia byloje surinkti įrodymai.

64Vienas iš atsakovo nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, numatytų Konkurso sąlygų 4.2.2. punkte buvo tai, kad pavienis dalyvis / jungtinės veiklos dalyvio kiekvienas partneris, sutartyje jam priskirtų darbų daliai, privalo turėti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus darbus, tame tarpe įrenginių paleidimą ir derinimą.

65Viešųjų pirkimų įstatymo 34 straipsnio 1 dalis nustato perkančiajai organizacijai teisę pareikalauti, kad tiekėjas turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

66Ieškovas UAB “Šiaulių dujotiekio statyba” savo pasiūlyme ir pasiūlymo paaiškinime nurodė, kad jungtinės veiklos dalyvis UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ bei subrangovas UAB „Automatizavimo sprendimai“ galės atlikti visus Konkurso sąlygų 4.2.2. punkte nurodytus darbus, nes UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ turimas LR Aplinkos ministerijos išduotas atestatas Nr. 0987 ir UAB „Automatizavimo sprendimai“ turimas LR Aplinkos ministerijos išduotas atestatas Nr. 5090 bei UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ turimas Valstybinės energetikos inspekcijos išduotas atestatas Nr. E-1003 ir UAB „Automatizavimo sprendimai“ turimas Valstybinės energetikos inspekcijos išduotas atestatas Nr. E-1126, suteikia teisę atlikti šiuos darbus. Ieškovas vadovavosi LR Statybos įstatymo ir LR Energetikos įstatymo atitinkamomis nuostatomis, LR Aplinkos ministerijos patvirtintais atitinkamais statybos techniniais reglamentais (STR) bei LR Energetikos ministro patvirtintomis „Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklėmis, aiškindamas jas lingvistiniu, loginiu ir sisteminiu požiūriu, tačiau LR Statybos įstatymo 15 straipsnio 1, 2 dalies nuostatose įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti ypatingųjų statinių statybą turi teisę juridinis asmuo, gavęs Vyriausybės įgaliotos institucijos šios veiklos atestatą ypatingiesiems statiniams statyti. Ši institucija - Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, kuri, remiantis to paties straipsnio 4 dalimi, ypatinguosius statinius statančius rangovus atestuoja pagal jos nustatytą tvarką ir reikalavimus. Šie reikalavimai įtvirtinti Statybos techniniame reglamente STR 1.02.07:2004, patvirtintame aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. D1-549 (toliau – Reglamentas arba STR 1.02.07:2004). LR Aplinkos ministerijos atestatas suteikia teisę atlikti ypatingo statinio statybos darbus, kurie nurodyti atestato dalyje „Statybos darbų sritys“, vadovaujantis statybos reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 1 priedu, patvirtintu Aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 su vėlesniais pakeitimais (2011-01-26 įsakymo Nr. D1-78 , galiojusi nuo 2011-02-09).

67Byloje patraukta dalyvauti valstybinė institucija - LR Aplinkos ministerija, savo išvadoje nurodė, kad ieškovo veiklos partnerio UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ turimas LR Aplinkos ministerijos išduotas atestatas Nr. 0987 nesuteikia teisės ieškovui atlikti šiuos Konkurso sąlygose nurodytus darbus: projektavimo ir statybos darbus statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės);projektavimo darbus: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), konstrukcijų;statybos darbus: bendrieji statybos darbai: statinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, asfaltbetonio dangų) statyba ir montavimas, įrenginių paleidimas ir derinimas. Ieškovo subrangovo UAB „Automatizavimo sprendimai“ turimas LR Aplinkos ministerijos išduotas atestatas Nr. 5090 nesuteikia teisės atlikti konkurso sąlygose nurodytus projektavimo ir statybos darbus visose nurodytose statinių grupėse (t.5, b.l. 35-37). Teismas sutinka su šiomis išvadomis ir sprendžia, kad atsakovo UAB Šiaulių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija pagrįstai pripažino ieškovo UAB “Šiaulių dujotiekio statyba” pasiūlymą neatitinkančiu Konkurso sąlygų 4.2.2 punkto reikalavimų ir priimdama skundžiamą sprendimą atmesti pasiūlymą, Viešųjų pirkimų įstatymo normų nepažeidė.

68Tuo tarpu LR Energetikos ministerijos pavedimu, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, pateiktoje išvadoje (informacijoje) patvirtinama, kad UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ turimas atestatas Nr. E-1003, ir UAB „Automatizavimo sprendimai“ turimas atestatas Nr. E-1126, išduoti Valstybinės energetikos inspekcijos, suteikia teisę vykdyti atitinkamus elektros įrenginių eksploatavimo darbus. Dėl šių kvalifikacijos atestatų galiojimo įrenginių paleidimo ir derinimo darbams, numatytiems Konkurso sąlygų 4.2.2. punkte, daroma tik loginė prielaida, vadovaujantis Energetikos įstatymo 2 str. 11 dalies bei “Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių” 9 str. sąvokomis (t. 5, 46-50).

69Kartu pažymėtina, kad priešingai, nei teismo posėdyje teigė trečiojo asmens UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“, dalyvaujančio ieškovo pusėje, atstovas M. Š., analogiški ginčai dėl LR Aplinkos ministerijos išduodamų kvalifikacijos atestatų ir LR Energetikos ministerijos išduodamų kvalifikacijos atestatų galiojimo vykdant viešuosius pirkimus ypatingų statinių statybai (rekonstrukcijai), jau buvo keletą kartų nagrinėti Šiaulių apygardos teisme, tame tarpe byloje dalyvaujant UAB “Šiaulių dujotiekio statyba” bei UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ (civilinė byla Nr. 2-960-124/2011) bei kitose bylose (civilinė byla Nr. 2-903-357/2011, civilinė byla Nr. 2-922-124/2011, civilinė byla Nr. 2-995-357/2011) ir visais atvejais pripažinta, kad ypatingo statinio atitinkamų statybos darbų atlikimui buvo reikalingas LR Aplinkos ministerijos išduodamas kvalifikacijos atestatas.

70Ieškinį atmetus, iš ieškovo UAB “Šiaulių dujotiekio statyba” Valstybei priteistinos 34,15 litų (t.5, b.l. 14) procesinės išlaidos, susijusios su dokumentų įteikimu (CPK 96 str. 2 d., 88 str. 1 d. 3 p.).

71Atsakovas - Šiaulių rajono savivaldybės administracija nepateikė teismui dokumentų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas.

72Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais

Nutarė

73UAB “Šiaulių dujotiekio statyba” ieškinį atsakovui Šiaulių rajono savivaldybės administracijai atmesti.

74Priteisti iš ieškovo UAB “Šiaulių dujotiekio statyba” (į.k. 144662024, buveinė: Bačiūnų g. 2, Šiauliai) Valstybei 34,15 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

75Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovo... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Ieškovas UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašė teismo panaikinti... 5. Ieškovas nurodė, kad UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ kartu su... 6. Ieškovas UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, nurodė, kad 2011-04-29... 7. Ieškovas nurodė, kad su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu... 8. Ieškovas mano, kad perkančioji organizacija, atmesdama UAB "Šiaulių... 9. Ieškovo manymu, teisė atlikti Konkurso sąlygų 4.2.2 punkte nurodytus... 10. Todėl ieškovas mano, kad UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba", kurios... 11. Ieškovas teigia, kad įrenginių elektrotechnikos paleidimo ir derinimo darbai... 12. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės... 13. Vykdant viešojo pirkimo Nr. 100225 procedūras, buvo pripažinta, kad ūkio... 14. Atsakovas mano, kad ieškovo argumentas dėl neracionalaus lėšų panaudojimo... 15. Atsakovas nurodė, kas Konkurso sąlygų 4.2.2 punkte buvo nustatyti minimalūs... 16. Atsakovas nurodė, kad pirkimo objektas yra ypatingo statinio statybos darbai,... 17. Atsakovas mano, kad nors ir esant nedidelei atitinkamų statybos darbų daliai... 18. Į teismo įpareigojimą pateikti išvadas, ar ieškovo UAB „Šiaulių... 19. LR Aplinkos ministerija pateikė išvadas, kad LR Aplinkos ministerijos... 20. Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai... 21. Projektavimo darbų sritys: elektrotechnikos iki 10 kV įtampos, elektroninių... 22. Statybos darbų sritys: žemės darbai; pastatų vidaus ir išorės... 23. Nesuteikia teisės atlikti konkurso sąlygose nurodytus:... 24. projektavimo ir statybos darbus statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos:... 25. projektavimo darbus: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), konstrukcijų;... 26. statybos darbus: bendrieji statybos darbai: statinių konstrukcijų... 27. LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr. 5090, išduotas UAB „Automatizavimo... 28. Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai... 29. Statybos darbų sritys: elektrotechnikos darbai iki 1000 V įtampos, nuotolinis... 30. Nesuteikia teisės atlikti konkurso sąlygose nurodytus projektavimo ir... 31. LR Energetikos ministerijos pavedimu, Valstybinės energetikos inspekcija prie... 32. Nurodė, kad atestatas Nr. E-1003, išduotas UAB „Šiaulių ryšių objektų... 33. 20. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos remonto darbus, išskyrus... 34. 22. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos technologinio valdymo ir... 35. 24. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos relinės apsaugos,... 36. 25. Elektros tinklo iki 10 kV įtampos statybinės dalies remonto darbus;... 37. 27. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbus.... 38. Atestatas Nr. E-1126, išduotas UAB „Automatizavimo sprendimai“, suteikia... 39. 26. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000V įtampos eksploatavimo darbus,... 40. 28. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbus;... 41. 29. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbus.... 42. Pažymėjo, kad šiems subjektams, kuriems išduoti atestatai, yra suteikta... 43. Nurodė, kad tokia išvada daroma pagal LR Energetikos įstatymo 2 str. 11... 44. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba" atstovai... 45. Trečiojo asmens ieškovo pusėje UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“... 46. Atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovė 47. LR Aplinkos ministerijos ir LR Energetikos ministerijos atstovai į teismo... 48. Ieškinys atmestinas.... 49. Byloje nustatyta, kad atsakovas - Šiaulių rajono savivaldybės administracija... 50. Konkurso sąlygų I skirsnio „Nurodymai dalyviams“ „A“ dalies... 51. 1) atlikti statinio projektavimo darbus.... 52. Statinių kategorija – ypatingi statiniai.... 53. Statinių grupės: - inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai, nuotekų... 54. - hidrotechnikos statiniai (siurblinių hidrotechnikos statiniai), -... 55. - specialieji statybos darbai (mechanikos darbai (išorės vandentiekis bei... 56. Ieškovas UAB „ Šiaulių dujotiekio statyba“ kartu su jungtinės veiklos... 57. Ieškovas UAB “Šiaulių dujotiekio statyba” 2011-04-29 raštu Nr. 45... 58. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2011-05-25 raštu Nr.... 59. Ieškovas UAB "Šiaulių dujotiekio statyba" su perkančiosios organizacijos... 60. 2011-06-02 raštu Nr. S-1447 (8.49) „Dėl pretenzijos atmetimo" Šiaulių... 61. 2011-06-06 ieškovas UAB "Šiaulių dujotiekio statyba" teisme pareiškė... 62. 2011-06-06 atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija priėmė... 63. Teismas vertina ieškovo UAB "Šiaulių dujotiekio statyba" reikalavimą... 64. Vienas iš atsakovo nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, numatytų Konkurso... 65. Viešųjų pirkimų įstatymo 34 straipsnio 1 dalis nustato perkančiajai... 66. Ieškovas UAB “Šiaulių dujotiekio statyba” savo pasiūlyme ir pasiūlymo... 67. Byloje patraukta dalyvauti valstybinė institucija - LR Aplinkos ministerija,... 68. Tuo tarpu LR Energetikos ministerijos pavedimu, Valstybinės energetikos... 69. Kartu pažymėtina, kad priešingai, nei teismo posėdyje teigė trečiojo... 70. Ieškinį atmetus, iš ieškovo UAB “Šiaulių dujotiekio statyba”... 71. Atsakovas - Šiaulių rajono savivaldybės administracija nepateikė teismui... 72. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 73. UAB “Šiaulių dujotiekio statyba” ieškinį atsakovui Šiaulių rajono... 74. Priteisti iš ieškovo UAB “Šiaulių dujotiekio statyba” (į.k. 144662024,... 75. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...