Byla 2-960-124/2011

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, sekretoriaujant Renatai Kovierei, dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Egidijui Morkūnui, atsakovo atstovui advokatui Žydrūnui Rupšiui, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje nagrinėjo ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Žemda“, uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių dujotiekio statyba“, uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių ryšių objektų statyba“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių vandenys“, dalyvaujant išvadą duodančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, Aplinkos ministerijai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2Ieškovai UAB „Žemda“ bei jungtinės veiklos partneriai UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti atsakovo 2011-04-18 d. sprendimą atmesti ieškovų konkursinį pasiūlymą bei 2001-05-05 d. atsakovo sprendimą dėl jų pretenzijos netenkinimo. Nurodo, kad ieškovai dalyvavo perkančiosios organizacijos UAB „Šiaulių vandenys“ vykdomame konkurse „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“ 2-ojoje dalyje - „Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“, konkurso sąlygose nustatytais terminais pateikė pasiūlymą. Ieškovai 2011-04-18 raštu buvo informuoti, kad jų pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis viešojo pirkimo konkurso sąlygų I skyriaus 3.1.3 p. nustatytų reikalavimų, t. y. kad ieškovai nepateikė nustatyta tvarka išduoto atestato, suteikiančio teisę atlikti statybos darbus įrenginių paleidimo ir derinimo srityje.

3Dėl to ieškovai 2011-04-28 d. pateikė pretenziją, kuri buvo netenkinta 2011-05-05 d. atsakovo raštu Nr.S-1589 tuo pačiu pagrindu, kad ieškovai neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Mano, kad perkančioji organizacija nepagrįstai ir neteisingai aiškina ieškovo UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ bei jų subrangovų UAB „Simatika“ ir UAB „Automatizavimo sprendimai“ turimus atestatus. Nors šių įmonių atestatuose nėra tiesiogiai nurodyta teisė atlikti įrenginių paleidimo ir derinimo darbus, tačiau Statybos Reglamento 1.08.02:2002 1 priede pateikiamas „elektrotechnikos darbų“ apibrėžimas apima ir įrenginių paleidimo bei derinimo darbus. Mano, kad pirkimo dokumentai nėra tikslūs, kas yra vertinama ieškovo, kaip tiekėjo naudai, nes konkurso dokumentų sąlyga neatitinka statybos techninio reglamento (reglamente nėra nurodyta statybos darbų sritis “įrenginių paleidimas ir derinimas“, o šie darbai patenka į elektrotechnikos darbų srities sudėtį. Tai yra pertekliniai reikalavimai. Ieškinyje nurodo, kad ieškovo UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ atestatas Nr. 0987, UAB “Simatika“ atestatas Nr. 4593, UAB „Automatizacijos sprendimai“ atestatas Nr. 5090, suteikiantys teisę vykdyti elektrotechnikos darbus iki 10 kv įtampos ypatingų statinių objektuose patvirtina tinkamą tiekėjų kvalifikaciją atlikti konkurso sąlygose nurodytus darbus. Be to, šios įmonės turi ir kitus atestatus, išduotus Energetikos inspekcijos, atitinkamai Nr. E-1003, E -1002 ir E-1126, kurių pagrindu nurodytos įmonės įgijo teisę verstis elektros įrenginių eksploatavimu. Taigi, šių įmonių teisė atlikti įrenginių paleidimo ir derinimo darbus yra patvirtinta dviem atestatais. Tai patvirtina ir Energetikos inspekcijos bei Statybininkų asociacijos išaiškinimas, kuris nurodo, kad atliekant statybos darbus energetikos įrenginiuose ir objektuose būtina vadovautis ne tik Statybos įstatymu bei poįstatyminiais aktais, bet ir Energetikos įstatymu bei poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos veiklą. Ieškovai nurodo, kad ieškovai turi teisę atlikti ne tik paleidimo ir derinimo darbus, bet energetikos inspekcijos išduoti atestatai suteikia teisę vykdyti ir energetikos įrengimų technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimų bei bandymų darbus, todėl jų kvalifikacinis pasirengimas yra net aukštesnis.

4Teismo posėdyje ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus ta apimtimi ir tais argumentais, kurie buvo išdėstyti ieškinyje. Ieškovo atstovas paaiškino, kad atsakovas visiškai nevertino ieškovo UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ atestato, kuris suteikia teisę pagal STR

5atlikti visus elektrotechnikos darbus 10 kV , kaip numatyta sąlygose. Taip pat šiuos darbus gali atlikti ir UAB “Simatika“.

6Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašo jį atmesti atsiliepime į ieškinį (125–129 b. l., 2 t.) nurodytais pagrindais, nes ieškovų bei jų subrangovų kvalifikaciniai duomenys pripažinti neatitinkantys konkurso sąlygų I skyriaus 3.1.3 punkte nustatytų reikalavimų ta apimtimi, kad tiekėjas ar jo numatomi pasitelkti subrangovai neturėjo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoto kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę Lietuvos Respublikoje atlikti darbus statybos darbų srityje - įrenginių paleidimas ir derinimas. Nesutinka, kad UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ turi teisę atlikti pagal atestatą Nr. 0987 ypatingų statinių statinio ir statinio dalies statybos darbus visų elektrotechnikos darbų srityje, nes jame yra įvardinta, kokius darbus turi teisę atlikti, o Energetikos inspekcijos atestatas suteikia teisę verstis elektros įrenginių eksploatavimu. Tas pats pasakytina ir apie UAB „Simatika“ bei UAB „Automatizavimo sprendimai“ atestatus.

7Atstovas paaiškino, kad konkurso sąlygose buvo numatyta tiekėjų pareiga pateikti Statybos įstatymu ir kt. aktais numatytus atestatus, tame tarpe buvo numatytas reikalavimas rangovams turėti teisę atlikti ypatingo statinio darbus ir atlikti tam tikras statybos darbų sritis kaip elektrotechnikos darbai, įrenginių paleidimas ir derinimas, kurie pagal STR 1.08.02:2002 yra nurodyti kaip specialieji darbai. Iš konkurse dalyvavusių įmonių tik trys įmonės neturėjo šių atestatų, kitos buvo atestuotos atlikti įrenginių paleidimo ir derinimo darbus. Kiti tiekėjai pateikė atitinkamus atestatus, todėl jų pasiūlymai nebuvo atmesti, buvo sudaryta preliminari eilė. Ieškovui buvo suteikta teisė ištaisyti šį trūkumą 2001-04-05 d. raštu Nr. S-1179, tačiau 2011-04-07 d. raštu nepatikslino šių duomenų ir nepateikė įrodymų, apie savo atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nurodytiems konkurso sąlygų 3.1.3 punkte, dėl ko ir buvo atmesta ieškovo pretenzija. Atsakovas nurodo, kad vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio 1 dalimi, perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turėjo teisę nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos, konkurso sąlygas neatitinkantis tiekėjas buvo pašalintas iš konkurso, nes perkančioji organizacija neturi teisės leisti pirkimo procedūrose dalyvauti net tiems tiekėjams, kurių kvalifikacija nežymiai neatitinka keliamų reikalavimų. Atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą buvo priimtas laikantis VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatų, o taip pat šio sprendimo teisėtumą patvirtina ir oficialus kompetentingos institucijos - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos - rašytinis paaiškinimas. Teisme atstovas paaiškino, kad esant neaiškumams dėl konkurso sąlygų, ieškovas turėjo teisę pateikti paklausimą, tačiau nors ir teikė eilę paklausimų, tačiau šioje srityje paklausimo neteikė, sutiko su konkurso sąlygomis, nors paklausimams turėjo pakankamai laiko -net 60 dienų. Nemano, kad šios sąlygos yra perteklinės. Atsakovo pirkimo dokumentuose buvo aiškiai ir tiksliai suformuluota, kokius kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti tiekėjai, taip pat nurodyta, jog būtina pateikti kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę atlikti ypatingo statinio statybos arba statinio dalies statybos ir/ar projektavimo darbus subrangovams numatytose darbų srityse. Derinimo ir paleidimo darbai, remiantis atsiliepime nurodytais STR yra priskiriami prie atskiros darbų srities, kuri turėjo būti numatyta atestate.

8Paaiškino, kad atlikti ypatingo statinio darbų rūšį įrenginių derinimo ir paleidimo darbams atlikti atestatus išduoda Aplinkos ministerija. Konkurso sąlygos aiškiai apibrėžė , kas turi patvirtinti kvalifikaciją, t. y. nukreipė į Statybos įstatymą, kurio 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, užsienio organizacijos, gavę Vyriausybės įgaliotos institucijos atestatą ypatingiems statiniams statyti, o būti ypatingo statinio statybos rangovu Lietuvos Respublikoje teisės įgijimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. D1-549 patvirtintas STR 1.2.07:2004 (LR aplinkos ministro 2011 m. sausio 26 d. įsakymo D1-79 redakcija) Statybos techniniame reglamente STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės". Atsakovas nurodo, kad ieškovai nesivadovavo Statybos įstatymo 15 straipsniu bei STR reikalavimais, jų pateikti atestatai nėra pakankami atlikti ypatingo statinio statybos darbų srityje įrenginių paleidimas ir derinimas, todėl atsakovas privalėjo atmesti prašymą, nes priešingu atveju būtų diskriminuoti kiti konkurso dalyviai, perkančioji organizacija negali plečiamai aiškinti, kad nebūtų pranašumo prieš kitus dalyvius.

9Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą, kurioje nurodo, kad perkančioji organizacija turi teisę nustatyti minimalius reikalavimus, išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas, pajėgus įvykdyti sutartį. Neatitikus šių reikalavimų, privalo atmesti pasiūlymą, jei tiekėjas nepatikslino neišsamių duomenų apie kvalifikaciją, o konkurso sąlygų neprašė patikslinti (22–23 b.l., 2 t.).

10Aplinkos ministerija duodama išvadą nurodė, kad pateikti konkursui UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“, UAB „Simatika“ išduoti Aplinkos ministerijos atestatai nesuteikia teisės atlikti įrenginių paleidimo ir derinimo darbų (17–20 b. l., 2 t.). Šioms įmonėms išduoti Energetikos ministerijos atestatai suteikia įmonei teisę verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla ir atlikti atestato privalomajame priede nurodytus elektros įrenginių eksploatavimo darbus, bet nesuteikia teisės atlikti ypatingo statinio statybos darbus.

11Faktinės bylos aplinkybės

12Atsakovas vykdo atvirą viešąjį pirkimą „ Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose" (skelbtas leidinio 2011-01-28 „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai" Nr. 8, pirkimo Nr. 100058).

13Konkurso sąlygų I skyriaus 3.1.3 punkte nurodyta, kad pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvienas partneris, sutartyje jam priskirtų darbų daliai, privalo turėti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus darbus, a) punkte - ypatingo statinio statybos darbus, buvo nurodytas reikalavimas: statinių grupės: inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo); susisiekimo komunikacijos (keliai, keliai (gatvės); statybos darbų sritys - bendrieji statybos darbai (žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono) statyba ir montavimas); mechanikos darbai (išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas); pastatų šildymas ir vėdinimas, elektrotechnikos darbai iki l0 kV Įtampos, nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), inžinerinių sistemų valdymas (automatizavimas), įrenginių paleidimas ir derinimas (ši pastraipa taikoma tik 2 pirkimo daliai).

14Ieškovas UAB „Žemda“ kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ 2011-03-23 šiame pirkime pateikė pasiūlymą (pasiūlymo medžiaga 1–18l l.). Atlikęs kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose numatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patikrinimą (protokolai, 32–35 l.) atsakovas 2011-04-05 raštu Nr. S-1179 „Dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo" paprašė ieškovą UAB „Žemda“ patikslinti kvalifikacijos duomenis, nurodydamas, kad 2-ajai Pirkimo objekto daliai pateikto ieškovo ir jo partnerių pasiūlymo kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs, paprašė iki 2011-04-07 d. 17,00 val. papildyti neišsamius duomenis apie kvalifikaciją, t. y. pateikti dokumentus, patvirtinančius ieškovų teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, kaip to reikalauja Pirkimo konkurso sąlygų I skyriaus 3.1.2 punkte ( 30 b. l., 2 t.). Taip pat pareikalavo pateikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę UAB „Žemda“ (arba jungtinės veiklos partneriams arba pasiūlyme nurodytiems numatomiems pasitelkti subrangovams) atlikti įrenginių paleidimo ir derinimo darbus, kaip to reikalaujama Pirkimo konkurso sąlygų I skyriaus 3.1.3 punkte"( 30 b.l., 2 t.) bei ištaisyti kitus trūkumus.

15Atsakydamas į tai ir patikslindamas duomenis, ieškovas pateikė jungtinės veiklos partnerio UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ Valstybinės energetikos inspekcijos prie ūkio ministerijos išduotą atestatą eksploatuoti elektros įrenginius E-1003 (109–110 b. l., 1 t.). Taip pat informavo, kad tokius išduotus atestatus turi ir jų subrangovai UAB „Simatika“ ir UAB „Automatizavimo sprendimai“.

16Atsakovas 2011-04-18 raštu Nr. S-1356 „Dėl kvalifikacijos duomenų patikrinimo" informavo ieškovą UAB „Žemda“, kad jo, partnerių ir subrangovų kvalifikaciniai duomenys pripažinti neatitinkantys pirkimo konkurso sąlygų I skyriaus 3.1, 3 punkte nustatytų reikalavimų ta apimtimi, kad tiekėjas bei jo numatomi pasitelkti subrangovai neturi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoto kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę Lietuvos Respublikoje atlikti darbus statybos darbų srityje - įrenginių paleidimas ir derinimas - ir vadovaujantis Pirkimo konkurso sąlygų I skyriaus 9.7.1 punktu tiekėjo pasiūlymas pateiktas 2-ajai Pirkimo daliai yra atmestas (31–32 b.l, 2 t.). Atsakovas nurodė, kad Energetikos inspekcijos išduoti atestatai suteikia teisę verstis elektros įrenginių eksploatavimu.

17Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo sprendimu, 2011-04-28 pateikė atsakovui pretenziją „Dėl pasiūlymo atmetimo“ atitikimo konkurso sąlygų I skyriaus 3.1.3 punkte nustatytiems reikalavimams", kurios atsakovas netenkino , apie tai pranešdamas ieškovui 2011-05-05 raštu Nr. S-1589 „Dėl pretenzijos išnagrinėjimo" ( 33–35, 36–37 b. l., 2 t.).

18Ieškinys atmestinas.

19Dėl ieškovo kvalifikacijos.

20Viešųjų darbų pirkimo konkurse atitiktis minimaliam tiekėjų (rangovų) kvalifikacijos reikalavimui – teisei verstis veikla – nustatoma pagal tris pagrindinius statybos darbų rangovo kvalifikacijos parametrus: 1) statinio, kuriame statybos darbai turi būti vykdomi, kategoriją (ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingas statinys); 2) grupę (pastatai (gyvenamieji ar negyvenamieji), inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai); 3) perkamų statybos darbų sritį (bendrieji ar specialieji statybos darbai).

21Konkurso sąlygų, patvirtintų atsakovo direktoriaus 2011-01-05 įsakymu Nr. rv.i.3-2 3-ios dalies „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai" 3.1.3 punkte nustatytas tiekėjų kvalifikacijos reikalavimas, kad „Pavienis dalyvis /jungtinės veiklos dalyvio kiekvienas partneris, sutartyje jam priskirtų darbų daliai, privalo turėti Lietuvos Respublikos statybos Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus darbus (konkurso sąlygų 5 lapas): a) ypatingo statinio statybos darbus: - statinių grupės: inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo); susisiekimo komunikacijos (keliai (gatvės), - statybos darbų sritys:

22bendrieji statybos darbai (žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono) statyba ir montavimas); mechanikos darbai (išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas);

23pastatų šildymas ir vėdinimas, elektrotechnikos darbai iki 10 kV įtampos, nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), inžinerinių sistemų valdymas (automatizavimas), įrenginių paleidimas ir derinimas. Šiam kvalifikacijos reikalavimui įrodyti tiekėjas, siekiantis laimėti Konkursą, atsakovui turėjo pateikti kvalifikacijos atestatus, patvirtinančius, kad jie turi teisę atlikti ypatingo statinio statybos darbus, nurodytus konkurso sąlygose numatytose darbų srityse, t.y. pagrįsti savo kvalifikaciją. Šiuo atveju buvo perkami ypatingo statinio statybos darbai. Ieškovai bei jo subrangovai nepateikė pagal konkurso sąlygas kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, kad turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti-atitinkamo atestato atlikti įrengimų paleidimo ir derinimo darbus. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 15 straipsnio 1 dalies nuostatose įtvirtinta, kad rangovu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę būti Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, šie juridiniai asmenys turi teisę vykdyti ypatingųjų statinių statybą, gavę Vyriausybės įgaliotos institucijos šios veiklos atestatą ypatingiesiems statiniams statyti. Ši institucija Lietuvoje – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija), kuri, remiantis to paties straipsnio 4 dalimi, ypatinguosius statinius statančius rangovus atestuoja pagal jos nustatytą tvarką ir reikalavimus. Šie reikalavimai įtvirtinti Statybos techniniame reglamente STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“, patvirtintame aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. D1-549 (toliau – Reglamentas arba STR 1.02.07:2004). STR 1.02.07:2004 5.6 punkte nustatyta, kad atestatas – Aplinkos ministerijos išduodamas dokumentas, suteikiantis teisę būti ypatingojo statinio projektuotoju, statybos rangovu, statinio projekto ar statinio ekspertizės rangovu; Reglamento 9 punkte įtvirtinta, jog teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu juridinis asmuo įgyja atestuojant ir išduodant atitinkamos veiklos atestatą. Šio Reglamento 46 punkte apibrėžta, kas atestate yra nurodoma. 4.6. punktas numato, kad yra nurodomos veiklos rūšys – pagal Reglamento 37.3 p., kuris numato veiklos rūšis: statinio (statinio dalies) projektavimas; statinio statyba (bendrieji statybos darbai, specialieji statybos darbai); statinio projekto ekspertizė (bendroji, dalinė); statinio ekspertizė; papildomai gali būti nurodyta veikla kultūros paveldo statiniuose, 46.4. statinių kategorijos – pagal Reglamento 37.4 p.

24Atestatas suteikia teisę atlikti ypatingo statinio statybos darbus, kurie nurodyti atestato dalyje „Statybos darbų sritys“. Aplinkos ministerijos atestate statybos darbai nurodomi vadovaujantis statybos reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 1 priedu, patvirtintu Aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 su vėlesniais pakeitimais (2011 01 26 įsakymo Nr. D1-78, galiojusi nuo 2011 02 09). Šis STR numato, kad statybos darbai skirstomi į bendruosius ir specialiuosius. Reglamento priedo Nr 1 1.2 p. numato, kad specialieji statybos darbai yra: 1.2.1. mechanikos darbai (pastatų vidaus ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas; šilumos gamyba ir tiekimas; pastatų šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas; pastatų dujų sistemos; šilumos, dujų, naftos ar kito kuro technologiniai vamzdynai; įrenginių paleidimas ir derinimas; kiti panašaus profilio darbai); 1.2.2. elektrotechnikos darbai (elektros energijos tiekimas, transformavimas, paskirstymas, apšvietimo valdymas, automatizavimas; nuotolinis ryšis (telekomunikacijos); apsauginė, gaisrinė signalizacija; įrenginių paleidimas ir derinimas; kiti panašaus profilio darbai).

25Viešųjų pirkimų įstatymo 34 straipsnio 1 dalis nustato perkančiajai organizacijai teisę pareikalauti, kad tiekėjas turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

26Ieškovas savo pasiūlyme nurodė subrangovą UAB „Simatika“, kuris atliks konkurso sąlygų 3.1.3 p. nurodytus elektrotechnikos, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), inžinierinių sistemų valdymo (automatizavimo), įrenginių paleidimo ir derinimo, projektavimo darbus (pasiūlymas 3,195 l.), o pateiktame UAB „Simatika“ 2009 01 30d. atesate Nr. 4593 (111 b. l., 1 t., pasiūlymas 192 l.) nesuteikta teisė atlikti ypatingo statinio įrengimų paleidimo ir derinimo darbų, nes šiame atestate yra detaliai konkretizuojama, kokius elektrotechnikos darbus jam suteikia atlikti šis atestatas, t. y. nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), inžinierinių sistemų valdymo (automatizavimo), apsauginės, gaisrinės sistemos signalizacijos. Taip pat ieškovas UAB „Žemda“ nurodė subrangovą UAB „Automatizavimo sprendimai“, kuris atliks elektrotechnikos, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), inžinierinių sistemų valdymo (automatizavimo), įrenginių paleidimo ir derinimo darbus (pasiūlymas 3 l.), pateiktame 2009 06 26 d. Aplinkos ministerijos atestate nurodoma, kad ši įmonė turi teisę atlikti atestato dalyje ypatingo statinio „statybos darbų sritys“ nurodytus statybos darbus žemosios įtampos– elektrotechnikos darbai (iki 1 000 V), nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), inžinierinių sistemų valdymo (automatizavimo), apsauginės, gaisrinės signalizacijos, automatizavimas (114 b.l, 1 t.).

27Ieškovo atstovas nurodo, kad atsakovas nevertino jų pateiktą 2008-12-18 d. Aplinkos ministerijos atestatą Nr.0987, išduotą UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ , kuriame nurodyta, kokiose statybos darbų srityse yra atestuotas ieškovo jungtinės veiklos dalyvis (108 b.l.,1 t.) Šio atestato dalyje „Statybos darbų sritys “ nurodyta, kad ieškovas turi teisę atlikti ypatingojo statinio darbus statybos darbų srityje elektrotechnikos darbus (iki 10 kV įtampos). Šiame atestate numatyta, kokius iš 1.08.02.:2002 reglamento 1 priedo 1.2.2 p. numatytų statybos darbų sričių specialiųjų darbų - elektrotechnikos darbų turi teisę atlikti šis tiekėjas, t. y. nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), inžinierinių tinklų valdymas (automatizavimas).Tačiau šiame atestate taip pat nenurodyta, kad tiekėjas gali atlikti statinio įrenginių paleidimo ir derinimo darbus.

28Todėl sutiktina su atsakovo bei su išvada pateikusios Aplinkos ministerijos nuomone, kad ieškovai bei jo numatyti pasitelkti subrangovai, neturi teisės atlikti konkurso sąlygose nustatytų įrenginių paleidimo ir derinimo darbus, nes nėra atestuoti šioje srityje. Pagal STR 1.08.02.:2002 reglamento 1 priedo 1.2.2 p. matyti, kad specialieji elektrotechnikos darbai apima eilę šių darbų sričių, kurie yra išvardinti šiame punkte. Vieni iš jų yra inžinierinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai. Ieškovas pateikė subrangovams išduotus Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotus atestatus Nr. E-1003, išduotą UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ (109-110, UAB „Simatika“ Nr. E-1002 (112–113 b.l. 1 t.), UAB „Automatizavimo sprendimai“ Nr. E-1126 (115–116 b.l., 1 t.). Šiuose atestatuose nurodyta, jog jie suteikia teisę verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla, kuri nurodyta atestato privalomajame priede. Šiuose prieduose nurodyti elektros įrenginių eksploatavimo darbų rūšys, tačiau šie atestatai nesuteikia teisės atlikti ypatingo statinio statybos darbus. Šie atestatai suteikia teisę verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla. Tokios nuomonės yra ir Aplinkos ministerija, kurią išreiškė 2011-06-09d. rašte (14–16 b. l., 2 t.). Teismas sutinka su šiomis išvadomis ir sprendžia, kad pateikti atestatai neatitiko konkurso sąlygose keliamų reikalavimų pateikti kvalifikaciją patvirtinančius atestatus, suteikiančius teisę atlikti ypatingo statinio specialius statybos darbus –įrenginių derinimo, paleidimo darbus. Atestavimą statybos darbų srityje vykdo Aplinkos ministerija, kuri išduodama atestatą atlikti tam tikras darbų sritis, įvertina tiekėjų žinias atitinkamiems darbams atlikti. Nors ieškovas remiasi Valstybinės energetikos inspekcijos ir Statybininkų asociacijos išaiškinimu, tačiau šios organizacijos neturi įstatymo išaiškinimo teisės (125–129 b.l,1t.). Be to, jame taip pat nurodyta, kad specialiesiems darbams atlikti yra būtinas Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatas. Įmonėms teisės atlikti statinių inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbus atestatas išduodamas, jeigu įmonė atitinka visus reikalavimus pagal atestavimo nuostatų 17 punktų ir vienas iš reikalavimų yra turėti ypatingų statinių statybos darbų vadovą, turintį teisę vadovauti šiems darbams.

29Pripažintina, kad atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pretenziją, šiam nepateikus jo bei jungtinės veiklos dalyvių ar pasitelktų subrangovų kvalifikaciją įrodančių dokumentų. Statybos įstatyme nėra numatyta galimybė, kad teisė būti statybos rangovu atskirose darbų srityse gali būti įgyta kitaip, nei nustato LR Statybos įstatymas ir STR 1.02.07:2004. Pažymėtina, kad iš 8 konkurse dalyvavusių asmenų tik trijų tiekėjų kvalifikacija buvo pripažinta kaip neatitinkanti minimalių kvalifikacinių reikalavimų.

30Teismas vertina ieškovo reikalavimą neįrodytu, nes ieškovo argumentus, kad ieškovai (ar jų subrangovai) turi kvalifikaciją atlikti konkurso sąlygų 3.1.3 p. nurodytus darbus, tame tarpe ir įrenginių paleidimo ir derinimo darbus, paneigia byloje surinkti įrodymai (CPK 178 str.) ir sprendžia, kad atsakovo UAB „Šiaulių vandenys“ viešųjų pirkimų komisija pagrįstai pripažino ieškovo UAB „Žemda“ bei jo partnerių pasiūlymą neatitinkančiu Konkurso sąlygų 3.1.3. p. reikalavimų ir priimdama skundžiamą sprendimą atmesti pasiūlymą, Viešųjų pirkimų įstatyme reglamentuojamų principų nepažeidė.

31Nors ieškovas nurodo, kad konkurso sąlyga dėl atestato reikalavimo yra perteklinė, tačiau ieškovas pasinaudojo savo teise, numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje, kuri nustato perkančiajai organizacijai teisę pareikalauti, kad tiekėjas turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, numatyti atitinkamus reikalavimus. Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo procedūrų teisinį reguliavimą ir į ieškovo pretenziją, jis ginčija konkurso sąlygų taikymą dalyvių pasiūlymų vertinimo etape. Atsižvelgiant į tai, šioje byloje sprendžiant ieškovo ir atsakovo teisinį ginčą viešojo pirkimo procedūroje, reikia vertinti tik tai, ar perkančioji organizacija, vertindama dalyvio kvalifikaciją, nepažeidė atitinkamų VPĮ nuostatų ir viešųjų pirkimų principų. VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetetingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Tam jis turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pareikalauti, kad teikėjai pateiktų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tik kvalifikaciją atitinkantys tiekėjai gali toliau tarpusavyje varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai vykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima tame tarpe ir teisę verstis tam tikra veikla. Pirmoje procedūroje ieškovai pateikė savo bei subrangovo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus-atestatus, kuriuos atsakovas pripažino nepakankamais atlikti ypatingo statinio specialius darbus ir remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalimi atsakovas pareikalavo tiekėjo šiuos duomenis papildyti per protingą terminą, pateikti atitinkamus LR Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę atlikti ypatingo statinio statybos arba statinio dalies statybos darbus numatytose darbų srityse. Kadangi atsakovas nustatė, kad pateikti atestatai neatitinka konkurso sąlygose numatytų reikalavimų, ieškovas perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, atsakovas pagrįstai, remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 6 dalimi bei vadovaudamasis Konkurso sąlygų 9.7.1 punktu (kad pasiūlymas atmetamas, jei pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka šiose konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją), turėjo atmesti ieškovo kandidatūrą. Perkančioji organizacija neturi teisės leisti pirkimo procedūrose dalyvauti net tiems tiekėjams, kurių kvalifikacija nežymiai neatitinka keliamų reikalavimų. Priešingu atveju, vykdant viešojo pirkimo procedūras, būtų neužtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai, tai diskriminuotų kitus pirkimo proceso dalyvius. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir siekdama pirkimų tikslo, sprendžia, kokias prekes, paslaugas ar darbus jai reikia įsigyti, nustato reikalavimus pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai ir, kilus ginčui, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka už pirkimo dokumentų sąlygų parengimą, jų pagrįstumą bei pasiūlymo atitikties pirkimo dokumentų reikalavimams vertinimą. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad kiti tiekėjai būtų vertinami kitaip, nesilaikant konkurso sąlygų. Kaip patvirtina bylos medžiaga sąlygose 3.13. nustatyti reikalavimai dėl kvalifikacijos buvo taikomi visiems tiekėjams vienodai, iš visų buvo reikalaujama tų pačių atestatų.

32Ieškovas nurodo, kad konkurso dokumentuose nebuvo nustatyti aiškūs reikalavimai, šiuo atveju nepagrįstai reikalauja būtent tik LR Aplinkos ministerijos išduodamo atestato ir nepagrįstai nepripažįsta LR Energetikos ministerijos išduoto ir ieškovų konkurse pateiktų atestatų. Teismas sprendžia, kad nebuvo pažeistas VPĮ įstatymo 24 straipsnio 8 dalyje numatytas reikalavimas, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs ir aiškūs, be dviprasmybių. Konkurso sąlygų 3.1.3 punkte konkrečiai buvo nurodyta kokius kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti tiekėjas, jog būtina pateikti kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, išduotą Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, suteikiantį teisę tiekėjui ar jo subrangovui atlikti ypatingo statinio statybos arba statinio dalies statybos ir/ar projektavimo darbus numatytose darbų srityse, šių darbų sritys buvo konkrečiai išvardintos. Tai, kas gali būti rangovu ir atlikti atitinkamų statybos sričių darbus apibrėžia Statybos įstatymas, o taip pat detalizuojama atestatuose nurodomi Statybos reglamentuose, dėl ko anksčiau pasisakė teismas. Šis reikalavimas atitiko Statybos įstatymo bei Statybos Reglamentuose nustatytą tvarką dėl atestatų išdavimo konkrečiai darbų sričiai. Tokiu būdu kvalifikacijos reikalavimus atsakovas nustatė pirkimo sąlygose, todėl jo veiksmuose negalima pripažinti skaidrumo principo pažeidimo.

33Konkurso sąlygų 7.2 punktas, Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 2, 3 dalys numato, kad konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Ieškovai, gavę šio viešojo pirkimo dokumentus ir susipažinę su juose nustatytais reikalavimais, privalėjo elgtis rūpestingai ir sąžiningai, t. y. naudotis jam suteiktomis teisėmis prašyti paaiškinti, patikslinti, jo manymu, atsakovo netiksliai ar neaiškiai suformuluotus pirkimo dokumentų reikalavimus, o atsakovui to nepadarius, - ginti savo pažeistas teises ar teisėtus interesus Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Kaip patvirtina bylos medžiaga, ieškovas UAB „Žemda“, susipažinęs su Konkurso sąlygomis, buvo aktyvus, teikė eilę paklausimų, tačiau dėl šių konkurso sąlygų neaiškumo jam nekilo klausimų, nepateikė pretenzijos dėl Konkurso sąlygų, ieškovas 2011-03-23 šiame pirkime pateikė pasiūlymą, kurio dalyvio deklaracijoje nurodė, kad sutinka su skelbimo apie pirkimą bei pirkimo dokumentu turiniu ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinka su visomis nuostatomis, tokiu būdu jis patvirtino sutikimą (pasiūlymas 2 l.). Taip pat pagal konkurso sąlygų 3.1.3 punktą konkretizavo, kokius darbus atliks jų subrangovai (pasiūlymas 3 l.). Jeigu atsakovas viešojo konkurso metu pakeistų savo nustatytas sąlygas, įskaitant ir tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų aiškinimą, pakeičiantį sąlygų esmę, arba vertinant tiekėjų kvalifikaciją, tuo pažeistų lygiateisiškumo principą.

34Bylos medžiaga patvirtina, kad daugumai tiekėjų šios sąlygos buvo aiškios, jie pateikė konkurso sąlygose nustatytus atestatus. Todėl nėra pagrindo teigti, kad pirkimo Sąlygos suformuluotos neaiškiai, netiksliai, kad jos diskriminuotų ieškovus.

35Kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Jeigu atsakovas būtų vertinęs ieškovo kvalifikaciją kitaip, nei tai nustatyta paskelbtose sąlygose, tai pažeistų skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija tokiu atveju nesilaikytų pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad, atsakovas, priėmęs sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą dėl to, kad ieškovas neatitiko nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, nepažeidė jokių viešųjų pirkimų principų, o kaip tik priešingai - principai būtų buvę pažeisti, jeigu atsakovas būtų leidęs ieškovui toliau dalyvauti pirkimo procedūrose.

36Teismas nenustatė esminių pažeidimų, kuriais būtų pažeistos imperatyviosios VPĮ nuostatos, principai, todėl nėra pagrindo naikinti atsakovo priimtą sprendimą dėl ieškovo pretenzijos atmetimo, ir ieškinys atmetamas.

37Atmetus ieškinį, iš ieškovų priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei -36,46 Lt (CPK 88 straipsnio 1 d. 3 p., 92 straipsnis). Šalys neteikė įrodymų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas, jų neprašė priteisti.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais

Nutarė

39Ieškinį atmesti.

40Priteisti iš ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Žemda“, uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių dujotiekio statyba“, uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių ryšių objektų statyba“ po 12,15 Lt (po dvylika litų 15 ct.) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

41Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovai UAB „Žemda“ bei jungtinės veiklos partneriai UAB „Šiaulių... 3. Dėl to ieškovai 2011-04-28 d. pateikė pretenziją, kuri buvo netenkinta... 4. Teismo posėdyje ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus ta apimtimi... 5. atlikti visus elektrotechnikos darbus 10 kV , kaip numatyta sąlygose. Taip pat... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašo jį atmesti atsiliepime į ieškinį... 7. Atstovas paaiškino, kad konkurso sąlygose buvo numatyta tiekėjų pareiga... 8. Paaiškino, kad atlikti ypatingo statinio darbų rūšį įrenginių derinimo... 9. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą, kurioje nurodo, kad perkančioji... 10. Aplinkos ministerija duodama išvadą nurodė, kad pateikti konkursui UAB... 11. Faktinės bylos aplinkybės... 12. Atsakovas vykdo atvirą viešąjį pirkimą „ Vandentiekio ir nuotekų... 13. Konkurso sąlygų I skyriaus 3.1.3 punkte nurodyta, kad pavienis dalyvis/... 14. Ieškovas UAB „Žemda“ kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB... 15. Atsakydamas į tai ir patikslindamas duomenis, ieškovas pateikė jungtinės... 16. Atsakovas 2011-04-18 raštu Nr. S-1356 „Dėl kvalifikacijos duomenų... 17. Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo sprendimu, 2011-04-28 pateikė atsakovui... 18. Ieškinys atmestinas.... 19. Dėl ieškovo kvalifikacijos.... 20. Viešųjų darbų pirkimo konkurse atitiktis minimaliam tiekėjų (rangovų)... 21. Konkurso sąlygų, patvirtintų atsakovo direktoriaus 2011-01-05 įsakymu Nr.... 22. bendrieji statybos darbai (žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono)... 23. pastatų šildymas ir vėdinimas, elektrotechnikos darbai iki 10 kV įtampos,... 24. Atestatas suteikia teisę atlikti ypatingo statinio statybos darbus, kurie... 25. Viešųjų pirkimų įstatymo 34 straipsnio 1 dalis nustato perkančiajai... 26. Ieškovas savo pasiūlyme nurodė subrangovą UAB „Simatika“, kuris atliks... 27. Ieškovo atstovas nurodo, kad atsakovas nevertino jų pateiktą 2008-12-18 d.... 28. Todėl sutiktina su atsakovo bei su išvada pateikusios Aplinkos ministerijos... 29. Pripažintina, kad atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pretenziją, šiam... 30. Teismas vertina ieškovo reikalavimą neįrodytu, nes ieškovo argumentus, kad... 31. Nors ieškovas nurodo, kad konkurso sąlyga dėl atestato reikalavimo yra... 32. Ieškovas nurodo, kad konkurso dokumentuose nebuvo nustatyti aiškūs... 33. Konkurso sąlygų 7.2 punktas, Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 2, 3... 34. Bylos medžiaga patvirtina, kad daugumai tiekėjų šios sąlygos buvo... 35. Kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems... 36. Teismas nenustatė esminių pažeidimų, kuriais būtų pažeistos... 37. Atmetus ieškinį, iš ieškovų priteistinos procesinių dokumentų siuntimo... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 39. Ieškinį atmesti.... 40. Priteisti iš ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Žemda“,... 41. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...