Byla 2SA-304-302/2013
Dėl proceso atnaujinimo (suinteresuotas asmuo A. D.)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Psyops media“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 31 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo UAB „Psyops media“ prašymas dėl proceso atnaujinimo (suinteresuotas asmuo A. D.), ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Atsakovas UAB „Psyops media“ kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje 2A-871-590/2013 ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo Vilniaus apygardos teismui. Atsakovo įsitikinimu tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai netinkamai įvertino bylos aplinkybes, priimdami sprendimą rėmėsi galimai suklastotais dokumentais, kurių autentiškumas nebuvo tirtas, ką atsakovas akcentavo nuo pat pradžių. Atsakovo teigimu, atsirado naujos aplinkybės, kurios negalėjo būti išsiaiškintos bylos nagrinėjime iš esmės pirmos instancijos teisme ir apeliacinės instancijos teisme, nes Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą Nr. 447-955 buvo gauta tik 2012-11-09 ir įsiteisėjo tik 2012-11-29. Nurodo, kad ieškovą ir atsakovą siejantys darbo santykiai buvo nutraukti ieškovo iniciatyva DK 127 str. l d. pagrindu, nenurodant jokios konkrečios priežasties bei neteikiant atsakovui jokių pretenzijų dėl neišmokėto darbo užmokesčio ar kitu sumų. Ieškovui kreipiantis i teismą, kartu su ieškiniu į bylą buvo pateikti 2011 m. rugpjūčio mėnesio dokumentai - kasos išlaidu orderiu kopijos, apie kuriuos atsakovui nebuvo žinoma ir kurių kilmė byloje taip ir liko nepaaiškinta. Tai, kad byloje nėra duomenų apie šių dokumentų originalus, buvo akcentuota atsakovo jau 2012-05-31 atsiliepime į ieškinį, pabrėžiant, kad tokie dokumentai privalomai turi būti pasirašyti asmens, gavusio lėšas, kasininko, išdavusio pinigus, įmonės vadovo parašais bei apskaityti bendrovės buhalterijoje. Pirmos instancijos, o vėliau ir apeliacinės instancijos teismui nesukėlė abejonių tas faktas, kad ieškovas apie įmonėje neva egzistavusią praktiką, jog statybos darbų vadovai iš savo asmeninių lėšų apmokėdavo avansinius mokėjimus kitiems darbuotojams, prabilo tik praėjus ilgam laiko tarpui ir siekdamas tai įrodyti, rėmėsi neaiškios kilmės dokumentais. Atsakovui nėra aišku kokiu pagrindu teismas pripažino pridėtas kopijas įrodymais, kad ieškovas atlikdavo darbo užmokesčio mokėjimus darbininkams iš savo lėšų ir atmetė eilę realių ir pagrįstų įrodymų, kurie liudijo visai ką kitą, t.y. tai, ką įrodinėjo atsakovas, jei nei vienas iš liudytojų negalėjo patvirtinti ieškovo pateiktų buvusių kasos išlaidų orderių kilmės. Visiškai nepagrįstu atsakovas laiko Vilniaus apygardos teismo teiginį, jog be ieškovo pateiktų dokumentų, neva egzistavusią praktiką patvirtina faktas, kad atsakovas yra grąžinęs ieškovui dalį išlaidų, t.y. 8 411,15 Lt sumą. Byloje ginčo dėl to niekada nekilo, tačiau ginčas kilo dėl to, kad ieškovas siekia pasinaudoti šia aplinkybe ir teikdamas suklastotus dokumentus, bando pasipelnyti. Teismas nepasisakė apie tai, kad A. D. bendrovė apmokėdavo už išlaidas ir dėl apmokėjimo dydžio ieškovas visada sutiko ir niekada neprieštaravo, nereiškė pretenzijų. Bendrovė atsiskaitė su ieškovu ta apimtimi, kuria privalėjo ir buvo skoloje, o nutrūkus darbo santykiams reiškiamos pretenzijos yra absoliučiai neparemtos jokiais objektyviais duomenimis, juo labiau negali eiti kalba apie bendrovėje susiklosčiusią praktiką dėl neva darbo užmokesčio mokėjimo per statybos darbų vadovus, kadangi tokios praktikos nėra ir tokios praktikos nebuvo, ką patvirtina ne tik surinkti kiti įrodymai byloje, bet ir VMI pažyma, kurioje nėra nustatyti bendrovės kasos tvarkymo pažeidimai, susiję su darbo užmokesčio mokėjimu 2011 m. rugpjūčio mėn. Minėta VMI pažyma, atsakovo teigimu įrodo aplinkybę, jog nebuvo nustatyta jokių pažeidimų, susijusių su 2011 m. rugpjūčio mėn. darbo užmokesčio mokėjimu darbuotojams, tame tarpe ir liudytojoms J. Z., S. A., taip pat nebuvo nustatyta, kad J. Z., S. A. negavo darbo užmokesčio, nebuvo nustatyta, kad buvo neapskaitytas darbo užmokestis. Ši aplinkybė, įrodo atsakovo pozicijos pagrįstumą, kad su minėtomis liudininkėmis buvo atsiskaityta 2011-07-29 ir 2011-08-18 ir atsiskaitymus vykdė direktorius L. J., tinkamai juos įformindamas bendrovės buhalterijoje ir tinkamai apskaitydamas bendrovės buhalterijoje bei pateikdamas teisingą GPM deklaraciją VMI ir teisingą deklaracija Sodrai. Lygiai taip pat direktorius L. J., o ne A. D., 2011 m. rugpjūčio mėn. ir ne tik aptariamu laikotarpiu, bet ir prieš, ir po to, visada pats kaip UAB „Psyops Media“ vadovas mokėjo darbo užmokestį ir visiems kitiems darbininkams. Be to, tarp VMI pateiktų pastabų pažymoje ir siūlymuose nėra ieškovo A. D. reikalavimą pagrindžiančių objektyvių duomenų, todėl, akivaizdu, kad A. D., siekdamas nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita, pateikė suklastotus kasos išlaidų orderius, kurie niekados neegzistavo. VMI pažyma buvo surašyta po apeliacinio skundo pateikimo dienos, dėl ko šio įrodymo atsakovas negalėjo pateikti iki surašant apeliacinį skundą.

4Ieškovas A. D. atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo nurodė, kad pateiktas prašymas yra visiškai nepagrįstas ir prašė: atmesti atsakovo UAB „Psyops Media“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2A-871-590/2013; skirti atsakovui UAB „Psyops Media“ 10 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis; priteisti ieškovui patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas savo prašymą grindžia išgalvotomis aplinkybėmis, pozicija, kuri jau buvo ištirta bei išnagrinėta apeliacinės instancijos teisme, nereikšminga aplinkybe, neturinčia jokios įtakos teisingai išnagrinėtai bylai. Ieškovas, atsakovo elgesį vertina kaip nesąžiningą piktnaudžiavimą teise siekiant ne civilinio proceso tikslų. Taip pat, kad atsakovas tik siekia dar kartą bylinėtis dėl tų pačių aplinkybių tokiu būdu trukdant teisingam bei greitam bylos išnagrinėjimui. Atsakovas prieštarauja pats sau, nes jo argumentas apie tariamą dokumentų klastojimą ir neteisingai duotus liudytojų parodymus buvo ištirtas tinkamai ir dėl jo pasisakė abiejų instancijų teismai. Šie atsakovo argumentai bei aplinkybės buvo žinomos bylos nagrinėjimo metu ir nėra naujos. Ieškovas daro išvadą, kad atsakovas sąmoningai prisidengdamas proceso atnaujinimo institutu kvestionuoja ankstesnes teismų nustatytas aplinkybes, todėl negali būti pripažįstama, kad šiuo atveju proceso atnaujinimas gali būti taikomas kaip išimtinė priemonė ginti pažeistas atsakovo teises. Ieškovas nesutinka, kad kvestionuojama Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma Nr. 447-955 pažyma įrodo buvus esminę klaidą teismų procesiniuose sprendimuose bei tokia pažyma apskritai negali būti laikoma naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis. Atsakovas žinojo apie neva pasitvirtinusias aplinkybes, kurios tariamai sudaro pagrindą proceso atnaujinimui ir šie faktai tik įrodo atsakovo piktnaudžiavimą teise ir siekį byloje sukelti kuo daugiau apsunkinimų, nes akivaizdu, kad 2012-11-29 sužinojus apie tariamai svarbias aplinkybes atsakovas turėjo visas galimybes iki 2013-03-05, kuomet buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. 2A-871-590/2013, pateikti jo manymu svarbias aplinkybes. Tokia galimybė, suteikta apeliacinėje instancijoje teikiant papildomus paaiškinimus bei įrodymus. Tariamos atsakovo kvestionuojamos aplinkybės jam buvo žinomos dar bylos nagrinėjimo metu ir dėl jų atsakovas kėlė klausimus procesiniuose dokumentuose, o teismai pasisakė sprendime ir nutartyje. Ieškovas taip pat nurodė, kad su Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma siejamos aplinkybės atsakovui buvo žinomos dar iki įsiteisėjant apeliacinės instancijos nutarčiai. Be to, Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymos Nr. 447-955 turinys, niekaip nepagrindžia, kad paaiškėjo aplinkybės apie tariamą dokumentų klastojimą civilinėje byloje. Atsakovo pateikiamos pažymos turinys viena vertus parodo, kad jo veikloje nustatyta eilė pažeidimų, kita vertus nesuteikia informacijos, kokie konkrečiai dokumentai buvo analizuojami atliekant tyrimą, kokie duomenys buvo/nebuvo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai, o tai reiškia, kad neįmanoma nustatyti jokio priežastinio ryšio tarp pažymos turinio ir neva naujai paaiškėjusios aplinkybės apie tariamą dokumentų klastojimą ar neteisingus liudytojų parodymus. Visos bylos nagrinėjimo metu ieškovas nuosekliai teigė, kad visus dokumentus, įskaitant ir kasos išlaidų orderius, pagal kuriuos buvo išmokėtos sumos darbuotojams, yra pateikęs atsakovo buhalterijai. Minėtus dokumentus visada pateikdavo laiku ir tinkamai pagal pareiginių nuostatų reikalavimus. Minėtą kasos išlaidų orderių pateikimo tvarką patvirtino ir byloje liudiję buvę atsakovo statybos darbų vadovai. Ieškovui laiku ir tinkamai pateikus atsakovui dokumentus, pagrindžiančius ieškovo patirtas išlaidas atsakovo naudai, atsakovas turėjo pateikti dokumentų originalus, o ne reikalauti iš ieškovo atlikti tokius įrodinėjimo veiksmus, kurie yra neįmanomi. Be to, atsakovas pirminį prašymą atnaujinti procesą pateikė 2013-03-26, t. y. praleidęs CPK 368 str. l d. nustatytą trijų mėnesių terminą. Vien dėl šios aplinkybės atsakovo prašymas atnaujinti procesą negali būti tenkintinas. Ieškovas taip pat nurodė, kad tai, jog atsakovas jau yra pripažintas piktnaudžiavusiu procesinėmis teisėmis rodo Lietuvos apeliacinio teismo 2012-08-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-988/2012.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 31 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė bei skyrė pareiškėjui 5 000 Lt baudą, 50 procentų šios sumos sumokant į valstybės biudžetą, o likusią 50 procentų sumokant ieškovui. Teismas nustatė, jog pareiškėjas prašyme dėl proceso atnaujinimo iš esmės nurodo nesutikimo su teismo sprendimu motyvus, kuriuos išsakė tiek 2012-05-31 atsiliepime į ieškovo A. D. ieškinį Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo byloje Nr. 2-8054-909/2012, tiek 2012-10-29 Vilniaus apygardos teismui pateiktame apeliaciniame skunde dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-09-28 sprendimo. Taip pat, kad dėl atsakovo prašyme nurodomų aplinkybių yra pasisakę tiek pirmos instancijos, tiek apeliacinės instancijos teismai. Be to, kad atsakovo nurodytos aplinkybės negali būti vertintinos kaip proceso atnaujinimo pagrindas, nes motyvuodamas savo prašymą dėl proceso atnaujinimo atsakovas kelia abejones dėl priimto teismo sprendimo teisėtumo (nurodydamas, kad teismai netinkamai taikė materialines bei procesines įstatymų nuostatas) ir pagrįstumą (pabrėžia, kad teismai, neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus: liudytojų parodymus, darbo užmokesčio išmokėjimo darbuotojams dokumentus), o tai yra apeliacinio proceso paskirtis. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka bei įvertinęs pateiktų į bylą įrodymų visumą, pripažino, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad įmonėje egzistavo praktika, jog statybos darbų vadovai iš savo asmeninių lėšų apmokėdavo darbdavio interesais pirktas prekes, medžiagas, paslaugas, kurą, avansinius mokėjimus kitiems darbuotojams, o atsakovas vėliau padengdavo išlaidas pagal pateiktus dokumentus, todėl padarė išvadą, kad ieškovas A. D. atsakovo interesais pirko prekes ir paslaugas bei išmokėdavo darbuotojams avansinius mokėjimus. Nustatė, kad nėra pagrindų abejoti liudytojų M. D., V. G., V. K., J. Z., S. A. parodymų įrodomąja reikšme bei objektyvumu. Vilniaus apygardos teismas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, atsakovo nurodytą aplinkybę, kad ieškovas nepateikė teismui kasos išlaidų orderių originalų taip pat vertino kitų aplinkybių ir jas patvirtinančių įrodymų kontekste. Teismas pabrėžė, kad atsakovas pateikdamas apeliacinį skundą nekėlė klausimo ar pateiktų į bylą įrodymų pakanka teismo išvadoms padaryti bei nepateikė teismui įrodymų pagrindžiančių apeliacinio skundo pagrįstumą. Taip pat, kad atsakovas nei pirmosios instancijos teisme, nei teikdamas apeliacinį skundą nekėlė ieškovo byloje pateiktų mokėjimus darbuotojams patvirtinančių dokumentų tikrumo patikrinimo klausimo, nereikalavo skirti ekspertizių, nors tokią teisę įstatymas numato. Atsižvelgiant į tai, kad abiejų instancijų teismai pasisakė dėl atsakovo prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytų aplinkybių bei atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo nurodomos aplinkybės nėra naujai paaiškėjusios, todėl pirmos instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl proceso atnaujinimo byloje, dėl jų plačiau nepasisakė. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma Nr. 447-955 neįrodo buvus esminę klaidą teismų procesiniuose sprendimuose, bei neturi esminės reikšmės bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. Be to, teismas nustatė, jog Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymoje Nr. 447-955 nustatytos aplinkybės atsakovui jau buvo žinomos byla peržiūrint apeliacine tvarka.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Apeliantas UAB „Psyops media“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 31 d. nutarties ir prašo panaikinti skundžiamą nutartį, ir priimti naują sprendimą- pareiškėjo UAB „Psyops media“ prašymą dėl proceso atnaujinimo tenkinti. Nurodo, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo buvo pateiktas remiantis tuo, kad atsirado naujos aplinkybės, kurios negalėjo būti išaiškintos bylos nagrinėjime iš esmės pirmos instancijos ir apeliacinės instancijos teismuose, t.y. Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą atsakovas gavo tik 2012-11-09, o ji įsiteisėjo tik 2012-11-29, todėl savaime suprantama, kad priimant sprendimą teismai negalėjo tinkamai įvertinti visų reikšmingų bylai įrodymų. Tai, kad dėl atsakovo nurodytų aplinkybių abiejų instancijų teismai jau buvo pasisakę, negali būti vertinama kaip pagrindas atmesti prašymą procesui atnaujinti, kadangi paaiškėjus naujoms aplinkybėms būtina įvertinti jų svarbą anksčiau priimtiems galimai neteisėtiems sprendimams. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas naujai paaiškėjusią aplinkybę turėjo vertinti kartu su kitais byloje esančiais įrodymais ir jų visumos pagrindu spręsti, kokios aplinkybės pripažintinos nustatytomis ir kokia jų įtaka prieš tai priimtų sprendimų teisėtumui ir pagrįstumui. Be to aplinkybė, kad ieškovas taip pat pripažino, jog Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma buvo surašyta po apeliacinio skundo pateikimo dienos, paaiškina, kad dėl to šio įrodymo atsakovas negalėjo pateikti iki surašant apeliacinį skundą.

9Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti bei papildomai skirti atsakovui UAB „Psyops media“ 10 000 Lt dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę baudos sumos skiriant ieškovui A. D.. Nurodo, kad apeliantas sąmoningai teikia akivaizdžiai neteisėtą ir nepagrįstą atskirąjį skundą, siekdamas ne civilinio proceso tikslų, o vilkinti priteistos skolos išieškojimo procesą, nes kitoje byloje jau yra apskundęs antstolės V. M. veiksmus, kur apeliantas siekdamas stabdyti priteistos skolos išieškojimą bandė remdamasis kreipimusi dėl proceso atnaujino stabdyti priverstinį sprendimo vykdymą. Atsakovas atskirąjį skundą, kaip ir prašymą atnaujinti procesą grindžia išgalvotomis aplinkybėmis, pozicija, kuri jau buvo ištirta bei nagrinėta apeliacinės instancijos teisme, nereikšminga aplinkybe dėl mokesčių administratoriaus atlikto patikrinimo, neturinčia jokios įtakos teisingai išnagrinėtai bylai. Ieškovas taip pat nurodo, kad susidaro įspūdis, jog apeliantas visiškai ignoruoja civilinio proceso atnaujinimo pagrindus, numatytus CPK ir suformuotus teisminėje praktikoje bei savo teiginiais bando pasiekti tikslo, kad jo pozicija būtų dar kartą tikrinama taip, kaip tai būtų daroma apeliacinės instancijos teisme (tiriant byloje esančius įrodymus). Be to, akivaizdu, kad 2012 m. lapkričio 29 d. sužinojus apie tariamai svarbias aplinkybes atsakovas turėjo visas galimybes iki 2013 m. kovo 5 d., kuomet buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. 2A-871-S90/2013, pateikti jo manymu svarbias aplinkybes. Tokia galimybė suteikta apeliacinėje instancijoje teikiant papildomus paaiškinimus bei įrodymus. Taigi Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma proceso atnaujinimo instituto kontekste negali būti laikoma naujai paaiškėjusią aplinkybe.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, išanalizavęs bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai neatnaujino proceso civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Psyops media“ pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, suinteresuotas asmuo A. D..

13Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto 1-as apylinkės teismas išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo A. D. ieškinį atsakovui UAB „Psyops Media“ dėl neišmokėto darbo užmokesčio, vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką ir įsiskolinimo priteisimo, 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo UAB „Psyops Media“ ieškovo A. D. naudai 6377,76 Lt skolos bei 1289,17 Lt bylinėjimosi išlaidų, likusioje dalyje ieškinį atmetė ( t. 2 b. l. 171-177). Pagal apeliantų ieškovo A. D. ir atsakovo UAB „Psyops Media“ apeliacinius skundus ( t. 3 b. l. 1- 7, 14-20) pirmos instancijos teismo sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-8054-909/2012 Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimas paliktas nepakeistas ( t. 3 b. l. 75-82).

14Pareiškėjas UAB „Psyops media“ pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo, vadovaudamasis LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. numatančiu proceso atnaujinimo pagrindą, kuomet naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu ( t. 3 b. l. 103-109). Naujai paaiškėjusia aplinkybe apeliantas nurodo 2012 m. lapkričio 9 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos priešpriešinę informacijos surinkimo pažymą Nr. 447-955 ( t. 3 b. l. 94-97), kuri pasak apelianto buvo surašyta jau po apeliacinio skundo pateikimo teismui dienos, dėl to šio įrodymo apeliantas negalėjo pateikti iki surašant apeliacinį skundą.

15Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto aiškinimo ir taikymo praktiką pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Kasacinio teismo pabrėžiama, kad ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo atnaujinti procesą pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai. Esminis naujos aplinkybės pobūdis suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka šio reikalavimo, tai jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, jog paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Tokie įrodymai turi atitikti reikalavimus, keliamus ir įrodymams, ir esminėms naujai paaiškėjusioms aplinkybėms. Kasacinio teismo akcentuojama, kad tokiuose įrodymuose esanti informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui. Taigi proceso atnaujinimui nepakanka tik pateikti naujų dokumentų, kurių nebuvo nagrinėjant bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2011).

16Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad apeliantas UAB „Psyops media“ neįrodė, jog jo nurodoma aplinkybė – Valstybinės mokesčių inspekcijos priešpriešinės informacijos surinkimo pažyma Nr. 447-955 – atitinka pirmiau nurodytus kriterijus.

17Nagrinėjamu atveju, apeliantas teikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo bei atskirąjį skundą dėl skundžiamos nutarties, iš esmės nurodo nesutikimo motyvus dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-8054-909/2012 priimto sprendimo, kuriuo ieškovo ieškinys buvo tenkintas iš dalies ir iš atsakovo priteista 6 377,76 Lt skolos ir Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-871-590/2013 nutarties, kuria buvo minėtas sprendimas paliktas nepakeistas bei atkartoja tuos argumentus ir aplinkybes, dėl kurių tiek pirmos instancijos teismas, tiek apeliacinės instancijos teismas pasisakė ir juos įvertino. Pažymėtina, kad kaip teisingai ir nurodė pirmos instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, apelianto atskirajame skunde nurodomos aplinkybės, jog tiek pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą, tiek apeliacinės instancijos teismas nutartimi palikęs pirminį sprendimą nepakeistu, rėmėsi galimai suklastotais dokumentais, negali būti vertintinos kaip proceso atnaujinimo pagrindas, nes motyvuodamas savo prašymą dėl proceso atnaujinimo bei atskirąjį skundą, apeliantas kelia abejones dėl priimto teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, o tai yra apeliacinio proceso paskirtis. Pabrėžtina, kad pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas, naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios buvo įrodinėjimo dalykas arba jo dalis išnagrinėtoje civilinėje byloje, egzistavo bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu ir nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui. Spręsdamas, ar naujai paaiškėjusi aplinkybė buvo žinoma arba galėjo būti žinoma pareiškėjui, teismas vertina ne tik subjektyviuosius, bet ir objektyviuosius sužinojimo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje A. T. v. V. Š., bylos Nr. 3K-3-250/2010).

18Šiuo gi atveju apeliantas, kaip naujai paaiškėjusią aplinkybę, kurį negalėjo būti išaiškinta bylos nagrinėjimo iš esmės metu, nurodo Valstybinės mokesčių inspekcijos priešpriešinės informacijos surinkimo pažymoje Nr. 447-955 nustatytą aplinkybę, jog UAB „Psyops media“ nėra nustatyti bendrovės kasos tvarkymo pažeidimai, susiję su darbo užmokesčio mokėjimu 2011 m. rugpjūčio mėn., kas apelianto teigimu, paneigia pirmos instancijos teismo padarytas išvadas, kad UAB „Psyops media“ buvo susiklosčiusi praktika dėl darbo užmokesčio mokėjimo per statybos darbų vadovą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog tarp Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktų pastabų pažymoje ir siūlymuose, nėra ieškovo A. D. reikalavimą pagrindžiančių objektyvių duomenų. Kaip matyti iš minėtos pažymos, Valstybinė mokesčių inspekcija analizavo bendrovės pateiktus pirminius ir suvestinius buhalterinės apskaitos dokumentus už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d., tačiau minėta pažyma nepagrindžia, kad paaiškėjo aplinkybės apie tariamą dokumentų klastojimą civilinėje byloje, be to apeliacinės instancijos teismas išanalizavęs minėtą pažymą, nenustatė priežastinio ryšio tarp pažymos turinio ir apelianto nurodomų aplinkybių dėl UAB „Psyops media“ darbo užmokesčio mokėjimo per statybos darbų vadovus. Dėl to, darytina išvada, jog Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma neturi esminės reikšmės bylai, t.y. jeigu pažymoje atsispindinti informacija būtų buvusi žinoma bylos nagrinėjimo iš esmės metu, būtų priimtas visai kitas sprendimas. Be to, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad naujai paaiškėjusių aplinkybių esminės reikšmės bylai pobūdis suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių bylos duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje pagal A. K. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-183/2010; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje A. T. v. V. Š., bylos Nr. 3K-3-250/2010; 2011 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje I. P. v. VšĮ Kėdainių ligoninė, bylos Nr. 3K-3-192/2011). Visa tai reiškia, kad naujai paaiškėjusių aplinkybių pagrindu gautų naujų duomenų atsiranda pagrindas ir teisinė galimybė panaikinti ar pakeisti jau priimtus ir įsiteisėjusius teismo sprendimus ne instancine sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės (patikrinimo) tvarka bei šiuos reikalavimus išspręsti kitaip, negu jie buvo pirmiau išspręsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Medasa“ v. UAB „Čeltaura“, bylos Nr. 3K-3-458/2004). Taigi procesui atnaujinti nepakanka tik pateikti naujų dokumentų ar duomenų, kurių nebuvo nagrinėjant bylą.

19Pastebėtina ir dar labai svarbi aplinkybė, jog Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma buvo surašyta 2012 m. lapkričio 9 d., t.y. jau po apelianto UAB „Psyops media“ apeliacinio skundo dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-8054-909/2012 pateikimo teismui dienos. Minėta pažyma įsiteisėjo 2012 m. lapkričio 29 d. Kaip teisingai pastebėjo ir pirmos instancijos teismas, apeliantas 2012 m. lapkričio 29 d. teikė Vilniaus apygardos teismui atsiliepimą į ieškovo A. D. apeliacinį skundą dėl minėto pirmos instancijos teismo sprendimo. Atsižvelgiant į tai bei apeliantui manant, jog ši pažyma ir joje nurodytos aplinkybės, yra svarbios nagrinėjant bylą, ir kad apie jų egzistavimą apeliantas nežinojo bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme ir sužinojo tiks bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, galėjo šį dokumentą pateikti apeliacinės instancijos teismui, kartu su atsiliepimu į ieškovo A. D. apeliacinį skundą, tačiau šis dokumentas apeliacinės instancijos teismui pateiktas nebuvo.

20Kasacinės instancijos teismas išaiškino, kad proceso atnaujinimo institutas yra ekstraordinarinis būdas įsiteisėjusiam teismo sprendimui peržiūrėti siekiant išvengti jo neteisėtumo. Šis institutas negali būti taikomas siekiant dar kartą pasibylinėti sudarant sąlygas teikti argumentus ir įrodymus, kurie nebuvo, tačiau galėjo būti pateikti nagrinėjant bylą pirmą kartą, ir taip tikintis kitokio teismo sprendimo. Be to, pabrėžtina ir tai, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010; ir kt.). Atsižvelgiant į tai, teismas visiškai pritaria pirmos instancijos teismo nutarties daliai, jog nėra pagrindo pripažinti, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos priešpriešinės informacijos surinkimo pažyma Nr. 447-955, yra naujai paaiškėjusi aplinkybė, kuri negalėjo būti žinoma pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Teismas laiko, jog pirmos instancijos teismas išsamiai argumentavo tokio prašymo atmetimą bei pasirėmė aktualia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti apeliacine tvarka nėra teisinio pagrindo. Kiti atskirajame skunde pareiškėjo UAB „Psyops media“ išdėstyti teiginiai nepaneigia skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, todėl UAB „Psyops media“ atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 31 d. nutartis paliktina nepakeista.

21Ieškovas teikdamas atsiliepimą į atskirąjį skundą prašo papildomai skirti apeliantui UAB „Psyops media“ 10 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę baudos sumos skiriant ieškovui A. D.. LR CPK 95 straipsnyje numatytos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. Motyvuotas prašymas dėl nuostolių atlyginimo gali būti paduotas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki dvidešimt tūkstančių litų baudą, iki 50 proc. iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog atskirojo skundo padavimas nereiškia piktnaudžiavimo teise. Kaip matyti iš bylos medžiagos apeliantas prašymą dėl proceso atnaujinimo bei atskirąjį skundą dėl 2013 m. gegužės 31 d. nutarties padavė įstatymų nustatyta tvarka bei terminais. Todėl apeliacinės instancijos teismo nuomone, apeliantas pateikė atskirąjį skundą įgyvendindamas savo teisę į apeliaciją. Duomenų, kad jis piktnaudžiautų savo procesinėmis teisėmis ar siektų vilkinti procesą byloje nėra, todėl suinteresuoto asmens prašymas paskirti apeliantui baudą netenkinamas.

222013 m. spalio 10 d. teisme gautas ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriame ieškovas A. D. prašo priteisti iš atsakovo UAB „Psyops media“ 302,50 Lt patirtas išlaidas už advokato teisines paslaugas nagrinėjant bylą. Vadovaujantis CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Atsižvelgiant į išdėstytą iš apelianto UAB „Psyops media“ ieškovo A. D. naudai priteistina 302,50 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato teisines paslaugas.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Priteisti iš apelianto UAB „Psyops media“ ieškovo A. D. naudai 302,50 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato teisines paslaugas.

26Ieškovo A. D. prašymą dėl papildomos baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo apeliantui UAB „Psyops media“ atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Atsakovas UAB „Psyops media“ kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti... 4. Ieškovas A. D. atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo nurodė, kad... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 31 d. nutartimi... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Apeliantas UAB „Psyops media“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 9. Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo apelianto atskirąjį... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto 1-as apylinkės teismas... 14. Pareiškėjas UAB „Psyops media“ pateikė teismui prašymą dėl proceso... 15. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2... 16. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios... 17. Nagrinėjamu atveju, apeliantas teikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo... 18. Šiuo gi atveju apeliantas, kaip naujai paaiškėjusią aplinkybę, kurį... 19. Pastebėtina ir dar labai svarbi aplinkybė, jog Valstybinės mokesčių... 20. Kasacinės instancijos teismas išaiškino, kad proceso atnaujinimo institutas... 21. Ieškovas teikdamas atsiliepimą į atskirąjį skundą prašo papildomai... 22. 2013 m. spalio 10 d. teisme gautas ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 31 d. nutartį palikti... 25. Priteisti iš apelianto UAB „Psyops media“ ieškovo A. D. naudai 302,50 Lt... 26. Ieškovo A. D. prašymą dėl papildomos baudos už piktnaudžiavimą...