Byla 2-2780-431/2016
Dėl nepagrįsto praturtėjimo, trečiasis asmuo UAB „Projestos projektai“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė sekretoriaujant Martai Dundzytei dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui A. Š., E. K. atsakovo atstovei advokatei V. V., D. B. trečiojo asmens atstovei advokatei V. V.

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo GNSB „Vilniaus Kalvarija“ ieškinį atsakovui UAB „VEDUTA“ dėl nepagrįsto praturtėjimo, trečiasis asmuo UAB „Projestos projektai“.

Nustatė

3Ieškovas nurodė, kad atsakovas pagal trišalę sutartį perėmė iš trečiojo asmens visus įsipareigojimus dėl detaliojo plano parengimo, derinimo, tvirtinimo bei visus įsipareigojimus dėl statomų pastatų projektavimo. Ieškovas sumokėjo atsakovui avansu 618 750 Lt. Pasikeitus aplinkybėms dėl ne nuo sutarties šalių priklausančios valios, šalys sutarė, kad atsakovas parengs tik detalųjį planą, parengs planavimo užduotį, surinks pirminius dokumentus ir gaus toponuotrauką. Už šiuos darbus atsakovui turėjo būti sumokėta 236 000 Lt. Atsakovas detalųjį planą perdavė, tačiau permoka jam tik už dalį atliktų darbų sudaro 110 852,06 EUR (382 750 Lt), kuriuos ieškovas ir prašo priteisti iš atsakovo kaip nepagrįstą praturtėjimą, taip pat prašo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistiną sumą nuo 2012-04-24 iki ieškinio padavimo dienos, kas sudaro 5542,60 EUR, bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

4Atsakovas nepripažino ieškinio, nurodė, kad atsakovas atliko darbus pagal galiojančius Pirminę sutartį ir Susitarimą, šiuos darbus ieškovas priėmė, būtent už šių darbų atlikimą ieškovas jam sumokėjo pinigų sumą, kurią šiuo ieškiniu jis prašo priteisti iš atsakovo. Todėl atsakovas negali būti laikomas nepagrįstai praturtėjusiu/be pagrindo įgijusiu 382 750 Lt (110 852,06 Eur) suma.

5Trečiasis asmuo prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad atkreiptinas dėmesys į tai, kad, atsižvelgiant į sudėtingą bei specifinį planavimo ir derinimo procesą teritorijų planavimo prasme, tai yra tęstinio pobūdžio, ne vieno specialisto pastangų reikalaujantis, intelektualus bei organizacinis darbas. Paprastai, tariantis dėl tokių darbų atlikimo, nėra detalizuojami bei vertinami pinigine išraiška smulkesni jo etapai, be kurių iš esmės nurodyti darbai negalėtų būti įvykdyti. LR CK 6.189 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai.

6Ieškinys atmestinas.

72006-07-18 GNSB „Vilniaus Kalvarija", kaip užsakovas, ir UAB „Projestos projektai", kaip pirminis rangovas, sudarė projektavimo darbų rangos sutartį Nr. 060605-01-KLV-DN (toliau - Pirminė sutartis).

8Šia sutartimi pirminis rangovas įsipareigojo sutartyje numatytais terminais ir tvarka atlikti žemės sklypų, kurių paskirtis - komercinė / gyvenamoji, bendras plotas 0,38 ha, esančių ( - ), detalųjį planą, kurio tikslas - apjungti šiuos sklypus į vieną, prijungti prie šių sklypų maksimaliai leistiną laisvos valstybinės žemės plotą bei nustatyti būsimo sklypo komercinių / daugiabučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo būdą bei sklypo tvarkymo ir naudojimo režimus, atlikti komercinės / gyvenamosios paskirties pastato (pastatų), kuris bus šiame sklype (toliau - Objektas), kurio bendras (požeminių ir antžeminių pastatų dalių) projektuojamas plotas apie 35 000 kv. m, techninį projektą ir gauti leidimą statybos darbams, parengti Objekto konstrukcinės dalies darbo projektą (darbo brėžinius).

92006-07-23 tarp UAB „Projestos projektai" ir GNSB „Vilniaus Kalvarija" buvo pasirašytas priedas, iš dalies keičiantis Pirminės sutarties 1.1 punktą, jį išdėstant taip: šia sutartimi Pirminis rangovas įsipareigoja sutartyje numatytais terminais ir tvarka atlikti žemės sklypų, kurių paskirtis - komercinė / gyvenamoji, bendras plotas 0,38 ha ir 0,0792 ha, esančių ( - ), detalųjį planą, kurio tikslas - apjungti šiuos sklypus į vieną, prijungti prie šių sklypų maksimaliai leistiną laisvos valstybinės žemės plotą bei nustatyti būsimo sklypo komercinių / daugiabučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo būdą bei sklypo tvarkymo ir naudojimo režimus. Taip pat atlikti komercinės / gyvenamosios paskirties pastato (pastatų), kuris bus šiame sklype (toliau - Objektas), kurio bendras (požeminių ir antžeminių pastatų dalių) projektuojamas plotas apie 35 000 kv. m ir apie 2 000 kv. m, techninį projektą (toliau - Projektas) ir gauti leidimą statybos darbams. Taip pat parengti Objekto konstrukcinės dalies darbo projektą (darbo brėžinius). Užsakovas įsipareigoja visapusiškai padėti Pirminiam rangovui atlikti šiuos darbus bei sumokėti Rangovui už atliktus darbų etapus sutarties 5 straipsnyje nurodytą kainą pagal jame nustatytą tvarką.

10UAB „Projestos projektai", pasirašydama Pirminę sutartį, siekė įgyti reikiamas licencijas sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, t. y. sutartyje nurodytiems darbams atlikti, tačiau vėliau buvo nuspręsta perkelti projektavimo darbų sutarties teises ir pareigas UAB „Projestos projektai" steigėjų valdomai bendrovei - atsakovui UAB „VEDUTA", kuri jau turėjo visas reikiamas licencijas projektavimo darbams atlikti. Toks teisių ir pareigų perleidimas buvo raštu suderintas su GNSB „Vilniaus Kalvarija". Siekiant užtikrinti Pirmine sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tęstinumą, jų vykdymo tinkamumą bei atlikimą laiku, 2007-05-01 ieškovas GNSB „Vilniaus Kalvarija", UAB „Projestos projektai" ir UAB „VEDUTA" sudarė susitarimą dėl įsipareigojimų ir teisių pagal 2006-07-18 projektavimo darbų sutartį Nr. 060605-01 _KLV_DN perdavimo (toliau - Susitarimas).

11Pagal šio Susitarimo 1 punktą Pirminis rangovas UAB „Projestos projektai" perleido, o Naujasis rangovas - UAB „VEDUTA" (toliau taip pat ir Rangovas) perėmė visus pagal Pirminę sutartį prisiimtus detaliojo planavimo, projektavimo darbų atlikimo bei kitus įsipareigojimus, taip pat visas Pirmine sutartimi Rangovui suteikiamas teises. Visą su darbų atlikimu susijusią dokumentaciją Pirminis rangovas perduoda naujajam rangovui per 10 dienų nuo šio Susitarimo sudarymo dienos. Susitarimo 3 punktu šalys patvirtino, kad nuo jo pasirašymo dienos Naujasis rangovas perima visas Pirminio rangovo teises ir pareigas tomis pačiomis sąlygomis ir ta pačia apimtimi, kaip jos yra nustatytos Pirminėje sutartyje. UAB „Projestos projektai" patvirtino, kad už Pirminėje sutartyje nurodytų darbų (jų dalies) atlikimą užsakovas jau yra sumokėjęs 300 000 Lt (86 886 Eur) (su PVM), todėl ši suma bus įskaityta į būsimuosius užsakovo mokėjimus naujajam rangovui pagal sutartį. Įrodymų apie minimą sumokėjimą ir ginčo dėl jo byloje nėra.

12Ginčas byloje kilo dėl ieškovo mokėtinos atsakovui sumos už jo realiai atliktus darbus. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 110 852,06 Eur nepagrįsto praturtėjimo sumą.

13CK 6.242 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad be teisinio pagrindo nesąžiningai praturtėjęs kito asmens sąskaita asmuo privalo atlyginti pastarajam tokio dydžio nuostolius, koks yra nepagrįstas praturtėjimas.

14Pagal Pirminės sutarties 5 straipsnį sutartyje nurodytų darbų kaina yra 75 Lt (21,72 Eur) be PVM už vieną kvadratinį metrą patvirtinto ir suderinto (Techniniame projekte) bendro visų Objekto pastatų ploto (požeminių ir antžeminių pastato dalių). Bendra orientacinė sutarties suma yra (35 000 kv. m x 75 Lt / kv. m) - 2 625 000 Lt (760 252,55 Eur) be PVM. Jeigu projektuojamo Objekto plotas bus mažesnis, nei numatytas sutarties 1.1. punkte, orientacinė sutarties kaina bus atitinkamai mažinama arba atitinkamai didinama, jei pasiekiamas didesnis plotas. Pagal Pirminės sutarties 5.2.1. punktą užsakovas per 15 dienų nuo šios sutarties pasirašymo dienos įsipareigojo sumokėti rangovui avansinę įmoką – 35 procentus, t.y. 918 750 Lt be PVM.

15Pagal byloje pateiktus įrodymus nustatyta, kad GNSB „Vilniaus Kalvarija" 2007-07-02 pervedė UAB „VEDUTA" 250 000 Lt (72 405 Eur), 2007-07-07 įnešė į UAB „VEDUTA" kasą grynais pinigais 368 750 Lt (106 797,38 Eur) (kasos pajamų orderio kvitas, serija VED Nr. 020). Mokėjimų paskirtis nurodyta pagal Trišalę projektavimo ir tyrinėjimų sutartį Nr. A70-13. Iš viso buvo sumokėta 618 750 Lt (179 202,39 Eur).

16Kadangi Pirminėje sutartyje nebuvo numatyta atskirų darbų ar jų etapų kaina, o paaiškėjus projektavimo darbų atlikimo galimybėms dėl Vilniaus miesto bendrajame plane numatyto maksimalaus užstatymo intensyvumo ir leistino pastatų aukštingumo, t.y. maksimaliai leistino projektuojamo pastato antžeminės dalies 7 840 kv.m ploto, kitų aplinkybių, šalys sutarė, jog atsakovas atliks tik dalį darbų, t.y. parengs detalųjį planą, tačiau nei pastarasis susitarimas, nei konkrečiai detaliojo plano kaina šalių taip ir nebuvo įforminta atskiru susitarimu, atskirai nesuderinta šių konkrečių darbų kaina.

17Atmestini ieškovo argumentai, kad Trišalės tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutarties Nr. A70-13, pasirašytos 2007-03-02, nurodyta darbų sąmata (236 000 Lt) turi būti vertinama kaip GNSB „Vilniaus Kalvarija", UAB „Projestos projektai" ir UAB „VEDUTA" 2007-05-01 pasirašyto Susitarimo priedas, be kita ko apsprendžiantis atliktinų darbų kainą.

18Rangovui vykdant teritorijų planavimo procedūras bei Vilniaus m. savivaldybei planuojant viso 28-ojo kvartalo teritoriją, įskaitant ir valstybinę žemę, buvo būtina sudaryti trišales sutartis su savivaldybe dėl viso 28-ojo kvartalo (teritorijos tarp ( - ) gatvių) bei dėl teritorijos ( - ), detalaus plano. To pasekoje tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento, GNSB „Vilniaus Kalvarija" ir rangovo buvo sudaryta Trišalė tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartis Nr. A70-13, pagal kurios 2007-03-02 pasirašytą priedą numatytas sutarties objektas - apie 50 000 kv. m. ploto teritorijos tarp ( - ) gatvių detaliojo plano rengimas, sutarties kaina - 236 000 Lt ( 68 350,32 Eur) su PVM. Vėliau, 2009-03-17 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento, GNSB „Vilniaus Kalvarija" ir UAB „VEDUTA" sudaryta Trišalė tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartis Nr. A70-13, pagal kurią numatytas sutarties objektas - teritorijų ( - ) detalusis planas, sutarties kaina – 83 300 Lt (24 125,35 Eur).

19Trišalė tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartis Nr. A70-13 sudaryta tarp kitų asmenų ir teismui nepateikti jokie įrodymai, kurie pagrįstų Pirminės sutarties šalių susitarimą ir atitinkamas sąlygas, kurios leistų Trišalės sutarties 2007-03-02 pasirašytą priedą vertinti ir kaip Pirminės sutarties ir/ar Susitarimo priedą. Byloje nėra įrodymų, kad šios trišalės sutartys yra Pirminės sutarties ar Susitarimo keitimas ar priedas, nėra jokių nuorodų į tai, kad Trišalės sutarties priede nurodytoji kaina kokiu tai būdu turėtų įtakoti Pirminės sutarties sąlygas. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų perdavęs ieškovui pagal atliktų darbų aktą tyrinėjimo ir projektavimo darbus pagal Trišalės sutarties ir jos priede numatytą darbų sąmatą. Todėl sutiktina su atsakovo pozicija, kad šis Trišalės sutarties priedas apibrėžia papildomus darbus, t. y. 28-ojo kvartalo apie 50 000 kv. m ploto teritorijos detaliojo plano parengimą, kurie nebuvo numatyti Pirminėje sutartyje, todėl šios sutarties sudarymo, kai kitokia Pirminės sutarties šalių valia nebuvo išreikšta, nėra pagrindo vertinti kaip šalių sudarytos Pirminės sutarties objekto apimties pakeitimu ar kainos už Pirminėje sutartyje numatytus darbus nustatymu. Taigi, darytina išvada, kad Trišalės tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutarties Nr. A70-13 2007-03-02 pasirašytas priedas nėra susijęs su Pirminės sutarties ar Susitarimo keitimu ir nėra jų priedas, todėl vertintina, kad šis sutarties priedas savo nustatytąja tyrinėjimų ir projektavimo darbų sąmata (236 000 Lt) negali įtakoti Pirminės sutarties šalių aptartos kainos, nebent šalys būtų susitarusios kitaip. Įrodymų byloje, kad šalys susitarė kitaip - nėra.

20Jeigu sutikti su ieškovu ir vertinti, kad Trišalės sutarties priedo darbų sąmatos kaina ir yra realioji arba sutartoji šalių pagal Pirminę sutartį kaina už projektavimo darbus, tai tuomet turėtų būti įtikinantis paaiškinimas, kodėl praėjus ketveriems mėnesiams po to, kai jau buvo pasirašytas ir Susitarimas, ir Trišalės sutarties priedas, atsakovui buvo sumokėta dvigubai daugiau, žinant, kaip tvirtino pats ieškovas, kad kiti darbai pagal sutartį jau nebus atliekami. Ieškovo paaiškinimai neįtikino, nes tuo atveju, kai buvo aiškinamos aplinkybės, kodėl priedas buvo pasirašytas dviem mėnesiais anksčiau negu pats Susitarimas, ieškovas teigė, kad jau buvo žinoma, jog UAB „Projestos projektai“ sutartimi prisiimtų darbų neturėdama licencijos atlikti negali ir tikslinga parinkti kitą rangovą- UAB „VEDUTA“, kuri įsipareigojo parengti tik Trišalės tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutarties priede išvardintus darbus, tuo tarpu aiškinant Susitarimu apspręstą šalių įsipareigojimų ir teisių vykdymą, kuriame nebuvo jokių nuorodų į jau pasirašytą Trišalės sutarties priedą, nurodoma, kad šalys 2007-03-02 priedo pasirašymo nevertino kaip prieštaraujančios 2007-05-01 Susitarimui, ir tiek pačią sutartį, tiek pasirašytą priedą vykdė, o būtent GNSB „Vilniaus Kalvarija“ atliko būtinus mokėjimus, o UAB „Veduta“ parengė detalųjį planą.

21Šioje byloje nėra ginčo dėl to, kokie atsakovo darbai ir kokiomis sąnaudomis buvo atlikti, todėl teismas, neišeidamas už ieškinio ribų, neanalizuoja ir atsakovo UAB „VEDUTA" 2009-06-04 rašte, adresuotame GNSB „Vilniaus Kalvarija", nurodytų iki 2009-06-01 atliktų darbų ir jų sąnaudų, buvusių ir numatomų UAB „VEDUTA“ 423 600 Lt išlaidų, susijusių su sutarties vykdymu ir detaliojo plano patvirtinimu, neturi pagrindo tirti aplinkybių, susijusių su ieškovo sumokėtųjų avansu pinigų panaudojimu, t.y. ar jie buvo skirti apmokėjimui už atliktus darbus pagal Susitarimą, ar jie buvo skirti apmokėjimui už atliktus darbus pagal Trišalę tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartį bei jos prieduose patvirtintas sąmatas. Tačiau nustatytoji aplinkybė, kad ieškovas, 2007-03-02 pasirašęs Trišalės sutarties priedą, teigdamas, jog jau žinojo, kad atsakovas atliks tik detaliojo plano parengimo darbus, praėjus keturiems mėnesiams po dokumento pasirašymo pervedė atsakovui daugiau negu dvigubai didesnę sumą, leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, kad pats ieškovas pinigų pervedimo metu nelaikė priedo sąmatos sutartine kaina už atsakovo atliekamus darbus.

22Kadangi ieškinys buvo grindžiamas iš esmės vienintele faktine aplinkybe, t.y. kad atsakovui pagal Trišalės tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutarties Nr. A70-13 priedą, pasirašytą 2007-03-02, turėjo būti sumokėta 236 000 Lt, o permokėtoji 382 750 Lt turėtų vertinama kaip nepagrįstas atsakovo praturtėjimas ir priteista ieškovui, teismas, vadovaudamasis pirmiau nustatytomis aplinkybėmis sprendžia, kad reikalavimas yra nepagrįstas.

23Reikalavimas taip pat yra neteisėtas, nes tam, kad konstatuoti nepagrįstą praturtėjimą, būtina nustatyti, kad asmuo be teisinio pagrindo sutaupo ar gauna kitokios tiesioginės turtinės naudos. Atsakovas UAB „VEDUTA", gaudama avansinę įmoką pagal Trišales sutartis (taip nurodyta mokėjimo paskirtyje), arba pagal Pirminę sutartį ir Susitarimą (kaip teigia ieškovas), bet kokiu atveju veikė pagal teisėtai sudarytas ir galiojančias sutartis, vykdydama prisiimtus įsipareigojimus.

24Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis ir nurodytais pagrindais, ieškovo ieškinys atmestinas.

25Vadovaujantis CPK 93 straipsniu, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia bylinėjimosi išlaidas iš antrosios šalies, pagal CPK 98 straipsnį, priteisiamos išlaidos už advokato pagalbą.

26Atsakovas pateikė 3293,87 Eur atstovavimo išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus, trečiasis asmuo pateikė 432,58 Eur atstovavimo išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus. Vertintina, kad atitinkančios LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius, atsakovo išlaidos sudaro 1600 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti, kurios priteistinos ieškovui iš atsakovo.

27Ieškovui teismo 2015-12-31 nutartimi buvo atidėtas 2 422 Eur žyminio mokesčio dalies sumokėjimas iki teismo sprendimo priėmimo. Atmetus ieškovo ieškinį, žyminis mokestis priteistinas į valstybės biudžetą.

28Vadovaujantis CPK 150 straipsniu, teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurios buvo taikytos, paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimas turi būti išspręstas sprendimu.

29Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos sudaro 9,87 Eur sumą, todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos valstybei.

30Teismas, vadovaudamasis CPK 269-270 straipsniais,

Nutarė

31Ieškinį atmesti.

32Priteisti iš ieškovo GNSB „Vilniaus Kalvarija“ į valstybės biudžetą 2 422 Eur žyminio mokesčio

33Priteisti atsakovui UAB „VEDUTA“ iš ieškovo GNSB „Vilniaus Kalvarija“ 1 600 Eur bylinėjimosi išlaidų.

34Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Projestos projektai“ iš ieškovo GNSB „Vilniaus Kalvarija“ 432,58 Eur bylinėjimosi išlaidų.

35Panaikinti teismo 2015-12-31 nutartimi atsakovui UAB „VEDUTA“ taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Turto arešto akto identifikavimo kodas: ( - ).

36Apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė sekretoriaujant... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo GNSB „Vilniaus... 3. Ieškovas nurodė, kad atsakovas pagal trišalę sutartį perėmė iš... 4. Atsakovas nepripažino ieškinio, nurodė, kad atsakovas atliko darbus pagal... 5. Trečiasis asmuo prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad atkreiptinas dėmesys... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. 2006-07-18 GNSB „Vilniaus Kalvarija", kaip užsakovas, ir UAB „Projestos... 8. Šia sutartimi pirminis rangovas įsipareigojo sutartyje numatytais terminais... 9. 2006-07-23 tarp UAB „Projestos projektai" ir GNSB „Vilniaus Kalvarija" buvo... 10. UAB „Projestos projektai", pasirašydama Pirminę sutartį, siekė įgyti... 11. Pagal šio Susitarimo 1 punktą Pirminis rangovas UAB „Projestos projektai"... 12. Ginčas byloje kilo dėl ieškovo mokėtinos atsakovui sumos už jo realiai... 13. CK 6.242 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad be teisinio pagrindo nesąžiningai... 14. Pagal Pirminės sutarties 5 straipsnį sutartyje nurodytų darbų kaina yra 75... 15. Pagal byloje pateiktus įrodymus nustatyta, kad GNSB „Vilniaus Kalvarija"... 16. Kadangi Pirminėje sutartyje nebuvo numatyta atskirų darbų ar jų etapų... 17. Atmestini ieškovo argumentai, kad Trišalės tyrinėjimo ir projektavimo... 18. Rangovui vykdant teritorijų planavimo procedūras bei Vilniaus m. savivaldybei... 19. Trišalė tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartis Nr. A70-13 sudaryta tarp... 20. Jeigu sutikti su ieškovu ir vertinti, kad Trišalės sutarties priedo darbų... 21. Šioje byloje nėra ginčo dėl to, kokie atsakovo darbai ir kokiomis... 22. Kadangi ieškinys buvo grindžiamas iš esmės vienintele faktine aplinkybe,... 23. Reikalavimas taip pat yra neteisėtas, nes tam, kad konstatuoti nepagrįstą... 24. Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis ir nurodytais pagrindais, ieškovo... 25. Vadovaujantis CPK 93 straipsniu, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 26. Atsakovas pateikė 3293,87 Eur atstovavimo išlaidų dydį patvirtinančius... 27. Ieškovui teismo 2015-12-31 nutartimi buvo atidėtas 2 422 Eur žyminio... 28. Vadovaujantis CPK 150 straipsniu, teismui atmetus ieškinį, laikinosios... 29. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos sudaro 9,87 Eur sumą,... 30. Teismas, vadovaudamasis CPK 269-270 straipsniais,... 31. Ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš ieškovo GNSB „Vilniaus Kalvarija“ į valstybės biudžetą 2... 33. Priteisti atsakovui UAB „VEDUTA“ iš ieškovo GNSB „Vilniaus Kalvarija“... 34. Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Projestos projektai“ iš ieškovo GNSB... 35. Panaikinti teismo 2015-12-31 nutartimi atsakovui UAB „VEDUTA“ taikytas... 36. Apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios...