Byla 2S-1104-258/2018
Dėl antstolio R. K. neteisėtų veiksmų, suinteresuoti asmenys D. Š., UAB „Adampolis“, antstolis R. K

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos I. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos I. Š. skundą dėl antstolio R. K. neteisėtų veiksmų, suinteresuoti asmenys D. Š., UAB „Adampolis“, antstolis R. K..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. pareiškėja skundu prašė įpareigoti antstolį R. K. per 7 dienas nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti jai informaciją apie vykdomosiose bylose Nr. 0055/17/00787 ir Nr. 0055/17/00789 iš D. Š. išieškotą turtą bei lėšas, jų vertę ir dydį, išieškoto turto ir lėšų kilmę, jų paskirstymą ir išmokėjimą išieškotojui bei šiuos procesinius veiksmus patvirtinančių dokumentų kopijas. Nurodė, kad yra skolininko D. Š. sutuoktinė. 2017-07-17 ji kreipėsi į antstolį dėl minėtos informacijos pateikimo, antstolis šį prašymą gavo 2017-07-19. Pareiškėja antstolio atsakymą gavo tik 2017-09-14. Antstolis prašomos informacijos nesuteikė. Pareiškėjos teigimu, ji yra suinteresuotas asmuo, nes išieškojimas galimai vykdomas iš jos turto, kuris sutuoktiniams priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise.
 2. Antstolis su pareiškėjos skundu nesutiko. Nurodė, kad pareiškėja nėra skolininko atstovė, todėl jai negali būti teikiama informacija apie vykdomąją bylą. Pareiškėja pati nurodė, kad sutuoktinis neteikia jai informacijos, todėl laikytina, kad antstolis saugojo skolininko teisę į privatų gyvenimą ir savo pareigas atliko tinkamai.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 spalio 27 d. nutartimi pareiškėjos skundą atmetė.
 2. Teismas nurodė, kad įstatymas numato, jog Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau –CPK) 56 straipsnis vykdymo procese taikytinas, todėl ir nagrinėjamu atveju I. Š. suteikti įgaliojimai veikti skolininko vardu vykdomosiose bylose vertintini vadovaujantis minėta teisės norma. Byloje nesant duomenų apie skolininko ir I. Š. atstovavimo santykius, pareiškėjos prašymas yra nepagrįstas, antstolio veiksmai laikytini teisėtais.
 3. Teismas taip pat nurodė, kad nors pareiškėja teigia, kad vykdymo veiksmai gali įtakoti ir jos turtinę padėtį, todėl ji yra suinteresuotas asmuo, tačiau toks pareiškėjos teiginys nėra pagrįstas. Ji nėra bendraskolininkė, o byloje nėra duomenų, kad iš jos, kaip skolininko sutuoktinės, turto, būtų vykdomas išieškojimas. Jei antstolis atliktų vykdymo veiksmus, susijusius su pareiškėjos turtu, jis privalėtų apie juos informuoti pareiškėją, tačiau šiuo metu nėra duomenų, kad tokie veiksmai atliekami.
 4. Teismas pažymėjo, kad CPK 10 straipsnio 1 dalis numato, kad visa išnagrinėtos civilinės bylos ir vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus medžiagą tų bylų, kurios buvo išnagrinėtos uždarame teismo posėdyje, yra vieša ir su ja susipažinti gali ir byloje nedalyvavę asmenys. Jie turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka daryti bylos medžiagos kopijas ir išrašus. Tokią teisę šie asmenys įgyja, kai sprendimas ar teismo procesą užbaigianti nutartis įsiteisėja, o jeigu byla gali būti nagrinėjama kasacine tvarka, – ją išnagrinėjus kasacine tvarka arba pasibaigus apskundimo kasacine tvarka terminui. Su vykdomosios bylos medžiaga galima susipažinti, kai sprendimas yra įvykdytas. Taigi, pareiškėja, nesanti skolininko atstove vykdymo procese, susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga galės skolininkui įvykdžius sprendimą (padengus skolą).
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 27 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjos skundą tenkinti. Atskirąjį skundą grindžia argumentais:

67.1. Teismas visiškai ignoravo pareiškėjos skunde išdėstytus išsamius paaiškinimus, jog dėl informacijos suteikimo apie atliktus išieškojimus iš pareiškėjos sutuoktinio D. Š. (išieškojimo apimties ir turto / lėšų kilmę) kreipėsi ne kaip skolininko atstovė (veikianti pagal įgaliojimą), o kaip suinteresuotas asmuo, nes atlikti išieškojimai tiesiogiai susiję su pareiškėjos (ir jos mažamečių vaikų) interesais. Be to, išieškojimai galimai neteisėtai atlikti ir iš pareiškėjai priklausančio turto.

77.2. Priešingai nei deklaratyviai nurodė antstolis ir visiškai nepagrįstai tą atkartojo pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, vykdymo proceso dalyviai yra ne tik vykdymo proceso šalys - išieškotojas ir skolininkas, bet ir asmenys, kuriems vykdomi veiksmai sukelia ar gali sukelti teisinius padarinius, t. y. suinteresuoti asmenys vykdymo procese (CPK 633 str.). Tą pirmosios instancijos teismas akivaizdžiai ignoravo, teigdamas, jog pareiškėja turėjo pateikti atstovavimą patvirtinančius dokumentus, o to nepadariusi - neva pareiškėja neturi teisės susipažinti su prašoma suteikti informacija.

87.3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.88 str. aiškiai nurodoma, kad bendroji sutuoktinių nuosavybė yra pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai ir kitos išmokos. Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į jo asmeninį turtą, į jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat į jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 straipsnio 1 dalis). Pareiškėja nebuvo informuota apie išieškojimą iš bendro turto, nebuvo įtraukta į jokį procesą dėl D. Š. dalies bendrame turte nustatymo, nebuvo suteikta jokia informacija, ar išieškant iš šio turto buvo laikomasi CPK 736-737 numatytos išieškojimo tvarkos, ar buvo išieškota tik iš D. Š. dalies, o ne iš viso bendro turto.

98. Suinteresuotas asmuo (skolininkas) D. Š. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pareiškėjos skundą tenkinti. Nurodo, kad nuo 2017 metų birželio mėnesio pagal antstolio minimose vykdomosiose bylose priimtus patvarkymus skolininko darbdavys UAB „TDS Group“ kas mėnesį atlieka išskaitas iš jo darbo užmokesčio ir lėšas perveda į antstolio sąskaitą. Taip pat antstolis liepos mėnesį pagal vykdomuosius dokumentus atliko išieškojimo veiksmus iš UAB „Adampolis“ ir UAB „Adampolis NT“ skolininkui skirtų dividendų. Pagal norminį reglamentavimą šios lėšos yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, tačiau apie atliktus išieškojimo veiksmus iš skolininko ir pareiškėjos bendro turto/ lėšų antstolis pareiškėjos neinformavo nei iš karto po to, kai buvo priimti atitinkami patvarkymai, nei tuomet, kai pareiškėja kreipėsi į antstolį dėl informacijos suteikimo. Be to, kaip seka iš pareiškėjos skundo turinio, išieškojimas iš skolininko ir pareiškėjo bendro turto antstolio atliktas pažeidžiant išieškojimą iš bendro turto (kai išieškojimas vykdomas pagal asmeninę skolininko prievolę) reglamentuojančių teisės aktų nustatytą tvarką (CPK 667 str., 736-737 str.). Skolininko nuomone, pareiškėjos prašymas įpareigoti antstolį suteikti jai oficialią informaciją apie atliktus išieškojimo veiksmus iš jos sutuoktinio yra visiškai pagrįstas ir teisėtas, todėl turėtų būti patenkintas.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.
 2. Teismas nurodo, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (LR antstolių įstatymo 3 str. 2 d.). Teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas, kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą.
 3. Pareiškėja ginčija antstolio atsisakymą suteikti jai informaciją apie jos sutuoktinio atžvilgiu atliekamus vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje.
 4. Pareiškėjos teigimu, ji ir skolininkas turi bendrąja nuosavybe priklausančio turto, todėl antstolis galimai atlieka išieškojimo veiksmus net tik iš skolininko asmeninio turto, bet ir iš pareiškėjai priklausančio turto. Todėl, pareiškėjos manymu, ji kaip suinteresuotas asmuo turi teisę susipažinti vykdomąja byla.
 5. Teisę susipažinti su vykdomąja byla turi tik vykdymo proceso šalys – išieškotojai, skolininkai (CPK 639, CPK 643 str.). Įstatymas nenumato kitiems asmenims, manantiems, kad jų teisės pažeistos, susipažinti su vykdomąją byla. Tik tai tais atvejais, kai sprendimas yra įvykdytas, nedalyvavę byloje asmenys turi teisę susipažinti su vykdomąja byla (CPK 10 str. 1 d.).
 6. Kaip teisingai pirmosios instancijos teismas nurodė, pagal CPK 643 str. 1 dalį skolininkas turi teisę dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus, o pagal šio straipsnio 2 dalį susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą. CPK 599 straipsnio 1 dalis numato, jog išieškotojo ar skolininko atstovais vykdymo procese gali būti advokatai, advokato padėjėjai arba kiti asmenys, kurių įgaliojimai įforminti CPK 57 straipsnyje nustatyta tvarka. Pagal CPK 57 straipsnio 1 dalį, atstovo pagal pavedimą teisės turi būti išreikštos įstatymų nustatyta tvarka išduotame ir įformintame įgaliojime. Fizinių asmenų duodami įgaliojimai patvirtinami notarine tvarka, išskyrus Civiliniame kodekse numatytus atvejus, kai įgaliojimo patvirtinimas yra prilyginamas notariniam jo patvirtinimui (CPK 57 str. 2 d.). Taigi tik turėdama skolininko įgaliojimą, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka, galėtų susipažinti su vykdomąją byla bei atlikti kitus veiksmus skolininko vardu. Tuo tarpu antstolis, leisdamas susipažinti su vykdomąja byla neįgaliotiems asmenims, pažeistų vykdymo procesą reglamentuojančias nuostatas bei tokiu būdu atskleistų privačią informaciją apie skolininką.
 7. Pareiškėjos atskirojo skundo argumentai, kad antstolis neteisėtai areštavo ne tik skolininko asmeninį turtą, bet ir pareiškėjai priklausantį turtą, šio skundo nagrinėjimui neturi reikšmės, kadangi šioje byloje sprendžiamas klausimas ar pagrįstai antstolis vykdomosiose bylose Nr. 0055/17/00787 ir Nr. 0055/17/00789 atsisakė suteikti informaciją pareiškėjai apie iš pareiškėjos sutuoktinio D. Š. išieškotą turtą bei lėšas, jų vertę ir dydį, išieškoto turto ir lėšų kilmę, jų paskirstymą ir išmokėjimą išieškotojui. Atitinkamai suformuluotas ir pareiškėjos skundo dalykas. Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas šią bylą negali išeiti už šios bylos ribų, todėl šie klausimai nenagrinėtini šioje byloje. Išaiškintina, tiek pareiškėjai, tiek ir skolininkui, kuris sutinka su atskiruoju skundu, jog tuo atveju, jei antstolis nepagrįstai areštavo pareiškėjai asmenine nuosavybės teise priklausantį turtą ar atlieka iš šio turto išieškojimo veiksmus išieškotojo naudai, ar nesilaikė CPK 667 str. 3 d. numatytos tvarkos išieškant iš bendrąja nuosavybe priklausančio turto ir tokiu būdu pažeidė pareiškėjos ir skolininko teisėtus interesus, jie turėtų CPK nustatyta tvarka skųsti šiuos antstolio veiksmus kartu pateikiant visus įrodymus, pagrindžiančius pareiškėjos nurodomus argumentus. Šiuo atveju pareiškėja nėra laikoma šios bylos suinteresuotu asmeniu, kadangi byloje nenustatyta, kad jos atžvilgiu būtų atliekami, kokie nors veiksmai vykdomojoje byloje, o vien prašymo pateikimas susipažinti su vykdomąja byla nesuteikia jai suinteresuoto asmens statuso. Priešingu atveju suinteresuotu asmeniu galėtų būti kiekvienas asmuo pageidaujantis susipažinti su vykdomąja byla, kas pažeistų skolininko teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą.
 8. Esant išvardintoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmos instancijos nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 27 d. nutartį nepakeistą.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

13Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai