Byla 2-610-372/2011

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant Kristinai Bagdonienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Mariui Ramanauskui, atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovei Ž. R., atsakovei I. M., jos atstovui adv. Kęstučiui Jonaičiui,

2žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės UAB „Šiaulių apželdinimas“ ieškinį atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, ūkininkei I. M. ir I. M. žemės ūkio įmonei dėl viešojo pirkimo procedūrų neteisėtumo ir sutarties pripažinimo negaliojančia ir

Nustatė

3Ieškovo atstovas prašo patenkinti patikslintą ieškinį ir : 1) pripažinti atsakovo - Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vykdyto Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos viešojo pirkimo procedūros metu priimtą sprendimą atmesti ieškovo - UAB "Šiaulių apželdinimas" pasiūlymą neteisėtu, pažeidžiančiu Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio nuostatas, įtvirtinančias skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principus, bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintus protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus ir panaikinti šį sprendimą; 2) pripažinti atsakovo - Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vykdyto Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos viešojo pirkimo procedūros metu priimtą sprendimą nutraukti šio viešojo pirkimo procedūras, neteisėtu, pažeidžiančiu Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio nuostatas, įtvirtinančias skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principus, bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintus protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus ir panaikinti šį sprendimą. 3) pripažinti atsakovo - Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vykdyto Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos viešojo pirkimo procedūros metu priimtą sprendimą organizuoti (tęsti) Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos viešojo pirkimo procedūras apklausos būdu, neteisėtu, pažeidžiančiu Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio nuostatas, įtvirtinančias skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principus, bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintus protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus ir panaikinti šį sprendimą. 4) pripažinti atsakovų - Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir ūkininkės I. M. ir I. M. žemės ūkio įmonės sudarytą tarpusavio sutartį dėl Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos pirkimo negaliojančia.; 5) priteisti iš atsakovų - Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir I. M., bei I. M. žemės ūkio įmonės, ieškovo - UAB "Šiaulių apželdinimas" naudai patirtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Ieškovo atstovas nurodė, kad priimdama sprendimą atmesti ieškovo siūlymą dėl per didelės kainos, perkančioji organizacija to nemotyvavo. Prieš tai dalyvavęs ankstesniame konkurse, ieškovas žinojo visas kainas, todėl taip pat žinojo, kad jo siūlomos kainos yra ne per didelės. Tą pačią dieną pranešdamas apie ieškovo pasiūlymo atmetimą ir apie konkurso nutraukimą, atsakovas atėmė galimybę ieškovui tinkamai pateikti pretenzijas. Ieškovo atstovas nurodo, kad atmesdamas visų tiekėjų siūlymus, nutraukdamas konkursą ir nedelsiant kviesdamas juos dalyvauti apklausos procedūrose, atsakovas neteisėtai juos spaudė sutikti teikti paslaugas už mažesnes kainas, nei jų savikaina. Ieškovas nurodo, kad atsakovas ignoravo jo pretenziją, jos iš viso nenagrinėjo. Ieškovui tapo žinoma, kad sutartyje su I. M. ūkiu fiksuota kaina yra didesnė, nei ji siūlė konkurso metu. Ieškovo atstovas teigia, kad atsakovė I. M. savo paslaugas ir darbus pasiūlė už neįprastai mažą kainą. Tokiu atveju perkančioji organizacija turėjo pareikalauti, kad pastaroji pagrįstų siūlomą kainą. Atsakovo reikalavimu atsakovė I. M. raštu nurodė turimų automobilių charakteristikas, kurios ieškovui atrodo komiškos. Atsakovas nesidomėjo, ar transporto priemonės sertifikuotos, ar jos perdirbtos, saugios eksploatuoti, nekelia pavojaus. Atsakovas nesiaiškino, ar atsakovė iš viso turi leidimą užsiimti šiukšlių vežimu. Ieškovas teigia, kad atsakovas neišsiaiškino bent minimalių I. M. žemės ūkio įmonės kvalifikacinių reikalavimų. Perkančioji organizacija negalėjo kviesti I. M. dalyvauti kainų apklausos procedūroje, kadangi ji dar pirmosios pirkimo procedūros metu nepagrindė savo techninio pajėgumo bei kainų.

4Atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovė prašo ieškinį atmesti. Ji nurodė, kad į ieškovo 2010-05-03 pretenziją buvo neatsakyta, kadangi buvo baigtas pirkimas ir viešųjų pirkimų komisija baigė darbą. Atstovė nurodė, kad perkančioji organizacija nagrinėja tik tas pretenzijas, kurios yra gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. Šiame konkurse sutartis nebuvo sudaryta, kadangi pirkimas buvo baigtas atmetus visų tiekėjų pasiūlymus.. Ji nurodė, kad savivaldybė, norėdama nupirkti ginčijamą paslaugą, dviems metams turėjo 200000 Lt. Buvo žinoma, kad tai yra maksimalus 2010 metų biudžeto asignavimas. Vieneriems metams buvo skirta 100000 Lt. Tuo tarpu ieškovas siūlė atlikti paslaugas už 179995,24 Lt metams. Atmetus visų tiekėjų siūlymus, atsakovas pabaigė pirkimą, informavo apie tai visus tiekėjus. Atstovė nurodo, kad įstatymai nedraudžia skubiai organizuoti apklausą, tačiau ir joje ieškovo pasiūlymas sudarė 169015,49 Lt. Pats ieškovas patvirtino, kad mažinti kainą rezervų nebeturi. Atsakovė I. M. įmonė pasiūlė mažiausią kainą, kuri beveik sutapo su perkančiosios organizacijos galimybėmis.. Ieškovui buvo žinoma apie sudarytą pretendentų eilę, o sutartis buvo pasirašyta, pasibaigus pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminui.

5Atsakovė I. M. nurodė, kad ji dalyvavo konkurse ir perkančiajai organizacijai pateikė duomenis apie turimas transporto priemones. Tai pat ji pateikė savo įkainius. Ji nurodė, kad jos pasiūloma kaina buvo reali, tokiomis pat kainomis ji dirba ir kituose miestuose, kur laimėjo konkursus. Atsakovė nurodė, kad jai nebūtinos išlaidos dideliam darbuotojų skaičiui išlaikyti, nes iš esmės dirba šeimos nariai. Jokių sutarčių dėl šiukšlių išvežimo atsakovei nereikia sudarinėti, nes jas kompostuoja savo ūkyje ir vėliau naudoja kaip trąšas. Vandenį naudoja iš tvenkinių, todėl mokėti už jį nereikia. Atsakovė nurodė, kad ieškovo atstovas nepagrįstai reiškia pretenzijas dėl jos kvalifikacijos.. Jokių pretenzijų perkančioji organizacija nereiškė, nors vasara buvo labai sunki, teko daug dirbti. Atsakovė nurodė, kad pagal sutartį gautų lėšų užtenka, įmonė net gauna nedidelį pelną. Ji nurodė, kad įmonė yra reguliariai tikrinama, tame tarpe ir mokesčių inspekcijos. Jokių atlyginimų vokeliuose nemoka.

6Ieškinys atmestinas.

7Teismas nustatė, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija organizavo supaprastintą atvirą konkursą „Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslauga“. Konkurse paraiškas pateikė 4 tiekėjai. UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Želvena“ pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, UAB „Šiaulių apželdinimas“ pasiūlymas atmestas dėl per didelės kainos, ūkininkė I. M. nepagrindė savo nurodytų kainų. Nebelikus tiekėjų, konkursas buvo nutrauktas, o paslauga buvo perkama apklausos būdu. Atsakovė I. M. pateikė pasiūlymą už mažiausią kainą, todėl su ja buvo sudaryta sutartis. Dėl viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo.

8Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje numatyti atvejai, kai pirkimas pasibaigia. Vienas iš šių – kai atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai. Kaip matyti iš teismui pateiktų įrodymų, Supaprastintame atvirame konkurse “Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslauga” pageidavo dalyvauti 4 tiekėjai : UAB “Želvena”, UAB “Auksinis varnas”, UAB “Šiaulių apželdinimas” ir ūkininkė I. M., bei I. M. žemės ūkio įmonė ( 103-104 b.l., 1 t.). UAB “Auksinis varnas” ir UAB “Želvena” pateiktus pasiūlymus viešojo pirkimo komisija atmetė kaip neatitinkančius pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (126–127, 1 t.). Komisija, pasinaudodama savo teise, pareikalavo, kad ūkininkė I. M. pagrįstų savo pasiūlymo įkainius, pateikiant kiekvieno įkainio lokalinę sąmatą pagal pridedamą lokalinės sąmatos pateikimo pavyzdį. Tiekėja to nepadarė, todėl perkančioji organizacija pagrįstai atmetė ūkininkės I. M. pateiktą pasiūlymą (138 b.l., 1 t.). Tiekėjo UAB “Šiaulių apželdinimas” pasiūlymas buvo atmestas dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos ( 135–136 b.l., 1 t.). Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatyta galimybė perkančiajai organizacijai atmesti paraiškas ir pasiūlymus. Teismas sprendžia, kad pagal nurodytus motyvus atsakovas nepažeidė šio įstatymo normų. Jis neturi galimybės skirti konkursui lėšų daugiau, nei numatyta savivaldybės biudžete. Būdama rūpestinga ir atidi bei protingai naudodama savivaldybės biudžeto lėšas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos viešojo pirkimo komisija 2010-01-20 Nr.TVPP–23 nutarimu nusprendė supaprastinto atviro konkurso būdu pirkti šią paslaugą, tačiau tam skyrė apie 200000 Lt 2 metams (56–57 b.l., 1 t.). Vienintelis tiekėjas, formaliai atitikęs visus įstatymo reikalavimus, buvo ieškovas UAB “Šiaulių apželdinimas”, tačiau atplėšus vokus, paaiškėjo, kad ieškovas savo paslaugas siūlė už 179995,24 Lt (100–101 b.l., 1 t.). Teismas sprendžia, kad atsakovas turėjo pagrindo ginti viešąjį interesą ir taupiai naudoti savivaldybės biudžeto lėšas, kurios priėmus ieškovo pasiūlymą, kuriuo per 1 metus būtų praktiškai sunaudotos 2 metų lėšos.. Dėl per mažos kainos.

9Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos viešojo pirkimo komisijos 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.TVPP-136 , atliekant paslaugos pirkimą apklausos būdu (pasiūlymą vertinant pagal mažiausios kainos kriterijų), nustatyta, kad ūkininkė I. M. ir I. M. individuali veikla pasiūlė tiekti paslaugą už 114958,64 Lt ( 67–68 b.l.,2 t.). Ieškovo pasiūlymas sudarė 169015,49 Lt (70 b.l., 2 t.). Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr.1S-96 “Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų nepagrįstai mažos kainos sąvokos apibrėžimo” 1 punkte nurodyta, kad pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų nepagrįstai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo-pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui. Atsakovės I. M. pasiūlymas nebuvo 30 ir daugiau procentų mažesnis nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirtų lėšų. Kaip jau nurodyta, atsakovas turėjo galimybę disponuoti tik 200000 Lt suma dviems metams. Atsakovės I. M. galutinis siūlymas sudarė 108958,64 Lt vieneriems metams (76 b.l., 2 t.). Teismas sprendžia, kad atsakovė I. M., pasirašiusi su Šiaulių miesto savivaldybe Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos sutartį ( 89-91 b.l., 2 t.), ją vykdė tinkamai. Duomenų apie tai, kad darbai nebūtų atliekami ar jie būtų atliekami ne pagal sutartyje numatytas apimtis, nėra. Tokiu atveju konkliudentiniais atsakovės veiksmais nenuginčijamai įrodyta, kad atsakovės pasiūlymo kaina buvo protinga, nebuvo nepagrįstai maža. Teismas sprendžia, kad būtent ieškovas šiuo atveju nebuvo pakankamai rūpestingas ir nesiekė atlikti darbų kuo mažesnėmis kainomis. Teismui ieškovo atstovas nurodė, kad būtent jis privalėjo būti šio konkurso laimėtojas ir atlikti darbų už tiek, kiek skirta lėšų. Teismui pripažįsta neteisingais ieškovo teiginius , kadangi tokiu atveju miesto gėlynai būtų įrengiami ir prižiūrimi tik iš dalies. Sunaudojus 100000 Lt sumą, ieškovas atliktų darbų toliau nebevykdytų. Tai pažeistų viešąjį interesą ir atimtų galimybę miesto bendruomenės nariams gauti tinkamą paslaugą. Pagal suformuotą teismų praktiką, vienas iš viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo tikslų yra racionalus lėšų panaudojimas. Būtent šis tikslas yra įgyvendintas šiame konkurse, sudarant tarp atsakovų sutartį.

10Pripažinus, kad atsakovų sudaryta sutartis buvo vykdoma tinkamai, teismas sprendžia, kad ieškovas nepagrįstai reiškia pretenzijas dėl atsakovės ūkininkės I. M. ūkio kainų pagrindimo. Ieškovo pateiktose pastabose ( teismui jos įvardintos kaip išvados) nurodoma, kad atsakovės ūkyje dirbo nelegalūs darbuotojai, ji atliekų neveždavo į sąvartyną, atlikinėjo darbus ne pagal technologinius reikalavimus, ne viską nurodė lentelėje “Paslaugų kainų sudedamosios dalys” (77-79 b.l., 2 t.), todėl nepagrįstai nurodė aiškiai per mažą paslaugos teikimo kainą. Teismas daro išvadą, kad byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovė pažeidinėjo įstatymus ir dėl to turėjo galimybę mažinti darbų įkainius. Kiekviena proceso šalis turi pateikti įrodymus, pagrindžiančius jos reikalavimus ar atsikirtimus į ieškinį (CPK 178 straipsnis). Ieškovas tokių įrodymų nepateikė.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teismas, spręsdamas dėl sandorio padarinių, turi tirti sutarties vykdymo eigą, jos vykdymo specifiką, įvykdymo laipsnį, galimus nuostolius dėl restitucijos taikymo, kitas reikšmingas aplinkybes ir pasirinkti restitucijos būdą, arba, esant išskirtinėms aplinkybėms, jos netaikyti. Šiame kontekste reikia atsižvelgti į Europos Sąjungos Direktyvos 2007/66 2 d straipsnį, pagal kurį peržiūros institucija gali nepripažinti sutarties negaliojančia, net jeigu ji buvo suteikta neteisėtai, jeigu nustatoma, kad dėl svarbių bendro intereso priežasčių reikėtų išsaugoti sutarties padarinius. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad šio ginčo atveju yra nesvarbu, iš kur gautų lėšų perkančioji organizacija, jei būtų patenkintas jo ieškinys dėl šalių sudarytos sutarties pripažinimo negaliojančia.. Ieškovo atstovas iš esmės nurodo, kad perkančioji organizacija privalėtų sudaryti sutartį su ieškovu jo pasiūlytomis sąlygomis. Tokiu atveju savivaldybė turėtų gauti papildomų lėšų, o ieškovas atliktų tik dalį darbų. Šias sąlygas jis išdėstė, pasisakydamas dėl aukščiau išanalizuotų konkurso sąlygų. Toks ieškovo reikalavimas yra ne tik neprotingas, nesąžiningas, neteisingas bet ir pažeidžiantis viešąjį interesą. Šiuo atveju nebūtų įgyvendintos Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio nuostatos.

12Ieškovo motyvas, kad su atsakove ūkininke I. M. ir I. M. žemės ūkio įmone negalėjo būti sudaryta sutartis, kadangi pastaroji neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, nepagrįstas. Ieškovo atstovas nurodė, kad atsakovė I. M. ir I. M. žemės ūkio įmonė neturėjo tinkamų transporto priemonių gėlynų tręšimui ir laistymui, nebuvo žinoma, ar jos turima technika yra sertifikuota, ar ji saugi eksploatuoti, nekelia pavojaus ja dirbantiems darbuotojams, todėl perkančioji organizacija turėjo atmesti jos pasiūlymą. Teismas sprendžia, kad pats faktas, kad tokią gėlininkystei sunkią vasarą atsakovė be priekaištų vykdė sutartį, rodo jos galimybes turėti tinkamas transporto priemones šiems poreikiams. Kiekviena transporto priemonė yra registruojama, reguliariai atliekamos jų techninės peržiūros. Transporto priemones tikrina todėl nėra pagrindo teigti, kad jos yra nesaugios eksploatuoti.

13Ieškovo motyvas, kad jis dar 2007 metais vykdė tuos pačius darbus, kurių įkainis buvo didesnis, nei 2010 metais nurodė atsakovė ūkininkė I. M., neįrodo, kad pastarosios veiksmai, nustatant žymiai mažesnius įkainius, gali būti laikomas antidempingu arba Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimais. Atsakovo I. M. nurodė, kad jos įkainiai yra mažesni dėl to, kad jai nebūtina samdyti daug darbuotojų (dirba pati ir jos šeimos nariai), gėlių daigus augina ūkyje, nurautus augalus veža ne į sąvartyną kaip šiukšles, o kompostuoja, vandenį ima ne iš vandentiekio, o iš ūkyje esančių tvenkinių. Šie atsakovės motyvai nebuvo nuginčyti. Dėl pretenzijų nagrinėjimo ir termino ieškiniui pateikti.

14Teismas sprendžia, kad klausimas dėl ieškinio senaties termino jau išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m,. rugpjūčio 26 d. nutartyje (46-48 b.l., 1 t.). Antrą kartą šis klausimas nebegali būti nagrinėjamas, kadangi ši kolegijos nutartis yra įsiteisėjusi, ji nebuvo skundžiama.

15Ieškovas pagrįstai teigia, kad atsakovas nenagrinėjo jo 2010-05-03 Nr.S-100-(1.19) pretenzijos ( 21-22 b.l., 1 t.), pranešdamas apie tai 2010-05-06 raštu Nr.S-1145-11 (8 b.l., 1 t.). Teismas pripažįsta, kad tokiais savo veiksmais atsakovo viešųjų pirkimų komisija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 941 straipsnio 2 dalies nuostatas. Tame pačiame viešųjų pirkimų komisijos posėdyje 2010-04-28 Nr.TVPP-126 buvo priimti du ieškovą liečiantys sprendimai – atmesti jo pateiktą pasiūlymą dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, ir pabaigti viešojo pirkimo procedūras (135-136 b.l., 1 t.). Formaliai atsakovas negalėjo 2010-04-29 nutarimu Nr.TVPP-128 pasirinkti pirkimo apklausos būdu ir kviesti dalyvauti apklausoje UAB “Želvena”, UAB “Šiaulių apželdinimas” ir ūkininkę I. M. ( 40-41 b.l., 2 t.), kol nebus išnagrinėta ieškovo pretenzija dėl 2010-04-28 nutarimų. Tačiau teismas sprendžia, kad ieškovui nebuvo užkirstas kelias dar kartą dalyvauti paslaugų pirkime. Jis turėjo galimybę realizuoti savo teises, kadangi perkančioji organizacija jį taip pat pakvietė dalyvauti apklausoje. Ieškovas šioje apklausoje dalyvavo, ką patvirtina pateikti įrodymai ( 66-68, 70, 80-82 b.l., 2 t.). Pranešimai apie tiekėjų eilės sudarymą buvo išsiųsti 2010-05-12 Nr.S-1197 ( 82 b.l., 2 t.). Ieškinys teismui buvo pateiktas 2010-05-21. Asmuo kaltas, jei atsižvelgiant į visas aplinkybes, jis nebuvo tiek rūpestingas ir atidus, kiek atitinkamomis sąlygomis tai buvo būtina, t.y. kaip būtų elgęsis bonus pater familias. Tokie ieškovo veiksmai iš esmės vertintini kaip siekis vilkinti paslaugos pirkimo procedūras, įvertinus tai, kad ši paslauga yra sezoninė, o sutartis su atsakove buvo sudaryta 2010-06-28 ( 89-94 b.l., 2 t.). Teismas konstatuoja, kad perkančiosios organizacijos atsisakymas išanalizuoti ieškovo 2010-05-03 pretenziją pažeidžia įstatymą, tačiau tai negali būti laikoma pagrindu naikinti tarp atsakovų sudarytą sutartį, kurios ½ dalis jau įvykdyta labai palankiomis perkančiajai organizacijai sąlygomis. Byloje nėra jokių įrodymų, kad ieškovas ketina kreiptis į teismą (23 b.l.,1 t.). Byla iš Lietuvos apeliacinio teismo grįžo tik 2010-09-06 ( 52 b.l., 1 t.). Tik tada atsakovams tapo žinoma, kad ieškovas yra kreipęsis į teismą. Kol vyko ginčai dėl ieškinio priėmimo, atsakovai ne tik spėjo pasirašyti sutartį, bet ir atsakovė ūkininkė I. M. bei I. M. žemės ūkio įmonė atliko labai daug darbų, numatytų šioje sutartyje.

16Atmetant ieškinį, iš ieškovo atsakovei I. M. priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, turėtos naudojantis advokato pagalba. (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Jos sudaro 2420 Lt (149–150 b.l., 2 t.). Iš ieškovo taip pat priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Jas sudaro 29,65 Lt.

17Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

19Ieškovo UAB „Šiaulių apželdinimas“ ieškinį atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, ūkininkei I. M. ir I. M. žemės ūkio įmonei dėl viešojo pirkimo procedūrų neteisėtumo ir sutarties pripažinimo negaliojančia atmesti.

20Priteisti iš ieškovo UAB „Šiaulių apželdinimas“ (įmonės kodas 144127089, buveinė Pagėgių g. 72, Šiauliai ) atsakovei I. M. 2420 Lt bylinėjimosi išlaidų.

21Priteisti iš ieškovo UAB „Šiaulių apželdinimas“ (įmonės kodas 144127089, buveinė Pagėgių g. 72, Šiauliai ) 29,65 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant... 2. žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės UAB... 3. Ieškovo atstovas prašo patenkinti patikslintą ieškinį ir : 1) pripažinti... 4. Atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovė prašo... 5. Atsakovė I. M. nurodė, kad ji dalyvavo konkurse ir perkančiajai... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Teismas nustatė, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija organizavo... 8. Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje numatyti atvejai, kai... 9. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Šiaulių miesto gėlynų... 10. Pripažinus, kad atsakovų sudaryta sutartis buvo vykdoma tinkamai, teismas... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teismas, spręsdamas... 12. Ieškovo motyvas, kad su atsakove ūkininke I. M. ir I. M. žemės ūkio įmone... 13. Ieškovo motyvas, kad jis dar 2007 metais vykdė tuos pačius darbus, kurių... 14. Teismas sprendžia, kad klausimas dėl ieškinio senaties termino jau... 15. Ieškovas pagrįstai teigia, kad atsakovas nenagrinėjo jo 2010-05-03... 16. Atmetant ieškinį, iš ieškovo atsakovei I. M. priteisiamos bylinėjimosi... 17. Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas... 19. Ieškovo UAB „Šiaulių apželdinimas“ ieškinį atsakovams Šiaulių... 20. Priteisti iš ieškovo UAB „Šiaulių apželdinimas“ (įmonės kodas... 21. Priteisti iš ieškovo UAB „Šiaulių apželdinimas“ (įmonės kodas... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...