Byla Ik-733-365/2011

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Stasio Gagio (pranešėjas) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas),

2sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,

3dalyvaujant pareiškėjos G. S. atstovei advokatei Agnei Bilotaitie ir atsakovo atstovei Daivai Giedraitei,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos G. S. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant M. S. ir E. S., dėl sprendimo panaikinimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėja G. S. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama: 1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. sprendimą Nr. A63-939-(3534)-(3.2.1-BR4), kuriuo atsisakyta pareiškėjai suteikti teisę pratęsti socialinio būsto, esančio ( - ), Vilniuje nuomos sutartį; 2) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatu bei patalpų komisijos 2010 m. birželio 2 d. posėdžio protokolo Nr. A16-337(2.1.7-AD4) 6 punktą, kuriuo pavesta savivaldybės įmonei Vilniaus miesto būstas teisės aktų nustatyta tvarka spręsti socialinio būsto atlaisvinimo klausimą nes pareiškėjos šeimos pajamos 4 194 Lt viršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą dydį; 3) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento socialinio būsto skyriaus 2010 m. birželio 9 d. sprendimą Nr. A51-13171-(2.11.3.8-SR3), kuriuo atsisakyta suteikti pareiškėjai teisę pratęsti socialinio būsto, esančio ( - ), Vilniuje, nuomos sutartį.

8Pareiškėja skunde ir patįslintame skunde (b. l. 1-6, 85-89) nurodė, kad pateikiant dokumentus dėl Socialinio būsto, pareiškėja buvo išsiskyrusi (įrašo Nr. 582, 2006 m. vasario 23 d.). Minėti duomenys yra skelbiami viešai, todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atsakinga už 2007 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 30-319 priėmimą, turėjo įvertinti minėtą aplinkybę, kadangi ji turėjo reikšmės ne tik sprendžiant klausimą dėl Socialinio būsto nuomos, bet kartu ir dėl bendrų šeimos pajamų, priimant ginčijamą sprendimą dėl Socialinio būsto nuomos sutarties nepratęsimo. Šeima yra laikoma ir tuo atveju, kai asmuo vienas augina vaikus, todėl laikytina, kad ji ir jos sūnus yra šeima, kurią sudaro du asmenys ir būtent tokios šeimos sudėties šeimos narių pajamos turi būti vertinamos. Tai, kad nebuvo įvertinas ištuokos faktas, nepanaikina šeimos, kaip reiškinio, Vyriausybė 2003 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 670, patvirtino Asmens (šeimos) metinių pajamų ir turto apskaičiavimo teikiant valstybės paramą būstui įsigyti, savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti tvarkos aprašą (toliau – ir Aprašas) prasme. Pareiškėja paaiškino, kad sprendžiant klausimą dėl teisės į Socialinį būstą, svarbus grynųjų šeimos pajamų apskaičiavimas. Kadangi pareiškėjos šeimą sudaro du asmenys, tai reikia skaičiuoti tik jų dviejų gaunamas pajamas. Šeimoje dirba tik ji, nes sūnus šiuo metu studijuoja, todėl vertinant šeimos pajamas reikšmingos tik jos gaunamos pajamos, kurios 2009 metais sudarė 23 060,49 Lt, o tai neviršija leistinos maksimalios pajamų ribos, numatytos Aprašo 2.1.2 punkte. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamento socialinio būsto skyrius vertindamas uždirbamas grynąsias pareiškėjos šeimos pajamas neteisingai pritaikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias grynųjų pajamų apskaičiavimą ir rėmėsi jos per 2009 m. uždirbtomis pajamomis, nors atsižvelgiant į pateikto prašymo pratęsti Socialinio būsto nuomos sutartį pateikimo datą (2010 m. gegužės 26 d.) grynosios šeimos pajamos turėjo būti vertinamos už 12 mėnesių laikotarpio terminą, skaičiuojant atbuline tvarka nuo prašymo pateikimo dienos. Tačiau net ir neteisingos metodikos taikymas apskaičiuojant grynąsias šeimos pajamas nepanaikina pareiškėjos teisės nuomotis Socialinį būstą, nes per 2009 m. uždirbtos pajamos (23 060,49 Lt) neviršijo Vyriausybės nustatyto leistino dydžio – 26 400 Lt.

9Pareiškėja atkreipė dėmesį į valstybės formuojamą politiką, kuria aiškiai išreiškiama Valstybės gera valia ir susirūpinimas nepasiturinčių asmenų, nežymiai pažeidusių nuomojamo Socialinio būsto sąlygas, iškeldinimu iš nuomojamų patalpų. Būtina atsižvelgti ir kokiomis sąlygomis ir kada buvo sudaryta socialinio būsto nuoma. Eilėje gauti socialinį būstą pareiškėja laukia nuo 1993 m. Socialinio būsto nuomos sutartis buvo sudaryta praėjus 14 metų. Pareiškėjos šeima jau ilgą laiką nuomojasi aukščiau minėtą būstą, jį laiko savo namais, deda maksimalias pastangas, kad gyvenamasis plotas būtų tinkamas gyventi, atliko ne vieną remontą, investavo daug lėšų, siekdama susikurti patogias ir bent minimalius reikalavimus tenkinančias gyvenimo sąlygas.

10Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą.

11Atsiliepime į skundą (b. l. 33-37) nurodė, kad Aprašo nuostatos įtvirtina socialinio būsto nuomininko pareigą kartą per trejus metus tikslinti ir savivaldos vykdomajai institucijai teikti duomenis apie šeimos pajamas ir turtą. Pareiškėja G. S. 2010 m. gegužės 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pateikė teisės aktų nustatytos formos Asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaraciją, kurioje, grafoje „šeimos narių skaičius“ nurodė - 3, grafoje „asmens pajamos“ nurodė 23 060, 49 Lt, o grafoje „šeimos narių pajamos“ – 7 534, 32 Lt. Taigi pareiškėja deklaracijoje nurodydama, jog jos šeimą sudaro trys asmenys, taip pat šeimos narių (buvusio sutuoktinio) pajamas pripažino, kad jos šeimos nariu taip pat laikytinas ir buvęs sutuoktinis. Šią aplinkybę patvirtina ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 2010 m. birželio 19 d. buto ( - ), Vilniuje, patikrinimo aktas bei 2010 m. rugsėjo 14 d. Gyventojų registro išrašas, kuriame nurodoma, jog gyvenamąją vietą bute ( - ), Vilniuje yra deklaravę trys asmenys: G. S., E. S., M. S..

12Atsakovas pažymėjo, kad Civilinio kodekso 6. 588 straipsnio 1 dalis nesieja santuokos buvimo fakto, vertinant, ar asmuo yra atitinkamo nuomininko šeimos narys. Pareiškėjos buvęs sutuoktinis, faktiškai gyvendamas išnuomotame socialiniame būste pagrįstai ir teisėtai laikytinas pareiškėjos šeimos nariu. Asmenys, siekiantys gauti socialinį būstą turi atitikti dvi pagrindines Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatyme (toliau – ir Įstatymas) nustatytas sąlygas neturėti Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto (arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų) ir, metinės pajamos bei turtas prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimo metus yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius ir jų apskaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė. Įvertinus pareiškėjos 2010 m. gegužės 3 d. pateiktą turto ir pajamų deklaraciją buvo nustatyta, jog pareiškėjos šeimos pajamos 4 194 Lt viršija Vyriausybės nustatytą dydį, todėl socialinio būsto nuomos sutartis su pareiškėja negali būti pratęsta.

13Atsakovas paaiškino, kad pagal Įstatymo 4 straipsnio 1 dalį gaunamos pajamos apskaičiuojamos pagal pajamas gautas per kalendorinius metus. Ginčo santykius reglamentuojantys teisės aktai nenumato jokių išimčių nuomoti socialinį būstą kitokia tvarka nei nustatyta Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatyme ir jį detalizuojančiuose poįstatyminiuose teisės aktuose. Įstatymas nenumato jokių išimčių (išskyrus 11 str. 3 d. ), kad Savivaldybė galėtų suteikti socialinį būstą asmenims, kurie neatitinka Įstatymo 8 straipsnyje numatytų kriterijų.

14II.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 24 d. sprendimu pareiškėjos G. S. skundą patenkint iš dalies. Panaikino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2010 m. rugpjūčio 18 d. sprendimą Nr. A63-939-(3534)-(3.2.1-BR4) ,,Dėl socialinio būsto nuomos sutarties pratęsimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento socialinio būsto skyriaus 2010 m. birželio 9 d. sprendimą Nr. A51-13171-(2.11.3.8-SR3) ,,Dėl socialinio būsto nuomos sutarties pratęsimo“. Administracinę bylą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų komisijos 2010 m. birželio 2 d. protokolinį sprendimą nutraukė.

16Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 30-319 „Dėl socialinio būsto išnuomojimo G. S. ir J. J.“ įpareigojo viešąją įstaigą „Vilniaus butai“ per mėnesį nuo minėto įsakymo pasirašymo dienos sudaryti socialinio būsto numos sutartį su pareiškėja G. S., pastarosios šeimai išnuomojant dviejų kambarių 43,41 kv.m bendrojo ploto butą, esantį ( - ), Vilniuje. Viešoji įstaiga „Vilniaus butai“ ir pareiškėja G. S. 2007 m. kovo 9 d. sudarė socialinio būsto, esančio ( - ), Vilniuje nuomos sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu viešoji įstaiga išnuomojo, o pareiškėja G. S. išsinuomojo dviejų kambarių, 43,41 kv.m bendrojo ploto butą, esantį ( - ), Vilniuje. Pareiškėja 2010 m. gegužės 26 d. pateikė Vyriausybės nustatytos formos prašymą pratęsti aukščiau minėtą socialinio būsto sutartį. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamento socialinio būsto skyrius 2010 m. birželio 9 d. raštu Nr. A51-13171 (2.11.3.8-SR3), atsisakė patenkinti pareiškėjos prašymą. Pareiškėja 2010 m. birželio 29 d. pateikė skundą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, 2010 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. A63-939-(3534)-(3.2.1-BR4) nurodė, jog pareiškėjos šeimos pajamos 2009 m. buvo didesnės nei yra leidžiama ir numatyta 2003 m. gegužės 28 d. Vyriausybės nutarime Nr. 670. Prie rašto pridėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatu bei patalpų komisijos 2010 m. birželio 2 d. posėdžio protokolą Nr. Al6-337(2.1.7-AD4).

17Teismas analizavo Įstatymo 11 straipsnio 4 dalies, Aprašo, Įstatymo 2 dalies 8 punkto, Civilinio kodekso 6.588 straipsnio 1 dalies nuostatas.

18Teismas nustatė, kad pareiškėja išsituokusi 2006 m. vasario 23 d.

19Teismas nurodė, kad žodis sugyventinis yra apibrėžiamas kaip kartu gyvenantys nesusituokę asmenys, vedantys bendrą ūkį. Duomenų, kad pareiškėja su E. S. vestų bendrą ūkį nėra. Todėl teismas padarė išvadą, jog atsakovas nepagrįstai buvusį pareiškėjos sutuoktinį laikė šeimos nariu ir, spręsdamas klausimą dėl Socialinio būsto sutarties pratęsimo, neteisėtai prie šeimos pajamų priskaičiavo ir buvusio pareiškėjos sutuoktinio gautas už 2009 m. išmokas. Byloje pateikta medžiaga paneigia atsakovo teiginius, kad ištuokos faktas nebuvo žinomas.

20Teismas nurodė, kad pagal Įstatymo 11 straipsnio 3 dalį, sprendimą išnuomoti socialinį būstą priima savivaldybės vykdomoji institucija, o pagal Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir 29 straipsnio 1 dalį, tokia institucija yra būtent savivaldybės administracijos direktorius. Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisija nėra savivaldybės vykdomoji institucija ir ji negali priimti sprendimo dėl socialinio būsto išnuomojimo. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijos 2010 m. birželio 2 d. protokoliniu sprendimu nėra nustatomos, pakeičiamos ar naikinamos tam tikros pareiškėjo teisės ar pareigos, jis nesukelia pareiškėjai jokių teisinių pasekmių. Remiantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijos nuostatų 4 punktu, šis Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijos protokolinis sprendimas sukelia pasekmes atitinkamiems Vilniaus miesto savivaldybės padaliniams. Šis protokolinis sprendimas tėra rekomendacinio pobūdžio, o remiantis Įstatymu bei Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijos nuostatų 7.2 ir 22 punktais, galutinį sprendimą dėl socialinio būsto išnuomojimo priima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Teismas padarė išvadą, kad Vilniaus miesto savivaldybės Negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų komisijos 2010 m. birželio 2 d. protokolinis sprendimas neskundžiamas ir byla šioje dalyje nutrauktina.

21III.

22Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

23Apeliacinis skundas (b. l. 116-119) grindžiamas šiais argumentais:

241. Byloje nėra jokių duomenų, jog atsakovui socialinio būsto nuomos sutarties sudarymo metu buvo žinoma pareiškėjos ištuokos aplinkybė. Iš pareiškėjos 2010 m. rugpjūčio 30 d. skundo matyti, kad pareiškėja net neįrodinėja, jog buvo pateikusi duomenis apie ištuoką, remiasi atsakovo aplaidumu ir atsakomybe.

252. Pareiškėja neginčijo 2007 m. vasario 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-319 ta dalimi, kuria buvo nuspręsta išnuomoti gyvenamąsias patalpas trijų asmenų šeimai (1.1. punktas).

263. Aprašo 12 ir 13 punktų nuostatos įtvirtina socialinio būsto nuomininko pareigą kartą per trejus metus tikslinti ir savivaldos vykdomajai institucijai teikti duomenis apie šeimos pajamas ir turtą.

27Pareiškėja G. S. 2010 m. gegužės 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pateikė teisės aktų nustatytos formos Asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaraciją kurioje, grafoje „šeimos narių skaičius“ nurodė - 3, grafoje „asmens pajamos“ nurodė 23 060, 49 Lt, o grafoje „šeimos narių pajamos“ - 7534, 32 Lt. Taigi pareiškėja deklaracijoje nurodydama, jog jos šeimą sudaro trys asmenys, taip pat šeimos narių (trečiojo asmens E. S.) pajamas pripažino, kad jos šeimos nariu taip pat laikytinas ir trečiasis asmuo E. S..

28Už duomenų teisingumą yra atsakinga pati pareiškėja. Atsakovas neturėjo jokio pagrindo suabejoti dėl pareiškėjos šeimos sudėties.

294. Aplinkybę, jog E. S. yra pareiškėjos šeimos narys, patvirtina SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 2010 m. birželio 19 d. buto ( - ), Vilniuje patikrinimo aktas, 2010 m. rugsėjo 14 d. Gyventojų registro išrašas.

30E. S. nuo 2007 gegužės 15 d. (nuomos sutartis sudaryta 2007 m. kovo 9 d.) iki šiol yra deklaravęs gyvenamąją vietą minėto socialinio būsto adresu.

315. Savivaldybė, vykdydama Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 17 dalyje numatytą priskirtąją funkciją – valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymas, socialinių būstų suteikimas, privalo patikrinti ir užtikrinti, kad asmuo, kuriam yra suteikiamas socialinis būstas, atitinka Įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje ir 8 straipsnyje nustatytas privalomas sąlygas.

32Įstatymas nenumato jokių išimčių (išskyrus 11 str. 3 d.), kad Savivaldybė galėtų suteikti socialinį būstą asmenims, kurie neatitinka Įstatymo 8 straipsnyje numatytų kriterijų. Tuo atveju, kai asmenys, pateikę prašymą išsinuomoti socialini būstą, neatitinka Įstatymo 8 straipsnyje numatytų sąlygų, jiems socialinis būstas negali būti išnuomotas, kadangi tuo būtų pažeidžiamos ir trečiųjų asmenų, laukiančių eilėje bei atitinkančių Įstatymo nustatytus kriterijus socialiniam būstui gauti, teisės bei teisėti interesai.

33Pareiškėja G. S. su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

34Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 134-144) nurodė, kad:

351. Pareiškėja, neturėdama teisinio išsilavinimo, negalėjo žinoti, ar buvęs sutuoktinis Valstybės paramos būstui įsigyti arba išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 8 dalies prasme turėtu patekti į šeimos sąvoką.

362. Vilniaus miesto savivaldybės administracija turėjo pareigą įsitikinti, ar pareiškėjos pateikta Asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaracija atitinka tikrovę. Pagal Gyventoju turto deklaravimo įstatymo 8 straipsnį mokesčių administratorius tikrina, ar deklaracijose nurodyti duomenys yra teisingi, kaupia ir saugo pateiktas deklaracijas bei iš kitu šaltiniu gautus duomenis apie gyventoju turimą turtą.

373. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 2010 m. birželio 29 d. gavusi pareiškėjos skundą, sužinojusi apie realią G. S. šeimos sudėtį, privalėjo ištaisyti Asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaracijoje atsiradusias klaidas, perskaičiuoti G. S. šeimos narių skaičių bei šeimos narių gaunamas pajamas bei priimti atitinkamus sprendimus.

38Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu apelianto atstovė palaikė apeliacinio skundo argumentus ir prašė apeliacinį skundą patenkinti.

39Pareiškėjos atstovė su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą.

40Teisėjų kolegija

konstatuoja:

41IV.

42Ginčas nagrinėjamu atveju kilo dėl to, ar atsakovas, spręsdamas pareiškėjos teisės pratęsti socialinio būsto gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagrįstai į šeimos narių pajamas įskaičiavo pareiškėjos buvusio vyro E. S. už 2009 m. metų laikotarpį gautas pajamas.

43Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo (2008 m. rugsėjo 29 d. įstatymo Nr. X-1732 redakcija) 8 straipsnio 1 dalis numato, kad teisę į savivaldybės socialinį būstą turi šio Įstatymo 1 straipsnyje nurodytos šeimos ir asmenys, kurių kalendorinių metų pajamos ir turtas, apskaičiuoti šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyto Vyriausybės patvirtinto Šeimos ir asmens metinių pajamų ir turto apskaičiavimo teikiant valstybės paramą būstui įsigyti, savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti tvarkos aprašo aprašo nustatyta tvarka, prieš prašymo įrašyti į atitinkamą šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą metus ir prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimo metus yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė, jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jei šeimoje yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60–70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

44Įstatymo 11 straipsnio 4 dalis numato, kad Socialinio būsto nuomos sutartyje turi būti nustatyta, kad socialinio būsto nuomininko turtui ar pajamoms viršijant dydžius, nustatytus pagal šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies sąlygas, nuomos sutartis nutraukiama nuomos sutartyje nustatyta tvarka. Duomenys apie turtą ir pajamas šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyto Tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikiami ne dažniau kaip vieną kartą per trejus metus. Asmens (šeimos) metinių pajamų ir turto apskaičiavimo teikiant valstybės paramą būstui įsigyti, savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti tvarkos aprašo (akto redakcija, galiojusi nuo 2008 m. spalio 19 d. iki 2011 m. vasario 25 d.) 13 punktas taip pat numatė, kad asmenys (šeimos), išsinuomoję savivaldybės socialinį būstą, socialinio būsto nuomos sutarties nustatyta tvarka ne dažniau kaip kartą per 3 metus patikslina duomenis apie turtą ir pajamas, savivaldybės vykdomajai institucijai pateikdami minėtąją asmens (šeimos) metinių pajamų ir turto deklaraciją.

45Byloje nustatyta, kad 2007 m. kovo 9 d. tarp pareiškėjos G. S. ir VšĮ „Vilniaus butai“ buvo sudaryta socialinio būsto gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, kuria pareiškėjai išnuomotas butas, esantis adresu ( - ), Vilniaus m. Sutartyje nurodyta, kad šiame bute turi teisę gyventi nuomininko šeimos nariai – vyras E. S. ir sūnus M. S. (b. l. 10-13). Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 30-319 (b.l. 9) matyti, kad G. S. socialinis būstas išnuomotas trijų asmenų šeimai. Duomenų, kad pareiškėja būtų ginčijusi minėtame įsakyme ar nuomos sutartyje nurodytus duomenis, ar būtų reikalavusi juos pakeisti, nėra.

46Pareiškėja 2010 m. gegužės 3 d. pildydama asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaraciją teisei į valstybės paramą gauti pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti įstatymą nustatyti, kaip to reikalauja Įstatymo 11 straipsnio 4 dalis ir Aprašo 13 punktas, nurodė, kad yra 3 šeimos nariai ir nurodė jų pajamas (b.l. 39). Aprašo 12 punktas numato, kad už deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą įstatymų nustatyta tvarka atsako asmuo, pateikęs deklaraciją.

47Teisėjų kolegija pažymi, kad viešojo administravimo subjektas yra atsakingas už jo kompetencijai įstatymų leidėjo pavestų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą pagal įstatymų nustatytus reikalavimus.Viešojo administravimo subjektas, atsižvelgdamas į kiekvieną konkretų atvejį, įstatymų leidėjo nustatytomis pareigomis ir suteiktomis teisėmis turi pasinaudoti ta apimtimi, kuri būtų pakankama išsiaiškinti aplinkybes, kad būtų priimtas pagrįstas ir teisėtas sprendimas.

48Nagrinėjant pareiškėjos skundą 2010 m. birželio 19 d. SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atliko patikrinimą bute, esančiame ( - ), Vilniuje, kurio metu nustatė, kad jame gyvena G. S., E. S. ir M. S. (b. l. 43-44).

49Pareiškėja 2010 m. birželio 29 d. skunde atsakovui nurodė, kad jos šeimą sudaro du asmenys, kadangi jos santuoka yra nutraukta, tačiau deklaracijos duomenų nepatikslino ir naujų įrodymų, patvirtinančių jos pajamas bei kartu gyvenančių asmenų skaičių, nepateikė (b.l. 20-23).

50Esant minėtoms aplinkybėms teisėjų kolegija vertina, kad atsakovui nebuvo pagrindo papildomai tikrinti pareiškėjos deklaruotų aplinkybių ir jis pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjos šeimos pajamos per 2009 metus sudaro 30594 Lt ir tai viršija Vyriausybės nustatytą dydį, suteikiantį teisę į valstybės paramą, dėl ko pareiškėja prarado teisę į socialinio būsto nuomą.

51Pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 11 straipsnio 3 dalį, sprendimą išnuomoti socialinį būstą priima savivaldybės vykdomoji institucija, o pagal Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir 29 straipsnio 1 dalį, tokia institucija yra būtent savivaldybės administracijos direktorius.

52Teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. sprendimas priimtas vadovaujantis pareiškėjos 2010 m. gegužės 3 d. pateikta deklaracija, todėl naikinti ar keisti minėtą sprendimą nėra pagrindo.

53Po atsakovo sprendimo teismui pateikti dokumentai šiam ginčui nėra reikšmingi, nes teismas, vertindamas atsakovo sprendimą, tikrina ginčijamo sprendimo priėmimo metu buvusią padėtį.

54Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas šioje dalyje, priimdamas priešingą sprendimą, netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, neteisingai išaiškino ir pritaikė materialinės teisės normas. Todėl atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas dalyje kurią buvo panaikintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. sprendimas Nr. A63-939-(3534)-(3.2.1-BR4), keistinas priimant naują sprendimą – pareiškėjos G. S. skundą šioje dalyje atmetant kaip nepagrįstą (ABTĮ 143 str., 88 str. 1 p.).

55Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl Vilniaus miesto savivaldybės Negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų komisijos 2010 m. birželio 2 d. protokolinio sprendimo.

56Šiuo atveju būtent Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. rašte Nr. A63-939-(3534)-(3.2.1-BR4) yra išdėstytas galutinis sprendimas, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjos prašymą dėl socialinio būsto išnuomojimo, ir būtent šis sprendimas sukelia pareiškėjai atitinkamas teisines pasekmes. Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų ir patalpų komisija šiuo atveju iš esmės atliko tik pagalbinę funkciją, t. y. padėjo savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti jo įgaliojimus, susijusius su klausimo dėl socialinio būsto išnuomojimo išsprendimu. Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų ir patalpų komisijos 2010 m. birželio 2 d. protokolinis sprendimas savo esme yra tik tarpinis sprendimas prašymo dėl socialinio būsto išnuomojimo nagrinėjimo procedūroje, kurioje galutinį sprendimą priėmė savivaldybės administracijos direktorius.

57Tačiau pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento socialinio būsto skyriaus 2010 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. A51-13171-(2.11.3.8-SR3), nes šiam sprendimui apskųsti buvo praleistas skundo padavimo terminas.

58Viešojo administravimo įstatymo 36 straipsniu nustatyta, kad asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.

59Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi numatyta, kad toks sprendimas teismui gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo individualaus akto įteikimo. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamento socialinio būsto skyriaus sprendimas priimtas 2010 m. birželio 9 d. Pareiškėja nenurodo, kada sprendimas jai buvo įteiktas, todėl teismas remiasi jo priėmimo data ir konstatuoja, kad pareiškėja 2010 m. rugpjūčio 31 d. kreipdamasi su skundu į teismą, praleido vieno mėnesio terminą skundui paduoti. Kadangi pareiškėja neprašo atnaujinti termino skundui paduoti, yra pagrindas bylą nutraukti (ABTĮ 101 straipsnio 1 d. 6 p.).

60Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

61Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą patenkinti.

62Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 24 d. sprendimą pakeisti – pareiškėjos G. S. skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. sprendimą Nr. A63-939-(3534)-(3.2.1-BR4) atmesti kaip nepagrįstą.

63Bylą dalyje dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento socialinio būsto skyriaus 2010 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. A51-13171-(2.11.3.8-SR3) panaikinimo, nutraukti.

64Kitoje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

65Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos G. S. atstovei advokatei Agnei... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėja G. S. kreipėsi į Vilniaus apygardos... 8. Pareiškėja skunde ir patįslintame skunde (b. l. 1-6, 85-89) nurodė, kad... 9. Pareiškėja atkreipė dėmesį į valstybės formuojamą politiką, kuria... 10. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija su pareiškėjos skundu... 11. Atsiliepime į skundą (b. l. 33-37) nurodė, kad Aprašo nuostatos įtvirtina... 12. Atsakovas pažymėjo, kad Civilinio kodekso 6. 588 straipsnio 1 dalis nesieja... 13. Atsakovas paaiškino, kad pagal Įstatymo 4 straipsnio 1 dalį gaunamos pajamos... 14. II.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 24 d. sprendimu... 16. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius... 17. Teismas analizavo Įstatymo 11 straipsnio 4 dalies, Aprašo, Įstatymo 2 dalies... 18. Teismas nustatė, kad pareiškėja išsituokusi 2006 m. vasario 23 d.... 19. Teismas nurodė, kad žodis sugyventinis yra apibrėžiamas kaip kartu... 20. Teismas nurodė, kad pagal Įstatymo 11 straipsnio 3 dalį, sprendimą... 21. III.... 22. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė apeliacinį... 23. Apeliacinis skundas (b. l. 116-119) grindžiamas šiais argumentais:... 24. 1. Byloje nėra jokių duomenų, jog atsakovui socialinio būsto nuomos... 25. 2. Pareiškėja neginčijo 2007 m. vasario 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės... 26. 3. Aprašo 12 ir 13 punktų nuostatos įtvirtina socialinio būsto nuomininko... 27. Pareiškėja G. S. 2010 m. gegužės 3 d. Vilniaus miesto... 28. Už duomenų teisingumą yra atsakinga pati pareiškėja. Atsakovas neturėjo... 29. 4. Aplinkybę, jog E. S. yra pareiškėjos šeimos narys,... 30. E. S. nuo 2007 gegužės 15 d. (nuomos sutartis sudaryta... 31. 5. Savivaldybė, vykdydama Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 17 dalyje... 32. Įstatymas nenumato jokių išimčių (išskyrus 11 str. 3 d.), kad... 33. Pareiškėja G. S. su apeliaciniu skundu nesutinka ir... 34. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 134-144) nurodė, kad:... 35. 1. Pareiškėja, neturėdama teisinio išsilavinimo, negalėjo žinoti, ar... 36. 2. Vilniaus miesto savivaldybės administracija turėjo pareigą įsitikinti,... 37. 3. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 2010 m. birželio 29 d. gavusi... 38. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu apelianto atstovė palaikė... 39. Pareiškėjos atstovė su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė atmesti kaip... 40. Teisėjų kolegija... 41. IV.... 42. Ginčas nagrinėjamu atveju kilo dėl to, ar atsakovas, spręsdamas... 43. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams... 44. Įstatymo 11 straipsnio 4 dalis numato, kad Socialinio būsto nuomos sutartyje... 45. Byloje nustatyta, kad 2007 m. kovo 9 d. tarp pareiškėjos 46. Pareiškėja 2010 m. gegužės 3 d. pildydama asmens (šeimos) pajamų ir turto... 47. Teisėjų kolegija pažymi, kad viešojo administravimo subjektas yra... 48. Nagrinėjant pareiškėjos skundą 2010 m. birželio 19 d. SĮ „Vilniaus... 49. Pareiškėja 2010 m. birželio 29 d. skunde atsakovui nurodė, kad jos šeimą... 50. Esant minėtoms aplinkybėms teisėjų kolegija vertina, kad atsakovui nebuvo... 51. Pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams... 52. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto... 53. Po atsakovo sprendimo teismui pateikti dokumentai šiam ginčui nėra... 54. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 55. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl... 56. Šiuo atveju būtent Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus... 57. Tačiau pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo panaikinti Vilniaus... 58. Viešojo administravimo įstatymo 36 straipsniu nustatyta, kad asmuo turi... 59. Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi numatyta, kad... 60. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 61. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą patenkinti.... 62. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 24 d. sprendimą... 63. Bylą dalyje dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių... 64. Kitoje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 24 d.... 65. Nutartis neskundžiama....