Byla 2-6431-755/2012
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Eigirdas Činka, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo ieškinį atsakovui dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ pareiškė teisme ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš V. K. 420 Lt skolos, 273 Lt nesumokėtų delspinigių ,5 proc. metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2010-02-05 su atsakovu sudarė Paskolos sutartį ir suteikė jam 500 Lt kreditą iki 2010-03-07. Sutarties sąlygų iš atsakovo pusės tinkamai nebuvo tinkamai laikomasi, vėluota paskolą sugrąžinti. Skaičiuoja atsakovui sutartines 1 proc. dydžio netesybas už 180 dienų. Atsakovas liko skolingas nurodytas ieškinyje sumas.

3Atsakovas pareiškime pranešė, jog su ieškinyje pareikštu reikalavimu nesutinka, nes jis sugrąžino paskolą, apmokėjo delspinigius,o dabar ieškovas dar siekia jo sąskaita pasipelnyti.

4Ieškinys tenkintinas dalinai.

5Pateikti su ieškiniu rašytiniai įrodymai leidžia daryti išvadą, jog ieškovas ir atsakovas 2010-02- sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr.7473701 dėl 500 Lt paskolos, kuri turėjo būti sugrąžinta 2010-03-07, suteikimo.Pagal sutartį numatytos 1 proc.dydžio netesybos už kiekvieną paskolos sugrąžinimo uždelsta dieną( sutarties 10.2). Atsakovas 2010-05-21 sumokėjo 75 Lt ir 2010-06-29 sumokėjo 575 Lt, viso 650 Lt (b.l.24-25). Paskola suteikta vartojimo reikmėms.

6Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas (CK 6.870 str. 1 d.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.).

7Šalys susitarė ,jog paskolos davėjas( ieškovas) gali nustatyti eiliškumą, kuriuo dengiami paskolos davėjo reikalavimai ( sutarties 7.9). Pagal CK 6.54 str., jeigu nesusitarta kitaip, iš mokėjimų pirmučiausia atlyginamos kredito teikėjo išlaidos, susijusios su reikalavimo vykdyti prievolę, išlaidų atlyginimu, antrąja eile - palūkanos, trečiaja –netesybos ir ketvirtąja- pagrindinės prievolės vykdymas.

8Iš b.l.25 esančios sąskaitos matyti, jog atsakovas 2010-05-21 sumokėjo 75 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2010-03-07 iki 2010-03-22 bei 2010-06-29 pilnai grąžino 500 Lt paskolą ir dar sumokėjo 75 Lt ( b.l.24). Kas sudaro 75 Lt mokėjimą iš bylos medžiagos negalima nustatyti, todėl jie laikytini trečios eilės mokėjimu- netesybomis. Sumokėti 500 Lt teismo laikomi pačios paskolos mokėjimu, nes mokėjimo forma parengta ieškovo, ji įvardyta „pilnu paskolos grąžinimu“.Sutartis nedraudė paskolos sutarties šalims susitarti dėl mokėjimų eiliškumo, kas realizuota ieškovui pateikus mokėjimui atitinkamą sąskaitą, todėl sprendžiama, jog 2010-06-29 atsakovas pilnai padengė paskolą. Ieškovas nepagrįstai teigia, jog paskolos sugrąžinta tik 80 Lt, o kiti mokėjimai yra delspinigių mokjimai.

9Tokiu būdu ieškinio pateikimo teismui dienai atsakovas buvo apmokėjęs 500 Lt paskolos bei 150 Lt netesybų, kurių 75 Lt yra už laikotarpį nuo 2010-03-07 iki 2010-03-22.Nuo 2012-03-23 iki paskolos sugrąžinimo dienos nemokėjo netesybų 98 dienas ( nuo 2010-03-23 iki 2010-06-28).Tai sudarytų 490 Lt netesybų ( 98 d.x 5 Lt). Minusavus 75 Lt, nesumokėta netesybų yra 415 Lt ( 490 Lt – 75 Lt).

10Šiuo atveju, įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas dalinai pažeidė iš paskolos sutarčių atsiradusias pinigines prievoles grąžinti laiku ieškovui visą paskolą, vykdyti kitus įsipareigojimus tarp šalių sudarytų sutarčių sąlygomis ir terminais, nes lėšas sumokėjo praėjus daugiau nei 3 mėnesiams nuo termino pabaigos( Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.71 str., 6.200 str., 6.210 str., 6.872 str., 6.873 str., 6.881 str. ).Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos ( CK 6.71 str.2 d.). Taip yra ir šiuo atveju.

11Sprendžiant dėl to kokio dydžio netesybos galėtų būti priteistos teismas atsižvelgia į tai, jog jos yra sutartinės, sudaro 365 proc. metinio dydžio.

12Aktualu pažymėti, kad šalys buvo sudariusios vartojimo kredito sutartį (CK 6.886 straipsnis). Sutartinių teisinių santykių dalyvių padėtis dėl objektyvių priežasčių: skirtingo profesinio statuso, patirties, informacijos, specialių žinių stokos, materialinės padėties, būtinybės patenkinti būtinuosius poreikius ar kitų aplinkybių dažnai yra akivaizdžiai nelygiavertė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjektai yra lygiavertės padėties. Jeigu kuris nors šių santykių subjektas dominuoja kito atžvilgiu, gali kilti abejonių dėl sutarties šalių lygybės nustatant sutarties sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2008). Siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas įstatymo. Vienas iš tokio teisinio reguliavimo, skirto silpnesniosios sutarties šalies gynimui, atvejų yra vartotojų teisių apsaugos institutas. Fizinio asmens (vartotojo) ekonominė padėtis paprastai yra silpnesnė negu kitos vartojimo sutarties šalies – pardavėjo ar paslaugų teikėjo (verslininko). Vartotojo, dalyvaujančio vartojimo sutartiniuose santykiuose, derybinės galios yra apribotos, neretai šis asmuo nepasirengęs deryboms arba nesugeba derėtis. Vartojimo sutartys dažniausiai sudaromos prisijungimo būdu, naudojant standartines sutarčių sąlygas, kurios nėra individualiai aptariamos (kaip ir šioje byloje nagrinėjamu atveju), todėl vartotojas yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai sutarties atsisakyti. Nurodytos aplinkybės lemia, kad sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtinos teisės normos, saugančios silpnesniąją šalį ir įpareigojančios pardavėją ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus. Dėl šių priežasčių šiuolaikinėje sutarčių teisėje susiformavo silpnesniosios sutarties šalies apsaugos doktrina, kuri tapo pagrindu valstybei įsikišti į šalių sutartinius teisinius santykius ir, ribojant sutarties laisvės principą, nustatyti specialų vartojimo sutarčių teisinį reglamentavimą (žr. Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga, skelbta Teismų praktikoje Nr. 30, 2009). Todėl aplinkybė, kad ieškovas vienašališkai nustatė netesybų dydį sutartyje, kuri sudaryta elektroninių ryšio priemonių būdu, dar nereiškia, kad šis dydis yra protingas ir pagrįstas. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys: 2001-04-18 Nr. 3K-3-475/2001, 2008-10-28 Nr. 3K-3-536/2008 ir kt.). Vertinant greito kredito sutarties sąlygas, teismui būtina atsižvelgti į įstatymo leidėjo valią įtvirtintą 2011-04-01 įsigaliojusiame Vartojimo kreditų įstatyme, kuris buvo priimtas būtent tikslu pažaboti greitųjų kreditų įstaigų veiklą, kad užtikrinti aukštesnę vartotojų teisių apsaugą vartojimo kredito teikimo paslaugų srityje . Minėtu įstatymu įgyvendinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių. Įstatyme įtvirtinta kredito davėjų pareiga atsakingai įvertinti kredito gavėjo mokumą. Ši sutartis sudaryta iki įsigaliojant Vartojimo kreditų įstatymui, bet aplinkybės, kad įstatymas nebuvo įsigaliojęs šalių sutarties sudarymo metu neužkerta kelio teismui remiantis minėto įstatymo leidėjo nuostatomis kaip kriterijumi vadovautis vertinant palūkanas( netesybas) nustatančią sutarties sąlygą sąžiningumo, teisingumo ir protingumo aspektais (CK 6.188 str., 6.73 str. 2 d.). Be to, Vartojimo kredito įstatymo taikymui svarbu ne tiek tai, kada kredito sutartis buvo sudaryta, o tai, kada palūkanos buvo apskaičiuotos, t. y. jau minėto įstatymo galiojimo metu. Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustato, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos.

13Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti 365 procentų dydžio metines netesybas, 5 procentų dydžio procesines palūkanas. Šiuo atveju atsakovui buvo suteiktas nedidelės vertės – 500 Lt kreditas, sutartis buvo sudaryta nuotoliniu būdu, todėl ieškovas didelių išlaidų ar laiko sąnaudų nepatyrė. Lėšos mokėtos gegužės ir birželio mėnesiais. Sumokėta 150 Lt daugiau nei paimtos paskolos dydis, netesybos jau mokėtos( dalinai), todėl netesybų dydis mažintinas.

14Pagal CK 6.71 str. netesybos yra mokėtinos kreditoriui , jeigu prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta. Paskola sugrąžinta, t.y. prievolė įvykdyta dar 2010-06-29, todėl nuo to laiko netesybas ieškovas skaičiuoja nepagrįstai, be įstatyminio ar sutartinio pagrindo. Kaip minėta, netesybos galėjo būti skaičiuojamos 98 dienas ir pagal sutartį sudaro 415 Lt. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą motyvaciją, teismas skaičiuoja netesybas taikydamas 0,05 proc. už dieną dydį ir netesybos sudarytų 24,50 Lt (500 Lt x 0,05 proc. 98 d.).Ieškinys pateiktas praėjus ieškinio senaties terminui 6 mėn( CK 1.125 str.5 d.), bet reikalavimas taikyti senatį nepateiktas ir ji netaikoma( CK 1.126 str.2 d.).

15Bylinėjimosi išlaidų klausimas sprendžiamas sutinkamai su CPK 83, 93 ir 96 str. reikalavimais, t.y. ieškinį dalinai patenkinus( 4 proc.) , jos dalinai išieškomos iš atsakovo .

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str. – 271 str., teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti dalinai.

18Priteisti iš V. K., a.k( - ) UAB „4finance“ , kodas 301881644, naudai 24, 50 Lt netesybų, 5 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-08-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3 Lt žyminio mokesčio.

19Reikalavimus dėl 420 Lt paskolos priteisimo atmesti.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Eigirdas Činka, teismo... 2. ieškovas UAB „4finance“ pareiškė teisme ieškinį, kuriuo prašo... 3. Atsakovas pareiškime pranešė, jog su ieškinyje pareikštu reikalavimu... 4. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 5. Pateikti su ieškiniu rašytiniai įrodymai leidžia daryti išvadą, jog... 6. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievolių... 7. Šalys susitarė ,jog paskolos davėjas( ieškovas) gali nustatyti eiliškumą,... 8. Iš b.l.25 esančios sąskaitos matyti, jog atsakovas 2010-05-21 sumokėjo 75... 9. Tokiu būdu ieškinio pateikimo teismui dienai atsakovas buvo apmokėjęs 500... 10. Šiuo atveju, įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad... 11. Sprendžiant dėl to kokio dydžio netesybos galėtų būti priteistos teismas... 12. Aktualu pažymėti, kad šalys buvo sudariusios vartojimo kredito sutartį (CK... 13. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti 365 procentų dydžio metines... 14. Pagal CK 6.71 str. netesybos yra mokėtinos kreditoriui , jeigu prievolė... 15. Bylinėjimosi išlaidų klausimas sprendžiamas sutinkamai su CPK 83, 93 ir 96... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str. – 271 str., teismas... 17. ieškinį tenkinti dalinai.... 18. Priteisti iš V. K., a.k( - ) UAB „4finance“ , kodas 301881644, naudai 24,... 19. Reikalavimus dėl 420 Lt paskolos priteisimo atmesti.... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...