Byla eI-138-484/2018
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jūratės Gaidytės-Lavrinovič, Arūno Kaminsko ir Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjos atstovei S. D., atsakovės Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovei D. N., trečiojo suinteresuoto asmens viešosios įstaigos „Lietuvos verslo paramos agentūra“ atstovei E. D., trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Struktūra“ atstovei advokato padėjėjai Skaistei Lašienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Alytaus miesto savivaldybės administracijos skundą atsakovei Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (tretieji suinteresuoti asmenys: viešoji įstaiga „Lietuvos verslo paramos agentūra“, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, uždaroji akcinė bendrovė „Struktūra“) dėl sprendimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. 4-10 „Dėl lėšų, išmokėtų projekto Nr. ( - ) vykdytojai Alytaus miesto savivaldybės administracijai, susigrąžinimo“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. 4-11 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 4-537 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“. Taip pat pareiškėja prašo pripažinti neteisėta ir nepagrįsta viešosios įstaigos „Lietuvos verslo paramos agentūra“ (toliau – LVPA, Agentūra) 2016 m. lapkričio 29 d. pažeidimo tyrimo išvadą ir jos pagrindu priimtą LVPA 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimą (el. byla, tomas I, puslapiai 2-8).

5Pareiškėja skunde nurodo, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija yra bendrai Europos Sąjungos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto „Daugiafunkcinis pramogų ir sporto kompleksas“ (kodas ( - ); toliau - Projektas) vykdytoja. Ginčijamais Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymais, atsižvelgiant į LPVA 2016 m. lapkričio 29 d. Pažeidimų tyrimo išvadoje Nr. VP3-1.33-ŪM-03-V-003/IT03 (toliau – Pažeidimo tyrimo išvada) konstatuotus Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) pažeidimus, Projekto finansavimas buvo sumažintas.

6Pareiškėja nesutinka su Pažeidimo tyrimo išvadoje konstatuotais VPĮ pažeidimais. Nurodo, kad pažeidimams nustatyti LVPA rėmėsi Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate pradėto ikiteisminio tyrimo, kuris buvo nutrauktas nesant padarytų ikiteisminio tyrimo pradėjimo sprendimais kvalifikuotų veikų, duomenimis. Atkreipia dėmesį, kad ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas nebaigus jo atlikti, todėl pareiškėja neatmeta galimybės, kad tam tikri duomenys ikiteisminio tyrimo metu nepasitvirtino, todėl kyla abejonių, ar LVPA pagrįstai vadovavosi ikiteisminio tyrimo duomenimis. Teigia, kad LVPA pažeidimo tyrimas buvo tik formalus veiksmas, atliktas remiantis ikiteisminio tyrimo institucijos ir Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) pareigūnų asmeniniais samprotavimais, pastebėjimais, nes Pažeidimo tyrimo išvadoje neįrodytas pažeidimo objektas, neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp pareiškėjos veiksmų ir žalos Europos Sąjungos bendrajam biudžetui.

7Pažeidimo tyrimo išvadoje nustatyta, jog pažeidimas buvo padarytas 2010 m. birželio 19 d. ir truko vieną dieną, tačiau pareiškėja atkreipia dėmesį, kad jokių duomenų (įrodymų), kuriais remiantis tai buvo nustatyta, kas pažeidimą padarė, Pažeidimo tyrimo išvadoje nenurodyta. Be to, atkreipia dėmesį, kad galimi teisės pažeidimai buvo nustatyti pasibaigus Projekto įgyvendinimo terminui (Projekto finansavimo pabaiga 2012 m. birželio 8 d.).

8Pareiškėjo vertinimu, LVPA taip pat nepagrįstai remiasi VPT 2012 m. rugsėjo 22 d. raštu Nr. 4S-4451 ir 2014 m. balandžio 19 d. raštu Nr. 4S-1634. Teigia, kad šie raštai neturi įrodomosios galios, kadangi juose yra pateikiamos VPT vertinimo išvados dėl pirkimų teisėtumo. Tokio pobūdžio raštai, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, yra informacinio, rekomendacinio pobūdžio dokumentai, nesukeliantys teisinių pasekmių. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėja apie 2012-2014 m. VPT nustatytus VPĮ pažeidimus informuota nebuvo. Taip pat pareiškėja nebuvo informuota, kad UAB „Struktūra“ Alytaus daugiafunkcinio pramogų ir sporto komplekso rekonstrukcijos darbams atlikti pasitelkė subrangovą „UAB „Kortas“. Alytaus daugiafunkcinio pramogų ir sporto komplekso rekonstrukcijos darbams atlikti teikiamuose pasiūlymuose nurodyta, kad UAB „Struktūra“ rangos darbus atliks jungtinės veiklos pagrindu, taip pat skirtingose statybos darbų veiklos srityse darbus atliks UAB „Kauno liftai“, UAB „Elektromontuotojas“. UAB „Struktūra“ pagal 2009 m. gegužės 25 d. statybų rangos sutarties (toliau – Rangos sutartis) 5.1.32 papunktį objekto statybos darbams turi teisę savo nuožiūra pasitelkti subrangovus ir/ar kitus trečiuosius asmenis, kurie atliks statybos darbus objekto statybos aikštelėje, o subrangovų atliekamų darbų dalis negali viršyti 30 proc. visų darbų. Apie tai, kad UAB „Struktūra“ pažeidė šias Rangos sutarties sąlygas, pareiškėja tvirtina sužinojusi tik 2015 m. liepos 22 d., gavusi LVPA raštą Nr. R4-4203(13.327-5) dėl įtariamo pažeidimo tyrimo pradėjimo pagal Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus 2016 m. gegužės 5 d. raštą Nr. 52-S22796. Nurodo, kad 2016 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. SD-7885(36.102) informavo LVPA, kad informacijos apie rangovo pasamdytus subrangovus neturėjo. Šią aplinkybę nurodė ir atsakydama į papildomus LVPA pasamdyto eksperto klausimus, 2016 m. lapkričio 4 d. rašte pareiškėja nurodė, kad nagrinėjamu atveju projekto vykdytojas neturėjo informacijos, jog objekte dirba UAB „Kortas“, objekte nebuvo matyti darbininkų, kurių darbo drabužiai būtų pažymėti šios bendrovės užrašu, todėl projekto vykdytojas neturėjo jokių įtarimų, jog generalinis rangovas UAB „Struktūra“ pažeidžia Rangos sutarties nuostatas. Be to, Statybos darbų žurnalą pildė UAB „Struktūra“ statybos vadovas, o ne UAB „Kortas“ atsakingas asmuo, kas taip pat rodo, kad pareiškėja neturėjo galimybės žinoti apie subrangovo atliekamus darbus objekte.

9Pažymi, kad LVPA Pažeidimo tyrimo išvadoje privalėjo individualizuoti pareiškėjos atžvilgiu taikomą pažeidimą, t. y. nurodyti, kad būtent ji leido UAB „Struktūra“ rangos darbų atlikimui pasitelkti UAB „Kortas“. Priešingai, Pažeidimo tyrimo išvadoje pažymėta, kad UAB „Struktūra“ pažeidė Rangos sutarties 5.1.32 papunktį, pasitelkdama UAB „Kortas“ atlikti daugiau kaip 30 proc. visų darbų bei STR 1.08.02:20025 „Statybos darbai“ 23 punkto bei 4 priedo reikalavimus. Nežiūrint į tai, LVPA nustatė, kad 2010 m. birželio 19 d. vykdant Projektą, nebūdama pažeidimo subjektu, būtent pareiškėja pažeidė teisės aktų reikalavimus. LVPA nevertino pareiškėjos tyrimo metu teiktų paaiškinimų, todėl priėmė subjektyvų sprendimą jos atžvilgiu. Be to, Pažeidimo tyrimo išvadoje LVPA nepagrindė, kokį būtent VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą viešųjų pirkimų principą pareiškėja pažeidė. Pažeidimo tyrimo išvada yra nepagrįsta ir nemotyvuota.

10Atsakovė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija su skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepime į skundą nurodo, kad LVPA, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 11443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 197 punktu, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą ir nustačiusi pažeidimą, kurio ištaisyti neįmanoma, 2016 m. gruodžio 5 d. raštu Nr. R4-10079(13.3.27-5) „Dėl nustatyto Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimo (projekto kodas Nr. ( - ))“ pateikė Ūkio ministerijai priimtą sprendimą – 2016 m. lapkričio 29 d. pažeidimo tyrimo išvadą Nr. ( - )/IT03 ir siūlymą susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį. VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūros sprendimas dėl pažeidimo buvo nagrinėjamas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 4-17 „Dėl darbo grupės klausimams, susijusiems su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimu, spręsti sudarymo“ sudarytoje darbo grupėje, kuri 2016 m. gruodžio 27 d. posėdžio protokolu Nr. 30 pritarė LVPA sprendime dėl pažeidimo pateiktam pasiūlymui Ūkio ministerijai.

11Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos teigimu, vadovaujantis Taisyklių 197 punktu galutinį sprendimą dėl netinkamų finansuoti išlaidų sumos bei pažeidimo apimties ir turinio priima LVPA. Ūkio ministerija vadovaudamasi Taisyklių 198 punktu, nekeisdama LVPA sprendimu nustatytų netinkamų išlaidų sumos bei pažeidimo apimties ir turinio, priėmė skundžiamus sprendimus dėl LVPA pripažintų pažeidimų (el. byla tomas I, puslapiai 110 – 114).

12Trečiasis suinteresuotas asmuo LVPA su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodo, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija 2010 m. birželio 11 d. su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija sudarė projekto „Daugiafunkcinis pramogų ir sporto kompleksas“ projekto kodas Nr. ( - ), finansavimo ir administravimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis). Vykdydamas Sutartį Projekto vykdytojas atliko Daugiafunkcinio pramogų ir sporto komplekso, esančio Naujoji g. 52, Alytuje, statybos darbų pirkimą ir 2009 m. gegužės 25 d. pasirašė sutartį Nr. SR-597. VPT 2012 m. rugsėjo 22 d. rašte Nr. 4S-4451 ir 2014 m. gegužės 19 d. rašte Nr. 4S-1634 nurodė, kad Projekto vykdytojas, leidęs UAB „Struktūra“ Rangos sutarties vykdymui pasitelkti subrangovą UAB „Kortas“, pažeidė VPĮ 18 straipsnio 8 dalies bei 3 straipsnio 1 dalies nuostatas, t. y. nesilaikė Rangos sutarties sąlygų, nesikreipė į VPT dėl sutikimo keisti Rangos sutarties sąlygas ir sudarė išskirtines sąlygas UAB „Struktūra“ vykdyti rangos sutartį.

13LVPA 2016 m. lapkričio 29 d. Pažeidimo tyrimo išvadoje konstatavo, kad projekto išlaidos pagal Rangos sutartį yra patirtos pažeidžiant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, todėl neatitinka Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179, 8.7, 8.8 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

14LVPA vertinimu, pareiškėja nepagrįstai baudžiamosios atsakomybės klausimus tapatina su atsakomybe, kylančia iš sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo. Išlaidų pripažinimas netinkamomis finansuoti išlaidomis nėra baudžiamojo pobūdžio sankcija, o tik sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pasekmė. Pažeidimas nustatytas ne dėl įtariamų nusikalstamų veikų, dėl ko buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas, o dėl fakto, kad Projekto vykdytojas priėmė ir apmokėjo už rangos darbus pagal Rangos sutartį, kurią vykdant buvo pažeistos teisės aktų nuostatos ir tokių darbų išlaidas deklaravo LVPA.

15Nurodo, kad VPT, kaip institucija, kompetentinga vertinti procedūrų atitiktį VPĮ nuostatoms, 2012 m. rugsėjo 22 d. raštu Nr. 4S-4451 bei 2014 m. gegužės 19 d. raštu Nr. 4S-1634 nurodė, kad vykdant Rangos sutartį buvo pažeistos VPĮ 18 straipsnio 8 dalies nuostatos ir šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai. LVPA, atlikdama atskirą pažeidimo tyrimo procedūrą bei ekspertinį vertinimą, atsižvelgdama į VPT, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato medžiagą bei kitą tyrimo metu gautą medžiagą, konstatavo, kad Rangos darbų išlaidos neatitinka Išlaidų taisyklių reikalavimo. Pažymi, kad pažeidimas buvo padarytas, kai netinkamomis finansuoti išlaidos buvo deklaruotos mokėjimo prašymuose (el. byla, tomas I, puslapiai 96-99).

16Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Struktūra“ su pareiškėjos skundu sutinka, prašo jį tenkinti ir atsiliepime nurodo, kad pareiškėjos skundžiami sprendimai neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimų. LVPA išvada ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2017 m. sausio 9 d. įsakymai yra neaiškūs, nemotyvuoti, išvados dėl pažeidimo padarytos remiantis prielaidomis, svarstymais, kitų institucijų tarpusavio susirašinėjimu, tiesiogiai netiriant ir nenustatinėjant reikšmingų aplinkybių.

17Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, subrangovo pasitelkimą leido Rangos sutartis, kurios 5.1.32 papunktyje numatyta rangovo teisė savo nuožiūra pasitelkti subrangovus ir /ar kitus asmenis, kurie atliks darbus statybos aikštelėje. Be to, vadovaujantis Rangos sutarties 12.3 papunkčiu, Rangos sutarties keitimu nebuvo laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis. Rangovo teisė savo nuožiūra pasitelkti subrangovus ir /ar kitus asmenis, kurie atliks darbus statybos aikštelėje, buvo aiškiai numatyta Rangos sutartyje, o jos sudarymo, būtent tokiomis sąlygomis, teisėtumas nebuvo ginčytas.

18UAB „Struktūra“ atsiliepime taip pat nurodo, kad ekspertinis vertinimas, kuriuo grindžiami skundžiami sprendimai, neatitinka objektyvumo, patikimumo, pagrįstumo reikalavimų. Pagal LVPA Pažeidimo tyrimo išvadą pažeidimu laikomas leidimas kitam subrangovui, nei išviešinta konkurse, atlikti darbus. Šiuos darbus UAB „Kortas“, trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, atliko pagal viešojo pirkimo būdu sudarytą subrangos sutartį. Viešojo pirkimo būdo ir sąlygų, UAB „Struktūra“ teigimu, LVPA nevertino.

19Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, byloje turi būti taikomas administracinių procedūrų senaties terminas, numatytas 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos Reglamento (EB, EURATOMAS) Nr. 2988/95 „Dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos“ (toliau ir – Reglamentas Nr. 2988/95) 3 straipsnio 1 dalyje (el. byla, tomas 1, puslapiai 133-136).

20Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė palaikė skundo reikalavimus ir prašė juos tenkinti remdamasi skundo argumentais. Papildomai nurodė, kad nagrinėjamo pažeidimo negalima vertinti kaip pakartotinio. Pažeidimo tyrimo išvadoje nėra nurodyta pažeidimo pradžia ir pabaiga. Mano, kad senaties termino pradžia turi būti laikoma 2010 m. balandžio mėn., kai buvo konstatuota, kad UAB „Kortas“ viršijo 30 proc. visų darbų ribą. Ginčijami įsakymai priimti praėjus daugiau nei 4 metams po pažeidimo, todėl mano, kad yra praleistas senaties terminas.

21Atsakovės atstovė teismo posėdyje prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą remdamasi atsiliepimo į skundą argumentais. Papildomai paaiškino, kad po projekto pasibaigimo LVPA turi teisę dar 3 metus tikrinti Projekto dokumentus. LVPA pagal turimus dokumentus negalėjo nustatyti, kad darbus atliko subrangovas UAB „Kortas“. Pažeidimo tyrimas pradėtas gavus ikiteisminio tyrimo institucijos informaciją.

22Trečiojo suinteresuoto asmens LVPA atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją ir prašė skundą atmesti. Papildomai paaiškino, kad nors pažeidimas užfiksuotas iki Sutarties pasirašymo, pareiškėja turėjo teisę Projektą vykdyti savo rizika ir iki tol.

23Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Struktūra“ atstovė prašė pareiškėjos skundą tenkinti remdamasi atsiliepimo į skundą argumentais.

24Teismas konstatuoja:

25Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. sausio 9 d. įsakymų Nr. 4-10 ir Nr. 4-11, kuriuose nurodoma, kad pareiškėja netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos lėšų ir jai šias lėšas nurodoma grąžinti bei atitinkamai yra sumažinamas pareiškėjos vykdomo projekto finansavimas, teisėtumo ir pagrįstumo.

26Remiantis bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėja pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.3-ŪM-03-V „Nacionalinės svarbos turizmo projektai“ 2009 m. birželio 15 d. pateikė paraišką Daugiafunkcinio pramogų ir sporto komplekso projektui finansuoti (el. byla, tomas 5, 68-89 puslapiai).

27Ūkio ministras 2009 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 4-537 skyrė finansavimą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008, Nr. 95-3720), 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-03-V priemonę „Nacionalinės svarbos turizmo projektai“ projektui įgyvendinti iš Vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtros programos 10 000 000,00 (dešimt milijonų) litų Alytaus miesto savivaldybės administracijos projektui „Daugiafunkcinis pramogų ir sporto kompleksas“ kapitalo formavimo išlaidoms padengti – iki 10 000 000,00 (dešimt milijonų) litų finansavimo, finansavimo dalis (intensyvumas) – iki 39,60 proc. iš Vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtros programos (Europos Sąjungos lėšos) (programos kodas – 01 103), priemonės kodas 113_121, funkcinės klasifikacijos kodas 04.07.03.01, ekonominės klasifikacijos kodas 2.9.2.2.1.1.

282010 m. birželio 11 d. tarp Ūkio ministerijos, LVPA ir pareiškėjos buvo sudaryta projekto „Daugiafunkcinis pramogų ir sporto kompleksas“, projekto kodas Nr. ( - ) (toliau - Projektas) finansavimo ir administravimo sutartis Nr. ( - ) (toliau - Sutartis). Pagal Sutarties 3.1. papunktį ir 3.2 papunktį Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2009 m. birželio 1 d., pabaiga – 2011 m. gegužės 30 d. (el. byla, tomas 2, puslapiai 1-40 puslapiai). Sutarties Specialiųjų sąlygų 10.13 papunktyje nustatyta, kad Projekto vykdytojui už Sutarties sąlygų nesilaikymą gali būti taikomos sankcijos teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.8 papunktyje nurodyta, kad Projekto vykdytojas įsipareigoja laikytis, be kita ko, Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų.

29Vykdant Sutartį Projekto vykdytojas vykdė Daugiafunkcinio pramogų ir sporto komplekso Naujojoje g. 52, Alytuje statybos darbų pirkimą (pirkimo Nr. ( - ), paskelbimo data - ( - ) pirkimo būdas - atviras konkursas) ir su UAB „Struktūra bei UAB „Arauša“ veikiančiomis jungtinės veiklos pagrindu, 2009 m. gegužės 25 d. pasirašė Rangos sutartį Nr. SR-597 (el. byla, tomas 1, 13-20 puslapiai).

30Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius (toliau – Komisariatas) 2016 m. gegužės 5 d. raštu Nr. 52-S-22796 informavo LVPA, kad 2010 m. vasario 12 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 52-1-00150-10 (toliau - ikiteisminis tyrimas) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 229 straipsnio 1 dalį, 184 straipsnio 2 dalį bei 2013 m. gruodžio 13 d. pagal BK 228 straipsnį, 300 straipsnio 1 dalį dėl Projekto vykdytojo ir UAB „Struktūra“ padarytų pažeidimų, panaudojant Projekto lėšas bei vykdant Projekto statybos darbus (el. byla, tomas I, 101-105 puslapiai). Tuo pačiu raštu Komisariatas prašė pareiškėjos, be kita ko, patikrinti ir informuoti, ar „Daugiafunkcinio pramogų ir sporto komplekso Naujoji g. 52, Alytus“ statybos darbų pirkimas vyko nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, ar tarp UAB „Struktūra“ ir UAB „Kortas“ pasirašyta subrangos sutartis vykdyta nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

31LVPA 2016 m. gegužės 17 d. priėmė sprendimą pradėti įtariamo pažeidimo tyrimą. LVPA 2016 m. birželio 17 d. raštu Nr. R25-044(3.9) informavo Komisariatą ir Kauno apygardos prokuratūrą dėl pradėto įtariamo pažeidimo tyrimo bei paprašė leisti LVPA susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga bei gauti dokumentų kopijas.

32LVPA 2016 m. liepos 22 d. raštu Nr. R4-4203(13.3.27-5) informavo pareiškėją apie įtariamo pažeidimo tyrimo pradžią, paprašė pateikti paaiškinimus ir papildomus dokumentus dėl įtariamo pažeidimo (el. byla, tomas 1, 75-79 puslapiai).

33Pareiškėja 2016 m. rugpjūčio 5 d., 2016 m. rugsėjo 15 d. pateikė Agentūrai paaiškinimus ir prašomus įrodymus.

34LVPA atliko ekspertinį vertinimą, apie kurio atlikimą 2016 m. spalio 26 d. raštu informavo pareiškėją, pateikė eksperto išvados kopiją ir paprašė pateikti pastabas, jeigu tokių turi (el. byla, tomas 1, 106-109 puslapiai).

35Pareiškėja 2016 m. lapkričio 4 d. raštu pateikė prieštaravimus dėl eksperto išvados. Jos nuomone, Rangos sutarties 5.1.32 papunktyje yra nustatytas rangovo, o ne užsakovo įsipareigojimas pranešti apie pasitelktą subrangovą, todėl užsakovui negali būti taikoma atsakomybė už šio punkto pažeidimą. Be to, nurodė, kad ji neturėjo informacijos, kad objekte dirba UAB „Kortas“ darbininkai, todėl neturėjo įtarimų apie galimą Rangos sutarties pažeidimą.

36LVPA 2016 m. lapkričio 28 d. priėmė sprendimą baigti pažeidimo tyrimą ir 2016 m. lapkričio 29 d. parengė Pažeidimo tyrimo išvadą Nr. ( - )/IT03 (el. byla, tomas1, 119-129 puslapiai). Pažeidimo tyrimo išvadoje LVPA konstatavo, kad Projekto išlaidos pagal Rangos sutartį yra patirtos pažeidžiant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, todėl neatitinka Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (toliau - Atitikties taisyklės), 8.7. papunkčio ir 8.8 papunkčio reikalavimų. Atsižvelgdama į tai, LVPA Pažeidimo tyrimo išvadoje pateikė siūlymą Ūkio ministerijai susigrąžinti sumokėtą lėšų dalį - 480 424,70 Eur.

37LVPA Pažeidimo tyrimo išvadą 2016 m. gruodžio 5 d. raštu pateikė Ūkio ministerijai (el. byla, tomas 1, 118 puslapis).

38Ūkio ministerijos Darbo grupė, sudaryta ūkio ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 4-17, 2016 m. gruodžio 27 d. posėdyje apsvarstė Pažeidimo tyrimo išvadą ir nutarė pritarti LVPA siūlymui susigrąžinti sumokėtą lėšų dalį - 480 424,70 Eur (el. byla, tomas 1, 130 puslapis).

39Ūkio ministras 2017 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-10, remdamasis Pažeidimo tyrimo išvada, nustatė, kad Projekto vykdytojas privalo iki 2017 m. kovo 27 d. grąžinti išmokėtų lėšų dalį – 480 424,70 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų į Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos sąskaitą (el. byla, tomas 3, 3-4 puslapiai).

40Ūkio ministras 2017 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-11 pakeitė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 4-537 antrąją pastraipą ir ją išdėstė taip: „skiriu finansavimą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 1 prioriteto „Vietine ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-03-V priemonę „Nacionalinės svarbos turizmo projektai“ Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimo programos priemonės kodas 01 005 01 08 01, funkcinės klasifikacijos kodas 04.07.03.01, finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.3.1 (2007-2013 m. ES struktūrinė parama), Alytaus miesto savivaldybės administracijos projekto „Daugiafunkcinis pramogų ir sporto kompleksas“ (projekto kodas ( - )) kapitalo formavimo (ekonominės klasifikacijos kodas 2.9.2.2.1.01) išlaidoms padengti – iki 2 231 068,05 Eur finansavimo, finansavimo dalis (intensyvumas) – iki 45,95 procentų“ (el. byla, tomas 3, 5 puslapis).

41Dėl senaties termino

42Kvestionuodamas pareigą grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas, trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Struktūra“, be kita ko, byloje kelia 4 metų senaties termino dėl patraukimo administracinėn atsakomybėn pagal 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos taikymo klausimą (3 straipsnis 1 dalis).

43Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog patraukimo atsakomybėn terminas – ketveri metai nuo tada, kai buvo padarytas 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažeidimas. Atskirų sektorių taisyklėse gali būti nustatytas trumpesnis senaties terminas, tačiau ne trumpesnis kaip treji metai. Jeigu pažeidimai daromi nuolat ir pakartotinai, senaties terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo baigtas. Vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa. <...>.

44Kaip matyti iš Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio nuostatų, šioje normoje yra nustatyta speciali taisyklė, taikoma daugiamečių programų atveju. Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) 2017 m. birželio 15 d. sprendime byloje C‑436/15 pateiktu išaiškinimu, sąvoka „daugiametė programa“, kaip ji suprantama pagal 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, apima tokį projektą, kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamas projektas dėl atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo konkrečiame regione, kurį įgyvendinti buvo numatyta per kelerius metus ir kuris buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų.

45Pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą patraukimo atsakomybėn už pažeidimą, padarytą vykdant „daugiametę programą“, senaties termino eiga prasideda nuo tokio pažeidimo padarymo dienos, turint omenyje tai, kad pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą „tęstinio ar pakartotinio“ pažeidimo atveju senaties termino eiga prasideda tą dieną, kai pažeidimas buvo baigtas. Be to, „daugiametė programa“ laikytina visiškai užbaigta, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, šiai programai taikomose nuostatose nurodytą jos pabaigos datą. Konkrečiai kalbant, daugiametė programa, kuriai taikomas 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantis Sanglaudos fondą, iš dalies pakeistas 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1264/1999 ir 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1265/1999, taip pat Aktu dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų, laikytina visiškai užbaigta, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, kai sueina Europos Komisijos sprendime, kuriuo patvirtinamas toks projektas, nurodytas su projektu susijusių darbų pabaigos ir mokėjimų už tinkamas finansuoti išlaidas atlikimo terminas, išskyrus atvejus, kai priimdama naują sprendimą Komisija pratęsia nustatytą terminą.

46Nagrinėjamu atveju pareiškėjos Projektą numatyta įgyvendinti nuo 2009 m. birželio 1 d. iki 2011 m. gegužės 30 d. Jis buvo finansuotas įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpio Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones. Veiksmų programos pabaiga, vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 126/1999 88-89 straipsniais siejama su Lietuvos teikiamų galutinės ataskaitos ir užbaigimo deklaracijos tvirtinimo Europos Komisijoje. Šiai dienai veiksmų programa nėra pasibaigusi. Taigi, pareiškėjos vykdytas Projektas laikytinas daugiamete programa, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį.

47Iš ESTT praktikos matyti, kad Reglamento Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje „pažeidimas“ apibrėžtas kaip Sąjungos teisės nuostatų pažeidimas, susijęs su ūkio subjekto veiksmais ar neveikimu, kuriais Sąjungos bendrajam biudžetui ar jos valdomiems biudžetams padaroma arba gali būti padaryta žala. Pažeidimo padarymas, nuo kurio pradedama skaičiuoti senaties termino eiga, suponuoja dvi sąlygas, t. y. turi būti ūkio subjekto veiksmas ar neveikimas, kuriais pažeidžiama ES teisė, ir padaryta žala ar ji galima Sąjungos biudžetui. Kai Sąjungos teisės pažeidimas atskleidžiamas tik atsiradus žalai, senaties termino eiga pradedama skaičiuoti nuo pažeidimo padarymo momento, t. y. nuo to momento, kai buvo padaryti ir ūkio subjekto veiksmai ar neveikimas, kuriais pažeidžiama ES teisė, ir padaryta žala Sąjungos biudžetui ar jos valdomiems biudžetams. Tokia išvada suderinama su Reglamento Nr. 2988/95, kuriuo pagal šio reglamento 1 straipsnio 1 dalį siekiama apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, tikslu. Iš tiesų dies a quo (ta diena) yra įvykio, kuris padaromas paskutinis, diena, t. y. arba žalos atsiradimo diena, kai ši žala atsiranda atlikus veiksmą ar neveikimą, kuriais pažeidžiama ES teisė, arba šio veiksmo ar neveikimo diena, kai atitinkama nauda buvo suteikta prieš minėtą veiksmą ar neveikimą. Tai palengvina Sąjungos finansinių interesų apsaugos tikslo siekimą (žr. ESTT 2015 m. spalio 6 d. sprendimo Firma Ernst Kollmer Fleischimport und–export prieš Hauptzollamt Hamburg-Jonas, C‑59/14, 23-26 punktus).

48Iš administracinėje byloje pateiktų duomenų matyti, kad ginčijamais Įsakymais buvo konstatuota, jog pareiškėja pažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalies, 18 straipsnio 8 dalies, Atitikties taisyklių 8.7 ir 8.8 papunkčių, Aprašo 26 punkto, Sutarties Specialiųjų sąlygų 8.3 papunkčio ir Bendrųjų sąlygų 2.1.8 papunkčio reikalavimus, netinkamai panaudojo dalį ES paramos bei bendrojo finansavimo lėšų ir netinkamas finansuoti Rangos sutarties išlaidas deklaravo mokėjimo prašymuose.

49Pažeidimo tyrimo išvadoje nurodyta, kad pažeidimas buvo padarytas 2010 m. birželio 19 d. Kaip paaiškino LVPA atstovė, šią dieną pareiškėja deklaravo netinkamai, pažeidžiant VPĮ reikalavimus, panaudotas lėšas. Tačiau iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėja LVPA pateikė kelis mokėjimo prašymus, kuriuose deklaravo patirtas išlaidas, todėl pareiškėjos įvykdytas pažeidimas vertintinas kaip pakartotinis, o Pažeidimo tyrimo išvadoje pažeidimo pabaiga (2010 m. birželio 19 d.) nurodyta neteisingai. Pagal LPVA į bylą pateiktus dokumentus paskutinis mokėjimas (pagal sutartį Nr. A/2005/A06) projekte buvo atliktas 2011 m. sausio 6 d. (el. byla, tomas 5, 517 puslapis), todėl ši data laikytina pažeidimo pabaiga ir Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto senaties termino pradžia.

50Pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą patraukimo atsakomybėn senaties terminas gali būti nutrauktas, jeigu kompetentinga institucija imasi bet kokio su pažeidimo tyrimu ar patraukimu atsakomybėn susijusio veiksmo, apie kurį pranešama atitinkamam asmeniui. Senaties eiga atsinaujina po kiekvieno ją nutraukusio veiksmo. Tačiau senaties terminas įsigalioja ne vėliau kaip tą dieną, kai pasibaigia laikotarpis, lygus dvigubam senaties terminui, per kurį kompetentinga institucija nepaskyrė nuobaudos, išskyrus tuos atvejus, kai administracinė procedūra laikinai sustabdoma pagal 6 straipsnio 1 dalį. Iš šios nuostatos turinio matyti, kad senaties termino eigos nutrūkimas siejamas su šiomis aplinkybėmis: kompetentingos institucijos atliekamu su pažeidimu susijusiu tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu susijusiu veiksmu ir tuo, jog apie tokį tyrimą ar veiksmą buvo pranešta atitinkamam asmeniui.

51ESTT aukščiau nurodytoje byloje išaiškino, kad sąvoka „kompetentinga institucija“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, reiškia instituciją, turinčią kompetenciją imtis aptariamų su tyrimu ar patraukimu atsakomybėn susijusių veiksmų. ESTT pažymėjo, kad Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos formuluotėje nenurodyta nieko, iš ko būtų galima teigti, kad ši institucija turi būti ta pati, kuri yra kompetentinga skirti sumas ar šias sumas išieškoti, jei jos neteisėtai gautos pažeidžiant Sąjungos finansinius interesus. Nesant Sąjungos teisės normų kiekviena valstybė narė pagal nacionalinę teisę turi paskirti kompetentingas institucijas, kad būtų imtasi su pažeidimu, kaip jie suprantami pagal Reglamento Nr. 2988/95 2 straipsnio 1 dalį, tyrimu ar patraukimu atsakomybėn už juos susijusių veiksmų. Todėl valstybės narės gali savo nuožiūra suteikti įgaliojimus patraukti atsakomybėn už pažeidimus kitai institucijai nei ta, kuri skiria sumas ar šias sumas išieško, jei jos neteisėtai gautos pažeidžiant Sąjungos finansinius interesus (žr. ESTT 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG prieš Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, C‑52/14, 29-32 punktus).

52Bylos duomenimis nustatyta, kad Komisariate 2010 m. vasario 12 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 52-1-00150-10 (toliau - Ikiteisminis tyrimas) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 229 straipsnio 1 dalį, 184 straipsnio 2 dalį dėl galimų pažeidimų panaudojant lėšas Alytaus daugiafunkcinio pramogų ir sporto centro komplekso rekonstrukcijai (el. byla, tomas 1, 71-74 puslapiai).

53Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyrius 2012 m. liepos 24 d. raštu Nr. 52-13-S-10598 kreipėsi į pareiškėją (Projekto vykdytoją), prašydamas pateikti atitinkamą medžiagą, susijusią su Projekto vykdymu (el. byla, tomas 5, 102 puslapis). Atsakydama į šį raštą Pareiškėja 2012 m. rugpjūčio 9 d. pateikė paaiškinimus ir prašomus įrodymus (el. byla, tomas 5, 102 puslapis).

542016 m lapkričio 25 d. Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą neginčytinai patvirtina, kad Ikiteisminis tyrimas pradėtas 2010 m. vasario 12 d., buvo atliekamas dėl galimų pažeidimų panaudojant Projekto vykdymo lėšas. Kaip jau buvo nurodyta, pareiškėja dėl Projekto vykdymo lėšų panaudojimo 2012 m. rugpjūčio 9 d. Komisariatui teikė paaiškinimą. Ši aplinkybė patvirtina, jog pareiškėja buvo informuota apie Ikiteisminį tyrimą. Nutarime taip pat nurodyta, kad 2013 m gruodžio 13 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir pagal BK 228 straipsnį, 300 straipsnio 1 dalį dėl esminių VPĮ nuostatų (3 straipsnio, 18 straipsnio 8 dalis) pažeidimo pasitelkus subrangovą UAB „Kortas“, kuris siejamas su tikrovės neatitinkančių duomenų įrašymu statybos darbų žurnaluose, išvengiant gauti VPT sutikimą subrangos sandoriams sudaryti.

55Teismo vertinimu, Komisariatas yra kompetentinga institucija, nurodyta Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje. Pareiškėja apie šį Ikiteisminį tyrimą buvo informuota, todėl pareiškėjos sužinojimo apie atliekamą ikiteisminį tyrimą data – 2012 m. rugpjūčio 9 d. (paaiškinimo Komisariatui pateikimo data) laikoma momentu, kada senaties termino eiga nutrūko. Tebevykstant Ikiteisminiam tyrimui, LVPA 2016 m. gegužės 17 d. pradėjo savarankišką pažeidimo tyrimą, todėl senaties termino eiga atsinaujinusi nebuvo. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ginčijami Įsakymai priimti nepasibaigus Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam senaties terminui.

56Dėl pažeidimo esmės

57Pareiškėja, grįsdama LVPA sprendimo dėl pažeidimo neteisėtumą, skunde nurodo, kad LVPA tik formaliai atliko pažeidimo tyrimą, vadovavosi išskirtinai tik Ikiteisminio tyrimo, kuris buvo nutrauktas, surinktais duomenimis bei VPT 2012 m. rugsėjo 22 d. ir 2014 m. gegužės 19 d. raštais, kurie neturi įrodomosios reikšmės, nevertino jos teiktų paaiškinimų ir priėmė subjektyvų sprendimą dėl pažeidimo. Be to nurodo, kad Pažeidimo tyrimo išvadoje neindividualizuota jos, kaip Projekto vykdytojo, kaltė dėl inkriminuoto pažeidimo, todėl Pažeidimo tyrimo išvada neatitinka Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų, yra nemotyvuota.

58Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (toliau - Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklės) 10.3.5. papunktyje nustatyta, kad LVPA atlieka pažeidimų tyrimus, nustato pažeidimus, priima sprendimus dėl nustatytų pažeidimų ir teisės aktų nustatyta tvarka praneša apie juos atitinkamoms institucijoms. Jeigu nustačiusi pažeidimą įgyvendinančioji institucija įtaria nusikalstamą veiką, apie tai ji nedelsdama praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, vadovaujančiajai institucijai, ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai

59Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės, PAFT) 195 punkte nustatyta, kad įtariamus pažeidimus tiria ir nustato įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nuostatomis. Vadovaujantis Taisyklių 197 punktu, įgyvendinančioji institucija (šiuo atveju – LVPA) atlikusi pažeidimo tyrimą ir nustačiusi pažeidimą, kurio ištaisyti neįmanoma, priima sprendimą dėl nustatyto pažeidimo, kuriame nurodomos su nustatytu pažeidimu susijusios faktinės aplinkybės, netinkamų finansuoti išlaidų suma ir pateikiamas vienas (ar keli) iš Taisyklių 197 punkte nurodytų siūlymų ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai.

60Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1225, 63.3 punkte numatyta, jog įgyvendinančioji institucija (šiuo atveju – LVPA), įtarusi pažeidimą ir (ar) gavusi informacijos apie įtariamą pažeidimą iš vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, mokėjimo, audito institucijų, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pažeidimo įtarimo ir (ar) informacijos apie įtariamą pažeidimą gavimo dienos, vadovaudamasi Metodinėmis pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijomis, kurios tvirtinamos finansų ministro įsakymu, atlieka papildomą projekto vykdytojo dokumentų patikrinimą ir (ar) patikrą vietoje ar kitus veiksmus, būtinus pažeidimui ištirti. Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173 (toliau – Rekomendacijos), 11 punktas būtent ir reglamentuoja veiksmus, kurie atliekami pažeidimo tyrimo metu. Tai projekto vykdytojo ar kitų institucijų ir (ar) įstaigų pateiktos informacijos, duomenų ir dokumentų tikrinimas, patikra vietoje, prašymas paaiškinti įtariamo pažeidimo aplinkybes ir (ar) kiti veiksmai, kuriais siekiama ištirti įtariamą pažeidimą (11.1. papunktis); kreipimasis į kitas atsakingas institucijas su prašymu pateikti išvadas, paaiškinimus apie įtariamo pažeidimo aplinkybes ir informaciją, susijusią su atliekamu pažeidimo tyrimu (11.2. papunktis).

61Remiantis bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad LVPA 2016 m. gegužės 17 d. pažeidimo tyrimą pradėjo gavusi Komisariato 2016 m. gegužės 5 d. raštą Nr. 52-S-22796, kuriame nurodyta, kad 2010 m. vasario 12 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 52-1-00150-10 pagal BK 229 straipsnio 1 dalį, 184 straipsnio 2 dalį bei 2013 m. gruodžio 13 d. pagal BK 228 straipsnį, 300 straipsnio 1 dalį dėl Projekto vykdytojo ir UAB „Struktūra“ pažeidimų panaudojant Projekto lėšas bei vykdant Projekto statybos darbus (el. byla, tomas I, 101-105 puslapiai). Agentūra siekdama susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga kreipėsi į ikiteisminio tyrimo instituciją. Taip pat LVPA pranešė pareiškėjai apie pradėtą jos galimai padaryto pažeidimo tyrimą, jos pagrindą, išsamiai išdėstė nustatytas galimo pažeidimo aplinkybes, nurodė siūlomos finansinės korekcijos dydį ir pagrindą bei paprašė pareiškėjos pateikti paaiškinimus, kokius pagal Rangos sutartį darbus atliko UAB „Struktūra“, nurodant sąskaitas faktūras bei atliktų darbų aktus, bei pateikti tai pagrindžiančius dokumentus. Savo ruožtu pareiškėja teikė LPVA paaiškinimus dėl įtariamų pažeidimų bei prašomus įrodymus: 2016 m. rugpjūčio 5 d. raštas Nr. SD-7815(36.102.), 2016 m. rugsėjo 15 d. raštas Nr. SD-9169(36.102). LPVA Projektų ekspertų skyrius atliko Projekto ekspertinį vertinimą ir pateikė išvadą. Su eksperto išvada pareiškėja buvo supažindinta ir 2016 m. lapkričio 4 d. raštu Nr. SD-11059(36.102) pateikė savo prieštaravimus.

62Bylos duomenys neginčytinai patvirtina, kad LPVA informavo pareiškėją apie pradėtą ir atliekamą galimų pažeidimų tyrimą, LPVA suteikė pareiškėjai galimybę teikti paaiškinimus ir argumentus dėl paties pažeidimo ir jo tyrimo, pareiškėja aktyviai dalyvavo Pažeidimų tyrimo išvados priėmimo procedūroje ir išreiškė savo nuomonę ginčo klausimais. LVPA, kaip įgyvendinančioji institucija, buvo aktyvi ir atliko Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių bei Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų nuostatose numatytus tyrimo veiksmus, t. y. atliko savarankišką pažeidimo tyrimą.

63Pagal Rekomendacijų 15 punktą įsitikinus, kad tiriant pažeidimą surinkta pakankamai duomenų, kuriais pagrindžiamas pažeidimas, arba kad pažeidimo nėra, surašoma pažeidimo tyrimo išvada. Nagrinėjamu atveju LVPA ir surašė tokią išvadą, kurioje, atsižvelgdama į Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. C(2013)9527 patvirtintų Finansinių korekcijų, taikytinų Sąjungos išlaidoms, valdomoms pagal pasidalijamojo valdymo principą, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (toliau - Gairės) 22 punktą, nutarė siūlyti taikyti 25 proc. dydžio finansinę korekciją nuo visos pateiktuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos (Rekomendacijų 26 punktas; PAFT 197 punktas). Ūkio ministerija, atsižvelgusi į minėtą Pažeidimo tyrimo išvadą, priėmė skundžiamus Įsakymus dėl pareiškėjai taikytinų finansinių korekcijų bei dėl pirminio įsakymo, kuriuo pareiškėjai skiriamos paramos lėšos, pakeitimo, sumažinant šių lėšų sumas taikytų finansinių korekcijų dydžiais (el. byla, tomas 1, 10-11, 12 puslapiai; tomas 3, 3-4, 5 puslapiai) (PAFT 1881 punktas). Taigi, Ūkio ministerija, gavusi įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo, nekeisdama nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdama į sprendime dėl pažeidimo įgyvendinančiosios institucijos pateiktą pasiūlymą, priėmė sprendimą sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su įgyvendinančiosios institucijos nustatytu pažeidimu, dalimi (PAFT 198.2. papunktis).

64Kaip matyti iš minėtų teisės aktų nuostatų, skundžiamų ūkio ministro įsakymų teisėtumo ir pagrįstumo klausimas, nustačius LVPA atlikto pažeidimo tyrimo procedūros teisėtumą ir pagrįstumą, iš esmės priklauso pirmiausia nuo LPVA išvadų ir nuo kitų dokumentų, kuriais buvo grindžiama išvada teisėtumo ir pagrįstumo. Tai reiškia, jog būtina nustatyti išvadose ir kituose dokumentuose užfiksuoto pažeidimo padarymo faktą, o vėliau ir dėl pažeidimo pareiškėjui taikytų sankcijų teisėtumą, pagrįstumą ir proporcingumą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad LVPA pažeidimo tyrimo išvada ir ūkio ministro įsakymas pripažinti atitinkamo projekto išlaidų sumą netinkamomis finansuoti išlaidomis ir įpareigoti grąžinti išmokėtų lėšų dalį turi būti teismo vertinami kaip vientisas dokumentas, kurio sprendžiamąja dalimi yra įsakymas o motyvuojamąja dalimi – LVPA pažeidimo tyrimo išvada (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2152/2013).

65Remiantis byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad Projekto vykdytojas vykdė Daugiafunkcinio pramogų ir sporto komplekso Naujojoje g. 52, Alytuje statybos darbų pirkimą (pirkimo Nr. ( - ), paskelbimo data – ( - ) pirkimo būdas – atviras konkursas). Pirkimo konkurso sąlygų 10 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai‘ 10.7 papunktyje nurodyto kvalifikacijos reikalavimo – „galimybė atlikti darbus savo jėgomis“ nustatyta reikšmė, kad „subrangos mastas ne daugiau 30 procentų“ ir nustatyti reikalavimai pateikti dokumentus: 1) subrangos perduodamų darbų sąrašas, kuriame nurodomas subrangovo pavadinimas, atliekamų darbų pavadinimas, jų vertė litais ir procentais (nuo bendros objekto vertės); 2) Įmonių subrangovių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai“. Pirkimo sąlygų 12.4 papunktyje nustatyta, kad „tiekėjas subrangovams gali perduoti ne daugiau kaip (30 (trisdešimt) procentų darbų. <...> visi subrangovai turi atitikti šias konkurso sąlygų 10 punkto 1 lentelės „Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 papunkčiuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus bei lentelės „Ekonominės, finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 10.5 papunktyje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus“.

66Pirkimo sąlygų 77 punkte buvo nustatyta, kad „pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. <...> Perkančioji organizacija numato galimybę pirkimo sutarties vykdymo metu dėl aplinkybių, kurių buvimas nebuvo žinomas nei tiekėjui, nei perkančiajai organizacijai pasiūlymų pateikimo ar pirkimo sutarties sudarymo metu, pakeisti subrangovus. Šių aplinkybių sąrašas turi būti baigtinis <...> Pirkimo sutarties šalių valia pirkimo sutarties sąlygų keitimas turi būti įformintas protokolu, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties šalių, pridedant ir visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, ir šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis“.

67Pirkimo laimėtojais buvo pripažinti 2009 m. kovo 16 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys rangovai – UAB „Struktūra“ ir UAB „Arauša“. Be to, kartu su pasiūlymu pateikta siūlomų rangovų pažyma, kurioje nurodyta, kad UAB „Struktūra“ vykdys bendrastatybinius darbus, darbų dalis 45,7 proc., UAB „Arauša“ vykdys bendrastatybinius darbus, darbų dalis 30,5 proc., UAB „Kauno liftai“ vykdys lifto montavimo darbus – darbų dalis 0,8 proc., UAB „Elektromontuotojas“ vykdys elektros, ryšių darbus, darbų dalies 23,1 proc.

68Pareiškėja su UAB „Struktūra“ 2009 m. rugsėjo 25 d. pasirašė Statybos rangos sutartį Nr. SR-597 . Vėliau buvo sudarytos papildomos sutartys: 2010 m. sausio 30 d. Nr. SR681, 2010 m. gruodžio 29 d. Nr. SR-23 ir 2011 m. sausio 27 d. Nr. SR-160.

69Rangos sutarties 5.1.32 papunktyje nustatyta: „Objekto statybos darbams rangovas turi teisę savo nuožiūra pasitelkti subrangovus ir/ar kitus trečiuosius asmenis, kurie atliks statybos darbus objekto statybos aikštelėje. Už subrangovų ir kitų trečiųjų asmenų atliktus darbus arba padarytą žalą visapusiškai atsako rangovas. Rangovas privalo raštu informuoti užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus. Subrangovų atliekamų darbų dalis negali viršyti 30 proc. visų darbų“. UAB „Struktūra“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Arauša“ pasiūlyme Pirkimui nurodyta, kad Rangovas pasitelks du subrangovus – UAB „Kauno tiltai“ ir UAB „Eletromontuotojas“.

70Vykdydama minėtas sutartis UAB „Struktūra“ pasitelkė subrangovą UAB „Kortas“, sudarydama su ja 2009 m. birželio 3 d. statybos rangos sutartį Nr. 09/17 (toliau – Subrangos sutartis), 2009 m. rugpjūčio 5 d. Papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2009 m. birželio 3 d. sutarties, 2010 m. birželio 3 d. subrangos sutartį (be numerio) dėl technologinių įrengimų tiekimo bei montavimo ir 2010 m. gruodžio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. 10/57. UAB „Struktūra“ atsakingi asmenys į Statybos darbų žurnalus įrašė, kad visus darbus atliko UAB „Struktūra“, o ne UAB „Kortas“ ir šiuos žurnalus pateikė pareiškėjai.

71Nustatyta, kad faktiškai pagal Rangos sutartį ir papildomus susitarimus atlikta rangos darbų, kurių vertė – 27 185 471,09 Lt, iš jų 25 018 835,07 Lt – UAB „Kortas“ ir jo subrangovai ir tai sudaro 92,03 proc. Be to, UAB „Struktūra,“ 2014 m. sausio 6 d. rašte nurodė, kad kitų subrangovų, išskyrus UAB „Kortas“, nesamdė. Iš Komisariato 2016 m. gegužės 5 d. rašte pateiktos ikiteisminio tyrimo informacijos matyti, kad jau nuo 2010 m. balandžio mėn. UAB „Kortas“ atliekami statybos darbai viršijo 30 proc. UAB „Struktūra“ atliktų darbų vertės ribą.

72Byloje ginčo dėl šių faktinių aplinkybių nėra.

73Į bylą pateikti VPT 2015 m. gegužės 19 d. raštas Nr. 4S-1634 bei 2012 m. rugsėjo 22 d. raštas Nr. 4S-4451, patvirtina, kad VPT įvertinusi Pirkimo sąlygų nuostatas ir Rangovo pasiūlymą, nustatė, kad Projekto vykdytojas, leidęs UAB „Struktūra“ Rangos sutarties vykdymui pasitekti subrangovą UAB „Kortas“, pažeidė VPĮ 18 straipsnio 8 dalies nuostatas ir 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus.

74VPT nurodytuose raštuose taip pat atkreipė dėmesį, kad Subrangos sutarties papildymo vertė sudaro 90 procentų nuo Sutarties vertės. Subranga viršijama (Pirkimo sąlygose nustatyta, kad leidžiama 30 procentų, Rangovo pasiūlyme 23,8 procento, Sutarties vykdyme – 90 procentų), UAB „Kortas“ Rangovo pasiūlyme nenurodytas kaip subrangovas“ (UAB „Kortas“ savarankiškai teikė pasiūlymą), o naujų subrangovų pasitelkimas sutarties vykdymo metu – prilyginamas sutarties sąlygų keitimui, dėl kurio perkančioji organizacija privalėjo kreiptis į VPT vadovaudamasi VPĮ 18 straipsnio 8 dalimi (el. byla, tomas 1, 65-66, 67-69 puslapiai).

75Kaip matyti iš bylos medžiagos, LVPA Pažeidimo tyrimo išvadą priėmė ne tik įvertinusi už viešųjų pirkimų organizavimo kontrolę atsakingos institucijos - VPT raštuose pateiktą informaciją, tačiau ji taip pat atliko savarankišką tyrimą, ekspertinį vertinimą (el. byla, tomas 1, 106-109 puslapiai). Ekspertinio vertinimo metu ekspertui, be kita ko, buvo keliami Projekto vykdytojo atsakomybės dėl pažeidimo klausimai. Ekspertinio tyrimo išvadoje konstatuota, kad Projekto vykdytojas galėjo ir turėjo nustatyti, kad statybos darbus atlieka ne rangos sutartyje numatytas rangovas ir subrangovai, kadangi Rangos sutarties 5.1.32 papunktyje nurodyta, kad rangovas privalo raštu informuoti užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus, projekto vykdytojas privalėjo reikalauti iš rangovo raštiško pranešimo. Ekspertinio vertinimo metu taip pat nustatyta, kad vadovaujantis STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 23 punktu bei 4 priedu, statybos eiga aprašoma statybos žurnale, žurnalą pildo ir už atliktus darbus pasirašo tas įsakymu paskirtas statybos vadovas, kurio įmonė atlieka darbus. Šiuo atveju žurnalą privalėjo pildyti UAB „Kortas“ atsakingas asmuo. Konstatuota, kad šiuo atveju UAB „Struktūra“ pažeidė Rangos sutarties 5.1.32 papunktį, pasitelkdama UAB „Kortas“ atlikti daugiau kaip 30 proc. visų darbų bei minėto STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 23 punkto bei 4 priedo reikalavimus.

76Pareiškėja iš esmės nekvestionuoja nustatytų pažeidimų, tačiau kelia atsakomybės už šiuos pažeidimus subjekto klausimą. Nurodo, kad Rangos darbų sutarties sąlygas pažeidė UAB „Struktūra“, t. y. rangovas.

77Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje (2008 m. liepos 3 įstatymo Nr. X-1673 redakcija) nustatyta, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

78Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalis užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų įpareigoja perkančiąją organizaciją.

79Pirkimo sąlygas nustatė pareiškėja. Atvirame konkurse dalyvavę ūkio subjektai žinojo apie pareigą savo ištekliais atlikti darbų ne mažiau kaip 70 procentų. Kaip jau buvo nurodyta, pagal Pirkimo sąlygų 12.4 papunktį tiekėjas subrangovams galėjo perduoti ne daugiau kaip (30 (trisdešimt) procentų darbų. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Rangos sutartyje.

80Rangos sutarties vykdymo metu sutarties sąlygos iš esmės buvo pakeistos. Bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, kad 92, 03 procento darbų atliko ne rangovas UAB „Struktūra“, o subrangovas UAB „Kortas“ ir kiti šios bendrovės subrangovai. Pareiškėja dėl sutarties sąlygų keitimo į VPT nesikreipė. Pareiškėja, vykdydama darbų viešąjį pirkimą ir nustatydama konkrečias pirkimo sąlygas, ir turėdama tikslą sudaryti viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, prisiėmė atsakomybę, kad viešojo – pirkimo pardavimo sutartis bus vykdoma tokiomis sąlygomis, kokiomis ji yra sudaryta. Taigi, pasirašydama Sutartį, Sutarties specialiųjų sąlygų 8.3 papunkčiu ir Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.8 papunkčiu pareiškėja, kaip projekto vykdytojas ir būdama perkančioji organizacija pagal VPĮ, įsipareigojo vadovautis ir laikytis VPĮ.

81Pagal Vykdomų Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179, 8.7 ir 8. 8 papunkčius, tam, kad būtų pripažintos tinkamomis finansuoti, išlaidos, patirtos įgyvendinant projektus pagal strategiją ir šią strategiją įgyvendinančias veiksmų programas, apmokant išlaidas, projekto vykdytojas įsipareigoja, kad nebus pažeisti viešųjų pirkimų ir kitų taikytinų horizontalaus lygio sričių ES reikalavimai, o išlaidos atitiks šiose Taisyklėse, projektų finansavimo sąlygų aprašuose ir kituose teisės aktuose išdėstytus reikalavimus.

82Priemonės „Nacionalinės svarbos turizmo projektai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 4-378, 26 punkte nustatyta, kad tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, atitinkančios išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ir Aprašo reikalavimus.

83Išanalizuotų įrodymų visuma teismui leidžia daryti išvadą, kad Rangos darbų sutarties išlaidos neatitinka Atitikties taisyklių 8.7 papunkčio ir 8.8. papunkčio reikalavimų, kadangi jos patirtos pažeidus VPĮ 3 straipsnio 1 dalies, 18 straipsnio 8 dalies reikalavimus, todėl pagal Aprašo 26 punkto nuostatas negali būti pripažintos tinkamomis finansuoti. Taigi, LVPA nustačiusi, kad ištaisyti pažeidimo nebebuvo įmanoma, nes sutartis buvo baigta įgyvendinti ir naujų viešųjų pirkimų organizuoti galimybių nėra, vadovaudamasi PAFT 197.2 papunkčiu, pagrįstai pateikė siūlymą Ūkio ministerijai priimti sprendimą susigrąžinti sumokėtą lėšų dalį.

84Rekomendacijų 26 punkte nustatyta, kad nustačius pažeidimą, kuris yra susijęs su viešuoju pirkimu pagal VPĮ (1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), taikomos Europos Komisijos parengtos Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešų pirkimų srityje gairės.

85Rekomendacijų 4 punkte nustatyta, kad pažeidimų tyrimo ir nustatymo tikslas – laiku nustatyti ir ištaisyti pažeidimą, siekiant apsaugoti Lietuvos Respublikos biudžeto ir Europos Sąjungos biudžeto finansinius interesus. Institucijos, tiriančios pažeidimus ir priimančios su pažeidimais susijusius sprendimus, vadovaujasi proporcingumo principu ir atsižvelgia į pažeidimo pobūdį. Konkretūs pažeidimo tyrimo veiksmai turi būti pasirenkami ir atliekami tik tais atvejais, kai be jų negalima pasiekti reikiamų pažeidimo tyrimo tikslų. Tarp siekiamo tikslo - ištirti, nustatyti ir ištaisyti pažeidimą ir priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti pusiausvyra (proporcija).

86Kaip jau minėta, finansinė korekcija pareiškėjos atžvilgiu apskaičiuota vadovaujantis Gairių 22 punktu („ iš esmės pakeisti skelbime apie pirkimą arba konkurso specifikacijose nustatyti sutarties elementai“) ir rekomenduojamą pataisą - 25 proc. Finansinė korekcija apskaičiuota nuo Projekto vykdytojo mokėjimo prašymuose Nr. MP001-MP006 deklaruotų ir apmokėtų pagal rangos sutartį ir papildomas sutartis (2010 m. sausio 30 d. Nr. SR-681, 2010 m. gruodžio 29 d. Nr. SR-23 ir 2011 m. sausio 27 d. Nr. SR-160) išlaidų vertės, įvertinus pažeidimo pobūdį, mastą, trūkumų finansinę svarbą. Finansinės korekcijos apskaičiavimas pateiktas Pažeidimo tyrimo išvados 20 punkte. Nesutikimo su finansinės korekcijos dydžiu argumentų pareiškėja skunde nenurodė. Teismo vertinimu, nepaneigus VPĮ pažeidimų, pritaikyta poveikio priemonė atitinka protingumo ir proporcingumo kriterijus, yra teisėta ir pagrįsta.

87Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad tiek LVPA, tiek ūkio ministras pagal kompetenciją priėmė teisėtus ir pagrįstus sprendimus, kurių naikinti nėra pagrindo. Pareiškėjos skundas atmestinas.

88Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 132 straipsniu, teismas

Nutarė

89Pareiškėjos Alytaus miesto savivaldybės administracijos skundą atmesti.

90Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėja Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – ir... 5. Pareiškėja skunde nurodo, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija yra... 6. Pareiškėja nesutinka su Pažeidimo tyrimo išvadoje konstatuotais VPĮ... 7. Pažeidimo tyrimo išvadoje nustatyta, jog pažeidimas buvo padarytas 2010 m.... 8. Pareiškėjo vertinimu, LVPA taip pat nepagrįstai remiasi VPT 2012 m. rugsėjo... 9. Pažymi, kad LVPA Pažeidimo tyrimo išvadoje privalėjo individualizuoti... 10. Atsakovė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija su skundu nesutinka, prašo... 11. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos teigimu, vadovaujantis Taisyklių 197... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo LVPA su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo... 13. LVPA 2016 m. lapkričio 29 d. Pažeidimo tyrimo išvadoje konstatavo, kad... 14. LVPA vertinimu, pareiškėja nepagrįstai baudžiamosios atsakomybės klausimus... 15. Nurodo, kad VPT, kaip institucija, kompetentinga vertinti procedūrų atitiktį... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Struktūra“ su pareiškėjos skundu... 17. Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, subrangovo pasitelkimą leido Rangos... 18. UAB „Struktūra“ atsiliepime taip pat nurodo, kad ekspertinis vertinimas,... 19. Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, byloje turi būti taikomas... 20. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė palaikė skundo reikalavimus ir prašė... 21. Atsakovės atstovė teismo posėdyje prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą... 22. Trečiojo suinteresuoto asmens LVPA atstovė teismo posėdyje palaikė... 23. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Struktūra“ atstovė prašė... 24. Teismas konstatuoja:... 25. Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. sausio 9... 26. Remiantis bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėja pagal... 27. Ūkio ministras 2009 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 4-537 skyrė finansavimą... 28. 2010 m. birželio 11 d. tarp Ūkio ministerijos, LVPA ir pareiškėjos buvo... 29. Vykdant Sutartį Projekto vykdytojas vykdė Daugiafunkcinio pramogų ir sporto... 30. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos... 31. LVPA 2016 m. gegužės 17 d. priėmė sprendimą pradėti įtariamo pažeidimo... 32. LVPA 2016 m. liepos 22 d. raštu Nr. R4-4203(13.3.27-5) informavo pareiškėją... 33. Pareiškėja 2016 m. rugpjūčio 5 d., 2016 m. rugsėjo 15 d. pateikė... 34. LVPA atliko ekspertinį vertinimą, apie kurio atlikimą 2016 m. spalio 26 d.... 35. Pareiškėja 2016 m. lapkričio 4 d. raštu pateikė prieštaravimus dėl... 36. LVPA 2016 m. lapkričio 28 d. priėmė sprendimą baigti pažeidimo tyrimą ir... 37. LVPA Pažeidimo tyrimo išvadą 2016 m. gruodžio 5 d. raštu pateikė Ūkio... 38. Ūkio ministerijos Darbo grupė, sudaryta ūkio ministro 2016 m. sausio 7 d.... 39. Ūkio ministras 2017 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-10, remdamasis Pažeidimo... 40. Ūkio ministras 2017 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-11 pakeitė Lietuvos... 41. Dėl senaties termino... 42. Kvestionuodamas pareigą grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas... 43. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog patraukimo... 44. Kaip matyti iš Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio nuostatų, šioje normoje... 45. Pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą patraukimo... 46. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos Projektą numatyta įgyvendinti nuo 2009 m.... 47. Iš ESTT praktikos matyti, kad Reglamento Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje... 48. Iš administracinėje byloje pateiktų duomenų matyti, kad ginčijamais... 49. Pažeidimo tyrimo išvadoje nurodyta, kad pažeidimas buvo padarytas 2010 m.... 50. Pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą... 51. ESTT aukščiau nurodytoje byloje išaiškino, kad sąvoka „kompetentinga... 52. Bylos duomenimis nustatyta, kad Komisariate 2010 m. vasario 12 d. buvo... 53. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos... 54. 2016 m lapkričio 25 d. Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą neginčytinai... 55. Teismo vertinimu, Komisariatas yra kompetentinga institucija, nurodyta... 56. Dėl pažeidimo esmės... 57. Pareiškėja, grįsdama LVPA sprendimo dėl pažeidimo neteisėtumą, skunde... 58. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos... 59. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos... 60. Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų... 61. Remiantis bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad LVPA 2016 m. gegužės... 62. Bylos duomenys neginčytinai patvirtina, kad LPVA informavo pareiškėją apie... 63. Pagal Rekomendacijų 15 punktą įsitikinus, kad tiriant pažeidimą surinkta... 64. Kaip matyti iš minėtų teisės aktų nuostatų, skundžiamų ūkio ministro... 65. Remiantis byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad Projekto vykdytojas... 66. Pirkimo sąlygų 77 punkte buvo nustatyta, kad „pirkimo sutarties sąlygos... 67. Pirkimo laimėtojais buvo pripažinti 2009 m. kovo 16 d. jungtinės veiklos... 68. Pareiškėja su UAB „Struktūra“ 2009 m. rugsėjo 25 d. pasirašė Statybos... 69. Rangos sutarties 5.1.32 papunktyje nustatyta: „Objekto statybos darbams... 70. Vykdydama minėtas sutartis UAB „Struktūra“ pasitelkė subrangovą UAB... 71. Nustatyta, kad faktiškai pagal Rangos sutartį ir papildomus susitarimus... 72. Byloje ginčo dėl šių faktinių aplinkybių nėra.... 73. Į bylą pateikti VPT 2015 m. gegužės 19 d. raštas Nr. 4S-1634 bei 2012 m.... 74. VPT nurodytuose raštuose taip pat atkreipė dėmesį, kad Subrangos sutarties... 75. Kaip matyti iš bylos medžiagos, LVPA Pažeidimo tyrimo išvadą priėmė ne... 76. Pareiškėja iš esmės nekvestionuoja nustatytų pažeidimų, tačiau kelia... 77. Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje (2008 m. liepos 3... 78. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalis užtikrinti, kad atliekant... 79. Pirkimo sąlygas nustatė pareiškėja. Atvirame konkurse dalyvavę ūkio... 80. Rangos sutarties vykdymo metu sutarties sąlygos iš esmės buvo pakeistos.... 81. Pagal Vykdomų Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės... 82. Priemonės „Nacionalinės svarbos turizmo projektai“ projektų finansavimo... 83. Išanalizuotų įrodymų visuma teismui leidžia daryti išvadą, kad Rangos... 84. Rekomendacijų 26 punkte nustatyta, kad nustačius pažeidimą, kuris yra... 85. Rekomendacijų 4 punkte nustatyta, kad pažeidimų tyrimo ir nustatymo tikslas... 86. Kaip jau minėta, finansinė korekcija pareiškėjos atžvilgiu apskaičiuota... 87. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad tiek LVPA, tiek ūkio... 88. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 89. Pareiškėjos Alytaus miesto savivaldybės administracijos skundą atmesti.... 90. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...