Byla 2-1236-260/2014
Dėl žalos atlyginimo pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos paslaugos“, institucija teikianti išvadą byloje – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant ieškovės atstovams Andrej Boiko ir advokatei Vilmai Ramanuskaitei, atsakovės atstovei Evelinai Šimanskienei,teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą Nr.2-1236-260/2014 dėl žalos atlyginimo pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos paslaugos“, institucija teikianti išvadą byloje – Viešųjų pirkimų tarnyba,

Nustatė

2ieškovė UAB „VSA Vilnius“ 2013 08 12 pateiktu teismui ieškiniu prašė priteisti jai iš atsakovės UAB „Jonavos paslaugos“ 30926,91 Lt žalos atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad žala ieškovei buvo padaryta neteisėtais atsakovės veiksmais pažeidus Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Ieškovė dalyvavo atsakovės UAB „Jonavos paslaugos“ skelbtame viešajame pirkime – supaprastintame atvirame konkurse „Požeminių arba pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių pirkimas su jų įrengimu Jonavos mieste“. Pagal šio konkurso rezultatus 2012-12-29atsakovės Viešųjų pirkimų komisijos protokolu Nr. 5 ieškovė, pateikusi mažiausios kainos pasiūlymą, preliminarioje pasiūlymų eilėje buvo įtraukta pirmuoju numeriu ir pripažinta Konkurso nugalėtoja. Su ieškove pradėtas derinti sutarties pasirašymo klausimas. 2012-07-11 atsakovei buvo pateikta pirkime dalyvaujančio kito tiekėjo UAB „TIS LT“ pretenzijadėl pasiūlymų eilės konkurse. Pagal 2012-06-29 d. protokole Nr. 5 sudarytą pasiūlymų eilę,šio tiekėjo pozicija buvo pirmoji po ieškovės. Netinkamai įvertinus gautoje pretenzijoje nurodytas aplinkybes, atsakovės Viešojo pirkimo komisija 2012-07-24 nutarė pretenziją patenkinti ir panaikinti 2012-06-29 protokolo Nr. 5 nutarimą dėlpasiūlymų eilės nustatymo. Ieškovės UAB „VSA Vilnius“ pasiūlymas buvo neteisėtai atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygose numatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų dėl vykdymo įsipareigojimų, susijusių su valstybinio socialinio draudimo įmokųmokėjimu (Pirkimo sąlygų 3.1.4 punktas). Pasiūlymų eilė atitinkamai perskirstyta, laimėtoju pripažįstant tiekėją UAB „TIS LT“. Dėl atsakovės Viešojo pirkimo komisijos 2012-07-24 priimtų sprendimų panaikinimo ieškovė kreipėsi į teismą. 2012-08-14 Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-2349-343/2012 taikė laikinąsias apsaugos priemones, įpareigodamas atsakovę UAB „Jonavos paslaugos“ sustabdyti Konkurso procedūras iki įsiteisės galutinis teismo procesinis sprendimas nagrinėjamoje byloje. Tačiau išnagrinėjus ieškovo apeliacinį skundą, 2013-02-25 priimta Lietuvos apeliacinio teismo nutartimibyloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos. Ieškovė pateikė kasacinį skundą.Atsakovei pateikus atsiliepimą į kasacinį skundą tapo žinoma, jog tarp atsakovės ir preliminarioje pasiūlymų eilėje pirmąją po ieškovės vietą užėmusio tiekėjo UAB „TIS LT“ 2013-03-18 buvo sudaryta Požeminių arba pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių pirkimo ir įrengimo Jonavos mieste sutartis.Sudarius viešojo pirkimo sutartį pirkimo procedūros pasibaigė (VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punktas). 2013-05-17 nutartimi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tenkino papildomą ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, uždraudėatsakovei ir UAB „TIS LT“ atlikti bet kokius šių asmenų sudarytos 2013-03-18 viešojo pirkimo sutarties dėl požeminių arba pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių pirkimo ir įrengimo Jonavos mieste vykdymo veiksmus (CPK 363 straipsnio 2 dalis).Išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 3K-3-340/2013, kasacinis teismas 2013-06-25 priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį, kuria nutarta ieškovės ieškinį tenkinti, panaikinti atsakovės UAB „Jonavos paslaugos“ Viešojo pirkimo komisijos 2012-07-24 sprendimus – atmesti ieškovės UAB „VSA Vilnius“ pasiūlymą dėl neatitikties pirkimo sąlygų 3.1.4 punktui, panaikinti Viešojo pirkimo komisijos 2012-06-29 sprendimu nustatytą pasiūlymų eilę, sudaryti naują pasiūlymų eilę. Kasacinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad byloje nustatytos aplinkybės ir jų vertinimas suponuoja prielaidas atsakovės UAB „Jonavos paslaugos“ ir UAB „TIS LT“ 2013-03-18 viešojo paslaugų teikimo sutartį pripažinti neteisėta ab initio. Nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai, kasacinis teismas vadovavosi VPĮ 95(2) straipsnio 2 dalimi ir taikė 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatytą sankciją – skyrė atsakovei baudą.2013-07-11 nutartimi kasacinis teismas, tenkinęs atsakovės prašymą išaiškinti 2013-06-25 nutarties rezoliucinę dalį dėl ieškinio tenkinimo, pažymėjo, kad nutarties rezoliucinėdalis, kuria nutarta panaikinti atsakovės UAB „Jonavos paslaugos“ viešojo pirkimo komisijos 2012-07-24 sprendimus sudaryti naują pasiūlymų eilę nereiškia atsakovės įpareigojimo sudaryti naują pasiūlymų eilę. Kasacinis teismas pripažino, jog atsakovės Viešojo pirkimo komisija neteisėtai perskirstė preliminarią pasiūlymų eilę, Konkurso nugalėtoju laikant UAB „TIS LT“. Atsakovės neteisėti sprendimai sąlygojo tai, jog viešojo pirkimo sutartis nebuvo sudaryta su teisėtu konkurso laimėtoju (ieškove).Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog teisę sudaryti ir vykdyti viešojo pirkimo sutartį įgijo ne UAB „TIS LT“, tačiau ieškovė. Netiesioginę ieškovei padarytą žalą sudaro negautos pajamos (t.y. realiai numatytos gauti lėšos, jeigu nebūtų pažeidimo), kurias ieškovė būtų gavusi, jei ji būtų sudariusi ir vykdžiusi viešojo pirkimo sutartį. Negautos pajamos bendru atveju lygios pelno maržai, kuri apskaičiuojama iš negautų įplaukų atėmus sutaupytas išlaidas.Pagal Pirkimo sąlygų 2.1 punktą, atsakovė numatė įsigyti 23 vnt. 5 kub. m talpos požeminių arba pusiau požeminių konteinerių su jų įrengimu (Pirkimo sąlygų 2.1, 2.2.1 punktai). Numatomos sudaryti Pirkimo sutarties sąlygos įtrauktos į Pirkimo sąlygas (Pirkimo sąlygų XV skyrius). 15.2.1.1. punktu numatyta tiekėjo pareiga įvykdyti sutartį ne vėliau kaip per keturis mėnesius po sutarties pasirašymo dienos. Perkančioji organizacija su tiekėju atsiskaito per 30 kalendorinių dienų po atliktų konteinerių įrengimo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo (Pirkimo sąlygų 15.2.2.1. punktas, 15.3.2. punktas).Pirkimo sutarties šalys yra griežtai saistomos pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytomis sąlygomis ne tik sudarant pirkimo sutartį, bet ir ją įgyvendinant. Pirkimo sutarties nuostatas, atitinkančias pirkimo sąlygas, privalo vykdyti ir griežtai jų laikytis tiek perkančioji organizacija, tiek tiekėjas. Remiantis UAB „VSA Vilnius“ pateikto pasiūlymo dalyvauti Konkurse kaina, numatytų įsigyti ir įrengti 23 vnt. konteinerių savikaina (be PVM) sudaro 220 914,18 Lt. Vienam konteineriui gaunamas pelnas (be PVM) siekia 1344,65 Lt. Ieškovė prarado viso 251841,09 Lt pajamas (sąnaudos 220 914,18 Lt). Taigi dėl atsakovės neteisėtų sprendimų ieškovė patyrė 30926,91 Lt žalą (negautos pajamos), kurią, o taip pat ir bylinėjimosi išlaidas prašo priteisti iš atsakovės.Įstatymo numatytais atvejais ieškovė prašė priimti sprendimą už akių.

3Iš esmės tais pačiais argumentais ieškovė prašė ieškinį patenkinti ir dubliku (b.l.101-104, t. I).

4Atsakovė atsiliepimu į ieškinį (b.l. 77–80, t. I) prašė ieškovės ieškinį atmesti. Ji nurodė, kad ieškovės nurodytas žalos dydis yra per didelis ir nepagrįstas, nes atsakovė sudarė sutartį įgyti tik 14 konteinerių, o ieškovė skaičiavo negautą pelną pagal 23 konteinerių pardavimą bei įrengimą. Be to ieškovės veiksmai įtakojo žalos atsiradimą, nes ieškovė neinformavo atsakovės apie ketinimą teikti kasacinį skundą.

5Tripliku (b.l. 109–111, t. I) atsakovė taip pat prašė ieškinį atmesti.

6Viešųjų pirkimų tarnyba pateiktoje išvadoje nurodė, kad atsakovės neteisėti veiksmai įrodyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 06 25 nutartimi nustatytais faktais, o žalos dydžio klausimas yra fakto klausimas, todėl dėl jo Tarnyba nepasisako (b.l.184-185, t. I).

7Bylos nagrinėjimo 2014 02 10 teismo posėdyje metu ieškovės atstovai ieškinį prašė patenkinti, o atsakovės atstovė – ieškinį atmesti.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Byloje šalių pateiktais procesiniuose dokumentuose paaiškinimais, jų atstovų paaiškinimais nagrinėjant bylą teismo posėdyje, byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatytos tokios reikšmingos bylai aplinkybės:

10Atsakovė UAB „Jonavos paslaugos“ 2012 m. birželio 4 d. paskelbė centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje supaprastintą atvirą konkursą požeminiams arba pusiau požeminiams komunalinių atliekų surinkimo konteineriams su jų įrengimu Jonavos mieste pirkti. Konkurse be kitų tiekėjų dalyvavo ir ieškovė UAB „VSA Vilnius“. 2012 m. birželio 29 d. perkančioji organizacija nustatė preliminarią pasiūlymų eilę, kuria pirkimą laimėjusiu pripažintas ieškovės UAB „VSA Vilnius“pasiūlymas. 2012 m. liepos 11 d. kitas konkurso dalyvis UAB „TIS LT“ atsakovei pateikė pretenziją, kurioje nurodė, kad pasiūlymų pateikimo metu UAB „VSA Vilnius“ neatitiko konkurso minimalių kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų konkurso sąlygų. Atsakovės Viešojo pirkimo komisija patenkino šią pretenziją, 2012 m. liepos 24 d. atmetė UAB „VSA Vilnius“ pasiūlymą dėl tiekėjo neatitikties minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams ir nutarė panaikinti savo 2012 m. birželio 29 d. nutarimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir nustatė naują pasiūlymų eilę, kuria nugalėtoju pripažintas UAB „TIS LT“ pasiūlymas.

11Dėl atsakovės UAB „Jonavos paslaugos“ Viešojo pirkimo komisijos 2012-07-24 priimtų sprendimų panaikinimo ieškovė kreipėsi į teismą.Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 22 d. sprendimu ieškovės UAB „VSA Vilnius“ ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013 m. vasario 25 d. nutartimi netenkino ieškovės UAB ,,VSA Vilnius“ apeliacinio skundo ir paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013 m. birželio 25 d. nutartimi nutarė panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 25 d. nutartį, priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti, – panaikinti atsakovės UAB „Jonavos paslaugos“ viešojo pirkimo komisijos 2012 m. liepos 24 d. sprendimus atmesti ieškovės UAB „VSA Vilnius“ pasiūlymą dėl neatitikties pirkimo sąlygų 3.1.4 punktui, panaikinti viešojo pirkimo komisijos 2012 m. birželio 29 d. sprendimu nustatytą pasiūlymų eilę, sudaryti naują pasiūlymų eilę, skirti atsakovei 9575,71 Lt (devynis tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt penkis litus, 71 ct) baudą, mokėtiną valstybės naudai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013 m. liepos 11 d. nutartimi išaiškino, kad jos 2013 m. birželio 25 d. nutarties rezoliucijos dalis „panaikinti atsakovės UAB „Jonavos paslaugos“ viešojo pirkimo komisijos 2012 m. liepos 24 sprendimus <...> sudaryti naują pasiūlymų eilę“ nereiškia atsakovės įpareigojimo sudaryti naujos pasiūlymų eilės.

12Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-2349-343/2012 priimta 2012-08-14 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones, įpareigodamas atsakovę UAB „Jonavos paslaugos“ sustabdyti Konkurso procedūras iki įsiteisės galutinis teismo procesinis sprendimas nagrinėjamoje byloje. Išnagrinėjus ieškovo apeliacinį skundą2013-02-25 d. priimta Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos. UAB „Jonavos paslaugos“ 2013-03-18 pasirašė sutartį su UAB „TIS LT“ dėl požeminių arba pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių pirkimo ir įrengimo Jonavos mieste. Sudarius viešojo pirkimo sutartį pirkimo procedūros pasibaigė.

13Kasaciniam teismui pripažinus, jog atsakovės Viešojo pirkimo komisija neteisėtai perskirstė preliminarią pasiūlymų eilę, konkurso nugalėtoju pripažino UAB „TIS LT“, ieškovė, vertindama, kad atsakovės neteisėti sprendimai sąlygojo tai, jog viešojo pirkimo sutartis nebuvo sudaryta su teisėtu konkurso laimėtoju (ieškove), kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti jai iš atsakovės žalos atlyginimą.

14Teismas pripažįsta, kad ieškovė pagrįstai reikalauja žalos atlyginimo.Kaip matyti iš ieškovės paaiškinimo, byloje pateiktų rašytinių įrodymų, tarp jų ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 06 25 nutarties turinio, dėl atsakovės Viešojo pirkimo komisijos netinkamo ieškovės kaip tiekėjo pateikto pasiūlymo vertinimo, ieškovės „VSA Vilnius“ pasiūlymas konkurse buvo neteisėtai atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygose numatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų, dėl ko ieškovė prarado galimybę sudaryti su atsakove viešojo pirkimo sutartį, taigi ir gauti iš konteinerių pardavimo bei įrengimo pajamas ir pelną. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013 dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atmesti pretenziją pagal ieškovės UAB „VSA Vilnius“ ieškinį atsakovei UAB „Jonavos paslaugos“, trečiasis asmuo UAB „TIS LT“ priimtoje 2013 m. birželio 25 d. nutartyje konstatavo, kad šioje byloje nustatytos aplinkybės leidžia 2013 m. kovo 18 d. tarp UAB „Jonavos paslaugos“ ir UAB „TIS LT“ sudarytą viešojo paslaugų tiekimo sutartį pripažinti neteisėta ab initio (b.l. 44-56, t. I). Ši kasacinio teismo nutartis turi prejudicinę galią, sprendžiant šioje byloje ginčą, kilusį tarp tų pačių šalių dėl žalos atlyginimo.

15Ieškovė nurodo, kad netiesioginę jai padarytą žalą sudaro negautos pajamos (t.y. realiai numatytos gauti lėšos, jeigu nebūtų pažeidimo), kurias ieškovė būtų gavusi, jei ji būtų sudariusi ir vykdžiusi viešojo pirkimo sutart, negautos pajamos bendru atveju lygios pelno maržai, kuri apskaičiuojama iš negautų įplaukų atėmus sutaupytas išlaidas. Pagal Pirkimo sąlygų 2.1 punktą, atsakovė numatė įsigyti 23 vnt. 5 kub. m talpos požeminių arba pusiau požeminių konteinerių su jų įrengimu (Pirkimo sąlygų 2.1, 2.2.1 punktai). Numatomos sudaryti Pirkimo sutarties sąlygos įtrauktos į Pirkimo sąlygas (Pirkimo sąlygų XV skyrius). 15.2.1.1. punktu numatyta tiekėjo pareiga įvykdyti sutartį ne vėliau kaip per keturis mėnesius po sutarties pasirašymo dienos. Perkančioji organizacija su tiekėju atsiskaito per 30 kalendorinių dienų po atliktų konteinerių įrengimo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo (Pirkimo sąlygų 15.2.2.1. punktas, 15.3.2. punktas). Remiantis UAB „VSA Vilnius“ pateikto pasiūlymo dalyvauti Konkurse kaina, numatytų įsigyti ir įrengti 23 vnt. konteinerių savikaina (be PVM) sudaro 220 914,18 Lt. Vienam konteineriui gaunamas pelnas (be PVM) siekia 1344,65 Lt. Ieškovė prarado viso 251841,09 Lt pajamas (sąnaudos 220 914,18 Lt). Taigi dėl atsakovės neteisėtų sprendimų ieškovė patyrė 30926,91 Lt žalą (negautos pajamos).

16Teismas priteisia ieškovės nurodyto 30926,91 Lt dydžio žalos atlyginimą, nes neturi pagrindo nesutikti su ieškovės žalos paskaičiavimu (b.l. 62-63 ir 131-144, t. I). Atsakovės argumentus, kad žalos dydį ieškovė paskaičiuoja per didelį, kadangi 2013 metais buvo sumažintas atsakovės finansavimas ir dėl to viešojo pirkimo sutartis buvo sudaryta su kitu tiekėju tik dėl 14 vnt. požeminių konteinerių įrengimo, teismas pripažįsta nepagrįstais. Pirkimo sutarties šalys yra griežtai saistomos pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytomis sąlygomis, todėl, jei atsakovės Viešojo pirkimo komisija nebūtų priėmusi neteisėto sprendimo pripažinti, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygoms, ieškovė ir atsakovė būtų dar 2012 metais sudarę sutartį dėl 23 vnt. konteinerių įrengimo. Taigi ji negautą pelną paskaičiavo pagrįstai.

17Atsakovės argumentai, kad ieškovės veiksmai įtakojo žalos atsiradimą, nes ieškovė neinformavo atsakovės apie ketinimą teikti kasacinį skundą, teismo vertinimu yra taip pat nepagrįsti. Pareigos informuoti apie ketinimą pateikti byloje kasacinį skundą Viešųjų pirkimų įstatymas nenustato.

18Ieškinį visiškai patenkinus, iš atsakovės ieškovei priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos – 4200 Lt išlaidos advokatų, atstovavusių ieškovę, teisinei pagalbai apmokėti bei 928 Lt sumokėtas paduodant ieškinį žyminis mokestis, iš viso 5128 Lt. (CPK 93 ir 98 straipsniai).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268 ir 270 straipsniais, teismas

Nutarė

20Ieškinį patenkinti visiškai.

21Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „VSA Vilnius“ (juridinio asmens kodas 220074960) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos paslaugos“ (juridinio asmens kodas 156916523) 30926,91 Lt (trisdešimt tūkstančių devynis šimtus dvidešimt šešis litus ir 91 centą) žalos atlyginimą ir 5128 Lt (penkis tūkstančius vieną šimtą dvidešimt aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidų.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui, per Kauno apygardos teismą paduodant apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Editai... 2. ieškovė UAB „VSA Vilnius“ 2013 08 12 pateiktu teismui ieškiniu prašė... 3. Iš esmės tais pačiais argumentais ieškovė prašė ieškinį patenkinti ir... 4. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį (b.l. 77–80, t. I) prašė ieškovės... 5. Tripliku (b.l. 109–111, t. I) atsakovė taip pat prašė ieškinį atmesti.... 6. Viešųjų pirkimų tarnyba pateiktoje išvadoje nurodė, kad atsakovės... 7. Bylos nagrinėjimo 2014 02 10 teismo posėdyje metu ieškovės atstovai... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Byloje šalių pateiktais procesiniuose dokumentuose paaiškinimais, jų... 10. Atsakovė UAB „Jonavos paslaugos“ 2012 m. birželio 4 d. paskelbė... 11. Dėl atsakovės UAB „Jonavos paslaugos“ Viešojo pirkimo komisijos... 12. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-2349-343/2012 priimta... 13. Kasaciniam teismui pripažinus, jog atsakovės Viešojo pirkimo komisija... 14. Teismas pripažįsta, kad ieškovė pagrįstai reikalauja žalos... 15. Ieškovė nurodo, kad netiesioginę jai padarytą žalą sudaro negautos... 16. Teismas priteisia ieškovės nurodyto 30926,91 Lt dydžio žalos atlyginimą,... 17. Atsakovės argumentai, kad ieškovės veiksmai įtakojo žalos atsiradimą, nes... 18. Ieškinį visiškai patenkinus, iš atsakovės ieškovei priteistinos ir... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268 ir 270... 20. Ieškinį patenkinti visiškai.... 21. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „VSA Vilnius“ (juridinio... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...