Byla e2A-1457-340/2020
Dėl negauto pelno priteisimo ir įpareigojimo perduoti dokumentus bei turtą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijaus Kairevičiaus, Danutės Kutrienės ir Tatjanos Žukauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Orenus“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Orenus“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Naujininkų ūkis“ dėl negauto pelno priteisimo ir įpareigojimo perduoti dokumentus bei turtą, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Orenus“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1. priteisti iš atsakovės UAB „Naujininkų ūkis“ 635,84 Eur negautų pajamų; 2. įpareigoti atsakovę vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės administratoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. 30-3831/18 (2.1.E-TD2), ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo pagal perdavimo–priėmimo aktą perduoti ieškovei su administravimu susijusią dokumentaciją bei turtą namo ( - ): 2.1. sukauptas privalomąsias kaupiamąsias lėšas, tikslinio kaupimo, liftų remontui bei atnaujinimui ir kitas sukauptas lėšas; 2.2. su namu susijusius bendrojo naudojimo objektus, šių raktus, kodus ir dokumentaciją, t.y. inventorinę bylą; bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros žurnalą; liftų priežiūros žurnalus; šilumos ūkio priežiūros žurnalą; bendrojo naudojimo objektų aprašą; kasmetinių apžiūrų aktus už paskutinius 5 metus; elektros varžų matavimo protokolus; šildymo sistemos hidraulinių bandymų aktus; bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su namu, ataskaitą už 2017 metus bei 2018 metų Namo priežiūros ūkinį ir finansinį, ilgalaikį planą; valstybinę vėliavą; 3. Pripažinti UAB „Naujininkų ūkis“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 30-3831/18 (2.1E-TD2) nevykdymą dėl daugiabučių namų ( - ) neteisėtu; 4. Neįvykdžius teismo sprendimo nustatytu terminu, įpareigoti atsakovę mokėti 300 Eur baudą už kiekvieną uždelstą reikalavimo nevykdymo dieną, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 5. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 30-3831/18 (2.1.1E-TD2) UAB „Orenus“ paskirta daugiabučių namų ( - ) būtų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore 5 metams (toliau –Įsakymas). Įsakymo 4.2 punktu ankstesnis administratorius UAB „Naujininkų ūkis“ buvo įpareigotas per mėnesį nuo Įsakymo pasirašymo dienos, iki 2019 m. sausio 17 d., pateikti Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui Namų bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo UAB „Orenus“ akto kopiją. Atsakovė visų namų iki šiol neperdavė. Pažymėjo, jog CK 4.251 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta viena iš sąlygų, kada baigiasi turto administratoriaus įgaliojimai – pakeitus vieną administratorių kitu. UAB „Naujininkų ūkis“ įgaliojimai administruoti namų bendrojo naudojimo objektus pasibaigė paskyrus UAB „Orenus“ administratore. Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Pagal CK 4.84 straipsnio 4 dalį visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus 5 metų laikotarpiui. Atsakovė siekia išlaikyti bendrojo naudojimo objektų administravimą ir stengiasi riboti konkurenciją tarp kitų bendrabučių administratorių taip varžydama ir daugiabučių namų savininkų pasirinkimo laisvę. Namo administratorių gyventojai pasirinko laisva valia, atsakovė nėra namų bendrasavininkė, kad galėtų ginčyti savivaldybės įsakymą ar administravimo faktą, tai jos teisių nesukuria. Pažymėjo, kad atsakovė privalėjo tinkamai vykdyti Nuostatų 7.11 punktą, kuriame nurodyta, kad per 30 dienų nuo administravimo pabaigos administratorius privalo pateikti savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitą savivaldybės vykdomajai institucijai, patalpų savininkams ir namo bendrojo naudojimo objektų valdymą perimančiam asmeniui, perduoti turtą jo buvimo vietoje, patalpų savininkų sukauptas lėšas, pagal Nuostatų 4 punktą rengtus ir saugotus dokumentus, taip pat grąžinti viską, ką gavo vykdydamas pareigas, išskyrus atlyginimą už administravimą ir (ar) kitas teisėtai teiktas paslaugas; perdavimas įforminamas perdavimo aktu, kurį pasirašo perduodančios ir priimančios šalių atstovai; administratorius atlieka jam priskirtas funkcijas iki perdavimo akto pasirašymo dienos. Turto administravimo pasekmės yra išvardintos ir CK 4.252 straipsnyje. Nurodė, kad nors Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-4404-862/2019 atsakovė ginčija minėtą Įsakymą, tačiau laikinosios apsaugos priemonės nebuvo taikytos, ir piktybiškai namų neperduoda. Kadangi Įsakymas nėra panaikintas, todėl yra galiojantis. Atsižvelgdama į tai, kad atsakovė turėjo perduoti namus administruoti UAB „Orenus“ iki 2019 m. sausio 17 d., ieškovė prašė priteisti negautas pajamas už laikotarpį, kai namų administratorė yra UAB „Orenus“.

73.

8Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Naujininkų ūkis“ atsiliepimu prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

94.

10Nurodė, kad ieškinys nepagrįstas, iš ieškinio neaišku, kuo jis grindžiamas, ko reikalaujama iš atsakovės. Vien tai, kad priimtas Įsakymas ir nuspręsta ieškovę skirti atitinkamų daugiabučių namų administratore, savaime nereiškia, kad ji įgyja ir teisę reikšti bet kokius reikalavimus. Ieškovei žinoma, kad Įsakymo teisėtumas ginčijamas teisme civilinėje byloje Nr. e2-4404-862/2019 ir šioje byloje laikinųjų apsaugos priemonių taikyti nebuvo prašoma. Taip pat ieškovei žinoma, kad ( - )daugiabučių namo bendrojo naudojimo objektų administravimas yra pasibaigęs, nes yra sudarytos jungtinės veiklos sutartys ir viskas perduota jungtinės veiklos sutarties įgaliotam asmeniui. Taip pat po ieškinio pareiškimo Įsakymas du kartus keistas ir pastarieji namai buvo išbraukti iš Įsakyme nurodyto ieškovei priskirtų administruoti daugiabučių namų sąrašo. Pažymėjo, jog ieškinyje nurodytu laikotarpiu nuo 2019 m. sausio mėnesio iki 2019 m. kovo mėnesio ieškovė jokių administravimo funkcijų ieškinyje nurodomuosiuose namuose nevykdė, dėl ko jokio pelno negalėjo gauti. Nurodė, kad 2012 m. rugsėjo 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1917 „Dėl UAB „Naujininkų ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ atsakovė iki 2017 m. gruodžio 31 d. buvo paskirta įsakyme nurodytų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore. 2017 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3400 „Dėl administravimo termino Vilniaus daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo“ administravimo terminas buvo pratęstas iki 2018 m. gruodžio 31 d. visiems atsakovės administruojamiems daugiabučiams namams, nurodytiems 2012 m. rugsėjo 28 d. direktoriaus įsakyme Nr. 30-1917. Nesutikdama su tuo, kad administravimo terminas ieškovės administruojamiems daugiabučiams namams buvo pratęstas 1 (vienerių), o ne 5 (penkerių) metų laikotarpiui, atsakovė 2017 m. gruodžio 28 d. direktoriaus įsakymą Nr. 30-3400 apskundė teismui. Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018 sprendimu atsakovės ir kitų administratorių ieškinį tenkino ir nustatė, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija neturėjo teisės pratęsti atsakovės paskyrimą daugiabučių namų administravimo kitokiam (trumpesniam) nei CK 4.84 straipsnio 4 dalyje nustatytam terminui, ir kad terminas, iki kurio atsakovė turi teisę administruoti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus – 2022 m. gruodžio 31 d., bet ne ilgiau nei iki kol daugiabučio namo savininkai CK 4.84 straipsnio 2 dalies pagrindu priims sprendimą dėl administratoriaus pakeitimo. Atsakovės vertinimu, ji yra teisėta ginčo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratore. Įstatymų leidėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai nesuteikė įgaliojimų savo sprendimais nustatyti kitokius nei įstatyme administravimo terminus, taip pat sukurti tokias civilines teisines pasekmes, kokių įstatymas nenustatė. Atsižvelgiant į tai, atsakovė neturi teisinio pagrindo ieškovei perduoti bendrojo naudojimo objektų valdymo. Taip pat pažymėjo, kad ieškovė ieškinyje nenurodo ir negrindžia, iš ko kildina reikalavimą įpareigoti vykdyti Įsakymą. Ieškovė neturi teisės reikšti tokio ieškinio reikalavimo, kadangi daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektai priklauso daugiabučio namo ir kitų patalpų savininkams, o ieškovė šį reikalavimą reiškia savo vardu, laikydama, jog yra pažeidžiami jos, bet ne butų ir kitų patalpų savininkų interesai; taip pat teisės aktuose nenustatyta ieškovės teisė įgyvendinti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų teises pilna apimtimi. Ieškovės reikalavimas priteisti negautą pelną savo esme yra reikalavimas taikyti atsakovei civilinę atsakomybę, todėl ieškovė turi įrodyti visas civilinės atsakomybės sąlygas, tačiau nei vienos iš jų neįrodė ir nenurodė.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

125.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 30 d. sprendimu ieškovės ieškinį tenkino iš dalies: priėmė ieškovės UAB „Orenus“ atsisakymą nuo ieškinio dalies reikalavimų dėl įpareigojimo atsakovę UAB „Naujininkų ūkis“ ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo pagal perdavimo priėmimo aktą perduoti ieškovei su administravimu susijusią dokumentaciją bei turtą namų: ( - ), ir civilinę bylą Nr. e2-658-1080/2020 šioje dalyje nutraukė; pripažino atsakovės UAB „Naujininkų ūkis“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 30-3831/18 (2.1E-TD2) nevykdymą dėl daugiabučių namų ( - ), neteisėtu; kitoje dalyje ieškinį atmetė; priteisė iš atsakovės UAB „Naujininkų ūkis“ 27 Eur žyminio mokesčio ieškovės UAB „Orenus“ naudai; priteisė iš ieškovės UAB „Orenus“ atsakovei UAB „Naujininkų ūkis“ 1 301 Eur išlaidų už advokato teisines paslaugas.

146.

15Teismas, įvertinęs ieškovės pateiktą 2019 m. rugsėjo 3 d. pareiškimą dėl atsisakymo nuo dalies ieškinio reikalavimų atsakovei, nustatė, kad ieškovės atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešam interesui, todėl ieškovės atsisakymą nuo ieškinio dalies reikalavimų dėl įpareigojimo atsakovę ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo pagal perdavimo priėmimo aktą perduoti ieškovei su administravimu susijusią dokumentaciją bei turtą namų: ( - ), priėmė ir civilinę bylą Nr. e2-658-1080/2020 šioje dalyje nutraukė (CPK 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 4 punktas).

167.

17Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ patvirtintuose nuostatuose, CK 4.250 straipsnio 2 punkte įtvirtintą reglamentavimą, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymą perimančiam asmeniui – kitam (naujam) administratoriui, administravimą baigiantis vykdyti administratorius turi perduoti turtą (lėšas), dokumentus ir pasirašyti perdavimo aktą; nuo perdavimo akto pasirašymo dienos pasibaigia tokio administratoriaus funkcijos administruoti. Atsižvelgdamas į nurodytą, teismas konstatavo, kad atsakovė turėjo per 30 dienų, t. y. iki 2019 m. sausio 17 d., nuo administravimo pabaigos perduoti namo administravimą ieškovei.

188.

19Teismas, vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 2 dalimi, nurodė, kad Įsakymas, kuriuo atsakovė buvo įpareigota per vieną mėnesį nuo jo pasirašymo dienos pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai prašomus dokumentus (bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo aktų kopijas), įsigaliojo nuo jo pasirašymo, todėl būtent nuo pasirašymo dienos atsakovei kilo pareiga vykdyti Įsakymu jai nustatytus įpareigojimus. Atsižvelgdamas į tai, teismas atsakovės argumentus, kad skųsdama jos atžvilgiu priimtus įsakymus, taip siekdama patikrinti jų teisėtumą, pareigos perduoti namo administravimo ji neturėjo, atmetė kaip nepagrįstus. Teismas pažymėjo, jog vien civilinės bylos dėl Įsakymo teisėtumo nagrinėjimo teisme faktas, nesant pritaikytų atitinkamų laikinųjų apsaugos priemonių dėl įsakymo vykdymo sustabdymo, nesuteikė atsakovei pasirinkimo galimybės vykdyti įsiteisėjusį, jai privalomą individualų teisės aktą, ar ne.

209.

21Atsakovei įvykdžius ieškovės patikslinto ieškinio reikalavimus dėl įpareigojimo įvykdyti Įsakymą bei atitinkamai perduoti daugiabutį namą, esantį ( - ), ir su administravimu susijusią dokumentaciją bei turtą, tačiau ieškovei neatsisakius nuo šių patikslinto ieškinio reikalavimų, teismas minėtą reikalavimą (patikslinto ieškinio 1.2 reikalavimą) laikė įvykdytu ir todėl atmestinu.

2210.

23Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pagal suformuotą kasacinio teismo praktiką negautų pajamų apskaičiavimo ieškovė nepagrindė ir net neginčijo, sprendė, jog ieškovės prašoma priteisti simbolinė negautų pajamų suma nepagrindžia ir neįrodo nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumo ir dydžio. Dėl nurodytų priežasčių teismas ieškovės reikalavimą priteisti 635,84 Eur negautas pajamas laikė nepagrįstu ir atmestinu.

2411.

25Teismas tenkino ieškovės ieškinio reikalavimą pripažinti UAB „Naujininkų ūkis“ Įsakymo nevykdymą dėl daugiabučių namų ( - ), neteisėtu. Teismas nurodė, kad Įsakymo teisėtumo klausimas išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, konstatavus, jog jis yra teisėtas. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė neperdavė Įsakyme nurodytų namų administravimo iki 2019 m. sausio 17 d., tuo pažeisdama tiek Įsakymo, tiek Nuostatų, tiek CK 4.250 straipsnio 2 punkto nuostatas, taip pat į tai, kad Įsakymo vykdymas nebuvo sustabdytas, atsakovei buvo žinoma apie Įsakymo egzistavimą, nustatytų įpareigojimų vykdymą, sprendė, kad atsakovė, nevykdydama Įsakyme nurodytų reikalavimų, elgėsi neteisėtai.

2612.

27Teismas, įvertinęs bylos nagrinėjimo metu tarp šalių susiklosčiusią situaciją, kai abi šalys neginčija, jog reikalaujami perduoti namai ir su administravimu susijusi dokumentacija bei turtas, yra perduoti ieškovei, sprendė, kad baudos skyrimas būtų perteklinė priemonė užtikrinti sprendimo tinkamą vykdymą, todėl ieškinio reikalavimo neįvykdžius teismo sprendimo nustatytu terminu, įpareigoti atsakovę mokėti 300 Eur baudą už kiekvieną uždelstą reikalavimo nevykdymo dieną, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, netenkino.

2813.

29Teismas, įvertinęs tai, kad ieškovės reikalavimai patenkinti iš dalies (30 procentų reikalavimų), atsakovei bylinėjimosi išlaidas priteisė proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai, t. y. atsakovei iš ieškovės priteisė 1 301 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 2 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė už ieškinio reikalavimus sumokėjo 90 Eur žyminio mokesčio, iš atsakovės ieškovės naudai priteisė 27 Eur žyminio mokesčio.

30III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3114.

32Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Orenus“ prašo priteisti iš UAB „Naujininkų ūkis“ 658,38 Eur negautų pajamų UAB „Orenus“ naudai; priteisti iš UAB „Naujininkų ūkis“ 90 Eur sumokėto žyminio mokesčio UAB „Orenus“ naudai; bylinėjimosi išlaidų atsakovei neatlyginti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

3314.1.

34Teismas pripažino, kad ieškovė neadministravusi namų dėl atsakovės neteisėtų veiksmų patyrė nuostolių ir negavo suplanuotų bei pagrįstai tikėtinų pajamų, tačiau ieškovės prašymą priteisti negautas pajamas atmetė, motyvuodamas tuo, kad ieškovė neįrodė paskaičiuotų negautų pajamų pagrįstumo. Teismas nesiėmė iniciatyvos ir neprašė ieškovės patikslinti negautų pajamų dydžio ar pateikti papildomus įrodymus, nors sprendime nurodė, kad ieškovė turėjo teisę reikalauti negautų pajamų ir toks prašymas būtų visiškai pagrįstas. Šiuo atveju susiklostė tokia situacija, kad ieškovė neturi teisės net ateityje kelti reikalavimo dėl negautų pajamų, nors akivaizdu ir neginčytina, kad tokią teisę ieškovė turi. Ieškovė, vykdydama savo veiklą, dirba pelningai ir už papildomų 11 daugiabučių namų, grynojo pelno per beveik metų laikotarpį neabejotinai būtų gavusi. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą.

3514.2.

36Nesutiktina, kad ieškovė turi atlyginti 70 proc. atsakovės advokato išlaidų, kai ieškinys yra pagrįstas ir pats teismas pripažino, kad atsakovės veiksmai neteisėti, o ieškovė turi teisę kelti tokio pobūdžio reikalavimus. Teismui nusprendus priteisti iš ieškovės atsakovei 1 301 Eur bylinėjimosi išlaidų, pažeidžiami teisingumo bei sąžiningumo principai. Ieškovei ne tik sprendimu buvo užkirstas kelias reikalauti negautų pajamų, bet dar ji turi patirti nuostolį dengiant atsakovės, kuri ne tik kenkė ieškovei, bet dar per ginčijamą laikotarpį neteisėtai praturtėjo, advokato išlaidas. Teismas taip pat nepagrįstai nusprendė, kad atsakovė turės atlyginti ieškovei tik 30 proc. žyminio mokesčio (27,00 Eur). Du (50 proc.) ieškovės reikalavimai išnyko, nes reikalavimai buvo įvykdyti, pasikeitė ieškovės teisė reikalauti perduoti namus dėl pasikeitusios administravimo formos, o ne todėl, kad jie iš esmės buvo nepagrįsti. Pats teismas pripažino, kad atsakovė neturėjo teisės neperduoti namų ir toliau juos administruoti. Likęs vienintelis iš keturių nepatenkintas ieškovės reikalavimas dėl negautų pajamų priteisimo sudaro tik 25 proc. reikalavimų. Ieškovė sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis, kreipėsi į teismą siekdama apginti savo teisėtus interesus. Ieškovė neturėtų prisiimti didžiosios dalies bylinėjimosi išlaidų, kai pats teismas nusprendė, kad atsakovės veiksmai neteisėti, o ieškovė turi teisę reikalauti negautų pajamų, kaip ir turėjo teisę reikalauti perduoti namus.

3715.

38Atsakovė UAB „Naujininkų ūkis“ atsiliepimu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos atsikirtimus:

3915.1.

40Pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su atsakovės pozicija dėl ieškovės prašomų priteisti negautų pajamų nepagrįstumo, darė teisingą ir pagrįstą išvadą, jog ieškovės prašoma priteisti negautų pajamų suma nepagrindžia ir neįrodo nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumo ir dydžio, dėl ko ieškovės reikalavimas priteisti 635,84 Eur negautas pajamas laikytinas nepagrįstu ir atmestinu. Ieškovės nesutikimas su šia sprendimo dalimi iš esmės yra grindžiamas tik tuo, kad neva teismas pripažinęs, jog ieškovė patyrė nuostolių, nepatikslino ieškovės įrodinėjimo pareigos ir nesiėmė iniciatyvos paprašyti ieškovės patikslinti negautų pajamų dydį ar pateikti papildomus įrodymus, taip pat kad ieškovė savo veiklą vykdo pelningai ir grynojo pelno neabejotinai būtų gavusi. Tokie apeliacinio skundo argumentai yra visiškai nepagrįsti, deklaratyvūs ir iš esmės neatitinka pirmoje instancijoje vykusio teismo proceso. Priešingai nei nurodo ieškovė, pirmosios instancijos teismas nepripažino, kad ieškovė, neadministravusi daugiabučių namų ginčo laikotarpiu dėl atsakovės neteisėtų veiksmų, patyrė nuostolių ir negavo suplanuotų bei pagrįstai tikėtinų pajamų. Tai yra išimtinai ieškovės pateikta sprendimo interpretacija. Teismas sprendimo 28 punkte aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, kad nepaisant to, jog ieškovės prašoma priteisti negautų pajamų suma, kaip teigia ieškovė, yra simbolinė, tai savaime nepagrindžia ir neįrodo nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumo ir dydžio. Ta aplinkybė, jog ieškovės prašyta priteisti negautų pajamų suma buvo nedidelė, neatleido jos nuo pareigos įrodyti šios sumos pagrįstumą, negautų pajamų realumą (CPK 178 straipsnis). Šioje byloje to ieškovė ne tik neįrodė, bet netgi nenurodė, todėl jos reikalavimas dėl negautų pajamų priteisimo buvo atmestas teisingai ir pagrįstai (CPK 178 straipsnis).

4115.2.

42Teismas sprendime teisingai ir sąžiningai paskirstė bylinėjimosi išlaidas tarp šalių ir keisti sprendimo nėra pagrindo. Kitoks bylinėjimosi išlaidų paskirstymas šioje byloje būtų nesąžiningas atsakovės atžvilgiu, turint minty ir tai, kad procesas užsitęsė ir bylinėjimosi išlaidos tik didėjo būtent dėl to, kad ieškovė net keletą kartų keitė, tikslino ir pan. savo ieškinio reikalavimus.

43IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

44Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.

4516.

46Apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, taip užtikrinant proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principo įgyvendinimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 7, 301 straipsniai). CPK 314 straipsnyje nustatytas draudimas pateikti apeliacinės instancijos teismui naujus įrodymus, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme, tačiau, atsižvelgiant į straipsnyje įtvirtintą teisės normą, kad įrodymai apeliacinės instancijos teisme gali būti priimti, jei jų pateikimo būtinybė iškilo vėliau, pripažintina, kad šis draudimas nėra absoliutus. Pagrindinis bet kurios instancijos teismo tikslas – teisingas bylos išnagrinėjimas, siekiant nustatyti tiesą byloje, todėl teismo pareiga yra ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti teisingą sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-691/2006; 2008 m. liepos 18 d. nutartims, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2008).

4717.

48Nagrinėjamos bylos ypatumas yra tas, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu pripažino atsakovės UAB „Naujininkų ūkis“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 30-3831/18 (2.1E-TD2) nevykdymą dėl daugiabučių namų ( - ), neteisėtu. Dėl šios teismo sprendimo dalies atsakovė nepateikė apeliacinio skundo. Atsakovės neteisėti veiksmai (neveikimas) ieškovės atžvilgiu sudaro pagrindą civilinei atsakomybei kilti, ginčo dėl šios aplinkybės nėra.

4918.

50Ieškovė teigė, kad neadministravusi namų dėl atsakovės neteisėtų veiksmų patyrė nuostolių ir negavo suplanuotų bei pagrįstai tikėtinų pajamų, tačiau teismas ieškovės prašymą priteisti negautas pajamas atmetė, motyvuodamas tuo, kad ieškovė neįrodė paskaičiuotų negautų pajamų pagrįstumo.

5119.

52Apeliantė savo apeliacinį skundą pagrindžia tuo, kad jos nurodyta negautų pajamų suma (658,38 Eur) yra simbolinė; pirmosios instancijos teismas, nesutikdamas su ieškovės nurodytu preliminariu (simboliniu) negautų pajamų paskaičiavimu, turėjo pasiūlyti ieškovei (apeliantei) teikti papildomus įrodymus.

5320.

54Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su apeliantės argumentais. Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas; taigi būtinumas atlyginti asmeniui padarytą materialinę ir moralinę žalą yra konstitucinis principas (Konstitucinio Teismo 1997 m. sausio 20 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. rugpjūčio 19 d., 2010 m. vasario 3 d., 2010 m. gegužės 13 d. nutarimai). Konstitucija imperatyviai reikalauja įstatymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad asmuo, kuriam neteisėtais veiksmais buvo padaryta žala, visais atvejais galėtų reikalauti teisingo tos žalos atlyginimo ir tą atlyginimą gauti (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d., 2009 m. kovo 27 d., 2010 m. gegužės 13 d. nutarimai).

5521.

56Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.249 straipsnio 1 dalis nustato, kad tuo atveju, kai šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas, tačiau ši įstatymo nuostata negali būti aiškinama, kaip teismo pareiga nustatyti atlygintinų negautų pajamų dydį savo nuožiūra, atsižvelgiant į ieškovės nurodytą simbolinę negautų pajamų sumą, neparemtą jokiais paskaičiavimais ar įrodomais; tuo atveju, kai šalys nesutaria dėl nuostolių dydžio, konkretų jų dydį nustato teismas, įvertinęs abiejų šalių pateiktus įrodymus.

5722.

58Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė nebuvo pakankamai aktyvi procese pirmosios instancijos teisme, tikslesnių įrodymų apie negautas pajamas teismui neteikė.

5923.

60Apeliacinės instancijos teismas 2020 m. rugsėjo 15 d. nutartimi pasiūlė apeliantei pateikti papildomus įrodymus. Apeliantė patikslino, kad jos negautos pajamos – tai grynas pelnas 404,50 Eur sumai; grynas pelnas paskaičiuotas atsižvelgiant į ieškovės administravimo tarifą be PVM (0.0083 ct/kv. m.), administruojamų namų plotą, ieškovės vadybininkų vidutiniškas darbo laiko sąnaudas (daugiabučiam namui – 2 val., namas iki 300 kv. m – 20 min.). Negautos pajamos paskaičiuotos už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 17 d. iki 2019 m. kovo 18 d.

6124.

62Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo su apeliantės pateiktais papildomais paaiškinimais nesutiko. Nurodė, kad ieškovės pateiktoje deklaracijoje nurodomo 0,01 EUR/m2 administravimo tarifo gautinos ieškovės pajamos iš viso negali būti laikomos ieškovės negautomis pajamomis civilinės atsakomybės prasme. Tai yra ir gali būti laikoma tik ieškovės būtinosiomis išlaidomis namų administravimo funkcijoms atlikti.

6325.

64Administravimo tarifų apskaičiavimo tvarką reglamentuoja Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimu Nr.1-1206 (2015-01-01 redakcija). Metodikoje, be tų veiksmų, kuriuos ieškovė nurodė savo paaiškinimuose, administravimo darbų sąraše yra ir: nuolatinių Namų stebėjimų vykdymas; pastebėtų defektų, gedimų, galimų avarinių situacijų fiksavimas atitinkamuose dokumentuose, numatant priemones jiems šalinti; kasmetinių ir neeilinių apžiūrų atlikimas, techninės priežiūros žurnalų pildymas; Namų būklės įvertinimas ir jos atitikimo privalomųjų reikalavimų visumai nustatymas pagal apžiūrų rezultatus (Metodikos 8.2-8.5 punktai); mėnesinių išlaidų patalpų savininkams paskaičiavimas, jų paskirstymas, sąskaitų – pranešimų spausdinimas ir pristatymas, įmokų surinkimas ir mokėjimų kontrolės vykdymas (Metodikos 8.12 punktas); administratoriaus civilinės atsakomybės draudimas (Metodikos 8.20 punktas); kiekvieno namo naudojimo (eksploatavimo) pajamų ir išlaidų apskaita (Metodikos 8.21 punktas). Taigi, ieškovės atliktinų darbų iš administravimo tarifo surinktinų lėšų apimtis yra žymiai didesnė nei ieškovė nurodė apeliacinės instancijos teismui savo pateiktuose paaiškinimuose. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad administravimo darbų pobūdis yra nuolatinio (nepertraukiamo) pobūdžio, reikalaujantis kasdieninio tiek namo vadybininko, tiek viso kito administratoriaus personalo (vadovo, buhalterės, darbų (projektų) vykdytojo ir kt.) įsitraukimo į namų priežiūrą.

6526.

66Atsakovės vertinimu, neįmanoma administruoti daugiabučio namo jo administravimui skiriant vos 2 val. ar net 20 min., kaip nurodo ieškovė, namo vadybininko darbo laiko per mėnesį.

6727.

68Pateikdama apeliacinės instancijos teismui savo išlaidų Namų administravimui pagrindimą, į šias išlaidas ieškovė įtraukė tik Namų vadybininko darbo užmokesčio kaštus, tačiau neįtraukė į juos visų kitų kaštų, kaip tai numatyta ir Metodikos 9 punkte. Jei ieškovė būtų įtraukusi visus šiuos kaštus, remiantis Metodika, jos administravimo sąnaudos Namams už ginčo laikotarpį ir turėtų būti ne mažesnės nei visa prašoma priteisti suma. Kaip jau buvo ir minėta, administravimo tarifo dydis ir yra skaitinis administratoriaus patiriamų išlaidų namo administravimui įvertinimas.

6928.

70Atsakovės vertinimu, nėra pagrindo laikyti, kad ieškovė pagrindė prašomas priteisti negautas pajamas. Matytina, kad ieškovė ir toliau iš esmės atsisako pagrįsti savo tikruosius patirtinus Namų administravimo kaštus.

7129.

72Tiesiog objektyviai neįmanoma administravimo funkcijų vykdyti už 0,01 EUR/m2 administravimo tarifą ir nenuostolingai, nepatirti kaštų ir vietoj to turėti tokio paties dydžio grynąjį pelną. Tą rodo ir tai, kad vidutinis administravimo tarifas Vilniaus mieste yra bent 3 kartus didesnis. Tai, kad ieškovė imasi administruoti namus vos už simbolinį 0,01 EUR/m2 administravimo tarifą, savaime nesudaro pagrindo daryti išvados, kad egzistuoja ir pagrindas priteisti ieškovės prašomą sumą.

7330.

74Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, asmens negautomis pajamomis laikomos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Netiesioginiai nuostoliai (negautos pajamos) atlyginami tik atsižvelgiant į tai, ar iš tikrųjų jie realiai padaryti. Bylos šalis, reikšdama reikalavimą dėl netiesioginių nuostolių atlyginimo, turi įrodyti, kad ji patyrė realių nuostolių, t. y. negavo pajamų dėl sutarties kontrahento neteisėtų veiksmų pasekmių. Patirti netiesioginiai nuostoliai turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis pajamomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2007).

7531.

76Apeliantės pateiktas paskaičiavimas pagrindžiamas jos minimaliu administravimo tarifu be PVM (0.0083 ct/kv. m.); atsakovė savo atsikirsimuose pažymi, kad nurodytas tarifas negali būti laikomas negautomis pajamomis, nes tai ieškovės būtinosios išlaidos Namų administravimo funkcijoms atlikti. Atsakovės vertinimu, tikrosios ieškovės negautos pajamos, atsižvelgiant į administravimo tarifų apskaičiavimo metodikos reikalavimus, turėtų būti didesnės, tačiau nebuvo tinkamai atskleistos.

7732.

78Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantės veiklos negautos pajamos negali būti mažesnės, nei jos nurodytas minimalus administravimo tarifas, todėl laiko apeliantės nurodytą patikslintą sumą (404,50 Eur) apeliantės minimaliomis negautomis pajamomis. Atsakovės argumentai, kad tiksli apeliantės negautų pajamų suma nebuvo tinkamai atskleista, nesudaro pagrindo apeliacinio skundo netenkinti. Atsižvelgiant į tai, spręstina, jog yra teisinis pagrindas pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, priteisiant ieškovei 404,50 Eur negautas pajamas.

7933.

80CPK 93 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistas, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimu atsakovei iš ieškovės priteistos bylinėjimosi išlaidos perskirstomos, priteisiant ieškovei iš atsakovės papildomai 12 Eur žyminio mokesčio proporcingai patenkintai turtinio ieškinio reikalavimo daliai (404,50x3/100); bendra priteistino žyminio mokesčio suma padidinama iki 39 Eur (27+12). Pirmosios instancijos teismo sprendimu atsakovei iš ieškovės priteista 1 301 Eur bylinėjimosi išlaidų, proporcingai atmestų reikalavimų dailiai; iš dalies patenkinus apeliacinį skundą ir pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atsakovei priteistų bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 1000 Eur (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

8134.

82Iš dalies patenkinus apeliacinį skundą, atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme nepriteisimos (CPK 93 straipsnio 3 dalis).

83Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

84Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 30 d. sprendimą dalyje dėl negautų pajamų priteisimo ir sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

85„Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Naujininkų ūkis“ (j. a. k. 121458016) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Orenus“ ( j. a. k. 304405390) 404,50 Eur (keturis šimtus keturis eurus, 50 centų) negautų pajamų ir 39 Eur (trisdešimt devynis eurus) žyminio mokesčio.

86Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Naujininkų ūkis“ (j. a. k. 121458016) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Orenus“ ( j. a. k. 304405390) 1000 Eur (vieną tūkstantį eurų) bylinėjimosi išlaidų“.

87Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Orenus“ kreipėsi... 5. 2.... 6. Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m.... 7. 3.... 8. Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Naujininkų ūkis“... 9. 4.... 10. Nurodė, kad ieškinys nepagrįstas, iš ieškinio neaišku, kuo jis... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 5.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 30 d. sprendimu ieškovės... 14. 6.... 15. Teismas, įvertinęs ieškovės pateiktą 2019 m. rugsėjo 3 d. pareiškimą... 16. 7.... 17. Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės... 18. 8.... 19. Teismas, vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 2 dalimi,... 20. 9.... 21. Atsakovei įvykdžius ieškovės patikslinto ieškinio reikalavimus dėl... 22. 10.... 23. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pagal suformuotą kasacinio teismo... 24. 11.... 25. Teismas tenkino ieškovės ieškinio reikalavimą pripažinti UAB... 26. 12.... 27. Teismas, įvertinęs bylos nagrinėjimo metu tarp šalių susiklosčiusią... 28. 13.... 29. Teismas, įvertinęs tai, kad ieškovės reikalavimai patenkinti iš dalies (30... 30. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 31. 14.... 32. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Orenus“ prašo priteisti iš UAB... 33. 14.1.... 34. Teismas pripažino, kad ieškovė neadministravusi namų dėl atsakovės... 35. 14.2.... 36. Nesutiktina, kad ieškovė turi atlyginti 70 proc. atsakovės advokato... 37. 15.... 38. Atsakovė UAB „Naujininkų ūkis“ atsiliepimu prašo Vilniaus miesto... 39. 15.1.... 40. Pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su atsakovės pozicija dėl... 41. 15.2.... 42. Teismas sprendime teisingai ir sąžiningai paskirstė bylinėjimosi išlaidas... 43. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 44. Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.... 45. 16.... 46. Apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti ginčijamo pirmosios instancijos... 47. 17.... 48. Nagrinėjamos bylos ypatumas yra tas, kad pirmosios instancijos teismas... 49. 18.... 50. Ieškovė teigė, kad neadministravusi namų dėl atsakovės neteisėtų... 51. 19.... 52. Apeliantė savo apeliacinį skundą pagrindžia tuo, kad jos nurodyta negautų... 53. 20.... 54. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su apeliantės argumentais. Konstitucijos... 55. 21.... 56. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.249 straipsnio 1 dalis... 57. 22.... 58. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė nebuvo pakankamai aktyvi procese... 59. 23.... 60. Apeliacinės instancijos teismas 2020 m. rugsėjo 15 d. nutartimi pasiūlė... 61. 24.... 62. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo su apeliantės pateiktais papildomais... 63. 25.... 64. Administravimo tarifų apskaičiavimo tvarką reglamentuoja Daugiabučių namų... 65. 26.... 66. Atsakovės vertinimu, neįmanoma administruoti daugiabučio namo jo... 67. 27.... 68. Pateikdama apeliacinės instancijos teismui savo išlaidų Namų... 69. 28.... 70. Atsakovės vertinimu, nėra pagrindo laikyti, kad ieškovė pagrindė prašomas... 71. 29.... 72. Tiesiog objektyviai neįmanoma administravimo funkcijų vykdyti už 0,01 EUR/m2... 73. 30.... 74. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, asmens negautomis pajamomis laikomos... 75. 31.... 76. Apeliantės pateiktas paskaičiavimas pagrindžiamas jos minimaliu... 77. 32.... 78. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantės veiklos negautos pajamos negali... 79. 33.... 80. CPK 93 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas... 81. 34.... 82. Iš dalies patenkinus apeliacinį skundą, atsakovės patirtos bylinėjimosi... 83. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 84. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 30 d. sprendimą dalyje... 85. „Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Naujininkų... 86. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Naujininkų ūkis“ (j. a.... 87. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....