Byla T-XX-41-08

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Anatolijaus Baranovo,

2išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal ieškovo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Neringos savivaldybei, Neringos savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Nidos Rūta“, dalyvaujant tretiesiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, uždarajai akcinei bendrovei „Talainė“, Rimvydo Strigūno įmonei „Dasma“, A. M., T. M., K. J. M., N. S., V. L., uždarajai akcinei bendrovei „Liumenas“, R. S., T. S., M. K. T., uždarajai akcinei bendrovei „Mitoda“, N. D., N. D., S. D., R. B., V. B., G. B., A. J. V., V. M., A. G., R. R., R. G., R. L., uždarajai akcinei bendrovei „Sampo banko lizingas“, uždarajai akcinei bendrovei „Interlux“, J. T., A. R. T., I. D. T., D. T., uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių banko lizingas“, J. N., A. P., S. M., T. K., K. N., uždarajai akcinei bendrovei „Dvarčia“, uždarajai akcinei bendrovei „Ardeola“, akcinei bendrovei Sampo bankui, akcinei bendrovei SEB Vilniaus bankui, akcinei bendrovei Šiaulių bankui, akcinei bendrovei bankui „Hansabankas“, dėl administracinių aktų ir sutarties pripažinimo negaliojančiais rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras ieškiniu kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą ir prašė: 1) pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 8 d. sprendimą Nr.98 „Dėl sklypų G.D.Kuverto g.15, G.D.Kuverto g.15B, Nidos gyvenvietė, Neringa, detaliojo plano patvirtinimo“; 2) pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės administracijos 2001 m. gruodžio 12 d. patvirtintą projektavimo sąlygų sąvadą daugiabučių gyvenamųjų namų grupės statybai adresu G.D.Kuverto g.15B, Nidos gyvenvietė, Neringa; 3) pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės administracijos 2002 m. vasario 7 d. leidimą Nr.07 vykdyti statybos darbus - statyti keturis gyvenamuosius namus adresu G.D.Kuverto g.15B, Nidos gyvenvietė, Neringa; 4) pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės administracijos 2002 m. kovo 19 d. leidimą Nr.13 vykdyti statybos darbus - griauti vieno aukšto pastatą adresu G.D.Kuverto g.15B, Nidos gyvenvietė, Neringa; 5) pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2003 m. liepos 2 d. patvirtintą 2003 m. birželio 26 d. gyvenamųjų namų grupės adresu G.D.Kuverto g.15B, Nidos gyvenvietė, Neringa pripažinimo tinkama naudoti aktą; 6) pripažinti negaliojančia 2001 m. birželio 8 d. sutartį „Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą tarp Neringos savivaldybės ir UAB „Nidos Rūta“.

4Ieškovas nurodė, kad ginčijamo sprendimo dėl detaliojo plano tvirtinimo sprendiniais buvo numatyta galimybė vykdyti statybos darbus sklype adresu G.D.Kuverto g.15B, Nidos gyvenvietė, Neringa, griaunant bei statant statinius, įrengiant su šiais statiniais susijusius infrastruktūros objektus. Tačiau tokie detaliojo plano sprendiniai prieštarauja Saugomų teritorijų įstatymui, įstatymui „Dėl statybų Lietuvos Respublikos pajūrio juostoje ir Kuršių nerijoje“, Vyriausybės 1999 m. kovo 19 d. nutarimu Nr.308 patvirtintiems Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatams, Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr.1269 patvirtintai Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemai (generaliniam planui), kitiems teisės aktams, todėl ginčijamas sprendimas dėl detaliojo plano tvirtinimo turi būti pripažintas negaliojančiu. Pripažinus negaliojančiu sprendimą dėl detaliojo plano tvirtinimo, turi būti pripažinti negaliojančiais ir jo pagrindu priimti kiti šiuo ieškiniu ginčijami administraciniai aktai bei jo pagrindu sudaryta sutartis „Dėl infrastruktūros plėtojimo“.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas Klaipėdos miesto vyriausiojo prokuroro ieškinį priėmė.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008 m. balandžio 2 d. nutartimi, remdamasis Specialiosios teisėjų kolegijos nutartimis, priimtomis Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėtose analogiškose bylose Nr.2-791-793/2008, Nr.2-225-323/2008, perdavė šią bylą nagrinėti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

7Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 15 d. nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nurodo, kad šiuo atveju bendrosios kompetencijos teismas neturėjo teisės perduoti jau iškeltą bylą administraciniam teismui. Jeigu bendrosios kompetencijos teismas pats negalėjo išnagrinėti bylos dėl administracinio pobūdžio reikalavimų, jis turėjo bylą nutraukti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-245/2007, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-206/2007). Klaipėdos apygardos administracinis teismas nurodo, kad ginčas šiuo atveju yra susijęs ne tik su administraciniais, bet ir su civiliniais teisiniais santykiais (ieškovas ginčija ne tik administracinius aktus, bet ir sutartį). Byla šiuo atveju neturėtų būti skaidoma ir visi ieškovo reikalavimai turėtų būti nagrinėjami kartu bendrosios kompetencijos teisme, kurio kompetencija pagal savo pobūdį yra platesnė.

8Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

9Byla teisminga administraciniam teismui.

10Dėl iš esmės analogiško pobūdžio ginčų pagal prokurorų ieškinius, susijusius su statybomis Neringos savivaldybės teritorijoje, rūšinio teismingumo ne kartą buvo pasisakyta Specialiosios teisėjų kolegijos praktikoje (žr. pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta byloje Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Neringos savivaldybė, E. P. ir kt.; 2008 m. kovo 12 d. nutartis, priimta byloje Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Neringos savivaldybė, R. K.; 2008 m. kovo 6 d. nutartis, priimta byloje Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras v. Neringos savivaldybė, G. Š. ir kt.; 2008 m. vasario 27 d. nutartis, priimta byloje Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Neringos savivaldybė). Specialioji teisėjų kolegija yra konstatavusi, kad pagal tokio pobūdžio ieškinius iš esmės yra keliami ginčai iš administracinių teisinių santykių, nes tokio pobūdžio ieškiniais yra ginčijami viešojo administravimo srityje priimti aktai (sprendimas dėl detaliojo plano tvirtinimo, projektavimo sąlygų sąvadas, statybos leidimas, statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas), o sutarties dėl infrastruktūros plėtojimo ginčijimas keliamo ginčo administracinio teisinio pobūdžio ir bylos rūšinio teismingumo nekeičia. Tokio pobūdžio ginčai turi būti nagrinėjami administraciniame teisme.

11Klaipėdos apygardos administracinis teismas pateikia argumentus, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismas šiuo atveju neturėjo teisės perduoti bylą nagrinėti administraciniam teismui, o, negalėdamas pats išnagrinėti bylos, turėjo ją nutraukti. Specialioji teisėjų kolegija šių argumentų nevertina, nes jie nėra susiję su Specialiosios teisėjų kolegijos kompetencijai priskirto rūšinio teismingumo klausimo išsprendimu. Specialioji teisėjų kolegija įstatymų yra įgaliota spręsti bylų rūšinio teismingumo klausimus ir, padariusi išvadas dėl bylų rūšinio teismingumo, perduoti jas atitinkamos kompetencijos teismams. Nagrinėjamu atveju Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja, jog byla yra teisminga administraciniam teismui, ir šią bylą pagal teismingumą perduoda nagrinėti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

12Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio

132-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2, 3 dalimis,

Nutarė

14

15Byla teisminga administraciniam teismui.

16Bylą pagal ieškovo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Neringos savivaldybei, Neringos savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Nidos Rūta“, dalyvaujant tretiesiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, uždarajai akcinei bendrovei „Talainė“, Rimvydo Strigūno įmonei „Dasma“, A. M., T. M., K. J. M., N. S., V. L., uždarajai akcinei bendrovei „Liumenas“, R. S., T. S., M. K. T., uždarajai akcinei bendrovei „Mitoda“, N. D., N. D., S. D., R. B., V. B., G. B., A. J. V., V. M., A. G., R. R., R. G., R. L., uždarajai akcinei bendrovei „Sampo banko lizingas“, uždarajai akcinei bendrovei „Interlux“, J. T., A. R. T., I. D. T., D. T., uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių banko lizingas“, J. N., A. P., S. M., T. K., K. N., uždarajai akcinei bendrovei „Dvarčia“, uždarajai akcinei bendrovei „Ardeola“, akcinei bendrovei Sampo bankui, akcinei bendrovei SEB Vilniaus bankui, akcinei bendrovei Šiaulių bankui, akcinei bendrovei bankui „Hansabankas“, dėl administracinių aktų ir sutarties pripažinimo negaliojančiais grąžinti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

17Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai