Byla A-1051-492/2020
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko, Dalios Višinskienės ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkas ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. lapkričio 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. P. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl sprendimų panaikinimo.

Nustatė

3I.

41.

5Pareiškėjas padavė teismui skundą, kuriuo prašė: 1) panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NMA) 2017 m. birželio 21 d. sprendimą Nr. SP1-1747(11.2.12E) (toliau – ir NMA sprendimas); 2) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – VAGK) 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. 3R-397(AG-311/03-2017) (toliau – ir VAGK sprendimas); 3) kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą (toliau – ir Konstitucinis Teismas) dėl teisės aktų atitikimo teisingumo, proporcingumo, teisinės valstybės principams. Pareiškėjas skunde nurodė, kad:

61.1.

7NMA Kontrolės departamento Kauno patikrų vietoje skyriaus patikros vietoje ataskaita Nr. 15-1011994672-D4-1 (toliau – ir Ataskaita) yra netiksli, nepatikima, nes joje nurodoma dezinformacija. Pareiškėjas deklaruotus plotus buvo nušienavęs 12–15 cm aukštyje. Be to, NMA Ataskaitą pareiškėjui įteikė daugiau nei po 2 metų.

81.2.

9Ginčijamas NMA sprendimas yra be adresato, teiktas praleidus 5 dienų terminą, pateiktas pažeidus 2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis (baigė galioti 2014 m. gruodžio 31 d.), 5 straipsnio 3 dalį, nevizuotas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro (toliau – ir Ministras). NMA Žemės ūkio paramos departamento direktorė neturėjo įgaliojimų priimti ginčijamą NMA sprendimą. Nagrinėjamoje byloje taikytinas senaties terminas.

102.

11Atsakovas NMA atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad:

122.1.

13Pareiškėjas 2015 m. birželio 18 d. pateikė paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraišką (toliau – ir Paraiška). Paraiška buvo vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 patvirtintomis Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėmis (toliau – ir Taisyklės) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 patvirtintomis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėmis (toliau – ir Įgyvendinimo taisyklės). Paraiškoje deklaruota: i) 4,61 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotas, už kurį mokamos tiesioginės išmokos; ii) 4,61 ha plotas (mažo nepalankumo vietovės), už kurį teikiama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – ir Programa) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ (toliau – ir Priemonė); Paraiškos vertinimo metu pareiškėjui buvo išmokėta: 165,45 Eur pagrindinės tiesioginės išmokos už pasėlius suma; 216,33 Eur išmokos už pirmuosius hektarus suma; 129,68 Eur žalinimo išmokos suma; 132,16 Eur išmoka už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių. NMA 2015 m. rugpjūčio 21 d. atliko Paraiškos duomenų patikrą vietoje (toliau – ir Patikra) ir apie Patikros rezultatus informacija, vadovaujantis Taisyklių 73.2 punktu, buvo patalpinta NMA informaciniame portale (https://portal.nma.lt) (toliau – ir Portalas). Vadovaujantis Taisyklių 70 punktu, pareiškėjas laikomas informuotu apie Paraiškoje esančias klaidas nuo informacijos apie jas atsiradimo Portale dienos. Taip pat, vadovaujantis Taisyklių 73.2 punktu, apie Patikros rezultatus pareiškėjas buvo informuotas ir raštu siunčiant Ataskaitos kopiją (2015 m. lapkričio 10 d. pranešimu Nr. 16340 „Apie patikros vietoje metu nustatytus neatitikimus“ (toliau – ir Pranešimas), prie kurio buvo pridėta Ataskaitos kopija). Patikros metu buvo nustatytas tinkamumo kriterijų reikalavimo pažeidimas, mažinantis pagrindinę tiesioginę išmoką ir žalinimo išmoką, išmoką už pirmuosius hektarus, išmoką už Priemonę, nes nustatyta, kad deklaruoti laukai Nr. 1 (blokas (duomenys neskelbtini) ir Nr. 1 (blokas (duomenys neskelbtini) yra netvarkingi, nenušienauti, apžėlę sustabarėjusiomis piktžolėmis, krūmais ir medžiais. Pareiškėjui 2017 m. birželio 21 d. buvo parengtas ir išsiųstas NMA sprendimas, kuriuo NMA pareiškėjui pritaikė sankcijas už patikros vietoje metu nustatytus pažeidimus. Pareiškėjas NMA sprendimą apskundė VAGK, kuri pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

142.2.

15Nustatyto pažeidimo plotas sudaro 100 proc. lauko (visas lauko plotas buvo nenušienautas, apžėlęs sustabarėjusiomis piktžolėmis, krūmais ir medžiais). Šias aplinkybes patvirtina į bylą pateikta Ataskaita. Iš Ataskaitoje pateiktų nuotraukų yra aiškiai matoma, kad deklaruoti laukai yra apaugę tankiomis, aukštomis ir sustabarėjusiomis piktžolėmis bei medžiais. Atsižvelgdama į deklaruotuose laukuose užaugusių augalų aukštį, tankį bei faktą, kad jie buvo ne tik subrandinę sėklas, bet ir spėję išdžiūti, NMA tinkamai užfiksavo faktą, kad nebuvo atliktas ir pirmasis šienavimas.

162.3.

17NMA iš pareiškėjo nėra gavusi skundo dėl patikros vietoje metu nustatytų neatitikimų. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad Ataskaita pareiškėjui buvo išsiųsta 2015 m. lapkričio 14 d., tačiau 2015 m. gruodžio 12 d. grįžo neįteikta, nes pareiškėjas siuntos neatsiėmė pašte. Ataskaita buvo siųsta Paraiškoje nurodytu adresu. Pareiškėjui siunta buvo įteikinėjama pagal jo adresą, o ne pašto kodą. Neįteikus siuntos, pareiškėjas buvo informuotas apie gautą siuntą ir turėjo galimybę ją atsiimti pašte, tačiau to nepadarė. Dėl šios priežasties laikytina, kad NMA pareiškėją informavo tinkamai.

182.4.

19Pagal Taisyklių 104 punktą už paraiškų administravimą, administracinę patikrą, patikrą vietoje ir nuotolinę patikrą, paramos dydžio apskaičiavimą ir išmokėjimą paramos gavėjams, lėšų apskaitą, ataskaitų teikimą atsako NMA. Remiantis NMA direktoriaus 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. BR1-488 „Dėl dokumentų tvirtinimo ir pasirašymo“ 1.20.1 punktu, Žemės ūkio paramos departamento direktorė E. R. įgaliota pasirašyti sprendimus dėl skolų pagal tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus bei kt. Todėl NMA (Žemės ūkio paramos departamento direktorė) buvo kompetentinga priimti ginčijamą NMA sprendimą. NMA sprendimas atitinka visus keliamus reikalavimus, todėl yra teisėtas, pagrįstas ir naikinti jį nėra pagrindo.

20II.

213.

22Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. lapkričio 13 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

234.

24Teismas nurodė, kad ginčas byloje kilo dėl NMA sprendimo, kuriuo nuspręsta susigrąžinti išmokėtą paramos sumą, ir VAGK, kuri pareiškėjo skundą išnagrinėjo išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, sprendimo, teisėtumo ir pagrįstumo.

255.

26Teismas nustatė, kad pareiškėjas pateikė NMA Paraišką, kurioje deklaravo kontrolinius žemės sklypus išmokoms gauti. NMA Kontrolės departamento Kauno patikrų vietoje skyrius, 2015 m. rugpjūčio 21 d. atlikęs patikrą vietoje, nustatė, kad deklaruoti laukai KŽS Nr. (duomenys neskelbtini) (pažeidimo plotas 0,91 ha) ir KŽS Nr. (duomenys neskelbtini) (pažeidimo plotas 0,68 ha) yra netvarkingi, nenušienauti, apžėlę sustabarėjusiomis piktžolėmis, krūmais bei medžiais ir surašė Ataskaitą. Ataskaitos kopija pareiškėjui išsiųsta susipažinti Pranešimu Paraiškoje nurodytu adresu. Iš VAGK bylos duomenų matyti, kad siuntos pareiškėjui jo nurodytu adresu nepavyko įteikti ir siunta su žymomis „neatsiėmė pašte“, „neturi pašto dėžės“ grąžinta NMA. Pareiškėjui Paraiškos vertinimo metu išmokėta 162,78 Eur pagrindinės tiesioginės išmokos, 216,33 Eur išmokos jaunajam ūkininkui, 129,68 Eur žalinimo išmokos, 132,16 Eur išmokos pagal Priemonę. NMA, remdamasi Ataskaitos duomenimis, ginčijamu sprendimu konstatavo, kad pareiškėjas deklaravo netinkamus paramai gauti plotus ir nesilaikė žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų, todėl susidarė 640,95 Eur dydžio grąžintinų lėšų suma, kurią jis privalo grąžinti NMA. NMA sprendime nurodė, kad pareiškėjas pažeidė Taisyklių 22 ir 23.1 punktus, todėl NMA pritaikė paramos neskyrimo sankciją tiesioginėms išmokoms gauti pagal 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai (toliau – Reglamentas Nr. 640/2014), 19 straipsnio 2 dalį ir 28 straipsnio 1 dalį, taip pat pagal Taisyklių 91 punktą ir Įgyvendinimo taisyklių (redakcija, galiojusi iki 2016 m. kovo 17 d.) 37.3.3 punktą. Pareiškėjas, nesutikdamas su NMA sprendimu ir Ataskaita, su skundu kreipėsi į VAGK, prašydamas panaikinti tiek NMA sprendimą, tiek Ataskaitą. VAGK, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

276.

28Teismas, vadovaudamasis Taisyklių, Įgyvendinimo taisyklių ir Reglamento Nr. 640/2014 nuostatomis, pažymėjo, kad parama gali būti skiriama tik už deklaruotus ir einamaisiais metais paramos teikimo reikalavimus atitinkančius plotus, o NMA suteikta teisė ankstesniais ar einamaisiais metais pateiktas paraiškas administruoti iš naujo bei priimti sprendimus dėl reikalavimo grąžinti visą ar dalį išmokėtos paramos sumos ne daugiau kaip už ketverius metus. Byloje nėra ginčo, kad pareiškėjas išmokas, kurias NMA sprendimu nusprendė susigrąžinti, yra gavęs.

297.

30Teismas pažymėjo, kad, kaip minėta, Ataskaitoje, kuria remiantis priimtas NMA sprendimas, nustatyta, kad patikrinimo vietoje metu pareiškėjo deklaruoti laukai KŽS Nr. (duomenys neskelbtini) (pažeidimo plotas – 0,91 ha) ir KŽS Nr. (duomenys neskelbtini) (pažeidimo plotas – 0,68 ha) buvo netvarkingi. Pareiškėjas nustatytais terminais (per 15 darbo dienų nuo Pranešimo gavimo dienos) NMA pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su patikra vietoje, neginčijo. Nors, pareiškėjo teigimu, Ataskaita yra neišsami ir pagrįsta tik prielaidomis, o jis visus įsipareigojimus buvo įvykdęs, deklaruotus plotus nušienavęs 12–15 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus, tačiau prie Ataskaitos pridėtos patikros vietoje darytos nuotraukos šiuos pareiškėjo teiginius paneigia. Iš nuotraukų matyti, kad pareiškėjo deklaruoti laukai (Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) fotografuoti įvairiomis kryptimis (šiaurės vakarų, pietų, pietvakarių), o iš nuotraukose užfiksuotų vaizdų akivaizdu, kad, atliekant patikrą vietoje, jie buvo netvarkingi, nenušienauti, apžėlę sustabarėjusiomis piktžolėmis, krūmais ir medžiais, t. y. pareiškėjas nesilaikė Taisyklių reikalavimo iki einamųjų metų liepos 15 d. deklaruojamas ganyklas arba pievas (naudmenų kodu GPŽ ir DGP) nušienauti arba visiškai nuganyti, o, deklaruodamas medžiais, krūmais ir piktžolėmis apaugusius plotus, jų nepažymėjo kaip netinkamus paramai gauti. Pareiškėjas nepateikė Ataskaitoje ir ginčijamame NMA sprendime nustatytas aplinkybes paneigiančių įrodymų.

318.

32Teismas pabrėžė, kad, pagal Taisyklių 62.7 punktą pareiškėjas, pildydamas paraišką, gali nurodyti papildomą vieną iš siūlomų (raštu, elektroniniu paštu, trumpąja žinute mobiliuoju telefonu) jo informavimo būdų apie paraiškos administravimo eigą. Tada, kai pareiškėjas pageidauja, kad informacija apie jo paraiškos vertinimo rezultatus elektroniniu paštu būtų teikiama ir savivaldybių žemės ūkio skyriams, paraiškoje tai nurodo. Nepriklausomai nuo pareiškėjo pasirinkto papildomo būdo, informacija apie pareiškėjo pateiktą paraišką pateikiama NMA informaciniame portale (https://portal.nma.lt). Taisyklių 73.2 punkte nustatyta, kad apie patikros vietoje nustatytus neatitikimus ir klaidas pareiškėjas informuojamas Portale, elektroniniu paštu arba raštu siunčiant patikros vietoje arba nuotolinės patikros ataskaitos kopiją. Pagal Taisyklių 70 punktą pareiškėjas laikomas informuotu apie paraiškoje esančias klaidas nuo informacijos apie jas atsiradimo Portale dienos. Baigusi administruoti paraišką, NMA informaciją apie pareiškėjui apskaičiuotas išmokas bei pritaikytas sankcijas skelbia Portale ir, jei pareiškėjas pateikė pageidavimą būti kitu būdu informuotas – vienu iš šių būdų (Taisyklių 73.13 p.). NMA atsiliepime nurodė, kad informacija apie 2015 m. rugpjūčio 21 d. patikros vietoje rezultatus buvo patalpinta Portale, taip pat pareiškėjas buvo informuotas, išsiunčiant Pranešimą kartu su Ataskaitos kopija. VAGK byloje esantys duomenys patvirtina, kad NMA tinkamai atliko pareigą informuoti pareiškėją apie patikros vietoje rezultatus, paštu išsiuntė ne tik pranešimus, bet ir informavo trumpąją žinute, informaciją įkėlė į Portalą. Tai, kad pareiškėjas siųstų pranešimų Paraiškoje nurodytu gyvenamosios vietos adresu neatsiėmė ir į juos nereagavo, nelaikytina, kad NMA pažeidė atitinkamas Taisyklių nuostatas. Be to, aplinkybė, kad pareiškėjas nesusipažino su Ataskaita, nepaneigia pažeidimo, dėl kurio priimtas ginčijamas NMA sprendimas.

339.

34Teismas nurodė, kad Taisyklių 104 punkte nustatyta, jog už paraiškų administravimą, administracinę patikrą, patikrą vietoje ir nuotolinę patikrą, paramos dydžio apskaičiavimą ir išmokėjimą paramos gavėjams, lėšų apskaitą, ataskaitų teikimą atsako NMA. NMA direktorius 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. BR1-488 „Dėl dokumentų tvirtinimo ir pasirašymo“ 1.20.1 punktu įgaliojo Žemės ūkio paramos departamento direktorę E. R. pasirašyti sprendimus dėl skolų pagal tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus. Todėl teismui nekilo abejonių dėl Žemės ūkio paramos departamento direktorės E. R. įgaliojimų pasirašyti ginčijamą NMA sprendimą.

3510.

36Teismas, įvertinęs ginčijamus NMA ir VAGK sprendimus, konstatavo, kad jie atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus, yra pakankamai išsamūs ir motyvuoti, juose nurodytos faktinės aplinkybės ir pateiktas teisinis jų vertinimas, padarytos išvados yra teisingos ir pagrįstos, todėl nėra pagrindo šių sprendimų naikinti pareiškėjo nurodytais ar kitais argumentais.

3711.

38Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Ministro priimto teisės akto (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-327 patvirtinto Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo (toliau – ir Aprašas) 1.6 ir 8.3 punktų), tačiau Konstitucinis Teismas tokių teisės aktų konstitucingumo netiria. Kompetencija nagrinėti bylas dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai valstybinio administravimo subjektai, teisėtumo yra suteikta Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Taigi šiuo atveju norminio teisės akto teisėtumas galėtų būti tiriamas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, bet ne Konstituciniame Teisme.

3912.

40Teismas taip pat pabrėžė, kad pareiškėjas prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 137 patvirtintų Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių (toliau – ir Grąžintinų lėšų administravimo taisyklės) 4 punkto atitikties teisingumo, proporcingumo, teisinės valstybės principams. Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 4 punkte nustatyta, kad sprendimą dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo priima vykdomoji institucija. Šis sprendimas yra pagrindas iš skolininko susigrąžinti grąžintinas lėšas. Sprendime dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo nurodoma: skolininko rekvizitai, grąžintinų lėšų suma, grąžintinų lėšų susidarymo priežastis ir kt. Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. rugpjūčio 12 d.) 3.12 punkte vykdomoji institucija apibrėžiama kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 135 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“, 2006 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“, 2007 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 189 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ ir 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ paskirta institucija, atsakinga už sprendimo dėl paramos suteikimo ir (arba) grąžintinų lėšų nustatymo administruojant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones priėmimą. Minėtuose nutarimuose nustatyta, kad už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių administravimą, lėšų mokėjimą, apskaitą ir kontrolę, įskaitant ir žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų nuotolines patikras, atsakinga NMA. Taigi NMA, kaip paraiškas administruojanti institucija, gali priimti sprendimą dėl susidariusios skolos susigrąžinimo. Teismui nekilo abejonių dėl minėto Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 4 punkto konstitucingumo, todėl prašymo kreiptis į Konstitucinį Teismą netenkino.

41III.

4213.

43Pareiškėjas padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti. Pareiškėjas taip pat prašo: 1) nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka ir apie tai pranešti jam įteikiant šaukimą; 2) iškvieti liudytojais buvusį NMA direktorių E. B., NMA Finansų ir apskaitos departamento vadovę A. S. ir sudaryti sąlygas šiuos asmenis pareiškėjui apklausti; 3) išreikalauti: i) NMA 2015 m. lapkričio 20 d. sprendimo originalą; ii) NMA direktoriaus paraiškas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl paramos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo pareiškėjui finansavimo; iii) duomenis apie tiesiogines išmokas bei su plotu susijusias kompensacines išmokas iš NMA kompiuterinės bylos, ir juos betarpiškai ištirti. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad: 13.1.

44Pirmosios instancijos teismas neišreikalavo ir neišnagrinėjo visų bylai reikšmingų duomenų (dokumentų), neapklausė liudytojų.

4513.2.

46Pareiškėjui nebuvo sudarytos sąlygos dalyvauti teismo posėdyje ir išsakyti savo poziciją, nes jam nebuvo pranešta apie bylos nagrinėjimo datą (teismo posėdį).

4713.3.

48Nagrinėjamu atveju turėjo būti taikomas 12 mėnesių senaties terminas Ataskaitai ir NMA Sprendimui priimti. Šiuo atveju nebuvo Europos žemės ūkio garantijų fondo reikalavimo pareiškėjui grąžinti paramą, o NMA Žemės ūkio departamento vadovė E. R. neturėjo įgaliojimų atstovauti Europos žemės ūkio garantijų fondą ir priimti skundžiamą NMA sprendimą.

4913.4.

50Ataskaita yra pagrįsta prielaidomis ir spėlionėmis (NMA neturi eksperto, kuris galėtų įvertinti medicininius, vaistažolių, prieskoninius bei kultūrinius augalus), dėl to turi būti panaikinta. Be to, Ataskaita pareiškėjui buvo įteikta tik 2017 m. gruodžio mėn.

5113.5.

522015 m. pareiškėjo augalai buvo apipjaustyti laiku ir tinkamame aukštyje, kurie dėl didelio drėgmės kiekio buvo ataugę iki didesnio aukščio. Pareiškėjas, kaip sergantis asmuo, šiuo atveju tinkamai vykdė savo pareigas pagal galimybes.

5313.6.

54Teismas nepagrįstai nesikreipė į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar teisingumo, proporcingumo, konstitucinės teisinės valstybės principams neprieštarauja Aprašo 1.6 punktas (šios nuostatos dalis, kad: „neturi būti <...> piktžolių (kiečių, usnių, varnalėšų, dilgėlių ir kt.)“), taip pat su prašymu ištirti, ar teisingumo, proporcingumo, konstitucinės teisinės valstybės principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 patvirtintas Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių 4 punktas, t. y. rekomendacija Ministrui, neturint įgaliojimo iš valdytojo –Europos žemės ūkio garantijų fondo, valdančio Europos Sąjungos biudžeto išlaidas – atstovauti Europos žemės ūkio garantijų fondą dėl paramos, perduotos įsisavinti už geros būklės žemės išsaugojimą, minėtą paramą sugrąžinant į Europos Sąjungos biudžetą.

5513.7.

56Teismas nepagrįstai nesivadovavo (netaikė) Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis (pvz., Konstitucijos 138 str. 3 d.; 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (baigė galioti 2013 m. gruodžio 31 d.) (toliau – ir Reglamentas Nr. 73/2009), 6 str. 1 d.). Teismas netinkamai aiškino 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nuostatas.

5713.8.

58NMA neinicijavo teisme bylos dėl NMA 2015 m. lapkričio 20 d. sprendimo, kuriuo buvo nuspręstą pareiškėjui suteikti paramą, NMA 2015 m. lapkričio 20 d. 2015 m. lapkričio 23 d. bei 2016 m. kovo 22 d. paraiškų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl paramos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo pareiškėjui finansavimo.

5914.

60Atsakovas NMA atsiliepimu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas atsiliepime nurodo, kad:

6114.1.

62Skundžiamas teismo sprendimas yra nuoseklus, detalus ir motyvuotas, todėl jį naikinti nėra jokio teisinio pagrindo. Teismas išanalizavo visas aktualias ir reikšmingas aplinkybes, įvertino visus įrodymus.

6314.2.

64Pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad jam nebuvo suteikta teisė būti išklausytam, jam apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo tinkamai pranešta.

6514.3.

66Nustačius pažeidimą (šiuo atveju laukai buvo apleisti, nešienauti, apaugę krūmais ir medžiais ir kt.), NMA ne tik galėjo, bet ir privalėjo priimti sprendimą susigrąžinti išmokėtas lėšas. Sprendžiant senaties klausimą dėl paramos susigrąžinimo tokio pobūdžio bylose yra taikomas būtent 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (toliau – ir Reglamentas) įtvirtintas 4 metų terminas.

6714.4.

68Pareiškėjas su patikros vietoje rezultatais buvo supažindintas 2015 m. lapkričio 10 d. Pranešimu. Niekuo nepagrįsti pareiškėjo Argumentai, kad jam apie Ataskaitą nebuvo žinoma.

6914.5.

70Pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad E. R. neturėjo įgaliojimo pasirašyti NMA priimamus sprendimus. Tai detaliai aptarta ir skundžiamame teismo sprendime.

7114.6.

72Niekuo nereikšmingi pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai, kad neva Ataskaita parengta NMA neturint eksperto dėl medicininių, vaistažolių, prieskoninių bei kultūrinių augalų vertinimo. Pažymėtina, kad pareiškėjas Paraiškoje deklaravo ganyklas (pievas), todėl lieka neaišku, kokiu tikslu kalbama apie medicinines vaistažoles, jei pareiškėjas jų apskritai niekada nedeklaravo.

7314.7.

74NMA sprendimas atitinka keliamus reikalavimus, todėl yra teisėtas, pagrįstas ir naikinti jį nėra pagrindo. Vien tai, kad pareiškėjas nesutinka su ginčijamu NMA sprendimu, nėra pagrindas tokį sprendimą laikyti neteisėtu.

75Teisėjų kolegija

konstatuoja:

76IV.

77Dėl pareiškėjo prašymų bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, iškviesti liudytojus ir išreikalauti naujus duomenis (dokumentus)

7815.

79Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 141 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, tai yra nekviečiant į nagrinėjimą teisme proceso dalyvių ir jiems nedalyvaujant, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas. Proceso šalys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba kitame procesiniame dokumente gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau atsižvelgti į šį prašymą teismui neprivaloma.

8016.

81Šiuo aspektu pirmiausia pažymėtina, kad, priešingai nei teigia pareiškėjas, jam buvo sudarytos sąlygos dalyvauti pirmosios instancijos teismo posėdyje, nes jam buvo pranešta apie teismo posėdį. Tai patvirtina byloje esanti teismo šaukimo įteikimo pažyma, kuria pareiškėjui buvo pranešta apie įvyksianti teismo posėdį 2018 m. spalio 23 d., 9.30 val. (b. l. 89). Pareiškėjas minėtoje pažymoje, prie skilties „Teismo šaukimą gavau asmeniškai“, pasirašė. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, vien tai, kad pareiškėjas nusprendė nedalyvauti ir nedalyvavo pirmosios instancijos teismo posėdyje, negali būti vertinama kaip pagrindas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka apeliacinės instancijos teisme. Be to, pabrėžtina, kad šios bylos šalių pozicija yra išdėstyta į byla pateiktuose procesiniuose dokumentuose.

8217.

83Pasisakant dėl pareiškėjo prašymo iškviesti liudytojus ir išreikalauti duomenis (dokumentus) pirmiausia pažymėtina, kad ABTĮ 142 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog nauji įrodymai, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme, tiriami tik tuo atveju, jeigu teismas pripažįsta pagrįstomis priežastis, dėl kurių tai nebuvo padaryta anksčiau, arba kai naujų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Pagal ABTĮ 56 straipsnio 1 dalį įrodymai administracinėje byloje yra visi faktiniai duomenys, kurie priimti bylą nagrinėjančio teismo ir kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių proceso šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Kitaip tariant, teismas, spręsdamas klausimą dėl įrodymų išreikalavimo, be kita ko, yra saistomas įrodymų sąsajumo taisyklės. Įrodymų sąsajumas reiškia įrodymų turinio loginį ryšį su konkrečios bylos įrodinėjimo dalyku, t. y. informacija (faktiniai duomenys), sudaranti įrodymų turinį, turi patvirtinti arba paneigti aplinkybes, kurios yra teisiškai reikšmingos konkrečioje byloje. Pagal ABTĮ 56 straipsnio 2 dalį faktiniai duomenys nustatomi, be kita ko, liudytojų parodymais, daiktiniais įrodymais, dokumentais ir kitais rašytiniais, elektroniniais įrodymais (ABTĮ 56 str. 2 d.).

8418.

85Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas nepateikė jokių pagrįstų argumentų, pagrindžiančių, kad jo nurodyti asmenys galėtų duoti parodymus, kurie būtų reikšmingi šioje byloje, t. y. patvirtintų ar paneigtų kokias nors šiai bylai reikšmingas aplinkybes. Teisėjų kolegija tokios išvados daryti taip pat neturi pagrindo.

8619.

87Teisėjo kolegijos vertinimu, pareiškėjas taip pat nenurodė jokių pagrįstų argumentų, kad šioje byloje būtų pagrįstas pagrindas tirti jo įvardintus duomenis (dokumentus) (t. y. NMA 2015 m. lapkričio 20 d. sprendimo originalą; NMA direktoriaus paraiškas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl paramos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo pareiškėjui finansavimo; duomenis apie tiesiogines išmokas bei su plotu susijusias kompensacines išmokas iš NMA kompiuterinės bylos). Kaip ir pareiškėjo prašomų iškviesti paliudyti asmenų atveju, taip pat nėra pagrindo išvadai, kad minėti pareiškėjo prašomi išreikalauti duomenys (dokumentai) galėjų patvirtinti ar paneigti kokias nors šiai bylai reikšmingas aplinkybes.

8820.

89Apibendrindama šios nutarties 15–19 punktuose išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad šioje byloje nėra pagrindo daryti išimtis iš ABTĮ 141 straipsnio 1 dalyje ir 142 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų bendrų taisyklių ir tuo pagrindu tenkinti pareiškėjo prašymus bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, iškviesti liudytojus ir išreikalauti naujus duomenis (dokumentus). Nėra pagrindo teigti, kad apeliacinėje proceso stadijoje šią bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka jau šioje byloje surinktų įrodymų pagrindu nebūtų pasiekti ABTĮ 80 straipsnio 1 dalyje nustatyti bylos išnagrinėjimo visapusiškumo ir objektyvumo tikslai.

90V.

9121.

92Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl NMA sprendimo, kuriuo pareiškėjui pritaikyta poveikio priemonė – susigrąžinta 640,95 Eur išmokų suma pagal Paraišką, ir VAGK sprendimo, kuriuo pareiškėjo skundas dėl NMA sprendimo panaikinimo atmestas, teisėtumo ir pagrįstumo.

9322.

94Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu pareiškėjo skundą atmetė, t. y. nepanaikino ginčijamų NMA sprendimo ir VAGK sprendimo. Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir jo skundą tenkinti.

9523.

96Vadovaujantis ABTĮ 140 straipsnio 1 dalimi, šioje byloje priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumas ir teisėtumas tikrinamas neperžengiant pareiškėjos apeliacinio skundo ribų. Byloje nenustatytos aplinkybės, nurodytos ABTĮ 140 straipsnio 2 dalyje, t. y. aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos pareiškėjo apeliacinio skundo ribos. Todėl byla nagrinėjama pagal apeliaciniu skundu apibrėžtas bylos nagrinėjimo ribas.

9724.

98Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo sprendimą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais bei jais pagrindė teismo sprendimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas surinko pakankamai įrodymų, kad būtų pasiekti ABTĮ 80 straipsnio 1 dalyje nustatyti bylos išnagrinėjimo visapusiškumo ir objektyvumo tikslai. Todėl nepagrįsti pareiškėjo argumentai, kad teismas neišreikalavo ir neišnagrinėjo visų bylai reikšmingų duomenų (dokumentų), nepagrįstai neapklausė liudytojų.

9925.

100Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamą NMĄ sprendimą, daro išvadą, kad Sprendime nustatytos aplinkybės (t. y. pareiškėjo deklaruoti laukai, kurių KŽS Nr. (duomenys neskelbtini) ir KŽS Nr. (duomenys neskelbtini), buvo netvarkingi, nenušienauti, apžėlę sustabarėjusiomis piktžolėmis, krūmais, medžiais) yra pagrįstos Ataskaitoje (VAGK b. l. 60–75) nurodytais duomenimis, kurių pagrįstumu nėra pagrindo abejoti. Pareiškėjas taip pat nepateikė jokių duomenų, kurių pagrindu būtų galima kvestionuoti Ataskaitoje nurodytas aplinkybes, o pareiškėjo argumentai, kad jis savo pareigas vykdė tinkamai (pagal galimybes), patikrinimas vietoje buvo atliktas nekompetentingų asmenų (NMA neturi reikiamų ekspertų) yra niekuo nepagrįsti. Todėl darytina išvada, kad NMA, nustačiusi, jog pareiškėjas deklaravo didesnius tinkamus žemės ūkio naudmenų plotus, nei iš tiesų tokių buvo, pagrįstai vadovavosi ginčijamame sprendime išdėstytomis teisės aktų nuostatomis (pvz., Taisyklių 22, 85, 91 p., Įgyvendinimo taisyklių (redakcija, galiojusi iki 2016 m. kovo 17 d.) 37.3.3 p., Reglamento 640/2014 28 str. 1 d., Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 7.1.1 p.) ir tuo pagrindu pagrįstai nusprendė susigrąžinti išmokėtą 640,95 Eur paramos sumą dėl padaryto pažeidimo. Minėto išvados pagrįstumo nepaneigia ir pareiškėjo apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai.

10126.

102Pasisakant konkrečiau dėl dar neaptartų pareiškėjo apeliacinio skundo argumentų pirmiausia pažymėtina, kad pareiškėjo argumentas, jog šiuo atveju NMA sprendimui priimti turėjo būti taikomas 12 mėnesių terminas, yra niekuo nepagrįstas. Šiam ginčui aktualiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo (administravimo) santykius, nėra įtvirtintas senaties terminas poveikio priemonėms (sankcijoms) taikyti, dėl to šiuo atveju aktualus Reglamentas Nr. 2988/95, kuriuo būtent ir vadovaujamasi tuo atveju, kai senaties terminas nėra įtvirtintas Europos Sąjungos lygmeniu nustatytose atskirų sektorių taisyklėse (Reglamento Nr. 2988/95 3 str. 1 d.; taip pat, pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m. gruodžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017). Pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalį patraukimo atsakomybėn senaties terminas – ketveri metai nuo tada, kai buvo padarytas pažeidimas. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju pažeidimas, kuriuo, be kita ko, pažeidžiami Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimai, buvo nustatytas 2015 m. rugpjūčio 21 d. (būtent tą dieną atliktas patikrinimas vietoje ir nustatyta, kad pareiškėjo deklaruoti laukai yra netvarkingi), o ginčijamas NMA sprendimas priimtas 2020 m. birželio 21 d. (t. y. tą dieną nuspręstą susigrąžinti paramą), konstatuotina, kad, priešingai nei teigia pareiškėjas, šiuo atveju senaties terminas poveikio priemonei taikyti (paramai susigrąžinti) nebuvo praleistas.

10327.

104Pareiškėjo argumentai (t. y., kad nebuvo Europos žemės ūkio garantijų fondo reikalavimo pareiškėjui grąžinti paramą, o NMA neinicijavo teisme bylos dėl NMA 2015 m. lapkričio 20 d. sprendimo, kuriuo buvo nuspręstą pareiškėjui suteikti paramą, NMA 2015 m. lapkričio 20 d., 2015 m. lapkričio 23 d. bei 2016 m. kovo 22 d. paraiškų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl paramos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo pareiškėjui finansavimo) neturi jokio teisinio pagrindo, t. y. nėra jokio teisinio pagrindo konstatuoti, kad nagrinėjamu atveju Europos žemės ūkio garantijų fondas turėjo iš pareiškėjo reikalauti grąžinti paramą, o NMA turėjo inicijuoti teismuose bylas pareiškėjo nurodytais klausimais.

10528.

106Dėl pareiškėjo argumentų, kad Ataskaita jam buvo įteikta tik 2017 m. gruodžio mėn., o NMA Žemės ūkio departamento vadovė E. R. neturėjo įgaliojimų priimti ginčijamą NMA sprendimą, pabrėžtina, kad dėl šių argumentų aktualius ir pagrįstus motyvus yra išdėstęs pirmosios instancijos teismas (žr. šios nutarties 8 ir 9 punktus), dėl to teisėjų kolegija jų nebekartoja.

10729.

108Pareiškėjo argumentai, kad teismas pagrįstai nesivadovavo jo apeliaciniame skunde nurodytais Konstitucijos ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis ar netinkamai taikė (aiškino) tam tikras nuostatas, yra niekuo nepagrįsti. Priešingai nei teigia pareiškėjas, pirmosios instancijos teismas, padarydamas išvadą dėl ginčijamo NMA sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, tinkamai vadovavosi (taikė) ginčui aktualiomis nuostatomis. Šiuo atveju pats pareiškėjas nurodo daug neaktualių ginčui nuostatų (pvz., Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, kuris baigė galioti 2013 m. gruodžio 31 d.), kuriais kvestionuoti tiek ginčijamus NMA ir VAGK sprendimus, tiek teismo sprendimą nėra jokio teisinio pagrindo.

10930.

110Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pareiškėjo argumentų, (t. y. kad teismas nepagrįstai nesikreipė į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar teisingumo, proporcingumo, teisinės valstybės principams neprieštarauja Aprašo 1.6 punktas (šios nuostatos dalis, kad: „neturi būti <...> piktžolių (kiečių, usnių, varnalėšų, dilgėlių ir kt.)“, taip pat su prašymu ištirti, ar teisingumo, proporcingumo, konstitucinės teisinės valstybės principams neprieštarauja Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 4 punktas, t. y. rekomendacija Ministrui, neturint įgaliojimo iš valdytojo – Europos žemės ūkio garantijų fondo, valdančio Europos Sąjungos biudžeto išlaidas – atstovauti Europos žemės ūkio garantijų fondą dėl paramos, perduotos įsisavinti už geros būklės žemės išsaugojimą, minėtą paramą sugrąžinant į Europos Sąjungos biudžetą) pirmiausia pažymi, kad tikrinti pareiškėjo nurodytos Aprašo dalies teisėtumą (taip pat ir atitiktį Konstitucijos nuostatoms) yra kompetentingas ne Konstitucinis Teismas, bet Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (ABTĮ 21 str. 1 d. 2 p.).

11131.

112Bet kuriuo atveju, teisėjų kolegija vertinimu, pareiškėjas nenurodė jokių pagrįstų teisinių argumentų, kurių pagrindu būtų galima suabejoti tiek Aprašo 1.6 punkto, tiek Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 4 punkto atitikimu teisingumo, proporcingumo, teisinės valstybės principams. Tokių argumentų bent jau nagrinėjamos bylos kontekste teisėjų kolegija taip pat neįžvelgia. Be to, pareiškėjo nurodyta Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 4 punkto interpretacija yra netiksli – minėtas punktas nenustatė ir nenustato jokių rekomendacijų Ministrui. Todėl konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti aptariamą pareiškėjo prašymą kreiptis į Konstitucinį Teismą (ABTĮ 4 str. 2 d.). Dėl Aprašo 1.6 punkto atitikimo teisingumo, proporcingumo, teisinės valstybės principams šioje byloje nėra pagrindo kreiptis su prašymu ir į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą (ABTĮ 113 str. 2 d. 4 ir 5 p.).

11332.

114Taigi pripažintina, kad ginčijamas NMA sprendimas, kuriuo pareiškėjui pritaikyta poveikio priemonė – susigrąžinta 640,95 Eur išmokų suma pagal Paraišką, – ir VAGK sprendimas, kuriuo pareiškėjo skundas dėl NMA sprendimo panaikinimo atmestas, yra teisėti ir pagrįsti. Visgi pastebėtina, kad VAGK nepagrįstai vertino Ataskaitos, kaip savarankiško individualaus administracinio teisės akto, teisėtumą ir pagrįstumą, kadangi tai yra tik tarpinis dokumentas, pats savaime nesukeliantis pareiškėjui teisinių pasekmių (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. gegužės 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-397-438/2017). Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, šis trūkumas yra formalaus pobūdžio, nagrinėjamos bylos atveju nesudaro pagrindo pripažinti VAGK sprendimą neteisėtu ir nepagrįstu.

11533.

116Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio nėra pagrindo keisti ar naikinti remiantis pareiškėjo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

117Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

118Pareiškėjo G. P. apeliacinį skundą atmesti.

119Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. lapkričio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

120Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. I.... 4. 1.... 5. Pareiškėjas padavė teismui skundą, kuriuo prašė: 1) panaikinti... 6. 1.1.... 7. NMA Kontrolės departamento Kauno patikrų vietoje skyriaus patikros vietoje... 8. 1.2.... 9. Ginčijamas NMA sprendimas yra be adresato, teiktas praleidus 5 dienų... 10. 2.... 11. Atsakovas NMA atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip... 12. 2.1.... 13. Pareiškėjas 2015 m. birželio 18 d. pateikė paramos už žemės ūkio... 14. 2.2.... 15. Nustatyto pažeidimo plotas sudaro 100 proc. lauko (visas lauko plotas buvo... 16. 2.3.... 17. NMA iš pareiškėjo nėra gavusi skundo dėl patikros vietoje metu nustatytų... 18. 2.4.... 19. Pagal Taisyklių 104 punktą už paraiškų administravimą, administracinę... 20. II.... 21. 3.... 22. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. lapkričio 13 d. sprendimu... 23. 4.... 24. Teismas nurodė, kad ginčas byloje kilo dėl NMA sprendimo, kuriuo nuspręsta... 25. 5.... 26. Teismas nustatė, kad pareiškėjas pateikė NMA Paraišką, kurioje deklaravo... 27. 6.... 28. Teismas, vadovaudamasis Taisyklių, Įgyvendinimo taisyklių ir Reglamento Nr.... 29. 7.... 30. Teismas pažymėjo, kad, kaip minėta, Ataskaitoje, kuria remiantis priimtas... 31. 8.... 32. Teismas pabrėžė, kad, pagal Taisyklių 62.7 punktą pareiškėjas,... 33. 9.... 34. Teismas nurodė, kad Taisyklių 104 punkte nustatyta, jog už paraiškų... 35. 10.... 36. Teismas, įvertinęs ginčijamus NMA ir VAGK sprendimus, konstatavo, kad jie... 37. 11.... 38. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą... 39. 12.... 40. Teismas taip pat pabrėžė, kad pareiškėjas prašo kreiptis į Konstitucinį... 41. III.... 42. 13.... 43. Pareiškėjas padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios... 44. Pirmosios instancijos teismas neišreikalavo ir neišnagrinėjo visų bylai... 45. 13.2.... 46. Pareiškėjui nebuvo sudarytos sąlygos dalyvauti teismo posėdyje ir išsakyti... 47. 13.3.... 48. Nagrinėjamu atveju turėjo būti taikomas 12 mėnesių senaties terminas... 49. 13.4.... 50. Ataskaita yra pagrįsta prielaidomis ir spėlionėmis (NMA neturi eksperto,... 51. 13.5.... 52. 2015 m. pareiškėjo augalai buvo apipjaustyti laiku ir tinkamame aukštyje,... 53. 13.6.... 54. Teismas nepagrįstai nesikreipė į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti,... 55. 13.7.... 56. Teismas nepagrįstai nesivadovavo (netaikė) Lietuvos Respublikos Konstitucijos... 57. 13.8.... 58. NMA neinicijavo teisme bylos dėl NMA 2015 m. lapkričio 20 d. sprendimo,... 59. 14.... 60. Atsakovas NMA atsiliepimu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą... 61. 14.1.... 62. Skundžiamas teismo sprendimas yra nuoseklus, detalus ir motyvuotas, todėl jį... 63. 14.2.... 64. Pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad jam nebuvo suteikta teisė būti... 65. 14.3.... 66. Nustačius pažeidimą (šiuo atveju laukai buvo apleisti, nešienauti, apaugę... 67. 14.4.... 68. Pareiškėjas su patikros vietoje rezultatais buvo supažindintas 2015 m.... 69. 14.5.... 70. Pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad E. R. neturėjo įgaliojimo pasirašyti... 71. 14.6.... 72. Niekuo nereikšmingi pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai, kad neva... 73. 14.7.... 74. NMA sprendimas atitinka keliamus reikalavimus, todėl yra teisėtas, pagrįstas... 75. Teisėjų kolegija... 76. IV.... 77. Dėl pareiškėjo prašymų bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka,... 78. 15.... 79. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 80. 16.... 81. Šiuo aspektu pirmiausia pažymėtina, kad, priešingai nei teigia... 82. 17.... 83. Pasisakant dėl pareiškėjo prašymo iškviesti liudytojus ir išreikalauti... 84. 18.... 85. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas nepateikė jokių pagrįstų... 86. 19.... 87. Teisėjo kolegijos vertinimu, pareiškėjas taip pat nenurodė jokių... 88. 20.... 89. Apibendrindama šios nutarties 15–19 punktuose išdėstytus argumentus,... 90. V.... 91. 21.... 92. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl NMA sprendimo, kuriuo pareiškėjui... 93. 22.... 94. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu pareiškėjo skundą... 95. 23.... 96. Vadovaujantis ABTĮ 140 straipsnio 1 dalimi, šioje byloje priimto pirmosios... 97. 24.... 98. Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo sprendimą, konstatuoja,... 99. 25.... 100. Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamą NMĄ sprendimą, daro išvadą, kad... 101. 26.... 102. Pasisakant konkrečiau dėl dar neaptartų pareiškėjo apeliacinio skundo... 103. 27.... 104. Pareiškėjo argumentai (t. y., kad nebuvo Europos žemės ūkio garantijų... 105. 28.... 106. Dėl pareiškėjo argumentų, kad Ataskaita jam buvo įteikta tik 2017 m.... 107. 29.... 108. Pareiškėjo argumentai, kad teismas pagrįstai nesivadovavo jo apeliaciniame... 109. 30.... 110. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pareiškėjo argumentų, (t. y. kad... 111. 31.... 112. Bet kuriuo atveju, teisėjų kolegija vertinimu, pareiškėjas nenurodė jokių... 113. 32.... 114. Taigi pripažintina, kad ginčijamas NMA sprendimas, kuriuo pareiškėjui... 115. 33.... 116. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 117. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 118. Pareiškėjo G. P. apeliacinį skundą atmesti.... 119. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. lapkričio 13 d. sprendimą... 120. Nutartis neskundžiama....