Byla e2-46783-566/2016
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, ieškinį atsakovui T. K. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2008-06-27 atsakovas su pradiniu kreditoriumi UAB ,,Tele2” sudarė Mobiliojo / fiksuoto telefono ryšio paslaugų sutartį Nr. 1.54 60165827 2579, pagal kurią pradinis kreditorius teikė atsakovui judriojo ir/arba fiksuoto telefono ryšio paslaugas ir, jei nustatyta Sutarties sąlygose, papildomas paslaugas bei SIM kortelę ir/ar judriojo/fiksuoto ryšio telefoną, o atsakovas įsipareigojo sumokėti pradiniam kreditoriui už suteiktas paslaugas ir judriojo/fiksuoto ryšio telefoną Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Nors atsakovui buvo teikiamos mobiliojo/fiksuoto telefono ryšio paslaugos bei sąskaitos už suteiktas paslaugas ir įrangą įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti, atsakovas su pradiniu kreditoriumi tinkamai neatsiskaitė ir pagal 2009-01-31 išrašytą sąskaitą liko skolingas pradiniam kreditoriui 375,81 Eur. Nurodo, kad pradinis kreditorius UAB ,,Tele2” 2015-02-27 Reikalavimo teisių į skolų portfelį atlygintino perleidimo sutartimi perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą. Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovas buvo informuotas rašytiniu pranešimu. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2016-04-12 iki 2016-10-12 (183 d.) ieškovas paskaičiavo atsakovui 14,64 Eur dydžio delspinigius. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 375,81 Eur skolos, 14,64 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (e. b. l. 1-2).

3Atsakovui, kurio buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka, t. y. viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp UAB ,,Tele2” ir atsakovo T. K. 2008-06-27 buvo sudaryta Mobiliojo / fiksuoto telefono ryšio paslaugų sutartis Nr. 1.54 60165827 2579 (toliau – Sutartis), pagal kurią pradinis kreditorius teikė atsakovui judriojo telefono ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sumokėti pradiniam kreditoriui už suteiktas paslaugas ir judriojo ryšio telefoną Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (e.b.l. 10-11). Už suteiktas paslaugas atsakovui 2009-01-31 buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. 30966905 375,81 Eur (1297,60 Lt) sumai (e.b.l. 17). Sutarties 7.5. p., atsakovas įsipareigojo mokėti pradiniam kreditoriui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2016-04-12 iki 2016-10-12 (183 d.) ieškovas paskaičiavo atsakovui 14,64 Eur dydžio delspinigius (e.b.l. 2). Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta (CPK 178 str.).

7Pradinis kreditorius UAB ,,Tele2” 2015-02-27 Reikalavimo teisių į skolų portfelį atlygintino perleidimo sutartimi perleido ieškovui reikalavimo teises į pradinio kreditoriaus skolininkų pradelstas gautinas sumas, įskaitant ir atsakovo skolą (e.b.l. 4-9, 19). Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Ieškovo teigimu, apie reikalavimo perleidimą atsakovas buvo informuotas rašytiniu pranešimu. Pažymėtina, kad išsiuntus atsakovui ieškinio su priedais kopijas, tame tarpe ir Reikalavimo perleidimo sutarties kopiją, laikytina, jog atsakovas tinkamai informuotas apie reikalavimo perleidimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011) (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 str. 7 d.). Taigi darytina išvada, kad atsakovas tinkamai informuotas apie cesijos būdu įgytą naujojo kreditoriaus (ieškovo) reikalavimą į jo skolą.

8Pagal CK 6.716 str. 1 d. paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus ar vykdyti veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. CK 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.101 str. 1 d., kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Remiantis CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu ar pradiniu kreditoriumi atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), konstatuotina, kad atsakovas pažeidė savo prievolę, todėl vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.72 str., 6.101 str. 1 d. ir 2 d., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., 6.258 str. 1 d., 6.716 str. 1 d., 6.720 str. 1, 3 d., ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 375,81 Eur skolos ir 14,64 Eur delspinigių.

9Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 390,45 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-10-28 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

10Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 15 Eur ieškovo sumokėto žyminio mokesčio (e.b.l. 16).

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija 3 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

12Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui Lindorff Oy, veikiančiam per Lindorff Oy filialą, į.k. 111882842, iš atsakovo T. K., a. k. ( - ) 375,81 Eur (tris šimtus septyniasdešimt penkis eurus ir 81 ct) skolos, 14,64 Eur (keturiolika eurų ir 64 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 390,45 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-10-28 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

15Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

16Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai