Byla 2-898-544/2010

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, dalyvaujant ieškovės atstovams V. J., E. V., atsakovės atstovams L. B., G. V., trečiojo asmens „Kauno keliai“ atstovui advokatui Nerijui Katiliui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-898-544/2010 pagal ieškovės AB „Panevėžio keliai“ ieškinį atsakovui „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, tretieji asmenys UAB „Aukštaitijos traktas“, AB „Utenos melioracija“, UAB „Kauno keliai“, institucija, teikianti išvadą byloje – Viešųjų pirkimų tarnyba prie LRV, dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo pirkime Nr. 88762 „Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas bei Anykščių ir Molėtų rajonų senų šiukšlynų uždarymas: projektavimas ir statybos darbai“, dėl pripažinimo, kad tiekėjas UAB „Kauno keliai neatitiko Konkurso pirkimo dokumentuose įtvirtintų minimalių kvalifikacijos reikalavimų bei dėl įpareigojimo atsakovę sudaryti naują pasiūlymų eilę, ir

Nustatė

3Ieškovė AB „Panevėžio keliai“ prašė pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais atsakovės UAB „Utenos atliekų tvarkymo centras" viešųjų pirkimų komisijos sprendimus vykdant supaprastintą atvirą konkursą „ Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas bei Anykščių ir Molėtų rajonų senų šiukšlynų uždarymas: projektavimas ir statybos darbai" (pirkimo Nr. 88762, toliau - Konkursas), kuriuo nutarta nepatenkinti jungtinės veiklos partnerių AB „Panevėžio keliai", UAB „Aukštaitijos traktas" ir AB „Utenos melioracija" pretenzijos reikalavimų, kuriuo nutarta UAB „Kauno keliai" kvalifikaciją pripažinti tinkama ir šio tiekėjo pasiūlymą įtraukti į preliminarią pasiūlymų eilę, taip pat pripažinti, kad UAB „Kauno keliai" neatitinka minėto Konkurso pirkimo dokumentuose įtvirtintų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir įpareigoti atsakovę sudaryti naują pasiūlymų eilę minėtame Konkurse.

4Ieškiniui pagrįsti ieškovė nurodė, kad atsakovė leidinio „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai" (2010-05-05 Nr. 33(3)) paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas bei Anykščių ir Molėtų rajonų senų šiukšlynų uždarymas: projektavimas ir statybos darbai" (pirkimo Nr. 88762). Reikalavimai paskelbtam pirkimui buvo išdėstyti atviro konkurso sąlygose ir jų prieduose. 2010-05-19 įvyko vokų su pasiūlymais atplėšimas. 2010-06-14 raštu Nr. S-188 atsakovė pranešė apie supaprastinto atviro konkurso pasiūlymų eilės sudarymą, kuriame nurodė, kad ieškovė į eilę antruoju numeriu, o pirmuoju numeriu įrašyta UAB „Kauno keliai“. 2010-06-16 raštu Nr. 07-07-1284 paprašė perkančiosios organizacijos suteikti galimybę susipažinti su pirmoje vietoje pasiūlymų eilėje esančio asmens pasiūlymu ir gavo pasiūlymo dokumentų kopijas. 2010-06-29 pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai, kurioje konkrečiai įvardijo pagrindus, kurių neatitiko tiekėja AB „Kauno keliai“. Tačiau perkančioji organizacija nenagrinėjo pretenzijoje nurodytų kvalifikacijos neatitikimo pagrindų ir pretenziją iš karto atmetė motyvuodama informacijos konfidencialumu. Mano, jog pateikta pretenzija atmesta nepagrįstai ir neteisėtai, pažeidžiant imperatyvias teisės normas bei pirkimo dokumentų reikalavimus, nesilaikant pamatinių viešųjų pirkimų principų ir atliekant grubius pažeidimus vertinant tiekėjo pretenziją. Pretenzijoje nurodyti argumentai ir analizė rėmėsi perkančiosios organizacijos pateikta tiekėjo pasiūlymo medžiaga ir rašytiniais įrodymais. Todėl atsakovė privalėjo svarstyti argumentus ir dėl kiekvieno iš jų pasisakyti. Atsakovės poziciją vertina kaip VPĮ 3 str. pažeidimą, kadangi tai yra nesuderinama su skaidrumo principo įgyvendinimu bei pačia viešojo pirkimo procedūra. Perkančioji organizacija ne tik neleistinai nustatė tik perkančiajai organizacijai palankesnes sąlygas, bet ir faktiškai vykdo pirkimą tokiu būdu, kuris riboja tiekėjų teisę žinoti apie atliekamos procedūros etapus ir juos skųsti. VPĮ 39 str. 2 d. nurodyta, kad perkančioji organizacija turi pasiūlymą atmesti, jeigu tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Mano, kad tiekėja UAB „Kauno keliai“ neatitiko Konkurso sąlygų 25 punkto reikalavimų, nes pateiktame svarbiausių statybos objektų sąraše matyti, kad projektai „Logistikos terminalas su administracinėmis patalpomis Šilagalio km., Panevėžio raj." ir „Logistikos centras Žemaitkiemio kaime Domeikavos sen. Kauno raj." atlikti minėtai bendrovei būnant subrangovu, o „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas" atliekamas būnant jungtinės veiklos būdu susivienijusios grupės partnerių, t. y. nesant pagrindiniu jungtinės veiklos partneriu, kaip to reikalauja Konkurso sąlygos. LR Aplinkos Ministerijos Aplinkos Projektų Valdymų Agentūros tinklapyje skiltyje „Pasirašytos sutartys" matyti, kad sutartis dėl „68 sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas ir sutvarkymas" buvo pasirašyta su UAB „Luidas", o UAB „Kauno keliai" kaip jungtinės veiklos partneris neminimas. Todėl mano, kad UAB „Kauno keliai" neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų pagal Konkurso sąlygų 5.2.5. p., nes neturėjo net minimalios patirties, kuri pagal Konkurso sąlygas buvo būtina vykdant tokios apimties projektą, ir jos pasiūlymas turėjo būti atmestas. Subrangovo ar partnerio statusas nurodytuose projektuose negali būti prilygintas vedančiajam ar pagrindiniam partneriui statybos darbuose. Perkančioji organizacija, pripažindama minėtos patirties neturintį tiekėją atitinkančiu minimalius kvalifikacijos reikalavimus, vykdydama viešojo pirkimo procedūras pažeidė lygiateisiškumo principą. Be to, UAB „Kauno keliai" pasiūlyme neatitinka darbų pradžios ir pabaigos datos svarbiausių įvykdytų darbų sąraše ir pažymoje apie projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas". Pažymoje nurodyta, kad darbai baigti 2009 metais, o įvykdytų darbų sąraše nurodyta, kad jie baigti 2010 m. 04 mėn., tačiau nenurodyta, ar išduota galutinė priėmimo pažyma. VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" 2010-04-30 valdybos posėdžio protokole Nr. 19, 2 ir 3 punkte parašyta, kad rangovas - UAB „Luidas" - tariasi dėl darbų pratęsimo. Taigi darbai, kurios UAB „Kauno keliai" nurodė, kaip atliktus jungtinės veiklos būdu susijungusioje įmonių grupėje, nebuvo atlikti laiku, ir čia vėl neminima, kad darbus atliko jungtinės veiklos būdu susijungusi grupė, o minimas vienintelis rangovas UAB „Luidas". Mano, kad pasiūlymas neatitiko ir Konkurso sąlygų 5.2.11 punkte 2 papunkčio reikalavimo, nes UAB „Kauno keliai" statinio statybos vadovu numatytas skirti G. B., kurio dabartinės jo pareigos yra projektų vadovas. Iš įvykdytų projektų sąrašo matyti, kad jis statybos vadovu dirbo dviejuose projektuose nuo 2008 m. 09 mėn. iki 2010 m., todėl jo patirtis būnant statinio statybos vadovu nesiekia 2 metų, ir tai neatitinka Konkurso sąlygose iškeltų reikalavimų. Mano, kad UAB „Kauno keliai" kvalifikacijos atestatas Nr. 2011 suteikia teisę atlikti pirkimo Nr. 88762 darbus. Pagal konkurso sąlygų 5.2.8 punkto reikalavimus pateikti ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008) ir ISO 1400.:2004 (LST EN ISO 14001:2005) sertifikatai nepatvirtina rangovo kvalifikacijos sąvartynų įrengimo darbams. UAB „Kauno keliai" 3.2.1 punkte pateikta neteisinga informacija, nes nurodytas dolomitinės skaldos 0/56 gamintojas UAB „Pagirių nešta" tokios skaldos negamina.

5Atsakovė UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsikirtimams pagrįsti nurodė, kad AB „Panevėžio keliai" 2010-05-19 pateikė pasiūlymą dalyvauti minėtame Konkurse. 2010-06-29 AB „Panevėžio keliai" pateikta pretenzija siekia tik pakeisti padėtį vieno iš tiekėjų nenaudai, ir taip įgyti konkurencinį pranašumą kitų tiekėjų atžvilgiu. 2010-07-01 raštu Nr. S-205 kreipėsi į UAB „Kauno keliai" prašydama pateikti informaciją ir 2010-07-07 ji ją pateikė su papildomais dokumentais, nurodydama, kad pateikta informacija yra konfidenciali ir skirta išimtinai perkančiajai organizacijai. Todėl mano, jog ieškovės pretenziją išnagrinėjo ir pagrįstai vadovavosi VPĮ 41 str. 5 d., Konkurso pirkimo dokumentų 24.3 32.1. punktais, kurie numato pareigą saugoti konfidencialią informaciją, ir tai patvirtina teismų praktika. Nepagrįstas ieškovės teiginys, kad „UAB „Kauno keliai" neatitinka pirkimo dokumentuose 5.2.5 punkte numatyto reikalavimo, nes Pasiūlymo svarbiausių sutarčių sąraše nurodoma, kad projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas" ji atliko kaip pagrindinis jungtinės veiklos partneris. Pirkimo dokumentuose nebuvo draudimo įgyti patirtį būnant subrangovu. Teisinę jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties formą gali įgyti labai įvairūs civiliniai santykiai ir tai buvo priimtina. Vertina nepagrįstu ieškovės teiginį, kad UAB „Kauno keliai" Pasiūlyme darbų pradžios ir pabaigos datos neatitinka svarbiausių įvykdytų darbų sąraše ir pažymoje apie projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas" nurodytų datų, nes buvo pateikta informaciją, kad projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas" darbai buvo baigti 2010 m. balandžio mėnesį. Mano, jog UAB „Kauno keliai" Pasiūlymas atitiko Konkurso sąlygų 5.2.11 punkte nustatytus reikalavimus, nes jame nurodoma, kad statinio statybos vadovas turi bendrą 29 metų statinio statybos vadovu darbo stažą statybos srityje. Statinio statybos vadovo kvalifikaciją patvirtina ne užimamos pareigos bendrovėje, o atitinkamą kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. UAB „Kauno keliai" pateikti kvalifikacijos atestatai patvirtino rangovo kvalifikacijos sąvartynų įrengimo darbams. Sertifikato išdavimas liudija, kad tiekėjas turi ir atitinka nurodytus standartus sertifikuotose srityse. ISO kokybės vadybos sistemos bei aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatai atitinka LST EN ISO standarto reikalavimus ir apima visas LR Aplinkos ministerijos išduotame atestate nurodytas statinių grupes. Kiti konkurso dalyviai savo pasiūlyme taip pat pateikė analogiškus kvalifikacijos atestatus, iš to galima spręsti, kad visi konkurso dalyviai vienodai suprato pirkimo sąlygų nuostatas. Pirkimo dokumentuose nėra nurodyta konkretus reikalavimas, kad tiekėjas būtų konkrečiai sertifikuotas sąvartyno uždarymo darbams. Toks reikalavimas galėtų būti pripažintas kaip konkurenciją ribojantis reikalavimas, kuris pažeistų kitų konkurso dalyvių galimybes dalyvauti konkurse ir sudarytų išskirtines sąlygas vienam tiekėjui. Ieškovo AB „Panevėžio keliai" teiginys, kad dolomitinės skaldos 0/56 gamintojas UAB „Pagirių nesta" negamina, pagrįstas, bet tai vertintina technine klaida, kurios buvimas perkančiajai organizacijai nesudaro pagrindo atmesti konkurso dalyvio pasiūlymo.

6Tretysis asmuo UAB „Kauno keliai“ nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Pabrėžia, jog viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyvios įstatymo nuostatos, o šiuo atveju tokių pažeidimų atsakovė nepadarė. Nesutinka su ieškovės argumentais dėl netinkamo pretenzijos išnagrinėjimo, nes ieškovė netinkamai interpretuoja atsakovės pranešimą apie pretenzijos atmetimą. Sprendimas atmesti ieškovės pretenziją grindžiamas ne informacijos konfidencialumu, o pretenzijoje išdėstytų klausimų bei UAB "Kauno keliai" pateiktos konfidencialios informacijos analizės rezultatais. Pagal VPĮ 32 str. 5 d., 94 str. 3 d. atsakovė po ieškovės pretenzijos gavimo nedelsiant ėmėsi ją nagrinėti, paprašė pateikti informaciją. 2007-07-07 pranešime pateikė atsakymus į atsakovei kilusius klausimus, po ko atsakovė, įsitikinusi, jog ieškovės pretenzija nepagrįsta, priėmė sprendimą pretenziją atmesti, ir, kaip numatyta VPĮ 94/1 str. 3 dalyje, apie priimtą sprendimą sekančią darbo dieną raštu informavo ieškovę. Todėl pretenzija išnagrinėta įstatymo nustatyta tvarka, laikantis įstatyme nustatytų terminų, todėl nėra jokio pagrindo teigti, jog ieškovo teisės ir/ar teisėti interesai buvo pažeisti. Atsakovė įvykdė ieškovės reikalavimą pateikti jai UAB "Kauno keliai" Konkursinio pasiūlymo dokumentus. Pretenzijos gavimo pasekoje atsakovei buvo pateikta papildoma informacija apie UAB „Kauno keliai“ kvalifikaciją. 2010-07-07 pranešime atsakovei aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, jog pateikta informacija yra konfidenciali ir skirta išimtinai atsakovei. Todėl atsakovė laikėsi VPĮ 6 str. 1 d., 41 str. 5 d, Konkurso sąlygų 24.2 p. reikalavimų dėl konfidencialumo. Ieškovės argumentai apie netinkamą jo pretenzijos nagrinėjimą ir skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo principų pažeidimus turi būti atmesti. UAB "Kauno keliai" atitiko minimalius kvalifikacijos reikalavimus, numatytus Konkurso pirkimo dokumentų 5.2.5 punkte. UAB "Kauno keliai" bei UAB "Luidas", kaip jungtinės veiklos sutarties partneriai, 2008-2010 metais atliko darbus pagal sutartį Nr. A/2007/K/40 Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas. Atitinkamo projekto vertė - 19 405 925,22 Lt, atliktų darbų vertė - 15 226 300,44 Lt. Projekte Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas UAB "Kauno keliai" dalyvavo jungtinės veiklos pagrindais kaip partneriai pagal 2008-08-06 jungtinės veiklos sutartį, sudarytą su UAB „Luidas“, kuria buvo susitarta veikti bendrai dalyvaujant Konkursuose ir vykdant sutartis. Vadovaujantis 2010-05-12 jungtinės veiklos sutarties pakeitimo sutartimi, UAB "Kauno keliai" šalių susitarimu buvo paskirta pagrindiniu partneriu. Todėl atsakovė pagrįstai nusprendė, jog UAB "Kauno keliai" kaip pagrindinis partneris iki Konkursinių pasiūlymų pateikimo dienos buvo sėkmingai užbaigusi minėtą statybos darbų objektą. Mano, jog neatitikimai darbų pradžios ir pabaigos datose svarbiausių įvykdytų darbų sąraše ir pažymoje apie projektą "Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas" nesudaro jokio pagrindo išvadai, jog UAB "Kauno keliai" neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų. 2010-07-07 pranešime atsakovei bei pasiūlyme nurodė, kad projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas darbai“ buvo pilnai užbaigti ir galutinė darbų priėmimo pažyma išduota 2010 metais. UAB "Kauno keliai" kvalifikacija atitiko ir Konkurso pirkimo dokumentų 5.2.11 punkto reikalavimus. 2010-07-07 pranešime atsakovei nurodė, kad G. B. turi daugiau nei 3 metų darbo stažą dirbant statinio statybos vadovu (LR Statybos įstatymo 2 str. 50 p.), kad jis turi kvalifikacijos atestatus Nr. 542 ir Nr. Nr. 18211, kurie buvo išduoti pateikus Statybos produkcijos sertifikavimo centrui dokumentus, pagrindžiančius atitinkamo asmens kaip statinio statybos vadovo, o ne projektų vadovo patirtį. Taip pat pasiūlymas atitiko ir Konkurso pirkimo dokumentų 5.2.2 punkte įtvirtintus reikalavimus, nes atsakovei pateikė kvalifikacijos atestatą Nr. 2011, kuris patvirtina, jog bendrovė turi sąvartynų įrengimo darbams reikiamą kvalifikaciją, taip pat pagal dokumentų 5.2.8 punkto reikalavimą dėl turėjimo statybos darbų organizavimo kokybės sistemos, atitinkančios LR teisės aktų reikalavimus arba lygiaverčius dokumentus, pateikė atsakovei ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008) bei ISO 1400:2004 (LST EN ISO 14001:2005) sertifikatus, kurie išduodami ir galioja visoms sritims, išvardintoms įmonės kvalifikacijos atestate.

7Kiti dalyvaujantys byloje asmenys, kuriems apie posėdžio laiką ir vietą praneša tinkamai, į posėdį neatvyko, atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies. Teismo nuomone, byloje esančių įrodymų pagrindu yra nustatyta, kad ieškovė AB „Panevėžio keliai“ įrodė, jog UAB „Kauno keliai“ kvalifikacija neatitiko supaprastinto atviro konkurso "Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas bei Anykščių ir Molėtų rajonų senų šiukšlynų uždarymas: projektavimas ir statybos darbai" Pirkimo dokumentų 5.2. 5 p., 5.2.11 p. reikalavimų (CPK 178 str.). Todėl byloje nustatytas faktinis ir teisinis pagrindas tenkinti ieškovės ieškinį dėl ginčijamų viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo ir pripažinimo, kad tiekėja UAB „Kauno keliai“ neatitiko Konkurso pirkimo dokumentuose įtvirtintų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Ieškinys dalyje dėl įpareigojimo atsakovę sudaryti naują pasiūlymų eilę atmestinas, nes teisė pasirinkti ar vykdyti ir kaip toliau vykdyti pirkimo procedūras priklauso atsakovei, o ne teismui. Ši išvada daroma vadovaujantis šia įrodymų visuma ir dėl šių motyvų.

9Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad atsakovė UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" 2010-05-05 leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 33 (3) paskelbė supaprastintą atvirą konkursą "Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas bei Anykščių ir Molėtų rajonų senų šiukšlynų uždarymas: projektavimas ir statybos darbai" ir pagal patvirtintas sąlygas vykdė jo procedūras (2 t., b. l. 102-201). 2010-03-10 atsakovės direktoriaus įsakymu Nr. VK-22 patvirtintos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės. 2010-05-19 įvyko vokų su pasiūlymais atplėšimas (2 t., b. l. 3-5). AB „Panevėžio keliai" ir UAB „Kauno keliai“ 2010-05-19 pateikė pasiūlymus dalyvauti minėtame Konkurse (3 t., b. l. 1-111). Atsakovės viešųjų pirkimų komisija 2010-06-10 posėdyje

Nutarė

10, kad tiek ieškovės, tiek AB „Kauno keliai“ atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir patvirtino pasiūlymų eilę, kurioje 1-uoju numeriu įrašė UAB „Kauno keliai“, o antruoju – AB „Panevėžio keliai“ (2 t., b. l. 46-49). Apie sudarytą pasiūlymų eilę 2010-06-14 raštais atsakovė informavo tiekėjus (1 t., b. l. 73-74, 79-81, 2 t., b. l. 55-59). Ieškovė 2010-06-16 raštu paprašė atsakovės pateikti informaciją susipažinimui apie pirmoje vietoje esančio UAB „Kauno keliai" pateiktą pasiūlymą (1 t., b. l. 78, 2 t., b. l. 62). 2010-06-17 raštu perkančioji organizacija pateikė UAB „Kauno keliai“ pasiūlymą (1 t., b. l. 75, 2 t., b. l. 16-22, 2 t., b. l. 63). 2010-06-29 ieškovė pateikė pretenziją, kurioje nurodė, kokių Pirkimo dokumentų reikalavimų neatitiko tiekėjos UAB Kauno keliai“ pasiūlymas (1 t., b. l. 58-61, 2 t., b. l. 64-67). 2010-07-01 raštu atsakovė kreipėsi į tiekėją dėl pretenzijoje nurodytų Pirkimo dokumentų neatitikimo, kuri 2010-07-07 pateikė atsakovei atsakymus į rašte nurodytus klausimus ir pateikė papildomus įrodymus (1 t., b. l. 129-131, 2 t., b. l. 69, 71-78). 2010-07-08 raštu atsakovė atmetė ieškovės pretenziją motyvuodama, kad informacija yra konfidenciali (1 t., b. l. 56). Projektas „Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas bei Anykščių ir Molėtų rajonų senų šiukšlynų uždarymas: projektavimas ir statybos darbai“ yra įtrauktas į 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės Nr. VP3-3.2 AM-01-V valstybės projektų sąrašą Nr. 1. Prašoma ES paramos suma – 7 098 177 Lt.

11Dėl UAB „Kauno keliai“ kvalifikacijos atitikimo Pirkimo dokumentų 5.2.5 p. nurodytam minimaliam kvalifikaciniam reikalavimui (2 t., b. l. 16-19, 3 t., 1-111).

12VPĮ 32 str. 1 d. nustato perkančiosios organizacijos pareigą išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Tuo tikslu perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus bei pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Aptariama teisė nustatyti minimalius kvalifikacinius reikalavimus nėra absoliuti – reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs, be to, jie negali pažeisti tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį (VPĮ 32 str. 2 d.). 2010-03-10 atsakovės direktoriaus įsakymu Nr. VK-22 patvirtintų supaprastintų Viešųjų pirkimų taisyklių 31 punkte taip pat numatyta, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Taigi, pati atsakovė turėjo teisę nuspręsti, kokias paslaugas ar darbus jai reikia įsigyti, nustatyti reikalavimus pirkimo objektui. Kilus ginčui atsakovė atsako už tai, kad techninės specifikacijos, kvalifikaciniai reikalavimai būtų tinkamai parengti, būtų pagrįsti bei kad tiekėjų pasiūlymų atitikimas pirkimo dokumentų reikalavimas bus tinkamai įvertintas. Tiekėjas taip pat privalo perkančiajai organizacijai pateikti pasiūlymus, atitinkančius visus pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Dalyvavę minėtame Konkurse Tiekėjai aptariamų kvalifikacinių reikalavimų iki pasiūlymų pateikimo neginčijo.

13Pirkimo dokumentų 5.2.5 punkte yra nustatyta, kad „pavienis dalyvis/pagrindinis jungtinės veiklos partneris privalo turėti generalinio rangovo arba pagrindinio partnerio patirtį per 5 metus iki pasiūlymų pateikimo dienos sėkmingai užbaigus bent vieną statybos darbų objektą, apimantį bendruosius bei specialiuosius statybos darbus, sėkmingai atliktų statybos darbų vertė yra ne mažesnė nei 4,5 mln. litų". Šiam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti Tiekėjas turėjo pateikti įvykdytų svarbiausių statybos objektų sąrašą kartu su Statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijomis arba, jeigu toks aktas neišrašomas, priėmimo perdavimo akto kopijas, įrodančias, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai, nurodant atliktų darbų vertę (Pasiūlymo formos 2.3 p.). Taigi, Pirkimo dokumentuose buvo įtvirtintas minimalus techninio pobūdžio kvalifikacijos reikalavimas (VPĮ 32 str. 1, 2 d., 36 str. 1 d. 9 p.). Teismo nuomone, jis yra aiškus, tikslus, proporcingas pirkimo objektui ir atitinka kitus įstatymo reikalavimus, o jo esmė – perkančiosios organizacijos įsitikinimas, kad tiekėjas bus techniškai pajėgus vykdyti pirkimo sutartį. Tai, kad Pirkimo dokumentų 3.2,1 p. buvo reikalaujama nurodyti, kaip tiekėjas atliko svarbiausių statybos rangos sutarčių sąraše nurodytas sutartis: ar kaip pagrindinis rangovas, ar kaip jungtinės veiklos partneris, ar kaip subrangovas, ir nebuvo reikalavimo nurodyti, kad svarbiausią rangos sutartį tiekėjas atliko kaip pagrindinis jungtinės veiklos partneris, nesudaro pagrindo pripažinti, kad Tiekėjui nereikėjo atitikti 5.2.5 punkte numatyto reikalavimo. Be to, minėtų punktų reikalavimai vienas kitam neprieštarauja, o papildo duomenis apie būsimą galimą rangovą. Todėl daroma išvada, kad minėtas neatitikimas parengtose Pirkimo dokumentų sąlygose įtakos Tiekėjui, kuris atitiko šioje dalyje atitiko esminius kvalifikacijos reikalavimus, reikšmės neturėjo. Pažymėtina, kad UAB „Kauno keliai“ minėto Konkurso sąlygų reikalavimo pripažinti neteisėtomis ar paaiškinti niekada neprašė, o, vykdydama Pirkimo dokumentų 2.3.1 punktą, pateikė minėtą lentelę, kurioje pateikė svarbiausių statybos sutarčių sąrašą ir nurodė, kad projektus „Logistikos terminalas su administracinėmis patalpomis Šilagalio km Panevėžio rajone“ bei „Logistikos centras Žemaitkiemmio kaime Domeikavos sen. Kauno rajone“ atliko kaip subrangovas, o projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas“ - kaip jungtinės veiklos partneris. Kad pastarąjį projektą UAB „Kauno keliai“ atliko kaip jungtinės veiklos partneris, patvirtina ir VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ 2009-12-17 pažyma Nr. 638. 2010-04-21 pripažinimo tinkamu naudoti aktuose UAB „Kauno keliai“ nurodoma ne kaip jungtinės veiklos partneris, o subrangovas (2 t., b. l. 79-92). Tuomet įrodymų apie tai, kad UAB „Luidas‘ ir UAB „Kauno keliai“ buvo sudarę jungtinės veiklos sutartį, nebuvo pateikta. Kaip teisingai nurodė ieškovė, UAB „Kauno keliai“ Pasiūlyme nurodyti nesutampantys duomenys apie darbų pradžios ir pabaigos datas svarbiausių įvykdytų darbų sąraše ir pažymoje apie projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas“ (1 t., 67- 72). Pažymoje nurodyta, kad darbai baigti 2009 metais, įvykdytų darbų sąraše nurodyta, kad darbai baigti 2010 metų balandžio mėnesį, bet nėra duomenų apie galutinės pažymos išdavimą. Tik vėliau UAB „Panevėžio keliai“ po pretenzijos ir atsakovės reikalavimo rašte nurodė, kad darbai baigti 2010 m. gegužės mėnesį ir patvirtino, kad galutinė darbų priėmimo pažyma išduota. Tačiau tai prieštarauja Darbų perėmimo pažymos, pasirašytos rangovo UAB „Luidas“, atsakovės ir UAB „Sweco Lietuva“ turiniui, kuriame nurodyta, kad pagal rangovo UAB „Luidas“ 2010-06-21 raštą Nr. 3.9-10-297 ir 2010-04-06 – 2010-06-19 pasirašytais statinių pripažinimo tinkamais naudotis aktais, darbai, numatyti sutartyje Nr. A/2007/K/0 baigtai 2010-06-19 (1 t., b. l. 133, 134-141). Šias darbų atlikimo datas patvirtina ir trečiojo asmens pateikta Pažyma nr. 332 (3 t., b. l. 139-140). Bylos įrodymai patvirtina, kad, vykdant sutartį „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas“, UAB „Kauno keliai“ ir UAB „Luidas“ buvo sudarę jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią pagrindinis jungtinės veiklos partneris viso statybos sutarties vykdymo metu buvo UAB „Luidas“ (sutarties 3.2 p.), o ne AB „Kauno keliai“ (1 t., b. l. 142148). Tik 2010-05-12 buvo inicijuotas minėtos jungtinės veiklos sutarties pakeitimas, kuriuo pagrindiniu jungtinės veiklos sutarties partneriu būtų paskirta UAB „Kauno keliai“, tačiau vokų su pasiūlymais atplėšimo dienai, o ir bylos nagrinėjimo dienai, šis klausimas nustatyta tvarka nebuvo išspręstas ir atitinkamų institucijų sutikimai sutarčiai pakeisti negauti (1 t., b. l. 149-150, 3 t., b. l. 112-132). Kadangi tiekėjų vokų su Pasiūlymais Konkursui atplėšimo data buvo 2010-05-19 (2 t., b. l. 3-5), tai daroma išvada, jog UAB „Kauno keliai“ vokų atplėšimo datai nepateikė duomenų, kad turėjo generalinio rangovo arba pagrindinio partnerio patirtį ir kad sutartis yra sėkmingai užbaigta iki pasiūlymų pateikimo dienos (Pirkimo dokumentų 5.2.5 p.). Pagal Statybos įstatymo 24 str., Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 28 punktą, statinio užbaigimu laikytina statinio statybos pabaiga, kai statinys nustatyta tvarka pripažįstamas tinkamu naudoti.

14Bylos nagrinėjimo metu ieškovas akcentavo, kad jis pasiūlė mažiausią kainą. Tačiau mažiausios kainos pasiūlymas savaime neatleidžia konkurso dalyvio nuo pareigos laikytis konkurso sąlygų. Priešingai, viešojo pirkimo komisijai pripažinimas, kad tiekėjo pasiūlymas atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus remiantis faktais ir dokumentais, kurie buvo sudaryti ar atsirado pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, reiškia VPĮ įtvirtinto skaidrumo bei lygiateisiškumo principų pažeidimą (VPĮ 3 str.) ir gali būti pagrindas išlaidas pripažinti nepagrįstomis bei grąžinti į fondus, iš kurių jos gautos.

15Dėl UAB „Kauno keliai“ kvalifikacijos atitikimo Pirkimo dokumentų 5.2.11 p. nurodytam minimaliam kvalifikaciniam reikalavimui (2 t., b. l. 16-19, 3 t., b. l. 1-111)

162010-03-10 atsakovės direktoriaus įsakymu Nr. VK-22 patvirtintų supaprastintų Viešųjų pirkimų taisyklių 56 punkte yra numatyta, kad, siekiant įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, vadovaujantis VPĮ 32-38 straipsnių nuostatomis bei atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003-10-20 įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintas Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas, pirkimo dokumentuose nustatomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir vykdomas tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas. Konkurso sąlygų 5.2.11 punkto 2 papunktyje nustatyta, kad atestuotas statinio statybos vadovas turi turėti 3 metus darbo stažo statybos srityje, iš kurių bent 3 metai dirbant statinio statybos vadovu. Šiam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti tiekėjas turėjo pateikti statinio statybos vadovo paskirto asmens gyvenimo aprašymą, priesaikos pažymą, kad toks asmuo turi kvalifikaciją įrodančius dokumentus. Byloje nekilo ginčo, kad minėtas asmuo turi kvalifikaciją įrodančius dokumentus, nes atsakovei su Pasiūlymu pateikti kvalifikacijos atestatus Nr. 542 (suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas; statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, kiti statiniai; išduotas ir pratęsiamas nuo 1997 metų), Nr. 18211 (suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas; statinių grupės - susisiekimo komunikacijos). Tačiau, teismo nuomone, ieškovas pagrįstai teigia, kad UAB „Panevėžio keliai“ pasiūlyme nurodyto statinio statybos vadovo G. B. patirtis būnant statinio statybos vadovu pagal pateiktus dokumentus nesiekė 2 metų, kas neatitiko Konkurso sąlygose iškelto reikalavimo. Kaip matyti iš UAB „Kauno keliai“ pateikto minėto asmens gyvenimo aprašymo, jis statinio statybos vadovu dirbo nuo 2008 metų rugsėjo mėnesio iki 2009 metų gruodžio mėnesio vykdant projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas“ bei nuo 2009 metų liepos mėnesio iki 2010 metų dirbo statinio statybos vadovu vykdant projektą „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: miesto Ližių sąvartyno uždarymas“. Tai patvirtina, kad tiekėjų pasiūlymo į Konkursą pasibaigimo dienai ir vokų atplėšimo dienai 2010-05-19 minėtas asmuo neturėjo 3 metų statinio statybos vadovo darbo stažo. Pagal VPĮ 32 str. 5 d., jeigu dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti tiekėją šiuos duomenis papildyti ar paaiškinti per protingą terminą. 2010-07-01 raštu atsakovė kreipėsi į UAB „Kauno keliai“ prašydama patikslinti duomenis pagal 5.2.11 punktą, tačiau konkrečiai nepareikalavo pateikti patikslintą minėto asmens gyvenimo aprašymą (1 t., b. l. 129). 2010-07-07 rašte UAB „Kauno keliai“ nurodė, kad G. B. turi daugiau nei 3 metų darbo stažą dirbant statinio statybos vadovu, tačiau patikslinto minėto asmens gyvenimo aprašymo, kuris buvo reikalaujamas pagal Pirkimo dokumentus minėto kvalifikacinio reikalavimo buvimui pagrįsti, nepateikė (1 t., b. l. 130-131, 2 t., b. l. 71-78). Atsakovė minėtą UAB „Kauno keliai“ raštišką patikinimą apie minėto asmens 3 metų darbo stažą dirbant statinio statybos vadovu laikė pakankamu įrodymu minėtam faktui pagrįsti, nors Pirkimo dokumentų 5.2.11 punkto 2 papunktis reikalavo, jog minėtai aplinkybei pagrįsti reikia pateikti būtent statinio statybos vadovu paskirto asmens gyvenimo aprašymą. Todėl sutiktina su ieškovės argumentu, kad atsakovė sprendimą dėl atitikimo kvalifikaciniam reikalavimui priėmė nesant jį pagrindžiančių įrodymų, ne VPĮ nustatyta tvarka ir pažeisdama jame įtvirtintus principus. UAB „Kauno keliai“ su 2010-09-07 pareiškimu pateiktas gyvenimo aprašymas neturi esminės reikšmės bylai, nes jis pateiktas bylos nagrinėjimo metu ir jo atsakovė, priimdama ginčo sprendimus, vertinti negalėjo, nes neturėjo (1 t., b. l. 199-210). Nors atsakovė teigia, kad statinio statybos vadovo kvalifikaciją patvirtina ne užimamos pareigos bendrovėje, o atitinkamą kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (LR Aplinkos ministro 2007-11-10 įsakymas Nr. D1-601 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.02.06:2007 „teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas" 10.15 punktas), tačiau šis argumentas vertintinas nepagrįstu. Atsakovė, ruošdama Konkurso dokumentus, laisva valia Pirkimo sąlygose nusistatė tokius reikalavimus, kuriuos manė esant būtinus ir reikalingus, ji jose apibrėžė savo, viešųjų pirkimų komisijos teises ir pareigas bei nustatė visiems tiekėjams vienodus reikalavimus. Pirkimo sąlygose, minėtose Taisyklėse nėra išlygų, kurios leistų daryti išvadą, kad privalomų sąlygų iki vokų atplėšimo neįvykdžiusiam ir/ar neatitinkančiam tiekėjui būtų leista dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose. Teismo nuomone, dėl virš išdėstytų argumentų buvo pagrindas pripažinti, kad UAB „Kauno keliai“ kvalifikacija neatitiko Pirkimo dokumentų 5.2.5 ir 5.2.11 p. reikalavimų, kas pagal VPĮ 39 str. 2 d. 1 p. sudarė pagrindą perkančiajai organizacijai tokį tiekėjo pasiūlymą atmesti. Pasielgusi priešingai, teismo nuomone, atsakovė nepagrįstai išskyrė vieną iš pirkimo dalyvių ir pažeidė kitų dalyvių teises ir teisėtus interesus. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009-09-03 Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgoje, be kita ko, yra nurodyta, jog minimalius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjai turi atitikti pasiūlymo pateikimo momentu. Dėl išdėstyto daroma išvada, kad perkančioji organizacija neužtikrino VPĮ 3 str. 1 d. reikalavimo atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją laikytis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Nesilaikius minėtų įstatymo reikalavimų negalima pasiekti viešojo pirkimo tikslas – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus reiškia esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimą. Pagal teismų praktiką, tik jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio, o ne bet kokie viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių Įstatymo nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis Įstatymo įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai, pirkimų komisijos sprendimo pagrindu sudarytos viešųjų pirkimų eilės ar sutarties galiojimas negali būti pateisinamas, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės (ex iniuria ius non oritur). Todėl tik esant tokiems pažeidimams pirkimo procedūros paprastai nutraukiamos, priimti sprendimai ir Konkurso rezultatai naikinami (pvz., Lietuvos Aukščiausiasis teismo CBS kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-416/2005, 3K-3-180/2005, 3K-3-295/2007 ir kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškindamas minėtą Įstatymą taip pat yra nurodęs, kad viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Įstatymas viešiesiems pirkimams nustato specialius reikalavimus, o jo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-11-30 nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Litekso“ v. VšĮ Biržų ligoninė ir kt., bylos Nr. 3K-3-623/2005 ir kt.). Todėl, įvertinus aukščiau išdėstytą, pripažintina, kad perkančioji organizacija (atsakovė) nepagrįstai pripažino UAB „Kauno keliai“ atitinkančia Pirkimo dokumentų 5.2.5 ir 5.2.11 punktuose nustatytus reikalavimus.

17Ieškovė teigia, kad atsakovė nepagrįstai 2010-07-08 raštu Nr. S-212 atmetė jos pretenziją vadovaudamasi vien tik tiekėjos AB „Kauno keliai“ nurodytu informacijos konfidencialumu (1 t., b. l. 56, 2 t., b. l. 94). VPĮ 6 str. 1 dalyje nustatyta, jog dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Pagal Konkurso pirkimo dokumentų 24.3, 24.2 p., tais atvejais, kai konkurso dalyviai prašo paaiškinti pasiūlymo atmetimo arba laimėjusios pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, Perkančioji organizacija negali atskleisti informacijos, kurios konfidencialumą nurodė perkančioji organizacija ar laimėjęs konkurso dalyvis, taip pat jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems konkurso dalyvių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Tačiau atsakovė CK 1.116 str. numatyta tvarka turėjo kreiptis į Tiekėją prašydama pateikti paaiškinimus, įrodančius, kad informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali. Jei informacija tiekėjo būtų pagrįstai priskirta konfidencialiai, atsakovė būtų negalėjusi atskleisti informacijos apie tiekėjo pasiūlymą. Šiuo atveju atsakovė CK 1.116 str. nustatyta tvarka nesikreipė, o iš karto dėl konfidencialumo atmetė ieškovės pretenziją. Todėl, nagrinėdama ieškovės pretenziją, pažeidė nurodytus įstatymo reikalavimus. Iš esmės analogiškas nuostatas, išvadas ir argumentus savo 2010-09-02 išvadoje yra išdėsčiusi ir Viešųjų pirkimų tarnyba (1 t., b. l. 171-173). Dėl išdėstyto, ieškovės argumentai šiuo aspektu vertinti pagrįstais.

18Ieškovės ieškinio argumentai dėl UAB „Kauno keliai“ kvalifikacijos neatitikimo 5.2. 8, 3.2.1 reikalavimams, teismo nuomone, nesudaro pagrindo ieškinį tenkinti dėl šių motyvų.

19Pirkimo dokumentų 5.2.8 p. numatytas kvalifikacijos reikalavimas, kad pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis privalo turėti statybos darbų organizavimo kokybės sistemą ir šiam reikalavimui pagrįsti tiekėjas privalo pateikti kompetentingųjų institucijų išduotų kokybės sertifikatų, patvirtinančių, kad dalyvio kokybės sistema atitinka pripažintus kokybės vadybos tarptautinius ar Europos standartus – LST EN ISO 9001 ar LST EN ISO 9002, ar LST EN ISO 9003 arba įrodymus, kad Konkurso dalyvis turi LR Aplinkos ministerijos patvirtintas statybos taisykles bendra statybiniams ir specialiems darbams arba lygiaverčius dokumentus. Teismo nuomone, ieškovas nepagrįstai teigia, kad UAB „Kauno keliai“ pateikti sertifikatai nepatvirtino jos kvalifikacijos sąvartynų įrengimo darbuose. Byloje nustatyta, kad su Pasiūlymu UAB „Kauno keliai" pateikė atsakovui ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008) bei ISO 1400:2004 (LST EN ISO 14001:2005) sertifikatus, kas visiškai atitiko Konkurso pirkimo dokumentų 5.2.8 punkte įvardintus dokumentus. UAB "Kauno keliai" su pasiūlymu pateikė kvalifikacijos atestatą Nr. 2011, kurio turinys patvirtina, jog bendrovė turi sąvartynų įrengimo darbams reikiamą kvalifikaciją. ISO sertifikatai išduodami ir galioja visoms sritims, išvardintoms įmonės kvalifikacijos atestate. Nors konkurso sąlygose nebuvo nustatytas reikalavimas įrodyti atitinkamų standartų laikymąsi konkrečiose srityse, teigiama, kad atitikti standartus būtina toje srityje, kurioje paskelbtas konkursas – sąvartynų tvarkymo (1 t., b. l. 132, 2 t., b. l. 96-99). Ieškovė teisingai nurodo, kad UAB „Kauno keliai“ Pasiūlymo 3.2.1 p. pateikė neteisingą informaciją, nes dolomitinės skaldos 0/56 gamintojas UAB „Pagirių nesta" negamina. Pagal minėtų Taisyklių 70 punktą atsakovė paprašė patikslinti Pasiūlymą, o UAB „Kauno keliai“ 2010-07-07 rašte jį patikslino, nurodydama, kad Pasiūlymo 3.2.1 p. yra technine klaida. Dolomitinės skaldos 0/56 gamintojas yra AB „Dolomitas“. Todėl tokia klaida esminės reikšmės neturi ir nesudaro pagrindo atmesti konkurso dalyvio UAB „Kauno keliai" pasiūlymą kaip neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimų.

20Ieškovė už ieškinį turėjo sumokėti 133 Lt žyminio mokesčio, nes reiškiamas vienas savarankiškas materialinis teisinis neturtinis reikalavimas, kylantis iš vieno konkurso teisinių santykių (CPK 80 str. 1 d. 2 p., 82 str.). Ieškovė yra sumokėjusi 528 Lt žyminio mokesčio, todėl jai grąžintina 395 Lt žyminio mokesčio permoka (1 t., b. l. 3, CPK 87 str. 1 d. 1 p.). Byloje buvo 74 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (1 t., b. l. 1). Kadangi sprendimas yra priimamas ieškovės naudai, iš atsakovės priteisiamos bylinėjimosi išlaidos valstybei ir ieškovei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str.).

21Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 262 str., 263 str., 268 str., 270 str., NUSPRENDŽIA:

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės UAB „Utenos atliekų tvarkymo centras" vykdant supaprastinto atviro konkurso „Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas bei Anykščių ir Molėtų rajonų senų šiukšlynų uždarymas: projektavimas ir statybos darbai" pirkimo procedūras priimtus sprendimus:

24-2010-07-08 rašte Nr. S-212 „Dėl pretenzijos atmetimo“ išdėstytą sprendimą nepatenkinti jungtinės veiklos partnerių AB „Panevėžio keliai", UAB „Aukštaitijos traktas" ir AB „Utenos melioracija" pretenzijos reikalavimų;

25-2010-06-14 rašte Nr. S-188 „Dėl supaprastinto atviro konkurso pasiūlymų eilės sudarymo“ išdėstytą sprendimą, padarytą Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. P-SD-2 nutarimo pagrindu, kad UAB „Kauno keliai" kvalifikacija yra tinkama bei sprendimą šio tiekėjo pasiūlymą įtraukti į preliminarią pasiūlymų eilę.

26Pripažinti, kad tiekėjas UAB „Kauno keliai" neatitiko minėto Konkurso pirkimo dokumentuose įtvirtintų minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

27Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

28Priteisti iš atsakovės UAB „Utenos atliekų tvarkymo centras" (į. k. 300083878, Basanavičiaus g. 59, Utena): į valstybės biudžetą - 74 (septyniasdešimt keturis) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; ieškovei AB „Panevėžio keliai“ (į. k. 147710353, Kerbedžio g. 7, Panevėžys, a. s. Nr. ( - ) AB „SEB bankas“) – 133 (vieną šimtą trisdešimt tris) Lt žyminio mokesčio.

29Grąžinti ieškovei AB „Panevėžio keliai“ (į. k. 147710353, Kerbedžio g. 7, Panevėžys, a. s. nr. ( - ) AB „SEB bankas“) iš valstybės biudžeto 395 (tris šimtus devyniasdešimt penkis) Lt žyminio mokesčio permoką (sumokėta 2010-07-19 mokėjimo nurodymu Nr. 75267).

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos Apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovė AB „Panevėžio keliai“ prašė pripažinti neteisėtais ir... 4. Ieškiniui pagrįsti ieškovė nurodė, kad atsakovė leidinio „Valstybės... 5. Atsakovė UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" su ieškiniu nesutiko... 6. Tretysis asmuo UAB „Kauno keliai“ nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir... 7. Kiti dalyvaujantys byloje asmenys, kuriems apie posėdžio laiką ir vietą... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Teismo nuomone, byloje esančių įrodymų... 9. Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad atsakovė UAB „Utenos... 10. , kad tiek ieškovės, tiek AB „Kauno keliai“ atitinka pirkimo dokumentuose... 11. Dėl UAB „Kauno keliai“ kvalifikacijos atitikimo Pirkimo dokumentų 5.2.5... 12. VPĮ 32 str. 1 d. nustato perkančiosios organizacijos pareigą išsiaiškinti,... 13. Pirkimo dokumentų 5.2.5 punkte yra nustatyta, kad „pavienis... 14. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas akcentavo, kad jis pasiūlė mažiausią... 15. Dėl UAB „Kauno keliai“ kvalifikacijos atitikimo Pirkimo dokumentų 5.2.11... 16. 2010-03-10 atsakovės direktoriaus įsakymu Nr. VK-22 patvirtintų... 17. Ieškovė teigia, kad atsakovė nepagrįstai 2010-07-08 raštu Nr. S-212... 18. Ieškovės ieškinio argumentai dėl UAB „Kauno keliai“ kvalifikacijos... 19. Pirkimo dokumentų 5.2.8 p. numatytas kvalifikacijos reikalavimas, kad pavienis... 20. Ieškovė už ieškinį turėjo sumokėti 133 Lt žyminio mokesčio, nes... 21. Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 262 str., 263 str., 268 str., 270... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės UAB „Utenos atliekų... 24. -2010-07-08 rašte Nr. S-212 „Dėl pretenzijos atmetimo“ išdėstytą... 25. -2010-06-14 rašte Nr. S-188 „Dėl supaprastinto atviro konkurso pasiūlymų... 26. Pripažinti, kad tiekėjas UAB „Kauno keliai" neatitiko minėto Konkurso... 27. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš atsakovės UAB „Utenos atliekų tvarkymo centras" (į. k.... 29. Grąžinti ieškovei AB „Panevėžio keliai“ (į. k. 147710353, Kerbedžio... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...