Byla 2-4-826/2012

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, sekretoriaujant Joanai Runelienei ir Sandrai Žiobakaitei, dalyvaujant ieškovui V. T., jo atstovams advokatui Henrikui Mackevičiui ir advokato padėjėjui Raimondui Mažuliui, atsakovo VŠĮ Klaipėdos universitetas atstovei advokatei Irenai Jermolajevai, tretiesiems asmenims su savarankiškais reikalavimais S. O. (S. O.) ir A. B., jų atstovei advokatei Gražinai Mauručaitienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo V. T. ieškinį atsakovui VŠĮ Klaipėdos universitetui, tretiesiems asmenims S. O. (S. O.), A. B. ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai dėl rinkimų į VŠĮ Klaipėdos universiteto tarybą rezultatų pripažinimo negaliojančiais, trečiųjų asmenų S. O. ir A. B. savarankiškus reikalavimus – pripažinti 2010-12-20 Dėstytojų ir mokslo darbuotojų konferencijos rinkimų į VŠĮ Klaipėdos universiteto tarybą rezultatus teisėtais ir galiojančiais bei įpareigoti Klaipėdos universitetą per 3 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos informuoti LR Švietimo ir mokslo ministrą apie 2010-12-20 dėstytojų ir mokslo darbuotojų konferencijos į VŠĮ Klaipėdos universiteto tarybą rezultatus,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti rinkimų į VŠĮ Klaipėdos universiteto tarybą rezultatus, įformintus Klaipėdos universiteto tarybos narių, renkamų Klaipėdos universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų rinkimų konferencijos balsų skaičiavimo komisijos 2010-12-20 protokolu bei priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodo, kad VšĮ Klaipėdos universitete laikotarpiu nuo 2010-12-17 iki 2010-12-20 vyko rinkimai į Klaipėdos universiteto tarybą. Prieš ketvirtąjį rinkimų turą Klaipėdos universiteto tarybos rinkimų komisijos posėdyje, vykusiame 2010-12-20, nutarta „ketvirtajame ir tolimesniuose balsavimų turuose pakeisti balsavimo tvarką, panaikinant biuleteniuose eilutę „prieš visus kandidatus“ ir įrašant naujas biuletenių galiojimo pripažinimo sąlygas tokioje formuluotėje, kuri visiškai atitinka Senato patvirtinto pirmojo rinkimų reglamento nustatytą formuluotę (išskyrus galimybę balsuoti tik už vieną kandidatą)“. Šis sprendimas įtvirtintas Klaipėdos universiteto tarybos rinkimų komisijos 2010-12-20 posėdžio protokole Nr. 5. Ieškovas teigia, kad padarius šį pakeitimą, balsuojantiesiems atstovams buvo suvaržyta galimybė atiduoti savo balsą už vieną kandidatą. Teigia, kad rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą komisijai nesuteikta teisė keisti Klaipėdos universiteto Senato aktų, priimtų šio aukštosios mokyklos valdymo organo kompetencijos ribose, todėl Klaipėdos universiteto tarybos rinkimų komisijos nutarimas pakeisti balsavimo tvarką yra neteisėtas ir vykdant rinkimus į Klaipėdos universiteto tarybą negalėjo būti taikomas. Nurodo, kad ieškovas 2010-12-20 Klaipėdos universiteto rektoriui bei rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą komisijos pirmininkui pateikė apeliaciją, kurioje išreiškė nesutikimą su rinkimų rezultatais, kadangi buvo pažeista balsų skaičiavimo procedūra, rinkimų komisija neteisėtai pakeitė Klaipėdos universiteto Senato nutarimu patvirtintą rinkimų reglamentą, be to, pažeista rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą reglamento nuostata, susijusi su balsų skaičiavimo komisijos išrinkimu. Teigia, kad 2010-12-22 Rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą komisijos posėdžio protokole nurodoma, kad ieškovo pateiktoje apeliacijoje pateikti motyvai nesudaro pagrindo anuliuoti rinkimų rezultatų, o 2010-12-28 rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą komisijos posėdyje buvo nutarta įpareigoti Rinkimų komisijos pirmininką kreiptis į ketvirtojo ir penktojo balsavimo turų kandidatus dėl jų raštiško sutikimo geranoriškai atsisakyti turų rezultatų ir sutikimo kandidatuoti tolesniuose balsavimų turuose ir apie kandidatų sprendimą informuoti Rinkimų komisiją bei Klaipėdos universiteto rektorių. Kandidatams sutikus, rinkimus tęsti pradedant nuo padėties, susiklosčiusios po trečiojo balsavimo. 2011-01-05 rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą komisijos posėdyje rinkimus į Klaipėdos universiteto tarybą nutarta pripažinti įvykusiais. Nurodo, kad taip pat buvo pažeista ir balsų skaičiavimo procedūra, nes į Klaipėdos universiteto tarybą išrinktas prof. habil. dr. S. O. (S. O.) (gavęs 29 balsus) negali būti laikomas surinkusiu daugiau nei pusę rinkimuose dalyvavusių atstovų balsų, kadangi konferencijoje dalyvavo 57 delegatai, todėl gavusiu daugiau nei pusę delegatų balsų šiuo atveju reikia laikyti kandidatą, kuris surinko 28,5 balso (57/2 = 28,5) ir vieną papildomą balsą, viso - 29,5. Kadangi nėra galimybės delegato balso dalinti per pusę, teigia, kad penktajame ture dalyvavęs kandidatas turėjo surinkti ne mažiau kaip 30 balsų, kad būtų laikomas išrinktu į Klaipėdos universiteto tarybą. Taip pat nurodo, kad buvo pažeista rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą reglamento nuostata, susijusi su balsų skaičiavimo komisijos išrinkimu. Teigia, kad 3 asmenų balsų skaičiavimo komisiją iš konferencijos dalyvių tarpo išsirenka konferencijos dalyviai, tačiau balsų skaičiavimo komisijos pirmininku buvo paskirtas prof. habil. dr. S. V., kuris Klaipėdos universiteto rektoriaus įsakymu skirtas į rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą komisiją, be to, nėra rinkimų konferencijos dalyvis.

3Atsakovas VŠĮ Klaipėdos universitetas atsiliepime į ieškinį pareiškė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodo, kad Klaipėdos universiteto rinkimų komisijai nesuteikta teisė keisti Klaipėdos universiteto senato aktų, priimtų jo kompetencijos ribose. Atsakovo nuomone klausimas dėl rinkimų rezultatų skaičiavimo tvarkos yra ginčytinas. Taip pat nurodo, kad ieškovo teiginys, jog balsų skaičiavimo komisijos pirmininku negalėjo būti S. V., kuris tuo pat metu buvo ir rinkimų į Klaipėdos universiteto Tarybą komisijos nariu, neturi teisinio pagrindo, nes rinkimų komisijos nariui nedraudžiama būti ir balsų skaičiavimo komisijos nariu, pirmininkauti ir balsų skaičiavimo komisijai. Be to, S. V. pirmininkavimas balsų skaičiavimo komisijai nedarė jokios įtakos balsų skaičiavimo rezultatams. Atsakovas nurodo, kad būtų tikslinga naikinti visus dėstytojų ir mokslo darbuotojų konferencijoje vykusius rinkimų rezultatus ir skelbti rinkimus dėstytojų ir mokslo darbuotojų konferencijoje iš naujo.

4Tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais S. O. (S. O.) ir A. B. atsiliepime į pareikštą ieškinį nurodė, kad su ieškovo reikalavimais nesutinka, prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad po 3 rinkimų turo susidarė tokia situacija, jog tapo akivaizdu, kad kiek bevyktų balsavimo turų, nebus išrinktas nei vienas kandidatas, todėl buvo nutarta pakeisti balsavimo tvarką. Teigia, kad Rinkimų komisija tik pakoregavo balsavimo tvarką ir tai neturėjo jokios įtakos balsavimo rezultatams ir nenurodyta, kad Rinkimų komisija negali to nustatyti. Teigia, kad Rinkimų komisijos sudarymo prasmė ir jos paskirtis yra būtent kontroliuoti balsavimą ir užtikrinti, kad balsavimas vyktų sėkmingai. Taip pat nesutinka su ieškovo teiginiu dėl rinkimų rezultatų skaičiavimo tvarkos ir teigia, kad į Klaipėdos universiteto tarybą išrinktas S. O. (S. O.), kuris gavo 29 balsus laikomas surinkusiu daugiau nei pusę rinkimuose dalyvavusių atstovų balsų, kadangi konferencijoje dalyvavo 57 delegatai. Nurodo, kad ieškovas nepagrįstai ginčija ir balsų skaičiavimo komisijos sudarymo tvarką. Teigia, kad nežiūrint to, kad prof. S. V. rektoriaus įsakymu buvo paskirtas rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą nariu, nėra draudžiama tokio asmens rinkti į balsų skaičiavimo komisiją. Teigia, kad tiek ieškovo apeliacija, tiek ir Klaipėdos universiteto rektoriaus kreipimasis į Rinkimų komisiją buvo neteisėti, nes Klaipėdos universiteto mokslininkų, dėstytojų, administarcijos ir kitų darbuotojų rinkimo į Klaipėdos universiteteo tarybą reglamentas nenumato galimybės asmeniui, nepatenkintam rinkimų rezultatais, teikti apeliaciją, taip pat kaip ir Klaipėdos universiteto statutas, apibrėžiantis rektoriaus funkcijas nenumato universiteto rektoriaus kišimosi į rinkimų organizavimą ir pravedimą. Teigia, kad Klaipėdos universiteto statute taip pat nėra numatytos galimybės, kad rinkimų rezultatų klausimus svarstytų universiteto senatas. Nurodo, kad Klaipėdos universiteto senato posėdyje, kuris įvyko 2011-01-28 jokio sprendimo šiuo klausimu priimta nebuvo, nes buvo motyvuojama, jog tai būtų kišimasis į Rinkimų komisijos darbą, o Senato pirmininkė kreipėsi į Lietuvos Respublikos švietimo ministeriją, kad pastaroji paaiškintų, kaip spręsti iškilusį klausimą ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija nurodė, kad šio klausimo sprendimas yra pačios aukštosios mokyklos ir jos atitinkamų bendruomenių grupių pareiga ir atsakomybė. Nurodo, kad todėl 2010-12-20 rinkimai į Klaipėdos universiteto tarybą yra teisėti ir galiojantys ir todėl šių rinkimų rezultatus, kaip reglamentuoja Mokslininkų, dėstytojų, administracijos darbuotojų, skiriamų į pirmąsias valstybinių aukštųjų mokyklų tarybas skyrimo tvarkos aprašas, Klaipėdos universitetas privalo apie išrinktus universiteto tarybos narius Švietimo ir mokslo ministrą informuoti per 3 dienas nuo įvykusios konferencijos. Teigia, kad atsakovas šios pareigos neįvykdė, todėl iki šiol nėra suformuota Klaipėdos universiteto taryba.

5Tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais S. O. (S. O.) ir A. B., atsiliepime į pareikštą ieškinį nurodytais motyvais, pareiškė reikalavimus pripažinti 2010-12-20 dėstytojų ir mokslo darbuotojų konferencijos rinkimų į VŠĮ Klaipėdos universiteto tarybą rezultatus teisėtais ir galiojančiais bei įpareigoti Klaipėdos universitetą per 3 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos informuoti LR Švietimo ir mokslo ministrą apie 2010-12-20 dėstytojų ir mokslo darbuotojų konferencijos į Klaipėdos universitetą tarybą rezultatus.

6Ieškovas pateikė atsiliepimą į trečiųjų asmenų savarankiškus reikalavimus, ieškinyje nurodytais motyvais prašo teismo atmesti trečiųjų asmenų svarankiškus reikalvimus. Teigia, kad reikalavimas dėl Rinkimų rezultatų pripažinimo teisėtais ir galiojančiais negali būti tenkinamas dėl to, kad šiuo metu Rinkimų rezultatai nėra nuginčyti ir galioja. Mano, kad reikalavimu įpareigoti Klaipėdos universitetą informuoti LR Švietimo ir mokslo ministrą apie Rinkimų rezultatus tretieji asmenys siekia, kad imtų funkcionuoti Klaipėdos universiteto taryba su Rinkimuose išrinktais nariais (tame tarpe ir ieškovais). Mano, kad pradėjus veikti Klaipėdos universiteto Tarybai, kurios dalis narių išrinkti Rinkimuose, kurių reikalavimus ieškovas ginčija, bus provokuojami papildomi teisminiai ginčai, kadangi ieškinio patenkinimo atveju, kils būtinybė iš naujo surengti rinkimus į Klaipėdos universiteto tarybą, nors Taryba jau bus pradėjusi vykdyti savo funkcijas, be to, iškils klausimas dėl tokios Tarybos priimtų sprendimų teisėtumo. Taip pat nurodo, kad nesutinka su trečiųjų asmenų teiginiais dėl to, kad tiek ieškovo apeliacija, tiek ir Klaipėdos universiteto rektoriaus kreipimasis į Rinkimų komisiją buvo neteisėti. Nurodo, kad rinkimų rezultatų apskundimo tvarkos nebuvimas neatitinka teisingumo principo, kadangi nesant šios tvarkos, rinkimų rezultatais nepatenkintas asmuo neturi galimybės reikalauti pripažinti rinkimų rezultatus negaliojančiais net tuo atveju, kai rinkimai pravesti akivaizdžiai neteisingai ar neskaidriai, o nesant tinkamo teisinio reguliavimo šiuo klausimu ieškovui belieka savo pažeistas teises ginti teisme.

7Atsakovas atsiliepime į trečiųjų asmenų svarankiškus reikalvimus nurodė, kad tenkinti trečiųjų asmenų savarankiškų reikalavimų nėra teisinio pagrindo, kadangi Rinkimų rezultatai nėra nuginčyti ar panaikinti, o universitetas yra informavęs švietimo ir mokslo ministrą apie 2010-12-20 dėstytojų ir mokslo darbuotojų konferencijos į Klaipėdos universiteto tarybą rezultatus. Taip pat nurodo, kad nesutinka su trečiųjų asmenų teiginiais, jog ieškovo apeliacija ir Rektoriaus kreipimasis į Rinkimų komisiją buvo neteisėti, nes tai nėra draudžiama, o Rektorius nesikišo į rinkimų organizavimą ir pravedimą, nes nedavė Rinkimų komisijai jokių privalomų nurodymų, o tik pateikė pasiūlymus.

8Tretysis asmuo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškovo pareikštu ieškiniu nesutinka, nes iš byloje dalyvaujančių asmenų įrodymų yra matyti, kad Klaipėdos universiteto taryba buvo suformuota nepažeidžiant teisės aktų reiklavimų.

9Į teismo posėdį trečiojo asmens Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, neatvykimo priežastis nežinoma, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, byla nagrinėjama trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (LR CPK 247 str.).

10Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė, prašė tenkinti ieškinyje išdėstytais motyvais, prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Ieškovo atstovas advokatas Henrikas Mackevičius ieškinį palaikė, su trečiųjų asmenų reikalavimais nesutiko. Teigia, kad buvo pažeista rinkimų procedūra, nes Rinkimų komisija, neturėdama tam teisės, pakeitė Senato patvirtintą Rinkimų reglamentą. Be to, Rinkimų reglamentas buvo pakeistas nuo ketvirtojo turo ir šis pakeitimas turėjo įtakos rinkimų rezultatams, nes ketvirtajame ir penktajame rinkimų ture biuleteniai buvo pripažįstami galiojančiais arba negaliojančiais pagal rinkimų komisijos numatytą naują tvarką – rinkimų biuleteniai pripažinti galiojančiais jeigu pažymėta tik tiek kandidatų, kiek yra likusių neužimtų kvotos vietų – tokiu būdu rinkikai buvo priversti būtinai balsuoti ne mažiau kaip už du kandidatus net ir tuo atveju kai rinkikai palaikė tik vieną kandidatą ir siekė, jog būtent jų palaikomas kandidatas taptų Klaipėdos universiteto tarybos nariu. Biuletenių galiojimo tvarkos pakeitimas lėmė balsų skaičiaus padidėjimą IV ture kandidatams, kurie ankstesniuose turuose surinkdavo palyginti nedidelį balsų skaičių. Taip pat mano, kad S. O. penktajame ture galėjo būti išrinktas tik tuo atveju, jeigu būtų gavęs ne mažiau kaip 30 balsų. Atsikirsdamas į trečiųjų asmenų reikalavimus nurodė, kad tretiesiems asmenims prašyti pripažinti rinkimų rezultatus galiojančiais pagrindas atsirastų jeigu teismas patenkintų ieškinį. Trečiųjų asmenų prašomas antrasis reikalavimas yra įvykdytas 2011-01-19 raštu, LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.V-827 buvo paskelbta pilna Klaipėdos universiteto tarybos sudėtis. Taip pat ieškovo atstovas prašė iš atsakovo ir trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais priteisti bylinėjimosi išlaidas ieškovo naudai.

12Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, palaiko atsiliepime į pareikštą ieškinį nurodytus motyvus. Nurodė, kad nesutinka su trečiųjų asmenų reikalavimais. Papildomai paaiškino, kad sutinka su ieškovo argumentu, jog rinkimų komisija negalėjo keisti Senato priimtos tvarkos, paliko teismo nuožiūra spręsti klausimą dėl balsų, būtinų, kad asmuo būtų išrinktas, skaičiavimo tvarkos, nesutiko su ieškovo reikalavimu dėl balsų skaičiavimo komisijos sudėties, nes tai neįtakojo rinkimų rezultatų.

13Trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais atstovė nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka ir palaiko savo reikalavimus. Teismo posėdžio metu atsisakė savo antrojo reikalavimo – įpareigoti Klaipėdos universitetą apie rinkimų rezultatus informuoti LR Švietimo ir mokslo ministeriją, nes šis reikalavimas yra įvykdytas. Ieškinio atsisakymo teisinės pasekmės yra žinomos ir suprantamos. Papildomai paaiškino, kad Rinkimų komisija po trijų rinkimų turų pakoregavo balsavimo tvarką, tačiau tai jokios įtakos balsavimo rezultatams neturėjo. Po rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą pareikštos V. T. pretenzijos buvo atmestos. Tretiesiems asmenims savarankiškų reikalavimų pareiškimo dieną nebuvo žinoma apie tai, kad LR Švietimo ir mokslo ministerijai pranešta apie rinkimų rezultatus. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ir atsakovo pozicija dėl rinkimų yra panaši, tretieji asmenys pareiškė savarankiškus reikalavimus.

14Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais A. B. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškovo reikalavimais nesutinka. Papildomai paaiškino, kad rinkimų reglamentą patvirtino Senatas. Senatas neįžvelgė jokių rinkimų pažeidimų. Ieškinio rašymo metu nebuvo informuoti apie tai, kad LR Švietimo ir mokslo ministerijai yra pranešta apie rinkimų rezultatus.

15Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais S. O. (S. O.) teismo posėdžio metu su ieškovo reikalavimais nesutiko, palaikė savo pareikštus reikalavimus byloje.

16Liudytojas M. G. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis yra Klaipėdos universiteto Menų fakulteto dainavimo katedros lektorius. Paaiškino, kad jis dalyvavo rinkimuose kaip rinkėjas ir buvo Menų fakulteto atstovas. Kai rinkimai nedavė rezultatų buvo pasiūlyta pakeisti rinkimų tvarką, balsavimo biuletenyje paliekant du kandidatus. Nurodė, kad sprendimą pakeisti rinkimų tvarką priėmė kažkas iš komisijos narių. Mano, kad tai įtakojo rinkimų rezultatus, nes prieš tai ieškovui V. T. pritrūkdavo 1 – 2 balsų, o po pakeitimų jis pralaimėjo dideliu skirtumu. Paaiškino, kad Menų fakultetas balsavo už V. T..

17Liudytoja J. K. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad pažįsta A. B., nurodė, kad jie dirba skirtinguose fakultetuose ir asmeniškų reikalų neturi. Paaiškino, kad rinkimų viduryje buvo pakeista balsavimo tvarka, mano, kad buvo pasielgta neteisingai ir tai galėjo turėti įtakos rinkimų rezultatams.

18Liudytojas S. V. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis yra Klaipėdos universiteto vyriausias mokslo darbuotojas, profesorius, dirba geografijos katedroje, yra buvęs rektorius. Parodė, kad pažįsta A. B., su juo dirba viename fakultete taip pat V. T. ir S. O., su minėtais asmenimis nesutarimų nėra. Paaiškino, kad rinkimų metu jis buvo balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas ir priekaištų dėl balsų skaičiavimo nebuvo pareikšta. Parodė, kad Rinkimų reglamentas yra tvirtinamas Senato, jis yra Senato narys ir per visus rinkimus senatas nepareiškė nepasitenkinimo ar prieštaravimo. Paaiškino, kad negali pasisakyti dėl to ar buvo pakeista rinkimų tvarka ar balsavimo tvarka. Paaiškino, kad jis nebuvo rinkėju, nes nebuvo paskirtas į rinkimų komisiją, buvo iš jos išbrauktas kaip ir dar keli žmonės.

19Liudytojas V. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis yra Klaipėdos universiteto profesorius Jūreivystės instituto mokslinės laboratorijos mokslinis vadovas. Parodė, kad su byloje dalyvaujančiais asmenimis bendrauja tik oficialioje aplinkoje, asmeninių santykių nėra. Liudyti pakvietė A. B.. Paaiškino, kad rinkimų tvarka nebuvo pakeista, o tik pakoreguota balsavimo tvarka, nes rinkimai nedavė jokių rezultatų. Mano, kad dėl to nebuvo pažeista nė vieno kandidato teisė būti išrinktam.

20Byloje nustatyta, kad 2010-10-15 Klaipėdos universiteto rektorius priėmė įsakymą Nr.1-004, kuriuo patvirtino rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą komisiją (T.1, b.l. 34). 2010-12-17 buvo sudaryta Klaipėdos universiteto tarybos narių, renkamų KU dėstytojų ir mokslo darbuotojų, rinkimų konferencijos balsų skaičiavimo komisija (T.1, b.l. 35). Pirmajame balsavimo ture tarybos nariai nebuvo išrinkti, į antrąjį turą pateko daugiausia balsų surinkę V. T. ( surinko 16 balsų), A. B. (15), A. R. (13) ir S. O. (S. O.) (10) (T.1, b.l. 37, 38). Antrajame ir trečiajame rinkimų ture, tarybos nariai nebuvo išrinkti, nes nė vienas iš kandidatų nesurinko reikiamo balsų skaičiaus (T.1, b.l. 38, 39). 2010-12-20 Klaipėdos universiteto tarybos Rinkimų komisija protokolu Nr.5, nusprendė ketvirtajame ir tolesniuose balsavimų turuose pakeisti balsavimo tvarką, panaikinant biuleteniuose eilutę „prieš visus kandidatus“ ir įrašant naujas biuletenių galiojimo pripažinimo sąlygas tokioje formuluotėje, kuri visiškai atitinka Senato patvirtinto pirmojo rinkimų reglamento nustatytą formuluotę (išskyrus galimybę balsuoti tik už vieną kandidatą): „Biuletenis pripažįstamas galiojančiu, jeigu jame žymeniu pažymėta tik tiek kandidatų, kiek yra likusių neužimtų kvotos vietų“ (T.1, b.l. 46, 47). 2010-12-20 įvykusiame ketvirtajame balsavimo ture Klaipėdos universiteto tarybos nariu išrinktas A. B., penktajame rinkimų ture Klaipėdos universiteto tarybos nariu išrinktas S. O. (T.1, b.l. 41 – 45). 2010-12-20 V. T. pateikė apeliaciją Klaipėdos universiteto rektoriui ir Rinkimų į Klaipėdos universiteto Tarybą komisijos pirmininkui (T.1, b.l. 48). 2010-12-21 Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Dėstytojų ir mokslo darbuotojų konferencijos delegatai Klaipėdos universiteto rektoriui pateikė paraišką dėl rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą, kurioje nurodė, kad 2010-12-20 vykusių rinkimų metu rinkikams nebuvo palikta teisė demokratiškai balsuoti už vieną kandidatą arba prieš visus kandidatus, kartu buvo taikyti skirtingi balsavimo biuletenių galiojimo kriterijai, šis pakeitimas stipriai įtakojo rinkimų rezultatus (T.1, b.l. 49). 2010-12-22 Klaipėdos universiteto Tarybos rinkimų komisija atmetė V. T. apeliaciją dėl rinkimų į Klaipėdos universiteto Tarybą (T.1, b.l. 50, 51). 2010-12-27 Klaipėdos universiteto rektorius kreipėsi į Rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą komisiją atsižvelgiant, kaip nurodyta kreipimesi, dėl padarytų grubių procedūrinių pažeidimų 2010-12-20 vykusioje konferencijoje dėl balsavimo biuletenių bei tvarkos, siekiant išvengti teisminių ginčų, siūlydamas anuliuoti 2010-12-20 konferencijos rezultatus ir pakartoti ketvirtą ir penktą rinkimų turus, o taip pat jeigu prireiks, organizuoti tolimesnius turus laikantis Senato nutarimu patvirtinto reglamento nuostatų. Taip pat, siekiant taikiai išspręsti susiklosčiusią situaciją bei užkirsti kelią tolimesniems ginčams dėl rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybos narius, kreiptis į ketvirtojo turo kandidatus dėl jų geranoriško sutikimo pakartoti ketvirtą ir penktą rinkimų turus (T.2, b.l. 21). 2010-12-28 Klaipėdos universiteto tarybos rinkimų komisija nusprendė įpareigoti Rinkimų komisijos pirmininką kreiptis į ketvirtojo ir penktojo balsavimo turų kandidatus dėl jų raštiško sutikimo geranoriškai atsisakyti šių turų rezultatų ir sutikimo kandidatuoti tolesniuose balsavimų turuose, apie kandidatų sprendimą informuoti Rinkimų komisiją ir Rektorių. Kandidatams sutikus su šiuo pasiūlymu, rinkimus tęsti pradedant nuo padėties, susiklosčiusios po trečiojo balsavimo turo. Kandidatams i Klaipėdos universiteto tarybos narius nesutikus su pateiktu pasiūlymu, klausimo sprendimą perduoti Klaipėdos universiteto Senatui (T.1, b.l. 52 – 53). 2011 m. sausio 5 d. Klaipėdos universiteto tarybos Rinkimų komisijos posėdyje rinkimų rezultatai pripažinti įvykusiais, į Klaipėdos universiteto tarybą išrinkti A. B. ir S. O. (T.1, b.l. 54, 55). 2011-01-17 ir 2011-01-01 A. B. ir S. O. kreipėsi į Klaipėdos universiteto rektorių su prašymu nedelsiant informuoti Švietimo ir mokslo ministrą apie 2010-12-20 įvykusius Universiteto tarybos rinkimus, nurodant, kad į Universiteto tarybą buvo išrinkti A. B. ir S. O. ir pridėti Konferencijos bei Rinkimų posėdžių protokolų išrašų kopijas, taip pat dokumento, kuriuo bus informuotas Švietimo ir mokslo ministras kopiją, nedelsiant persiųsti jiems faksu ir skenuotą elektroniniu paštu (T.1, b.l. 120, 121, 171 - 173). 2011-01-19 raštu Nr.5-157 Klaipėdos universitetas informavo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministeriją apie 2010-12-20 rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą rezultatus (T.2, b.l. 20). 2011-01-28 Klaipėdos universiteto Senato posėdžio metu buvo svarstomi rinkimai į Klaipėdos universiteto tarybą, tačiau vieningas sprendimas priimtas nebuvo (T.1, b.l. 164 – 168). 2011-01-28 raštu Nr.6S-021 A. B. ir S. O. buvo informuoti, kad 2011-01-19 LR Švietimo ir mokslo ministerija buvo informuota apie rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą rezultatus, kurio kopija jiems buvo pateikta, minėta raštą A. B. ir S. O. gavo (T.2, b.l. 87 - 90). 2011-02-01 Klaipėdos universiteto Senatas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministeriją dėl rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą, buvo gautas atsakymas, kad aukštosios mokyklos, kaip valdymo organo sudarymas priskiriamas aukštosios mokyklos kompetencijai (T.1, b.l. 169 – 170). 2011-05-09 Klaipėdos universiteto Senatas raštu Nr.5-338, pasiūlė V. J. patvirtinti Klaipėdos universiteto Tarybos nariu (T.2, b.l. 47). 2011-05-17 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras įsakymu Nr.V-827 „Dėl Klaipėdos universiteto“, atsižvelgiant į Klaipėdos universiteto 2010-11-18 raštą Nr.5-078, 2010-12-31 raštą Nr.5-130, 2011-01-05 raštą Nr.5-136, 2011-01-19 raštą Nr.5-157, Klaipėdos universiteto Senato 2011-05-09 raštą Nr.5-338 ir Aukštojo mokslo tarybos 2011-02-01 tarybos protokolą Nr.12, paskelbė tokią Klaipėdos universiteto tarybos sudėtį: S. S., A. B., S. O., V. L., V. J., B. L., T. M., R. V., A. Ž. (T.2, b.l. 31 - 33).

21Dėl trečiųjų asmenų reikalavimo atsisakymo.

22Teismo posėdžio metu tretieji asmenys, reiškiantys savarankiškus reikalavimus byloje, atsisakė vieno iš savo reikalavimų - įpareigoti Klaipėdos universitetą per 3 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos informuoti LR Švietimo ir mokslo ministrą apie 2010-12-20 dėstytojų ir mokslo darbuotojų konferencijos į Klaipėdos universiteto tarybą rezultatus. Trečiųjų asmenų atstovė paaiškino, kad reikalavimų pareiškimo dieną šis reikalavimas buvo reikalingas, o šiuo metu situacija pasikeitė, informacija yra pateikta. Reikalavimo atsisakymo teisinės pasekmės yra žinomos.

23Ieškovas (šiuo atveju tretieji asmenys) bet kurioje proceso stadijoje turi teisę raštu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (LR CPK 140 str. 1 d.). Tretiesiems asmenims buvo išaiškintos reikalavimo atsisakymo teisinės pasekmės, todėl atisakymas nuo reikalavimo priimtinas civilinė byla dalyje dėl trečiųjų asmenų reikalavimo - įpareigoti Klaipėdos universitetą per 3 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos informuoti LR Švietimo ir mokslo ministrą apie 2010-12-20 dėstytojų ir mokslo darbuotojų konferencijos į Klaipėdos universiteto tarybą rezultatus nutrauktina (LR CPK 293 str. 4 p.).

24Tretiesiems asmenims išaiškintina, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 294 str. 2 d.).

25Dėl ieškinio reikalavimų.

26Ieškovas savo pareikštą reikalavimą - panaikinti 2010-12-20 rinkimų į VŠĮ Klaipėdos universiteto tarybą rezultatus grindžia trimis argumentais: neteisėtu Klaipėdos universiteto Tarybos Rinkimų komisijos 2010-12-20 posėdžio protokole Nr.5 užfiksuotu nutarimu „ketvirtame ir tolimesniuose balsavimo turuose pakeisti balsavimo tvarką, panaikinant biuleteniuose eilutę „prieš visus kandidatus“ ir įrašant naujas biuletenių galiojimo pripažinimo sąlygas; abejotinu sprendimu pripažinti į Klaipėdos universiteto Tarybą išrinktu S. O., nes jis gavo 29 iš 57 balsų, ieškovo manymu, minimaliai buvo reikalingi 30 balsų; taip pat, nepagrįstas, pažeidžiant Reglamento 12 str. nuostatas S. V. paskyrimas balsų skaičiavimo komisijos pirmininku.

27Sprendžiant klausimą ar Klaipėdos universiteto Tarybos Rinkimų komisija turėjo teisę keisti balsavimo tvarką, būtina nustatyti, kam yra suteikta teisė nustatyti balsavimo tvarką ir kokie yra Rinkimų komisijos įgaliojimai.

282009-08-18 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.ISAK-1725 patvirtintu Mokslininkų, dėstytojų, administracijos ir kitų darbuotojų skiriamų narių į pirmąsias valstybinių aukštųjų mokyklų tarybas skyrimo tvarkos aprašo 2 punktu, Į tarybą 2 arba 3 narius renka aukštosios mokyklos mokslo darbuotojai, dėstytojai, 1 narį ? aukštosios mokyklos administracija ir kiti darbuotojai, vadovaujantis šiuo tvarkos aprašu ir aukštosios mokyklos senato (akademinės tarybos) nustatyta tvarka (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=351447&p_query=&p_tr2=2).

29Ši nuostata nurodo, kad rinkimų į Klaipėdos universiteto Tarybą tvarką nustato Klaipėdos universiteto Senatas.

30Rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą tvarką reglamentuoja Klaipėdos universiteto Senato 2010-04-09 nutarimu Nr.11-58 patvirtintas Klaipėdos universiteto mokslininkų, dėstytojų, administracijos ir kitų darbuotojų rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą reglamentas (toliau tekste Reglamentas), kuris 2010-12-03 Klaipėdos universiteto Senato nutarimu Nr.11-18 buvo pakeistas (T.1, b.l. 28 – 33, 174 - 180).

31Pagal reglamento 3 ir 4 straipsnius, rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą konferencijas organizuoja Rektoriaus įsakymu sudaryta rinkimų komisija, 7, 9, 11, 16 straipsniuose yra įvardinta rinkimų komisijos kompetencija, kuri susijusi su konferencijos organizavimu, informacijos apie konferenciją pateikimu, diskusijų su kandidatais organizavimu, balsavimo biuletenių parengimu, apskaita, rinkimų rezultatų paskelbimu.

32Reglamentas Rinkimų komisijai nesuteikia teisės keisti Senato nustatytos balsavimo tvarkos, todėl konstatuotina, kad Rinkimų komisija nepagrįstai 2010-12-20 posėdžio protokole Nr.5 nutarė ketvirtajame ir tolesniuose balsavimų turuose pakeisti balsavimo tvarką, panaikinant biuleteniuose eilutę „prieš visus kandidatus“ ir įrašant naujas biuletenių galiojimo pripažinimo sąlygas tokioje formuluotėje, kuri visiškai atitinka Senato patvirtinto pirmojo rinkimų reglamento nustatytą formuluotę (išskyrus galimybę balsuoti tik už vieną kandidatą): „Biuletenis pripažįstamas galiojančiu, jeigu jame žymeniu pažymėta tik tiek kandidatų, kiek yra likusių neužimtų kvotos vietų“.

33Pagal reglamento 13 straipsnį, rinkimų biuletenis laikomas galiojančiu, jeigu jame pažymėta ne daugiau kandidatų negu yra neužimtų kvotos vietų, arba pažymėta tik eilutė „prieš visus kandidatus“. Pagal reglamento 14 straipsnį, į Universiteto tarybą išrinktais laikomi daugiausiai balsų surinkę kandidatai, kurie gauna daugiau kaip pusės atitinkamoje konferencijoje dalyvaujančių atstovų balsų daugumą ir patenka į renkamų tarybos narių skaičiaus kvotą (vienas nuo administracijos ir kitų darbuotojų, du nuo dėstytojų ir mokslo darbuotojų). Jeigu renkant į Tarybą, reikiamą balsų skaičių surinko mažiau kandidatų, negu nustatyta kvota, konferencija atviru balsavimu patvirtina išrinktais tik reikiamą balsų skaičių surinkusius kandidatus. Likusioms kvotos vietoms užimti organizuojamas antrasis rinkimų turas, kuriame balsuojama už kandidatus, surinkusius daugiausiai, tačiau ne daugiau kaip pusę konferencijos dalyvių balsų. Šiame ture į balsavimo biuletenį turi būti įrašyta dvigubai daugiau kandidatų, negu yra likę neužimtų kvotos vietų. Jeigu po antrojo rinkimų turo lieka neužimtų tarybos narių kvotos vietų, organizuojamas trečiasis, o jame neužpildžius kvotas – ketvirtasis rinkimų turas ir t.t., kol bus užpildytos visos kvotos vietos. Šiuose turuose laikomasi taisyklių, kad kandidatų skaičius kiekviename ture turi būti dvigubai didesnis, negu neužimtų kvotos vietų skaičius. Jeigu į paskutinę kandidatų kvotos vietą pretenduoja du ar daugiau kandidatų, surinkusių vienodą balsų skaičių, į balsavimo biuletenį įrašomi visi šie kandidatai. Išrinktais laikomi kandidatai bet kuriame balsavimo ture gavę daugiausia negu pusę rinkėjų balsų ir patekę į neužimtas tarybos narių kvotos vietas. Jeigu reikiamą balsų skaičių surinko daugiau kandidatų, negu yra neužimtų kvotos vietų, išrinktais laikomi tie iš jų, kurie surinko daugiausiai balsų ir pateko į neužimtas kvotos vietas. Jeigu į paskutinę neužimtą kvotos vietą pretenduoja du ar daugiau kandidatų, surinkusių vienodą ir didesnį negu pusė rinkėjų balsų skaičių, vykdomas pakartotinis balsavimas, kuriame į balsavimo biuletenį įrašomi tik šie, vienodą balsų skaičių surinkę kandidatai. Šiame balsavime išrinktais laikomi kandidatai, surinkę daugiausiai balsų ir patenkantys į neužimtas kvotos vietas.... (T.1, b.l. 29).

34Akivaizdu, kad šis balsavimo tvarkos pakeitimas turėjo įtakos balsavimo rezultatams, nes rinkikai buvo priversti atiduoti tiek balsų, kiek yra neužimtų vietų, nenorėdami, kad priešingu atveju jų biuletenis nebūtų pripažintas negaliojančiu. Tai patvirtina teismo posėdžio metu apklausti liudytojai J. K. K. ir M. G., 2010-12-21 Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Dėstytojų ir mokslo darbuotojų konferencijos delegatų paraiška Klaipėdos universiteto rektoriui Dėl rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą, kurioje nurodyta, kad 2010-12-20 vykusių rinkimų metu rinkikams nebuvo palikta teisė demokratiškai balsuoti už vieną kandidatą arba prieš visus kandidatus, kartu buvo taikyti skirtingi balsavimo biuletenių galiojimo kriterijai, šis pakeitimas stipriai įtakojo rinkimų rezultatus (T.1, b.l. 49).

35Be to, balsavimo tvarkos pakeitimas nuo ketvirtojo turo prieštarauja teisingumo bei lygių galimybių kriterijams, nes pirmieji trys rinkimų turai vyko pagal kitokią balsavimo tvarką, todėl rinkimų metu dalyvavusiems kandidatams buvo sudarytos nevienodos sąlygos būti išrinktiems, o rinkimų konferencijos dalyviams nebuvo palikta teisė balsuoti už vieną kandidatą arba prieš visus kandidatus. Taip pat konstatuotina, kad Rinkimų komisija neturėjo įgaliojimų pakeisti balsavimo tvarką, nes 2009-08-18 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.ISAK-1725 patvirtintu Mokslininkų, dėstytojų, administracijos ir kitų darbuotojų skiriamų narių į pirmąsias valstybinių aukštųjų mokyklų tarybas skyrimo tvarkos aprašo 2 punktu, tokie įgaliojimai suteikti tik Klaipėdos universiteto Senatui.

36Rinkimų komisijos 2010-12-20 posėdžio protokole Nr.5 priimtas nutarimas ketvirtajame ir tolesniuose balsavimų turuose pakeisti balsavimo tvarką, panaikinant biuleteniuose eilutę „prieš visus kandidatus“ ir įrašant naujas biuletenių galiojimo pripažinimo sąlygas tokioje formuluotėje, kuri visiškai atitinka Senato patvirtinto pirmojo rinkimų reglamento nustatytą formuluotę (išskyrus galimybę balsuoti tik už vieną kandidatą): „Biuletenis pripažįstamas galiojančiu, jeigu jame žymeniu pažymėta tik tiek kandidatų, kiek yra likusių neužimtų kvotos vietų“ sudaro pagrindą panaikinti rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą rezultatus, įformintus Klaipėdos universiteto tarybos narių, renkamų Klaipėdos universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų rinkimų konferencijos 2010-12-20 protokolu Nr.1.

37Pagal reglamento 14 straipsnį, į universiteto tarybą išrinktais laikomi daugiausiai balsų surinkę kandidatai, kurie gauna daugiau kaip pusės atitinkamoje konferencijoje dalyvaujančių atstovų balsų daugumą ir patenka į renkamų tarybos narių skaičiaus kvotą. Ieškovas teigia, kad atsižvelgiant į tai, kad penktajame ture dalyvavo 57 rinkikai, tam, kad penktajame ture būtų išrinktas kandidatas, jis turėjo surinkti ne mažiau kaip 30 balsų. Teismas su šiuo ieškovo argumentu nesutinka, nes reglamento 14 straipsnis nereikalauja pusės visų dalyvaujančių + 1 balso atstovų balsų tam, kad kandidatas būtų išrinktas. Dalyvaujant 57 rinkikams tam, kad kandidatas būtų išrinktas, jis turi surinkti mažiausiai 29 balsus, todėl teismas su šiuo ieškovo argumentu nesutinka, šiuo ieškovo argumentu nėra pagrindo pripažinti 2010-12-20 rinkimų į Klaipėdos universiteto Tarybą rezultatus negaliojančiais.

38Pagal reglamento 12 straipsnį, konferencijos dalyviai išsirenka 3 asmenų balsavimo komisiją. Ieškovas teigia, kad balsų skaičiavimo komisija išrenkama iš konferencijos dalyvių tarpo, todėl teigia, kad S. V., nebūdamas rinkimų konferencijos dalyviu, negalėjo būti išrinktas balsų skaičiavimo komisijos pirmininku. Teismas su šiuo ieškovo argumentu nesutinka, nes reglamente nėra imperatyviai nurodyta, kad balsų skaičiavimo komisijos nariai privalo būti renkami tik iš konferencijos narių. Be to, patys konferencijos dalyviai išsirinko tokios sudėties balsų skaičiavimo komisiją, S. V. išrinkimas balsų skaičiavimo komisijos pirmininku, neturėjo įtakos rinkimų rezultatams, todėl šiuo ieškovo argumentu nėra pagrindo pripažinti 2010-12-20 rinkimų į Klaipėdos universiteto Tarybą rezultatus negaliojančiais.

39Dėl trečiųjų asmenų reikalavimo pripažinti 2010-12-20 rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą rezultatus galiojančiais.

40Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkintinas ieškovo ieškinys dėl 2010-12-20 rinkimų į Klaipėdos universiteto Tarybą pripažinimo negaliojančiais virš išdėstytais motyvais, nėra pagrindo tenkinti priešingo trečiųjų asmenų reikalavimo.

41Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

42Ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 135,00 Lt žyminį mokestį (T.1, b.l. 7, 76), pateikė įrodymus apie patirtas 4235,00 Lt bylinėjimosi išlaidas, susijusias su advokato teisine pagalba (T.2, b.l. 30). Iš viso ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 4370,00 Lt.

43Spręsdamas klausimą dėl priteistinų išlaidų už advokato teisinę pagalbą dydžio, teismas turi vadovautis LR CPK 98 str. 2 d. ir atsižvelgti į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje G. S. v. K. M., byla Nr. 3K-3-533/2008).

44Pagal 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio matyti, jog jos nustato civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalų dydį (1 punktas). Rekomendacijų 2 punktas numato, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: 2.1. bylos sudėtingumą; 2.2. teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; 2.3. ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; 2.4. būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; 2.5. turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų); 2.6. teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; 2.7. sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; 2.8. kitas svarbias aplinkybes. Pagal Rekomendacijų 8 punkto nuostatas už šias advokato teikiamas teisines paslaugas rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai yra: už ieškinį – 3 MMA, už atsiliepimą į ieškinį 3MMA, už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą (išskyrus dokumentus, kuriais šalinami procesinių dokumentų trūkumai) – 0.12 MMA; už kiekvieną užklausimą renkant bylai reikalingus įrodymus – 0.012 MMA; už vieną atstovavimo valandą teisme – 0.15 MMA. Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (MMA) (7 punktas). Teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo šių Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (pavyzdžiui, kai advokatas arba advokato padėjėjas teikia teisines paslaugas itin sudėtingoje byloje ir pan.) (11 punktas).

45Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo reikalavimas yra patenkinamas, jo patirtos išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti neviršija maksimalių dydžių, iš atsakovo bei trečiųjų asmenų, su savarankiškais reikalavimais lygiomis dalimis po 1456, 67 Lt yra priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos.

46Valstybė turėjo 25,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios lygiomis dalimis po 8,50 Lt yra priteistinos iš atsakovo ir trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais.

47Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 str., 92 str., 93 str., 98 str., 259 str., 270 str., 293 str., 294 str., teismas

Nutarė

48Priimti trečiųjų asmenų A. B. ir S. O. atsisakymą nuo reikalavimo įpareigoti Klaipėdos universitetą per 3 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos informuoti LR Švietimo ir mokslo ministrą apie 2010-12-20 dėstytojų ir mokslo darbuotojų konferencijos į Klaipėdos universitetą tarybą rezultatus ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukti.

49Ieškinį tenkinti - panaikinti 2010-12-20 rinkimų į VŠĮ Klaipėdos universiteto tarybą rezultatus, įformintus Klaipėdos universiteto Tarybos narių, renkamų Klaipėdos universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų rinkimų konferencijos balsų skaičiavimo komisijos protokolu Nr.1.

50Trečiųjų asmenų reikalavimą – pripažinti 2010-12-20 Dėstytojų ir mokslo darbuotojų konferencijos rinkimų į VŠĮ Klaipėdos universiteto tarybą rezultatus teisėtais ir galiojančiais atmesti.

51Priteisti iš atsakovo Klaipėdos universiteto ir trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais A. B. ir S. O. (S. O.) ieškovo V. T. naudai po 1456,67 Lt bylinėjimosi išlaidų.

52Priteisti iš atsakovo Klaipėdos universiteto ir trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais A. B. ir S. O. (S. O.) valstybės naudai po 8,50 Lt bylinėjimosi išlaidų.

53Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti rinkimų į VŠĮ... 3. Atsakovas VŠĮ Klaipėdos universitetas atsiliepime į ieškinį pareiškė,... 4. Tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais S. O. (S. O.) ir A. B.... 5. Tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais S. O. (S. O.) ir A. B.,... 6. Ieškovas pateikė atsiliepimą į trečiųjų asmenų savarankiškus... 7. Atsakovas atsiliepime į trečiųjų asmenų svarankiškus reikalvimus nurodė,... 8. Tretysis asmuo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija atsiliepime... 9. Į teismo posėdį trečiojo asmens Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo... 10. Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė, prašė tenkinti... 11. Ieškovo atstovas advokatas Henrikas Mackevičius ieškinį palaikė, su... 12. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš... 13. Trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais atstovė nurodė, kad su... 14. Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais A. B. teismo posėdžio metu... 15. Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais S. O. (S. O.) teismo posėdžio... 16. Liudytojas M. G. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis yra Klaipėdos... 17. Liudytoja J. K. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad pažįsta A. B.,... 18. Liudytojas S. V. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis yra Klaipėdos... 19. Liudytojas V. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis yra Klaipėdos... 20. Byloje nustatyta, kad 2010-10-15 Klaipėdos universiteto rektorius priėmė... 21. Dėl trečiųjų asmenų reikalavimo atsisakymo.... 22. Teismo posėdžio metu tretieji asmenys, reiškiantys savarankiškus... 23. Ieškovas (šiuo atveju tretieji asmenys) bet kurioje proceso stadijoje turi... 24. Tretiesiems asmenims išaiškintina, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į... 25. Dėl ieškinio reikalavimų.... 26. Ieškovas savo pareikštą reikalavimą - panaikinti 2010-12-20 rinkimų į... 27. Sprendžiant klausimą ar Klaipėdos universiteto Tarybos Rinkimų komisija... 28. 2009-08-18 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu... 29. Ši nuostata nurodo, kad rinkimų į Klaipėdos universiteto Tarybą tvarką... 30. Rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą tvarką reglamentuoja Klaipėdos... 31. Pagal reglamento 3 ir 4 straipsnius, rinkimų į Klaipėdos universiteto... 32. Reglamentas Rinkimų komisijai nesuteikia teisės keisti Senato nustatytos... 33. Pagal reglamento 13 straipsnį, rinkimų biuletenis laikomas galiojančiu,... 34. Akivaizdu, kad šis balsavimo tvarkos pakeitimas turėjo įtakos balsavimo... 35. Be to, balsavimo tvarkos pakeitimas nuo ketvirtojo turo prieštarauja... 36. Rinkimų komisijos 2010-12-20 posėdžio protokole Nr.5 priimtas nutarimas... 37. Pagal reglamento 14 straipsnį, į universiteto tarybą išrinktais laikomi... 38. Pagal reglamento 12 straipsnį, konferencijos dalyviai išsirenka 3 asmenų... 39. Dėl trečiųjų asmenų reikalavimo pripažinti 2010-12-20 rinkimų į... 40. Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkintinas ieškovo ieškinys dėl 2010-12-20... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 42. Ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 135,00 Lt žyminį mokestį (T.1,... 43. Spręsdamas klausimą dėl priteistinų išlaidų už advokato teisinę... 44. Pagal 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos... 45. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo reikalavimas yra patenkinamas, jo patirtos... 46. Valstybė turėjo 25,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 47. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 str., 92 str.,... 48. Priimti trečiųjų asmenų A. B. ir S. O. atsisakymą nuo reikalavimo... 49. Ieškinį tenkinti - panaikinti 2010-12-20 rinkimų į VŠĮ Klaipėdos... 50. Trečiųjų asmenų reikalavimą – pripažinti 2010-12-20 Dėstytojų ir... 51. Priteisti iš atsakovo Klaipėdos universiteto ir trečiųjų asmenų su... 52. Priteisti iš atsakovo Klaipėdos universiteto ir trečiųjų asmenų su... 53. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...