Byla 2FB-3146-323/2016

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant pareiškėjai E. V., bankroto administratoriui R. P., civilinėje byloje pagal pareiškėjos E. V. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys UAB „Litagros prekyba“, AB DNB bankas, Bigbank AS Lietuvos filialas, UAB „General Financing“, UAB „Mokilizingas“, UAB „Lukoil Baltija“, antstolis A. S., antstolė V. D., antstolė A. R. Ž., antstolė R. V., antstolė L. P., VSDFV Klaipėdos skyrius, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankroto administratoriaus R. P. prašymą patvirtinti mokumo atkūrimo planą E. V. bankroto byloje,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-05-04 nutartimi iškėlė E. V. bankroto bylą, paskyrė bankroto administratoriumi R. P. ir nustatė keturių mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti. Terminas mokumo atkūrimo plano projektui pateikti pratęstas iki 2016-10-12.

42016-10-17 teisme buvo gautas bankrutuojančios E. V. bankroto administratoriaus R. P. prašymas patvirtinti bankrutuojančios E. V. mokumo atkūrimo planą. Nurodė, kad 2016-10-06 vykusiame antrajame bankrutuojančio asmens kreditorių susirinkime pareiškėjos kreditoriai UAB „Mokilizingas“, UAB „General Financing“, Bigbank AS filialas, AB „Litagros prekyba“, dalyvavę susirinkime, nepritarė bankrutuojančio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projektui.

5Teismo posėdžio metu pareiškėja, bankroto administratorius prašo patvirtinti pateiktą mokumo atkūrimo plano projektą. Paaiškino, kad kreditorių nesutikimas su būtiniesiems pareiškėjos poreikiams tenkinti skirta suma yra nepagrįstas. Pažymėjo, kad pareiškėja kaip vaiko motina privalo bent iš dalies prisidėti prie pilnametės besimokančios dukters išlaidų mokslams padengimo, pareiškėjos dalis prie dukters mokslų apmokėjimo sudaro tik apie 60 procentų.

6Tvirtintinas mokumo atkūrimo planas.

7Fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos turi pateikti bankroto administratoriui plano projektą (LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 1 d.). Bankroto administratorius, gavęs plano projektą, parengia rašytinę išvadą dėl plano projekto įgyvendinimo galimybių, pateikia išvadą ir plano projektą kiekvienam fizinio asmens kreditoriui ir šaukia pirmąjį kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui (LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 2 d.). Plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 5 d.). Teismas, gavęs kreditorių susirinkimo protokolą ir plano projektą su išvada, rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl plano (LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 6 d.). Teismas, svarstydamas plano, kuriam nepritarė kreditorių susirinkimas, patvirtinimo klausimą, turi teisę, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir interesus, tokį planą patvirtinti (LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 8 d.). Spręsdamas, ar patvirtinti planą, kuriam kreditoriai nepritaria, teismas turi įvertinti kreditorių nurodomų nesutikimo su planu priežasčių atitiktį tikrovei, tokių priežasčių svarumą, taip pat užtikrinti bankrutuojančio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyrą.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016-10-06 vyko antrasis bankrutuojančios E. V. kreditorių susirinkimas, kuriame be kitų klausimų buvo sprendžiamas ir mokumo atkūrimo plano tvirtinimas. Pareiškėjos kreditoriai UAB „Mokilizingas“, UAB „General Financing“, Bigbank AS filialas, AB „Litagros prekyba“, turintys iš viso 68,92 proc. visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, susirinkimo metu nepritarė bankrutuojančios E. V. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projektui, balsavę raštu, balsavo „prieš“ pateikto mokumo atkūrimo plano tvirtinimą, bei pateikė pastabas dėl plano. Teismas pasisako dėl kreditorių pastabų pagrįstumo.

9Susipažinus su kreditorių pastabomis dėl pareiškėjos parengto mokumo atkūrimo plano projekto matyti, kad kreditoriai nepritaria išlaidų būtiniesiems pareiškėjos poreikiams tenkinti dydžiui: nurodo, kad pareiškėja, būdama nemoki, neturėtų prisidėti prie pilnametės dukters išlaikymo, be to, pareiškėja galėtų sumažinti išlaidų eilutę, susijusią su transporto paslaugomis nuo planuojamų 33,60 Eur iki 20,00 Eur. Iš pateikto 2016-09-14 mokumo atkūrimo plano projekto matyti, kad bankrutuojanti E. V. nurodo, jog per mėnesį jos būtiniesiems poreikiams tenkinti jai reikalinga 420,00 Eur suma, pateikia šios sumos detalizaciją. Pareiškėjos pajamos per mėnesį iš darbo užmokesčio yra apie 550,00 Eur (atskaičius mokesčius). FABĮ 7 str. 1 d. 6 p. numato, kad plane turi būti nurodyta kiekvieną mėnesį fiziniam asmeniui būtiniesiems poreikiams tenkinti numatomos reikalingos lėšos (atskirai nurodoma, kokioms konkrečioms fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų reikmėms tenkinti bus skiriamos šios lėšos, tarp jų numatomos lėšos mokesčiams bankroto proceso metu teisės aktų nustatyta tvarka mokėti). FABĮ 7 str. 3 d. nustatyta, kad fiziniam asmeniui ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka jo išlaikomų asmenų būtiniesiems poreikiams tenkinti nustatoma lėšų suma negali būti mažesnė už lėšų sumą, kuri būtų paliekama fiziniam asmeniui, atliekant išskaitas CPK nustatyta tvarka. Pagal CPK 736 str. nuostatas iš skolininkui priklausančios darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančių Vyriausybės nustatytos MMA davinių dalies, gali būti maksimaliai išskaitoma 50 proc. Taigi skolininkui turi likti mažiausiai pusė MMA, t. y. 190 Eur. Šiuo atveju pareiškėjos būtiniems poreikiams tenkinti plane nustatyta suma daugiau nei du kartus viršija šią sumą, tačiau, pažymėtina, kad bankrutuojantis asmuo neturi nuosavo būsto, turi išlaikymo reikalaujančią nepilnametę dukterį L. A., gim. ( - ), taip pat besimokantį pilnametį, tačiau nesulaukusį 24 metų amžiaus vaiką, todėl įvertinus šias aplinkybes bei bendrą kainų lygį, laikytina, kad 420,00 Eur suma pareiškėjos būtiniesiems poreikiams tenkinti nėra per didelė dirbančiam asmeniui, ir negali būti laikoma pažeidžiančia pareiškėjos kreditorių interesus. Taip pat vertinant kreditorių argumentus, jog 2016-05-04 nutartyje iškelti bankroto bylą buvo patvirtinta 359,00 Eur dydžio lėšų suma, reikalinga kiekvieną mėnesį pareiškėjos E. V. būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos, dėl ko šios sumos padidinimas neva yra nepagrįstas, pažymėtina, kad nuo 2016-07-01 minimalus darbo užmokestis Lietuvoje yra 380,00 Eur. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta minimalioji mėnesinė alga, taip pat kiti objektyvūs kriterijai, tokie kaip asmens ir (ar) jo išlaikytinių sveikatos būklė bei tam tikri objektyvūs specialieji poreikiai ir pan., galėtų būti vieni iš vertinimo kriterijų, vertinant lėšų, reikalingų pareiškėjo būtiniesiems poreikiams patenkinti, maksimalaus dydžio pagrįstumo klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269-219/2015; 2015-04-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-190-706/2015; 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014). Be to, laikytina, kad fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas nepanaikina pareigos minimaliai prisidėti prie pilnamečio, tačiau dėl mokslo išlaikymo reikalaujančio vaiko, išlaikymo, tenkinant jo būtinus poreikius.

10Išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu darytina išvada, kad kreditorių nesutikimo su plano projektu argumentai yra nepagrįsti ir deklaratyvaus pobūdžio.

11Iš prie prašymo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad bankroto administratorius savo išvadoje dėl bankrutuojančios E. V. parengto mokumo atkūrimo plano ir jame numatytų priemonių įgyvendinimo galimybių nurodė, kad planas atitinka Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatyme nustatytus reikalavimus, įstatyme nurodytų pagrindų bankroto bylai nutraukti nenustatyta, o plane numatytos priemonės ekonomiškai pagrįstos, užtikrina bankrutuojančio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyrą.

12Be to, prašymo nagrinėjimo metu teismas nenustatė, kad mokumo atkūrimo plane bankrutuojanti E. V. pateikė neteisingą informaciją apie turtą ir pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis. Nėra duomenų, kad ji būtų sudariusi kreditorių teises pažeidžiančius sandorius, ar tapo nemoki dėl žalingų įpročių. Nenustatyta, kad po bankroto bylos iškėlimo bankrutuojantis asmuo būtų nuslėpęs bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą.

13Įvertinus nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad bankroto administratoriaus pateiktas bankrutuojančios E. V. mokumo atkūrimo planas iš esmės atitinka LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio reikalavimus, kreditorių teisių nepažeidžia, pagal LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalis pažeidimų nenustatyta. Atsižvelgiant į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinus nemokaus fizinio asmens bei kreditorių teises ir teisėtus interesus, tvirtintinas bankrutuojančios E. V. mokumo atkūrimo planas (Lietuvos Respublikos CPK 178 str., 185 str., Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 6, 8 d.).

14Byloje dalyvaujantiems asmenims išaiškintina, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms, jie turi teisę kreiptis dėl mokumo atkūrimo plano pakeitimo ta pačia tvarka, kaip ir buvo patvirtintas mokumo atkūrimo planas (LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 13 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsniais, teismas

Nutarė

16patvirtinti teismui pateiktą bankrutuojančios E. V. 2016 m. rugsėjo 14 d. mokumo atkūrimo planą.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai