Byla B2-2519-153/2016
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Magesta “ 2016-08-12 kreditorių susirinkime pirmu ir antru darbotvarkės klausimais priimtų nutarimų panaikinimo atsakovei BUAB ,,Magesta“

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, sekretoriaujant Ramintai Samušytei, dalyvaujant pareiškėjos V. S. atstovui advokatui E. Š., atsakovės BUAB ,,Magesta“ atstovei advokatei M. V., žodinio proceso tvarka teismo posėdyje, išnagrinėjusi kreditorės V. S. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Magesta “ 2016-08-12 kreditorių susirinkime pirmu ir antru darbotvarkės klausimais priimtų nutarimų panaikinimo atsakovei BUAB ,,Magesta“

Nustatė

2Pareiškėjos V. S. atstovas prašo panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ 2016-08-12 pakartotiniame kreditorių susirinkime pirmu ir antru darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus.

3Atsakovės Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ atstovė prašo pareiškėjos skundo netenkinti, taikyti pareiškėjos skundui ieškinio senatį.

4Pareiškėjos skundas netenkintinas.

5Pareiškėja sprendžia, kad skundžiami uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ pakartotiniame kreditorių 2016-08-12 susirinkime priimti nutarimai turi būti panaikinti, nes susirinkimas sušauktas pažeidžiant įstatymo nuostatas ir įmonės kreditorių susirinkime patvirtintą kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarką, pažeidžia kreditorių teises dėl to yra neteisėti.

6Atsiliepime į pareiškėjos skundą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ bankroto administratorė prašė pareiškėjos reikalavimui taikyti ieškinio senatį ir pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Kreditorius VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė išspręsti skundą teismo nuožiūra. VĮ Turto bankas balsuodamas raštu minėtame susirinkime pritarė administratorės pasiūlymui dėl nekilnojamo turto pardavimo kainų, o dėl administravimo išlaidų siūlė priimti alternatyvų VĮ Turto banko pasiūlymą – patvirtinti bendrą 6 000 Eur plius PVM administravimo išlaidų sąmatą nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, į kurią įeina 4 000 Eur plius PVM administratoriaus atlyginimas ir 2 000 Eur plius PVM kitos administravimo išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis darbo vietos nuomai, buhalterinei apskaitai, kanceliarinėms prekėms, pašto paslaugoms, registrų ir bankų paslaugoms.

8Kaip nustatyta byloje, pareiškėja V. S. skundžia ir prašo panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ 2016-08-12 pakartotiniame kreditorių susirinkime pirmu ir antru darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus.

9Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi Įmonių bankroto įstatymo ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Todėl teismas patikrina, ar 2016-08-12 kreditorių susirinkime, kurio metu priimti skundžiami nutarimai, buvo padaryta procedūrinių pažeidimų, ar esant pažeidimams jie laikytini esminiais, t. y. sudarančiais pagrindą ginčijamus nutarimus panaikinti. Tokios praktikos laikomasi ir kasacinio teismo jurisprudencijoje, nurodant, jog net nustačius tam tikrus teisės aktų ar minėtų principų pažeidimus, kreditorių susirinkimo nutarimai galėtų būti pripažinti neteisėtais ne dėl formalių mažareikšmių pažeidimų, o tuo atveju, jei yra pagrindas konstatuoti tokio lygmens pažeidimus, kurie turi / gali turėti pakankamai reikšmingą įtaką bankroto procedūrų teisėtumui, skaidrumui, kreditorių interesams ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-11-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

  1. Dėl skundo padavimo terminų.

10Atsakovės BUAB ,,Magesta“ atstovė prašo taikyti pareiškėjos V. S. skundui ieškinio senatį. Atsakovės atstovės paaiškinimu pareiškėja sužinojo apie 2016-08-05 ir 2016-08-12 kreditorių susirinkimus, nes balsavo raštu, tad galėjo sužinoti tą pačią dieną balsavimo rezultatus, nesutikusi su kreditorių nutarimais pareiškėja galėjo paduoti skundą per 14 dienų vėliausiai 2016-08-26. Tačiau pareiškėja skundą dėl kreditorių 2016-08-12 susirinkimo nutarimų pateikė teismui per EPP ne anksčiau kaip 2016-09-02, teisme skundas registruotas 2016-09-05. Todėl pareiškėjos skundas paduotas praleidus įstatyme (LR ĮBĮ24 str. 5 d.) nustatytą terminą tokiam procesiniam veiksmui atlikti.

11Pareiškėjos atstovas su atsakovės atstovės argumentu dėl termino skundui paduoti praleidimo nesutiko ir nurodė, kad terminas skundui paduoti skaičiuojamas nuo 2016-08-19, kai pareiškėja gavo susirinkimo 2016-08-12 protokolą, todėl 2016-09-01 surašiusi skundą teismui pareiškėja nepraleido termino skundui paduoti.

12Teismo vertinimu, surinkti byloje įrodymai patvirtina, kad pareiškėja apie šaukiamus 2016-08-05 ir 2016-08-12 kreditorių susirinkimus sužinojo iš administratorės 2016-07-27 pranešimo (b. l. 64), kurį pareiškėjos atstovai gavo 2016-07-29 (b. l. 64). Todėl priimtus nutarimus pareiškėja galėjo apskųsti iki 2016-08-26, šiuo atveju pareiškėjos skundas gautas teisme 2016-09-05 (b. l. 4), taigi praleidus 14 dienų. Tačiau teismas sprendžia, kad šis terminas yra nežymiai praleistas. Taip pat įvertinus, kad klausimas susijęs su kreditorių interesais bankroto byloje, terminas skundui paduoti atnaujinamas ir skundas nagrinėjimas iš esmės.

132 .Dėl procedūrinių kreditorių susirinkimo sušaukimo pažeidimų.

14Pareiškėjos V. S. atstovas nurodė, kad uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ pakartotiniame kreditorių 2016-08-12 susirinkime priimti nutarimai turi būti panaikinti, nes susirinkimas sušauktas pažeidžiant įstatymo nuostatas ir įmonės kreditorių susirinkime patvirtintą kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarką.

15Pareiškėjos manymu, pakartotinis susirinkimas galėjo būti sušauktas tik praėjus 7 darbo dienoms po neįvykusio susirinkimo, t. y. 2016-08-05 neįvykus susirinkimui, pakartotinis susirinkimas anksčiausiai galėjo įvykti tik 2016-08-17, tačiau administratorės iniciatyva jis buvo sušauktas 2016-08-12. Tuo pažeistas įmonės kreditorių 2016-02-05 susirinkime patvirtintos kreditorių susirinkimu sušaukimo tvarkos 7 punktas, kuriame nustatyta, kad, jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, apie jį kreditoriai turi būti informuojami tokia pačia tvarka kaip ir apie pagrindinį susirinkimą, t. y. likus ne mažiau kaip 7 darbo dienoms iki susirinkimo.

16Taip pat pareiškėja nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 2 dalies nuostatomis, jeigu nutarimui priimti susirinkime balsų nepakako, administratorius per 15 dienų sušaukia pakartotinį kreditorių susirinkimą. Kaip nustatyta įmonės kreditorių 2016-07-01 susirinkime, buvo svarstomi klausimai dėl įmonės nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos nustatymo ir administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo. Neužtekus balsų nutarimai minėtais klausimais nebuvo priimti. Tačiau bankroto administratorė pakartotinio susirinkimo, kuris buvo numatytas 2016-07-12, apskritai neorganizavo ir nepravedė, tuo pažeisdama Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo bei įmonės kreditorių susirinkime patvirtintos kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos nuostatas.

17Apklausta teismo posėdyje bankroto administratorė V. Š. paaiškino, kad tikrai nesušaukė 2016-07-12 kreditorių susirinkimo, tačiau neįvykusio 2016-08-05 susirinkimo protokolas patvirtina, kad administratorė iš anksto nustatė kito kreditorių susirinkimo sušaukimo datą – 2016-08-12 9.30 val. ir apie tai 2016-07-27 informavo kreditorius, tame tarpe pareiškėją.

18Iš esančio byloje BUAB,, Magesta“ bankroto administratorės 2016-07-27 pranešimo (b. l. 65) matyti, kad bankroto administratorė pranešė kreditoriams elektroniniu paštu (b. l 64–67), kad trečias kreditorių susirinkimas įvyks 2016-08-05 9.30 val. Siūloma susirinkimo darbotvarkė: 1) Nekilnojamo ir įkeisto turto pardavimo tvarkos nustatymas ir pardavimas, kainų tvirtinimas; 2) Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas vadovaujantis LR Vyriausybės 2016-04-27 nutarimu Nr. 415. Toliau pranešime nurodyta, kad ši darbotvarkė galioja ir pakartotiname bankrutuojančios UAB ,,Magesta“ kreditorių susirinkime, kuris, neįvykus pirmajam, vyks 2016-08-12 9.30 val. adresu Elektrėnų g. 8G, Kaunas (registracijos pradžia 9 val., pabaiga 9.20 val.).

19Teismo vertinimu, bylos medžiaga patvirtina, kad apie pakartotinio susirinkimo datą kreditoriai sužinojo 2016-07-27, taip pat kreditoriai žinojo apie pateiktus kreditorių susirinkimui pasiūlymus, kurie teikiami balsavimu, duomenis apie kreditorių pateiktus pasiūlymus (b. l. 73–76), taip pat ir pareiškėjos pasiūlymą išsiųsti kreditoriams iš anksto (2016-08-03). Esant tokioms aplinkybėms, atsakovės BUAB,, Magesta“ 2016-02-05 pirmojo kreditorių susirinkimo patvirtintos kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos 6 punkto nuostatos (bankroto byla B2-1643-153/2016, 3 t., b. l. 150) nebuvo pažeistos, nes dėl ribojimo pakartotiniame susirinkime priimti nutarimus tik pagal ankstesniojo susirinkimo darbotvarkę (LR ĮBĮ 24 str. 2 d.) ir kreditorių nuomonės dėl kiekvieno nutarimo įskaitymo į pakartotinio kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus (LR ĮBĮ 24 str. 1 d.), kreditorių informavimas tuo pačiu pranešimu apie šaukiamą kreditorių susirinkimą dėl galimo pakartotinio kreditorių susirinkimo datos, teismo vertinimu, nelaikomas pažeidimu ĮBĮ nuostatų ir leidžia atidiems ir rūpestingiems kreditoriams dalyvauti pakartotiniame kreditorių susirinkime ir taip pat ginti savo teises (LR ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p.). Todėl atmestinas pareiškėjos argumentas, kad jos teisės pažeistos dėl bankroto administratorės neteisėtų veiksmų, nes tokiai išvadai padaryti nėra pagrindo.

20Pareiškėja skunde teigia, kad bankroto administratorės siųstame balsavimo raštu biuletenyje nurodyta kreditorei užpildytą balsavimo raštu biuletenį siųsti el. paštu sarkavirgin@gmail.com.(b. l. 76). Įmonės bankroto procedūrose pareiškėją pagal įgaliojimą atstovaujantis advokatas E. Š. pareiškėjos užpildytą balsavimo biuletenį jame nurodytu el. paštu išsiuntė 2016-08-05 8.11 val. bankroto administratorės nurodytu adresu, tačiau, bankroto administratorės teigimu, ji pareiškėjos atstovo siųsto balsavimo raštu biuletenio negavo ir todėl pareiškėjos balsavimo nevertino.

21Apklausta teismo posėdyje bankroto administratorė V. Š. paaiškino, kad iki kreditorių 2016-08-05 ir 2016-08-12 susirinkimų pradžios bankroto administratorė negavo pareiškėjos balsavimo raštu biuletenio.

22Apklaustas teismo posėdyje liudytojas, kreditorių susirinkimo pirmininkas, S. V. patvirtino, kad pareiškėjos atstovo advokato E. Š. elektroninis laiškas bankroto administratorei V. Š. išsiųstas 2016-08-12 16.09 val. su priedu – balsavimo ir, kad bankroto administratorė pareiškėjos balsavimo rezultatų nevertino, nes gautas daug vėliau nei buvo paskirtas (pradžia 9 val.– pabaiga 9.30 val.) ir įvyko (b. l .8,65) kreditorių 2016-08-12 susirinkimas.

23Bylos duomenys nepaneigia bankroto administratorės ir liudytojo S. V. paaiškinimų, kad iki 2016-08-05 ir 2016-08-12 susirinkimų pradžios pareiškėja nepateikė balsavimo rezultatų bankroto administratorei. Todėl teismas sutinka su bankroto administratorės argumentu, kad pareiškėjos balsavimo biuletenio nebuvo pagrindo vertinti, nes atsiųstas po įvykusio kreditorių balsavimo (CPK 185, 178, 12 str.).

24Taip pat teismas sutinka su bankroto administratorės argumentu, kad atsižvelgiant į pareiškėjos kreditorinio reikalavimų sumą, kuri sudaro tik 7,505 % nuo visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, akivaizdu, jog su pareiškėjos balsais 2016-08-05 kreditorių susirinkime kreditorių sprendimai darbotvarkės klausimais nebūtų priimti, o 2016-08-12 pakartotinio susirinkimo ginčijamais sprendimais konsoliduota kreditorių daugumos valia negalėjo būti pakeista.

25Pareiškėjos atstovas akcentuoja, kad nepriėmus 2016-07-01 kreditorių susirinkime nutarimų dėl įmonės nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos nustatymo ir administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, bankroto administratorė nesušaukė kreditorių pakartotino susirinkimo per 15 dienų, kaip tai numato LR ĮBĮ 24 str., 2 d.

26Kad vėlesni kreditorių 2016-08-05 ir 2016-08-12 susirinkimai nurodyta LR ĮBĮ 24 str., 2 d. tvarka nebuvo sušaukti bankroto administratorė neginčija. Bankroto administratorė teigia, kad uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ antrajame kreditorių 2016-07-01 susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudarė 82,985 proc. visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, todėl kreditorių balsų pakako priimti visiems nutarimams. Faktas, kad dalis nutarimų nebuvo priimti kreditorių 2016-07-01 susirinkime, nelemia administratoriui pareigos organizuoti pakartotinį kreditorių susirinkimą dėl nepriimtų nutarimų projektų persvarstymo.

27Teismo vertinimu, tai, kad kreditorių susirinkimas nebuvo sušauktas ne per 15 dienų, nesudaro pagrindo pripažinti, kad vėlesne data sušauktų kreditorių 2016-08-05 ir 2016-08-12 susirinkimų nutarimai yra neteisėti vien dėl pareiškėjos paminėtos priežasties. Akivaizdu, kad pagal esamą situaciją bankroto administratorė negali atbuline data sušaukti iš naujo kreditorių susirinkimų, todėl teismas vertina kreditorių 2016-08-05 ir 2016-08-12 susirinkimo nutarimų teisėtumą pagal esamą byloje medžiagą. Pareiškėja argumentuoja būtinumą sukviesti pakartotiną kreditorių susirinkimą dėl to, kad 2016-07-01 kreditorių susirinkime neužteko balsų kreditorių nutarimams priimti dėl bendrovės nekilnojamo turto pardavimo ir administravimo sąmatos patvirtinimo. Bylos duomenimis 2016-07-01 (bankroto byla B2-1643-153/2016, 4 t., b. l. 73–76) antrajame kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudarė 82,985 proc. visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, todėl, priešingai nei tvirtina pareiškėja, kreditorių 2016-07-01 susirinkime pakako kreditorių balsų nutarimams priimti. Esant tokioms aplinkybėms, negalima sutikti su pareiškėjos atstovo argumentu, kad bankroto administratorė privalėjo sukviesti pakartotinį kreditorių susirinkimą taip, kaip numato LR ĮBĮ 24 str., 2 d., nes 2016-07-01 kreditorių susirinkime nepakako kreditorių balsų priimti nutarimams.

283. Dėl pareiškėjos ir kreditorių UAB „Dažai“ ir UAB „Kelio ženklai“ balsavimo pažeidimų.

29Pareiškėja teigia, kad kreditorių teisių pažeidimą patvirtina, tai, kad kreditoriai UAB „Dažai“ ir UAB „Kelio ženklai“ nesužinojo visų pasiūlymų dėl siūlomų nutarimų projektų, todėl neįvertino pareiškėjos ir VĮ Turto banko siūlytų nutarimo projektų.

30Bankroto administratorė yra tos nuomonės, kad kreditoriai, žinodami apie šaukiamus kreditorių susirinkimus, galėjo pasidomėti kreditorių susirinkimui teikiamais pasiūlymais ir dalyvauti balsavime visais klausimais. Kreditorių UAB „Dažai“ ir UAB „Kelio ženklai“ valia suformuota nepakeistuose biuleteniuose, nereiškia, kad ji dėl naujai pasiūlytų nutarimų projektų galėjo pasikeisti, nes iš administratorės 2016-08-01 ir 2016-08-03 siustų pranešimų apie naujais nutarimų projektais papildytus balsavimo raštu biuletenius akivaizdu, kad jie buvo siųsti visais tais pačiais elektroniniais adresais, kuriais buvo teikiamas ir 2016-07-29 pirminis pranešimas apie šaukiamus atsakovės kreditorių 2016-08-05 ir 2016-08-12 susirinkimus.

31Bylos duomenimis kreditoriai UAB „Dažai“ ir UAB „Kelio ženklai“ balsavo už administratorės pateiktus nutarimo projektus, ir neprisidėjo prie pareiškėjos skundo teismui.

32Bankroto administratorė pareiškėjos skundo nuorašus išsiuntė kreditoriams (b .l. 95). Todėl labiau tikėtina, kad uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ kreditoriai UAB „Dažai“ ir UAB „Kelio ženklai“ laiku sužinoję apie šaukiamus Uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ kreditorių susirinkimus, kreditoriai UAB „Dažai“ ir UAB „Kelio ženklai“ neabejotinai žinojo, jog privalo pasidomėti siūlomais priimti kreditorių susirinkime nutarimais, taip pat teisę balsuoti už naujai siūlomus nutarimų projektus. Administratorės 2016-08-01 ir 2016-08-03 siųsti pranešimai (b. l. 64, 68) apie naujais nutarimų projektais papildytus balsavimo raštu biuletenius, buvo išsiųsti visais tais pačiais elektroniniais adresais, kuriais buvo teikiamas ir 2016-07-29 pirminis pranešimas apie šaukiamus 2016-08-05 ir 2016-08-12 kreditorių susirinkimus (b. l. 64), tad kreditoriai UAB „Dažai“ ir UAB „Kelio ženklai“, kurių bendra kreditorinių reikalavimų suma sudaro tik 0,53 % nuo visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų bankroto byloje, turėjo ir galėjo sužinoti apie šaukiamus kreditorių susirinkimus ir apie naujai siūlomus nutarimų projektus. Kaip nustatyta byloje, kreditoriai UAB „Dažai“ ir UAB „Kelio ženklai“ neginčijo kreditorių 2016-08-12 susirinkimo nutarimų. Protokolas patvirtina, kad kreditorių 2016-08-12 susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių kreditorinių reikalavimų suma 166 997,92 Eur, t. y. 100 procentų nuo kreditorių susirinkime dalyvaujančių kreditorinių reikalavimų pagal registracijos sąrašą (b. l. 37). Iš dalyvavusių susirinkime kreditorių – 100 procentų kreditorių balsavo už Nekilnojamo ir įkeisto turto pardavimo tvarkos nustatymą ir pardavimo kainų tvirtinimą; už administravimo sąmatos patvirtinimą balsavo 87,616 procentai, prieš buvo 12,429 procentų. Tad įvertinus kreditorių UAB „Dažai“ ir UAB „Kelio ženklai“ procentinę finansinių reikalavimų sumą 0,53 %, vertinant balsų procentinę išraišką kreditorių, balsavusių už nagrinėjamojoje byloje pareiškėjos ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus (b. l. 34–36), kreditoriai UAB „Dažai“ ir UAB „Kelio ženklai” atsižvelgiant į jų turimą balsų skaičių, negalėjo pakeisti kreditorių 2016-08-12 susirinkime priimtų nutarimų.

33Įvertinus nurodytas aplinkybes, nagrinėjamoje byloje nenustatyta kreditorių susirinkimo procedūrinių pažeidimų, todėl pareiškėjos skundo argumentai šiuo klausimu laikomi nepagrįsti tad atmestini.

344. Dėl Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo

35Pareiškėja nurodė, kad uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ pakartotiniame kreditorių 2016-08-12 susirinkime antru darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas vadovaujantis LR Vyriausybės 2016-04-27 nutarimu Nr. 415“ buvo nutarta pritarti įmonės administratorės pateiktam administravimo išlaidų sąmatos projektui ir nutarta „vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-04-27 nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinti nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš JAR 27 MMA administravimo išlaidų sąmatą, į šią sumą įskaitant mokesčius, iš jos administratoriaus atlyginimas 17 MMA plius priemokos už gautas įplaukas bankroto metu, apskaičiuotos pagal formulę A=Amin+Pį+Pb+Pt“ Pareiškėjos manymu taip pat yra neteisinga tai, kad administratorė, prašydama patvirtinti įmonės administravimo išlaidų sąmatą, nurodė tik bendrą jų sumą (10 MMA), nenurodydama atskirų išlaidų rūšių ir jų dydžių bei nepagrįsdama jų poreikio įmonės administravimo procedūrų tinkamam atlikimui. Įmonės administratorei net nenurodžius, kokios administravimo išlaidos reikalingos administruojant įmonę, nepagrindus jų poreikio bei dydžio, negalima įvertinti, ar patvirtintos administravimo išlaidos yra protingos ir būtinos įmonės bankroto procedūroms atlikti. Atsižvelgiant į tai, toks, pareiškėjos manymu, ginčijamas nutarimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu bei, siekiant ateityje išvengti ginčų tarp kreditorių ir administratorės, tai tik užvilkintų įmonės bankroto procedūras, yra naikintinas.

36Bankroto administratorė nurodė, kad administravimo išlaidų teisinis reglamentavimas nuo 2016-05-01 pasikeitė. Uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ kreditorių sprendimu įteisintas pritarimas administratorės siūlymui patvirtinti dvigubai mažesnę, nei vyriausybės nustatytas bankroto administravimo išlaidų rekomendacinis dydis, administravimo išlaidų sąmatą, šis nutarimas nepažeidė kreditorių teisių ir teisėtų interesų. Uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ pirmasis kreditorių 2016-02-05 susirinkimas nutarimu antruoju darbotvarkės klausimu patvirtino bankroto administratorės veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2015-06-26 iki 2016-02-05. Uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ antrasis kreditorių 2016-07-01 susirinkimas pirmuoju darbotvarkės klausimu patvirtino bankroto administratorės veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2016-02-05 iki 2016-06-28, šie uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ kreditorių sprendimai yra privalomi pareiškėjai (LR ĮBĮ 24 str. 4 d.), o atsižvelgiant į tai, kad administratorius yra atskaitingas kreditorių susirinkimui ir vykdo šio susirinkimo sprendimus (LR ĮBĮ 11 str. 3 d. 20 p.), kad administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas tvirtinti kreditorių susirinkimas (LR ĮBĮ 23 str. 4 p.), kad kreditorių susirinkimo nutarimai yra priimami kreditorių balsų dauguma priklausomai nuo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos (LR ĮBĮ 24 str. 1 d.), t. y. administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą. Bankroto administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, dėl kurios tvirtinama ataskaita, todėl tarp administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės esant prievoliniams pavedimo teisiniams santykiams ataskaitos patvirtinimas reiškia prievolės įvykdymo priėmimą LR CK 6.123 straipsnio prasme. Todėl pareiškėjos argumentai dėl administravimo išlaidų teisėtumo ir pagrįstumo kvestionavimo, bankroto administratorės manymu, yra atmestini kaip neteisėti. Be to, bankroto administratorė teigia, kad pareiškėjos skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-04-27 nutarimu Nr. 415 patvirtintą rekomendacinį dydį, kuris rekomendacinių dydžių sąraše yra 55 MMA. Todėl šią spragą turėtų ištaisyti teismas ir patvirtinti nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ išregistravimo administravimo išlaidų sąmatą.

37Bylos duomenimis uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ 2016-08-12 pakartotiniame kreditorių susirinkime (b. l. 34–36) priimto nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-04-27 nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ nutarta bankroto administratorės pasiūlymu patvirtinti nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš JAR 27 MMA administravimo išlaidų sąmatą, į šią sumą įskaitant mokesčius, iš jos administratoriaus atlyginimas 17 MMA plius priemokos už gautas įplaukas bankroto metu, apskaičiuotos pagal formulę A=Amin+Pį+Pb+Pt“.

38Uždara akcinė bendrovė „Magesta“ yra vidutinė įmonė (uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ turto vertė sudaro daugiau kaip 30 tūkst. (trisdešimt tūkstančių) eurų, bet neviršija 300 tūkst. (trys šimtai tūkstančių) eurų, o uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ kreditorių reikalavimai sudaro daugiau kaip 30 tūkst. (trisdešimt tūkstančių) eurų, bet neviršija 300 tūkst. (trys šimtai tūkstančių) eurų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-09-09 nutarimu Nr. 647 patvirtintų Bankroto administratorių atrankos taisyklių 10.2.1, 10.2.2. ir 11 p.), neturinti įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų, todėl jos Vyriausybės nustatytas bankroto administravimo išlaidų rekomendacinis dydis išreikštas 55 minimaliosiomis mėnesinėmis algomis.

39Patvirtintas bankroto administratorės atlyginimas susideda iš 17 MMA minimalaus atlyginimo, kuris remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-06-22 nutarimu Nr. 644 patvirtintu 380 Eur dydžio minimalios mėnesinės algos dydžiu sudaro 6 460 Eur, ir rekomenduojamų papildomų administratoriui mokamų piniginių lėšų, kurių dydis skaičiuojamas nuo visų per bankrotą gautų įplaukų sumos, didinamas priemokomis už dalyvavimą bylose ir sėkmingą turto pardavimą/skolų išieškojimą. Rekomenduojamų skirti administratoriaus atlyginimą sudarančių uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ papildomų piniginių lėšų dydis, bankroto administratorės nuomone, šiandien nėra tiksliai žinomas, tačiau pagal parduodamo turto kiekį bankroto administratorės paskaičiavimu jis tikrai viršys 10 MMA/3 800 Eur.

40Todėl priešingai nei teigia pareiškėja teismo vertinimu, uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ kreditorių 2016-08-12 susirinkime patvirtintas bankroto administratorės atlyginimas yra teisingas ir atitinka bankroto administratorės pateiktas ataskaitas apie atliktą bankroto procese darbą, bankrutavusios įmonės dydį, patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumą ir pagal realią situaciją pačios administratorės atliktus skaičiavimus. Todėl bankroto administratorės argumentai apie papildomų piniginių lėšų dydį, administravimo išlaidas bankroto byloje, kurios šiandien bankroto administratorei nėra tiksliai žinomos ir prielaidos, kad bankroto procedūrai atlikti administravimo lėšų nepakaks, teismo vertinimu, nesudaro pagrindo teismui, o ne uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ kreditoriams tvirtinti sąmatą. Esant poreikiui bankroto byloje skirti didesnę sumą administravimo išlaidoms apmokėti šį klausimą turėtų svarstyti visų pirma kreditorių susirinkimas, o ne pirmiau už kreditorius bankroto bylą nagrinėjantis teismas, nes tam nėra jokių objektyvių priežasčių. Pažymėtina, kad bankroto administratorė paminėto kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos dydžio neskundė teismui per 14 dienų , tad labiau tikėtina, kad su kreditorių susirinkimo nutarimu sutiko.

415. Dėl Įmonei priklausančio nekilnojamo turto pardavimo

42Pareiškėja nurodė, kad kreditorių susirinkime nutarta įmonei priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), Vilniuje, pardavinėti iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka kaip bendrą kompleksą už 155 000 Eur pradinę kainą. Nepardavus turto iš pirmų varžytynių, nutarta skelbti antrąsias ir turto pradinę pardavimo varžytynėse kainą mažinti 10 proc. Tai, pareiškėjos atstovo nuomone, sudaro pagrindą manyti, kad neprotingai nustatyta turto kaina nepardavus turto per pirmas varžytines, vėliau nustatyta parduodamo turto neprotinga kaina ir tokiu būdu padaryti nuostoliai kreditoriams ir pareiškėjai.

43Be to, bankroto administratorė, teikdama kreditoriams svarstyti ginčijamus klausimus, 2016-08-05 susirinkimo balsavimo biuleteniuose įtraukė tik savo siūlomus nutarimų projektus, visiškai ignoruodama 2016-07-01 susirinkimui aukščiau minėtais klausimais pateiktus pareiškėjos ir kitų kreditorių nutarimų projektus, kurie turėjo būti kreditorių apsvarstyti 2016-07-12 pakartotiniame susirinkime, kurio administratorė dėl pareiškėjai nežinomų priežasčių bei akivaizdžiai pažeisdama įstatymų reikalavimus nešaukė ir nepravedė. Taip pat, pareiškėjos vertinimu, kreditorių susirinkimų 2016-08-12 nutarimai yra neteisėti, nes priimti nutarimai balsuojant su buvusių įmonės vadovu susijusių bei jo atstovaujamų asmenų turimais balsais (63,977 procentų ) nuo visų susirinkime dalyvavusių patvirtintų kreditorinių reikalavimų.

44Bankroto administratorė nurodė, kad uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ kreditoriai siekė kuo daugiau patenkinti savo kreditorinius reikalavimus kuo didesne kaina parduodant bankrutuojančios įmonės turtą, toks kreditorių siekis nelemia jokių uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ ir jos kreditorių teisių ir teisėtų interesų pažeidimo. Pareiškėjos pasiūlymai buvo įtraukti į uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ balsavimo biuletenius, tačiau dauguma kreditorių balsavo už administratorės pasiūlytus projektus, o ne už pareiškėjos pasiūlymus.

45Bylos duomenimis, uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ pakartotiniame kreditorių 2016-08-12 susirinkime pirmu darbotvarkės klausimu „Nekilnojamojo ir įkeisto turto pardavimo tvarkos nustatymas ir pardavimo kainų tvirtinimas“ pritarta įmonės bankroto administratorės pasiūlytam nutarimo projektui ir nutarta įmonei priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Užupio g. 19, Vilniuje, pardavinėti iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka kaip bendrą kompleksą už 155 000 Eur pradinę kainą. Nepardavus turto iš pirmų varžytynių nutarta skelbti antrąsias ir turto pradinę pardavimo varžytynėse kainą mažinti 10 procentų.

46Kaip nustatyta anksčiau, pareiškėjos atstovo advokato E. Š. elektroninis laiškas uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ bankroto administratorei V. Š., išsiųstas 2016-08-12 16.09 val. su priedu – balsavimo 2016-08-05 susirinkime biuleteniu (b. l. 168) patvirtina, kad bankroto administratorė pagrįstai pareiškėjos balsavimo biuletenio nevertino.

47Iš esančių byloje uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ balsavimo biuletenių matyti, kad pareiškėjos pasiūlymai dėl turto pardavimo ir administravimo išlaidų sąmatos dydžio patvirtinimo įtraukti į uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ balsavimo biuletenius (b. l. 39–58, 60–61, b. l. 64–72, 136–166). Tačiau, kaip nustatyta byloje, uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ kreditorių 2016-08-05 surinkime nutarimai nebuvo priimti, nes susirinkime dalyvavo tik du kreditoriai (b. l. 8). Pareiškėjos pasiūlymas dėl bankroto byloje tvirtinamos uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ administravimo sąmatos išlaidų dydžio kreditorių 2016-08-12 susirinkime (b. l. 35) nepriimtas, nes ,,už“ pareiškėjos pasiūlytą uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ administravimo išlaidų projektą balsavo 0,045 procento nuo susirinkime dalyvavusių kreditorinių reikalavimų sumos, ,,prieš“ balsavo 80,3 procentų nuo susirinkime dalyvavusių kreditorinių reikalavimų sumos.

48Bylos duomenimis, pareiškėjos skundžiami kreditorių 2016-08-12 susirinkimo nutarimai priimti kreditorių balsų dauguma (63,977 procentų) buvusių uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ vadovų, susijusių bei jo atstovaujamų asmenų turimais balsais, tačiau tai nesudaro pagrindo skundžiamus nutarimus panaikinti pareiškėjos skunde nurodytais motyvais, nes to nenumato įstatymas.

49Teismo vertinimu, nagrinėjamojoje byloje pareiškėja neįrodė, kad nustatyta uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ kreditorių 2016-08-12 susirinkime turto kaina (tvarka) būtų ekonomiškai nenaudinga bankrutavusiai įmonei bei kreditoriams (CPK 2 str., 178 str.). Ginčo atveju, ekonominis nutarimų tikslingumas buvo įvertintas 2016-08-12 kreditorių daugumos. Pareiškėja savo teiginių dėl netinkamos turto pardavimo tvarkos nepagrindė jokiais įrodymais ir teismui nepateikė jokių įrodymų, o pareiškėjos atstovo prielaidos dėl galimumo bankroto administratorei ateityje nustatyti neteisingą turto kainą, jeigu turtas nebūtų parduotas už kainą, kurią nustatė skundžiamu nutarimu kreditorių 2016-08-12 susirinkimas, yra tik prielaida, kuri neturi teisinės reikšmės sprendžiant nutarimų teisėtumo klausimą. Todėl nepagrįstas pareiškėjos skundo patenkinimas ir uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ kreditorių susirinkimo 2016-08-12 nutarimų panaikinimas sudarytų situaciją, kai vienas iš pagrindinių likvidavimo etape keliamų tikslų – turto realizavimas ĮBĮ nustatyta tvarka ir įmonės bankroto procedūrų užbaigimas kartu su bankroto byla, būtų sustabdomas neapibrėžtam laikui, dėl to užsitęstų pats uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ bankroto procesas, būtų sudaromos sąlygos ne tik vilkinti atsiskaitymą su kreditoriais, bet ir galimai su jais visa apimtimi neatsiskaityti, tai savaime reiškia vieno iš pagrindinių bankroto proceso tikslų pažeidimą – kiek įmanoma operatyviau patenkinti visų įmonės kreditorių interesus ir teisėtus lūkesčius.

50Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir į tai, kad ginčijamam uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ kreditorių susirinkimo 2016-08-12 nutarimams pritarė dauguma kreditorių, kad priimti nutarimai savo turiniu ir apimtimi neprieštarauja Įmonių bankroto įstatymo nuostatoms, o pareiškėjai neįrodė savo reikalavimo pagrįstumo, pareiškėjų reikalavimas panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimus atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (ĮBĮ 23 str., 24 str. 1 d.).

51Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalimi, 290, 291 ir 335 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, teismas

Nutarė

52Pareiškėjos V. S. skundą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ kreditorių 2016-08-12 susirinkimo nutarimų panaikinimo netenkinti.

53Įpareigoti bankroto administratorę informuoti kreditorius apie teismo nutartį.

54Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, sekretoriaujant Ramintai... 2. Pareiškėjos V. S. atstovas prašo panaikinti bankrutavusios uždarosios... 3. Atsakovės Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“... 4. Pareiškėjos skundas netenkintinas.... 5. Pareiškėja sprendžia, kad skundžiami uždarosios akcinės bendrovės... 6. Atsiliepime į pareiškėjos skundą bankrutavusios uždarosios akcinės... 7. Kreditorius VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė... 8. Kaip nustatyta byloje, pareiškėja V. S. skundžia ir prašo panaikinti... 9. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 10. Atsakovės BUAB ,,Magesta“ atstovė prašo taikyti pareiškėjos V. S.... 11. Pareiškėjos atstovas su atsakovės atstovės argumentu dėl termino skundui... 12. Teismo vertinimu, surinkti byloje įrodymai patvirtina, kad pareiškėja apie... 13. 2 .Dėl procedūrinių kreditorių susirinkimo sušaukimo pažeidimų.... 14. Pareiškėjos V. S. atstovas nurodė, kad uždarosios akcinės bendrovės... 15. Pareiškėjos manymu, pakartotinis susirinkimas galėjo būti sušauktas tik... 16. Taip pat pareiškėja nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių... 17. Apklausta teismo posėdyje bankroto administratorė V. Š. paaiškino, kad... 18. Iš esančio byloje BUAB,, Magesta“ bankroto administratorės 2016-07-27... 19. Teismo vertinimu, bylos medžiaga patvirtina, kad apie pakartotinio susirinkimo... 20. Pareiškėja skunde teigia, kad bankroto administratorės siųstame balsavimo... 21. Apklausta teismo posėdyje bankroto administratorė V. Š. paaiškino, kad iki... 22. Apklaustas teismo posėdyje liudytojas, kreditorių susirinkimo pirmininkas, S.... 23. Bylos duomenys nepaneigia bankroto administratorės ir liudytojo S. V.... 24. Taip pat teismas sutinka su bankroto administratorės argumentu, kad... 25. Pareiškėjos atstovas akcentuoja, kad nepriėmus 2016-07-01 kreditorių... 26. Kad vėlesni kreditorių 2016-08-05 ir 2016-08-12 susirinkimai nurodyta LR... 27. Teismo vertinimu, tai, kad kreditorių susirinkimas nebuvo sušauktas ne per 15... 28. 3. Dėl pareiškėjos ir kreditorių UAB „Dažai“ ir UAB „Kelio... 29. Pareiškėja teigia, kad kreditorių teisių pažeidimą patvirtina, tai, kad... 30. Bankroto administratorė yra tos nuomonės, kad kreditoriai, žinodami apie... 31. Bylos duomenimis kreditoriai UAB „Dažai“ ir UAB „Kelio ženklai“... 32. Bankroto administratorė pareiškėjos skundo nuorašus išsiuntė kreditoriams... 33. Įvertinus nurodytas aplinkybes, nagrinėjamoje byloje nenustatyta kreditorių... 34. 4. Dėl Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo... 35. Pareiškėja nurodė, kad uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“... 36. Bankroto administratorė nurodė, kad administravimo išlaidų teisinis... 37. Bylos duomenimis uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ 2016-08-12... 38. Uždara akcinė bendrovė „Magesta“ yra vidutinė įmonė (uždarosios... 39. Patvirtintas bankroto administratorės atlyginimas susideda iš 17 MMA... 40. Todėl priešingai nei teigia pareiškėja teismo vertinimu, uždarosios... 41. 5. Dėl Įmonei priklausančio nekilnojamo turto pardavimo... 42. Pareiškėja nurodė, kad kreditorių susirinkime nutarta įmonei priklausantį... 43. Be to, bankroto administratorė, teikdama kreditoriams svarstyti ginčijamus... 44. Bankroto administratorė nurodė, kad uždarosios akcinės bendrovės... 45. Bylos duomenimis, uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ pakartotiniame... 46. Kaip nustatyta anksčiau, pareiškėjos atstovo advokato E. Š. elektroninis... 47. Iš esančių byloje uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ balsavimo... 48. Bylos duomenimis, pareiškėjos skundžiami kreditorių 2016-08-12 susirinkimo... 49. Teismo vertinimu, nagrinėjamojoje byloje pareiškėja neįrodė, kad nustatyta... 50. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir į tai, kad ginčijamam... 51. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1... 52. Pareiškėjos V. S. skundą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“... 53. Įpareigoti bankroto administratorę informuoti kreditorius apie teismo... 54. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...