Byla 2FB-6-445/2017

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės „Lexuna“ bankroto administratoriaus Nerijaus Strikulio prašymą dėl bankrutuojančios N. K. mokumo atkūrimo plano tvirtinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos N. K. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo suinteresuotiems asmenims (kreditoriams) Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, I. B., R. Ž., J. P., J. P., G. B., L. Č., K. S., Ž. P., BIGBANK AS filialui, UAB „Monetų namai“, UAB „CCS“, OU Directmarketing, Telia Lietuva, AB (buvusi UAB Omnitel), AB DNB bankui, bankui „Swedbank“, AB, antstolei Angelei Kvaraciejienei, antstoliui Sauliui Virbickui, antstolei Daivai Kelmelienei, antstolei Danutei Marčiukaitienei.

3Teismas

Nustatė

4Varėnos rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 3 d. nutartimi N. K. iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Lexuna“. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. liepos 10 d.

5Teisme 2017-12-11 gautas bankrutuojančio fizinio asmens N. K. bankroto administratoriaus Nerijaus Strikulio prašymas patvirtinti 2017-11-27 mokumo atkūrimo planą (toliau – ir planas). Prašyme nurodoma, kad pirmojo kreditorių susirinkimo metu, kuris vyko 2017 m. lapkričio 2 d., bankrutuojančio fizinio asmens pateiktas kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas nebuvo patvirtintas, kadangi kreditoriai balsavo prieš mokumo atkūrimo planą. Bankroto administratorius 2017 m. gruodžio 5 d. sušaukė antrąjį kreditorių susirinkimą, kurio metu buvo pateiktas patikslintas bankrutuojančio asmens N. K. mokumo atkūrimo planas. Kreditoriams prabalsavus prieš mokumo atkūrimo planą, mokumo atkūrimo planas nebuvo patvirtintas. Nurodoma, kad bankrutuojančio fizinio asmens N. K. pateiktas mokumo atkūrimo planas atitinka visus Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnyje keliamus reikalavimus.

6Kreditorius bankas „Swedbank“, AB savo rašytiniuose argumentuose nurodo, kad pateiktas planas negali būti tvirtinamas, jam nepritaria, kadangi juo iškraipoma bankrutuojančio asmens ir jo kreditorių teisių ir interesų pusiausvyra, planas neatitinka kai kurių formalių Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, o taip pat teisingumo ir sąžiningumo principų. Pateiktas planas iš esmės yra tik skolų nurašymo planas ir jame nenumatoma jokių realių mokumo atstatymo priemonių. Plane nėra numatytos konkrečios priemonės, kuriu bankrutuojantis asmuo ketina imtis (ir tikrai imsis), siekdamas atkurti savo mokumą. Nėra aišku iš kokių lėšų bankrutuojanti N. K. planuoja mokėti atlyginimą bankroto administratoriui, nes iki šios dienos jos gaunamos vidutinės mėnesio pajamos (358,75 EUR/mėn.) yra mažesnės nei suma, reikalinga jos būtinųjų poreikių tenkinimui (700.00 EUR/mėn.). Pateiktame tvirtinti plane turi būti pateiktas kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas, kuriame nurodomos ne rečiau kaip kartą per pusę metų ir per visa bankroto procesą kiekvienam kreditoriui mokamos lėšos (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 12 punktas). Kreditoriaus vertinimu plano projektas neatitinka šio įstatymo reikalavimo.

7Teismas konstatuoja:

8Fizinio asmens mokumo atkūrimo planas netvirtintinas, bankroto byla nutrauktina.

9Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 8 straipsnis įgaliojimus tvirtinti planą suteikia tik teismui. Plano nepatvirtinimas sukelia neigiamas pasekmes bankrutuojančiam asmeniui, nes teismui nepatvirtinus plano, bankroto byla nutraukiama (FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

10FABĮ 8 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka. Kaip matyti iš 2017-12-05 vykusio antrojo kreditorių susirinkimo, kreditorius bankas „Swedbank“, AB, turintis 282 535,30 EUR dydžio kreditorinį reikalavimą (89,76 proc. nuo visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos), pareiškėjos N. K. parengtam Mokumo atkūrimo plano projektui nepritarė.

11Pagal FABĮ 8 straipsnio 8 dalį, šio straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju teismas gali patvirtinti planą, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinęs nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus.

12Tuo atveju, kai kreditorių susirinkimas nepritaria pateiktam mokumo atkūrimo plano projektui dėl priežasčių, susijusių su plano projekto tikslinimu pagal šioįstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, pareiga patikslinti, pataisyti planą taip, kad jis atitiktų įstatymo reikalavimus, nepažeistų kreditorių interesų pusiausvyros, priklauso fiziniam asmeniui. Taigi plano sudarymas, jo tikslinimas yra neteisminė procedūra, teismo kompetencija yra tik nuspręsti, ar planas tvirtintinas, ar ne. Dėl to teismas, gavęs plano projektą, kuriam pirmasis kreditorių susirinkimas nepritarė, turi patikrinti atsisakymo pritarti priežastis. Jeigu kreditorių susirinkimo nurodytos priežastys patenka į FABĮ 7 straipsnio nustatytų reikalavimų apimtį, tai teismas neturi priimti tokio fizinio asmens bankroto administratoriaus pareiškimo (plano), jei nebuvo pakartotinės plano tikslinimo procedūros ir pakartotinio jo svarstymo kreditorių susirinkime. Tuo atveju, jeigu fizinis asmuo nededa pastangų taisyti planą ir pakartotinis kreditorių susirinkimas nepritaria patikslintam plano projektui, teismas, manydamas, kad jis neatitinka įstatymo reikalavimų ir kreditorių susirinkimas pagrįstai jam nepritarė, nes jis pažeidžia fizinio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyrą, turėtų ne pats keisti planą, o jo netvirtinti ir nutraukti fizinio asmens bankroto procedūrą (FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 2 punktas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015).

13Teismui pateiktame tvirtinti patikslintame 2017-11-27 Fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projekte nurodyta, kad N. K. nežino paklausios ir ženklias pajamas galinčios teikti profesijos, specialybės ar darbo, nežino į kokią profesiją, specialybę ar darbą galėtų persikvalifikuoti, pareiškėja gauna pajamų pagal nuo 2017-02-01 įregistruotą individualią veiklą (rankdarbių gamyba), tačiau iš visų gaunamų pajamų 1/3 dalis yra gamybos sąnaudos (išlaidos) ir jos vidutinės mėnesinės pajamos iš šios veiklos yra 358,75 eurai (neatskaičius mokesčių). Kitokių asmeninių pajamų ji neturi. Pareiškėja yra baigusi ( - ) studijų programą įgijo teisininko profesinę kvalifikaciją, tačiau darbo pagal turimą kvalifikaciją susirasti nepavyko. Ji augina du nepilnamečius valkus: K., gim. ( - ) ir Ž., gim. ( - ). Prienų rajono apylinkės teismo 2017-03-15 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-68-962/2017 jos ir A. K. santuoka nutraukta. Vaikų priežiūrai ir harmoningam vystymuisi pareiškėja nurodo, kad turi skirti pakankamai daug laiko ir dėl šios priežasties negali dirbti nenormuotai ar keliose darbovietėse. Šiuo metu būtiniesiems šeimos poreikiams tenkinti pakankamai lėšų neturi. Vaikams išlaikymą teikia tėvai. Išlaikymas iš buvusio sutuoktinio gaunamas per banką. Pareiškėja yra padariusi išvadą, kad ji galimybių savo mokumui padidinti neturi. Dėl pajamų ir lėšų stokos neįmanoma sudaryti kreditorių reikalavimų tenkinimo grafiko, tenkinančio kreditorių reikalavimus, nes jų tenkinti pareiškėja neturi iš ko. Kaip matyti iš 2017-11-27 mokumo atkūrimo plano priedo 2017-11-27 Kreditorių reikalavimų tenkinimo grafiko pareiškėja per visus tris plano įgyvendinimo metus neketina kreditoriams grąžinti nors ir nedidelės dalies skolų (yra nurodytos grąžinamos sumos 0,0 Eur).

14Bankroto administratoriaus išvadoje dėl mokumo atkūrimo plano nurodoma, kad bankrutuojančio fizinio asmens visas mėnesines pajamas šiuo metu sudaro tik pajamos susijusios su individualia veikla. Bankrutuojantis asmuo nurodo jog mėnesines pajams sudaro 350 Eur suma neatskaičius mokesčių. Bankrutuojančio asmens pajamos nesudaro netgi 1 MMA. Bankroto administratoriaus nuomone vykdoma veikla nėra pelninga, todėl bankrutuojantis asmuo privalo ieškoti darbo. Atsižvelgiant į bankrutuojančio fizinio asmens įgytą išsilavinimą ir darbo stažą profesinėje veikloje, darytina išvada jog galimybė susirasti geriau apmokamą darbą yra reali. Šiuo metu gaunamas darbo užmokestis yra per mažas patenkinti tiek būtinuosius fizinio asmens poreikius tiek pilna apimtimi patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Asmuo turi imtis visų priemonių bei dėti maksimalias pastangas padidinti gaunamas pajamas ir kuo didesne apimtimi atsiskaityti su kreditoriais. Pareiškėja nepateikia informacijos ar šiuo metu yra registruota darbo biržoje ir ieškosi darbo. Asmuo turės pateikti dokumentus, kokias pastangas dėjo darbo užmokesčiui pakelti. Mokumo atkūrimo plane bankrutuojantis asmuo nurodo jog būtiniesiems poreikiams reikalinga suma yra 700 Eur. Ši suma negali būti tvirtinama, kadangi bankrutuojantis asmuo negauna būtiniesiems poreikiams reikalingų pajamų. Bankrutuojantis asmuo privalo nurodyti iš kokių pajamų tenkina būtinuosius poreikius 700 Eur sumai. Mokumo atkūrimo planas iš dalies atitinka FABĮ 7 straipsnio 1 dalies reikalavimams, jame yra visos sudedamos mokumo atkūrimo plano dalys, tačiau jos nėra išsamios ir privalo būti koreguojamos.

15Viena fizinio asmens pareigų bankroto procese yra parengti mokumo atkūrimo planą. Fizinio asmens mokumo atkūrimo planas sudaromas ir jo tvirtinimo procedūros vykdomos taip pat siekiant teisingos kreditorių ir skolininko (fizinio asmens) interesų pusiausvyros, nes plane turi būti nurodoma įvairi informacija, iš kurios aišku, kaip skolininkas ketina atsiskaityti su kreditoriais bankroto procedūros metu, kokios yra kreditorių daromos nuolaidos, kokios planuojamos bankrutuojančio asmens pajamos ir išlaidos, administravimo išlaidos, turto realizavimo tvarka, bankrutuojančiam asmeniui būtinos jo poreikiams tenkinti išlaidos ir pan. Būtent nuo asmens, kuriam iškelta bankroto byla, sąžiningų pastangų priklauso bankroto plano įvykdymo sėkmingumas, kartu fizinio asmens bankroto tikslų įgyvendinimas. Taigi, pirmiausia fizinis asmuo privalo būti aktyvus, sąžiningai naudotis jam bankroto įstatymu suteiktomis teisėmis ir vykdyti jam nustatytas pareigas. Tokiam asmeniui nebendradarbiaujant ir nesiekiant maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų tenkinimo, bankroto procesas nebus rezultatyvus, nebus užtikrintas kreditorių interesų gynimas, kartu bus pažeista skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015).

16Šiuo atveju teismas daro išvadą, kad pareiškėja N. K. neįdėjo pakankamai pastangų taisyti pirmąjį planą (dėl kurio kreditoriai balsavo 2017-11-02), todėl pakartotinis kreditorių susirinkimas 2017-12-05 pagrįstai nepritarė 2017-11-27 patikslintam planui. Teismas daro išvadą, kad planui kreditorių susirinkimas pagrįstai nepritarė, nes jis pažeidžia fizinio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyrą, todėl planas teisme netvirtintinas, atitinkamai bankroto byla nutraukiama.

17Nors formaliuoju požiūriu planas atitinka tokiam dokumentui keliamus struktūros reikalavimus, įskaitant FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 12 punktą numatytą reikalavimą nurodyti kreditorių reikalavimų tenkinimo grafiką (pareiškėja yra nurodžiusi kreditorių reikalavimų tenkinimo skaitinę išraišką nulis eurų nulis centų), tačiau dokumento struktūros atitikimo FABĮ 7 straipsnio 1 daliai nepakanka, kad planas galėtų būti patvirtintas teisme. Bankroto administratoriaus išvadoje dėl mokumo atkūrimo plano nurodoma, kad planas turi būti tikslinamas dėl pareiškėjos gaunamų pajamų, išlaidų (nurodomi jo esminiai trūkumai, dėl kurių negalimas jo tvirtinimas). Bendrieji bankroto proceso principai, pati bankroto procedūros paskirtis mokumo atkūrimo planui suteikia daugiau negu tiesiog formalaus dokumento statusą. Planas ir jo vykdymas yra vienas iš esminių bankroto procedūros elementų, sukeliantis atitinkamas pasekmes ir jis privalo atitikti fizinio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyros principą. Būtent šiuo atveju pareiškėjos pasirašytas planas neatitinka fizinio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyros principo, kadangi jame nenumatytos konkrečios priemonės (prievolės kreditorių atžvilgiu), kurių pareiškėja ketina imtis, siekdama padidinti savo gaunamas pajamas, iš kurių pareiškėja privalėtų maksimaliai stengtis patenkinti kuo didesnę kreditorių reikalavimų dalį. Bankroto tikslas yra ne nurašyti ar anuliuoti fizinio asmens skolas, bet atkurti fizinio asmens mokumą, kad jis, vykdydamas patvirtintą planą, galėtų patenkinti kreditorių reikalavimus ar bent jų dalį. Pažymėtina, kad du pareiškėjos nepilnamečiai vaikai, kuriems mokamas teismo priteistas išlaikymas periodinėmis išmokomis, nesudaro pagrindo teigti, jog pareiškėja dėl to praranda galimybę gauti didesnes pajamas (užsidirbti didesnį atlyginimą), ar, kad jos situacija dėl turimų dviejų nepilnamečių vaikų yra išskirtinai sunki, be to, ši aplinkybė nepaneigia fizinio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyros principo viršenybės.

18Nors įstatymas ir nenumato pareigos bankrutuojančiam asmeniui patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus visa apimtimi, tačiau asmuo turi imtis aktyvių veiksmų siekdamas maksimalaus galimo kreditorių reikalavimo patenkinimo (Vilniaus apygardos teismo 2015-04-09 nutartis civilinėje byloje Nr.2S-659-577/2015).

19Kaip yra nurodžiusi pareiškėja, jos turima darbinė patirtis jai leidžia dirbti direktoriaus, pardavimų vadovo, įvairaus profilio vadybininko ir kitose pareigose. Pažymėtina, kad šiuo atveju teismas neprivalo nurodyti kokiose konkrečiai pareigose privalėtų ar galėtų dirbti arba persikvalifikuoti pareiškėja. Šiuo atveju darbo pobūdį ir pretenduojamas pareigas, atsižvelgdama į nuolat kintančias darbo rinkos sąlygas, turi pasirinkti pareiškėja. Ji, sudarydama planą, privalo laikytis jos ir kreditorių interesų pusiausvyros principo. Realiai egzistuojančios galimybės mokumo atkūrimo plano vykdymo laikotarpiu (36 mėnesius) dirbti tam tikrą darbą konstatavimas, nebūtinai aukštose pareigose, tačiau atsižvelgiant į gaunamas pajamas (atlyginimo dydį), nelaikytinas pažeidžiančiu pareiškėjos interesus.

20Nors pagal pateiktą planą bankroto proceso metu turėtų būti parduodamas skolininkei priklausantis nekilnojamasis, kilnojamasis turtas, o gautos lėšos paskirstomos administravimo išlaidoms bei kreditoriniams reikalavimams padengti, tačiau toks siūlomas bankroto procesas yra išimtinai palankus skolininkei ir užtikrinantis daugiausiai jos interesų apsaugą. Vien turto pardavimas bankroto proceso metu neturėtų būti laikomas pakankama priemone skolininko mokumui atkurti (Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1969-658/2014).

21Bankroto administratoriaus išlaidų sąmatos, atlygio dydžio jam nustatymo klausimas išsamiai neanalizuojamas, kadangi netgi pasisakius, jog siūlomos tvirtinti išlaidos bankroto administratoriui, jo atlyginimo dydis yra pagrįsti, tokios išvados ir jos pagrindimo nepakaktų, kad pareiškėjos mokumo atkūrimo planas būtų patvirtintas.

22Nustačius, kad pareiškėjos mokumo atkūrimo planas neužtikrina skolininkės ir kreditorių teisingos interesų pusiausvyros, bankrutuojančios N. K. bankroto administratoriaus prašymas netenkintinas, 2017-11-27 mokumo atkūrimo planas netvirtintinas, o fizinio asmens bankroto byla nutrauktina.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

24atmesti bankrutuojančio fizinio asmens N. K., asmens kodas ( - ) bankroto administratoriaus prašymą.

25Netvirtinti N. K. mokumo atkūrimo plano ir nutraukti fizinio asmens N. K. bankroto bylą.

26Išaiškinti, kad šis bankroto bylos nutraukimas FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu pagrindu neužkerta kelio pareiškėjai pakartotinai kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo (FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punktas).

27Nutarties kopiją išsiųsti pareiškėjai N. K., uždarajai akcinei bendrovei „Lexuna“ (bankroto administratoriui Nerijui Strikuliui) ir suinteresuotiems asmenims (kreditoriams).

28Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiųsti šios nutarties patvirtintą kopiją Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 304157094, es. Vilnius, Ukmergės g. 222, 07157, tokiu būdu informuojant apie tai, kad fiziniam asmeniui N. K. yra nutraukta bankroto byla.

29Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės... 3. Teismas... 4. Varėnos rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 3 d. nutartimi N. K. iškelta... 5. Teisme 2017-12-11 gautas bankrutuojančio fizinio asmens N. K. bankroto... 6. Kreditorius bankas „Swedbank“, AB savo rašytiniuose argumentuose nurodo,... 7. Teismas konstatuoja:... 8. Fizinio asmens mokumo atkūrimo planas netvirtintinas, bankroto byla... 9. Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 8 straipsnis... 10. FABĮ 8 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad jeigu kreditorių susirinkimas... 11. Pagal FABĮ 8 straipsnio 8 dalį, šio straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju... 12. Tuo atveju, kai kreditorių susirinkimas nepritaria pateiktam mokumo atkūrimo... 13. Teismui pateiktame tvirtinti patikslintame 2017-11-27 Fizinio asmens mokumo... 14. Bankroto administratoriaus išvadoje dėl mokumo atkūrimo plano nurodoma, kad... 15. Viena fizinio asmens pareigų bankroto procese yra parengti mokumo atkūrimo... 16. Šiuo atveju teismas daro išvadą, kad pareiškėja N. K. neįdėjo pakankamai... 17. Nors formaliuoju požiūriu planas atitinka tokiam dokumentui keliamus... 18. Nors įstatymas ir nenumato pareigos bankrutuojančiam asmeniui patenkinti... 19. Kaip yra nurodžiusi pareiškėja, jos turima darbinė patirtis jai leidžia... 20. Nors pagal pateiktą planą bankroto proceso metu turėtų būti parduodamas... 21. Bankroto administratoriaus išlaidų sąmatos, atlygio dydžio jam nustatymo... 22. Nustačius, kad pareiškėjos mokumo atkūrimo planas neužtikrina skolininkės... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 10... 24. atmesti bankrutuojančio fizinio asmens N. K., asmens kodas ( - ) bankroto... 25. Netvirtinti N. K. mokumo atkūrimo plano ir nutraukti fizinio asmens N. K.... 26. Išaiškinti, kad šis bankroto bylos nutraukimas FABĮ 10 straipsnio 1 dalies... 27. Nutarties kopiją išsiųsti pareiškėjai N. K., uždarajai akcinei bendrovei... 28. Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną... 29. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...