Byla I-311-513/2009
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Irmos Čuchraj, kolegijos teisėjų Dalios Gumuliauskienės ir Aušrelės Mažrimienės, sekretoriaujant Viktorijai Budvytytei - Bedalienei, dalyvaujant pareiškėjos AB „Klaipėdos nafta“ atstovams - advokatams Daliai Žalalytei ir Konradui Pabijanskui, atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo atstovams - Vidai Labuckaitei ir Augenijui Pranui Demeniui, atsakovo valstybės įmonės Registrų centro atstovui Augenijui Pranui Demeniui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos AB „Klaipėdos nafta“ skundą atsakovams - valstybės įmonei Registrų centrui ir valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,

Nustatė

32009-05-12 teismo nutartimi priimtas pareiškėjos AB „Klaipėdos nafta“ 2009-05-05 paštu pateiktas skundas atsakovams - valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, valstybės įmonei Registrų centras, kuriuo prašo: panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2009-02-09 sprendimą Nr. 2050/01-S1-53 ir valstybės įmonės Registrų centro Centrinio administratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009-03-31 sprendimą Nr. 113; įpareigoti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą ištaisyti Nekilnojamojo turto registro duomenų klaidą ir įrašyti Nekilnojamojo turto registre žymą apie nekilnojamojo turto duomenų ištaisymą, nurodant, jog AB „Klaipėdos nafta“ priklausančių statinių vertės nurodytos iki 2003-10-24 Nekilnojamojo turto registre yra ištaisytos pagal klaidos ištaisymo protokolą; išreikalauti iš valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo duomenis ir dokumentus, susijusius su šio filialo išduotais raštais: 2003-11-18 Nr. 2051-10596; 2005-03-09 Nr. 2050/05-1210, 2006-07-24 Nr. 2050/02-713, 2005-11-24 Nr. 2050/09-675 ir su pareiškėjos 2009-01-08 prašymu; priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3).

4Pareiškėja skunde nurodo, kad 2009-01-08 kreipėsi į valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą su prašymu ištaisyti Nekilnojamojo turto registro duomenų klaidą – ištaisyti duomenis dėl AB „Klaipėdos nafta“ priklausančių statinių verčių; klaidos ištaisymą užfiksuoti rašytiniu dokumentu, kuriame turėtų būti nurodyta, kad duomenys apie pareiškėjai priklausančių statinių vertes, nurodytas iki 2003-10-24 išduotose centrinio duomenų banko išrašuose, yra neteisingi; Nekilnojamojo turto registre įrašyti žymą apie Nekilnojamojo turto registro duomenų ištaisymą nurodant, kad pareiškėjai priklausančių statinių vertės, nurodytos iki 2003-10-24 nekilnojamojo turto registre, yra ištaisytos pagal klaidos ištaisymo protokolą. Skundžiamu 2009-02-09 sprendimu Nr. 2050/01-S1-53 atsakovas valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas šio prašymo netenkino. Teigia, kad šis sprendimas atsakovo nemotyvuotas.

52009-03-09 pareiškėja apskundė 2009-02-09 sprendimą Nr. 2050/01-S1-53, pasinaudodama išankstine ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka, t.y. atsakovui valstybės įmonei Registrų centrui, kuris 2009-03-31 sprendimu Nr. 113 pareiškėjos skundo netenkino ir paliko galioti minėtą 2009-02-09 sprendimą. Skundą motyvuoja tuo, kad skundžiami sprendimai savo turiniu neatitinka individualiems teisės aktams keliamų reikalavimų, yra nepagrįsti, formalūs ir nemotyvuoti, todėl naikintini.

6Skunde nurodo, kad 2003-10-24 Klaipėdos filialui pateikė papildomus dokumentus, siekdama, kad būtų perskaičiuotos ir ištaisytos 1999 - 2002 m. pripažintų tinkamais naudoti pareiškėjai priklausančių statinių vertes. 2003 m. lapkričio mėn. valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas apskaičiavo pareiškėjai priklausančių statinių vertes ir išdavė registro išrašus, kuriuose vienas iš duomenų - nurodomos statinių vertės. 2005-03-03 pareiškėja dar kartą kreipėsi į Klaipėdos filialą, prašydama nustatyti (apskaičiuoti) mokestines pareiškėjai priklausančių statinių vertes konkrečiomis 1999 - 2002 m. laikotarpio datomis. 2005-03-09 ir 2006-07-24 valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas išdavė savo raštus Nr. 2050/05-1210 ir Nr. 2050/02-713, kuriuose buvo nurodytos vidutinės statinių rinkos vertės konkrečiomis 1999 - 2002 m. datomis. Teigia, kad nors faktiškai pareiškėjai priklausančių statinių vertės 2003-10-24 nepasikeitė, po to kai pareiškėja 2003-10-24 pateikė valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui papildomus dokumentus, jų vertės buvo perskaičiuotos ir sumažintos, todėl mano, kad iki 2003-10-24 Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašuose nurodytos minėtų statinių vertės buvo neteisingos, t.y. buvo apskaičiuotos remiantis neišsamiais duomenimis, į statinių vertę įtraukiant kilnojamųjų daiktų bei palūkanų vertę. Teigia, kad priešingu atveju valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas minėtų dokumentų nebūtų išdavęs, o būtų atsisakęs patikslinti statinių vertes. Nepaisant to, kad valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas (toliau – ir Teritorinis registratorius) pats ištaisė klaidas ir išdavė tai patvirtinančius dokumentus, tiek skundžiamame Teritorinio registratoriaus sprendime, tiek skundžiamame valstybės įmonės Registrų centro (toliau – ir Centrinis registratorius) sprendime nurodyta, jog pareiškėjos prašymas negali būti tenkintinas, nes klaidų Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke nenustatyta. Mano, kad tokie skundžiamų sprendimų teiginiai dėl klaidų nebuvimo nėra paremti jokiais argumentais, aplinkybėmis ar teisės aktais ir prieštarauja anksčiau tų pačių institucijų išduotiems dokumentams. Nurodo, kad prašymą Teritoriniam registratoriui grindė Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsniu, kuriame numatyta, jog suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į Nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų arba neišsamius papildytų. Nurodo, kad pagal minėto įstatymo 33 straipsnį klaida pripažįstami ne tik tie atvejai, kai duomenys, esantys Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje, neatitinka dokumentų turinio, bet ir tie atvejai, kai duomenys yra neišsamūs ar netikslūs. Teigia, kad reikšminga aplinkybė šiuo atveju yra tai, jog klaidos apskaičiuojant statinių vertes yra konstatuotos 2005-03-09 ir 2006-07-24 Teritorinio registratoriaus išduotuose raštuose Nr. 2050/05-1210 ir Nr. 2050/02-713, kuriuose nurodomos kitokios statinių vertės, negu ankstesniuose Klaipėdos filialo išduotuose dokumentuose – Nekilnojamojo turto registro išrašuose iki 2003-10-24. Todėl skundžiamų sprendimų teiginius, jog klaidų Nekilnojamojo turto registre nenustatyta, laiko neatitinkančiais faktinių aplinkybių bei pareiškėjai nuosavybės teise priklausančių statinių kadastro ir registro bylose esančių dokumentų.

7Taip pat skunde nurodo, kad prašymą Teritoriniam registratoriui pateikė siekdama tinkamai įforminti bei užfiksuoti faktą, jog duomenys, susiję su statinių verčių nustatymu bei fiksavimu Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje, atitinkamais laikotarpiais buvo taisomi, o klaidos faktą pagrindžia minėti Teritorinio registratoriaus raštai. Pažymi, jog Teritorinio registratoriaus sprendime nurodytas argumentas - jog pareiškėjai priklausančių statinių vertės, nurodytos Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašuose, išduotuose iki 2003-10-24, atitiko pateiktus registravimo dokumentus ir todėl duomenys negali būti taisomi pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnį bei Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus - neatitinka faktinių duomenų bei Teritorinio registratoriaus išduotų dokumentų. Mano, kad Centrinio registratoriaus aiškinimas, jog klaida duomenyse gali būti taisoma tik tuo atveju, jeigu duomenys neatitinka pateiktų dokumentų turinio, prieštarauja Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio esmei bei nėra grindžiamas sisteminiu teisės aktų, reglamentuojančių Nekilnojamojo turto registro ir kadastro veiklą, aiškinimu. Kadangi Nekilnojamojo turto registro vienas iš tikslų yra teikti oficialią informaciją apie registre sukauptus duomenis, o visi duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, teigtina, jog visais atvejais tiksliems ir išsamiems duomenims, kurie neklaidintų trečiųjų asmenų, turėtų būti teikiamas prioritetas ir patikslinti duomenys turėtų būti įrašomi į Nekilnojamojo turto registrą. Daro išvadą, kad, nors skundžiamame sprendime Teritorinis registratorius teigia, jog pareiškėjai priklausančių statinių vertės iki 2003-10-24 išduotuose Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašuose formaliai atitiko pateiktus registravimo dokumentus, jos privalėjo ir privalo būti ištaisytos, nes iki 2003-10-24 jos buvo klaidingai apskaičiuotos ir duomenys apie neteisingas vertes buvo nurodyti Nekilnojamojo turto centriniame duomenų banke bei atitinkamuose 1999 - 2002 m. išduotuose Teritorinio registratoriaus išrašuose. Remiantis klaidingomis vertėmis, užfiksuotomis Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke, buvo apskaičiuotas didesnis negu pareiškėjai priklauso mokėti nekilnojamojo turto mokestis už 1999 - 2003 m., dėl to buvo kilęs mokestinis ginčas. Faktiškai klaidos buvo ištaisytos - statinių vertės buvo perskaičiuotos ir tai atliko Teritorinis registratorius, pareiškėjai buvo išduoti atitinkami aukščiau nurodyti Teritorinio registratoriaus raštai, tačiau klaidų taisymas nebuvo įformintas tinkamais rašytiniais dokumentais, laikantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio nuostatų - padarant atitinkamus pakeitimus Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke. Taip pat pažymi, kad Teritorinis registratorius išduotais dokumentais atsisakė įregistruoti atitinkamus duomenis Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke ne dėl to, kad nenustatė klaidos fakto, o dėl to, kad tariamai šių duomenų negalėjo fiksuoti centriniame duomenų banke 1999 – 2002 m. Tokią besikeičiančią atsakovų poziciją bei vengimą taisyti atitinkamus duomenis Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke pagal Teritorinio registratoriaus išduotus dokumentus laiko pažeidžiančia pareiškėjos teisėtus interesus. Kadangi minėti duomenys nebuvo užfiksuoti minėtame duomenų banke, fiksuojant pareiškėjai priklausančių statinių vertes 1999 - 2002 m., pareiškėja buvo priversta bylinėtis dėl jai netinkamai apskaičiuoto nekilnojamojo turto mokesčio. Skundžiamais sprendimais atsisakius ištaisyti aukščiau aptartas klaidas, pareiškėjai užkertamas kelias teisingai apskaičiuoti ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį ir taip yra pažeidžiamos pareiškėjos teisės ir teisėti interesai. Nors pareiškėjai priklausančių statinių verčių patikslinimas nurodomas minėtuose išduotuose raštuose, tačiau kompiuterinėje duomenų bazėje - Centriniame duomenų banke - nėra užfiksuota, jog Nekilnojamojo turto registro duomenys dėl statinių verčių buvo taisomi ir klaida jau yra ištaisyta. Atkreipia dėmesį, jog minėtuose raštuose nenurodoma turto vertė šių raštų išdavimo metu, bet nurodoma, kokia statinių vertė buvo tam tikrais laikotarpiais praeityje, t.y. 1999 - 2002 m., o skundžiamame Centrinio registratoriaus sprendime pripažįstama, kad 2003-10-24 pareiškėjos statinių vertės buvo perskaičiuotos atimant kilnojamojo turto ir palūkanų vertės. Teigia, kad Centrinis registratorius sprendime pripažino, kad iki tol pareiškėjos nekilnojamojo turto vertė buvo apskaičiuota klaidingai, nes į šią vertę buvo nepagrįstai įtrauktos kilnojamojo turto ir palūkanų vertes. Nepaisant to, kad ši klaida yra pripažįstama ir kad pats Teritorinis registratorius yra išdavęs pažymas apie 1999 – 2002 m. buvusias statinių vertes, visiškai nepagrįstai ir neteisėtai atsisakoma padaryti šį faktą atspindinčius įrašus Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje. Remdamasi nurodytais argumentais, pareiškėja prašo skundžiamus sprendimus panaikintini, o valstybės įmonę Registrų centrą įpareigoti padaryti atitinkamus pakeitimus pagal pareiškėjos pateiktą prašymą (b.l. 4-8).

8Atsakovas valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepimu su skundo reikalavimais nesutinka ir prašo šių reikalavimų netenkinti. Nurodo, kad skundžiamu sprendimu Teritorinis registratorius netenkino pareiškėjos prašymo ištaisyti Nekilnojamojo turto registro duomenų klaidą, motyvuodamas tuo, kad AB „Klaipėdos nafta“ priklausančių statinių vertės, nurodytos Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašuose, išduotuose iki 2003-10-24, atitiko pateiktus registravimo dokumentus, kurių pagrindu tie duomenys buvo įrašyti, todėl teigti, kad jos buvo neteisingos, nėra pagrindo. 2003-10-24 pareiškėja kreipėsi į Teritorinį registratorių su prašymu perregistruoti nekilnojamąjį turtą su naujai perskaičiuota verte ir išduoti pažymas Valstybinei mokesčių inspekcijai. Šis pareiškėjos prašymas buvo patenkintas ir atliktas nekilnojamųjų daiktų verčių perskaičiavimas pagal prie 2003-10-24 prašymo AB „Klaipėdos nafta“ pateiktą nekilnojamojo turto su perskaičiuotomis vertėmis sąrašą ir naujos statinių vertės įrašytos į Nekilnojamojo turto registrą bei išduotas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas. Pažymi, kad Centrinis registratorius, išnagrinėjęs pareiškėjos skundą, nustatė, kad pareiškėja, 2009-01-08 teikdama prašymą Teritoriniam registratoriui ištaisyti klaidą apie 1999 - 2002 metais Nekilnojamojo turto registre įrašytų statinių vertes, nepateikė dokumentų ar duomenų, įrodančių, kad 1999-2002 metais Nekilnojamojo turto registre įrašytos statinių vertės buvo klaidingos, ir pareiškėjos skundo argumentai to neįrodo. Nurodo, kad Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėja pagal tuo metu galiojusią įkainojimo tvarką pati pateikdavo nekilnojamųjų daiktų vertes įrašyti į Nekilnojamojo turto registrą. Dėl skundo reikalavimo įpareigoti atlikti veiksmus – ištaisyti klaidą Nekilnojamojo turto registre pagal klaidos ištaisymo protokolą - pažymi, kad jokie klaidų protokolai nebuvo rašomi, nes klaidų nenustatyta, t.y. duomenys registre atitinka duomenis, kurių pagrindu jie ir buvo įrašyti, todėl nėra jokio teisinio pagrindo tenkinti šio pareiškėjos reikalavimo (b.l. 75-77).

9Atsakovas valstybės įmonė Registrų centras atsiliepimu su pareiškėjos skundu nesutinka. Nurodo, kad pareiškėjos skundo motyvacija analogiška skundui, kurį pareiškėja pateikė Centriniam registratoriui, todėl palaiko argumentus, išdėstytus skundžiamame 2009-03-31 sprendime Nr. 113. Akcentuoja tai, kad pareiškėja skundą grindžia neteisingų duomenų ištaisymu, t.y. pareiškėja įrodinėja, jog Nekilnojamojo turto registre 1999 - 2002 m. laikotarpiu įrašytos ginčo nekilnojamųjų daiktų vertės yra neteisingos, todėl taisytinos ir nurodo, kad ši situacija taisytina pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio nuostatas. Pažymi, kad aplinkybės, jog atitinkami duomenys nurodytu laikotarpiu buvo neteisingi, pareiškėja nepagrindė įrodymais. 1999 - 2002 metų laikotarpiu pareiškėja įrašytų duomenų įstatymų nustatytais terminais neskundė bei neginčijo kadastro duomenų bylose įrašytų daiktų verčių. Nesutinka, kad klaidos faktą galima nustatyti pagal Teritorinio registratoriaus išduotus raštus – 2005-03-09 Nr. 2050/05-1210 ir 2006-07-24 Nr. 2050/02-713, nes iš šių raštų turinio matyti, kad: daiktų vertės perskaičiuotos pagal pačios pareiškėjos pateiktus papildomus dokumentus – patikslintas sąmatas; juose nenurodyta, kad vertės perskaičiuojamos dėl to, kad jos 1999 - 2002 metų laikotarpiu buvo apskaičiuotos neteisingai, o perskaičiuojamos dėl pareiškėjos papildomai pateiktų dokumentų - taigi ne dėl klaidų, o dėl naujų aplinkybių. Be to, 2006-07-24 Nr. 2050/02-713 rašte nurodyta, kad mokestinės vertės nustatytos vadovaujantis Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo nuostatomis, o tokios mokestinės vertės pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nuostatas nėra duomenys, kaupiami nekilnojamojo turto registre. Teigia, kad minėtų raštų turinys paneigia pareiškėjos argumentus apie juose konstatuotas klaidas, nustatant daiktų vertes, ir patvirtina, kad jos buvo perskaičiuotos, atsižvelgiant į papildomai pateiktus dokumentus bei teisės aktų nuostatas, todėl pareiškėja visiškai nepagrįstai tapatina klaidingų duomenų taisymą su naujų duomenų nustatymu pateikus naujus dokumentus ir dėl to nepagrįstai remiasi minėtais raštais kaip klaidos faktą patvirtinančiais įrodymais, neteisingai aiškindama ir iškreipdama tų raštų turinį. Nesutinka su skundo argumentais, kad skundžiami sprendimai neatitinka Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų, keliamų individualiems administraciniams aktams, ir kad yra nemotyvuoti. Nurodo, kad atsakovo motyvai skundžiamuose sprendimuose aiškiai išdėstyti. Dėl reikalavimo įpareigoti atlikti veiksmus - nurodo, kad šis reikalavimas nepagrįstas, nes atitinkamų pareiškėjos prašomų padaryti žymų registre įrašymas nėra reglamentuotas ir pareiškėja nenurodo, kuo grindžia šį reikalavimą. Pažymi, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 15 straipsnyje nustatyta, kokios žymos yra daromos registre, tačiau įrašyti pareiškėjos prašomą žymą įstatymas nenumato, todėl nėra teisinio pagrindo tenkinti šio skundo reikalavimo (b.l. 67-72).

10Pareiškėjos atstovai - advokatai Dalia Žalalytė ir Konradas Pabijanskas teismo posėdžio metu prašo skundą tenkinti iš esmės skunde išdėstytų motyvų pagrindu. Taip pat teigia, kad pareiškėjos reikalavimas įpareigoti atlikti veiksmus iš esmės techniškai ir teisiškai įmanomas.

11Atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo atstovai - Vida Labuckaitė ir Augenijus Pranas Demenius teismo posėdžio metu su skundu nesutinka. Prašo skundą atmesti atsiliepime nurodytų motyvų pagrindu. Nurodo, kad techniškai įmanoma atlikti prašomą veiksmą – įrašyti atitinkamą žymą registre, tačiau teisiškai tam nėra jokio pagrindo.

12Atsakovo valstybės įmonės Registrų centro atstovas Augenijus Pranas Demenius teismo posėdžio metu palaiko atstovaujamos institucijos poziciją, išdėstytą atsiliepime į skundą, ir skundo reikalavimų prašo netenkinti. Nurodo, kad institucija sprendime išsamiai ir motyvuotai atsakė į pareiškėjos skundą, argumentuotai tik papildė Teritorinio registratoriaus sprendimo motyvaciją, todėl teigti, kad skundžiami sprendimai nemotyvuoti ir nepagrįsti, nėra pagrindo. Prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13

14Skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 straipsnio 1 punktas).

15Byloje nagrinėjamas administracinis ginčas dėl atsakovų - valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo ir valstybės įmonės Registrų centro sprendimų, kuriais atsisakyta tenkinti pareiškėjos prašymą ištaisyti Nekilnojamojo turto registro duomenų klaidą, iš esmės motyvuojant tuo, kad klaidos nėra padaryta, o esami registro įrašai atitinka pareiškėjos pateiktus dokumentus registruojant statinius.

16Pažymėtina, kad tais atvejais, kai Centrinis registratorius išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka išnagrinėjęs skundą dėl Teritorinio registratoriaus sprendimo pareiškėjo skundo netenkina ar tenkina iš dalies ir pareiškėjas nesutinka su palikta galioti sprendimo dalimi, skundo į teismą dalyku laikomi sprendimai, sukeliantys pareiškėjui tiesiogines pasekmes (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003-02- 27 konsultacija Nr. 02-04-07). Atsižvelgiant į tai, kad byloje ginčijamas ir Centrinio administratoriaus sprendimas, kuriuo netenkintas pareiškėjos skundas dėl Teritorinio registratoriaus 2009-02-09 sprendimo Nr. 2050/01-S1-53, ir pareiškėjas su tokiu sprendimu nesutinka, laikytina, kad tiesiogines pasekmes pareiškėjai sukelia būtent Teritorinio registratoriaus 2009-02-09 sprendimas Nr. 2050/01-S1-53 (toliau – ir skundžiamas sprendimas), kuris ir laikytinas bylos ginčo dalyku. Skundžiamas Centrinio registratoriaus sprendimas vertintinas kaip faktinis duomuo, papildantis bei iš esmės pakartojantis skundžiamo Teritorinio registratoriaus sprendimą tiek faktiniais, tiek teisiniais ginčo situacijos aspektais.

17Bylos rašytine medžiaga ir byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais nustatyta, kad pareiškėja 2009-01-08 kreipėsi į valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą su prašymu ištaisyti Nekilnojamojo turto registro duomenų klaidą – duomenis dėl AB „Klaipėdos nafta“ priklausančių statinių verčių; klaidos ištaisymą užfiksuoti rašytiniu dokumentu, kuriame turėtų būti nurodyta, kad duomenys apie pareiškėjai priklausančių statinių vertes, nurodytas iki 2003-10-24 išduotuose Centrinio duomenų banko išrašuose, yra neteisingi; Nekilnojamojo turto registre įrašyti žymą apie Nekilnojamojo turto registro duomenų ištaisymą nurodant, kad pareiškėjai priklausančių statinių vertės, nurodytos iki 2003-10-24 Nekilnojamojo turto registre, yra ištaisytos pagal klaidos ištaisymo protokolą (b.l. 78-80). Skundžiamu 2009-02-09 sprendimu Nr. 2050/01-S1-53 valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas šio prašymo netenkino (b.l. 10).

182009-03-09 pareiškėja apskundė Teritorinio registratoriaus 2009-02-09 sprendimą Nr. 2050/01-S1-53 Centriniam registratoriui, kuris 2009-03-31 sprendimu Nr. 113 pareiškėjos skundo taip pat netenkino ir Teritorinio registratoriaus sprendimą paliko galioti (b.l. 12-13).

19Pareiškėja skundą motyvuoja iš esmės tuo, kad skundžiami sprendimai nepagrįsti ir neteisėti, nes nemotyvuoti bei neatitinka administraciniams aktams keliamų reikalavimų, o atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai atsisako ištaisyti klaidą Nekilnojamoj turto registre.

20Sprendžiant ginčą būtina nustatyti, ar yra Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje numatyti skundžiamų aktų panaikinimo pagrindai, ar teisėtas ir pagrįstas pareiškėjos reikalavimas įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus.

21Ginčo atveju taikytinos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau – ir Kadastro įstatymas) (žr. Valstybės žinios, 2000, Nr. 58-1704), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – ir Registro įstatymas) (žr. Valstybės žinios, 1996, Nr. 100-2261), Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau – ir Kadastro nuostatai) (žr. Valstybės žinios, 2002, Nr. 41-1539) normos.

22Pažymėtina, kad Registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų. Kadastro įstatymo, reglamentuojančio nekilnojamųjų daiktų, registruojamų nekilnojamojo turto registre, kadastro duomenų nustatymą, jų įrašymą į nekilnojamojo turto kadastrą, nekilnojamojo turto kadastro statusą, šio kadastro steigimą, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą, 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Kadastro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako, kad nekilnojamojo turto kadastre kaupiami duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti, ir už šių duomenų apsaugą“. Kadastro nuostatų 84 punktas nustato, kad kartu su prašymu įrašyti nekilnojamojo turto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti kadastro tvarkytojui turi būti pateikti Kadastro įstatymo 12 straipsnyje 1 dalyje nurodyti dokumentai: valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimas; teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis; rašytiniai sandoriai; kitų valstybės kadastrų ir registrų dokumentai; kiti įstatymų ir Vyriausybės nustatyti dokumentai; nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

23Kadastro nuostatų 88 punktas įpareigoja kadastro tvarkytoją patikrinti asmens pateiktus dokumentus, kuriais remiantis prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto duomenis į kadastrą. Kadastro įstatymo 14 straipsnyje nurodyta, kad kadastro tvarkytojas atsisako įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma nors viena iš šiame straipsnyje (1 - 5 punktuose) nurodytų aplinkybių. Ši įstatymo nuostata yra imperatyvi. Išnagrinėjęs prašymą, teritorinio registratoriaus įgaliotas darbuotojas gali priimti vieną iš šių sprendimų: prašymą tenkinti – daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus įregistruoti nekilnojamojo turto registre; prašymą atmesti – atsisakyti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus įregistruoti nekilnojamojo turto registre; sprendimo priėmimą atidėti dėl aplinkybių, kurios trukdo nekilnojamojo turto registre įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 - 3 punktai).

24Nagrinėjamu atveju atsakovas skundžiamu 2009-02-09 sprendimu Nr. 2050/01-S1-53 pareiškėjos prašymą dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į kadastrą atmetė iš esmės Kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 2 punkto pagrindu ir atsisakė ištaisyti, pareiškėjos manymu, esamą klaidą registre, nustatęs, kad dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, duomenys apie nekilnojamąjį daiktą nesutampa su šio daikto kadastro duomenų bylos duomenimis (Kadastro įstatymo 14 straipsnio 3 punktas), t.y. iš esmės nustatęs, kad anksčiau registruoti ginčo statinių duomenys (vertės) yra teisingi, o dokumentai, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti, galioja ir nepanaikinti.

25Pažymėtina, kad pareiškėja, teigdama, kad yra klaida registruojant jai priklausančių statinių vertes, neginčija tų duomenų ir (ar) dokumentų, kurių pagrindu ir buvo užfiksuotos šių statinių vertės ankstesniuose dokumentuose, t.y. 1999 – 2002 metais pateiktuose pareiškėjos atsakovui registruojant nekilnojamuosius daiktus, tačiau vėliau, t.y. 2003-10-24 Nekilnojamojo turto registro išrašuose nurodytas statinių vertes laiko faktinėmis 1999 - 2002 metų statinių vertėmis. Tokia pareiškėjos pozicija akivaizdžiai neteisinga, nes, sistemiškai aiškinant aukščiau paminėtų teisės aktų nuostatas, teisiniai pagrindai nekilnojamųjų daiktų bei jų verčių įrašymui į nekilnojamųjų daiktų registrą yra paties pareiškėjo pateikiami dokumentai, kurie šiuo atveju nėra nei pakeisti, nei panaikinti, nei ginčijami. Atsižvelgiant į tai, nepagrįstu laikytinas pareiškėjos argumentas, kad klaida užfiksuota 2005-03-09 ir 2006-07-24 valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo išduotuose raštuose Nr. 2050/05-1210 ir Nr. 2050/02-713, nes iš šių raštų turinio matyti, kad: daiktų vertės perskaičiuotos pagal pačios pareiškėjos pateiktus papildomus dokumentus – patikslintas sąmatas; juose nenurodyta, kad vertės perskaičiuojamos dėl to, kad jos 1999 - 2002 metų laikotarpiu buvo apskaičiuotos neteisingai, o perskaičiuojamos dėl pareiškėjos papildomai pateiktų dokumentų - taigi ne dėl klaidų, o dėl naujų aplinkybių. Be to, 2006-07-24 Nr. 2050/02-713 rašte paaiškinta, kad mokestinės vertės nustatytos vadovaujantis Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo nuostatomis, o tokios mokestinės vertės pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nuostatas nėra duomenys, kaupiami nekilnojamojo turto registre. Atsakovas vykdo teisės aktuose nustatytas viešojo administravimo funkcijas, taip pat ir kitas paslaugas pagal užsakovų prašymus. Tačiau įvairūs viešojo administravimo subjekto verčių apskaičiavimai, padaryti pagal klientų užsakymus, patys savaime nėra ir negali būti pagrindas daryti pakeitimus viešajame registre, tuo labiau - keisti jau neaktualius, istorinius įrašus. Be to, aiškinant „klaidos“ sąvoką lingvistine prasme, ji apibrėžiama, kaip „nesąmoningas nukrypimas nuo taisyklės, nuo tiesos“ (žr. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 2005. www.lkz.lt.). Aiškinant „klaidos“ sąvoką teisine prasme, ji sietina su konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, kurių imperatyvus pobūdis visus teisinio santykio dalyvius įpareigoja jų laikytis, jomis vadovautis ir tinkamai jas realizuoti. Šiuo atveju laikytina, kad iš esmės abu atsakovai, laikydamiesi Registro įstatymo, Kadastro nuostatų, Kadastro įstatymo nuostatų, objektyviai įvertino aplinkybę, kad klaidos (techninės ir (ar) teisinės) registruojant pareiškėjos statinius ir nustatant jų vertes nėra padaryta, o pareiškėjos suprantama „klaidos“ sąvoka neatitinka faktinių bylos aplinkybių ir joks taisymas ir (ar) žymų padarymas pagal pareiškėjos nurodomus pagrindus nekilnojamojo daikto registre neįmanomas, nes teisės aktuose tokios tvarkos nenustatyta.

26Vertinant skundžiamo sprendimo turinį ir formą pastebėtina, kad šis administracinis aktas surašytas ne pagal visus tokiems individualiems administraciniams aktams įstatymo keliamus reikalavimus – nėra nurodyta sprendimo apskundimo terminai ir tvarka, nėra tiesiogiai nurodytos konkrečios teisės aktų normos, kuriomis vadovaujamasi, sprendimas pavadintas „Informacijai“. Tačiau, analizuojant skundžiamo sprendimo turinį, aiškiai suprantama, kad pareiškėjos prašymas ištaisyti klaidą netenkintinas, nes atsakovas, pagal Kadastro nuostatuose nustatytą tvarką, siekdamas, kad klaidingi, nereikalingi ar neišsamūs duomenys nebūtų įrašomi, paaiškina, kad pareiškėjos „AB „Klaipėdos nafta“ priklausančių statinių vertės, nurodytos Nekilnojamojo turto centrinio duomenų bako išrašuose, išduotuose iki 2003-10-24, atitiko pateiktus pareiškėjos registravimo dokumentus, todėl teigti, kad jos buvo ir (ar) yra neteisingos, nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad vien formalūs skundžiamo akto formos ir turinio trūkumai nėra reikšmingi tiek, kad juos būtų galima vertinti kaip visiškai pakankamus tam, kad šį administracinį aktą laikyti nepagrįstu ir neteisėtu. Laikytina, kad skundžiamu sprendimu yra pakankamai išsamiai išaiškinta ir atsakyta į pareiškėjos prašymą. Aplinkybė, kad per įstatymo nustatytus terminus pareiškėja kreipėsi tiek į Centrinį registratorių, tiek į teismą, patvirtina, kad dėl skundžiamo sprendimo trūkumų nepažeistos pareiškėjos konstitucinės teisės kreiptis teisminės gynybos ir (ar) nepažeistos kitos procesinės teisės. Be to, pareiškėja nenurodo, kokios jos teisės dėl minėtų skundžiamo sprendimo trūkumų buvo ir (ar) yra pažeistos, o tik formaliai nurodo, kad skundžiamas sprendimas naikintinas, nes neatitinka įstatymo reikalavimų, keliamų tokiems aktams.

27Vertinant skundo reikalavimą įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus, nustatyta, kad jokie klaidų ištaisymo protokolai ir (ar) kiti su tuo susiję dokumentai šiuo atveju nėra ir nebuvo rašomi, tokių duomenų byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, kad minėtas reikalavimas grindžiamas būtent tuo, kad pagal klaidos ištaisymo protokolą atsakovas turėtų padaryti atitinkamą žymą Nekilnojamojo daikto registre, šis reikalavimas laikytinas nepagrįstu, todėl atmestinas. Pažymėtina, kad Registro įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 - 20 punktuose yra nurodytas nekilnojamojo daikto registre daromų žymų apie juridinius faktus sąrašas, tačiau pareiškėjos prašoma padaryti žyma šiame įstatyme nereglamentuota. Apie atitinkamos žymos padarymą nekilnojamojo daikto registre nekalbama nei viename ginčo atvejui taikytiname teisės akte, todėl darytina išvada, įstatymų leidėjas žymos apie nekilnojamųjų daiktų verčių istoriją ar pan. nelaiko teisiškai reikšminga. Laikytina, kad tik aktualios nekilnojamųjų daiktų vertės faktiniu jų nustatymo (apskaičiavimo) metu yra įrašomos nekilnojamųjų daiktų registre ir laikomas teisingomis, jeigu nėra įstatymo nustatyta tvarka skundžiami ir panaikinami dokumentai, kurie pateikti kaip pagrindas joms nustatyti.

28Sistemiškai aiškinant ir analizuojant aukščiau minėtų teisės aktų normas, vertinant bylos aplinkybes darytinos išvados, kad skundžiamas sprendimas priimtas kompetentingo viešojo administravimo subjekto – valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo direktorės, objektyviai išanalizavus ir įvertinus pareiškėjos prašymo faktines aplinkybes, nepažeidžiant galiojančių teisės aktų nuostatų, ir, nors formaliai neišlaikomi visi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nurodyti bendrieji reikalavimai, keliami individualių administracinių aktų turiniui ir formai, tačiau dėl to minėtas sprendimas iš esmės nesukelia neigiamų juridinių pasekmių pareiškėjos teisėms ir (ar) pareigoms.

29Išdėstytų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2009-02-09 sprendimas Nr. 2050/01-S1-53 „Informacijai“ pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu, nes teismas nenustatė skundžiamų aktų panaikinimo pagrindų, kuriais atsakovo sprendimas turėtų būti naikinamas, todėl pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 straipsnio 1 punktas, 89 straipsnis).

30

31Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

32Proceso šalių turėtų išlaidų byloje atlyginimą reglamentuoja ABTĮ 44 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Nagrinėjamoje byloje skundas atmetamas kaip nepagrįstas, todėl pareiškėjos reikalavimas priteisti jiems iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas netenkinamas.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 89 straipsniais,

Nutarė

34Pareiškėjos AB „Klaipėdos nafta“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

35Sprendimą per 14 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,... 3. 2009-05-12 teismo nutartimi priimtas pareiškėjos AB „Klaipėdos nafta“... 4. Pareiškėja skunde nurodo, kad 2009-01-08 kreipėsi į valstybės įmonės... 5. 2009-03-09 pareiškėja apskundė 2009-02-09 sprendimą Nr. 2050/01-S1-53,... 6. Skunde nurodo, kad 2003-10-24 Klaipėdos filialui pateikė papildomus... 7. Taip pat skunde nurodo, kad prašymą Teritoriniam registratoriui pateikė... 8. Atsakovas valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepimu... 9. Atsakovas valstybės įmonė Registrų centras atsiliepimu su pareiškėjos... 10. Pareiškėjos atstovai - advokatai Dalia Žalalytė ir Konradas Pabijanskas... 11. Atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo atstovai -... 12. Atsakovo valstybės įmonės Registrų centro atstovas Augenijus Pranas... 13. ... 14. Skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 straipsnio 1 punktas). ... 15. Byloje nagrinėjamas administracinis ginčas dėl atsakovų - valstybės... 16. Pažymėtina, kad tais atvejais, kai Centrinis registratorius... 17. Bylos rašytine medžiaga ir byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais... 18. 2009-03-09 pareiškėja apskundė Teritorinio registratoriaus 2009-02-09... 19. Pareiškėja skundą motyvuoja iš esmės tuo, kad skundžiami sprendimai... 20. Sprendžiant ginčą būtina nustatyti, ar yra Lietuvos Respublikos... 21. Ginčo atveju taikytinos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro... 22. Pažymėtina, kad Registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 23. Kadastro nuostatų 88 punktas įpareigoja kadastro tvarkytoją patikrinti... 24. Nagrinėjamu atveju atsakovas skundžiamu 2009-02-09 sprendimu Nr.... 25. Pažymėtina, kad pareiškėja, teigdama, kad yra klaida registruojant jai... 26. Vertinant skundžiamo sprendimo turinį ir formą pastebėtina, kad šis... 27. Vertinant skundo reikalavimą įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus,... 28. Sistemiškai aiškinant ir analizuojant aukščiau minėtų teisės aktų... 29. Išdėstytų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu atsakovo valstybės... 30. ... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 32. Proceso šalių turėtų išlaidų byloje atlyginimą reglamentuoja ABTĮ 44... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 34. Pareiškėjos AB „Klaipėdos nafta“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 35. Sprendimą per 14 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos...