Byla A2-5337-794/2012
Dėl proceso atnaujinimo, `

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo - atsakovo A. K. L. prašymą ieškovams E. K., L. K., Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, AB SEB bankui, Asociacijai „Palvė“, tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl proceso atnaujinimo, `

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-10-25 priėmė sprendimą, kuriuo nutraukė 2004-10-12 panaudos sutartį, sudarytą tarp R. K. ir A. L., bei 2004-10-12 patvirtintą Klaipėdos m. 9-ojo notarų biuro notarės V. M., notarinio registroNr.VM9-7307. Taip pat nusprendė Iškraustyti atsakovą A. L. su daiktais iš 2004-10-12 panaudos sutarties pagrindu, suteiktų neatlygintinai valdyti ir naudoti: 31,29 kv.m. bendro ploto kambario (plane pažymėto 1-6), 3,46 kv. bendro ploto sandėlio (plane pažymėta 1-5) ir 1,33 kv., bendro ploto koridoriaus (plane pažymėta 1-4), gyvenamojo namo, nuosavybes teise po ½ priklausančio E. K., ir L. K., unikalus Nr.2393-4000-1015, esančiame ( - ), ir ieškovių E. K. ir L. K. nuomojamo žemės sklypo Nr.2301-0001-0033, esančio adresu ( - ). Iš atsakovo A. L. priteisė ieškovėms E. K. ir L. K. po 3477 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija 2011-06-02 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-10-25 paliko nepakeistą.

32012-03-12 atsakovas A. K. L. kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su prašymu atnaujinti procesą šioje byloje, nurodydamas, kad procesas turi būti atnaujintas, nes priimtas teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Atsakovas prašo teismo atnaujinti procesą, kadangi teismas nusprendė dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą trečiojo asmens teisių ir pareigų. Nurodo, kad ūkio pastatas, esantis Skruzdynės g. 15, Neringoje, ir žemės sklypo nuomos teisė yra įkeista kreditoriui AB SEB bankas pagal paskolos sutartį, todėl panaudos sutarties nutraukimas susijęs su kreditoriaus teisėmis. AB SEB bankas nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą, todėl šis teismo sprendimas turėjo būti pripažintas absoliučiai negaliojančiu. Dėl teismo veiksmų susidarė tokia situacija, kad pareiškėjas nebegali vykdyti savo įsipareigojimų pagal kredito sutartį.. Be to, pareiškėjas nurodo, jog patalpose, iš kurių buvo teismo sprendimu iškeldintas, buvo įkurta asociacija „Palvė“, šio asociacija taip pat nebuvo įtraukta į bylą, jos įtraukimas galėjo lemti kitokio teismo sprendimo priėmimą.

4Ieškovė L. K. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo prašymą, prašydama prašymo netenkinti. Nurodė, jog A.K. L. prašymas yra nepagrįstas, nes A.K. L. ir AB SEB banko susiklostę paskolos santykiai niekaip nesusiję su jos nuosavybe, jos nuomojamu žemės sklypu bei teismo nutraukta patalpų panaudos sutartimi. Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis sudaryta su A.K. L. buvo nutraukta 2009-07-17 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu.

5Kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims prašymo ir jo priedų kopijos įteiktos tinkamai (b.l. 41-53), atsiliepimų į pateiktą prašymą nepateikė (CPK 121, 123 str. 4 d.).

6Prašymas dėl proceso atnaujinimo nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 370 str. 2 d.).

7Prašymas netenkintinas.

8Sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-277-777/2010 buvo priimtas 2010-10-25. Sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija 2011-06-02 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-10-25 paliko nepakeistą. Lietuvos A. T. 2011-08-11 nutartimi atsisakė priimti kasacinį skundą.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) III dalies XVIII skyriuje įtvirtintas proceso atnaujinimo institutas, kurio tikslas yra užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėję teismų sprendimai (nutartys) nepažeidžia įstatymais saugomų asmens teisių ir teisėtų interesų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pabrėžta proceso atnaujinimo instituto paskirtis ir reikšmė asmens teisių apsaugai pažymint, kad šis institutas dažniausiai taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo neturi galimybės apginti pažeistų teisių ir teisėtų interesų kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės, t. y. instancinės sistemos, būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. M. ir kt. v. V. ir S. M. prekybos centras, bylos Nr. 3K-7-362/2007; 2008 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apskrities viršininko administracija v. UAB „ Narėpų metaliniai garažai“, bylos Nr. 3K-3-499/2008; 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Antrinis perdirbimas“ v. VĮ Registrų centro Kauno filialas, bylos Nr. 3K-3-561/2008; ir kt.). CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. teisiškai reikšmingi faktai, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: 1) įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 straipsnio 1 dalis); 2) asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 straipsnis); 3) prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 straipsnio 2 dalis) ir kt. Šių normų analizė leidžia padaryti išvadą, kad įstatymų leidėjas numatė proceso atnaujinimo galimybę tik esant pakankamiems esminės klaidos byloje įrodymams, pareiškėjui veikiant sąžiningai ir aktyviai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. V. K. v. G. M.; bylos Nr. 3K-3-303/2007).

10Pareiškėjai galimybe teikti prašymą dėl proceso atnaujinimo turi pasinaudoti per CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą, kuris skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią paduodantis prašymą asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Atsakovas prašymą dėl proceso atnaujinimo teismui išsiuntė 2012-03-08 (b.l. 32). Atsakovas teigia, kad trijų mėnesių termino nepraleido, kadangi apie aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, sužinojo 2011-12-13, gavęs atsakymą iš banko. Vienas iš pagrindų, kuriuo remiasi atsakovas, prašydamas atnaujinti procesą, yra tai, kad sprendime teismas nusprendė dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens teisių ar pareigų (CPK 366 str. 1 d. 7 p.). Atsakovas mano, kad teismo sprendimas, kuriuo 2004-10-12 panaudos sutartis, sudarytą tarp R. K. ir A. L., nutraukta ir atsakovas A. L. iškeldintas iš minėtų patalpų, yra susijęs su kreditoriaus AB SEB banko teisėmis, kadangi tas statinys ir nuomos teisė yra įkeistas kreditoriaus naudai. Tačiau atsakovas, žinodamas, jog statinys ir žemės nuomos teisė yra įkeisti kreditoriui, galėjo remtis šia aplinkybe, bylą nagrinėjant teisme. Tos pačios aplinkybės taikytinos ir dėl įtraukimo į bylą asociaciją „Palvė“. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad negalėjo pranešti teismui apie būtinumą įtraukti banką ir asociaciją „Palvė“ į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nes apie bylos nagrinėjimą jam buvo žinoma. Nors A.K. L. bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nedalyvavo, tačiau pateikė atsiliepimą į ieškinį, dalyvavo apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant apeliacinį skundą ir atliko kitus su bylos nagrinėjimu susijusius veiksmus. Dėl to nepagrįstas atsakovo teiginys, kad apie aplinkybes, sudarančias pagrindą atnaujinti procesą, atsakovas sužinojo tik 2011-12-13, kai gavo raštus iš banko. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad atsakovas praleido trijų mėnesių terminą kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti procesą minėtu pagrindu. Be to, atsakovas, sužinojęs apie priimtą sprendimą, kuriuo nutraukta panaudos sutartis dėl patalpų, turėjo informuoti apie tai kreditorių AB SEB banką. Kreditorius, manydamas, kad priimtas teismo sprendimas pažeidžia jo teises ar interesus, pats galėjo kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytu pagrindu (CPK 365 str. 1 d.). Kad procesas galėtų būti atnaujintas šiuo pagrindu, nepakanka nustatyti, jog asmuo be pakankamo pagrindo nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą ir jame nedalyvavo, bet būtina nustatyti ir tai, kad teismas sprendime nusprendė dėl jo teisių ir įstatymų saugomų interesų. Teismas turi įvertinti, kokią įtaką šio asmens įtraukimas į bylos nagrinėjimą galėjo turėti teismo sprendime nurodomų teisės normų aiškinimui ir taikymui, kartu ir teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje pagal P. L. D. prašymą dėl proceso atnaujinimo, bylos Nr. 3K-3-69/2005; 2007 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje pagal G. V. prašymą atnaujinti procesą, bylos Nr. 3K-3-380/2007; 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo AB „Swedbank“ prašymą dėl proceso atnaujinimo, bylos Nr. 3K-3-42/2010). Tokių aplinkybių byloje nenustatyta. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintas proceso atnaujinimo pagrindas, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad: tokios aplinkybės buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; jos pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; aplinkybės pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas kitoks sprendimas. Taigi, ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka šių reikalavimų, tai jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje. Be to, minėta, tam, kad tam tikrą aplinkybę būtų galima pripažinti naujai paaiškėjusia bylos aplinkybe, būtina, kad tokia aplinkybė būtų egzistavusi bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu ir kad ji ne tik nebuvo, bet ir negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu asmeniui, kuris remiasi šia aplinkybe prašyme atnaujinti procesą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal A. K. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo; bylos Nr. 3K-3-183/2010). Šioje byloje teismas nenustatė jokių aplinkybių, kurios būtų paaiškėjusios po teismo sprendimo priėmimo ir kurios turi esminės reikšmės teismo sprendimo priėmimo teisėtumui. Visos atsakovo nurodytos aplinkybės buvo ir turėjo būti jam žinomos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, atsakovas galėjo jomis remtis, todėl konstatuotina, kad šiuo atveju nėra CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto pagrindo atnaujinti procesą.

11Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, kad aplinkybės, dėl kurių nustatymo pareiškėjas prašo atnaujinti procesą, nepagrįstos, pareiškėjas pats jas sąlygojo, teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą ir tai, jog šiuo metu pareiškėjui nėra parankūs aptartieji teismo procesiniai sprendimai, nėra naujai paaiškėjusi esminė aplinkybė, dėl kurios procesas šioje byloje turėtų būti atnaujinamas.

12Įvertinęs visas prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo metu ištirtas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pareiškėjas neįrodė proceso atnaujinimo pagrindų ir praleido LR CPK 368 str. 1d. nustatytą terminą prašymui paduoti atnaujinti procesą.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 370 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

14prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. -277-777/2010 netenkinti.

15Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai