Byla T-XX-76-06

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Česlovo Jokūbausko (kolegijos pirmininkas), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Gintaro Kryževičiaus, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Egidijaus Laužiko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Algirdo Taminsko,

2išnagrinėjusi Šiaulių apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjos G.T.G. atstovės M.M. skundą atsakovams Šiaulių apskrities viršininko administracijai, Šiaulių universitetui, Šiaulių teritorinei ligonių kasai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, trečiajam asmeniui Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl įpareigojimo atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

4Pareiškėja 2006 m. rugpjūčio 1 d. kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybę atkurti G.T.G. nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą - gyvenamąjį namą, esantį Šiauliuose, ( - ) ir po (prie) juo esantį 0,0473 ha žemės sklypą (duomenys neskelbtini) bei taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę-uždrausti atsakovui Šiaulių universitetui atlikti pastato-gyvenamojo namo, esančio Šiauliuose, ( - ), rekonstrukcijos ir remonto darbus.

52006 m. rugpjūčio 18 d. pareiškėjos patikslintu skundu teismo prašoma: įpareigoti Šiaulių apskrities viršininko administraciją atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą – 0,0473 ha žemės sklypą, esantį Šiauliuose, ( - ); pripažinti negaliojančiu Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktoriaus 2005 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. V-35 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šiaulių Universitetui“; pripažinti negaliojančiu 2005 m. birželio 1 d. Šiaulių teritorinės ligonių kasos ir Šiaulių Universiteto sudarytą Valstybės turto, perduodamo valdyti, naudotis ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktą, pagal kurį Šiaulių Universitetui patikėjimo teise perduotas pastatas - gyvenamasis namas ( - ); įpareigoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją atkurti nuosavybės teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą - gyvenamąjį namą, esantį Šiauliuose, ( - ); pripažinti, kad Šiaulių Universitetas, neteisėtai vykdė minėto pastato rekonstrukciją.

6Šiaulių apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio priskirtinumo atitinkamam teismui klausimą. Nutartyje nurodoma, kad be teisės aktais priskirtų viešojo administravimo funkcijų, Šiaulių teritorinė ligonių kasa vykdo ir ūkinę-komercinę veiklą, dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose kaip lygiateisis šių teisinių santykių subjektas. Dalyvaudama šiuose santykiuose, ji atlieka veiksmus, kurie vertintini kaip juridiniai faktai, sukuriantys, pakeičiantys ar panaikinantys atitinkamas subjektines civilines teises ir pareigas. Pareiškėja ginčija pastato perdavimo Šiaulių universitetui teisėtumą, tai yra prašo panaikinti Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktoriaus įsakymą bei perdavimo - priėmimo aktą, kurių pagrindu Šiaulių teritorinė ligonių kasa minėtą pastatą patikėjimo teise perdavė Šiaulių universitetui. Šių reikalavimų išsprendimas, teismo nuomone, yra susijęs su tolesniu civilinio teisinio ginčo išsprendimu dėl pastato priklausomybės. Viešojo administravimo institucijos - Šiaulių teritorinės ligonių kasos - veikla, dalyvaujant tokio pobūdžio teisiniuose santykiuose, negali būti pripažinta viešuoju administravimu ar viešųjų paslaugų teikimu. Teismo manymu, nagrinėjamu atveju yra siekiama sukurti civilinius teisinius santykius, kuriuose ši veiktų ne kaip viešojo administravimo, o kaip civilinių teisinių santykių subjektas, todėl ginčas, kylantis iš prieš tai nurodytų santykių, teismo nuomone, nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai ir turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Nors likusieji patikslinto skundo reikalavimai yra administracinio pobūdžio, ginčai, kuriuose yra keliami tiek civilinio teisinio, tiek ir administracinio teisinio pobūdžio reikalavimai, neturėtų būti dirbtinai skaidomi, dalį reikalavimų perduodant nagrinėti administraciniam teismui, o kitą dalį reikalavimų nagrinėjant bendrosios kompetencijos teisme.

7Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

8Ginčas spręstinas bendrosios kompetencijos teisme.

9Bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų jurisdikcija atribojama ne tik pagal ginčo subjektą, bet ir pagal teisinio santykio teisinę prigimtį ir pobūdį. Civilinio kodekso 2.36 str. 1 d. nustatyta, kad valstybė ir jos institucijos yra civilinių santykių dalyvės lygiais pagrindais kaip ir kiti šių santykių dalyviai. Valstybė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per atitinkamas institucijas. Todėl jei ginčas kyla iš civilinių teisinių santykių, tai nepriklausomai nuo to, jog viena šio ginčo šalimi yra valstybės institucija, jis laikomas civiliniu ir nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.

10Specialioji teisėjų kolegija savo nutartyse yra nurodžiusi, kad valstybės ir jos institucijų veikla, susijusi su nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu ir nacionalizuoto turto grąžinimu, yra viešojo administravimo sritis (ABTĮ 2 straipsnio 1 dalis). Išlikusio nekilnojamojo turto grąžinimas vykdomas ne pagal Civilinio kodekso, o pagal specialiuose įstatymuose ir teisės aktuose nustatytas taisykles. Tačiau nagrinėjamu atveju be kitų reikalavimų patikslintu skundu pareiškėja siekia panaikinti Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktoriaus įsakymą bei perdavimo - priėmimo aktą, kurių pagrindu Šiaulių teritorinė ligonių kasa pastatą, į kurį nuosavybės teises siekia atkurti pareiškėja, patikėjimo teise perdavė Šiaulių universitetui. Šiaulių teritorinė ligonių kasa pastato perdavimo santykiuose dalyvauja kaip turto savininkas, o ne kaip viešojo administravimo subjektas. Ginčas kyla iš civilinių teisinių santykių, todėl neatsižvelgiant į tai, kad juose dalyvauja viešojo administravimo subjektas, ginčas spręstinas bendrosios kompetencijos teisme pagal ginčijamo nekilnojamojo turto buvimo vietą.

11Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2, 3 dalimis ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

12

13Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

14Bylą pagal pareiškėjos G.T.G. atsakovės M.M. skundą atsakovams Šiaulių apskrities viršininko administracijai, Šiaulių universitetui, Šiaulių teritorinei ligonių kasai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, trečiajam asmeniui Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl įpareigojimo atkurti nuosavybės teises, perduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui, nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

15Nutartis dėl bylos teismingumo neskundžiama.

16Lietuvos Aukščiausiojo

17Lietuvos vyriausiojo

18Teismo Civilinių bylų

19administracinio teismo

Proceso dalyviai