Byla A-1304-822/2015

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio ir apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kolekta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 28 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kolekta“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, tretieji suinteresuoti asmenys Lietuvos Respublikos finansų ministerija, viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, akcinė bendrovė „Kauno energija“, uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės šiluma“, akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, uždaroji akcinė bendrovė „Fortum Joniškio energija“, uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių šiluma“, uždaroji akcinė bendrovė „Šalčininkų šilumos tinklai“, uždaroji akcinė bendrovė „Nemėžio komunalininkas“, akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO ENERGIJA“, uždaroji akcinė bendrovė „Utenos šilumos tinklai“, uždaroji akcinė bendrovė „Trakų šilumos tinklai“, uždaroji akcinė bendrovė „AKMENĖS ENERGIJA“, uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių šilumos tinklai“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Radviliškio šiluma“, dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Kolekta“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. 4-871 (I t., b. l. 1–7).

5Paaiškino, kad pateikė paraišką Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-03-015 dėl projekto „Naujos biokuru kūrenamos katilinės statyba Kauno mieste“ finansavimo (toliau – ir Paraiška), tačiau VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – ir LVPA) priėmė sprendimą atmesti Paraišką kaip neatitinkančią nustatytų reikalavimų. Minėtą LVPA sprendimą apskundė Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – ir Finansų ministerija), tačiau skundas dar nėra išnagrinėtas. Ūkio ministras, neatsižvelgęs į tai, kad nėra pasibaigęs terminas skundams dėl LVPA sprendimų išnagrinėjimo, 2013 m. spalio 2 d. priėmė ginčijamą įsakymą Nr. 4-871, kuriuo išdalino Europos Sąjungos (toliau – ir ES) teikiamą finansavimą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Pareiškėjas yra tiesiogiai suinteresuotas ES finansavimu, kuris nagrinėjamu atveju siekia iki 6 000 000 Lt. Mano, kad skundžiamas įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes priimtas neatsižvelgus į suinteresuotų asmenų teisėtus lūkesčius, t. y. nesulaukus galutinių išvadų dėl ES lėšų paskirstymo.

6Pareiškėjo nuomone, pripažinus, kad Paraiška buvo pateikta teisėtai, UAB „Kolekta“ netektų realios galimybės gauti ginčijamu įsakymu jau paskirstytą ES finansavimą, todėl ginčijamas įsakymas pažeidžia teisėtumo ir teisėtų lūkesčių principus. Mechaniškas ir nesavalaikis ginčijamo įsakymo priėmimas yra neteisėtas UAB „Kolekta“ atžvilgiu, nes priimtas pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punkte įtvirtintą viešojo administravimo objektyvumo principą, t. y. kadangi Paraiškos vertinimas nėra baigtas (dėl jo vyksta ginčas), atsakovas privalėjo sulaukti Paraiškos vertinimo užbaigimo ir tik tada priimti sprendimą. Pareiškėjo nuomone, jis turi teisėtą lūkestį gauti ES paramą vykdomam projektui, kuris buvo pažeistas ginčijamu įsakymu paskirsčius lėšas kitiems projektams. Pažymėjo, kad, panaikinus LVPA priimtą sprendimą dėl pareiškėjo Paraiškos vertinimo ir palikus galioti skundžiamą įsakymą, valstybei būtų padaryta itin didelė žala, nes negautas ES lėšas UAB „Kolekta“ siektų prisiteisti iš valstybės. Mano, kad skundžiamas įsakymas buvo priimtas nepagrįstai ir prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nurodytam teisėtumo principui.

7Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – ir Ūkio ministerija) atsiliepime (I t., b. l. 64–68) nurodė, kad su skundu nesutinka, ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

8Paaiškino, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktiką į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Teisme gali būti ginama tik objektyviai egzistuojanti subjektinė teisė, įgyta teisės akto pagrindu, o ne tariama teisė, pagrįsta vien asmens subjektyviu suvokimu. Nagrinėjamu atveju tiesioginiai viešojo administravimo teisiniai santykiai susiklostė tik tarp Ūkio ministerijos ir projektų vykdytojų, kurių projektams skundžiamu įsakymu buvo skirtas finansavimas, o pareiškėjas nebuvo šių santykių dalyvis. Taigi pareiškėjas, nebūdamas nurodytų teisinių santykių dalyviu, skundžiamo įsakymo taikymo požiūriu nepatyrė jokių tiesioginių pasekmių. Mano, kad ginčijamas įsakymas pareiškėjo atžvilgiu jokių subjektinių teisių ir juridinių pareigų nenustatė, t. y. juridinių pasekmių nesukėlė. Vien skundžiamo įsakymo, kuriuo kitiems subjektams skirtas finansavimas, priėmimo faktas pats savaime nedaro žalos pareiškėjo interesams. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo skundas atmestinas kaip nesukeliantis jam jokių teisinių pasekmių.

9Pažymėjo, kad teisėtų lūkesčių principo esmė – asmens teisėtai įgytų teisių apsauga. Pareiškėjas teisėtų lūkesčių principo pažeidimą sieja su skundžiamo įsakymo priėmimu, tačiau Ūkio ministerija skundžiamą įsakymą skirti finansavimą tiems projektams, kurių vertinimo ataskaitas Ūkio ministerijai pateikė LVPA ir dėl kurių Energetikos projektų atrankos komitetas priėmė rekomendacijas Ūkio ministerijai skirti finansavimą projektams įgyvendinti, priėmė nepažeisdama teisės aktuose nustatytos procedūros ir terminų. Atkreipė dėmesį, kad teisės aktai nenustato Ūkio ministerijos pareigos laukti, kol bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas, t. y. pareiškėjo skundo padavimas Finansų ministerijai nėra pagrindas Ūkio ministerijai nepriimti sprendimų dėl projektų finansavimo.

10Mano, kad skundžiamas įsakymas atitinka tiek Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus, tiek ir LVAT suformuotą praktiką – jame išdėstytas sprendimas skirti finansavimą projektams buvo priimtas atsižvelgus į LVPA 2013 m. rugsėjo 20 d. pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-3.4-ŪM-02-K priemonę projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitą Nr. 8-(13.2.3-32) ir Energetikos projektų atrankos komiteto 2013 m. rugsėjo 30 d. posėdžio protokolo Nr. 19 nutariamąją dalį, taip pat vadovaujantis skundžiamame įsakyme nurodytų teisės aktų nuostatomis, t. y. tiek teisinis, tiek ir faktinis pagrindas buvo nurodyti. Atsakovo nuomone, Ūkio ministerijos priimtas skundžiamas įsakymas, kuriuo finansavimas buvo skirtas ne pareiškėjo projektui, niekaip nepažeidžia viešojo intereso UAB „Kolekta“ atžvilgiu.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo LVPA atsiliepime (I t., b. l. 93–96) nurodė, kad su skundu nesutinka, ir prašė bylą nutraukti arba skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Paaiškino, kad byla nutrauktina, nes pareiškėjas neturi subjektinės teisės ginčyti skundžiamo ūkio ministro įsakymo. Skundžiamas įsakymas yra individualaus pobūdžio administracinis aktas, konkrečias teisines pasekmes nustatantis konkrečiai asmenų grupei, į kurią UAB „Kolekta“ nepatenka, t. y. pareiškėjas nėra ginčijamo ūkio ministro įsakymo adresatas. Ginčijamas įsakymas pasekmes (skiriamas finansavimas) nustato tik jame aiškiai įvardintiems subjektams, o pareiškėjo projekto finansavimo / nefinansavimo klausimo nesprendžia. Pareiškėjas skundžiamo ūkio ministro įsakymo atžvilgiu nėra ir negali būti laikoma suinteresuotu asmeniu Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalies ir 22 straipsnio 1 dalies prasme. LVPA atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas LVPA sprendimą atmesti Paraišką apskundė Finansų ministerijai, kuri 2014 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. (24.16-03)-5K-1322059-5K-1323719)-6K-1401689 jo skundą pripažino nepagrįstu.

13Pabrėžė, kad pasirašytą vertinimo ataskaitą Ūkio ministerijai turi išsiųsti taip pat ir tais atvejais, kai yra pateikti pareiškėjų skundai dėl paraiškų atmetimo, t. y. teisės aktai nenustato, kad LVPA, kaip įgyvendinančioji institucija, turi laukti, kol pateikti skundai bus išnagrinėti. Taigi pareiškėjo skundo padavimas Finansų ministerijai nebuvo pagrindas LVPA stabdyti kitų paraiškų vertinimą, o jį baigus ūkio ministrui priimti atitinkamus sprendimus dėl reikalavimus atitinkančių projektų finansavimo. Panaikinus ginčijamą įsakymą, galimai nei vienas projektas nebūtų spėtas įgyvendinti ir Lietuva prarastų skirtas ES lėšas. Vien skundžiamo įsakymo, kuriuo kitiems subjektams paskirtas finansavimas, priėmimo faktas pats savaime nedaro žalos pareiškėjo interesams. 2014 m. rugsėjo 19 d. rašte papildomai paaiškino, kad VP3-3.4-ŪM-02-K priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ trečiojo kvietimo teikti paraiškas finansavimas paskirstytas ne tik ginčijamu įsakymu, bet ir dar trimis kitais Ūkio ministro įsakymais. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas ginčo dėl kitų minėtų įsakymų nekelia, nors jais analogiškai kaip ir skundžiamu įsakymu paskirstomas VP3-3.4-ŪM-02-K priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ trečiojo kvietimo teikti paraiškas finansavimas.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Anykščių šiluma“ atsiliepime (I t., b. l. 114–115) nurodė, kad dokumentų, susijusių su pareiškėjo skundu, neturi, todėl negali spręsti dėl ginčijamo Ūkio ministerijos įsakymo teisėtumo ir pagrįstumo.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ atsiliepime (I t., b. l. 119–120) nurodė, kad su skundu nesutinka, ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad ginčijamas įsakymas pareiškėjui nesukelia jokių teisinių pasekmių, t. y. nenustato ir nepažeidžia jokių subjektinių jos teisių, nes įsakyme nėra sprendžiamas UAB „Kolekta“ projekto finansavimo klausimas. Priešingai, jeigu skundžiamas įsakymas būtų panaikintas, UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ negalėtų įgyvendinti projekto, kuriam buvo skirtas finansavimas.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Utenos šilumos tinklai“ atsiliepime (I t., b. l. 121–122) prašė bylą spręsti teismo nuožiūra.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Trakų šilumos tinklai“ atsiliepime (I t., b. l. 123–127) nurodė, kad su skundu nesutinka, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

18Paaiškino, kad ginčijamu įsakymu UAB „Trakų šilumos tinklai“ vykdomam Senųjų Trakų katilinės modernizavimo projektui buvo skirtas finansavimas, todėl UAB „Trakų šilumos tinklai“ yra suinteresuota, kad skundžiamas įsakymas nebūtų panaikintas ar sustabdytas jo galiojimas. Nurodė, kad palaiko atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens LVPA atsiliepimuose išdėstytus argumentus. Atkreipė dėmesį, kad LVPA ir Finansų ministerijos sprendimais pareiškėjo Paraiška buvo atmesta, todėl UAB „Kolekta“ neįgijo teisėto lūkesčio gauti paramą.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ atsiliepime (I t., b. l. 135–139) nurodė, kad su skundu nesutinka, ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

20UAB „Raseinių šilumos tinklai“ nuomone, pareiškėjas neturi teisinio suinteresuotumo dėl ginčo objektu esančio įsakymo, t. y. neturi subjektinės teisės jo ginčyti teisme. Pažymėjo, kad skundžiamas įsakymas yra adresuotas konkrečiai jame nurodytai ūkio subjektų grupei – projektų vykdytojams, kurie yra tretieji suinteresuoti asmenys šioje byloje, įsakyme nėra sprendžiami klausimai, susiję su UAB „Kolekta“ teisėmis ir / ar pareigomis, todėl nesukelia jai absoliučiai jokių teisinių pasekmių. Atkreipė dėmesį, kad įsakyme nesprendžiamas finansavimo skyrimo / neskyrimo pareiškėjos projektui klausimas, todėl jis nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Kauno energija“ atsiliepime (I t., b. l. 166–168) nurodė, kad su skundu nesutinka, ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Mano, kad skundžiamas įsakymas yra teisėtas, pagrįstas ir nėra pagrindo jo naikinti. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjo skundas turėtų būti atmestas, nes jis neturi teisinio suinteresuotumo dėl ginčo objektu esančio įsakymo, t. y. neturi subjektinės teisės ginčyti įsakymo, nes juo nesprendžiama dėl UAB „Kolekta“ teisių ir pareigų (pareiškėjos projekto finansavimo).

22II.

23Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 21 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo UAB „Kolekta“ skundą kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.) (I t., b. l. 39–40).

24Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. sausio 22 d. nutartimi (a. b. Nr. AS556-99/2014) pareiškėjo UAB „Kolekta“ atskirąjį skundą patenkino, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartį panaikino ir skundo priėmimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (I t., b. l. 52–57).

25Teismas remdamasis LVAT 2014 m. sausio 15 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS858-95/2014, kurioje pareiškėjo UAB KLAS buvo skundžiamas tas pats, kaip ir nagrinėjamoje byloje, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 4-871, kuriuo Ūkio ministras skyrė finansavimą kitiems ūkio subjektams, pažymėjo, jog tik nagrinėjant bylą iš esmės turėtų būti įvertinta, ar/ir kaip skundžiamas aktas veikia pareiškėjo teises, pareigas ar teisėtus interesus, kaip pasikeistų pareiškėjo statusas patenkinus pareikštą skundą, t. y. nustatyti pareiškėjo materialinio teisinio intereso buvimą. Vien dėl to, kad administracinis sprendimas savo forma, pobūdžiu ar tekstu yra priimtas ne pagal pareiškėjo prašymą, nėra jam skirtas, nepakanka, jog būtų galima daryti išvadą, kad juo negali būti sukuriama specifinių ar naujų pareigų kitiems asmenims, jog tokie aktai negali turėti kitokio poveikio kitų asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams.

26III.

27Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 28 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Kolekta“ skundą atmetė. Priteisė trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Trakų šilumos tinklai“ iš pareiškėjo UAB „Kolekta“ 290,40 Lt (84,11 EUR) bylinėjimosi išlaidų.

28Byloje nustatyta, kad LVPA 2013 m. rugsėjo 20 d. priėmė sprendimą Nr. R4-11226(13.2.3-4669) atmesti pareiškėjos pateiktą Paraišką kaip neatitinkančią keliamų reikalavimų ir pateikė Ūkio ministerijai septyniolikos paraiškų tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo ataskaitas. Energetikos projektų atrankos komitetas 2013 m. rugsėjo 30 d. posėdyje nusprendė rekomenduoti Ūkio ministerijai skirti finansavimą šešiolikai projektų įgyvendinti ir atidėti iki kito posėdžio rekomendacijos priėmimą dėl vieno projekto (AB „Lietuvos energijos gamyba“) įgyvendinimo. Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2013 m. spalio 2 d. priėmė ginčijamą įsakymą Nr. 4-871, kuriuo šešiolikai projektų skyrė finansavimą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787, 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ projektams įgyvendinti iš Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities projektų įgyvendinimo programos, priemonės kodas 01 002 01 01 04, funkcinės klasifikacijos kodas 04.03.04.01, ekonominės klasifikacijos kodas 2.9.2.2.1.03, finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.3.1 (2007–2013 metų ES struktūrinė parama).

29Pareiškėjas, nesutikdamas su LVPA 2013 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. R4-11226(13.2.3-4669), 2013 m. spalio 7 d. pateikė skundą Finansų ministerijai, prašydamas jį panaikinti. Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2013 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-906, 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 4-1059 ir 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-1101 dar penkiems projektams įgyvendinti skyrė finansavimą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787, 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Finansų ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, 2014 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. (24.16-03)-5K-1322059-5K-1323719)-6K-1401689 pripažino, kad UAB „Kolekta“ skundas yra nepagrįstas. Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla Nr. I-7207-189/2014 pagal pareiškėjo UAB „Kolekta“ skundą LVPA ir Finansų ministerijai dėl sprendimų panaikinimo.

30Teismas pažymėjo, kad proceso šalys prašo nutraukti administracinę bylą ir remiasi tuo, kad ginčijamas ūkio ministro įsakymas yra individualus teisės aktas, kuris teisines pasekmes sukelia tik konkretiems jame nurodytiems subjektams, tarp kurių pareiškėjo nėra. Taigi pirmiausia tikrintinas pareiškėjo materialinis teisinis suinteresuotumas.

31Remdamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 1 punktu, nuostatomis, teismas nustatė, jog iš projektų finansavimo procedūros matyti, kad viena iš būtinų sąlygų pareiškėjui įgyti teisėtą interesą gauti ginčijamą finansavimą yra jos Paraiškos pripažinimas tinkama finansuoti. Dėl UAB „Kolekta“ Paraiškos vyksta ginčas Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-7207-189/2014. Taigi UAB „Kolekta“, kol jos Paraiška nėra pripažinta tinkama finansuoti, nėra įgijusi teisės gauti ginčijamą finansavimą. Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktai nenustato Ūkio ministerijos pareigos laukti, kol bus išnagrinėti kilę ginčai dėl paraiškų tinkamumo finansuoti, t. y. pareiškėjo skundo padavimas Finansų ministerijai, o vėliau ir teismui nėra pagrindas Ūkio ministerijai nepriimti sprendimų dėl kitų ūkio subjektų projektų finansavimo. Pagrįsta atsakovo ir kitų proceso dalyvių pozicija, kad ginčijamas įsakymas tiesiogines teisines pasekmes sukelia būtent jame nurodytiems subjektams, kurių projektams skiriamas finansavimas. Iš byloje esančių dokumentų ir skundžiamo įsakymo turinio matyti, kad pareiškėjo projekto finansavimo / nefinansavimo klausimas ginčijamame įsakyme nebuvo sprendžiamas, nes LVPA 2013 m. rugsėjo 20 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje UAB „Kolekta“ Paraiška nurodyta kaip nepraėjusi tinkamumo finansuoti vertinimo etapo. Atsakovo atstovė teismo posėdyje patvirtino, kad ginčijamu įsakymu buvo išspręstas tik dalies (šešiolikos) projektų finansavimo klausimas. Taigi šiuo aspektu priimtas ūkio ministro įsakymas yra galutinis projektų vertinimo bei finansavimo etape tik dėl jame nurodytų projektų. Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2013 m. spalio 10 d., 2013 m. gruodžio 9 d. ir 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymais dar penkiems projektams įgyvendinti skyrė finansavimą. Pareiškėjo projekto finansavimo klausimas bus sprendžiamas, jeigu praėjus visus vertinimo etapus bus priimtas sprendimas, kad Paraiška yra tinkama finansuoti.

32Teismas, įvertinęs projektų finansavimo procedūrą ir faktines bylos aplinkybes, padarė išvadą, kad ginčijamas įsakymas nepažeidžia UAB „Kolekta“ materialinių teisių ar įstatymo saugomų interesų. Pažymėjo, kad, panaikinus ginčijamą įsakymą, pareiškėjo teisinė padėtis (teisės ir pareigos) realiai nepasikeistų, o jo lūkestis gauti ginčijamą finansavimą pripažintinas teisėtu tik tokiu atveju, jeigu Paraiška atitinka nustatytus reikalavimus, ir jo gynimas iš esmės priklauso nuo Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamos administracinės bylos Nr. I-7207-189/2014 baigties. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nenustatytas pareiškėjo materialinis teisinis suinteresuotumas dėl ginčijamo įsakymo panaikinimo, todėl skundas atmestinas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

33IV.

34Pareiškėjas UAB „Kolekta“ su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 28 d. sprendimu nesutinka, apeliaciniame skunde prašo jį panaikinti, pareiškėjo skundą išnagrinėti ir tenkinti (II t., b. l. 18–23). Apeliacinį skundą iš esmės grindžia argumentais, nurodytais skunde, pažymi, jog:

351. Teismas netinkamai nustatė, kad pareiškėjas ginčija teisės aktą, kuris nesukuria pačiam pareiškėjui jokių teisinių pasekmių. Apeliantas turėjo teisėtą lūkestį gauti ES paramą vykdomam projektui, o Ūkio ministerija priimdama Įsakymą tuo metu, kai nėra pasibaigęs pareiškėjo skundo dėl LVPA sprendimo nagrinėjimas, pažeidė teisėtų lūkesčių principą.

362. Priimant ginčijamą administracinį aktą buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad įsakymas buvo priimtas net nespėjus išnagrinėti UAB „Kolekta“ paraiškos atmetimo teisėtumo Finansų ministerijoje, kurioje šiuo metu yra nagrinėjamas pareiškėjo skundas dėl LVPA neteisėtų veiksmų priimant sprendimą atmesti UAB „Kolekta“ Paraišką.

373. Pirmosios instancijos teismas nevertino ir kitų apelianto nurodytų aplinkybių, vadovaujantis kuriomis, jis turėjo pagrindą panaikinti Įsakymą kaip neteisėtą. Nagrinėjamu atveju yra svarbu atkreipti dėmesį į tai, kokiais pagrindais nebuvo galimybės UAB „Kolekta“ būti įtrauktai į Projekto finansavimo vertinimą.

38Atsakovas Ūkio ministerija su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą (II t., b. l. 47–52).

39Atsiliepime į apeliacinį skundą remiasi savo atsiliepime į pareiškėjo skundą, pateiktame pirmosios instancijos teismui, nurodytais argumentais ir sutinka su teismo motyvais, kuriais remiantis pareiškėjo skundas atmestas.

40Trečiasis suinteresuotas asmuo LVPA su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą (II t., b. l. 40–44).

41Atsiliepime į apeliacinį skundą remiasi savo atsiliepime į pareiškėjo skundą, pateiktame pirmosios instancijos teismui, nurodytais argumentais. Pažymi, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas negalėjo turėti teisėtų lūkesčių gauti finansavimą Įsakymu Nr. 4-871, nes finansavimas skiriamas tik projektams, atitinkantiems Apraše nustatytus finansavimo reikalavimus, o Įsakymo Nr. 4-871 priėmimo metu pareiškėjo projekto paraiška buvo atmesta, kaip neatitinkanti finansavimo reikalavimų. Vien Įsakymo Nr. 4-871 egzistavimo faktas pats savaime nereiškia, jog finansavimas Įsakyme Nr. 4-871 nenurodomiems projektams, jei bus nustatyta, kad jie atitinka visus finansavimo reikalavimus, tampa nebegalimas. Ūkio ministras, esant teisiniam pagrindui, gali priimti atskirus įsakymus dėl finansavimo atskiriems projektams.

42Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Anykščių šiluma“ atsiliepime į apeliacinį skundą (II t., b. l. 54–55) nurodė, kad bendrovė nekompetentinga spręsti dėl teismo sprendimo šioje byloje pagrįstumo ir teisėtumo.

43Teisėjų kolegija

konstatuoja:

44V.

45Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 4-871 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo, teisėtumo ir pagrįstumo.

46Šiuo įsakymu finansavimas skirtas 16 bendrovių, tarp kurių nėra pareiškėjo UAB „Kolekta“, projektams.

47Kaip minėta, LVPA 2013 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. R4-11226(13.2.3-4669) UAB „Kolekta“ pateikta Paraiška atmesta kaip neatitinkanti keliamų reikalavimų. Šį sprendimą pareiškėjas apskundė nustatyta tvarka. Finansų ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, 2014 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. (24.16-03)-5K-1322059-5K-1323719)-6K-1401689 jį atmetė kaip nepagrįstą. Pareiškėjas šį sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui kitoje administracinėje byloje.

48Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, įvertinęs projektų finansavimo procedūrą ir faktines bylos aplinkybes, padarė išvadą, kad ginčijamas įsakymas nepažeidžia UAB „Kolekta“ materialinių teisių ar įstatymo saugomų interesų. Panaikinus ginčijamą įsakymą, pareiškėjo teisinė padėtis (teisės ir pareigos) realiai nepasikeistų, o jo lūkestis gauti ginčijamą finansavimą pripažintinas teisėtu tik tokiu atveju, jeigu Paraiška atitinka nustatytus reikalavimus, ir jo gynimas iš esmės priklauso nuo Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamos administracinės bylos baigties. Teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje nenustatytas pareiškėjo materialinis teisinis suinteresuotumas dėl ginčijamo įsakymo panaikinimo, todėl skundas atmestinas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

49Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą (ABTĮ 136 str.) su tokia žemesnės instancijos teismo išvada iš esmės sutinka.

50Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamoje praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu (2014 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-488/2014). Tik nustatęs paminėtas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 str. 2–4 punktuose nustatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (2013 m. lapkričio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1915/2013).

51Pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 1 punktu, 64 punktą įgyvendinančioji institucija turi užtikrinti, kad valstybės ir regionų projektų paraiškų vertinimas truktų ne ilgiau kaip 2 mėnesius, o konkurso būdu gautų paraiškų – ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo projektų sąraše arba kvietime teikti paraiškas nurodytos paraiškos (-ų) pateikimo paskutinės dienos. Paraiškų vertinimo pabaiga laikoma projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos arba projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitos (tos ataskaitos, kuri yra vėlesnė) pasirašymo diena. Įgyvendinančioji institucija pagal Finansų ministerijos patvirtintas formas parengia visų projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ir projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitas (Taisyklių 88 p.). Įgyvendinančioji institucija visų projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ir projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitas teikia atsakingai ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai (Taisyklių 89 p.). Jeigu Taisyklių 97 punkte nustatyta tvarka sudaromas projektų atrankos komitetas, sprendimas dėl projekto finansavimo priimamas per 15 darbo dienų nuo vertinimo ataskaitos gavimo dienos. Sprendimas dėl projekto finansavimo tvirtinamas ministro ir (ar) kitos valstybės institucijos vadovo įsakymu, kuriame nurodomas: pagrindas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti; projektas arba sąrašas projektų, kurie finansuojami, ir lėšų, skiriamų kiekvienam projektui, dydis nurodant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų pavadinimus ir kodus; projektas arba sąrašas projektų, kurie nefinansuojami (Taisyklių 101 p.).

52Iš projektų finansavimo procedūros matyti, kad viena iš būtinų sąlygų pareiškėjui įgyti teisėtą interesą gauti ginčijamą finansavimą yra jo Paraiškos pripažinimas tinkama finansuoti. Šiuo atveju UAB „Kolekta“ Paraiška nebuvo pripažinta tinkama finansuoti, todėl apelianto argumentas, kad jis turėjo teisėtą lūkestį gauti ES paramą vykdomam projektui, taigi ir teisinį suinteresuotumą ginčyti Ūkio ministerijos įsakymą, kuriuo finansavimas skirtas kitiems subjektams, nepagrįstas. Pareiškėjas galėtų ginčyti finansavimo skyrimo pagrįstumą kitiems subjektams tik tokiu atveju, jei jo Paraiška būtų priimta, nes priėmus Paraišką jis įgytų teisėtą lūkestį gauti finansavimą.

53Teisės aktai nenustato Ūkio ministerijos pareigos laukti, kol bus išnagrinėti kilę ginčai dėl paraiškų tinkamumo finansuoti, todėl skundo padavimas Finansų ministerijai, o vėliau ir teismui, nėra pagrindas Ūkio ministerijai nepriimti sprendimų dėl kitų ūkio subjektų projektų finansavimo. Atsižvelgiant į tai, nepagrįsti apelianto argumentai, kad priimant ginčijamą įsakymą buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, nes įsakymas buvo priimtas net nespėjus išnagrinėti UAB „Kolekta“ paraiškos atmetimo teisėtumo.

54Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija nesutinka su apelianto nuomone, jog nagrinėjamu atveju teismas turėjo įvertinti ir tai, kokiais pagrindais nebuvo galimybės UAB „Kolekta“ būti įtrauktai į Projekto finansavimo vertinimą. UAB „Kolekta“ pateiktos Paraiškos atmetimo teisėtumo klausimas buvo nagrinėjamas kitoje administracinėje byloje ir nebuvo šios administracinės bylos dalykas. Nustatyta, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 9 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Kolekta“ skundą LVPA ir Finansų ministerijai dėl sprendimų panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. spalio 6 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-1950-662/2015 pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas. Taigi skundas dėl Paraiškos pripažinimo netinkama finansuoti buvo atmestas. Jeigu pareiškėjo skundas būtų patenkintas ir sprendimas dėl Paraiškos pripažinimo netinkama finansuoti panaikintas, atsirastų teisinis pagrindas Ūkio ministerijai priimti atskirą įsakymą dėl finansavimo skyrimo.

55Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliaciniame skunde nėra argumentų, kurių pagrindu reikėtų pirmosios instancijos teismo ištirtus įrodymus vertinti iš naujo, keisti ar naikinti ginčijamą sprendimą. Papildomai patikrinus bylą, tokių aplinkybių taip pat nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu bei teisės taikymu, pritaria žemesnės instancijos teismo sprendimo motyvams. Teisėjų kolegija kartu pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje van de Hurk prieš Nyderlandus). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas neprivalo pasisakyti dėl kiekvieno byloje pateikto argumento, o vertindamas įrodymus teismas gali daryti jais pagrįstas apibendrinančias motyvuotas išvadas (žr., pvz., 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-2685/2011).

56Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas.

57Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

58Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kolekta“ apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

59Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

60Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Kolekta“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas... 5. Paaiškino, kad pateikė paraišką Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-03-015 dėl projekto... 6. Pareiškėjo nuomone, pripažinus, kad Paraiška buvo pateikta teisėtai, UAB... 7. Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – ir Ūkio... 8. Paaiškino, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau –... 9. Pažymėjo, kad teisėtų lūkesčių principo esmė – asmens teisėtai... 10. Mano, kad skundžiamas įsakymas atitinka tiek Viešojo administravimo... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo LVPA atsiliepime (I t., b. l. 93–96) nurodė,... 12. Paaiškino, kad byla nutrauktina, nes pareiškėjas neturi subjektinės teisės... 13. Pabrėžė, kad pasirašytą vertinimo ataskaitą Ūkio ministerijai turi... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Anykščių šiluma“ atsiliepime (I... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Utenos šilumos tinklai“ atsiliepime... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Trakų šilumos tinklai“ atsiliepime... 18. Paaiškino, kad ginčijamu įsakymu UAB „Trakų šilumos tinklai“ vykdomam... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Raseinių šilumos tinklai“... 20. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ nuomone, pareiškėjas neturi teisinio... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Kauno energija“ atsiliepime (I t., b.... 22. II.... 23. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 21 d. nutartimi... 24. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. sausio 22 d. nutartimi... 25. Teismas remdamasis LVAT 2014 m. sausio 15 d. nutartimi administracinėje byloje... 26. III.... 27. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 28 d. sprendimu... 28. Byloje nustatyta, kad LVPA 2013 m. rugsėjo 20 d. priėmė sprendimą Nr.... 29. Pareiškėjas, nesutikdamas su LVPA 2013 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr.... 30. Teismas pažymėjo, kad proceso šalys prašo nutraukti administracinę bylą... 31. Remdamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – ir... 32. Teismas, įvertinęs projektų finansavimo procedūrą ir faktines bylos... 33. IV.... 34. Pareiškėjas UAB „Kolekta“ su Vilniaus apygardos administracinio teismo... 35. 1. Teismas netinkamai nustatė, kad pareiškėjas ginčija teisės aktą, kuris... 36. 2. Priimant ginčijamą administracinį aktą buvo pažeistos pagrindinės... 37. 3. Pirmosios instancijos teismas nevertino ir kitų apelianto nurodytų... 38. Atsakovas Ūkio ministerija su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį... 39. Atsiliepime į apeliacinį skundą remiasi savo atsiliepime į pareiškėjo... 40. Trečiasis suinteresuotas asmuo LVPA su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo... 41. Atsiliepime į apeliacinį skundą remiasi savo atsiliepime į pareiškėjo... 42. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Anykščių šiluma“ atsiliepime į... 43. Teisėjų kolegija... 44. V.... 45. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro... 46. Šiuo įsakymu finansavimas skirtas 16 bendrovių, tarp kurių nėra... 47. Kaip minėta, LVPA 2013 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. R4-11226(13.2.3-4669)... 48. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, įvertinęs projektų... 49. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą (ABTĮ... 50. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamoje... 51. Pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – ir... 52. Iš projektų finansavimo procedūros matyti, kad viena iš būtinų sąlygų... 53. Teisės aktai nenustato Ūkio ministerijos pareigos laukti, kol bus... 54. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija nesutinka su apelianto nuomone, jog... 55. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 56. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 57. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 58. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kolekta“ apeliacinį skundą... 59. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 28 d. sprendimą... 60. Nutartis neskundžiama....