Byla 2-349-91/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo ir kt. reikalavimų. A. S. K priešieškinį dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo ir kt. reikalavimų

1Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės tertorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovui S. K., tretiesiems asmenims Nacionalinės žemės ūkio tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos žemėtvarkos skyriui, J. S., P. S., E. J., g K, S. K. ir A. K. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo ir kt. reikalavimų. A. S. K priešieškinį dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo ir kt. reikalavimų,

Nustatė

2Ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovai, palaiko savo ieškinio reikalavimus, prašo juos tenkinti pilnumoje. A. S. K priešieškinio reikalavimus kadangi atsakovo priešieškinio reikalavimai sutampa su ieškovo ieškiniu atmesti ir priteisti iš atsakovo visas su bylos vedimu turėtas bylinėjimosi išlaidas. Savo ieškinyje prašo įpareigoti atsakovą S. K., asmens kodas ( - ) įstatymų nustatyta tvarka pašalinti savavališkos statybos žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 1801/0059:43, unikalus Nr. 1801-0059-0043, esančiame Vytauto g. 59, Marijampolės mieste, ūkinio pastato 911/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8860, 14 kv. metrų užstatymo ploto, ūkinio pastato 1011/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8891, 27 kv. metrų užstatymo ploto, ūkinio pastato 1111/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8848, 5 kv. metrų užstatymo ploto, padarinius, tai yra per 6 (šešis) mėnesius nuo įsiteisėjusio teismo sprendimo dienos nugriauti savavališkai pastatytus ūkinius pastatus ir sutvarkyti statybvietę. Per nustatytą terminą Atsakovui neįvykdžius teismo sprendimo, įpareigoti Ieškovą nugriauti savavališkai pastatytus: ūkinį pastatą 911/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8860, 14 kv .metrų užstatymo ploto, ūkinį pastatą 1011 /ž, unikalus Nr. 4400-2269-8891, 27 kv. metrų užstatymo ploto, ūkinį pastatą 1111/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8848, 5 kv. metrų užstatymo ploto, žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 1801/0059:43, unikalus Nr. 1801-0059-0043, esančiame Vytauto g. 59, Marijampolės mieste, ir sutvarkyti statybvietę, išieškant jo patirtas išlaidas iš atsakovo S. K.. Ieškovo atstovas parodė, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Marijampolės skyriaus specialistai, 2012 m. sausio 30 d. surašyto faktinių duomenų patikrinimo akto Nr. FAK-299, 2012 m. kovo 14 d. surašyto savavališkos statybos akto Nr. SSA-40-120314-00003 pagrindu nustatė, kad pilietis, atsakovas S. K., žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 1801/0059:43, unikalus Nr. 1801-0059-0043, nuosavybės teise priklausančiame Lietuvos Respublikai, E. J., G. K. ir S. K., J. S. ir P. S., A. K. ir S. K., esančiame Vytauto g. 59, Marijampolės mieste, neturėdamas žemės sklypo bendrasavininkų sutikimų bei nustatyta tvarka parengto ir suderinto, patvirtinto rašytiniu pritarimu, supaprastinto statybos projekto, pastatė ūkinį pastatą 911/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8860. 14 kv. metrų užstatymo ploto, ūkinį pastatą 1011/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8891, 27 kv. metrų užstatymo ploto, ūkinį pastatą 1111/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8848, 5 kv. metrų užstatymo ploto. Visų atsakovo savavališkai pastatytų ūkinių pastatų konstrukcija - medinis karkasas, apkaltas lentomis, stogas asbocementiniai lakštai. Atsakovas tokiais savo savavališkais neteisėtais veiksmais pažeidė Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktų, 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto. Ieškovo atstovas paaiškino, kad atsakovas ūkinių pastatų statybą atliko savavališkai, pažeidžiant esminius projekto reikalavimus ir galiojančius įstatymus, tokių statinių eksploatavimas yra draudžiamas ir neteisėtas, tai yra šis pažeidimas reikšmingas ir įstatymų saugomų interesų užtikrinimui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21. 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsniu pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi, 28 straipsnio 3, 6-9 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 5 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 83 straipsnio 1 dalies 5 punktu, privalo panaikinti nelegaliai pastatytus ir naudojamus statinius, esančius Vytauto g. 59 Marijampolės mieste. Vadovaujantis Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktu statytojo teisė įgyvendinama, kai statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktu, kai statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą, kai jis yra privalomas. Pagal Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktą ir 23 straipsnio 1 dalies 4 punktą Atsakovas šio įstatymo nustatyta tvarka privalėjo gauti statybą leidžiantį dokumentą, tai yra pritarimą supaprastinto statinio projektui, pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" Nr. 61-2915 tai yra žemės sklypo savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus, paminėto reglamento IV dalies 6 punktas, 11 priedo 1.1 papunktis, 4 punktas, kurių atsakovas iki ieškinio pateikimo teismui dienos ieškovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus nepateikė. A. S. K savo priešieškinyje nurodo, kad nelegaliai pastatytais savo ūkiniais pastatais naudojasi ilgiau negu trisdešimt – keturiasdešimt metų ir per šį laikotarpį nebandė įsiteisėti neteisėtų statinių, kurie savo išvaizda teršia aplinką ir dėl netvarkingumo gali sukelti gaisrą, savavališkai pastatyti statiniai nėra registruoti Nekilnojamojo turto registre ir neįregistruotos daiktinės teisės į juos. Atsakovas savo priešieškinyje nurodo, kad rengiami dokumentai minėtiems statiniams įsiteisėti ir įsiregistruoti Valstybės įmonėje registrų centre Marijampolės filiale. A. S. K atstovė advokatė Stanislova Staniukynienė, teismo posėdyje prašė ieškinio iš esmės nenagrinėti, šios bylos nagrinėjimą, kuri gauta teisme 2012 m. gruodžio 14 dieną sustabdyti, kol bus išnagrinėta civilinė byla, esanti teisme pagal atsakovo S. K. ieškinį bendraturčiams šio gyvenamo namo, esančio Vytauto g. 59, Marijampolės mieste ir žemės sklypų naudotojams, kad jie duotų sutikimus įteisinti neteisėtai pastatytiems statiniams. Teismas atmetė atsakovo atstovės tokius reikalavimus, nes pagal bendraturčio S. K. ieškinį Marijampolės rajono apylinkės teismas 2012-05-11 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-445-91/2012 nustatė žemės sklypo (kadastro Nr. 1801/0059:43), esančio Vytauto g. 59, Marijampolės mieste pagal pateiktą 2012-01-17 žemės sklypų naudojimosi tvarkos nustatymo planą. Kauno apygardos teismas 2012-12-06 nutartimi Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-05-11 sprendimą paliko nepakeistą. Pagal patvirtintą žemės sklypo naudojimosi planą ūkinis pastatas 911/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8860, 14 kv. metrų užstatymo ploto ir ūkinis pastatas 1111/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8848, 5 kv. metrų užstatymo ploto randasi C dalyje, kuria naudojasi J. S. ir Petras Seliokas, ūkinis pastatas 1011/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8891, 27 kv. metrų užstatymo ploto - F dalyje, kuri priskirta naudotis A. K. ir S. K.. A dalyje priskirtoje Lietuvos Respublikai nėra savavališkai pastatytų statinių kuriuos prašoma nugriauti. Teismo manymu atsakovas turėjo pakankamai laiko, po teismo priimto 2012-05-11 sprendimo atidalinant žemės sklypus bendraturčiams ir kaip jo atstovė nurodo priešieškinyje trisdešimt- keturiasdešimt metų įteisėti savavališką statybą. Šios bylos sustabdymas tik vilkintų civilinės bylos išnagrinėjimą, kurioje ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, atsakovas S. K. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. Apie šį ieškinį atsakovas žinojo 2012-12-22, teismui priešieškinį pateikė tik 2013-03-05, likus vienai dienai prieš antrojo parengiamojo teismo posėdžio 2013-03-06 datą. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje atsakovo S. K. atstovė prašo teismą ieškovo reikalavimus atmesti ir tenkinti pateikto priešieškinio reikalavimus, tai yra leisti atsakovui, S. K., asmens kodas ( - ) teisės aktų nustatyta tvarka savo lėšomis per 6 (šešis) mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre nekilnojamuosius daiktus ūkinį pastatą 911/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8860, 14 kv. metrų užstatymo ploto pastatytą 1979 metais, ūkinį pastatą 1011/ž, unikalus Nr. 4400-. 2269-8891, 27 kv. metrų užstatymo ploto, pastatytas 1970 m., ūkinį pastatą 1111 /ž, unikalus Nr. 4400-2269-8848, 5 kv. metrų užstatymo ploto, pastatytą 1979 m. ir teises į juos. Ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinio dėl savavališkos statybos darbų padarinių šalinimo netenkinti. Į bylą trečiaisiais asmenimis įtraukti Marijampolės savivaldybės administraciją ir Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialą. Priteisti bylinėjimosi išlaidas valstybei. Atsakovo atstovė pripažįsta, kad ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Marijampolės skyriaus specialistai, 2012 m. sausio 30 d. surašyto faktinių duomenų patikrinimo akto Nr. FAK-299, 2012 m. kovo 14 d. surašyto savavališkos statybos akto Nr. SSA-40-120314-00003 pagrindu nustatė, kad atsakovas S. K., žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 1801/0059:43, unikalus Nr. 1801-0059-0043, nuosavybės teise priklausančiame Lietuvos Respublikai, E. J., G. K. ir S. K., J. S. ir P. S., A. K. ir S. K., esančiame Vytauto g. 59, Marijampolės mieste, neturėdamas žemės sklypo bendrasavininkų sutikimų bei nustatyta tvarka parengto ir suderinto, patvirtinto rašytiniu pritarimu, supaprastinto statybos projekto, pastatė ūkinį pastatą 911/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8860, 14 kv. metrų užstatymo ploto, ūkinį pastatą 1011/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8891, 27 kv. metrų užstatymo ploto, ūkinį pastatą 1111 /ž, unikalus Nr. 4400-2269-8848, 5 kv. metrų užstatymo ploto. Visų Atsakovo savavališkai pastatytų ūkinių pastatų konstrukcija - medinis karkasas, apkaltas lentomis, stogas -asbocementiniai lakštai. Pripažįsta, kad toliais neteisėtais veiksmais atsakovas pažeidė Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktų, 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimus. Atsakovo atstovė nurodė, kad žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 1801/0059:43, unikalus Nr. 1801-0059-0043, ūkinis pastatas 911/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8860, 14 kv. metrų užstatymo ploto pastatytas 1979 metais; ūkinis pastatas 1011/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8891, 27 kv. metrų užstatymo ploto, pastatytas 27 kv m., pastatytas 1970 m.; ūkinis pastatas 1111 /ž, unikalus Nr. 4400-2269-8848, 5 kv. metrų užstatymo ploto, pastatytas 1979 m. Atsakovas nuo to laiko ir naudojasi minėtais ūkiniais pastatais tai ilgiau negu trisdešimt - keturiasdešimt metų, tik jie nėra registruoti Valstybės įmonėje registrų centre Marijampolės filiale, ir neįregistruotos daiktinės teisės į juos. Šie pastatai inventorizuoti ir pripažinti tinkamais naudoti. Rengiami dokumentai, kad juos galėtų įsiteisinti ir įsiregistruoti Valstybės įmonėje registrų centro Marijampolės filiale. Atsakovo atstovės nuomone ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių jo ar trečiojo asmens teisių pažeidimą, ir kuriais remdamasis teismas galėtų daryti įtikinamą prielaidą apie neigiamą ir neleistiną poveikį Ieškovo teisėms ir interesams. Atsakovo atstovės manymu savavališkos statybos padariniai gali būti šalinami tik LR CK 4.103 str. 3d. numatytais būdais. Parenkant savavališkos statybos padarinių šalinimo būdą turėtų būti vadovaujamasi tuo, kad nuo 2010-10-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 1,2,3, 5,6, 12, 16,20,21,23,24,27,28,33,35,40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 28-1' straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir priedu įstatymui Nr. XI-992, atsirado galimybė įteisinti savavališkai pastatytus statinius, tai yra teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Taikyti ar netaikyti įstatymo nustatytą sankciją sprendžia teismas kiekvienu konkrečiu atveju, priklausomai nuo aplinkybių, kurioms esant padarytas teisės pažeidimas, taip pat pažeidimo sunkumo, ginamos teisės svarbos ir kitų aplinkybių. Atsakovo atstovės manymu, kad šiuo metu savavališkos statybos padariniai gali būti pašalinti, todėl ieškinys atsakovo atžvilgiu negaili būti patenkintas o tikslinga, įpareigoti atsakovą per nustatytą terminą reikiamai patvirtinti projektą, padaryti reikiamus jo pakeitimus, gauti nustatytą leidimą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su statinio statybos dokumentų tinkamu įforminimu. A. S. K 2013 m balandžio 5 d. kreipėsi į teismą dėl bendraturčių sutikimo leidimui gauti. Todėl atsakovo atstovės manymu teismui priimant sprendimą dėl taikytinos sankcijos atsakovui, turi būti atsižvelgiama į tai, kad pagrindinis tikslas tarp šalių susiklosčiusiuose civiliniuose teisiniuose santykiuose yra atkurti teisinę pusiausvyrą, teisinę taiką ir priimti tokį sprendimą, kuris apgintų Ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teises, bet tuo pačiu nepadarytų žalos atsakovui. Atsakovo atstovė prašo priešieškinį tenkinti pilnai, ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Trečiojo asmens Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus atstovė, prašė bylą nagrinėti iš esmės ir teismo posėdyje paaiškino, kad savo atsiliepimą į ieškinį ir į priešieškinį palaiko pilnumoje. (b.l. 43-45,95-97). Paaiškino, kad iš pateiktų Teismui dokumentų matyti, kad ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus specialistai 2012-02-30 surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK-299, 2012-03-14 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-40-120314-00003, kuriame nustatyta, kad atsakovas S. K. žemės sklype, kadastrinis Nr. 1801/0059:43, nuosavybės teise priklausančiame Atsakovui, Lietuvos Respublikai, E. J., G. K., S. K., J. S. ir P. S., A. K., esančiame Vytauto g. 59, Marijampolės mieste, neturėdamas žemės sklypo bendrasavininkų sutikimų bei nustatyta tvarka parengto ir suderinto supaprastinto statybos projekto, pastatė ūkinius pastatus 911/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8860, 14 kv. metrų užstatymo ploto, ūkinį pastatą 1011/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8891, 27 kv. metrų užstatymo ploto, ūkinį pastatą 1111/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8848, 5 kv. metrų užstatymo ploto. Kaip nurodo ieškovas atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktų, 12 straipnio 1 dalies 3 punkto reikalavimus. Ieškovas 2012-03-14 surašė reikalavimą Nr. REI-40-120314-00005, kuriuo Atsakovas buvo įpareigotas pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2012-08-14. 2012-08-29 gavus atsakovo prašymą, reikalavimo terminas pratęstas iki 2012-11-14. Atsakovas nurodo, kad ginčo statiniais naudojasi trisdešimt - keturiasdešimt metų, tik jie nėra registruoti Nekilnojamojo turto registre ir neįregistruotos daiktinės teisės į juos. Šie pastatai inventorizuoti ir pripažinti tinkamais naudoti. Atsakovo atstovė teismui pateiktame priešieškinyje nurodo, kad Ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių jo ar trečiojo asmens teisių pažeidimą, ir kuriais remdamasis teismas galėtų daryti įtikinamą prielaidą apie neigiamą ir neleistiną poveikį Ieškovo teisėms ir interesams. Tai neteisinga ir pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad Statybos valstybinę priežiūrą atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius. Šio straipsnio 3 dalies 4 punkte nustatyta, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atlieka savavališkos statybos prevenciją ir padarinių šalinimą. Todėl kaip matyti iš šio straipsnio nuostatų Ieškovas turi teisę kreiptis į teismą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. A. S. K yra pažeidęs statybos įstatymą ir turėjo pakankamai laiko įsiteisėti nelegalias statybas, vienas statinys yra jam priklausančioje žemės sklypo dalyje, kiti du yra pastatyti ant svetimos žemės ir turi būti nugriauti. Trečiojo asmens atstovės manymu ieškinys pareikštas teisingai, ir dėl to, kad nepažeidinėtų bendrasavininkų teisių ir teisėtų jų interesų. Šiandien neturime jokių duomenų, kad atsakovas būtų kreipęsis į Valstybės įmonę registrų centrą Marijampolės filialą, dėl pastatų įteisinimo, atsakovas turėjo pakankamai laiko šiems veiksmams atlikti. Prašo ieškinį tenkinti pilnai, o dėl priešieškinio tenkinimo palieka spręsti teismui jo nuožiūra. Tretysis asmuo J. S., prašo ieškinį nagrinėti iš esmės, kiek laiko dar gali atsakovas trukdyti jų brangų laiką. Tegul atsakovas pašalina savo šiukšlyną, turi tris pastatus, kurie nepanašūs į pastatus, paversti šiukšlynais, nežino apie kokią bylą dar kalba, sutinkame atsakovui duoti sutikimą įsiteisėti ir susitvarkyti dokumentus vienam statiniui 1011/ž 27 kv.m. ploto, kuris pastatytas F žemės ploto dalyje, kuri priskirta naudotis A. K. ir S. K., o visus kitus statinius, kurie randasi ant J. S. žemės privalo nusigriauti ir sutvarkyti aplinką. Su atsakovo sūnumi S. K., nebuvo susitikę tik matosi teismo posėdžiuose, apie prašymus dėl leidimo įsiteisėti statinius niekada nekalbėjo. Kam reikia teismų jeigu galima geruoju susitarti tik reikia bendrauti. Kam reikia trukdyti teismą ir kam reikalingos bereikalingos bylos, už tokius neteisėtus reikalavimus turėtų teismas paskirti baudas. Tretysis asmuo E. J. prašė ieškinį nagrinėti iš esmės, kiek laiko dar gali atsakovas trukdyti jos brangų laiką. Tegul atsakovas pašalina savo šiukšlyną, turi tris pastatus, kurie nepanašūs į pastatus, paversti šiukšlynais, kam reikalinga dar kelti bylas juk dar atsakovas neatlygino jai turėtų išlaidų už bylinėjimąsi, kurios priteistos teismo sprendimu. Jinai sutinka atsakovui duoti sutikimą įsiteisėti ir susitvarkyti dokumentus vienam statiniui 1011/ž 27 kv.m. ploto, kuris pastatytas F žemės ploto dalyje, kuri priskirta naudotis A. K. ir S. K., o visus kitus statinius kurie randasi jos žemėje privalo nedelsiant nugriauti ir sutvarkyti aplinką kaip turi būti. Su atsakovo sūnumi S. K., nebuvo susitikę tik matosi teismo posėdžiuose, apie prašymus dėl leidimo įsiteisėti statinius niekada nekalbėjo, vienam statiniui įteisėti sutinka. Kam reikia teismų jeigu galima geruoju susitarti tik reikia bendrauti. Kam reikia trukdyti teismą ir kam reikalingos bereikalingos bylos ir išlaidos. Tretysis asmuo S. K., ieškinį prašo atmesti, o priešieškinį tenkinti pilnai ir priteisti iš ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas, valstybei. Pradėjo vykdyti pastatų įteisinimą, yra užvesta byla namo gyventojams, kad duotų sutikimus neteisėtai prieš keturiasdešimt metų pastatytiems statiniams įteisėti. Su gyventojais nekalbėjo, nes žino, kad geruoju sutikimo neduos, tai jo manymu galima padaryti tik teisminiu keliu.

3Ieškinys ir priešieškinys tenkintini dalinai.

4Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įtikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais ( LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008). Šalių ir jų atstovų paaiškinimu faktinėmis bylos aplinkybėmis nustatyta, kad Visų Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statinių projektavimo, statybos, visos šios veiklos priežiūros tvarką nustatė Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001. Nr. 101-3597; 2003, Nr. 123-5592; 2006, Nr. 116-4402; 2009, Nr. 144-6353) Statybos įstatymo 3 str. 2 d. nurodyta, kad Statytojo teisė įgyvendinama, kai: 1) statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais; 2) statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas), Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose nurodyta, kad statytojas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą ir Įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą. Ieškovo Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2012 m. sausio 30 d. surašyto faktinių duomenų patikrinimo akto Nr. FAK-299, 2012 m. kovo 14 d. surašyto savavališkos statybos akto Nr. SSA-40-120314-00003 pagrindu nustatė, kad atsakovas S. K., žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 1801/0059:43, unikalus Nr. 1801-0059-0043, nuosavybės teise priklausančiame Lietuvos Respublikai, E. J., G. K. ir S. K., J. S. ir P. S., A. K. ir S. K., esančiame Vytauto g. 59, Marijampolės mieste, neturėdamas žemės sklypo bendrasavininkų sutikimų bei nustatyta tvarka parengto ir suderinto, patvirtinto rašytiniu pritarimu, supaprastinto statybos projekto, pastatė ūkinį pastatą 911/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8860. 14 kv. metrų užstatymo ploto, ūkinį pastatą 1011/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8891, 27 kv. metrų užstatymo ploto, ūkinį pastatą 1111/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8848, 5 kv. metrų užstatymo ploto. Visų Atsakovo savavališkai pastatytų ūkinių pastatų konstrukcija - medinis karkasas, apkaltas lentomis, stogas asbocementiniai lakštai. Savo veiksmais A. S. K pažeidė Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktų, 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto. (b.l. 9,10,11,12,13,14-17). Lietuvos Respublikos Seimui 2010 m. liepos 2 d. priėmus Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5. 6, 12. 16, 20. 21. 23, 24, 27, 28, 33. 35, 40. 42. 45 straipsniu pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymą Nr. XI-992 (Žin., 2010, Nr. 84-4401), kuris įsigaliojo nuo 2010 m. spalio 1 d., atsirado galimybė įteisinti savavališkai pastatytus statinius, taiyra teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, nes šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad jo nuostatos dėl savavališku statybų taikomos ir santykiams, atsiradusiems iki šio įstatymo įsigaliojimo, todėl 2012 m. kovo 14 d. Atsakovui buvo surašytas reikalavimas Nr. REI-40-120314-00005, kuriuo Atsakovas buvo įpareigotas pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2012 m. rugpjūčio 14 d., ir kuriame buvo nurodyta, kad statytojas turi teisę kreiptis į Statybos įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Reikalavime buvo nurodyta, kad ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie šio reikalavimo įvykdymą informuoti ieškovą. Tokios pat nuostatos įtvirtintos ir Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 ir 5 dalyse: A. S. K., kuriam pateiktas reikalavimas, turėjo teisę parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Gavęs statybą leidžiantį dokumentą, asmuo turėjo pateikti Ieškovui patvirtintą jo kopiją. 2012 m. rugpjūčio 29 d. gavus Atsakovo prašymą, reikalavimo Nr. REI-40-120314-00005 terminas, vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. 3 dalimi, Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 37, 38 punktais, pratęstas iki 2012 m. lapkričio 14 d. (b.l. 18-19,22-26). Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalimi, atsakovas S. K. nesikreipė reikalavimo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui, svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis, atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas -projektinės dokumentacijos pakeitimo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo ar pertvarkymo, kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos į Teismą ir neprašė pratęsti reikalavimo įvykdymo termino, todėl 2012 m. lapkričio 22 d. buvo patikrintas reikalavimo vykdymas ir surašytas reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas Nr. RPA-40-121122-00020, kuriame nustatyta, kad A. S. K reikalavimo savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius neįvykdė, todėl vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 6 dalimi, atsakovui per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą reikalavimo neįvykdžius ar negavus statybą leidžiančio dokumento, ieškovas Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius dėl įpareigojimo vykdyti reikalavimą kreipiasi į Marijampolės rajono apylinkės teismą. (b.l. 1-5). Atsakovas 2012 m. kovo 14 d. surašyto savavališkos statybos akto Nr. SSA-40-120314-00003 ir 2012 m. kovo 14 d. reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-40-120314-00005 teismine tvarka neginčijo, į teismą dėl virš paminėtų dokumentų panaikinimo nesikreipė, teisminių procesų susijusių su šių dokumentų panaikinimu, ieškinio pateikimo teismui nėra. A. S. K pastatyti - ūkiniai pastatai, pagal savo parametrus priskiriami pirmos grupės nesudėtingiems statiniams. Vadovaujantis Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktu statytojo teisė įgyvendinama, kai statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktu, kai statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą, kai is privalomas. Pagal Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktą ir 23 straipsnio 1 dalies 4 punktą A. S. K šio įstatymo nustatyta tvarka privalėjo gauti statybą leidžiantį dokumentą - pritarimą supaprastinto statinio projektui, pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" (Žin., 2010, Nr. 116-5944; 2011, Nr. 61-2915) - žemės sklypo savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus (šio reglamento IV dalies 6 punktas, 11 priedo 1.1 papunktis, 4 punktas), kurių atsakovas S. K. iki ieškinio pateikimo teismui dienos ieškovui Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius nepateikė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsniu, Teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą sprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad teismas primdamas sprendimą gali įpareigoti atsakovą S. K. ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis per nustatytą terminą: leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, arba nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; nuostatos dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo priede nurodytų įmokų įsigalioja 2013 m. sausio 1 d. Šio straipsnio 8 ir 9 dalyse nurodyta, kad „8. teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti atsakovą S. K. nugriauti statinį ar jo nenugriauti, atsižvelgia į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, pastatyti statiniai kaip matyti iš nuotraukų yra šiukšlynai, (b.l. 12,13). savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-05-11 sprendimu, kur buvo nustatytas bendraturčių naudojimosi žemės sklypais tvarka, atsakovas S. K. ir tretysis asmuo S. K. yra tokie žmonės, kad patys muša ir patys rėkia. Atsakovas apie gyvenamą namą, neturint jokių leidimų prisistatė pašiūrių, kurios gadina bendrą vaizdą ir atrodo kiemas labai netvarkingai. A. S. K atstovės reikalavimas, kad savavališkos statybos padariniai gali būti šalinami tik LR CK 4.103 str. 3d. numatytais būdais. Parenkant savavališkos statybos padarinių šalinimo būdą turėtų būti vadovaujamasi tuo, kad nuo 2010-10-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 1,2,3, 5,6, 12, 16,20,21,23,24,27,28,33,35,40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 28-1' straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir t priedu įstatymui Nr. XI-992, atsirado galimybė įteisinti savavališkai statomus (pastatytus) statinius, tai yra teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Teismo manymu tenkintinas pilnai, o reikalavimai į procesą įtraukti Marijampolės savivaldybės administraciją ir Valstybės įmonės registrų centro Marijampolės filialą atmestini., nes dėl pareikšto ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinio dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, šiame ginče jokio intereso neturi ir negali turėti. Teismas, atsižvelgdamas į teisingumo reikalavimą Lietuvos Respublikos CPK 3 str. 1 d. ir CK 1.5 str. 4 d. įtvirtinta, kad teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis protingumo ir sąžiningumo principais. Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais teismas vadovaujasi ne tiesiogiai, o aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas. Lietuvos Respublikos CK 4.103 str. 1 dalyje nurodyta, kad „Jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar slalomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama. Koks statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai, nustato įstatymai". LR CK 4.103 str. 3 dalyje nurodyta, kad „Teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka."'. Statybos įstatymo 28 str. 7 dalyje nurodyta, kad „*Teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis per nustatytą terminą: 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; arba 2)

5Teisingumas, protingumas ir sąžiningumas yra

6str. mano, kad ieškovo reikalavimas dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, įpareigoti A. S. K, įstatymų nustatyta tvarka pašalinti savavališkos statybos žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 1801/0059:43, unikalus Nr. 1801-0059-0043, esančiame Vytauto g. 59, Marijampolės mieste, ūkinio pastato 911/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8860, 14 kv. metrų užstatymo ploto, ūkinio pastato 1011/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8891, 27 kv. metrų užstatymo ploto, ūkinio pastato 1111/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8848, 5 kv. metrų užstatymo ploto, padarinius, tai yra per 6 (šešis) mėnesius nuo įsiteisėjusio teismo sprendimo dienos nugriauti savavališkai pastatytus ūkinius pastatus ir sutvarkyti statybvietę. Vadovaujantis Statybos įstatymo (aktualios nuo 2010 m. spalio 1 d. redakcijos) 28 straipsnio 3 dalimi, A. S. K terminą pratęsti ilgesniam laikui susijusiomis su procedūromis, atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas - projektinės dokumentacijos pakeitimo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo ar pertvarkymo, kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos, pratęsti reikalavimo įvykdymo terminą, pusei metų. Teismas, vadovaujantis Statybos įstatymo (aktualios nuo 2010 m. spalio 1 d. redakcijos) 28 straipsnio 6 dalimi, asmeniui per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą reikalavimo neįvykdžius ar negavus statybą leidžiančio dokumento, Ieškovo dėl įpareigojimo atsakovą vykdyti reikalavimą tenkina dalinai ir pratęsia dokumentų sutvarkymo terminą. Ieškovo reikalavimą, per nustatytą terminą Atsakovui neįvykdžius teismo sprendimo, įpareigoti Ieškovą nugriauti savavališkai pastatytus: ūkinį pastatą 911/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8860, 14 kv. metrų užstatymo ploto, ūkinį pastatą 1011 /ž, unikalus Nr. 4400-2269-8891, 27 kv. metrų užstatymo ploto, ūkinį pastatą 1111/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8848, 5 kv. metrų užstatymo ploto, žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 1801/0059:43, unikalus Nr. 1801-0059-0043, esančiame Vytauto g. 59, Marijampolės mieste, ir sutvarkyti statybvietę, išieškant jo patirtas išlaidas iš atsakovo S. K.. Teismas remdamasis Lietuvos Konstitucinio Teismo 2011-10-11 nutarimu mano, kad ieškinys ir priešieškinys tenkintini dalinai, nes atsakovui neleidus įsiteisinti savavališkai pastatytų statinių, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai konstituciniams teisingumo , teisinės valstybės principams. Konstitucinis teismas 2011 m. sausio 31 d. nuarimu išaiškino Lietuvos Respublikos CK 4.103 straipsnio (2006-10-17 redakcija) 3 dalies ir Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymo 28 str. (2006-10-17 ir 2009-11-19 redakcijos ) 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Konstitucinis teismas 2011-01-31 nutartimi pripažino, kad Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 d. ta apimtimi kuria nebuvo nustatyti kriterijai arba (ir) atvejai, kuriems esant teismas, konstatavęs teisės aktų reikalavimus pažeidžiančios statybos faktą, spręsdamas dėl kompetetingų institucijų priimtų įpareigojimų vykdymo, įvertinęs visas bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, gali priimti ir kitokį sprendimą, nei patvirtinti kompetetingų institucijų, įpareigojant pastatytą ar statomą pastatą ar statinį (jo dalį) nugriauti arba jį reikiamai pertvarkyti (dalį statinio nugriauti, pertvarkyti ir pan.), prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 108 straipsnio 1 daliai konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams. Teismas, taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, vadovaujasi teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais. 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimas, kurio pagrindu atsiranda galimybė įteisinti savavališkas statybas, negali būti laikoma priežastimi priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą, nes šiuo metu galiojančioje Civilinio kodekso 4.103 str. 3 dalyje nurodyta, kad Teismas savo sprendimu gali: 1) įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai pertvarkyti statinį (dalį statinio nugriauti, perstatyti ar pan.); 2) įpareigoti statytoją per nustatytą terminą statinį nugriauti, o Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio pakeitimo įstatymu priimtas civilinio kodekso 4.103 str. pakeitimas įsigalios nuo 2011 m. sausio 1 d., leidžia teismui priimti sprendimą įpareigojantį Marijampolės savivaldybės administraciją padėti atsakovams nelegalias statybas įteisinti. Kadangi Atsakovas ūkinių pastatų statybą atliko savavališkai, pažeidžiant esminius projekto reikalavimus ir galiojančius įstatymus, tokių statinių eksploatavimas yra draudžiamas ir neteisėtas, tai yra šie pažeidimai reikšmingi ir įstatymų saugomų interesų užtikrinimui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21. 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsniu pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi, 28 straipsnio 3, 6-9 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 5 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 83 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teismo manymu ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinys ir atsakovo S. K. priešieškinio reikalavimai tenkintini dalinai, dėl anksčiau aptartų aplinkybių.

7A. S. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Kauno valstybės garantuojamos pagalbos tarnybos 2013-01-28 sprendimu Nr. TP-2-(2-2)-13-T-294-425 suteikta nemokama 100 procentų teisinė pagalba, už suteiktą antrinę teisinę pagalbą šios išlaidos apmokėtinos iš valstybės biudžeto lėšų. (b.l. 71,115). Dėl išlaidų susijusių su civilinės bylos vedimu, žyminis mokestis sumokėtinas iš valstybės biudžeto lėšų, iš atsakovo S. K., valstybei priteistina dalis turėtų pašto išlaidų už procesinių dokumentų ir šaukimų siuntimą šalims. Vadovaujantis LR CPK 91 str., 93 str., 96 str. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268, 270, 305 ir 307 str.str., teismas

Nutarė

8Ieškinį ir priešieškinį tenkinti dalinai

91. Įpareigoti atsakovą S. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), įstatymų nustatyta tvarka pašalinti žemės sklype, kurio kadastrinis numeris 1801/0059:43, unikalus numeris 1801-0059-0043, esančiame ( - ) mieste, ūkinio pastato 911/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8860, 14 kv. metrų užstatymo ploto, ūkinio pastato 1011/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8891, 27 kv. metrų užstatymo ploto, ūkinio pastato 1111/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8848, 5 kv. metrų užstatymo ploto, savavališkos statybos darbų padarinius, tai yra per 6 (šešis) mėnesius nuo įsiteisėjusio teismo sprendimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybas leidžiančius dokumentus.

102. Negavus statybas leidžiančių dokumentų įpareigoti A. S. K., ( - ) įstatymų nustatyta tvarka pašalinti savavališkos statybos žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 1801/0059:43, unikalus Nr. 1801-0059-0043, esančiame Vytauto g. 59, Marijampolės mieste, ūkinio pastato 911/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8860, 14 kv. metrų užstatymo ploto, ūkinio pastato 1011/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8891, 27 kv. metrų užstatymo ploto, ūkinio pastato 1111/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8848, 5 kv. metrų užstatymo ploto, padarinius, tai yra nugriauti savavališkai pastatytus ūkinius pastatus ir sutvarkyti statybvietę.

113. Per nustatytą terminą Atsakovui neįvykdžius teismo sprendimo, įpareigoti Ieškovą nugriauti savavališkai pastatytus: ūkinį pastatą 911/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8860, 14 kv. metrų užstatymo ploto, ūkinį pastatą 1011 /ž, unikalus Nr. 4400-2269-8891, 27 kv. metrų užstatymo ploto, ūkinį pastatą 1111/ž, unikalus Nr. 4400-2269-8848, 5 kv. metrų užstatymo ploto, žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 1801/0059:43, unikalus Nr. 1801-0059-0043, esančiame Vytauto g. 59, Marijampolės mieste, ir sutvarkyti statybvietę, išieškant jo patirtas išlaidas iš Atsakovo.

124. Priteisti iš atsakovo S. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) 50,40 litų, valstybei už procesinių dokumentų ir šaukimų siuntimą šalims.

13(Gera valia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos įstaigos kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ), esančią AB bankas „Hansabankas“ banko kodas 7300, įmokos kodas 5660).

14Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai