Byla 2SA-33-492/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Virginija Volskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Henrichas Jaglinskis, Egidijus Žironas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal Vilniaus miesto savivaldybės prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-308-614/2006 pagal A. P. ieškinį atsakovui viešajai įstaigai „Menų spaustuvė“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos aidas“, J. K. , dėl įpareigojimo atnaujinti nutrauktą elektros energijos teikimą.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2006 m. vasario 8 d. sprendimu už akių atsakovas VšĮ „Menų spaustuvė” įpareigotas atkurti iki 2005 m. rugpjūčio 19 dienos atjungimo buvusio galingumo elektros energijos tiekimą į administracines patalpas esančias Vilniuje. 2006-03-23 nutartimi atsakovo VšĮ „Menų spaustuvė“ pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkintas, ši nutartis Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-05-30 nutartimi palikta nepakeista.

5Pareiškėja Vilniaus miesto savivaldybė prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-308-614/2006 pagal A. P. ieškinį atsakovui viešajai įstaigai „Menų spaustuvė“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos aidas“, J. K. , dėl įpareigojimo atnaujinti nutrauktą elektros energijos teikimą; įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Vilniaus miesto savivaldybę; panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2006 m. vasario 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2006 m. vasario 8 d. sprendimu už akių Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas nusprendė dėl į bylos nagrinėjimą neįtraukto suinteresuoto trečiojo asmens teisių ir pareigų, kadangi bylos nagrinėjimo metu buvo sprendžiamas klausimas, susijęs su Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiais nekilnojamaisiais daiktais, kuriuos panaudos pagrindais valdė VšĮ „Menų spaustuvė“, bei jų valdymo veiklos teisiniu kvalifikavimu. Vilniaus miesto savivaldybei ir VšĮ „Menų spaustuvė“ nutraukus juos siejančius panaudos teisinius santykius, teismo sprendimo dalis, taikoma atsakovui, kaip perdavimo tinklų operatoriui, būtų taikoma suinteresuotam asmeniui, t.y. tiesiogiai lemia Vilniaus miesto savivaldybės, kuri nebuvo įtraukta į bylos nagrinėjimą, teisėtus interesus. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas, atsakovą pripažindamas perdavimo tinklų operatoriumi, netinkamai taikė elektros energijos sektorių reglamentuojančius teisės aktus, todėl padarė aiškią teisės taikymo klaidą. VšĮ „Menų spaustuvė“ nei perdavimo, nei skirstomųjų tinklų operatoriumi negali būti laikomas, kadangi neatlieka nei nacionalinės balansavimo, nei sisteminių paslaugų teikimo funkcijų, taip pat neveikia pagal atitinkamą licenciją. Be to, tokia veikla prieštarautų atsakovo, kaip viešojo juridinio asmens, įstatams. VšĮ „Menų spaustuvė“ 2006 m. vasario 8 d. sprendimu įpareigota atkurti elektros energijos tiekimą ieškovui nevertinant aplinkybės, kad perdavimo tinklų operatorius savo pareigas įgyvendina, atsižvelgdamas į egzistuojančias technines galimybes, o naudotojų įrenginius prie perdavimo tinklų prijungia pagal atitinkama techninę dokumentaciją. Nurodė, kad teismas neišsamiai ir nevisapusiškai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes ir dėl to neteisingai kvalifikavo ginčo šalių teisinius santykius, taikė materialinės teisės normas bei priėmė sprendimą, kurio vykdymas turi tiesioginės įtakos bylos nagrinėjime nedalyvavusio suinteresuoto asmens teisėtiems interesams.

6VšĮ „Menų spaustuvė“ atsiliepimu prašė atnaujinti procesą byloje. Nurodė, atsakovui nustojus panaudos pagrindais valdyti patalpas ir transformatorinę, teismo sprendimas šioje dalyje bus taikomas ir pareiškėjo, kaip transformatorinės savininko ir valdytojo atžvilgiu, o taip pat gali iškilti atsakomybės už šią veiklą neturint licencijos klausimas. Teismas šių aplinkybių detaliau neanalizavo, o tik apsiribojo formaliu įrodymų vertinimu. Atsakovas, kuriam panaudos pagrindais perduotas eksploatuoti pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis turtas, yra elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus vartotojas (abonentas), o ne perdavimo tinklų operatorius. Atsakovas buvo nepagrįstai pripažintas perdavimo tinklų operatoriumi. Nurodė, kad teismas neįvertino atsakovo ir pareiškėjos, kuri nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą, teisinio statuso, vykdomos veiklos ir jos pobūdžio. Pareiškėja ir atsakovas yra viešieji juridiniai asmenys, kurie negali vykdyti kitos veiklos, nei numatyta įstatuose. Šie viešieji juridiniai asmenys taip pat negali vykdyti veiklos, kuriai privaloma turėti licenciją, jei toks leidimas nebuvo išduotas, ir veiklos tikslai yra nesuderinami su licencijuojama veikla.

7Ieškovas A. P. su pareikštu prašymu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad teisė pareiškėjui paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo yra išnykusi, nes nustatytas 3 mėnesių terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti yra praleistas. Nurodė, kad byloje ginčas vyko dėl konkretaus atsakovo atlikto valdymo veiksmo teisėtumo, konkrečiai – dėl atsakovo VšĮ „Menų spaustuvė“ atlikto elektros energijos, tiekiamos per jos eksploatuojamą transformatorinės pastotės TR-53 0,4 kw skirstomąjį skydą ieškovui A. P. priklausančioms patalpoms, atjungimo teisėtumo. Akivaizdu, kad už šį veiksmą yra visiškai atsakinga šį paskirstymo skydą valdžiusi VšĮ „Menų spaustuvė“, o ne savivaldybė, perleidusi valdymą šiai įstaigai pagal panaudą. Priimtame teismo sprendime už akių disponavimo teisių, kurios priklauso savivaldybei, klausimas nagrinėtas nebuvo ir jame nėra nieko nuspręsta dėl jos teisių ir pareigų. Be to, teismo sprendimu už akių niekas nepakeista – atkurta tik buvusi faktinė padėtis, kurią ieškovo kaip teisėto elektros vartotojo atžvilgiu neteisėtais veiksmais bandė pakeisti atsakovas. Nutrūkus panaudos santykiams, savivaldybės teisės ir pareigos būtų tokios pačios, kokios buvo iki šių santykių atsiradimo. Pažymėtina, kad elektra per skirstymo skydą buvo ir yra tiekiama ne tik ieškovui, bet dar keliems aplinkinės teritorijos (kvartalo) elektros energijos vartotojams, tad eksploatuojantis tokiam vartotojų skaičiui tiekiamos elektros paskirstymo skydą asmuo objektyviai laikytinas ne abonentu, o faktiškai vykdančiu skirstomųjų tinklų operatoriaus funkcijas, nes skirstymo skydo gaunamos energijos galia skirta kvartalui.

8Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 19 d. nutartimi Vilniaus miesto savivaldybės prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakė tenkinti. Nurodė, kad nėra pagrindo manyti, jog 2006-02-08 priimtu sprendimu už akių teismas nusprendė dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens – Vilniaus miesto savivaldybės – teisių ir pareigų. Skirstomasis skydas buvo perduotas valdyti ir naudoti atsakovui VšĮ „Menų spaustuvė“, kuri, valdydama šį turtą, atliko veiksmus, teismo sprendimu pripažintus neteisėtais, teismas įpareigojo valdytoją atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį. Pagrindo manyti, kad šiuo sprendimu už akių teismas nusprendė dėl Bernardinų g. 6 transformatorinės pastotės TR-53 0,4 kw skirstomojo skydo savininkės Vilniaus miesto savivaldybės teisių ir pareigų, nėra: šiuo teismo sprendimu pareiškėja Vilniaus m. savivaldybė nėra įpareigotas ir neprivalo atlikti jokių veiksmų, sprendimas nėra kliūtis, pasibaigus panaudos sutarčiai ir turtą ėmus vėl valdyti savininkui, norminių aktų nustatyta tvarka atlikti veiksmus, kuriais būtų sprendžiamas klausimas dėl iš Bernardinų g. 6 transformatorinės pastotės TR-53 0,4 kw skirstomojo skydo elektros energijos tiekimo į ieškovui priklausančias patalpas, šiuo sprendimu nustatytos aplinkybės negalės būti vertinamos kaip prejudiciniai faktai, kadangi Vilniaus miesto savivaldybė nedalyvavo šioje byloje (LR CPK 182 str. 2 d.). Nutarus, kad pareiškėjos Vilniaus m. savivaldybės prašymu nėra pagrindo atnaujinti procesą pagal CPK 366 str. 1 d. 7 p., t.y., kad teismas sprendimu už akių nenusprendė dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens Vilniaus miesto savivaldybės teisių ir pareigų, atitinkamai nėra pagrindo tenkinti jo prašymo atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu, kadangi pareiškėjas nėra tinkamas subjektas kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo šiuo pagrindu: CPK 5 str. 1 d., 49 str. 1 d. numato, kad asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Kreiptis į teismą ginant kitų asmenų teises, viešąjį interesą galima tik įstatymų numatytais atvejais, tokią teisę turi tik šiuose įstatymuose numatyti asmenys. Reikšdamas prašymą atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 9 p. numatytu pagrindu, pareiškėja nurodė, kad gina savo, kaip daikto savininkės, teises, o ne viešąjį interesą. Tuo tarpu pripažinus, kad civilinėje byloje Nr. 2-308-614/06 priimtu sprendimu už akių nebuvo nuspręsta dėl pareiškėjos teisų ir pareigų, nėra pagrindo manyti, kad, kaip teigiama, sprendime padarytas klaidingas teisės normos taikymas galėtų turėti įtakos jo teisėms ar pareigoms.

9Pareiškėja Vilniaus miesto savivaldybė atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos prašymą patenkinti. Nurodė, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2006 m. vasario 7 d. sprendimas dėl elektros tiekimo atkūrimo neturi įtakos Vilniaus miesto savivaldybės teisėms ir pareigoms. Teismo sprendimas yra susijęs su transformatorinės pastotės nuosavybe ir valdymu, įpareigojantis tiekti elektros energiją, todėl daro tiesioginę įtaką savininko – Vilniaus miesto savivaldybės – teisei valdyti, naudoti ir disponuoti jam priklausančiu turtu savo nuožiūra. Teismas nurodė, kad pripažinus, jog priimtu sprendimu už akių nebuvo nuspręsta dėl pareiškėjos teisių ir pareigų, nėra pagrindo manyti, kad sprendime padarytas klaidingas teisės normos taikymas galėtų turėti įtakos pareiškėjos teisėms ir pareigoms. Su tokia teismo pozicija apeliantas nesutiko, nes atsakovas nepagrįstai buvo pripažintas perdavimo tinklų operatoriumi. Nutraukus panaudos teisinius santykius, teismo sprendimo vykdymas VšĮ „Menų spaustuvė“ atžvilgiu netektų prasmės ir būtų nukreiptas į pareiškėją, t.y. būtų taikomi perdavimo tinklų operatoriams teisės aktais nustatyti įpareigojimai.

10Atsakovas VšĮ „Menų spaustuvė“ atsiliepimu prašė pareiškėjos atskirąjį skundą tenkinti, atnaujinti procesą civilinėje byloje. Nurodė, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2006 m. vasario 7 d. sprendimas turi reikšmę pareiškėjos teisėms ir pareigoms, teismas bylą išnagrinėjo neįtraukęs į jos nagrinėjimą pareiškėjos, be to, netinkamai taikė elektros energijos sektorių reglamentuojančius teisės aktus.

11Pareiškėjos Vilniaus miesto savivaldybės atskirąjį skundą atsisakytina tenkinti.

12Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2006 m. vasario 8 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-308-614/06 pagal A. P. ieškinį atsakovui VšĮ „Menų spaustuvė“, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų UAB „Lietuvos aidas“ ir J. K. ieškinį patenkino, įpareigojo atsakovą VšĮ „Menų spaustuvė“ atkurti iki 2005-08-19 dienos atjungimo buvusio galingumo elektros energijos tiekimą į ieškovui A. P. priklausančias administracines patalpas, leido sprendimą vykdyti skubiai. Sprendimu nustatė, kad atsakovas pagal 2002-11-29 panaudos sutartį Nr. 271 ir UAB „Senamiesčio ūkis“ 2003-04-27 priėmimo – perdavimo aktą priėmė eksploatuoti Bernardinų g. 6 esančios transformatorinės pastotės TR-53 0,4 kw skirstomąjį skydą, per kurį buvo tiekiama elektros energija ir ieškovui priklausančioms administracinėms patalpoms. Teismas nustatė, kad atsakovas 2005-08-19 neteisėtai atjungė elektros energijos tiekimą ieškovui, todėl įpareigojo atsakovą atkurti buvusio galingumo elektros energijos tiekimą. Šiuo teismo sprendimu neteisėtai buvo pripažinti konkretūs atsakovo VšĮ „Menų spaustuvė“ veiksmai, ginčo teisiniame santykyje patalpų savininkas – Vilniaus miesto savivaldybė – nedalyvavo, jos veikimo teisėtumas konkrečioje situacijoje nebuvo vertinamas, todėl sprendimu nėra nuspręsta dėl savivaldybės teisių ir pareigų. Jei panaudos sutartis su atsakovu VšĮ „Menų spaustuvė“ būtų nutraukta, patalpų savininkas turėtų tas pačias pareigas ieškovui tiekti elektros energiją tokio galingumo kaip kad buvo iki panaudos sutarties sudarymo, teismo sprendimu nėra nustatytos kokios nors papildomos pareigos, negu jos buvo iki 2005-08-19 atsakovui neteisėtai atjungiant elektros energijos tiekimą. Išnagrinėtoje byloje ieškinio pagrindą sudarė aplinkybės, susiję su atsakovo neteisėtu veikimu, jos buvo įrodinėjamos ir nustatytos. Civilinę bylą apeliacine tvarka pagal atsakovo VšĮ „Menų spaustuvė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2006 m. kovo 23 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta peržiūrėti sprendimą už akių nagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 30 d. nutartimi taip pat konstatavo, kad atsakovas, eksploatuojantis elektros paskirstymo skydą, neteisėtai subabonentui (ieškovui) nutraukė elektros energijos tiekimą; nors elektros energijos paskirstymo skydo galia nėra paskirstyta subabonentams pagal nustatyta tvarka suderintą projektą ir sąmatą, atsakovas, veikdamas kaip kvalifikuotas teisinių santykių dalyvis, neturėjo teisės elgtis tokiu būdu. Jokie patalpų savininko – Vilniaus miesto savivaldybės neteisėti veiksmai civilinėje byloje nebuvo vertinami, dėl jos teisių ir pareigų negalėjo būti sprendžiama, todėl argumentas, kad ji turėjo dalyvauti civilinėje byloje nėra pagrįstas. Pirmosios instancijos teismas išsamiai įvertino pareiškėjos Vilniaus miesto savivaldybės kaip patalpų savininkės – panaudos davėjos teisinę situaciją kilusio ginčo kontekste ir pagrįstai atmetė jos prašymą atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 7 p. numatytu pagrindu.

13Tuo pačiu pripažinęs, kad civilinėje byloje Nr. 2-308-614/06 priimtu sprendimu už akių nebuvo nuspręsta dėl pareiškėjos Vilniaus miesto savivaldybės teisių ir pareigų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad tokiu sprendimu galimos taikytos teisės normos klaidos negali turėti įtakos jos teisėms ir pareigoms, ji nėra tas asmuo, dėl kurio teisės pažeidimo galėtų būti atnaujinamas procesas CPK 366 str. 1 d. 9 p. numatytu pagrindu. Atkreiptinas dėmesys, kad išnagrinėtoje civilinėje byloje iš esmės nebuvo sprendžiama dėl atsakovo statuso LR Energetikos įstatymo prasme, dėl to nebuvo pareikšti reikalavimai, nebuvo nustatytos kokios nors su tuo susiję papildomos pareigos. Byloje ieškinio pagrindą sudarančiomis teisiškai reikšmingomis aplinkybėmis buvo neteisėti atsakovo veiksmai, o ne specialus jo statusas. Pareiškėjos Vilniaus miesto savivaldybės kaip transformatorinės pastotės savininkės specialusis statusas galėtų kilti ne iš priimto teismo sprendimo, bet būtų apibrėžiamas LR Energetikos įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų; jo įvertinimui ginčo teismo sprendimas negali turėti prejudicinės reikšmės. Pareiškėjos Vilniaus m. savivaldybės argumentai, kad ginčo teismo sprendimu jai galėjo būti neteisėtai nustatytos specialaus subjekto – elektros energiją tiekiančio operatoriaus pareigos nėra pagrįsti ir atmestini. Be to, civilinė byla buvo peržiūrėta apeliacine tvarka, ir dėl to nėra CPK 366 str. 1 d. 9 p. numatyto proceso atnaujinimo pagrindo. Nors apeliacijos objektu ir nebuvo tiesiogiai sprendimas už akių, buvo patikrintas pirmosios instancijos nutarties, kuria atsisakyta peržiūrėti teismo sprendimą už akių, teisėtumas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.), t.y. patikrinami visi skundžiamo sprendimo (nutarties) teisėtumo pagrindai – tiek absoliutūs, tiek kiti procesinės ir materialinės teisės taikymo aspektai (CPK 329 str., 330 str.). Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. gegužės 30 d. nutartimi konstatavo, kad į bylą nėra pateikta duomenų, kurie pagristų elektros energijos atjungimo ieškovui teisėtumą, kad atsakovas, kaip eksploatuojantis elektros energijos paskirstymo skydą subjektas, nutraukė elektros energijos tiekimą subabonentui neteisėtai, ir nenustatė faktinių nei teisinių pagrindų Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2006 m. kovo 23 d. nutarčiai panaikinti.

14Remiantis aukščiau aptartais argumentais, darytina išvada, kad Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 19 d. nutartimi pagrįstai ir teisėtai atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-308-614/06, ją naikinti ar keisti nėra pagrindų (CPK 337 str. 1 p.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

16

17

18Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai