Byla 2-455-831/2012
Dėl praleisto įstatymu nustatyto termino atnaujinimo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Krivičius, sekretoriaujant Laimutei Drebulienei, nedalyvaujant pareiškėjos UAB „S. L.“ atstovui, nedalyvaujant suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos UAB „S. L.“ pareiškimą dėl praleisto įstatymu nustatyto termino atnaujinimo, ir

Nustatė

2Pareiškėja UAB „S. L.“ prašo teismą atnaujinti jai praleistą dėl svarbių priežasčių įstatymu nustatytą 3 mėnesių terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti palikėjo Ž. N. įpėdiniams.

3Pareiškėja pareiškime nurodė, kad 2008-06-27 su Ž. N., a.k. ( - ) sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. MKP806275KPA, pagal kurią Pareiškėjas jam valdyti ir naudotis perdavė prekes būsto remontui. Savo įsipareigojimų Pareiškėjui Palikėjas tinkamai neįvykdė, pareiškimo surašymo dienai yra skolingas 1.590,32 Lt eilinių įmokų ir 400,00 Lt delspinigių (viso: 1990,32 Lt).

42008-11-08 Palikėjas mirė. Pareiškėjui apie tai atsitiktinai tapo žinoma tik 2011 m. spalio 11 d., atsižvelgiant į tai, buvo kreiptasi į Vilkaviškio rajono savivaldybės 3-ąjį notaro biurą dėl informacijos apie Palikėjo teisių ir pareigų perėmėjus, gavimo. 2011-10-12 buvo gauta informacija apie tai, jog Palikėjo teises ir pareigas priėmė valstybė, kurią atstovauja Marijampolės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija. Atsižvelgiant į tai, Pareiškėjas 2011-10-25 su ieškiniu kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą dėl skolos priteisimo.

5LR CK 5.63 str. 1 d. numato, jog „palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto“. LR CK 5.63 str. 4 d. numato, jog „teismas gali pratęsti 3 mėnesių terminą kreditoriniams reikalavimas pareikšti, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai“. Pareiškėjas pažymi, jog Palikėjo mirties faktas jam tapo žinomas tik 2011 m. spalio mėnesį, todėl per 3 mėnesių terminą kreditorinių reikalavimų Pareiškėjas negalėjo pareikšti dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių priežasčių. Pareiškėjas, neturėdamas jokios informacijos apie Palikėjo mirtį, neturėjo galimybės ginti savo interesų ir informuoti Palikėjo įpėdinius apie esamą įsiskolinimą bei jo dydį. Pareiškėjas taip pat pažymi, jog šiai dienai Suinteresuotam asmeniui kreditoriniai reikalavimai pareikšti per teismą nepraleidus naikinamojo trijų metų termino (ieškinys teismui išsiųstas 2011-10-25), tačiau iškilo būtinybė atnaujinti praleistą trijų mėnesių terminą. Kadangi Palikėjo mirties faktas Pareiškėjui tapo žinomas tik 2011 m. spalio mėnesį, laikytina, kad 3 mėnesių terminas buvo praleistas dėl objektyvių svarbių priežasčių ir turėtų būti pratęstas.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teismui pateiktuose atsiliepimuose nurodė, kad termino pradžios momento nustatymas ir jo praleidimo priežasčių svarbos vertinimas yra fakto klausimai, kurie sprendžiami pagal teismui šalių pateiktus įrodymus. LR CPK 576 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prie pareiškimo dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys aplinkybes, sudarančias pagrindą terminui atnaujinti. Teismas kiekvienu konkrečiu atveju turėtų įvertinti pareiškėjo nurodytų termino praleidimą pateisinančių aplinkybių atsiradimo momentą, jų egzistavimo trukmę, taip pat ar po to, kai minėtos aplinkybės išnyko, asmuo kreipėsi į teismą per protingą laiko tarpą ir pan. Taip pat, vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai.

7LR CPK 178 straipsnyje nurodyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 5.2 straipsnio 3 dalyje, nurodyta, kad jeigu nėra testamentinių ir įstatyminių įpėdinių, mirusiojo turtas paveldėjimo teise pereina valstybei.

9Surinkus informaciją apie Ž. N. turėtą turtą, Marijampolės AVMI 2011-06-15 kreipėsi į Vilkaviškio rajono 3 - čiąjį notarų biurą dėl palikimo priėmimo valstybės vardu, tačiau palikimo perėjimo valstybei liudijimas dar nėra išduotas. Paveldimą turtą sudaro: Butas/Patalpa, unik. Nr. 3990-0008-3018:0003, esantis V g., Kybartai, Vilkaviškio r., vidutinė rinkos vertė 2940 Lt; Negyvenamoji patalpa, unik. Nr. 3990-0008-3029:0005, esanti Vilniaus g. 12, Kybartai, Vilkaviškio r., vidutinė rinkos vertė 569 Lt; Butas/Patalpa, unik. Nr. 3990-0008-5012:0001, esantis B g., Kybartai, Vilkaviškio r., vidutinė rinkos vertė 6429 Lt; Pastatas- Gyvenamasis namas, unik. Nr. 3990-0008-5012, esantis B g. , Kybartai, Vilkaviškio r., vidutinė rinkos vertė 21368 Lt.

10Pagal LR CK 5.63 straipsnio 1 dalį kreditorius, pareikšdamas reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams arba pareikšdamas teisme ieškinį, informuoja apie savo reikalavimus. Šie veiksmai bet kuriuo iš nurodytų būdų turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Nurodytas trijų mėnesių terminas, priklausomai nuo to, kur turi būti atliekamas teisinę reikšmę turintis veiksmas - teisme ar ne teisme, gali būti procedūrinis (jeigu reikalavimas žodžiu ar raštu yra pareiškiamas priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojams arba palikimo administratoriui) arba ieškinio senaties (jeigu pareiškiamas ieškinys dėl paveldimo turto). Jeigu trijų mėnesių terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, tai teismas gali jį pratęsti, jeigu nepraėjo daugiau kaip treji metai nuo palikimo atsiradimo dienos (LR CK 5.63 straipsnio 4 dalis).

11Pareiškėjas UAB „Snoro lizingas" nenurodė svarbių priežasčių kodėl praleido trijų mėnesių terminą kreditoriniams reikalavimams po Ž. N., mirusio 2008-11-08, mirties pareikšti. Pateiktame teismui pareiškime tik konstatuota, kad pareiškėjui apie Ž. N. mirtį tapo žinoma atsitiktinai, t.y. 2011-10-11. Tačiau iš prie pareiškimo pridėtos 2008-06-27 išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarties Nr. MKP806275KPA sudarytos tarp UAB „Snoro lizingas“ ir Ž. N. matome, kad pastarasis turėjo daryti įmokas nuo pat jos sudarymo dienos (2008-06-27) iki 2009-06-26. Todėl darytina išvada, kad pareiškėjas apie pastarojo mirti turėjo galimybę sužinoti iškarto, kadangi jam mirus įmokos nebuvo daromos. Taip pat akivaizdu, kad pareiškėjas nebuvo pakankamai atidus, sąžiningas, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai, nes neįvykdytais Ž. N. įsipareigojimais pradėjo domėtis tik 2011 metais, t.y. parėjus daugiau kaip dvejiems metams po sutarties įvykdymo termino pasibaigimo ir trejiems metams po Ž. N. mirties, bei sutarties sąlygų nevykdymo.

12VMI prie LR FM nesutinka, kad pareiškėjui būtų pratęstas praleistas 3 mėnesių terminas kreditoriniams reikalavimams įpėdiniams pareikšti ir prašo pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą.

13Pareiškėja savo reikalavimą byloje grindžia rašytiniai įrodymais: Vilkaviškio rajono savivaldybės 3-čiojo notaro biuro raštu dėl informacijos pateikimo (b.l. 4), ieškinio kopija (b.l. 5-6), pareiškimo kopija (b.l. 12-13), nutarties kopija (b.l. 14), išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarties kopija (b.l. 15-16), prekės perdavimo – priėmimo akto kopija (b.l. 17), asmens tapatybės kortelės kopija (b.l. 18), tarnybinio pažymėjimo kopija (b.l. 19), perduotų prekių priėmimo perdavimo akto kopija (b.l. 20).

14Lietuvos Respublikos CK 5.50 ir 5.57 str. 1 d. numatyta, kad įstatymo nustatytas palikimui priimti terminas teismo gali būti pratęstas (atnaujintas), jeigu teismas pripažįsta, kad šis terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.

15Iš pareiškėjos rašytinio pareiškimo ir bylos dokumentais nustatytų duomenų visumos teismas sprendžia, jog pareiškėja įstatymu nustatytą 3 mėnesių terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti palikėjo Ž. N. įpėdiniams praleido dėl svarbių, objektyvių ir nepriklaususių nuo jos valios aplinkybių. Pareiškimas dėl termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti pratęsimo teismui pateiktas nepraleidus naikinamojo trijų metų termino.

16Todėl pareiškėjos reikalavimas patenkintinas ir terminas kreditoriniams reikalavimams pareikšti atnaujintinas pakankamam 3 mėnesių laikui nuo nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 5.50 ir 5.57 str.str., taip pat CPK 576, 577 ir 578 str.str., teismas,-

Nutarė

18Pareiškimą patenkinti visiškai.

19Atnaujinti UAB „SNORO lizingas“, Įm. k. 124926897, A.s. ( - ) AB SEB bankas, Banko kodas 70440, buveinės adresas Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, įstatymu nustatytą 3 mėnesių terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti palikėjo Ž. N. ,a.k. ( - ) mirusio 2008-11-08, iki mirties gyvenusio J. B. g., Kybartai, Vilkaviškio raj. sav., įpėdiniams, trims mėnesiams nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos.

20Nutartis per 7 dienas dar gali būti apskųsta atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Krivičius,... 2. Pareiškėja UAB „S. L.“ prašo teismą atnaujinti jai praleistą dėl... 3. Pareiškėja pareiškime nurodė, kad 2008-06-27 su Ž. N., a.k. ( - ) sudarė... 4. 2008-11-08 Palikėjas mirė. Pareiškėjui apie tai atsitiktinai tapo žinoma... 5. LR CK 5.63 str. 1 d. numato, jog „palikėjo kreditoriai turi teisę per tris... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 7. LR CPK 178 straipsnyje nurodyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 5.2 straipsnio 3... 9. Surinkus informaciją apie Ž. N. turėtą turtą, Marijampolės AVMI... 10. Pagal LR CK 5.63 straipsnio 1 dalį kreditorius, pareikšdamas reikalavimus... 11. Pareiškėjas UAB „Snoro lizingas" nenurodė svarbių priežasčių kodėl... 12. VMI prie LR FM nesutinka, kad pareiškėjui būtų pratęstas praleistas 3... 13. Pareiškėja savo reikalavimą byloje grindžia rašytiniai įrodymais:... 14. Lietuvos Respublikos CK 5.50 ir 5.57 str. 1 d. numatyta, kad įstatymo... 15. Iš pareiškėjos rašytinio pareiškimo ir bylos dokumentais nustatytų... 16. Todėl pareiškėjos reikalavimas patenkintinas ir terminas kreditoriniams... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 5.50 ir 5.57 str.str., taip pat CPK 576,... 18. Pareiškimą patenkinti visiškai.... 19. Atnaujinti UAB „SNORO lizingas“, Įm. k. 124926897, A.s. ( - ) AB SEB... 20. Nutartis per 7 dienas dar gali būti apskųsta atskiruoju skundu Kauno...