Byla Ik-2332-624/2010
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus, Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Dzedulionio, sekretoriaujant Dinai Belovai, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Vievio prekyba“ atstovui Gintarui Baliūnui, atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovei Neringai Aleksonytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Vievio prekyba“ skundą atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl įsakymo panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Vievio prekyba“ skunde teismui prašo panaikinti Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-27 įsakymą Nr. 40-372 dėl licencijos galiojimo panaikinimo. Nurodo, kad 2009-10-16 VTAKT darbuotojai atliko operatyvų tikrinimą UAB „Vievio prekyba“ priklausančioje parduotuvėje, esančioje ( - ), Vilniuje, kurioje be kitų prekių parduodami ir laikomi tabako gaminiai. Tikrinime dalyvavo įmonės atstovė vedėja-pardavėja Č. S. Prekybos vietoje visada, taip pat ir tikrinimo metu, yra laikomi tabako gaminių įsigijimą patvirtinantys juridinę galią turintys dokumentai, kaip to reikalauja LR tabako kontrolės įstatymo nuostatos. Tiriamuoju atveju, tikslu įrodyti „Marlboro Auksinis“ 46 pakelių cigarečių įsigijimą, buvo pateikta BĮ UAB „Sanitex“ 2009-10-08 išrašyta PVM sąskaita faktūra serija SWV2 Nr. 395757. Sąskaitoje faktūroje nurodyta prekių iškrovimo vieta ir tikrinimo metu nustatyta prekių buvimo vieta sutampa. Pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 str. 29 d., 4 str. 1 d., 79 str. 2009-10-08 PVM sąskaita faktūra SWV2 Nr. 395757 yra tinkamas dokumentas, patvirtinantis 2009-10-16 prekių išėmimo akte nurodytų tabako gaminių įsigijimą. Šiame išrašytame apskaitos dokumente yra visi LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 str. 1 d. nurodyti privalomi PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai. Kad tikrinimo metu šis dokumentas tikrintojams buvo pateiktas, įrodo operatyvaus tikrinimo protokole įmonės darbuotojo paaiškinime nurodyti prekių įsigijimo dokumento rekvizitai. Paaiškinimas suformuluotas nevisiškai aiškiai, nes vedėja-pardavėja Č. S. yra lenkų tautybės ir jai sudėtinga išsamiai ir teisiškai taisyklingai reikšti mintis lietuvių kalba ypač esant tikrinimo veiksmo sukeltam stresui. Sąskaitoje faktūroje nurodyta, kad cigaretės „Marlboro Auksinis“ turi atitikties sertifikatą Nr. 176, išduotą „Philip Morris Lietuva“. Tikrinimo metu darbuotoja paties prekių atitikties sertifikato pateikti negalėjo, nes tiekėjo BĮ UAB „Sanitex“ darbuotojas, atvežęs prekes, jo nepateikė, teigdamas, kad PVM sąskaitoje faktūroje įrašyta nuostata, jog tabako gaminiai yra sertifikuoti įmonės „Philip Morris Lietuva“, todėl atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus bei turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti. Šio atitikties pažymėjimo patvirtinta kopija VTAKT buvo pateikta per nustatytą terminą. Tikrinimo metu rastų cigarečių atitiktį atitikties pažymėjimo Nr. 176 priede Nr. 3 nurodytoms prekėms įrodo ant cigarečių pakelių įspaustas kodas 255_A18. Faktiškai rasti tabako gaminiai pagaminti 2009-09-12, jų atitikties pažymėjimo Nr. 176 priedas Nr. 3 nurodo pagaminimo datą 2009.09.01-2009.09.16. Atitikties pažymėjimo priedas Nr. 3 yra neatskiriama atitikties pažymėjimo Nr. 176 dalis, turinti visus šiam dokumentui privalomus rekvizitus. Atitikties pažymėjimas išduotas LR Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įmonės „Philip Morris Lietuva“ tabako gaminių bandymų, atliktų Philip Morris Portugalija Centrinėje Analitinėje laboratorijoje, pagrindu yra ant firminio blanko, su įgaliotų asmenų parašais ir įmonės kokybės užtikrinimo skyriaus antspaudu, todėl atitinka LR tabako kontrolės įstatymo 5 ir 14 str. 7 d. nuostatas. Nurodo, kad pareiškėja 2009-11-24 skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl nutarimo taikyti ekonomines sankcijas už tabako kontrolės įstatymo pažeidimus 2009-11-05 Nr. 3K09/198 panaikinimo. Teismas, išnagrinėjęs bylą, „Philip Morris Lietuva“ išduoto atitikties pažymėjimo priedo Nr. 3 nepripažino atitikties pažymėjimo Nr. 176 neatskiriama dalimi, dėl ko nepakako įrodymų, kad BĮ UAB „Sanitex“ išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje SWV2 Nr. 395757 ir patikrinimo metu rasti tabako gaminiai yra tapatūs. Teismas 2010-03-15 sprendime nurodė, kad įmonei pritaikytos sankcijos yra akivaizdžiai per didelės ir neproporcingos padarytam teisės pažeidimui. Taip pat teisėjų kolegija nustatė, kad įmonė Tabako kontrolės įstatymo nuostatas pažeidė pirmą kartą, pažeidimo nustatymui ir tyrimui nekliudė, todėl paskirtą ekonominę sankciją sumažino du kartus. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2010-04-27 įsakymu Nr. 40-372 panaikino licencijos galiojimą įmonei. Šis sprendimas buvo priimtas neatsižvelgiant į padaryto pažeidimo aplinkybes ir mastą, įmonei buvo pritaikyta pati griežčiausia sankcija numatyta LR Vyriausybės 2004-04-07 nutarime Nr. 383 „Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“. Kadangi įmonė Tabako kontrolės įstatymo nuostatas pažeidė pirmą kartą, turėtų būti pritaikytas šių taisyklių 34 punkte numatytas įspėjimas ar laikinas licencijos galiojimo sustabdymas ir suteikta galimybė įmonei pašalinti pažeidimus. Mano, kad už padarytą nusižengimą tokia apimtimi pritaikyta ekonominė sankcija yra pakankama sankcija. Todėl pačios griežčiausios sankcijos, numatytos Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklėse, t. y. licencijos atėmimo taikymas, yra akivaizdžiai perteklinė bausmė ir neatitinka tokio pobūdžio veiksmams skirtos socialinės paskirties, teisingumo ir protingumo kriterijų. Todėl prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-27 įsakymą Nr. 40-372, kuriuo panaikintas licencijos galiojimas, atsižvelgiant į padaryto pažeidimo aplinkybes ir įvertinus teisės akto taikymo pasekmių ir padaryto pažeidimo masto proporcingumą bei vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais (b. l. 1-3).

3Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti iš esmės skunde nurodytais argumentais. Papildomai paaiškino, kad licencijos panaikinimas įmonei yra per griežta sankcija, kadangi įmonė pirmą kartą padarė tokio pobūdžio pažeidimą, anksčiau už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus nebuvo bausta. Dėl šalyje susidariusios ekonominės padėties, 2010 m. prekyba sumažėjo 30 procentų. Apyvarta 2009 metais siekė 7 mln. litų, iš tabako gaminių – 200 000 Lt.

4Pateiktame atsiliepime atsakovė Vilniaus m. savivaldybės administracija su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 89 str. yra nustatyti skundžiamų aktų panaikinimo pagrindai. ABTĮ 89 str. 1 d. numato, kad skundžiamas aktas gali būti panaikinamas jeigu jis neteisėtas iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Pareiškėja skunde nurodo, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-27 įsakymas Nr. 40-372 panaikinti licencijos galiojimą priimtas neatsižvelgiant į padaryto pažeidimo aplinkybes ir mastą, mano, jog turėtų būti pritaikytas Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-07 nutarimu Nr. 383 „Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ numatytas įspėjimas ar laikinas licencijos galiojimo sustabdymas ir suteikta galimybė įmonei pašalinti pažeidimus. Pažymėjo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo paslaugų departamento Verslo ir paslaugų skyrius 2010-04-28 raštu Nr. A51- 9309 (2.17.1.18-TR3) informavo pareiškėją apie 2010-04-27 administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 40-372 nuo 2010-05-26 panaikinti UAB „Vievio prekyba“ išduotos licencijos Nr. A433-41 (3.25-TR3) verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais parduotuvėje ( - ). galiojimą. Rašte taip pat buvo nurodytos priežastys, dėl kurių yra panaikinamas licencijos galiojimas. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, priimdamas skundžiamą įsakymą nurodė, kokių teisės aktų normomis buvo vadovaujamasi, taip pat pažymėjo, jog atsižvelgiama į VTAKT 2009-04-13 raštą Nr. 3S-757 „Dėl licencijuojamos veiklos pažeidimų“. Minėtame rašte nurodoma, jog UAB „Vievio prekyba“ 2009-11-05 VTAKT nutarimu Nr. 3K09/198 buvo taikytos ekonominės sankcijos už Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 14 str. 3 d. 1 p. pažeidimą, nes įmonei priklausančioje parduotuvėje, ( - ), Vilnius, buvo parduodami ir laikomi tabako gaminiai (46 pakeliai cigarečių „Marlboro auksinis“), neturint juridinę galią turinčių įsigijimo arba gabenimo dokumentų. Pareiškėja apskundė VTAKT 2009-11-05 nutarimą Nr. 3K09/198, kurio pagrindu buvo priimtas sprendimas panaikinti licencijos galiojimą. Vilniaus apygardos administracinis teismas iš dalies tenkino pareiškėjos prašymą - atsižvelgdamas į pažeidimo mastą, pažeidimo padarymo aplinkybes, sumažino VTAKT nutarimu paskirtą ekonominę sankciją - baudą iki 5000 Lt. Tačiau pareiškėjos padaryti pažeidimo faktai buvo visiškai įrodyti byloje esančia medžiaga, teismas pasisakė, kad VTAKT tinkamai ištyrė byloje esančius įrodymus ir taikė teisės normas. Taigi, pareiškėjos padaryti Tabako kontrolės įstatymo 14 str. 3 d. 1 p. numatyti pažeidimai patvirtinti įsiteisėjusiu teismo 2010-03-15 sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-316-426/2010. Taip pat nurodo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-27 įsakymas Nr. 40-372, kuriuo pareiškėjai panaikinta licencija prekiauti tabako gaminiais, priimtas vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-04-07 nutarimu Nr. 383 „Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminių licencijavimo taisyklių ir Tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Mažmeninės prekybos tabako gaminių licencijavimo taisyklių 5 bei 32 punktais, remiantis kompetentingos institucijos – VTAKT – pateikta informacija apie nustatytus Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus. Minėtų taisyklių 32 p. numatyta, jog licencijos galiojimas panaikinamas Tabako kontrolės įstatymo 11 str. 8 d. nustatytais pagrindais. Tabako kontrolės įstatymo 11 str. 8 p. 3 d. imperatyviai nurodoma, jog licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu įmonėms yra įsiteisėjęs VTAKT nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų. Taigi Tabako kontrolės įstatymas suponuoja Vilniaus miesto savivaldybei pareigą jo laikytis, t. y. už šio įstatymo pažeidimus taikyti sankciją - licencijos galiojimo panaikinimą. Nei Tabako kontrolės įstatymas, nei kiti teisės aktai nesuteikia savivaldybių vykdomosioms institucijoms teisės interpretuoti, aiškinti savo nuožiūra, taikyti ar netaikyti teisės aktais numatytų priemonių. UAB „Vievio prekyba“ padaryti pažeidimai yra pakankamas pagrindas ūkio subjektui taikyti licencijos galiojimo panaikinimo sankciją. Konstitucinis Teismas 2005-11-03 nutarime konstatavo, kad tabako vartojimas kenkia sveikatai, gali sukelti neigiamų socialinių padarinių, dėl to tabakas ir jo gaminiai priskirtini ypatingiems produktams, kurių gamybą, apyvartą ir vartojimą valstybė, pagal Konstituciją turinti inter alia priedermę rūpintis žmonių sveikata (Konstitucijos 53 str. 1 d.) ir įgaliojimus reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei (Konstitucijos 46 str. 3 d.), gali ir turi kontroliuoti; įstatymų leidėjas pagal Konstituciją turi įgaliojimus nustatyti teisinę atsakomybę už minėto teisinio reguliavimo pažeidimus, inter alia nustatyti atitinkamas sankcijas teisės pažeidėjams; šios sankcijos teisės pažeidėjams gali būti ir griežtos. Pažymėjo, jog Konstitucinis Teismas 2008-09-17 nutarime konstatavo, kad įstatyme nustatytų institucijų priimtų nutarimų taikyti asmeniui sankciją - licencijos galiojimo panaikinimą pagrįstumo ir teisėtumo kontrolę užtikrina teismas, jis, atsižvelgdamas į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas bylai aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais, turi teisę nuspręsti, kad sankcija - licencijos galiojimo panaikinimas asmeniui neturi būti taikoma, jei dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių ji yra akivaizdžiai neproporcinga padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga. Nei tabako kontrolės įstatymas, nei kiti teisės aktai nesuteikia savivaldybių vykdomosioms institucijoms teisės interpretuoti, aiškinti savo nuožiūra taikyti ar netaikyti aktais numatytų priemonių. Tabako kontrolės įstatymo nuostatos, už kurių pažeidimą numatyta sankcija - licencijos galiojimo panaikinimas - yra imperatyvios, todėl vykdomoji savivaldos institucija neturi diskrecijos teisės nesivadovauti VTAKT pateikta informacija apie atitinkamų ūkio subjektų padarytus pažeidimus ir netaikyti teisės aktuose numatytos sankcijos. Taip pat nurodo, kad Konstitucinis Tesimas 2008-01-21 nutarime akcentavo, kad visi ūkio subjektai, pagal turimas licencijas užsiimantys šia licencijuojama veikla, žino ir supranta sąlygas, kurių privalo laikytis, o valstybė imasi priemonių, taip pat ir įstatymuose numatydama atitinkamas uždraudimo sankcijas, kad atitinkama rinka, ypač tokia, kuriai taikomas ypatingas valstybinio reglamentavimo režimas, būtų apsaugota nuo tokių dalyvių, kurie, būdami toje rinkoje, veikė ne pagal jos taisyki bet priešingai joms. Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog tokie atvejai, kai minėta uždraudimo sankcija (licencijos galiojimo panaikinimas) neturi būti taikoma, tegali būti itin reti, išimtiniai, o iš Konstitucijos kylantys teismo įgaliojimai spręsti, ar atitinkamam teisės pažeidėjui ūkio subjektui turi būti skiriama piniginė bauda, bet nepanaikinamas licencijos galiojimas yra riboti - teismas, atsižvelgdamas į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais, gali nuspręsti, kad licencijos galiojimas neturi būti panaikinamas tik tokiais atvejais, kai dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių ši sankcija yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga. Taigi vertinti pažeidimo, už kurį yra taikoma sankcija - licencijos galiojimo panaikinimas – pobūdį ir mastą gali tik bylą nagrinėjantis teismas, kuris, nustatęs, jog licencijos galiojimo panaikinimo sankcija yra akivaizdžiai neproporcinga, gali nuspręsti, jog minėta sankcija tinkamam ūkio subjektui yra netaikytina. Todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-27 įsakymas Nr. 40-372 yra teisėtas, atitinka aukštesnės galios teisės aktų reikalavimus ir neprieštarauja Konstitucinio Teismo 2008-09-17 nutarimui, todėl pagrindo naikinti skundžiamą įsakymą nėra (b. l. 40-43).

5Teismo posėdyje atsakovės atstovė su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti iš esmės atsiliepime nurodytais argumentais.

6Skundas tenkinamas iš dalies.

7Administracinis ginčas byloje kilęs dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-27 įsakymo Nr. 40-372, kuriuo UAB „Vievio prekyba“ nuo 2010-05-26 panaikinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, teisėtumo ir pagrįstumo.

8Byloje nustatyta, kad VTAKT 2009-11-05 nutarimu Nr. 3K09/198 UAB „Vievio prekyba“ už Tabako kontrolės įstatymo 14 str. 3 d. 1 p. pažeidimą paskyrė 10 000 Lt baudą bei konfiskavo tabako gaminius – 46 pakelius cigarečių „Marlboro auksinis“ (b. l. 12-13). UAB „Vievio prekyba“ dėl minėto nutarimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, kuris VTAKT 2009-11-05 nutarimą Nr. 3K09/198 pakeitė ir už Tabako kontrolės įstatymo 14 str. 3 d. 1 p. nustatytą pažeidimą paskyrė 5000 Lt baudą, kitoje dalyje (dėl tabako gaminių konfiskavimo) VTAKT nutarimą paliko galioti (b. l. 6-11). VTAKT nutarimas yra įsiteisėjęs ir galiojantis ir negali būti keliamos abejonės dėl nutarimu nustatytų aplinkybių, pažeidimo kvalifikavimo teisingumo, todėl pripažintina, kad UAB „Vievio prekyba“ padarė pažeidimą, numatytą Tabako kontrolės įstatymo 14 str. 3 d. 1 p., sudarantį pagrindą panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimą. VTAKT 2010-04-13 raštu Nr. 3S-757 „Dėl licencijuojamos veiklos pažeidimų“ informavo Vilniaus miesto savivaldybę dėl UAB „Vievio prekyba“ taikytas ekonomines sankcijas už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus (b. l. 45). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-07 nutarimu Nr. 383 „Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir Tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ 5 ir 32 punktais ir atsižvelgdamas į VTAKT 2010-04-13 raštą Nr. 3S-757 „Dėl licencijuojamos veiklos pažeidimų“, 2010-04-27 priėmė įsakymą Nr. 40-372, kuriuo nuo 2010-05-26 panaikino UAB „Vievio prekyba“, Ausieniškių k., Elektrėnų sav. (įmonės kodas 300512509, licencija Nr. A433-41(3.25-TR3) išduota 2008-10-24, parduotuvė ( - ), Vilnius) licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimą (b. l. 46).

9Tabako kontrolės įstatymo 14 str. 3 d. 1 p. nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams parduoti, laikyti, gabenti tabako gaminius, taip pat importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius be tabako gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų. Tabako gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinantys juridinę galią turintys dokumentai turi būti visose tabako gaminių pardavimo ir (ar) laikymo vietose. Gabenant tabako gaminius privaloma turėti gabenimo dokumentus arba tabako gaminių įsigijimą patvirtinančius juridinę galią turinčius dokumentus. Atsakomybė už šį pažeidimą nustatyta Tabako kontrolės įstatymo 26 str. 5 d.

10Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-07 nutarimu Nr. 383 patvirtintų Tabako gaminių pardavimo taisyklių (2009-01-07 nutarimo Nr. 4 redakcija) (toliau – ir Taisyklės) 7 – 7.1 p. nustatyta, kad įmonėms draudžiama parduoti, laikyti, gabenti, taip pat importuoti tabako gaminiu be tabako gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų. Tabako gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinantys juridinę galią turintys dokumentai turi būti visose prekybos tabako gaminiais, taip pat jų laikymo vietose. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-07 nutarimu Nr. 383 patvirtintų Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių (2009-01-07 nutarimo Nr. 4 redakcija) (toliau – ir Taisyklės) 23 - 23.1 p. nustato, kad licencijas turinčios įmonės privalo laikytis Tabako kontrolės įstatymo, šių taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių mažmeninę prekybą tabako gaminiais, jų gabenimą ir laikymą, atsiskaitymą ir mokesčių mokėjimą, nuostatų, taip pat sanitarijos ir higienos, kokybės ir kitų reikalavimų, keliamų licencijas turinčioms įmonėms ir parduodamiems tabako gaminiams. Taisyklių 5 p. nustatyta, kad licencijas (įskaitant suteikiančias teisę prekiauti tabako gaminiais iš automobilių-parduotuvių), vadovaudamasi Tabako kontrolės įstatymu ir šiomis taisyklėmis, įmonėms išduoda, papildo, patikslina, apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą įspėja, licencijų galiojimą sustabdo, licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimą panaikina, licencijų dublikatus išduoda savivaldybės, kurios teritorijoje įmonė versis (verčiasi) tabako gaminių mažmenine prekyba, vykdomoji institucija, o licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse – savivaldybės, kurios teritorijoje yra įmonės, pageidaujančios verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, buveinė, vykdomoji institucija (toliau vadinama – licencijas išduodanti institucija), o 32 p. nustatyta, kad licencijos galiojimas panaikinamas Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytais pagrindais. Tabako kontrolės įstatymo 11 str. 8 d. 3 p. (2008-06-26 redakcija Nr. 1637) nustatyta, kad licencijos galiojimas panaikinamas jeigu pačioms įmonėms, įmonių vadovams ar kitiems įmonių darbuotojams (veikusiems įmonės vardu ar dėl jos interesų) yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis, įsiteisėjęs teismo nutarimas, sprendimas, įsiteisėjęs atitinkamas muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos ar Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako ar tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą.

11Pagal Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 26 str. 5 d., šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ar 4 punktuose nustatytų tabako gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimų pažeidimas yra besąlyginė vada panaikinti licencijos galiojimą. Taigi, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, remdamasis minėtomis teisės aktų nuostatomis bei atsižvelgdamas į Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-04-13 pranešimą Nr. 3S-757 „Dėl licencijuojamos veiklos pažeidimų“, 2010-04-27 įsakymu Nr. 40-372 panaikino UAB „Vievio prekyba“ parduotuvei ( - ), Vilniuje, licencijos Nr. A433-41(3.25-TR3), išduotos 2008-10-24, verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, galiojimą ir apie tai 2010-04-28 raštu Nr. A51-9309 (2.17.1.18-TR3) informavo pareiškėją (b. l. 5).

12Sprendžiant klausimą dėl galimybės atleisti pareiškėją nuo paskirtos jam ekonominės sankcijos, reikšmingas nagrinėjamu atveju yra Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008-09-17 nutarimas, kuriuo Tabako kontrolės įstatymo 33 straipsnio 1 dalis, 26 straipsnio 5 dalis ir Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 39 ir 40 punktų nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad licencijos galiojimo panaikinimas nėra savitikslis dalykas, jis yra naujos licencijos neišdavimo sąlyga ir prielaida; atsižvelgiant į teisės pažeidimų, už kuriuos yra nustatytos atitinkamos sankcijos, pobūdį, taip pat į visuomeniškai reikšmingus tikslus, kurių siekiama tokiu teisiniu reguliavimu, įstatymu gali būti nustatyta, kad už tam tikrą teisės pažeidimą gali būti skiriama ir piniginė bauda, ir licencijos galiojimo panaikinimas bei naujos licencijos neišdavimas. Šiame nutarime Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas taip pat konstatavo, kad Įstatyme nustatytų institucijų priimtų nutarimų taikyti asmeniui sankciją – licencijos galiojimo panaikinimą pagrįstumo ir teisėtumo kontrolę užtikrina teismas, jis, atsižvelgdamas į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais, turi teisę nuspręsti, kad sankcija – licencijos galiojimo panaikinimas asmeniui neturi būti taikoma, jei dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių ji yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga. Šis teisinis reguliavimas lemia, kad asmuo nuo paskirtos ekonominės sankcijos - licencijos panaikinimo gali būti atleistas, jei yra nustatoma svarbių aplinkybių, patvirtinančių tokios bausmės akivaizdų neproporcingumą (neadekvatumą) padarytam teisės pažeidimui, o tuo pačiu ir tokios bausmės neteisingumą.

13Tabako kontrolės įstatyme nustatytas licencijos galiojimo panaikinimas ir naujos licencijos neišdavimas (kaip ir specialios teisės atėmimas) yra tokia sankcija, kuria neigiamas poveikis teisės pažeidėjo – ūkio subjekto – turtinei, ekonominei padėčiai yra daromas ne tiesiogiai, t. y. ne nusavinant (kaip piniginę baudą) jo pinigines lėšas, bet neleidžiant jam verstis atitinkama veikla (tam tikrą laiką). Uždraudimo sankcija – licencijos galiojimo panaikinimas ir naujos licencijos neišdavimas – taikoma tik tuo atveju, jeigu buvo nustatoma, kad ūkio subjektas padarė atitinkamą teisės pažeidimą – nesilaikė imperatyvių teisės reikalavimų, ir tas teisės pažeidėjas – ūkio subjektas – buvo už tai nubaustas pinigine bauda (nuo kurios jis negalėjo būti atleistas). Licencijos galiojimo panaikinimas (ir jį lydintis naujos licencijos neišdavimas (nustatytą laiką)) yra griežta sankcija ir griežta prevencinio poveikio priemonė, nes ja padaromas esminis neigiamas poveikis teisės pažeidėjo – ūkio subjekto – turtinei, ekonominei padėčiai. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja ir tai, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti; tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas); konstitucinis teisingumo principas reikalauja nustatomas nuobaudas diferencijuoti taip, kad jas taikant būtų galima atsižvelgti į teisės pažeidimo pobūdį, į atsakomybę lengvinančias ir kitas aplinkybes, kad atsižvelgiant į tai būtų galima skirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatytoji minimali ir kt.; įstatymuose už įstatymų pažeidimus nustatomos baudos turi būti tokio dydžio, koks yra būtinas siekiant teisėto ir visuotinai svarbaus tikslo – užtikrinti įstatymų laikymąsi, nustatytų pareigų vykdymą (Konstitucinio Teismo 2000-12-06, 2001-10-02, 2004-01-26, 2005-11-03, 2005-11-10, 2008-01-21).

14Teismas, nevertindamas akto, kuriuo licencija panaikinta, teisėtumo, įvertinęs byloje esančius įrodymus, daro išvadą, kad šiuo atveju UAB „Vievio prekyba“ licencijos panaikinimas būtų akivaizdžiai neproporcinga sankcija padarytam pažeidimui: UAB „Vievio prekyba“ padarytas pažeidimas nėra piktybiškas, Tabako kontrolės įstatymo pažeidimą ji padarė pirmą kartą; byloje nėra duomenų, kad pareiškėja savo veiksmais (neveikimu) būtų apsunkinusi pažeidimo tyrimą; pareiškėjos neteisėtos veiklos mąstai didelės grėsmės sąžiningai konkurencijai bei kitoms Konstitucijoje įtvirtintoms vertybėms realiai nesukėlė, nagrinėjamu atveju veikos žalingumas visuomenei nėra itin didelis ar keliantis didelę grėsmę. Byloje nėra duomenų, kad UAB „Vievio prekyba“ sistemingai nesilaikytų įstatymo reikalavimų, todėl licencijos panaikinimas yra aiškiai neproporcingas padarytam teisės pažeidimui ir papildomos ekonominės sankcijos taikymas būtų neadekvatus siekiamam tikslui, pažeistų teisingumo bei proporcingumo principą. Šiuo atveju nustatytos aplinkybės atitinka Konstitucinio Teismo 2008-01-21 nutarime nurodytus licencijos galiojimo panaikinimo neadekvatumo padarytam teisės pažeidimui kriterijus, todėl yra pagrindas laikyti, kad paskirtos baudos dydžiu – 5 000 Lt, gali būti pasiekti sankcijos tikslai, netaikant papildomos sankcijos – licencijos galiojimo panaikinimo. Tokią praktiką panašaus pobūdžio bylose formuoja ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (adm. byla Nr. A261-1203/2009; A-261-344/2009; A-261-96/2009, A-822-1537/2009 ir kt.).

15UAB „Vievio prekyba“ prašydama panaikinti ginčijamą įsakymą, nenurodė jokių šio administracinio akto neteisėtumo pagrindų. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad skundžiamas įsakymas teisėtas, jis atitinka aukštesnės galios teisės aktų reikalavimus, todėl teisinio pagrindo naikinti skundžiamą administracinį aktą nėra.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

18pareiškėjos UAB „Vievio prekyba“ skundą patenkinti iš dalies.

19Pareiškėjos UAB „Vievio prekyba“ atžvilgiu netaikyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-27 įsakymu Nr. 40-372 „Dėl licencijos UAB „Vievio prekyba“ galiojimo panaikinimo“ paskirtos sankcijos, kuria nuo 2010-05-26 UAB „Vievio prekyba“ parduotuvei ( - ), Vilniuje, panaikintas licencijos Nr. A433-41(3.25-TR3), išduotos 2008-10-24 verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, galiojimas.

20Kitoje dalyje pareiškėjos UAB „Vievio prekyba“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

21Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja UAB „Vievio prekyba“ skunde teismui prašo panaikinti Vilniaus... 3. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skundą ir prašė jį... 4. Pateiktame atsiliepime atsakovė Vilniaus m. savivaldybės administracija su... 5. Teismo posėdyje atsakovės atstovė su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti... 6. Skundas tenkinamas iš dalies.... 7. Administracinis ginčas byloje kilęs dėl Vilniaus miesto savivaldybės... 8. Byloje nustatyta, kad VTAKT 2009-11-05 nutarimu Nr. 3K09/198 UAB „Vievio... 9. Tabako kontrolės įstatymo 14 str. 3 d. 1 p. nustatyta, kad Lietuvos... 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-07 nutarimu Nr. 383 patvirtintų... 11. Pagal Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 26 str. 5 d., šio... 12. Sprendžiant klausimą dėl galimybės atleisti pareiškėją nuo paskirtos jam... 13. Tabako kontrolės įstatyme nustatytas licencijos galiojimo panaikinimas ir... 14. Teismas, nevertindamas akto, kuriuo licencija panaikinta, teisėtumo,... 15. UAB „Vievio prekyba“ prašydama panaikinti ginčijamą įsakymą, nenurodė... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 18. pareiškėjos UAB „Vievio prekyba“ skundą patenkinti iš dalies.... 19. Pareiškėjos UAB „Vievio prekyba“ atžvilgiu netaikyti Vilniaus miesto... 20. Kitoje dalyje pareiškėjos UAB „Vievio prekyba“ skundą atmesti kaip... 21. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...