Byla L2-1-436/2007

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovo atstovui V. K., atsakovo atstovei advokato padėjėjai Sondrai Jonynienei, trečiųjų asmenų atstovams advokatui Viktor Ivanov, S. K., teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kauzida“ ieškinį atsakovui UAB „Varanas“, tretiesiems asmenims UAB „Likurgas“, UAB „Varula“ dėl nuostolių atlyginimo.

Nustatė

2Ieškovas UAB „Kauzida“ patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Varanas“ 5912,30 Lt patirtų nuostolių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir žyminio mokesčio išlaidas. Nurodė, kad 2006 m. birželio 15 d. atsakovui perdavė saugoti nuosavybės teise ieškovo įmonei priklausantį automobilį Mersedes Benz 2631. Už automobilio saugojimą ieškovas įsipareigojo mokėti 3 Lt dydžio mokestį per parą. 2006 m. liepos 31 d. iš atsakovui priklausančios automobilių aikštelės, esančios ( - ) ., minėtas automobilis buvo pavogtas. Dėl šio įvykio iškelta baudžiamoji byla. 2006 m. spalio 5 d. automobilis buvo rastas. Atsakovas dėl šio įvykio patyrė 5912,30 Lt dydžio nuostolius, kuriuos sudaro: akumuliatoriai 2 vnt. – 900 Lt, švyturėlis, veidrodėliai 3 vnt. – 493,59 Lt, žibintai, stiklai priekiniam žibintui – 320,02 Lt, starteris, mašininis laidas, užvedimo spynelė, žibintas, valymo šluotelė, autolemputės, saugikliai, remonto darbai, pagalbinės medžiagos – 2865,02 Lt, valytuvo kotas – 118 Lt, posūkio žibinto stiklas, veidrodėlis – 100 Lt, registravimas, TP sutikrinimas, valstybiniai numeriai – 47 Lt, kabinos išorinis dažymas – 968,67 Lt, transporto priemonės įvertinimas – 100 Lt. Ieškovui priklausantis automobilis ilgą laiką buvo paliktas atsakovo saugojimo aikštelėje, išduodant kvitus, patvirtinančius apie automobilio priėmimą saugojimui, todėl tarp šalių buvo sudaryta rašytinė pasaugos sutartis ir ieškovo automobilis buvo prarastas atsakovui nesiėmus visų jam prieinamų priemonių perduoto automobilio išsaugojimui (CK 6.830 str., 6.831 str. 3 d., 6.832 str. 1 d.). Pasaugos paslaugas patvirtina ir 2002 m. birželio 28 d. sutartis Nr.136/2002 bei 2006 m. liepos 6 d. susitarimas, sudaryti tarp atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Likurgas“. Pastarasis įsipareigojo vykdyti objekto, esančio ( - ) ., apsaugą sutartyje nustatyta tvarka. Saugotojas turi užtikrinti daikto išsaugojimą. Jeigu pasaugos sutartis yra atlygintinė, saugotojas atsako už turto praradimą visais atvejais, išskyrus, kai tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (CK 6.845 str. 1, 2 d.).

3Atsakovas UAB „Varanas“ su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad atsakovui priklausanti „Kauno automobilių turgus“ automobilių aikštelė, esanti adresu ( - ) , yra skirta ne automobilių saugojimui, o jų stovėjimui. UAB „Varanas“ kvitai, išduoti ieškovui, taip pat nepatvirtina aplinkybės, kad atsakovas įsipareigojo saugoti ieškovo automobilį. Automobilių ir kitų transporto priemonių aikštelės eksploatavimo taisyklių, atsakovo patvirtintų 2005 m. spalio 10 d. ir paskelbtų aikštelėje visiems matomoje vietoje viešai, 8 p. numato, kad „Bendrovė neteikia transporto priemonių pasaugos, nuomos ir kitokio pobūdžio paslaugų ir neatsako už transporto priemonių bei jose esančių daiktų, priklausinių sužalojimą, sunaikinimą, dingimą, transporto priemonių ir kt. būklę. Bendrovė taip pat neatsako už galimus transporto priemonių valdytojų, kitų asmenų dėl to patirtus nuostolius, kilusią žalą“. Taigi, automobilio vagystės metu galiojo minėtos taisyklės, kurios numato, kad už automobilio apsaugą atsako pats automobilio savininkas ar kitas automobilį eksponuoti turintis teisę asmuo. UAB „Varanas“ įsipareigojimai asmeniui, susimokėjusiam už automobilio stovėjimo vietą, yra tik laisvos automobilio stovėjimo vietos laikinas suteikimas asmeniui, pageidaujančiam eksponuoti savo automobilį pardavimui. Tai, kad ieškovas puikiai suprato, jog automobilį palieka UAB „Varanas“ aikštelėje pardavimui, o ne saugojimui, patvirtina ir ieškovo pateikta 2006 m. birželio 14 d. Tarpininkavimo sutartis, sudaryta tarp ieškovo ir UAB „Varula“. Pastarosios įmonės veikla yra susijusiu su automobilių pirkimu-pardavimu, jų gabenimu ir pan. Remiantis minėta sutartimi, UAB „Varula“ pastatė automobilį Mercedes Benz 2631 į UAB „Varanas“ priklausančią automobilių stovėjimo aikštelę, tikslu automobilį parduoti, o ne saugoti. Šią aplinkybę patvirtina teismui pateiktos UAB „Varanas“ 2006 m. liepos 12 d. išrašytos UAB „Varula“ sąskaitos faktūros ir kasos pajamų kvitas. Vadovaujantis minėtais dokumentais, sutartiniai teisiniai santykiai susiformavo ne tarp ieškovo ir atsakovo, o tarp atsakovo ir UAB „Varula“. Todėl šiuo atveju tarp ieškovo ir atsakovo nėra ne tik pasaugos teisinių santykių, bet ir apskritai jokių sutartinių teisinių santykių. Aplinkybė, kad UAB „Likurgas“ 2002 m. birželio 28 d. sutartimi Nr.136/2002 ir 2006 m. liepos 6 d. sutartimi įsipareigojo saugoti automobilių turgų, esantį ( - ), dar nereiškia, kad tokia atsakovo ir UAB „Likurgas“ sutartimi ar susitarimu buvo sukurti pasaugos teisiniai santykiai tarp atsakovo ir ieškovo. Ieškovas nėra minėtos sutarties ar susitarimo šalimi. Sutartis bei susitarimas tarp atsakovo ir UAB „Likurgas“ buvo sudaryti tam, kad būtų palaikoma viešoji tvarka aikštelėje ir tai nereiškia, kad atsakovas ar UAB „Likurgas“ teikia pasaugos paslaugas. Be to, laikotarpiui už automobilio stovėjimą susimokėjęs asmuo gali netrukdomai automobiliu išvažiuoti iš automobilių stovėjimo aikštelės bei vėl netrukdomai į ją grįžti. Taigi, ieškovas, susimokėjęs už automobilio stovėjimą, galėjo ir toliau laisvai automobilį valdyti, naudoti bei juo disponuoti atsakovo nekontroliuojamas. Visa tai patvirtina faktą, kad atsakovas neatsako už automobilio apsaugą ir ieškovo reikalavimai negali būti grindžiami CK 6.830 straipsniu, reglamentuojančiu pasaugos teisinius santykius, kurie šiuo atveju tarp ieškovo ir atsakovo nesusiklostė.

4Tretysis asmuo UAB „Likurgas“ prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad pagal 2002 m. birželio 28 d. sudarytos su atsakovu sutarties Nr.136/2002 2 punktą, UAB „Likurgas“ įsipareigojo palaikyti viešąją tvarką saugomojoje teritorijoje, reikalauti, kad būtų laikomasi kelių eismo taisyklių bei Kliento (atsakovo) nustatytų vidaus taisyklių, pastebėjus įtartinus asmenis, bandančius pavogti materialines vertybes, juos sulaikyti ir perduoti policijai, piliečių užpuolimo atveju užtikrinti jų gynybą įstatymų leidžiamomis priemonėmis. Kadangi UAB „Likurgas“ veikla susijusi su viešosios tvarkos palaikymu, o ne su materialinių vertybių priėmimu, todėl įmonės veikla negali būti tapatinama su pasaugos, numatytos LR CK XLII skyriuje, veikla. Be to, pagal minėtą sutartį tretysis asmuo jokios atsakomybės neprisiėmė, tame tarpe ir dėl materialinių vertybių neišsaugojimo. Aikštelėje, esančioje ( - ) ., vyksta automobilių turgus ir ieškovas, norėdamas parduoti savo automobilį, šioje aikštelėje jį laikė. Už leidimą laikyti ir eksponuoti aikštelėje parduodamą automobilį ieškovas buvo sumokėję tam tikrą mokestį. Tačiau šio mokesčio ir jį patvirtinančio dokumento – kvito, negalima tapatinti su saugotojo išduotu kvitu, patvirtinančiu rašytinės pasaugos sutarties sudarymą. Tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo susiklostę pasaugos santykiai, atsakovas nebuvo priėmęs automobilį saugojimui, todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

5Tretysis asmuo UAB „Varula“ prašo ieškinį patenkinti remiantis ieškovo nurodytais argumentais.

6Ieškinys tenkintinas. Iš bylos duomenų (b.l. 147, t.1) matyti, kad atsakovas yra verslo įmonė vykdanti automobilių prekyvietės veiklą, automobilių, jų dalių ir automobilių kosmetikos ir kitų priežiūros priemonių prekybą, teikianti automobilių plovimo, salonų valymo ir kitas paslaugas, nuomojanti prekybos aikšteles ir nekilnojamąjį turtą, užsiimanti automobilių stovėjimo aikštelių apsauga ir priežiūra, vykdanti kitą komercinę – ūkinę veiklą, siekiant gauti pajamų. Vadinasi, atsakovas, teikdamas įmonės įstatuose numatytas paslaugas, sudaro viešąsias sutartis (CK 6.161 straipsnis). Viešosios sutartys sudaromos klientui prisijungiant (CK 6.160 straipsnio 2 dalis) ir priimant sutarties sąlygas, kurias vienašališkai nustato kita šalis (CK 6.184, 6.185 straipsniai). Vadinamosios sutarties standartinės sąlygos gali būti parengtos kaip atskiras dokumentas ir laikomos sutarties priedu, gali būti įtrauktos į sutartį kaip jos sudedamoji dalis ir kt. Nagrinėjamos bylos atsakovo teikiamų automobilių prekyviečių paslaugų standartinės sąlygos nustatytos įmonės parengtose Automobilių ir kitų transporto priemonių aikštelės eksploatavimo taisyklėse (b.l. 107, t.1). Sutarties standartinės sąlygos privalomos kitai šaliai, jeigu jai buvo sudaryta tinkama galimybė su tomis sąlygomis susipažinti (CK 6.185 straipsnis). Atsakovo teigimu, Taisyklės buvo viešai paskelbtos – pagal CK 6.719 straipsnio 2 dalies reikalavimą iškabintos visiems galimiems klientams laisvai prieinamoje vietoje, t.y. automobilių aikštelės ( - ) , kurioje atsakovas jo teigimu teikia tik automobilių prekyvietės paslaugas, sargo namelio lange. Ieškovo įgaliotas asmuo, pastatęs automobilį į nurodytą aikštelę, šią aplinkybę neigia. Atsakovui nepateikus kitų objektyvių įrodymų, teismas laiko neįrodyta atsakovo nurodytą aplinkybę, jog ieškovo įgaliotam asmeniui buvo sudaryta tinkama galimybė susipažinti su atsakovo parengtomis Taisyklėmis ir tokiu būdu prieš sudarant sutartį neabejotinai suvokti, kad atsakovas nurodytoje automobilių stovėjimo aikštelėje teikia tik automobilių prekyvietės paslaugas, tačiau neteikia automobilių pasaugos paslaugų (CPK 178 str.). Pagal CK 6.193 str. 4 d. kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Todėl vertindamas šalių veiksmus ir kitas faktines aplinkybes teismas pripažįsta, kad šalys sudarė automobilio pasaugos sutartį. Pasaugos sutartimi viena šalis (saugotojas) įsipareigoja saugoti kitos šalies (davėjo) perduotą kilnojamąjį daiktą ir grąžinti jį išsaugotą, o davėjas įsipareigoja sumokėti atlyginimą, jeigu tai nustatyta sutartyje (CK 6.830 straipsnio 1 dalis). Kaip jau minėta, viena iš atsakovo įstatuose tiesiogiai nurodytų veiklos rūšių yra automobilių stovėjimo aikštelių apsauga ir priežiūra. Iš atsakovo su trečiuoju asmeniu UAB „Likurgas“ sudarytos sutarties (b.l. 83-84, t.1) matyti, kad atsakovas automobilių stovėjimo aikštelės ( - ) apsaugai pasitelkė profesionalią saugos tarnybą. Šia sutartimi (sutarties 2.2 punktas) tretysis asmuo įsipareigojo saugomojoje teritorijoje (( - )) sulaikyti asmenis, bandančius pavogti automobilius. Atsakovui perduotas ieškovui priklausantis automobilis buvo laikomas aptvertoje, nakties metu užrakintoje ir nuolat sargo saugomojoje aikštelėje. Atsakovas vedė aikštelėje laikomų automobilių apskaitą, fiksavo automobilių atvykimo į aikštelę ir išvykimo iš jos laiką, išdavė ieškovo įgaliotam asmeniui taloną, kuriuo patvirtino priėmęs automobilį į aikštelę (b. 10, 11, 108-110, t.1). Šios aplinkybės patvirtina, kad automobilis atsakovui buvo perduotas. Už ieškovui priklausančio automobilio saugojimą atsakovui buvo sumokėtas atlyginimas. Atsakovo darbuotojas vadybininkas R.K. žiniasklaidos priemonėje nurodė, kad atsakovas nebuvo pakankamai apdairus ir rūpestingas nurodytoje automobilių aikštelėje saugodamas priimtus automobilius, nes automobilius į saugomą stovėjimo aikštelę priėmė nebaigęs įrengti signalizacijos ir vaizdo stebėjimo kamerų, neperkėlęs sargo namelio į geresnę aikštelės stebėjimui vietą (b.l. 86, t.1). Šios byloje nustatytos faktinės aplinkybės įgalina pripažinti, kad šalys susitarė dėl automobilio pasaugos paslaugų.

7Pagal CK 6.832 str. 1 d. saugotojas privalo imtis visų jam prieinamų priemonių užtikrinti jam perduoto turto išsaugojimą. Kokių priemonių yra protinga reikalauti iš saugotojo, spręstina pagal šiam asmeniui tenkančios pareigos pobūdį, jos vykdymo intensyvumą bei aplinkybes, pašalinančias jo atsakomybę už daikto išsaugojimą. Saugotojas turi užtikrinti daikto išsaugojimą. Jeigu pasaugos sutartis yra atlygintina, tai saugotojas atsako visais atvejais, išskyrus, kai tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (CK 6.845 str. 2 d.). Ieškovui priklausantis automobilis iš atsakovo saugomos aikštelės buvo slapta pavogtas, o vėliau rastas apgadintas nenustatytų asmenų. Nagrinėjamu atveju vagystės negalima pripažinti nenugalima jėga, atleidžiančia atsakovą nuo civilinės atsakomybės. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovui priklausantis automobilis buvo pavogtas nenustatytiems asmenims nupjovus aikštelės vartų spyną ir sava eiga automobiliu netrukdomai išvažiavus iš aikštelės. Tokiu būdu atsakovas kaip saugotojas nebuvo pakankamai rūpestingas ir apdairus, todėl automobilio vagystė nepašalina jo civilinės atsakomybės. Dėl vagystės metu padarytų automobilio sugadinimų ieškovas patyrė 5 912,30 Lt nuostolių, kuriuos privalo atlyginti atsakovas (CK 6.844 str. 2 d., 6.845 str. 1 d., 2 d., 6.846 str. 1 d.). Iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui ir valstybei (CPK 93 str., 96 str.).

8Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, teismas

Nutarė

9

10ieškinį patenkinti.

11Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bedrovės „Varanas“ (į/k 134021479) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Kauzida“ (į/k 300543166) 5 912,30 Lt (penkis tūkstančius devynis šimtus dvylika litų 30 ct) nuostoliams atlyginti, 6 proc. priteistos sumos dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2006-08-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 100 Lt žyminio mokesčio.

12Priteisti iš atsakovo UAB „Varanas“ 100,39 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

13Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai