Byla AS-492-643-12
Dėl audito ataskaitos panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys Transporto investicijų direkcija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir Viešųjų pirkimų tarnyba)

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Virginijos Volskienės (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymą atsakovui Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei dėl audito ataskaitos panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys Transporto investicijų direkcija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir Viešųjų pirkimų tarnyba).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu panaikinti 2012 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės (toliau – ir Valstybės kontrolė) audito ataskaitą Nr. FA-P-70-3-28 (toliau – ir Audito ataskaita). Taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – laikinai sustabdyti Audito ataskaitos galiojimą iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Paaiškino, kad nesustabdžius Audito ataskaitos galiojimo, ji bus perduota Europos Komisijos Audito Rūmams, ir tai sąlygos Europos Komisijos sankcijų taikymą – įpareigojimą grąžinti 17 922 488,79 EUR finansinę paramą.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl Audito ataskaitos panaikinimo priėmė. Kita tos pačios dienos nutartimi atsisakė taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

7Teismas nurodė, kad pareiškėjas iš esmės savo prašymo nemotyvavo, jį grindė prielaidomis dėl galimų Europos Komisijos sankcijų taikymo, kurios nagrinėjamu atveju negali pagrįsti reikalavimo užtikrinimo priemonės būtinumo. Pažymėjo, kad būtinybę taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones pareiškėjas sieja išskirtinai su neigiamomis finansinėmis pasekmėmis, o ne su galimybe įvykdyti galimai palankų teismo sprendimą. Teismas konstatavo, kad bylos medžiagoje nėra įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad nesustabdžius Audito ataskaitos galiojimo, iš esmės galėtų pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas būsimo teismo sprendimo šioje byloje įvykdymas.

8III.

9Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartį ir priimti naują nutartį, kuria pritaikyti prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones.

10Atskirajame skunde paaiškina, kad jei ginčijama Audito ataskaita, nenustačius joje nurodytų teiginių pagrįstumo, būtų perduota Europos Komisijai, pareiškėjas susidurtų su dideliais finansinio pobūdžio neigiamais padariniais t. y. turėtų grąžinti 14 337 330,12 EUR į Sanglaudos fondą. Pareiškėjas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad skundžiama ataskaita yra parengta vertinant jau įgyvendintą projektą t. y. pareiškėjas jau yra atsiskaitęs su rangovais, lėšos, kurias remiantis audito ataskaita pareiškėja turėtų grąžinti į Sanglaudos fondą, yra panaudotos, todėl jei Europos Komisija priimtų pareiškėjui nepalankų sprendimą, jis, siekdamas surinkti grąžintiną sumą, turėtų stabdyti vykdomus projektus, susilaikyti nuo naujų projektų vykdymo ar net skolintis trūkstamas lėšas. Pabrėžia, kad neigiamos audito ataskaitos įvykdymo pasekmės būtų ne tik finansinės, bet ir socialinės, paliesiančios visus Vilniaus miesto gyventojus.

11Atsakovas Valstybės kontrolė atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą nurodo, kad su juo nesutinka ir prašo jo netenkinti. Paaiškina, kad skundžiami audito dokumentai yra procedūriniai dokumentai, bet ne administraciniai teisės aktai, kad šie dokumentai pareiškėjui jokių teisių ir pareigų nenustatė ir nepažeidžia pareiškėjo materialinių teisių ir teisėtų interesų.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija su pareiškėjo atskiruoju skundu sutinka ir prašo jį tenkinti. Atsiliepime paaiškina, kad projektų užbaigimo deklaracija, t. y. baigiamoji audito deklaracija, kurią rengti Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. IX-1667 pavesta Valstybės kontrolei, yra viena iš pagrindinių sąlygų valstybei narei gauti galutinį Bendrijos Sanglaudos fondo paramos likutį. Nurodo, kad pagal 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą su paskutiniais pakeitimais padarytais 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu Nr. 1264/1999, iš dalies pakeičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantį Sanglaudos fondą ir 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1265/1999, iš dalies pakeičiančiu Reglamento (EB) Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, II priedo H straipsnio 2 dalį, Europos Komisija gali priimti vieną iš sprendimų: sumažinti Europos Komisijos sprendimo skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų sumą, arba padaryti reikiamus finansinius koregavimus, tai reiškia visos arba dalies paramos projektui atšaukimą. Pažymi, kad visos sumos, kurios buvo gautos neteisėtai ir yra susigrąžintinos, išmokamos Europos Komisijai, o už vėluojančius mokėjimus pagal Europos Komisijos patvirtintas taisykles, nustatomi delspinigiai.

13Tretieji suinteresuoti asmenys Transporto investicijų direkcija ir Viešųjų pirkimų tarnyba atskirąjį skundą prašo nagrinėti teismo nuožiūra.

14Teisėjų kolegija konstatuoja:

15IV.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Nagrinėjamos bylos dalykas – reikalavimo užtikrinimo priemonės – laikino 2012 m. liepos 2 d. Valstybės kontrolės audito ataskaitos Nr. FA-P-70-3-28 galiojimo sustabdymo – taikymas.

18Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, turi nustatyti, ar yra reali grėsmė, jog jos netaikius teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.).

19Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų principų (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinės bylos Nr. AS16-528/2007, Nr. AS10-349/2007). Patikrinusi bylą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į nurodytus prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės nagrinėjimo kriterijus, tinkami vertino byloje surinktų įrodymų visumą ir pagrįstai atmetė pareiškėjo prašymą laikinai sustabdyti Audito ataskaitos galiojimą.

20Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir laikinai sustabdyti Audito ataskaitos galiojimą grindžia tuo, kad ši ataskaita gali būti perduota Europos Komisijai, kuri gali priimti sprendimą įpareigojantį sugrąžinti išmokėtą paramą, kurią sudaro 14 337 330,12 EUR. Taigi pareiškėjas Audito ataskaitos galiojimą iš esmės sieja su galimomis neigiamomis finansinėmis pasekmėmis. Tačiau galima tam tikra neigiama ginčijamo akto įtaka pareiškėjo finansinei padėčiai paprastai nelaikytina ypatinga (išskirtine) aplinkybe, rodančia, jog teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali būti apsunkintas ar tapti neįmanomas (2009 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-103/2009). Galima žala ir galimi materialiniai nuostoliai, atsiradę dėl ginčijamo administracinio akto priėmimo, iš esmės gali būti atlyginami įstatymų nustatyta tvarka (2010 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-612/2010; 2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-416/2011).

21Įvertinusi pareiškėjo argumentus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, laikytinos į ateitį nukreiptomis tikėtinomis prielaidomis, kurios negali būti pakankamu pagrindu prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymui. Pažymėtina, kad Audito ataskaitos patvirtinimas automatiškai nesąlygoja atitinkamų konkrečių finansinio pobūdžio sankcijų (paramos grąžinimo) pareiškėjui taikymo. Kaip teisingai nurodo ir pats pareiškėjas bei Lietuvos Respublikos finansų ministeriją, Europos Komisija gavusi Audito ataskaitą gali pritaikyti atitinkamas neigiamo pobūdžio sankcijas, tačiau tai nereiškia, kad atitinkamas Europos Komisijos sprendimas bus priimtas dar nesibaigus šios administracinės bylos nagrinėjimui, ir kad iš tiesų bus priimtas sprendimas, įpareigojantis pareiškėją sugrąžinti gautą paramą. Taip pat pažymėtina, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog jau yra prasidėjusios procedūros, kurios gali baigtis pareiškėjo nurodomų sankcijų pritaikymu.

22Todėl atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjas prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nepagrindė konkrečiais įrodymais, jo pateikti argumentai vertintini kaip prielaidos, be to, byloje nenustatyta, jog nagrinėjamu atveju prašomos priemonės taikymas yra būtinas, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo netenkintas pagrįstai. Teisėjų kolegija neturi pakankamo pagrindo manyti, kad ginčijamos Audito ataskaitos galiojimo nesustabdymas šiuo konkrečiu atveju pažeis proporcingumo principą, proceso šalių interesų pusiausvyrą ar viešąjį interesą.

23Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo iniciatyva ar proceso dalyvių motyvuotu prašymu gali tiek pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę (ABTĮ 71 str. 1 d.), tiek ir priimti nutartį panaikinti reikalavimo užtikrinimą arba pakeisti vieną reikalavimo užtikrinimo priemonę kita (ABTĮ 71 str. 5 d.), todėl, pasikeitus faktinei situacijai, išlieka galimybė iš naujo įvertinti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumą.

24Pirmosios instancijos teismas teisingai pritaikė procesinės teisės normas, todėl nutartis, kuria atsisakyta šioje byloje pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, paliktina nepakeista.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą atmesti.

27Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipėsi į... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi... 7. Teismas nurodė, kad pareiškėjas iš esmės savo prašymo nemotyvavo, jį... 8. III.... 9. Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija padavė atskirąjį... 10. Atskirajame skunde paaiškina, kad jei ginčijama Audito ataskaita,... 11. Atsakovas Valstybės kontrolė atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija su... 13. Tretieji suinteresuoti asmenys Transporto investicijų direkcija ir Viešųjų... 14. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 15. IV.... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Nagrinėjamos bylos dalykas – reikalavimo užtikrinimo priemonės – laikino... 18. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 19. Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti... 20. Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir laikinai... 21. Įvertinusi pareiškėjo argumentus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 22. Todėl atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjas prašymo dėl reikalavimo... 23. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo... 24. Pirmosios instancijos teismas teisingai pritaikė procesinės teisės normas,... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 26. Pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą... 27. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartį... 28. Nutartis neskundžiama....