Byla B2-5058-392/2016
Dėl penkių BUAB „Tavilta“ kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir melagingų faktų konstatavimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, susipažinęs su A. B. skundu dėl penkių BUAB „Tavilta“ kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir melagingų faktų konstatavimo

Nustatė

2Pareiškėjas pateikė teismui skundą, kuriuo prašė:

3Pripažinti, kad BUAB „Tavilta“ bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ įgalioto asmens R. G. rengti 2015-08-05; 2015-08-12; 2015-09-25; 2016-04-29; 2016-05-05 kreditorių susirinkimai turi procedūrinių pažeidimų, o 2015-08-12; 2015-09-25; 2016-04-29; 2016-05-05 kreditorių susirinkimų protokoluose Nr. 4-5-6-7 užfiksuoti melagingi faktai: dėl tariamo kreditorių informavimo elektroniniu paštu apie numatomą susirinkimų vietą, laiką, dienotvarkės klausimus, nutarimų projektus, balsavimų biuletenius. Pripažinti procedūriniu pažeidimu, o BUAB „Tavilta“ bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ įgalioto asmens R. G. veiksmus neteisėtais, dėl rengtų 2015-08-05; 2015-08-12; 2015-09-25; 2016-04-29; 2016-05-05 kreditorių susirinkimų protokolų sulaikymo ir nepersiuntimo kreditoriams;

4Pripažinti BUAB „Tavilta“ bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ įgalioto asmens R. G. rengtus 2015-08-05; 2015-08-12; 2015-09-25; 2016-04-29; 2016-05-05 kreditorių susirinkimus neteisėtais ir nutarimus negaliojančiais.

52016-07-08 nutartimi dėl skundo trūkumų šalinimo teismas nustatė, kad iš skundo ir bankroto bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas teigia, jog jam priklausančiame sklype Švenčionių raj. Lygumų k., buvusioje asfaltbetonio bazėje, bankrutuojanti įmonė skleidžia naftos produktų teršalus. Siekdamas apginti savo interesą pareiškėjas siekia naftos produktų pašalinimo iš jam priklausančio sklypo ir teismui teikia įvairaus pobūdžio prašymus bei skundus. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo pripažinti negaliojančiais visa apimtimi net penkis 2015-2016 metais priimtus nutarimus. Tačiau, kaip matyti iš ginčijamų protokolų turinio, akivaizdu, kad didžioji jų dalis niekaip nesisiję su pareiškėjo keliamu ginču, nutarimai priimti plačiu klausimų spektru, todėl pareiškėjas įpareigotinas pateikti teismui naują skundą, kuriame nurodytų, kuris konkrečiai, kurio protokolo nutarimas ir kaip (ne tik procedūriškai) pažeidžia jo asmenines, ar visų kreditorių teises. Pareiškėjas taip pat įpareigotinas pateikti įrodymus, kad jam tapo žinoma apie ginčijamus nutarimus. Siekiant užtikrinti tinkamą pareiškėjo pareigos pašalinti skundo trūkumus įvykdymą teismas iš administratoriaus į bylą išreikalavo ginčijamų kreditorių susirinkimų protokolus su jų priedais.

6Pareiškėjas nurodo, kad jam priklauso žemės sklypas Švenčionių raj. Lygumų k., kuriame sklinda bankrutuojančiai įmonei priklausantys teršalai, tačiau iš Nekilnojamojo turto registrų centro, tokios informacijos nematyti, todėl pareiškėjas įpareigotinas pateikti teismui ir jo nuosavybės teisę į žemės sklypą patvirtinančius įrodymus.

7Pareiškėjas nurodo ir tai, kad savo pareigas aplaidžiai atlieka ne tik bankroto administratorius, bet ir kreditorių susirinkimo pirmininkas AB DNB bankas. Atsižvelgiant į tokius teiginius bankas byloje turi dalyvauti suinteresuotu asmeniu, o pareiškėjas įpareigotinas pateikti teismui skundą, kuriame būtų nurodytas pareiškėjas, bankroto administratorius ir AB DNB bankas, jų adresai ir kodas (CPK 111 str. 2 d. 2 p.). Pabrėžtina, kad pareiškėjas skunde nenurodo net savo asmens kodo ir adreso, tai jis privalo padaryti.

8Remdamasis šiais argumentais teismas įpareigojo pareiškėją pateikti naują motyvuotą skundą su priedais trimis egzemplioriais, kuriame būtų pašalinti nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodyti trūkumai. Pareiškėjas taip pat informuotas, kad priešingu atveju skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžinamas.

9Tačiau pareiškėjas teismui naujo motyvuoto skundo ir informacijos apie tai, kada jis buvo supažindintas su ginčijamais kreditorių nutarimais nepateikė, o vietoje to atsiuntė teismui Pranešimą dėl trūkumų pašalinimo skundui, kuriame suformulavo šiuos reikalavimus: Pripažinti, kad BUAB „Tavilta“ bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ įgalioto asmens R. G. rengti 2015-01-19; 2015-08-05; 2015-08-12; 2015-09-25; 2016-04-29; 2016-05-05 kreditorių susirinkimai turi procedūrinių pažeidimų: užfiksuoti melagingi faktai dėl tariamo kreditorių informavimo elektroniniu paštu apie numatomą susirinkimų vietą, laiką dienotvarkės klausimus, nutarimų projektus, balsavimų biuletenius, nebuvo išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas, neaišku kodėl buvo sumuojami balsai.

10Skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui, nes jis nepašalino esminių teismo nurodytų skundo trūkumų.

11CK 1.138 straipsnyje civilinių teisių gynimo būdai įgyvendinami civilinio proceso normų reglamentuota tvarka. CK 135 straipsnio 1 dalyje nustatyti formalūs reikalavimai ieškinio (skundo) turiniui. Kaip vienas iš būtinų ieškinio elementų jame nurodytas ieškinio dalykas (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Pabrėžtina, kad ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, t. y. suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent ieškinio dalyko (ir pagrindo) tinkamas suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises. Jeigu ieškovas nevykdo ar netinkamai vykdo šią procesinę pareigą, teismas taiko CPK 115 straipsnyje nustatytas procesines priemones. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors teismas bylos iškėlimo stadijoje neturi teisės tikrinti ieškinio pagrįstumo klausimo, tačiau jis patikrina, ar ieškinio tenkinimas objektyviai gali sukurti teisinius padarinius. Jeigu ieškovas pareiškia reikalavimą, kuris negali sukurti jokių objektyvių teisinių padarinių, teismas, motyvuodamas netiksliu ieškinio dalyko nurodymu, turi nustatyti terminą trūkumams šalinti (tai nagrinėjamoje byloje jau buvo padaryta) arba, priklausomai nuo ieškinio pobūdžio, atsisakyti priimti pareiškimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 1 dalis 1 punktas).

12Šalindamas skundo trūkumus pareiškėjas, kaip jau minėta, skundo reikalavimus suformulavo taip: Pripažinti, kad BUAB „Tavilta“ bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ įgalioto asmens R. G. rengti 2015-01-19; 2015-08-05; 2015-08-12; 2015-09-25; 2016-04-29; 2016-05-05 kreditorių susirinkimai turi procedūrinių pažeidimų: užfiksuoti melagingi faktai dėl tariamo kreditorių informavimo elektroniniu paštu apie numatomą susirinkimų vietą, laiką dienotvarkės klausimus, nutarimų projektus, balsavimų biuletenius, nebuvo išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas, neaišku kodėl buvo sumuojami balsai.

13Tačiau pažeistos teisės konstatavimas, neprašant vienu ar kitu CK 1.138 straipsnyje nustatytu būdu pašalinti dėl padaryto pažeidimo atsiradusių padarinių, neapgina pažeistos teisės ir nesukuria teisinių pasekmių. Neteisėtų veiksmų (vadovo sprendimo) pripažinimas yra civilinės atsakomybės (sutartinės ir deliktinės), kaip vieno iš pažeistos teisės gynimo būdų, sudėties elementas. Vien jo konstatavimas, nenurodant kitų elementų ir neprašant sutartinės ar deliktinės civilinės atsakomybės, nepašalina teisės pažeidimo. CK 1.138 straipsnio 1 punkte nustatytas civilinių teisių gynimo būdas – pripažinimas civilinių teisių ir kasatorės reikalaujamas pažeistų civilinių teisių konstatavimas yra ne tas pats, nes civilinių teisių pripažinimas sukuria asmenims civilines teisines pasekmes, materialinį teisinį rezultatą, o pažeistų teisių ir neteisėtų veiksmų konstatavimas yra viena iš civilinės atsakomybės sąlygų ir, neprašant CK 1.138 straipsnyje nurodytais būdais pažeistų teisių pašalinimo, materialinio teisinio rezultato nesukuria. Skundas ar ieškinys privalo atitikti proceso normų nustatytus formalius reikalavimus, jame turi būti nurodyta, kokio materialinio teisinio rezultato yra siekiama, iškeliant bylą, ir turi būti aišku, kokias teisines pasekmes sukurs skundo tenkinimas. Todėl spręstina, kad toks skundo reikalavimas, kokį pareiškėjas pareiškė, minėtų reikalavimų neatitinka, todėl jis, neištaisius trūkumų, negali būti nagrinėjamas teisme. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m. spalio 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008.

14Vadovaudamasis LR CPK 115 str. 3 d. teismas

Nutarė

15A. B. skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti.

16Nutartis per 7 d. skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai