Byla 2-5244-115/2011

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Algirdas Auruškevičius, sekretoriaujant Laisvidai Versekienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. D.Poškai, atsakovo atstovei N.Jefimovienei, trečiojo asmens atstovui adv.E.Mikaloniui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB„Akordas“ ieškinį atsakovui Visagino savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, tretysis asmuo UAB „Kašgarija“, išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba prie LR Vyriausybės,

Nustatė

3Ieškovas UAB „AKORDAS 1“ (buvęs pavadinimas - R. M. individuali firma „Akordas“) pateikė teismui ieškinį, kurio prašė: 1) panaikinti atsakovo Visagino savivaldybės administracijos 2009-04-17 sprendimą Nr. (4.29)-1-1663, kuriuo buvo atmestas ieškovo pasiūlymas kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacijos reikalavimų; 2 ) panaikinti atsakovo 2009-04-27 sprendimą, kuriuo patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė supaprastintame atvirame konkurse Visagino miesto pėsčiųjų alėjos tarp Visagino ir Veteranų gatvių rekonstrukcijos darbams pirkti; 3) panaikinti atsakovo 2009-04-24 sprendimą, kuriuo ieškovo pretenzija pripažinta nepagrįsta, pasiūlymo atmetimas paliktas galioti ir nepanaikintas; 4) įpareigoti atsakovą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka toliau nagrinėti ieškovo pasiūlymą, pateiktą supaprastintam atviram konkursui Visagino miesto pėsčiųjų alėjos tarp Visagino ir Veteranų gatvių rekonstrukcijos darbams pirkti; 5) priteisti iš atsakovo ieškovo naudai visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas advokato pagalbai apmokėti (I t., b.l. 2-7, 130-131).

4Ieškovas nurodė, kad Visagino savivaldybės administracija paskelbė supaprastintąjį atvirą konkursą Visagino miesto pėsčiųjų alėjos tarp Visagino ir Veteranų gatvių rekonstrukcijos darbų pirkimui. Ieškovas per konkurso dokumentų nustatytus terminus pateikė atsakovui savo pasiūlymą bei pridėjo visus savo kvalifikacijos atitikimą iškeltiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus. Ieškovas gavo atsakovo 2009-04-09 raštą, kuriuo prašoma patikslinti ieškovo kvalifikacinius dokumentus. 2009-04-14 ieškovas pateikė atsakovui visus reikalautus dokumentus, susijusius su ieškovo kvalifikacija. 2009-04-20 ieškovas gavo atsakovo 2009-04-17 pranešimus, kurių viename buvo pranešta ieškovui, jog jo pasiūlymas atmestas dėl to, kad ieškovas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų. 2009-04-20 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl netinkamo teisės aktų aiškinimo vertinant LR aplinkos ministerijos išduotą atestatą Nr. 1798. 2009-04-27 ir prašė tęsti viešojo pirkimo procedūras. Ieškovas nurodo, kad pagal Viešojo konkurso sąlygų I d. 1 p., į Visagino miesto pėsčiųjų alėjos tarp Visagino ir Veteranų gatvių rekonstrukcijos darbų apimtį įeina: (1) Apšvietimo tinklai (Sąlygų 1.1 punktas); (2) Bendrastatybiniai darbai (paruošiamieji, ardymo darbai, žemės darbai, betoninių bortų įrengimas, akmeninių bortų įrengimas, betono trinkelių dangos įrengimas, akmens plytelių įrengimas ir kt.) (Sąlygų 1.2 punktas); (3) Lietaus, nuotekų sistemos įrengimas (Sąlygų 1.3 punktas); (4) Suolų, šiukšlių dėžių įrengimas (Sąlygų 1.4 punktas). LR aplinkos ministerijos 2008-05-30 išduotu atestatu Nr. 1798 ieškovui „suteikiama teisė atlikti statinio ir statinio dalies statybos darbus, kultūros paveldo objektų tvarkybą. 2003-06-30 LR aplinkos ministerijos išduotas Atestatas Nr. 1798, galiojęs iki 2008-06-30, kuriuo ieškovui suteikta teisė atlikti bendruosius ir specialiuosius statybos darbus, vykdyti statinio statybos techninę priežiūrą. Atestate neišskiriama, kokius statybos darbus ieškovui suteikiama teisė atlikti. Viešojo konkurso sąlygų 11.5 p. numatytas kvalifikacijos reikalavimas nurodo, kad tiekėjas privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Tame pačiame punkte numatytas reikalavimas įpareigoja konkurso dalyvius pateikti LR aplinkos ministerijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę atlikti bendruosius statybos darbus. Remiantis Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 1 priedo 1.1.p, bendrieji statybos darbai skirstomi į žemės darbus ir statybinių konstrukcijų statybą ir montavimą. Ieškovas teigė, kad keldamas reikalavimą konkurso dalyviui turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, atsakovas kelia reikalavimus, nesusijusius su rengiamo konkurso darbais. Reikalaudamas statybinių konstrukcijų statybos ir montavimo kvalifikacijos, atsakovas reikalauja Viešojo konkurso dalyvius turėti teisę įrenginėti stogus, vykdyti apdailos ar hidroizoliacijos darbus, nors tokio pobūdžio darbai šiuo viešuoju pirkimu nėra perkami. Ieškovo nuomone, jis atitiko pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Iš 2009-03-31 konkurso dalyvių ir jų pasiūlymuose pateiktų kainų sąrašo matyti, kad UAB „Kašgarija“ (konkurso preliminarioje eilėje užėmė 1-ą vietą) pasiūlymas, visus pasiūlymus surikiavus kainų didėjimo tvarka, buvo aštuntas. Ieškovo pateiktas pasiūlymas buvo mažesne kaina nei UAB „Kašgarija“ pasiūlymas, todėl ieškovas teigė, jei atsakovas nebūtų neteisėtai ir nepagrįstai atmetęs ieškovo pasiūlymo, jis turėtų realią galimybę laimėti Viešąjį konkursą ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

5Atsakovas Visagino savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti (I t.,b.l. 83-85). Nurodė, kad 2009-04-17 raštai Nr. (4.29)-1-1663 ir Nr. (4.29)-1-1671 bei 2009-04-27 raštas Nr. (4.29)-1-1730 yra informaciniai pranešimai, parengti Visagino savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimų, priimtų Komisijos posėdžiuose, pagrindu. Teigia, kad ieškovo pasiūlymas konkursui buvo atmestas vadovaujantis VPĮ 39 str. 2 d. 1 p. bei Konkurso sąlygų 56.1 p., nes ieškovas neatitiko Konkurso sąlygų 11.5 p. nustatyto kvalifikacinio reikalavimo tiekėjui, tai yra ieškovas nepateikė LR aplinkos ministerijos išduoto galiojančio atestato suteikiančio teisę atlikti bendruosius statybos darbus, nepaisant to, kad atsakovas buvo nustatęs 2009-04-09 raštu Nr. (4.29)-1-1543 papildomą terminą šiam dokumentui pateikti. Atsakovo manymu, ieškovas teigdamas, jog atsakovas reikalaudamas pateikti minėtą atestatą nustatė reikalavimą nesusijusį su vykdomo pirkimo darbais, iš esmės ginčija atsakovo vykdomo Konkurso sąlygas. Taigi, ieškovas, vadovaudamasis VPĮ 93 str. bei Konkurso sąlygų 63 ir 64 p. turėjo dėl šios sąlygos pateikti atsakovui pretenziją per 5 dienas, nuo tos dienos, kai ieškovas sužinojo ar turėjo sužinoti apie tariamą jo teisėtų interesų pažeidimą. Tačiau, nepaisant to, kad ieškovui Konkurso sąlygos buvo pateiktos 2009-03-19, ieškovas nesikreipė su pretenzija į atsakovą dėl Konkurso sąlygose nustatyto reikalavimo – įpareigojimo pateikti LR aplinkos ministerijos išduotą atestatą patvirtinti ieškovo teisę atlikti bendruosius statybos darbus – nepagrįstumo, iš ko seka, kad ieškovas su šiuo reikalavimu sutiko.

6Institucija, teikianti išvadą byloje, tai yra Viešųjų pirkimų tarnyba prie LR Vyriausybės savo pateiktoje išvadoje nurodė, kad ieškinio teisminis nagrinėjimas yra negalimas (I t.,b.l.155-156). Ieškovas pateikė pasiūlymą, kuris neatitiko Konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, t.y. ieškovas nepateikė LR aplinkos ministerijos išduoto galiojančio atestato, suteikiančio teisę atlikti bendruosius statybos darbus, todėl vadovaujantis Konkurso sąlygų 56.1 p. ir Taisyklių 76.1 p., ieškovo pasiūlymas privalėjo būti atmestas. Nurodė, kad ieškovo pateiktas atestatas atlikti žemės darbus negali būti vertinamas kaip lygiavertis nurodytam Konkurso sąlygų 56.1 p. atestatui, todėl jis laikytinas netinkamu, nes perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Atsakovui suteikus ieškovui papildomą terminą atestatui pateikti, ieškovas atestato nepateikė bei neprašė atidėti tokio dokumento pateikimo termino, iki kol šį dokumentą gaus iš valstybės institucijos. Įstatymas nustato privalomą ikiteisminę šio ginčo nagrinėjimo stadiją – pretenzijos pateikimą perkančiajai organizacijai iki pirkimo sutarties sudarymo (LAT 2009-11-13 nutartis c.b. Nr. 3K-3-506/2009). Ši ikiteisminė tvarka svarbi ir tuo, kad ieškovas savo reikalavimą teisme gali grįsti tik tais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti.

7Vilniaus apygardos teismas 2010-02-24 sprendimu ieškinį atmetė (I t., b.l.197-201).

8Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010-11-22 nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010-02-24 sprendimą (II t., b.l.49-55).

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011-04-05 nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2010-02-24 sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo 2010-11- 22 nutartį panaikino ir priėmė naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkino iš dalies ir panaikino šiuos atsakovo Visagino savivaldybės administracijos sprendimus: 1) 2009 m. balandžio 17 d. sprendimą (Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 11-80) atmesti ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacijos reikalavimų, taip pat sprendimą patvirtinti preliminarią pasiūlymų eilę supaprastintame atvirame konkurse Visagino miesto pėsčiųjų alėjos tarp Visagino ir Veteranų gatvių rekonstrukcijos darbams pirkti; 2) 2009 m. balandžio 24 d. sprendimą (Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 11-98) pripažinti nepagrįsta ieškovo pretenziją. Bylą dėl ieškovo reikalavimo įpareigoti atsakovą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka toliau nagrinėti ieškovo pasiūlymą, pateiktą supaprastintam atviram konkursui Visagino miesto pėsčiųjų alėjos tarp Visagino ir Veteranų gatvių rekonstrukcijos darbams pirkti, bei dėl galimos restitucijos taikymo grąžino nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (II t., b.l.106-121).

10Kasacinis teismas nurodė, kad spręsdamas dėl perkančiosios organizacijos (atsakovo) neteisėtų veiksmų padarinių, negali pasisakyti dėl visų jų aspektų iš esmės, nes iš bylos medžiagos neaišku, ar viešojo darbų pirkimo sutartis sudaryta, nutraukta, vykdoma ar įvykdyta. Byloje gali būti aktualus ne tik atgalinis šalių grąžinimo į prieš pažeidimą buvusią padėtį klausimas, bet ir galimos restitucijos taikymas. Restitucijos klausimas šiuo atveju priklausytų ne tik nuo konkrečių aplinkybių nustatymo (pvz., kokia apimtimi įvykdyta viešojo darbų pirkimo sutartis), bet ir nuo atitinkamų viešųjų pirkimų subjektų teisinių santykių specifikos (ar galimas sutarties vykdymo perėmimas, t. y. sutarties kontrahento pakeitimas kitu, jei perkančioji organizacija po pakartotinio tiekėjų pasiūlymų vertinimo laimėtoju pripažintų kitą dalyvį). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo viešųjų pirkimų ginčų sprendimo praktiką, taikant restituciją, įprastai šalys grąžinamos į padėtį, buvusią iki sutarties sudarymo, tačiau bendrosios restitucijos taisyklės nustato teismui teisę išimtiniais atvejais keisti restitucijos būdą ir netgi iš viso jos netaikyti, jeigu pagal susiklosčiusią teisinę situaciją niekinio sandorio konstatavimo metu šalių grąžinimas į ankstesnę padėtį prieštarautų viešajam interesui, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (CK 6.145, 6.146 str.). Dėl to restitucijos klausimą sprendžiantis teismas, vertindamas niekinio sandorio padarinius, turi tirti sutarties vykdymo eigą, specifiką, laipsnį, galimus nuostolius dėl restitucijos taikymo, kitas reikšmingas aplinkybes (pvz., intelektinės nuosavybės sukuriamus sutarties perėmimo ribojimus, kt.) ir parinkti restitucijos būdą arba, esant išskirtinėms aplinkybėms, jos netaikyti.

11 Teismas, išnagrinėjęs bylą, sprendžia, kad ieškovo UAB“Akordas“ reikalavimas įpareigoti atsakovą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka toliau nagrinėti ieškovo pasiūlymą, pateiktą supaprastintam atviram konkursui Visagino miesto pėsčiųjų alėjos tarp Visagino ir Veteranų gatvių rekonstrukcijos darbams pirkti, netenkintinas ir netaikytina restitucija.

12Nagrinėjant bylą nurodytoje dalyje, ieškovas pateikė rašytinius paaiškinimus (II t.,b.l.141-142), kuriuose nurodė, kad ieškovo preliminariomis žiniomis sutartis su UAB „Kašgarija“ yra sudaryta, statybos darbai yra vykdomi, tačiau nėra baigti, o ieškovas neturi šią informaciją patvirtinančių įrodymų, todėl prašė juos išreikalauti iš atsakovo.

13Atsakovas Visagino savivaldybės administracija pateikė rašytinius paaiškinimus (II t., b.l.154-157), kuriuose teigia, kad ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovą VPĮ nustatyta tvarka toliau nagrinėti ieškovo pasiūlymą, pateiktą konkursui, yra netikslingas, nepagrįstas ir negali būti vykdomas, nes atsakovas 2010-03-18 su UAB „Kašgarija“, yra sudaręs statybos rangos sutartį Nr. 5-56. Vadovaujantis VPĮ 7 str. 2 d. 1 p., konkursas (pirkimas) yra pasibaigęs ir pirkimo procedūros nebegali būti vykdomos. Nuo sutarties su UAB „Kašgarija“ sudarymo momento yra įvykdyta dalis darbų, o likusi darbų dalis objektyviai nebesutampa su šio pirkimo dokumentuose nurodytu pirkimo objektu. Naujos sutarties dėl to paties pirkimo objekto pirkimo, pasibaigusiame sutarties su konkurso laimėtoju sudarymu, neįmanoma nenutraukus jau sudarytos ir vykdomos sutarties, kuri nėra nuginčyta ar negaliojanti. Neįmanoma tinkamai palyginti visų pirkimo dalyvių pasiūlymų, nes pasiūlymų galiojimo terminai (ir jų galiojimo užtikrinimą įrodančių dokumentų galiojimo terminai) yra pasibaigę, o terminų pratęsimo pagal VPĮ 29 str. galimybė ribojama - pasiūlymo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimą įrodančių dokumentų galiojimo terminą pratęsti galima perkančiajai organizacijai prašant, tačiau kol nepasibaigė pasiūlymo galiojimo laikas. Toliau nagrinėjant dalyvių pasiūlymus perkančioji organizacija privalėtų laikytis paskelbtų pirkimo dokumentų sąlygų, nes pasibaigusiame pirkime jų pakeisti ar patikslinti nebeįmanoma. Mano, jog restitucija negalima, nes darbai finansuojami pagal 2009-09-23 projekto Nr. VP3-1.1-VRM-01-R- 91-001/1VL-820 finansavimo ir administravimo sutartį, kurios galiojimo terminas - iki 2011-10-30 Nutraukus dabar sudarytą sutartį ir/ar sudarius naują sutartį su kitu rangovu, finansavimas projekto įgyvendinimui bus nutrauktas. Atsakovas nepajėgus projekto įgyvendinti savo lėšomis, taigi praras galimybę atlikti rekonstrukcijos darbus iš ES struktūrinių fondų skiriamų lėšų, taip bus pažeistas viešasis interesas - Visagino miesto gyventojai praras galimybę turėti saugesnę pėsčiųjų alėją, gražesnę miesto aplinką. 2010-03-18 statybos rangos sutarties Nr.5-56 vykdymo perėmimas šiuo metu nėra galimas, nes sutartis iš dalies yra įvykdyta ir atlikta nemaža dalis parengiamųjų darbų. VPĮ (galiojusi iki 2009-09-01 redakcija), 96 str. numatė, kad nukentėjusioji šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, tuo užtikrindama savo galimai pažeistų teisių apgynimą.

14Tretysis asmuo UAB „Kašgarija“ pateikė rašytinius paaiškinimus (II t.,b.l.150-154), kuriuose teigia, kad restitucija tokiu būdu, kad ieškovas atliktų darbus, negalima. Vadovaujasi CK 6.145 str. 2 d. ir nurodo, kad 2010-03-18 su atsakovu pasirašytą sutartį UAB „Kašgarija“ didžiąja apimtimi įvykdė, todėl sutarties vykdymo perėmimas šiuo metu nėra galimas, priešingu atveju UAB „Kašgarija“ patirtų nuostolių, o ieškovo padėtis nepagrįstai pagerėtų, ir tai prieštarautų sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (LR CK 6.145 str., 6.146 str.).

15Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad Visagino savivaldybės administracija 2010-03-18 su UAB“Kašgarija“ pasirašė Statybos rangos sutartį atlikti darbams, dėl kurių ir buvo skelbtas supaprastintas atviras konkursas (b.l. 2-6, t.3). Galutinė sutarties suma su PVM yra 4249948,22Lt(b.l. 6,7, t.3). Pagal šios Sutarties 2p. darbai turėjo būti pradėti nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir baigti 2010-09-30, tačiau pagal papildomus susitarimus šis terminas pratęstas iki 2011-04-29, sutartis galioja iki šalių įsipareigojimų įvykdymo(Sutarties 15p.). Pagal kasacinio teismo praktiką, teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu, ir taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 str. 5 d.). Tai rodo, kad teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009-02-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; 2009-07-31 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-323/2009).

16Kaip jau buvo minėta anksčiau, tai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011-04-05 nutartimi pripažino neteisėtais ir panaikino atsakovo sprendimus, kuriais buvo atmestas ieškovo pasiūlymas, pretenzija ir patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas savo iniciatyva taiko CK 1.80str. 1d. ir pripažįsta niekine ir negaliojančia Visagino savivaldybės administracijos ir UAB“Kašgarija“ 2010-03-18 pasirašyta Statybos rangos sutartį, nes ji sudaryta faktiškai pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 3str.1d.įtvirtintus principus ir panaikintos preliminarios pasiūlymų eilės pagrindu. Tuo pačiu teismas turi išspręsti dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų atsiradusius padarinius ir restitucijos taikymą.

17Iš trečiojo asmens UAB“Kašgarija“ pateiktų dokumentų matyti, kad Statybos rangos sutartis yra vykdoma, nors ir nesilaikant sutartyje numatytų terminų, nes darbai turėjo būti baigti iki 2011-04-29. Sutarties vykdymą patvirtina Statybos darbų žurnale Nr.1 ir Nr.3 esantys įrašai, o taip pat jau atliktų ir priimtų darbų aktai už 2010 m. birželio -2011m. vasario mėn. ir užaktuoti darbai 2011m. birželio mėn. Pinigine išraiška atliktų darbų vertė sudaro beveik vieną milijoną litų. Teismas sprendžia, kad šiuo atveju restitucija negalima, nes faktiškai rangovui negalima grąžinti tai, ką jis padarė pagal sutartį (CK 6.145str.2d.). Be to, teismas mano, kad Statybos rangos sutartį pripažinus negaliojančia, yra pagrindas šalims kurį laiką išsaugoti iš jos kilusias teises ir pareigas ir netenkinti ieškovo prašymo įpareigoti atsakovą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka toliau nagrinėti ieškovo pasiūlymą, pateiktą supaprastintam atviram konkursui Visagino miesto pėsčiųjų alėjos tarp Visagino ir Veteranų gatvių rekonstrukcijos darbams pirkti. Šią aplinkybę lemia tai, kad dalis darbų jau atlikta, o likusi dalis darbų objektyviai nebesutampa su šio pirkimo dokumentuose nurodytu pirkimo objektu ir faktiškai jiems neįmanoma palyginti visų pirkimo dalyvių pasiūlymų, laikantis paskelbtų pirkimo dokumentų sąlygų. Pažymėtina ir tai, kad darbai yra finansuojami pagal 2009-09-23 projekto Nr. VP3-1.1-VRM-01-R- 91-001/1VL-820 finansavimo ir administravimo sutartį, kuri galioja iki 2011-10-30. Tai rodo, kad nutraukus jau sudarytą sutartį ir/ar sudarius naują sutartį su kitu rangovu, projektas laiku nebus įgyvendintas ir jo finansavimas bus nutrauktas, nes jau pradėtos vykdyti sutarties perėmimas pagal kito rangovo pasiūlymą faktiškai neįmanomas. Atsakovas taip pat nurodė, kad jis yra nepajėgus projekto įgyvendinti savo lėšomis. Tai rodo, kad iki 2011-10-30 nepanaudojus skirtų lėšų, atsakovas praras galimybę iš ES struktūrinių fondų atlikti numatytus rekonstrukcijos darbus ir tuo bus pažeistas viešasis interesas, kadangi Visagino miesto gyventojai praras galimybę turėti saugesnę pėsčiųjų alėją, gražesnę miesto aplinką. Tuo tarpu viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas yra susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas ir išlaikyta tam tikra pusiausvyra. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, šalims iki numatyto projekto finansavimo galiojimo terminio, t.y. 2011-10-30, išsaugomos teisės ir pareigos, kylančios iš pripažintos negaliojančios sutarties, sudarant tuo galimybę užbaigti Statybos rangos sutartyje darbus ir įsisavinti skirtą finansavimą. Jeigu darbai iki 2011-10-30 užbaigti nebus, atsakovas jų užbaigimui faktiškai turės skelbti naują konkursą, o ieškovo pažeistos teisės dėl atmesto pasiūlymo gali būti ginamos iki 2009-09-01 galiojusios redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnyje numatytu būdu.

18Vadovaujantis CPK 88, 93, 96 str. nuostatomis, iš atsakovo priteistinos valstybei procesinių dokumentų siuntimo, o ieškovui žyminio mokesčio išlaidos, patirtos pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose.

19Kadangi ieškinys šioje byloje yra patenkintas dėl 3 reikalavimų, iš atsakovo Visagino savivaldybės administracijos ieškovui UAB“Akordas“ priteistina 1179 Lt žyminio mokesčio (b.l. 1, t.1, b.l. 8, 62, t.2) ir 170,25 Lt valstybei procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, nes šias išlaidas patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai.

20Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 260 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

21Netenkinti ieškovo UAB“Akordas“ ieškinio reikalavimo įpareigoti atsakovą Visagino savivaldybės administraciją Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka toliau nagrinėti ieškovo pasiūlymą, pateiktą supaprastintam atviram konkursui Visagino miesto pėsčiųjų alėjos tarp Visagino ir Veteranų gatvių rekonstrukcijos darbams pirkti.

22Teismo iniciatyva (ex officio ) pripažinti niekine ir negaliojančia Visagino savivaldybės administracijos 2010-03-18 su UAB „Kašgarija“ pasirašytą Statybos rangos sutartį Nr. 5-56, išsaugant iki 2011-10-30 iš jos šalims kylančias teises ir pareigas, netaikant restitucijos.

23Priteisti iš atsakovo Visagino savivaldybės administracijos 1179,0Lt ieškovui UAB “Akordas“ žyminio mokesčio ir 170,25Lt valstybei procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

24Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Algirdas Auruškevičius, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Ieškovas UAB „AKORDAS 1“ (buvęs pavadinimas - R. M. individuali firma... 4. Ieškovas nurodė, kad Visagino savivaldybės administracija paskelbė... 5. Atsakovas Visagino savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį... 6. Institucija, teikianti išvadą byloje, tai yra Viešųjų pirkimų tarnyba... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010-02-24 sprendimu ieškinį atmetė (I t.,... 8. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 9. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 10. Kasacinis teismas nurodė, kad spręsdamas dėl perkančiosios organizacijos... 11. Teismas, išnagrinėjęs bylą, sprendžia, kad ieškovo UAB“Akordas“... 12. Nagrinėjant bylą nurodytoje dalyje, ieškovas pateikė rašytinius... 13. Atsakovas Visagino savivaldybės administracija pateikė rašytinius... 14. Tretysis asmuo UAB „Kašgarija“ pateikė rašytinius paaiškinimus (II... 15. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad Visagino savivaldybės administracija... 16. Kaip jau buvo minėta anksčiau, tai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių... 17. Iš trečiojo asmens UAB“Kašgarija“ pateiktų dokumentų matyti, kad... 18. Vadovaujantis CPK 88, 93, 96 str. nuostatomis, iš atsakovo priteistinos... 19. Kadangi ieškinys šioje byloje yra patenkintas dėl 3 reikalavimų, iš... 20. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 260... 21. Netenkinti ieškovo UAB“Akordas“ ieškinio reikalavimo įpareigoti... 22. Teismo iniciatyva (ex officio ) pripažinti niekine ir negaliojančia Visagino... 23. Priteisti iš atsakovo Visagino savivaldybės administracijos 1179,0Lt... 24. Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...