Byla 2-3428-390/2011
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nacionalinis bilietų platintojas“ ieškinį valstybės biudžetinei įstaigai Kauno valstybiniam dramos teatrui, tretysis asmuo UAB „Tiketa“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ pateikė ieškinį atsakovui VBĮ Kauno valstybiniam dramos teatrui dėl civilinių viešojo pirkimo santykių. Ieškiniu prašo panaikinti Kauno valstybinio dramos teatro 2011 m. spalio 10 d. sprendimą, kuriuo buvo sudaryta pasiūlymų eilė; įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą – trečiojo asmens UAB „Tiketa“ pasiūlymą atmesti, sudaryti naują pasiūlymų eilę ieškovo pasiūlymą pripažįstant konkurso laimėtoju. Priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 4-10). Nurodo, kad 2011 m. rugsėjo 30 d. ieškovas gavo atsakovo pranešimą Nr. 162 dėl dalyvavimo viešojo pirkimo konkurse rezultatų, kuriuo perkančioji organizacija nustatė pasiūlymų eilę, remdamasi mažiausios paslaugų kainos vertinimo kriterijumi. Laimėtoju buvo pripažintas tiekėjas UAB „Tiketa“, pateikęs pasiūlymą, kurio kaina 0,89 Lt. Ieškovo nuomone, UAB „Tiketa“ pasiūlyta kaina yra neprotinga ir neįprastai maža, o su tokia kaina šis tiekėjas neturėtų galimybių pasidengti visų savo kaštų, todėl bilietų platinimas į perkančiosios organizacijos spektaklius būtų nuostolingas. Šį nuostolį tiekėjas privalėtų dengti iš kitur gaunamų pajamų. Šito rezultatas – nekokybiškai teikiamos paslaugos ir tuo pačiu neracionalus perkančiosios organizacijos pinigų panaudojimas bei nepasiektas viešojo pirkimo tikslas. Neįprastai mažos kainos institutas yra įtvirtintas Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnyje, kurio pirmoji dalis nustato, kad, jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti dalyvio pagrįsti siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Neįprastai mažos kainos instituto reglamentavime yra nustatyta privaloma konkretaus pasiūlymo vertinimo procedūra pagrįsta rungtyniškumo principu, reiškiančiu perkančiosios organizacijos pareigą, susipažinus su visais pasiūlymais ir prieš nusprendžiant sudaryti viešojo pirkimo sutartį, iš pradžių raštu paprašyti patikslinimų dėl pasiūlymo, įtariamo esant neįprastu, elementų, kurių pagrindu perkančiajai organizacijai kilo abejonių, bei pareigą vėliau įvertinti šį tiekėjo pasiūlymą pagal jo pateiktus paaiškinimus ir papildomus kainos pagrindimo įrodymus. Tačiau atsakovas, net ir susipažinęs su ieškovo pretenzija, kurioje aiškiai buvo nurodyta, jog Konkurso laimėtojo kaina kelia rimtų abejonių ir yra neįprastai maža bilietų platinimo paslaugų teikimo rinkoje, nesikreipė į UAB „Tiketa“ dėl kainos pagrįstumo pateikimo, tuo įžeisdamas viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintą reglamentavimą, t.y. viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. 1 d.

3Atsiliepimu į ieškinį atsakovas valstybės biudžetinė įstaiga Kauno valstybinis dramos teatras prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, skirti ieškovui maksimalią baudą dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Nurodo, kad perkančiosios organizacijos pareiga visais atvejais kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo buvo numatyta iki 2011 m. rugpjūčio 21 d. galiojusioje Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo redakcijoje. Tuo tarpu, nuo 2011 m. rugpjūčio 21 d. galiojantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai nustato, kad mažos vertės pirkimų atveju perkančioji organizacija neprivalo kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Atsakovas neprivalėjo ir neprivalo reikalauti iš pirkimą laimėjusio trečiojo asmens pagrįsti neįprastai mažą kainą. Apie šias aplinkybes ieškovas buvo informuotas atsakovo ieškovui pateiktame 2011 m. spalio 10 d. atsakyme į atsakovo 2011 m. spalio 7 d. pretenziją. Šių, atsakyme nurodytų argumentų, ieškovas ieškinio tekste nepateikia, taip sąmoningai klaidindamas teismą. Atsakovo nuomone, ieškinio turinys leidžia daryti išvadą, jog ieškinį surašęs asmuo, negalėjo nesuprasti atsakyme nurodytų atsakovo argumentų ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 1 dalies nuostatų, juolab, kad pats ieškovas yra ne vienus metus bilietų platinimo paslaugų rinkoje veikiantis verslo subjektas, turintis reikiamų teisinio reglamentavimo, teisės aiškinimo ir taikymo žinių, ir tikėtina dalyvavęs ne viename teisiniame ginče ar procese. Teigia, kad ieškovas nesąžiningai pateikdamas teismui nepagrįstą ieškinį, taip pat jo pagrindu prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, todėl ieškovui, vadovaujantis CPK 95 str. 2 d. turėtų būti paskirta bauda.

4Tretysis asmuo UAB „Tiketa“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškinys atmestinas.

6Byloje nustatyta, kad atsakovas valstybės biudžetinė įstaiga Kauno valstybinis dramos teatras 2011-09-27 organizavo neskelbiamą mažos vertės pirkimą apklausos būdu dėl viešojo bilietų platinimo paslaugų tiekimo. Konkurso sąlygose numatyta, jog pasiūlymai bus vertinami taikant mažiausios kainos kriterijų. Ieškovas dalyvavo konkurse. Atsakovas, įvertinęs tiekėjų pateiktus pasiūlymus, nustatė pasiūlymų eilę: pirmoje vietoje UAB „Tiketa“ pasiūliusi 0,89 Lt paslaugos tiekimo kainą, antroje – ieškovas UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ pasiūlęs 1,48 Lt paslaugos tiekimo kainą (b.l. 17). 2011-09-30 raštu Nr. R2-162 ieškovas buvo informuotas apie pasiūlymų eilę. Ieškovo nuomone, UAB „Tiketa pasiūlyta kaina yra neprotingai maža, todėl atsakovas privalėjo kreiptis į trečiąjį asmenį ir pareikalauti, kad UAB „Tiketa“ pagrįstų siūlomą kainą. Atsakovas UAB „Tiketa“ pagrįsti siūlomą kainą nepareikalavo, taip pažeisdamas Viešųjų Pirkimų įstatymo (toliau- VPĮ) 40 str. 1 d.

7Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas ar perkančioji organizacija privalo pareikalauti iš tiekėjo pagrįsti neįprastai mažą jo pasiūlytą kainą, kai yra vykdomas mažos vertės pirkimas. Teismas pažymi, kad VPĮ nuostatos dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos – materialiosios, o ne proceso teisės normos, todėl teismas, aiškindamas ir taikydamas reikšmingas įstatymo nuostatas, atsižvelgia į ginčui taikytinų elgesio taisyklių priėmimo momentą ir jų galiojimą laiko atžvilgiu. Atsakovas ginčijamą konkursą organizavo 2011-09-27, todėl pirkimui taikytina 2011-08-21 įsigaliojusi VPĮ redakcija. Pažymėtina, kad VPĮ nuostatos aiškinamos ir taikomos priklausomai nuo pirkimo rūšies, nebent pirkimo rūšims galiotų bendrosios įstatymo nuostatos. VPĮ 40 str. 1 d. numatyta, kad tais atvejais kai pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi teisę apibrėžti pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvoką. VPĮ 85 straipsnio 1 dalyje, reglamentuojančioje supaprastintų pirkimų tvarką, nustatyta, kad Perkančioji organizacija, atlikdama mažos vertės pirkimus, neprivalo vadovautis šio įstatymo 40 straipsnio reikalavimais ( 2011 06 21 įstatymas Nr. XI-1494 (nuo 2011 08 21) (Žin., 2011, Nr. 85-4137)). Mažos vertės viešuoju pirkimu yra laikomas – supaprastintas pirkimas, kai yra bent viena iš šių sąlygų:

81) prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų pirkimo vertė mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio);

92) perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 100 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio) (VPĮ 2 str. 15 d.). Nagrinėjamu atveju atsakovo vykdomas viešasis pirkimas atitiko aukščiau nurodytą pirmą sąlygą, t.y. buvo vykdomas paslaugų pirkimas, kurio vertė yra mažesnė kaip 100 000 Lt (be PVM). Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, teismas konstatuoja, kad perkančioji organizacija neturi pareigos pareikalauti iš tiekėjo pagrįsti neįprastai mažą jo pasiūlytą kainą, kai yra vykdomas mažos vertės pirkimas. Vadovaujantis išdėstytu, darytina išvada, kad atsakovas, nepareikalavęs iš UAB „Tiketa“ pagrįsti jos pasiūlytą kainą, VPĮ 40 straipsnio nepažeidė. Kadangi, pasikeitus įstatyminiam reglamentavimui, perkančiajai organizacijai, vykdančiai mažos vertės pirkimą, nebeliko pareigos reikalauti iš tiekėjo pagrįsti neįprastai mažą kainą - ieškovo argumentai dėl UAB „Tiketa“ pasiūlytos kainos dydžio neanalizuotini kaip neturintys teisinės reikšmės ginčo išsprendimui. Esant nurodytam ieškovo ieškinys atmestinas.

10Pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Ieškovas, pasinaudodamas įstatymo jam suteikta teise, pareiškė ieškinį atsakovui manydamas, kad atsakovas, organizuodamas pirkimą dėl viešojo bilietų platinimo paslaugų tiekimo, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą. Byloje nenustatyta, kad ieškovas atlikdamas veiksmus nesąžiningai ar piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis pareiškė ieškinį atsakovui, todėl atsakovo prašymas taikyti jam CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatytą baudą atmestinas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270, 4239 straipsniais, Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 1 dalimi teismas,

Nutarė

12Ieškinį atmesti.

13Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai