Byla I-352-561/2019
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Mefodijos Povilaitienės ir Margaritos Stambrauskaitės, dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Stamiksas“ atstovui advokatui Girdučiui Vainiui, atsakovės viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros atstovei Elidai Drapienei, ekspertui V. E.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Stamiksas“ skundą atsakovei viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai dėl sprendimo panaikinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Stamiksas“ (toliau – ir pareiškėja, ir Bendrovė, ir UAB „Stamiksas“) (pavadinimas pakeistas iš UAB „Brovit“) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – ir atsakovė, ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, ir Agentūra, ir LVPA) 2018 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. R4-2396(13.3.13-113) „Dėl projekto „Ekologiškų medžio cementinių blokelių gamyba“, projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-01-K-02-209“ (toliau – ir Sprendimas).

5Pareiškėja skunde nurodė, kad ginčo objektas – išlaidų dalis naujos technologinės linijos įsigijimui finansuoti – 1 724 884,99 Lt, kuri Agentūros sprendime pripažinta netinkama finansuoti. Pareiškėja 2009 m. rugsėjo 10 d. pateikė Agentūrai paraišką pagal Projektą finansinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas VP2-2.1-ŪM-01-K priemonę „Lyderis LT“ (toliau – ir Paraiška). Projektas Paraiškos vertinimo metu buvo įvertintas teigiamai ir pripažintas tinkamu finansuoti. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 24 d. įsakyme Nr. 4-716 (toliau – ir įsakymas Nr. 4-716) Projekto įgyvendinimui buvo skirtas 4 261 455,00 Lt Europos Sąjungos (toliau – ir ES) struktūrinių fondų ir (ar) valstybės biudžeto finansavimas, finansavimo dalis (intensyvumas) – iki 60 proc. iš ES Europos regioninės plėtros fondo programos (toliau – ir ES programa).

62010 m. gruodžio 30 d. pasirašyta trišalė Projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S-VP2-2.1-ŪM-01-K-02-209 (toliau – ir Projekto sutartis) tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, LVPA ir Bendrovės, kurioje (2.2 punktas) numatyta, jog Projektui įgyvendinti skiriamas 4 261 455,00 Lt finansavimas iš ES programos neįskaičiuojant PVM. Projekto sutartyje nustatyta, kad bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 7 102 425,00 Lt, iš kurių projekto vykdytojo įsipareigota skirti ne mažiau kaip 2 840 970,00 Lt nuosavų lėšų, sutarties 2 priede „Projekto biudžetas“ numatyta, kad iš bendros tinkamų finansuoti 7 102 425,00 Lt sumos 6 854 491,00 Lt skiriama naujos technologinės linijos įsigijimui, iš kurių 4 112 694,60 Lt (60 proc.) skiriami iš ES fondo, o kita tinkamų finansuoti 247 934,00 Lt dalis skiriama Projekte numatytiems statybos, rekonstravimo ir kitiems darbams, patyrus šių darbų išlaidas iš ES struktūrinės paramos būtų kompensuota 60 proc., t. y. 148 760,40 Lt. Taigi, pagal Projekto sutartį Bendrovė įsipareigojo įsigyti medžio cementinių blokelių gamybos liniją (toliau – ir gamybos linija), kurios įsigijimui Bendrovei leista išleisti 6 854 491,00 Lt (tinkamos išlaidos) lėšas. Viršijančias šią sumą, Bendrovė įsipareigojo apmokėti savo lėšomis.

7Nurodė, kad Bendrovė, įgyvendindama Projektą, šios gamybos linijos pirkimui parengė konkurso sąlygas dėl gamybinės linijos įsigijimo, jas suderino su LVPA ir gavo pritarimą konkurso vykdymui pagal tarpusavio suderintas sąlygas. Konkursas vykdytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakyme Nr. 1K-212 patvirtintu Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu (toliau – ir Aprašas). Konkurso sąlygose buvo nurodyta, jog pirkimas neskirstomas į dalis, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui pagal konkurso sąlygų priede Nr. 3 nustatytą techninę specifikaciją. Bendrovė atrinko tiekėją SIA „Technical Solution“ (toliau – ir Tiekėjas) ir prieš pasirašydama su konkurso nugalėtoju sutartį pateikė LVPA pirkimo dokumentus, taip pat ir sutarties projektą. LVPA neprieštaravo, kad būtų pasirašyta pirkimo sutartis pagal pateiktą projektą ir nustatė terminą, per kurį Bendrovė turėjo pateikti LVPA pasirašytos sutarties kopiją (LVPA 2012 m. rugsėjo 4 d. raštas Nr. R4-14272(13.3.13-113). Vėliau Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 2014 m. vasario 21 d. rašte Nr. (19.2.52)-3-900, atsakydama į Bendrovės 2014 m. sausio 3 d. raštą, patvirtino, kad Bendrovė vykdė pirkimą, kurio metu atsirinko labiausiai pirkimo dokumentuose nustatytus kriterijus ir reikalavimus atitinkantį tiekėją, ir kad Ūkio ministerija neturi informacijos, jog vykdant pirkimą ar sudarant pirkimo sutartį su Tiekėju būtų nustatyti pažeidimai.

8Bendrovė 2012 m. rugsėjo 11 d. su Tiekėju pasirašė Medžio-cemento blokelių gamybos linijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1209-1 (toliau – ir Tiekimo sutartis), kopiją pateikė LVPA. Šioje sutartyje Tiekėjas įsipareigojo suprojektuoti, pagaminti, pristatyti ir sumontuoti medžio cementinių blokelių gamybos liniją, o Bendrovė – sumokėti už gamybos liniją 7 122 000,00 Lt. Konkurso metu negautas joks kitas pasiūlymas su mažesne kaina.

9Tiekėjas, vykdydamas Tiekimo sutarties sąlygas, suprojektavo, pagamino, pristatė ir sumontavo Tiekimo sutartyje numatytą gamybos liniją, atitinkančią jai keliamus reikalavimus. Atsižvelgiant į gamybos linijos kainą, tarp LVPA ir Bendrovės buvo sutarta, kad Projektas bus įgyvendinamas palaipsniui, tam tikrais etapais: t. y. gamybos linija tiekiama ne visa iš karto, o dalimis, atliekant dalinius mokėjimus. Kai pirkėjui bus pristatytos gamybos linijos pagrindinės sudedamosios dalys, Tiekėjas savo pajėgomis ją sumontuos, užtikrindamas gamybos linijos atskirų įrenginių suderinamumą, automatizavimą, kompiuterinį programinį valdymą ir pan. Tiekėjas už pateiktą ir sumontuotą gamybos liniją per 4 kartus pareikalavo sumokėti (pateikdamas sąskaitas faktūras) Tiekimo sutartyje numatytą kainą, iš viso 2 073 433,00 Eur (t. y. 7 159 149,46 Lt) (pagal sutartį turėjo būti 7 122 000,00 Lt). Bendrovė Tiekėjui sumokėjo pagal pateiktas sutartis 2 073 633,00 Eur (t. y. 7 159 840,02 Lt) tuo patyrė išlaidas, kurių dalis (6 854 491,00 Lt) pagal Projekto sutartį laikomos tinkamomis išlaidomis, nuo kurių Bendrovei turėjo būti apskaičiuota ir išmokėta 60 proc. dydžio ES parama naujos technologinės linijos įsigijimui, t. y. 4 112 694,60 Lt (1 191 118,60 Eur).

10Paaiškino, kad pateikus mokėjimo prašymus LVPA išmokėti pagal Projekto sutartį priklausančias sumas (4 112 694,60 Lt) ir deklaravus, kad už gamybos liniją sumokėta daugiau kaip 6 854 491,00 Lt ir tai pagrindus tinkamais finansiniais dokumentais (Tiekimo sutartis, sąskaitos faktūros, mokėjimo pavedimai ir t. t.), Bendrovei už gamybos linijos įsigijimą LVPA sprendimuose per Finansų ministeriją buvo kompensuota tik 3 077 763,61 Lt (2013 m. vasario 26 d. į Bendrovės sąskaitą pervesta 373 261,77 Lt; 2013 m. spalio 4 d. – 339 000,00 Lt; 2013 m. gruodžio 12 d. – 1 296 871,68 Lt, 2014 m. sausio 29 d. – 106 8630,16 Lt), t. y. 1 034 930,99 Lt mažiau, negu buvo numatyta pagal aukščiau nurodytą įsakyme Nr. 4-716 ir Projekto sutartyje (2.1–2.3 punktai).

11LVPA 2013 m. rugsėjo 2 d. rašte R4-10485(13.3.13-113) informavo, kad įtarusi, jog deklaruojamų įrengimų kaina gali neatitikti analogiškų prekių vidutinės rinkos kainos, atliko rinkos kainų tyrimą, pagal kurio rezultatus, LVPA nuomone, įrengimų išlaidos turi būti mažinamos, tačiau šios nuomonės LVPA nepagrindė jokiais realiais argumentais. Pagal Aprašo 42 punktą, konkurso būdu perkamų prekių rinkos kainų patikrinimą LVPA turi teisę atlikti tik nustačiusi, kad sutarties su tiekėju kaina neatitinka analogišku prekių vidutinės rinkos kainos. Bendrovė kelis kartus kreipėsi į LVPA, prašydama pateikti jos specialistų išvadas, taip pat surinktą medžiagą ar kainų apskaičiavimo metodikas, kuriomis vadovavosi LVPA, nustatydama perkamos gamybos linijos įrengimų kainas ir pan., tačiau LVPA prašomų įrodymų nepateikė ir nemotyvavo nepateikimo priežasčių, tik teigė, kad Bendrovės pirktos gamybos linijos rinkos kaina yra mažesnė.

12LVPA 2013 m. gruodžio 23 d. rašte Nr. R4-16003(13.3.13-113) pasiūlė Bendrovei iki 2014 m. sausio 3 d. pasirašyti Projekto sutarties pakeitimo susitarimą, sumažinant tinkamų finansuoti išlaidų sumą iki 5 377 540,01 Lt, o tuo pačiu sumažinti ir Projekto įgyvendinimui skirtiną ES struktūrinę paramą iki 3 226 524,06 Lt, tačiau Bendrovė nesutiko.

13Bendrovė, negaudama iš LVPA pagrįsto sprendimo dėl Projekto sutartyje nustatytų tinkamų išlaidų dydžio sumažinimo arba paramos dalinio sumažinimo ir negaudama prašomų specialistų išvadų, kurių pagrindu Bendrovei neišmokama priklausanti paramos lėšų dalis, kreipėsi į nepriklausomus ekspertus dėl perkamos gamybos linijos rinkos kainos nustatymo. Tyrimus atliko UAB „Marleksa“ turto vertintojas G. V. ir pateikė kilnojamojo turto vertinimo ataskaitą (toliau – ir Ataskaita) bei konsultacinę išvadą (toliau – ir Išvada) dėl Bendrovės iš Tiekėjo įsigytos gamybos linijos.

14LVPA 2014 m. gegužės 13 d. rašte Nr. R4-4506(13.3.13-113) informavo Bendrovę, kad atsižvelgiant į tai, jog Išvados dėl analizių pagal paskutiniais metais Europoje buvusias investicijas į panašius objektus ir palyginant turimus panašių gamybos linijų pasiūlymus rezultatais negalima vadovautis, o analizės pagal gamybinės linijos sukūrimo sąnaudas rezultatai tik patvirtina, kad LVPA pakankamai tiksliai įvertino įrengimų kainas, nekeičia pozicijos dėl netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažintų lėšų dydžio – 724 884,99 Lt. Taigi, LVPA ir toliau laikėsi pozicijos, kad Bendrovės įsigytos gamybos linijos vidutinė rinkos kaina yra 1 724 884,99 Lt mažesnė nei Projekto sutartyje numatyta tam 6 854 491,00 Lt dydžio tinkamų išlaidų suma ir siekia tik 5 129 606,01 Lt. Dėl šios priežasties Bendrovei neišmokama 1 034 930,99 Lt dydžio struktūrinė parama. LVPA ir vėliau nepateikė Bendrovei savo išvadų ir kitų duomenų, kurių pagrindu galima būtų patvirtinti arba paneigti LVPA teiginius dėl gamybos linijos vidutinės rinkos kainos.

15Bendrovė, nesutikdama su LVPA pozicija ir veiksmais, 2014 m. gegužės 19 d. su skundu kreipėsi į Ūkio ministeriją, kuri skundą persiuntė Finansų ministerijai, o ši konstatavo, kad LVPA pasitelktų ekspertų išvadose nepakankamai pagrindžiamos nustatytos netinkamos finansuoti Bendrovės vykdomo projekto išlaidos bei paprašė LVPA atlikti pakartotinį rinkos kainų tyrimą, pasitelkiant reikiamos kvalifikacijos ir patirties ekspertą (us) ir apie atliktus veiksmus raštu informuoti Finansų ministeriją ir Bendrovę.

16LVPA po Finansų ministerijos pavedimo pateikė Bendrovei visą eilę paklausimų, į kuriuos Bendrovė pateikė atsakymus pagal disponuojamą informaciją, dalis klausimų buvo ne Bendrovės, o Tiekėjo kompetencija, todėl atsakyti į kai kuriuos klausimus buvo galima tik gavus prašomą informaciją iš Tiekėjo, kuris motyvuotai nepateikė informacijos apie tam tikras kainas.

17LVPA 2015 m. gegužės 14 d. rašte Nr. R4-3176(13.3.13-113) informavo pareiškėją (kopija VMI ir Finansų ministerijai), kad atsižvelgdama į tai, jog Tiekėjas atsisakė pateikti duomenis dėl gamybos linijos automatizavimo darbų ir jų verčių, LVPA, negavusi minėtos informacijos, įvertinusi tai, jog Bendrovė kartu su 2015 m. sausio 28 d. raštu pateikė Tiekėjo raštą, kuriame nurodyta, jog Tiekėjas nėra gamybos linijos sudedamųjų dalių gamintojas, o linijai priklausanti įranga buvo pagaminta ES teritorijoje, ir remdamasi 2015 m. balandžio 28 d. pakartotinio rinkos kainos tyrimo eksperto išvada nekeičia 2013 m. sausio 31 d. ir 2013 m. rugpjūčio 28 d. rinkos kainų tyrimų išvadose nustatytų medžio cementinių blokelių tinkamų finansuoti išlaidų ribų. Taigi, LVPA vienašališkai ir nepagrįstai mažina 1 986 808,98 Eur (6 854 491,00 Lt) tinkamas išlaidas, skirtas naujos technologinės linijos įsigijimui, 499 l561,22 Eur (1 724 884,99 Lt) iki 1 486 842,32 Eur (5 129 606,01 Lt). Bendrovė šį LVPA 2015 m. gegužės 14 d. sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui (toliau – ir VAAT), kuris 2016 m. kovo 7 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-3518-244/2016 Bendrovės skundą atmetė kaip nepagrįstą (toliau – ir VAAT sprendimas), o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2017 m. birželio 2 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-841-756/2017 (toliau – ir LVAT sprendimas) priėmė naują sprendimą – pareiškėjos skundą tenkino ir panaikino Agentūros 2015 m. gegužės 14 d. sprendimą (raštą) Nr. R4-3176(13.3.13-113) „Dėl projekto „Ekologiškų medžio cementinių blokelių gamyba“, projekto kodas Nr. VP2-2.1 -ŪM-01 -K-02-209“.

18Agentūra, pateikdama savitą šio sprendimo interpretaciją, 2017 m. birželio 30 d. priėmė sprendimą, kuris savo turiniu ir prasme yra identiškas jau panaikintam 2015 m. sprendimui. Pareiškėja, nesutikdama su šiuo sprendimu, kreipėsi į VAAT, kuris 2018 m. vasario 9 d. sprendimu pareiškėjos skundą tenkino iš dalies – panaikino atsakovės 2017 m. birželio 30 d. sprendimą ir įpareigojo atsakovę priimti naują administracinį sprendimą, atitinkantį teisės aktų reikalavimus.

19Pažymėjo, kad atsakovė 2018 m. gegužės 25 d. vėl priėmė Sprendimą, savo turiniu ir prasme identišką jau panaikintam sprendimui. Vienintelis naujas atsakovės argumentas Sprendime – 2018 m. gegužės 2 d. pasirašyta ketvirta rinkos kainą vertinusio eksperto išvada. Ekspertinį vertinimą atliko Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos katedros docentas Dr. V. E., kuris patvirtino ankstesnių LVPA rinkos kainos tyrimų išvadose nustatytas įrangos kainas ir tinkamų finansuoti išlaidų ribas.

20Pareiškėjos teigimu, atsakovės veiksmai vienašališkai formuluojant klausimus savo nuožiūra pasirinktiems ekspertams, nepranešant pareiškėjai apie galimybę užduoti klausimus ekspertui, susipažinti su eksperto išvadomis, prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo nuostatoms (bendradarbiauti su ūkio subjektais).

21Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė teismo pareiškėjos skundą tenkinti visą.

22Atsakovė atsiliepime į pareiškėjos skundą su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė teismo jo netenkinti.

23Atsiliepime nurodė, kad palaiko atsiliepimus, pateiktus VAAT administracinėje byloje Nr. Nr. I-3518-244/2016 ir Nr. I-310-815/2018, kurių medžiaga yra prijungta prie šios bylos. Papildomai atsiliepime nurodė, kad siekdama užtikrinti objektyvumą ir nešališkumą vykdant išlaidų tinkamumo vertinimą (mokėjimo prašymo tikrinimą), šiam vertinimui pasitelkė kitą projekto priežiūrą vykdantį projekto vadovą. Ekspertiniam rinkos kainų nustatymo vertinimui LVPA pasitelkė išorės ekspertą, turintį specialių mokslinių ir praktinių žinių ir patirties vertinamo objekto srityje – Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos katedros doc. Dr. V. E..

24Nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad pirminis rinkos kainų nustatymo vertinimas buvo atliktas 2013 metais, pakartotinio rinkos kainų tyrimo, kreipiantis į panašios įrangos (jos sudedamųjų dalių) tiekėjus vykdyti nebuvo įmanoma, atsakovė pakartotiniam ekspertiniam vertinimui pateikė visus turimus dokumentus, susijusius su anksčiau atliktais rinkos kainų vertinimais ir ekspertinio vertinimo užduotyje nurodė, kad ekspertas turi įvertinti pateiktus dokumentus objektyviai, nešališkai bei pažymėjo, kad ekspertas nėra saistomas anksčiau Projekto išlaidas vertinusio eksperto išvada.

252018 m. gegužės 2 d. buvo pasirašyta ketvirtojo rinkos kainą vertinusio eksperto išvada, kuri patvirtino ankstesnėse LVPA 2013 m. sausio 31 d., 2013 m. rugpjūčio 28 d. ir 2015 m. balandžio 28 d. rinkos kainos tyrimų išvadose nustatytas įrangos kainas ir atitinkamai tinkamų finansuoti išlaidų ribas. Pažymėjo, kad visi ekspertai pateikė argumentuotas išvadas, informacijos nuorodas ir ekspertinėse išvadose nurodė taikytus ekspertinio vertinimo metodus. LVPA neturi pagrindo abejoti ekspertų išvadų pagrįstumu. Pažymėjo, kad konkrečių argumentų, paneigiančių ekspertų išvadas, nepateikė ir pareiškėja.

26Teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į pareiškėjos skundą išdėstytus argumentus ir prašė teismo pareiškėjos skundą atmesti.

27Teismo posėdžio metu ekspertas doc. dr. V. E. paaiškino, kad nėra LVPA etatinis darbuotojas, o samdomas tam tikrais atvejais. Nurodė, kad savo ekspertinę išvadą pateikė remdamasis pateikta rašytine medžiaga, t. y. fotonuotraukomis, technine specifikacija, atliktomis kitų ekspertų išvadomis. Atsakydamas į pareiškėjos atstovo klausimą nurodė, kad vertino visos linijos įrenginių visumą, kad atskirų įrenginių sujungimas nėra problematiškas, reikalaujantis papildomų lėšų, tačiau tikrai nedidelių. Pažymėjo, kad išvadoje įvardino, jog buvo vertinamos analogiškos linijos. Dėl analogiškų linijų buvimo Lietuvoje pateikti pavyzdžių negalėjo, tačiau nurodė, jog tokių linijų Europoje tikrai yra (Lenkija, Čekija). Pabrėžė, kad Tiekėjas nėra gamintojas bei tokios įrangos platintojas, todėl išvadoje ir nurodė, kad jo pasirinkimas kelia abejonių. Atsakydamas į atsakovės atstovės klausimus nurodė, kad pareiškėjos įsigyta įranga nėra nei išskirtinė, nei originali. Įrangos sujungimas į vientisą darbą reikalauja išlaidų, tačiau nedidelių, nurodydamas, kad tai tiesiog inžinierinis darbas. Suintegruoti įrangai būtina techninė užduotis.

28Teismas konstatuoja:

29Bylos duomenimis nustatyta, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 4-716 ,,Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ekonomikos augimo veiksmų programą, skyrimo“ Bendrovei projekto ,,Ekologiškų medžio cementinių blokelių gamyba“ skirtas finansavimas kapitalo formavimo išlaidoms padengti – iki 4 261 455,00 Lt finansavimo, finansavimo dalis – iki 60 proc. iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos (ES lėšos) (programos kodas – 01 105). Projektui įgyvendinti 2010 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, LVPA ir Bendrovė pasirašė trišalę Projekto finansavimo ir administravimo sutartį. Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta, kad Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 7 102 425,00 Lt, neįskaitant PVM (2.1 punktas). Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriama iki 4 261 455,00 Lt, neįskaitant PVM, Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nurodytoms Projekto išlaidoms finansuoti – iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos (ES) lėšos (2.2 punktas). Projekto vykdytojas įsipareigoja skirti Projektui įgyvendinti ne mažiau nei 2 840 970,00 Lt, neįskaitant PVM, Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nurodytoms Projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. Pagal sutarties 3.2 punktą, Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, buvo nustatyta iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.

30Pareiškėja 2012 m. rugsėjo 11 d. sudarė medžio cemento blokelių pirkimo sutartį su ,,Technical Solution Sia“, pagal kurią pastaroji bendrovė įsipareigojo suprojektuoti, pagaminti, pristatyti ir sumontuoti medžio cementinių blokelių gamybos liniją, turinčią šias sudėtines dalis: medienos paruošimo ir medienos čipsų perdirbimo įrangą, skirtą medžio cementinių blokelių gamybai; blokelių gamybos dozavimo ir maišymo įrangą; blokelių formavimo ir surinkimo įrangą; medžio cementinių blokelių frezavimo, kalibravimo ir užbaigimo įrangą, turinčius CE žymėjimą. Bendra sutarties kaina nustatyta 7 122 000,00 Lt. Vykdydama sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, pareiškėja sumokėjo bendrovei 2 073 633,00 Eur (7 159 840,02 Lt). Atsakovė už gamybinės linijos įsigijimą UAB ,,Brovit“ per Finansų ministeriją pervedė 3 077 763,61 Lt, t. y. 1 034 930,99 Lt mažiau, nei buvo numatyta Projekto finansavimo ir administravimo sutarties 2.1 – 2.3 punktuose.

31Teismas pažymi, jog ginčo tarp šalių dėl faktinių aplinkybių nėra, tačiau šalys nesutaria dėl patirtų išlaidų, skirtų naujos technologinės linijos įsigijimui, dydžio. Pareiškėjos teigimu, išlaidas gamybinei linijai įsigyti ji patyrė realiai; gamybos linijos kaina yra reali. Šiems savo argumentams pagrįsti remiasi UAB „Marleksa“ kilnojamojo turto vertinimo ataskaita bei konsultacine išvada. Atsakovė teigė priešingai – atlikus ne vieną gamybinės įrangos vertės vertinimą nustatė, kad deklaruota įranga įsigyta viršijant rinkos kainas. Atsakovė šiuos savo argumentus grindžia 4 kvalifikuotų ekspertų, vertinusių projekto įrangos kainą bei įrangos rinkos kainas, vertinimais.

32Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 56 straipsnio 1 dalį, įrodymai administracinėje byloje yra visi faktiniai duomenys, priimti teismo, kurias remdamasis teismas nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybės pagrindžiančios proceso šalių reikalavimus bei atsikirtimus. Ekspertų išvada yra vienas iš bylos įrodymų, kurią teismas privalo įvertinti pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu įrodymų viseto ištyrimu.

33Iš prijungtų administracinių bylų Nr. I-3518-244/2016 bei Nr. I-310-815/2018 medžiagos matyti, kad įtarimai, jog nupirktų įrengimų kaina viršija analogiškų įrenginių kainą, kilo tik tuomet, kai pareiškėja deklaravo jų įsigijimo išlaidas mokėjimo prašyme Nr. 6 bei analizuojant 2012 m. gruodžio 12 d. ir 2013 m. rugpjūčio 8 d. atliktų patikros metu gautą informaciją apie deklaruojamus įrenginius, t. y. po to, kai buvo vizualiai apžiūrėti įsigyti įrenginiai. Bendrovė 2013 m. rugsėjo 10 d. pateikė mokėjimo prašymą Nr. 10, deklaruodama mažesnes išlaidas (667 938,29 Lt), atsižvelgiant į LVPA 2013 m. rugsėjo 2 d. rašte Nr. R4-10485(13.3.13-113) pateiktas išvadas dėl įrengimų rinkos kainos. Bendrovė 2013 m. gruodžio 2 d. rašte nurodė, kad su kitu galutiniu mokėjimo prašymu bus deklaruojama 1 926 045,97 Lt. Įvertinus pateiktą informaciją ir tai, jog 2013 m. gruodžio 11 d. LVPA pateiktuose mokėjimo prašymuose prašomų ir (arba) pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų suma buvo 3 451 494,04 Lt, o pagal Projekto sutartį nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 7 102 425,00 Lt, LVPA parengė Projekto sutarties susitarimo projektą Nr. 6 dėl Projekto tinkamų finansuoti išlaidų mažinimo nuo 7 102 425,00 Lt iki 5 377 540,01 Lt (1 724 884,99 Lt) ir Projekto vykdytojui nusiuntė el. paštu suderinimui. Bendrovė 2013 m. gruodžio 12 d. rašte patvirtino, jog mažinamų tinkamų išlaidų suma sutampa su 2012 m. lapkričio 30 d. mokėjimo prašymu Nr. 6 (604 918,59 Lt) ir 2013 m. rugsėjo 10 d. mokėjimo prašymu Nr. 10 (1 119 966,40 Lt) pripažintomis netinkamomis finansuoti išlaidų sumomis. LVPA 2013 m. gruodžio 23 d. rašte nurodė, jog atliktų gamybos linijos įrengimų rinkos kainos tyrimų medžiagos pateikti negali dėl tiekėjų, pateikusių pasiūlymus, konfidencialumo užtikrinimo. 2014 m. sausio 3 d. Bendrovė grąžino nepasirašytą susitarimą dėl tinkamų finansuoti išlaidų mažinimo ir nurodė, jog Bendrovės akcininkų pavedimu ketina skubos tvarka prašyti nepriklausomų ekspertų / specialistų rinkos kainų išvadų ir tik susipažinusi su jomis priimti sprendimą dėl projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumažinimo. LVPA 2014 m. sausio 31 d. rašte sutiko nukelti susitarimo dėl biudžeto mažinimo pasirašymą, kad Bendrovė galėtų prašyti nepriklausomų ekspertų išvadų dėl Projekto metu įsigytos įrangos rinkos kainos įvertinimo ir tuomet priimti sprendimą dėl Projekto tinkamų išlaidų sumažinimo. Projekto vykdytojas su 2014 m. gegužės 5 d. raštu pateikė 2014 m. balandžio 17 d. Išvados dėl gamybinės linijos Nr. 14-204-57 kopiją ir 2014 m. balandžio 17 d. Ataskaitos kopiją. Pažymėtina, kad Išvados pastaboje nurodyta, jog Išvada neatitinka turto vertės nustatymo dokumento (vertinimo ataskaitos) turinio bei formos (ją rengiant nesivadovauta Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakyme Nr. 1K-159, ir Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu ir jo pakeitimo įstatymu), yra tik konsultacinio pobūdžio dokumentas, skirtas užsakovui.

34Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, sprendžia, jog atsakovė pagrįstai pareiškėjos pateiktą vertinimo ataskaitą bei konsultacinę išvadą vertino kaip papildomą medžiagą. Iš pateiktos konsultacinės išvados analizės matyti, kad gamybinės linijos kaina buvo analizuojama keliais požiūriais: pagal paskutiniais metais Europoje buvusias investicijas į panašius objektus (priimta, kad gamybinės įrangos kainos gali svyruoti tarp 6,03 mln. Lt ir 8,71 mln. Lt); palyginant turimus panašių gamybinių linijų pasiūlymus (priimta, kad gamybinės įrangos kainos gali svyruoti tarp 5,64 mln. Lt ir 7,20 mln. Lt); nustatant, kiek galėtų kainuoti panaši įranga, per jos galimus sukūrimo kaštus (priimta, kad gamybinės įrangos kainos gali svyruoti tarp 4,00 mln. Lt ir 7,44 mln. Lt).

35Pritartina atsakovės pozicijai, kad atliekant skaičiavimus pirmuoju analizės metodu vadovautasi nei skaičiavimais, nei istoriniais faktais nepagrįstomis prielaidomis, kad gamybinei įrangai tenka 27,5 ± 5 % investicijų, todėl šios analizės rezultatais vadovautis negalima. Antrosios analizės metu buvo įvertinti pareiškėjos pateikti (o ne nešališkai parinkti) dviejų įmonių pasiūlymai: vienas įmonės TecWood concept GmbH, kuriame nėra detaliai išskirtos sudedamosios įrangos dalys, kad galima būtų spręsti apie įrengimų panašumą, kitas vertinamas pasiūlymas yra įmonės AME Maschinen Ges. M.g.H, kurio dalies sudedamųjų, brangiai kainuojančių įrengimo dalių nėra projekto vykdytojo gamybinėje linijoje (pavyzdžiui, transportavimo ir krovimo įrengimai), be to, lyginamame AME Maschinen Ges. M.g.H gamybinės linijos pasiūlyme įranga galimai pranašesnė, nes, pavyzdžiui, medienos čipsų sandėliavimo bunkeriai yra po 170 m3, tuo tarpu Projekto vykdytojo įsigyti bunkeriai yra tik po 12 m3. Atsižvelgiant į tai, ir šios analizės rezultatais taip pat negalima vadovautis. Trečioji analizė buvo atliekama, skaičiuojant atskirų panašių elementų sukūrimo ar įsigijimo išlaidas, lyginant jas su Projekto metu įsigytos linijos atskirais įrengimais / dalimis. Matyti, kad vertinant atskiras įrengimų dalis buvo remiamasi tik vieno tiekėjo pasiūlyta kaina, todėl atsakovės padaryta išvada, jog tai gali iškreipti rinkos kainą, yra pagrįsta. LVPA nurodė, kad vertinant bendrą kainą didžiajai daliai įrengimų papildomai apskaičiuojamos papildomos montažinės medžiagos ir smulkios dalys (10%), transportavimas (2%), montavimas (9 %), kurių pridėjimas nėra taip pagrįstas, nes iš pateiktų dokumentų nesimato ar UAB „Marleksa“ analizuojamuose pasiūlymuose nebuvo įtrauktos minėtos išlaidos. UAB „Marleksa“ konsultacinės analizės pagal gamybinės linijos sukūrimo sąnaudas išvadoje naudojamas ± 30 % kainos svyravimas neturi jokio pagrindimo, todėl nustatyta + 30 procentų viršutinė įrengimų kaina nėra pagrįsta. Pastebima, kad LVPA įvertino Medžio cementinių blokelių mobilią vibropresavimo ir surinkimo įrangos – 622.102,95 Lt bei dalį medienos čipsų paruošimo perdirbimo įrangos (medienos čipsų smulkintuvai – 2 vnt., uždaro tipo konvejeriai – 2 vnt. (3,6 m ir 8,5 m) ir plieninės talpos – 2 vnt. (12 m3) – 565 000,00 Lt (iš viso – 1 187 102,95 Lt)) kainas. Tuo tarpu Bendrovė pateikė minėtos vertintos įrangos sąskaitas faktūras 2 911 987,94 Lt sumai, todėl LVPA netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažino 1 724 884,99 Lt, o tinkamomis – 1 187 102,95 Lt.

36Atsakovė, atlikdama įrenginių įvertinimą, atliko keturis rinkos kainos vertinimus, t. y. 2013 m. sausio 31 d., 2013 m. rugpjūčio 28 d., 2015 m. balandžio 28 d. ir 2018 m. gegužės 2 d. Atliktų naujos technologinės linijos dalių (medžio cementinių blokelių mobilios vibropresavimo ir surinkimo įrangos bei medienos čipsų paruošimo perdirbimo įrangos) rinkos kainos patikrinimų tikslas buvo įvertinti analogiškų prekių (technologinės įrangos) vidutines rinkos kainas, t. y. nustatyti, ar Bendrovės deklaruojamų atskirų įrengimų kainos atitinka analogiškų prekių (technologinės įrangos) vidutines rinkos kainas. Analogiškomis prekėmis nebuvo traktuojami tik serijiniai gaminiai, t. y. vykdant rinkos kainų tyrimus, tokia sąlyga apklausiamiems tiekėjams nekelta. Analogiškomis prekėmis buvo traktuojama tokias pat funkcijas galinti atlikti Bendrovės įsigytos įrangos parametrus atitinkanti technologinė įranga. Atliekant analogiškų prekių (technologinės įrangos) rinkos kainų vertinimą, apklausiamiems tiekėjams buvo pateikta esminė informacija apie įrangą, t. y. techniniai parametrai, Bendrovės įsigytos įrangos ir gaminio (medienos čipsų) nuotraukos, kurių pagrindu tiekėjai galėjo pateikti informaciją, kiek kainuotų minėtus reikalavimus atitinkanti įranga. Atsižvelgiant į tai, tiekėjai, teikdami pasiūlymus, galėjo įvertinti visas įrangos kainos sudėtines dalis (taip pat ir įrangos pritaikymo konkretiems poreikiams išlaidas). Pažymėtina, jog visos 4 ekspertų atliktos išvados patvirtina, kad LVPA pagrįstai netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažino 1 724 884,99 Lt.

37Iš ketvirtosios išvados matyti, kad ekspertui buvo užduotas klausimas, ar pagal 2012 m. rugsėjo 11 d. pirkimo-pardavimo sutartį Bendrovės įsigytos medžio cementinių blokelių gamybinės linijos – medžio cementinių blokelių mobili vibropresavimo ir surinkimo įranga (Block Machine EL-1250), blokelių perkėlimo griebtuvas, medienos čipsų smulkintuvai 2 vnt., uždaro tipo konvejeriai 2 vnt. (3,6 m ir 8,5 m), plieninės dažytos 12 kubinių metrų talpos su dozuojančiais sraigtiniais transporteriais 2 vnt. – kaina atitinka analogiškos įrangos kainą (vertinant įrangos įsigijimo metus). Ekspertas nurodė, kad išanalizavus ekspertiniam vertinimui pateiktus Projekto įsigijimo dokumentus (b. l. 33–34) ir susipažinus su dviem ekspertų išvadomis, nekyla abejonių dėl pateiktų išvadų korektiškumo. Nurodė, kad 2013 m. sausio 31 d. pirmosios išvados (ekspertas P. Š.) vertinimas paremtas AME GmbH, STI GmbH ir METALIKA SMTR komerciniais siūlymais, tai yra būtent tokio tipo įrangos gamintojų pasiūlymais. 2015 m. balandžio 28 d. antroje išvadoje (ekspertas V. S.) logiškai argumentavo, kodėl ši įranga nėra vienintelė įranga. Atkreipė dėmesį, kad Projekto metu įsigytos įrangos tiekėjas yra net ne įrangos gamintojas, tik tiekėjas. Be to, minėtas Tiekėjas specializuojasi mechaninio apdirbimo (štampavimo, lenkimo, lazerinio pjaustymo) įrangos bei atitinkamos programinės įrangos tiekimo srityje. Medžio cementinių blokelių gamybos linijomis, vibropresavimo ar medienos čipsų smulkinimo įranga šis tiekėjas neprekiauja, neatstovauja jokių gamintojų. Ekspertas nurodė, jog vien šio Tiekėjo pasirinkimas kelia rimtų abejonių. Pažymėjo, kad Tiekėjo 2013 m. sausio 27 d. pateiktas paaiškinimas „norėtume pranešti, kad gaminant medžio cemento blokelių gamybos įrangą pagal tikslius Jūsų nurodymus, kilo tam tikrų nesklandumų...“ skamba keistai, žinant, kad įranga čia nebuvo gaminama. Pabrėžė, kad išdėstyti tolimesni Tiekėjo argumentai įrodo, kad Tiekėjas pasirinko netinkamus tokios įrangos gamintojus ar pirminius tiekėjus. Pilnai sutiko su antrosios išvados pastaba, kad jei įranga būtų unikali, tai tam būtų sudaryta techninė užduotis šios įrangos projektavimui ir ji būtų buvusi pateikta LVPA kaip įrodymas. Pabrėžė, kad remiantis ekspertinio vertinimo metu taikytu dedukcijos metodu galima teigti, kad iš esamų dokumentų visumos pateikti abu vertinimai nekelia abejonių.

38Teisėjų kolegija, įvertinusi pateiktus rašytinius įrodymus, daro išvadą, kad LVPA pagrįstai kilus įtarimui dėl įrangos vertės nustatymo atliko įrangos vertinimą pasitelkus ekspertus, detaliai įvertino visą rašytinę medžiagą ir rėmėsi ekspertų išvadomis.

39Projekto sutarties bendrųjų sąlygų 8.4 papunkčiu bei 11.2 papunkčiu pareiškėja įsipareigojo laikytis Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-212. Pirkimų aprašo 3 punkte nustatyta, kad pirkimo tikslas – vadovaujantis šiame tvarkos apraše nustatytais reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti projekto vykdytojui ir (arba) partneriui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, projekto vykdytojas pirkimus turi vykdyti taip, kad būtų užtikrintas kuo didesnis tiekėjų varžymasis ir pirkimo rezultatas – įsigytų prekių, paslaugų ar darbų kainos – neviršytų analogiškų prekių, paslaugų ar darbų vidutinių rinkos kainų (Pirkimo aprašo 5 punktas). Pirkimų aprašo 42 punktas nustato, kad įtarusi ir (ar) nustačiusi, kad sutarties su tiekėju kaina neatitinka analogiškų prekių, paslaugų ar darbų vidutinės rinkos kainos, įgyvendinančioji institucija turi teisę iš projekto vykdytojo reikalauti papildomų pagrindimo dokumentų ir (ar) atlikti rinkos kainų patikrinimą. Įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi išlaidų tinkamumo taisyklių 19.8. punkte išdėstytomis nuostatomis, rinkos kainą viršijančią išlaidų dalį turi teisę pripažinti finansavimo reikalavimų neatitinkančiomis išlaidomis. Projekto sutarties 2.5 papunkčiu pareiškėja įsipareigojo užtikrinti projekto biudžete nenumatytų, tačiau projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų ar netinkamomis pripažintų projekto išlaidų) apmokėjimą.

40Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad LVPA tinkamai vykdė jai pavestas funkcijas, nustatytas teisės aktuose ir savo kompetencijos ribose remdamasi kvalifikuotų ekspertų išvadomis pagrįstai nusprendė netinkamomis finansuoti išlaidos yra 1 724 884,99 Lt (499 561,22 Eur).

41Pasisakant dėl Bendrovės argumentų, jog atsakovė vienašališkai formulavo klausimus ekspertui, savo nuožiūra parinko ekspertą, nepranešant apie tai pareiškėjai, pažymėtina, jog pareiškėja nepateikė jokių rašytinių įrodymų ar paaiškinimų, kad su tokiu prašymu kreipėsi į atsakovę, prašydama suteikti galimybę užduoti klausimus ekspertui. Dar daugiau, teismas pažymi, jog ginčas tarp šalių tęsiasi jau pakankamai ilgą laiką, tačiau Bendrovė, žinodama, kad yra nesutariama dėl įrenginių vertės, kad jos pateikta vertinimo ataskaita ir konsultacine išvada LVPA nesirėmė, turėjo galimybę pati inicijuoti pakartotinę ekspertizę arba bet pateikti argumentus paneigiančius ekspertų padarytas išvadas, tačiau to nepadarė.

42Dėl pareiškėjos argumentų, jog ginčo sprendime LVPA išdėstė tas pačias faktines aplinkybes, kaip ir ankstesniuose sprendimuose, kuriuos teismai yra panaikinę, pažymėtina, jog atsakovė turėjo vertinti ir analizuoti ginčą pilnoje apimtyje ir remtis nustatytomis aplinkybėmis, kurias iš esmės buvo būtina įvertinti. Teisėjų kolegija atkreipia pareiškėjos dėmesį, jog skundžiami ankstesni LVPA sprendimai buvo panaikinti kaip neatitinkantys Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų – sprendimuose nebuvo nurodyti šalių tarpusavio susirašinėjimo dokumentai ir jų teksto esmė, neišdėstyti objektyvus duomenys, argumentai ir konkrečios išvados apie Projekto finansavimo ir administravimo sutarties ir (ar) jos vykdymą reglamentuojančių konkrečių teisės aktų (jų normų) reikalavimų pažeidimus ir nebuvo aiškiai suformuluotos taikytos poveikio priemonės – Projektui įgyvendinti skirto finansavimo sumažinimo – priežastys.

43Teismas, įvertinęs LVPA Sprendimą, konstatuoja, jog Sprendime išanalizuotos visos faktinės aplinkybės, teisės aktų nuostatos, pareiškėjos pateikta vertinimo išvada ir ataskaita, ekspertų atlikti rinkos tyrimai, padarytos išvados ir nurodytos priežastys, kodėl skirtas Projekto finansavimas yra mažinamas.

44Agentūros 2018 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. R4-2396(13.3.13-113) „Dėl projekto „Ekologiškų medžio cementinių blokelių gamyba“, projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-01-K-02-209“, yra pagrįstas ir teisėtas, priimtas laikantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų, todėl nėra pagrindo jį naikinti.

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132, 133, 134 straipsniais, teismas

Nutarė

46Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Stamiksas“ skundą atmesti.

47Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Stamiksas“ (toliau – ir... 5. Pareiškėja skunde nurodė, kad ginčo objektas – išlaidų dalis naujos... 6. 2010 m. gruodžio 30 d. pasirašyta trišalė Projekto finansavimo ir... 7. Nurodė, kad Bendrovė, įgyvendindama Projektą, šios gamybos linijos... 8. Bendrovė 2012 m. rugsėjo 11 d. su Tiekėju pasirašė Medžio-cemento... 9. Tiekėjas, vykdydamas Tiekimo sutarties sąlygas, suprojektavo, pagamino,... 10. Paaiškino, kad pateikus mokėjimo prašymus LVPA išmokėti pagal Projekto... 11. LVPA 2013 m. rugsėjo 2 d. rašte R4-10485(13.3.13-113) informavo, kad... 12. LVPA 2013 m. gruodžio 23 d. rašte Nr. R4-16003(13.3.13-113) pasiūlė... 13. Bendrovė, negaudama iš LVPA pagrįsto sprendimo dėl Projekto sutartyje... 14. LVPA 2014 m. gegužės 13 d. rašte Nr. R4-4506(13.3.13-113) informavo... 15. Bendrovė, nesutikdama su LVPA pozicija ir veiksmais, 2014 m. gegužės 19 d.... 16. LVPA po Finansų ministerijos pavedimo pateikė Bendrovei visą eilę... 17. LVPA 2015 m. gegužės 14 d. rašte Nr. R4-3176(13.3.13-113) informavo... 18. Agentūra, pateikdama savitą šio sprendimo interpretaciją, 2017 m. birželio... 19. Pažymėjo, kad atsakovė 2018 m. gegužės 25 d. vėl priėmė Sprendimą,... 20. Pareiškėjos teigimu, atsakovės veiksmai vienašališkai formuluojant... 21. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus... 22. Atsakovė atsiliepime į pareiškėjos skundą su pareiškėjos skundu nesutiko... 23. Atsiliepime nurodė, kad palaiko atsiliepimus, pateiktus VAAT administracinėje... 24. Nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad pirminis rinkos kainų nustatymo... 25. 2018 m. gegužės 2 d. buvo pasirašyta ketvirtojo rinkos kainą vertinusio... 26. Teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į pareiškėjos skundą... 27. Teismo posėdžio metu ekspertas doc. dr. V. E. paaiškino, kad nėra LVPA... 28. Teismas konstatuoja:... 29. Bylos duomenimis nustatyta, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m.... 30. Pareiškėja 2012 m. rugsėjo 11 d. sudarė medžio cemento blokelių pirkimo... 31. Teismas pažymi, jog ginčo tarp šalių dėl faktinių aplinkybių nėra,... 32. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 33. Iš prijungtų administracinių bylų Nr. I-3518-244/2016 bei Nr.... 34. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, sprendžia, jog... 35. Pritartina atsakovės pozicijai, kad atliekant skaičiavimus pirmuoju analizės... 36. Atsakovė, atlikdama įrenginių įvertinimą, atliko keturis rinkos kainos... 37. Iš ketvirtosios išvados matyti, kad ekspertui buvo užduotas klausimas, ar... 38. Teisėjų kolegija, įvertinusi pateiktus rašytinius įrodymus, daro išvadą,... 39. Projekto sutarties bendrųjų sąlygų 8.4 papunkčiu bei 11.2 papunkčiu... 40. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad LVPA tinkamai... 41. Pasisakant dėl Bendrovės argumentų, jog atsakovė vienašališkai formulavo... 42. Dėl pareiškėjos argumentų, jog ginčo sprendime LVPA išdėstė tas pačias... 43. Teismas, įvertinęs LVPA Sprendimą, konstatuoja, jog Sprendime išanalizuotos... 44. Agentūros 2018 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. R4-2396(13.3.13-113) „Dėl... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 46. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Stamiksas“ skundą atmesti.... 47. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali...