Byla eAS-153-492/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo viešosios įstaigos „Gamtos ateitis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos „Gamtos ateitis“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas viešoji įstaiga „Gamtos ateitis“ 2015 m. gruodžio 31 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, kuriuo prašė panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimą Nr. (27)-A4-13585, kuriuo buvo sustabdytas viešosios įstaigos „Gamtos ateitis“ pakuočių atliekų tvarkymo licencijos Nr. 004 (toliau – ir Licencija) galiojimas. Nustatytas terminas pažeidimo priežastims pašalinti – iki 2016 m. sausio 4 d.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 6 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu konstatavęs, kad skundas nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka.

7Teismas vertino, kad skundžiamas aktas yra tik tarpinis procedūrinis dokumentas, kuriuo siekiama sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą, todėl jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektas.

8III.

9Pareiškėjas padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo skundą priimti.

10Pareiškėjas mano, kad sprendimas dėl Licencijos sustabdymo pats savaime sukuria teisinius padarinius, todėl negali būti laikomas tarpiniu administraciniu aktu prieš priimant sprendimą dėl Licencijos panaikinimo.

11Pažymi, kad pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 17 dalį licencijos turėtojas, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, negali priimti naujų narių (nariai nagrinėjamu atveju pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 str. 7 d. reiškia klientus, kurie savo atliekas paveda tvarkyti konkrečiam subjektui, nagrinėjamu atveju – pareiškėjui).

12Pareiškėjas teigia, kad pats Licencijos sustabdymas sukėlė pareiškėjui padarinius – jis nebegalėjo priimti naujų narių, kitaip tariant, nebegalėjo sudaryti sutarčių su naujais klientais ir tokiu būdu išplėsti rinkos dalį. Šie padariniai, įtvirtinti Atliekų tvarkymo įstatyme, jau patys savaime sukuria alogišką situaciją, atsižvelgiant į tai, kokius trūkumus pašalinti buvo įpareigotas pareiškėjas Licencijos sustabdymo laikotarpiu – t. y. užimti didesnę rinkos dalį, ko neįmanoma padaryti, jei pareiškėjas negali sudaryti naujų sutarčių. Pareiškėjas pažymi, kad sužinoję apie Licencijos sustabdymą, pareiškėjo kontrahentai nutraukė su juo sutartis. Atkreipia dėmesį į tai, kad dviejų iš sutartis nutraukusių subjektų rinkos dalis bendrai sudaro apytiksliai 1% (UAB „Augma“ rinkos dalis – 0,57%, UAB „Vilniaus augma“ – 0,38%). Pareiškėjas taip pat nurodo, kad šie padariniai jam kilo dar ir dėl to, kad pareiškėjo konkurentai apie spendimą dėl Licencijos sustabdymą informavo pareiškėjo klientus, nurodydami, neva pareiškėjas nebegali vykdyti veiklos ir nukreipdami juos tolesnėms konsultacijoms į patį atsakovą. Pareiškėjas mano, kad sprendimas dėl Licencijos sustabdymo gali būti skundžiamas administracine tvarka kaip juridinius faktus keičiantis aktas, priešingu atveju būtų nepagrįstai apribotos pareiškėjo teisės į teisminę gynybą. Pareiškėjas teigia, kad jis apskritai nesutinka su atsakovo nustatyta aplinkybe, neva jo veikloje yra trūkumų, tačiau negalint šios aplinkybės skųsti administraciniams teismams, teismai vėliau gali atsisakyti ją vertinti. Nurodo, kad pareiškėjui dėl sprendimo sustabdyti Licencijos galiojimą jau kilo teisiniai padariniai – Licencija buvo panaikinta. Mano, kad ginčijamas sprendimas atitinka individualiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus ir gali būti skundžiamas teismui.

13Teisėjų kolegija konstatuoja:

14IV.

15Nagrinėjamu atveju keliamas klausimas, ar Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 16 dalies 1 punkto nuostatomis sustabdyti pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos galiojimą gali būti ginčo administraciniame teisme objektu.

16Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad sprendimas dėl Licencijos sustabdymo yra tik tarpinis procedūrinis sprendimas, nesukeliantis pareiškėjui teisinių pasekmių ir todėl negalintis būti ginčo administracinėje byloje objektu.

17Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija tokią pirmosios instancijos teismo išvadą laiko nepagrįsta.

18Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą konstatavo, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, skundą dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Tokiu būdu įstatyme yra įtvirtinta asmens procesinė teisė kreiptis į teismą ir nustatyta, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą (žr., pvz., 2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-505/2009). Šių nuostatų kontekste svarbu akcentuoti, kad skundo priėmimo stadijoje nėra sprendžiama dėl materialinės teisės ar įstatymų saugomų interesų turėjimo, t. y. negalima atsisakyti priimti skundo dėl materialiojo teisinio pobūdžio motyvų. Materialiojo teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su pareiškėjo teise į reikalavimo patenkinimą, turi būti analizuojamos bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Jei bylos nagrinėjimo metu nustatoma, kad besikreipęs teisminės gynybos asmuo neturėjo materialiosios reikalavimo teisės arba tokia teisė išnyko, ši aplinkybė yra reikšminga teismui priimant byloje atitinkamą procesinį sprendimą dėl bylos baigties (2011 m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-321/2011). Kitaip tariant, skundas yra priimtinas tik su sąlyga, kad šis asmuo turi esamą ir aktualų suinteresuotumą dėl ginčijamo akto panaikinimo.

19Pastebėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio praktikoje suformuluota teisės kreiptis teisminės gynybos išlyga yra susijusi tik su akivaizdžiu skundo nepriimtinumu. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas, jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, o skundą priėmus nagrinėti, administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administraciniams teismams, kadangi, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (žr., pvz., 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010; 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010 ir kt.). Tačiau pastarieji atvejai yra išimtinio pobūdžio, kai skundo priimtinumo klausimą sprendžiančiam teismui iš tiesų nekyla jokių pagrįstų abejonių dėl asmeniui kylančių pasekmių nebuvimo.

20Teisėjų kolegija, įvertinusi kilusio ginčo aplinkybes, sprendžia, kad pareiškėjo teikiamas skundas atitinka įstatymų leidėjo nustatyto teisinio reguliavimo, tiek jį taikančios ir aiškinančios teisminės jurisprudencijos nuostatas, susijusias su asmens suinteresuotumu.

21Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas buvo įspėtas apie galimą Licencijos galiojimo sustabdymą nustačius, jog ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus licencijos turėtojo nariai ir pavedimo davėjai Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekia mažiau kaip 10 procentų visos Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiamos elektros ir elektroninės įrangos ar Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekia mažiau kaip 25 procentus visų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių. Pareiškėjui nustatytas terminas iki 2015 m. gruodžio 1 d. įspėjimo priežasčiai pašalinti.

22Iš ginčo teisinius santykius reglamentuojančio Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 15 dalies nuostatų matyti, kad įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą panaikinamas, jeigu per įspėjime nurodytą terminą pašalinami nustatyti pažeidimai ir licencijas išduodančiai institucijai pateikiami pažeidimų pašalinimą patvirtinantys dokumentai. Jei licencijos turėtojas, įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, nepašalino nustatytų pažeidimų per licencijas išduodančios institucijos nurodytą terminą, licencijos galiojimas sustabdomas (16 d. 1 p.), o vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 19 dalimi licencija gali būti panaikinta.

23Ginčijamu sprendimu Licencijos galiojimas sustabdytas konstatavus, kad licencijos turėtojas, įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, nepašalino nustatytų pažeidimų per licencijas išduodančios institucijos nurodytą terminą.

24Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija laiko pagrįstu apelianto argumentą, kad Licencijos galiojimo sustabdymas sukelia teisines pasekmes licencijos turėtojui ir negali būti laikomas tik tarpiniu procedūriniu dokumentu. Šią nuostatą patvirtina Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 17 dalis numatanti, kad licencijos turėtojas, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, negali priimti naujų narių. Kaip teisingai pastebi pareiškėjas, nagrinėjamu atveju šis apribojimas yra labai aktualus, kadangi Licencijos sustabdymo pagrindas buvo per maža pareiškėjo užimama pakuočių atliekų rinkos dalis. Pagrįstu laikytinas atskirojo skundo argumentas, kad licencijos galiojimo sustabdymas turi reikšmės pareiškėjo reputacijai ir atitinkamai įtakoja esamų ir potencialių kontrahentų elgesį.

25Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl pareiškėjo atskirasis skundas tenkinamas iš dalies – 2016 m. sausio 6 d. nutartis panaikinama, o pareiškėjo skundo priėmimo klausimą pagal kompetenciją perduodama spręsti pirmosios instancijos teismui įstatymo nustatyta tvarka.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Pareiškėjo viešosios įstaigos „Gamtos ateitis“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 6 d. nutartį panaikinti ir perduoti šiam teismui iš naujo spręsti pareiškėjo viešosios įstaigos „Gamtos ateitis“ skundo priėmimo klausimą.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas viešoji įstaiga „Gamtos ateitis“ 2015 m. gruodžio 31 d.... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 6 d. nutartimi... 7. Teismas vertino, kad skundžiamas aktas yra tik tarpinis procedūrinis... 8. III.... 9. Pareiškėjas padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 10. Pareiškėjas mano, kad sprendimas dėl Licencijos sustabdymo pats savaime... 11. Pažymi, kad pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 17 dalį... 12. Pareiškėjas teigia, kad pats Licencijos sustabdymas sukėlė pareiškėjui... 13. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 14. IV.... 15. Nagrinėjamu atveju keliamas klausimas, ar Aplinkos apsaugos agentūros... 16. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad sprendimas dėl Licencijos... 17. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija tokią pirmosios instancijos teismo... 18. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą konstatavo, kad pagal... 19. Pastebėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio praktikoje suformuluota... 20. Teisėjų kolegija, įvertinusi kilusio ginčo aplinkybes, sprendžia, kad... 21. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas buvo įspėtas apie galimą... 22. Iš ginčo teisinius santykius reglamentuojančio Atliekų tvarkymo įstatymo... 23. Ginčijamu sprendimu Licencijos galiojimas sustabdytas konstatavus, kad... 24. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija laiko pagrįstu apelianto... 25. Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. Pareiškėjo viešosios įstaigos „Gamtos ateitis“ atskirąjį skundą... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 6 d. nutartį... 29. Nutartis neskundžiama....