Byla eAS-330-662/2016
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio ir Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo viešosios įstaigos „Gamtos ateitis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 28 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos „Gamtos ateitis“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) „Gamtos ateitis“ (toliau – ir pareiškėjas) 2016 m. sausio 21 d. elektroninių ryšių priemonėmis padavė skundą, kuriame teismo prašė panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir Agentūra) 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimą „Dėl licencijos sustabdymo“ Nr. (27)-A4-13585 ir 2016 m. sausio 8 d. sprendimą Nr. (27)-A4-196 „Dėl licencijos panaikinimo“. Be to, pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y. sustabdyti ginčijamų sprendimų galiojimą, iki bus baigta nagrinėti ši administracinė byla.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 28 d. nutartimi atsisakė priimti VšĮ „Gamtos ateitis“ skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti Agentūros 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimą Nr. (27)-A4-13585 „Dėl licencijos sustabdymo“, priėmė VšĮ „Gamtos ateitis“ skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti Agentūros 2016 m. sausio 8 d. sprendimą Nr. (27)-A4-196 „Dėl licencijos panaikinimo“, prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones atmetė.

6Teismas nustatė, jog skundžiamu Agentūros 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimu „Dėl licencijos sustabdymo“ Nr. (27)-A4-13585 sustabdytas pareiškėjui pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos Nr. 004 galiojimas ir nustatytas terminas pažeidimo trūkumams pašalinti –iki 2016 m. sausio 4 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 6 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-5371-281/2016 atsisakė priimti pareiškėjo 2015 m. gruodžio 31 d. paduotą skundą dėl Agentūros 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. (27)-A4-13585 „Dėl licencijos sustabdymo“ panaikinimo kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka, konstatavęs, kad ginčijamas aktas yra tarpinis procedūrinis dokumentas, kuriuo siekiama sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą. Minėta nutartis apskųsta atskiruoju skundu. Kadangi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 6 d. nutartis nėra įsiteisėjusi ir galutinai dar neišspręstas skundo priėmimo klausimas dėl reikalavimo panaikinti Agentūros 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimą „Dėl licencijos sustabdymo“ Nr. (27)-A4-13585, padaryta išvada, kad teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, šią skundo dalį atsisakyta priimti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 5 punktu.

7Pareiškėjos skundo dalis, kuria jis prašo panaikinti Agentūros 2016 m. sausio 8 d. sprendimą Nr. (27)-A4-196 „Dėl licencijos panaikinimo“ priimta, kadangi ji iš esmės atitiko ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

8Teismo vertinimu, pareiškėjo nurodytos galimai kilsiančios neigiamos pasekmės nereiškia, jog teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys negalimas. Tokių aplinkybių nepatvirtina ir pareiškėjo pateiktos sutartys, susitarimai dėl sutarčių laikino sustabdymo. Galima tam tikra neigiama ginčijamo akto įtaka pareiškėjo finansinei padėčiai teismų praktikoje paprastai nelaikytina ypatinga (išskirtine) aplinkybe, rodančia, jog teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali būti apsunkintas ar tapti neįmanomas. Galima žala ir pareiškėjų galimi materialiniai nuostoliai, atsiradę dėl ginčijamo administracinio akto priėmimo, iš esmės gali būti atlyginami įstatymų nustatyta tvarka. Aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių, galiojant ginčijamam administraciniam aktui, nėra pagrindas ABTĮ 71 straipsnyje nustatyta tvarka taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tuo labiau jei pareiškėjas neįrodė, jog tokių neigiamų pasekmių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas. Pareiškėjas abstrakčiai grindė būtinybę taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Pareiškėjo sutartinai civiliniai santykiai ir ribojimas atlikti tam tikrus veiksmus nepagrindžia būtinybės taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę netenkintas, pareiškėjui neįrodžius, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys negalimas.

9II.

10Pareiškėjas VšĮ „Gamtos ateitis“ padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 28 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti skundo reikalavimą dėl Agentūros 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimo dėl licencijos sustabdymo panaikinimo, priimti naują procesinį sprendimą ir priimti visą pareiškėjo skundą, taip pat panaikinti nutarties dalį, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, ir jas taikyti.

11Nurodo, jog, pareiškėjo nuomone, būtina nedelsiant sustabdyti sprendimo dėl licencijos panaikinimo ir sprendimo dėl licencijos sustabdymo galiojimą iki administracinės bylos, iškeltos pagal pareiškėjo 2016 m. sausio 21 d. skundą, išnagrinėjimo pabaigos, kadangi minėti sprendimai yra neteisėti, neproporcingi, o nesiėmus šios reikalavimo užtikrinimo priemonės, būsimas teismo sprendimas bus visiškai beprasmis. Teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas dėl didelės žalos, kurią patirs pareiškėjas ir pakuočių gamintojai bei importuotojai.

12Tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, tiek Europos Tarybos Ministrų Komitetas yra konstatavęs, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas. Netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės itin didelė ir praktiškai neatitaisoma žala kils tiek pareiškėjui, tiek ir pakuočių gamintojams ir importuotojams, kurie sutarčių pagrindu pavedė pareiškėjui organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą, ką pagrindžia toliau nurodomos aplinkybės. Pirma, nesustabdžius sprendimo dėl licencijos panaikinimo galiojimo, pareiškėjas ir pakuočių gamintojai bei importuotojai, kurie buvo pavedę pareiškėjui organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą 2015 metais, patirs 358 570,93 Eur žalą. Antra, nesustabdžius sprendimo dėl licencijos panaikinimo galiojimo, pareiškėjas negalės įvykdyti savo įsipareigojimų pagal su pakuočių gamintojais (importuotojais) sudarytas sutartis, dėl ko 2016 metais nebus sutvarkyta 6 892,65 tonų pakuočių atliekų, o pareiškėjas ir pakuočių gamintojai (importuotojai) patirs 1 525 332,63 Eur nuostolių. Trečia, nesustabdžius sprendimo dėl licencijos panaikinimo, pareiškėjas nebegalės vykdyti vienintelės veiklos, kuriai reikalinga licencija, todėl pareiškėjas neabejotinai bankrutuos ir bus likviduotas. Taigi net teismams priėmus palankų pareiškėjui procesinį sprendimą, toks sprendimas galimai nebeturės reikšmės, nes pareiškėjas ne tik bus netekęs savo kontrahentų, kurie, be kita ko, bus patyrę ir didelę žalą, o paties pareiškėjo atžvilgiu galimai bus pradėta bankroto procedūra. Šios aplinkybės pagrindžia, kad yra būtina sustabdyti sprendimo dėl licencijos panaikinimo ir sprendimo dėl licencijos sustabdymo galiojimą, nes priešingu atveju teismo sprendimo vykdymas bus praktiškai neįmanomas. Teismo išvada, kad neva neigiamų materialinių pasekmių kilimas pareiškėjui nepagrindžia, jog priėmus palankų pareiškėjui sprendimą jo įvykdyti būtų neįmanoma, yra nepagrįsta, nes nesustabdžius skundžiamo akto galiojimo teismo procesams pasibaigus pareiškėjo veikla bus nutrūkusi dėl bankroto ir jos tęsti nebus galimybės. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas tik sprendimo dėl licencijos panaikinimo atžvilgiu nebus efektyvus, kadangi sprendimo dėl licencijos sustabdymo galiojimas taip pat sukelia pareiškėjui realias teisines pasekmes.

13Pareiškėjas išdėsto aplinkybes, prima facie pagrindžiančias sprendimo dėl licencijos panaikinimo neteisėtumą ir sprendimo dėl licencijos sustabdymo neteisėtumą. Pareiškėjo įsitikinimu, sprendimas dėl licencijos panaikinimo yra neproporcingas įstaigos atžvilgiu, todėl yra būtina sustabdyti šio sprendimo galiojimą, o taip pat ir sprendimo dėl licencijos sustabdymo galiojimą, nes būtent šis teisės aktas buvo pagrindas priimti sprendimą dėl licencijos panaikinimo.

14Dėl lygiateisiškumo principo pažeidimo nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių nurodo, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje pagal pareiškėjo Elektronikos atliekų tvarkymo asociacijos „EEPA“ skundą dėl Agentūros rašto „Dėl įspėjimo ir licencijų panaikinimo“ 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartimi pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemones ir sustabdė skundžiamo rašto galiojimą iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

15Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria atsisakyta priimti skundo dalį dėl sprendimo dėl licencijos sustabdymo panaikinimo, nurodo, jog vadovaudamasis Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 16 d. pateiktu išaiškinimu, o taip pat siekdamas pašalinti galimybę ateityje kilti bet kokioms abejonėms dėl termino nesutikimo motyvams dėl sprendimo dėl licencijos sustabdymo pateikti, pareiškėjas skunde prašo panaikinti ir šį sprendimą. Sprendimas dėl licencijos sustabdymo yra neatsiejamai susijęs su sprendimu dėl licencijos panaikinimo, kitaip tariant, nesant pirmojo, atsakovas nebūtų turėjęs pagrindo priimti ir antrojo. Be kita ko, sprendimas dėl licencijos panaikinimo yra grindžiamas iš esmės tomis pačiomis aplinkybėmis, kaip ir sprendimas dėl licencijos sustabdymo. Mano, kad nagrinėjamoje byloje yra būtina įvertinti ne tik sprendimo dėl licencijos panaikinimo, bet ir sprendimo dėl licencijos sustabdymo pagrįstumą bei teisėtumą. Vilniaus apygardos administracinis 2016 m. sausio 6 d. nutartimi nurodė, jog pareiškėjas galės skųsti sprendimą dėl licencijos sustabdymo kartu skųsdamas ir sprendimą dėl licencijos panaikinimo, todėl šią bylą nagrinėti atsisakė, tačiau teismas 2016 m. sausio 28 d. nutartimi priėmė priešingą sprendimą, eliminuodamas pareiškėjo galimybę skųsti sprendimą dėl licencijos sustabdymo apskritai. Tokiu būdu nepagrįstai apribota pareiškėjo teisė į teisminę gynybą, kadangi pareiškėjas apskritai negali kvestionuoti jo atžvilgiu priimto individualaus administracinio teisės akto, sukeliančio pareiškėjui neigiamas teisines pasekmes, t. y. priėmus sprendimą dėl licencijos sustabdymo pareiškėjas negali sudaryti sutarčių su pakuočių gamintojais ir importuotojais. Tuo atveju, jeigu pareiškėjas negalėtų skųsti sprendimo dėl licencijos sustabdymo, tai reikštų, kad pareiškėjas neturi teisės prašyti taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių ir prašyti sustabdyti sprendimo, kuris sukelia pareiškėjui realias teisines pasekmes. Laikantis Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartyje nurodytos logikos išeitų, kad pareiškėjas apskritai negali teisme kvestionuoti sprendimo dėl licencijos sustabdymo pagrįstumo ir teisėtumo, nors šis aktas sukelia jam tiesioginius padarinius (pareiškėjui užkerta kelią sudaryti naujas sutartis su pakuočių gamintojais ir importuotojais), nors pačiame sprendime dėl licencijos sustabdymo nurodyta, kad jį galima skųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

16Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepimu į atskirąjį skundą su juo nesutinka ir prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

17Pareiškėjo teiginys, kad jo išrašyti dokumentai (gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai) kontrahentams gali būti pripažinti negaliojančiais, yra hipotetinio pobūdžio. Jeigu pareiškėjas įvykdytų teisės aktuose numatytas pareigas iki licencijos galiojimo panaikinimo, pakuočių gamintojai ir importuotojai nepatirtų nuostolių už 2015 metus. Pareiškėjo veiksmų atlikimui Agentūros sprendimas jokio poveikio neturi. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų dėl tiesioginės ar realios žalos. Pareiškėjo teiginiai, kad kontrahentai 2016 metais nemokės mokesčio už aplinkos teršimą ir nebus sutvarkytos kontrahentų atliekos, grindžiami nepagrįstomis prielaidomis. Be to, pareiškėjas turi teisę kreiptis į Agentūrą dėl naujos licencijos išdavimo ir tokiu būdu toliau vykdyti savo veiklą. Pareiškėjo patirtinti galimi materialiai nuostoliai atlygintini įstatymų nustatyta tvarka. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimas taikytinas individualiai kiekvienoje byloje.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19III.

20Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 28 d. nutarties dalis, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti VšĮ „Gamtos ateitis“ skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti Agentūros 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimą Nr. (27)-A4-13585 „Dėl licencijos sustabdymo“ ir atmetė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

21Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti Agentūros 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimą „Dėl licencijos sustabdymo“ Nr. (27)-A4-13585 atsisakė priimti, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 5 punktu. ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu administracinis teismas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą tais atvejais, kai teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, tačiau dėl keliamo ginčo nėra įsiteisėjusio sprendimo.

22Bylos duomenimis ir Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis patvirtinta, jog 2015 m. gruodžio 31 d. skundu pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl Agentūros 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. (27)-A4-13585 „Dėl licencijos sustabdymo“ panaikinimo, t. y. pareiškė tokį patį reikalavimą, kaip ir 2016 m. sausio 21 d. elektroninių ryšių priemonėmis paduotame skunde, ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 6 d. nutartimi pareiškėjo skundą buvo atsisakyta priimti. Pareiškėjas padavė atskirąjį skundą ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. kovo 2 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eAS-153-492/2016 pareiškėjo VšĮ „Gamtos ateitis“ atskirąjį skundą tenkino, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 6 d. nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjo skundą dėl Agentūros 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. (27)-A4-13585 „Dėl licencijos sustabdymo“ panaikinimo, panaikino ir perdavė šiam teismui iš naujo spręsti pareiškėjo skundo priėmimo klausimą, bei, be kita ko, konstatavo, jog pirmosios instancijos teismo išvada, kad sprendimas dėl licencijos sustabdymo yra tarpinis procedūrinis sprendimas, yra nepagrįsta. Kaip matyti iš to, kas išdėstyta, Vilniaus apygardos administraciniam teismui perduota iš naujo spręsti pareiškėjo skundo dėl Agentūros 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. (27)-A4-13585 „Dėl licencijos sustabdymo“ panaikinimo priėmimo klausimą ir nėra pagrindo teigti, jog nepriimant pareiškėjo skundo, kuriame reiškiamas analogiškas reikalavimas, yra apribojama pareiškėjo teisė į teisminę gynybą. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti Agentūros 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimą Nr. (27)-A4-13585 „Dėl licencijos sustabdymo“ ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu, kadangi teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

23Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo teisėjų kolegija pažymi, jog pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, jog yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.) (žr., pvz., 2011 m. gruodžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-832/2011). Realus bei veiksmingas iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas, pažeistų pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų atkūrimas ir apgynimas bei realus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., 2008 m. spalio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-558/2008, 2010 m. spalio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-612/2010).

24Pareiškėjas prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdyti Agentūros 2016 m. sausio 8 d. sprendimą Nr. (27)-A4-196 „Dėl licencijos panaikinimo“ ir šį prašymą grindžia didelės žalos kilimu ne tik pareiškėjui, bet ir pakuočių gamintojams ir importuotojams, tuo, jog, panaikinus licenciją, pareiškėjo atžvilgiu gali būti pradedama bankroto procedūra.

25Nagrinėjamu atveju pareiškėjo nurodytos jam galimai kilsiančios neigiamos pasekmės (įmonės negalėjimas vykdyti savo tiesioginės veiklos ir jos nutraukimas, įmonės bankrotas) dar nereiškia, jog teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys negalimas. Galima tam tikra neigiama ginčijamo akto įtaka pareiškėjo finansinei padėčiai teismų praktikoje paprastai nelaikytina ypatinga (išskirtine) aplinkybe, rodančia, jog teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali būti apsunkintas ar tapti neįmanomas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-103/2009). Galima žala ir pareiškėjų galimi materialiniai nuostoliai, atsiradę dėl ginčijamo administracinio akto priėmimo, iš esmės gali būti atlyginami įstatymų nustatyta tvarka (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-612/2010; 2011 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-416/2011). Aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių, galiojant ginčijamam administraciniam aktui, per se nėra pagrindas ABTĮ 71 straipsnyje nustatyta tvarka taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tuo labiau jei pareiškėjas neįrodo, jog tokių neigiamų pasekmių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012).

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 9 punktu, organizacija, remdamasi pakuočių atliekų surinkėjų pateiktais dokumentais, išrašo patvirtinimus jos nariams ir pavedimo davėjams mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 40 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos, kai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai, tvarkant komunalinių ir nekomunalinių atliekų srautuose susidariusias atliekas. Pareiškėjas nurodo, jog terminas išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą pagrindžiančius dokumentus už 2015 metus dar nėra suėjęs, paskutinė šio termino diena – 2016 m. vasario 9 d., o panaikintinus licenciją, pareiškėjas šių dokumentų neturės teisės išrašyti arba jie bus pripažinti negaliojančiais, dėl to kontrahentai patirs nuostolius.

27Teisėjų kolegijos vertinimu, šis pareiškėjo argumentas taip pat nesudaro pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, kadangi jis yra grindžiamas hipotetinio pobūdžio argumentais ir prielaidomis: byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas pakuočių atliekų sutvarkymą pagrindžiančių dokumentų iki licencijos galiojimo pabaigos dar nėra išrašęs, taip pat pareiškėjas nepateikė imperatyvių įstatymo normų, patvirtinančių, jog tokie po licencijos panaikinimo pareiškėjo išduoti pakuočių atliekų sutvarkymą pagrindžiantys dokumentai būtų pripažinti negaliojančiais, be to, šis argumentas nėra susijęs su būsimo teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimu, o su neigiamo pobūdžio aplinkybėmis, galinčiomis kilti kontrahentų atžvilgiu. Tokia pati išvada darytina ir dėl pareiškėjo argumentų, kuriais jis teigia, jog dėl licencijos pareiškėjui panaikinimo 2016 metais nebus sutvarkyta 6 892,65 tonų pakuočių atliekų ir pakuočių gamintojai (importuotojai) patirs 1 525 332,63 Eur nuostolių. Pažymėtina, jog pareiškėjas Agentūros 2015 m. kovo 23 d. raštu Nr. (15.11)-A4-2999 buvo įspėtas apie galimą licencijos Nr. 004 galiojimo sustabdymą dėl Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 13 straipsnio 2 dalies punkto nesilaikymo (ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus licencijos turėtojo nariai ir pavedimo davėjai Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekia mažiau kaip <...> 25 procentus visų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių), buvo nustatytas terminas iki 2015 m. gruodžio 1 d. įspėjimo priežasčiai pašalinti. Agentūra 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. (27)-A4-13585 nustatė, jog 2015 m. gruodžio 1 d. VšĮ „Gamtos ateitis“ užimama rinkos dalis – 1,8 proc. ir sustabdė pareiškėjo pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos Nr. 004 galiojimą. Taigi pareiškėjas buvo informuotas apie galimą jo licencijos sustabdymą (panaikinimą), dėl to vertintina, jog pakuočių atliekų sutvarkymą pagrindžiančių dokumentų iki licencijos galiojimo pabaigos neišdavimas ir sutarčių dėl apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo sudarymas sietinas su pareiškėjo pasirinktu elgesio modeliu, t. y. pareiškėjo veikimu savo rizika.

28Kartu pažymėtina, kad pareiškėjo atskirojo skundo argumentai, kuriais jis grindžia Agentūros 2016 m. sausio 8 d. sprendimo Nr. (27)-A4-196 „Dėl licencijos panaikinimo“ neteisėtumą, yra susiję su skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimu, kuris bus aktualus pirmosios instancijos teisme bylą nagrinėjant iš esmės. Pagal administracinių teismų praktiką sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama, todėl prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones turi būti grindžiamas su būsimo teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo aplinkybėmis, o ne su ginčo sprendimu iš esmės (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-233/2012). Reikalavimo užtikrinimo priemone yra tik laikinai fiksuojama esama padėtis atitinkamuose materialiniuose teisiniuose santykiuose, tačiau tai neturi įtakos pačiai teisminio proceso eigai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-41/2012).

29Pareiškėjas nurodo, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje pagal pareiškėjo Elektronikos atliekų tvarkymo asociacijos „EEPA“ skundą dėl Agentūros rašto „Dėl įspėjimo ir licencijų panaikinimo“ 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartimi pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemones ir sustabdė skundžiamo rašto galiojimą iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Teisėjų kolegija pažymi, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimas kiekvienu atveju, vadovaujantis ABTĮ 71 straipsnio 1 dalies nuostatomis, yra sprendžiamas atsižvelgiant į individualiai bylai reikšmingas faktines aplinkybes, į byloje pateiktų duomenų visumą, o vadovautis išimtinai vienu pareiškėjo pateiktu reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pavyzdžiu šiuo atveju nėra pagrindo.

30Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija neturi pakankamo pagrindo daryti priešingą išvadą nei padarė pirmosios instancijos teismas ir vertinti, jog yra pagrindas taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

31Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartis paliktina nepakeista.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Pareiškėjo viešosios įstaigos „Gamtos ateitis“ atskirąjį skundą atmesti.

34Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) „Gamtos ateitis“... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 28 d. nutartimi... 6. Teismas nustatė, jog skundžiamu Agentūros 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimu... 7. Pareiškėjos skundo dalis, kuria jis prašo panaikinti Agentūros 2016 m.... 8. Teismo vertinimu, pareiškėjo nurodytos galimai kilsiančios neigiamos... 9. II.... 10. Pareiškėjas VšĮ „Gamtos ateitis“ padavė atskirąjį skundą, kuriuo... 11. Nurodo, jog, pareiškėjo nuomone, būtina nedelsiant sustabdyti sprendimo dėl... 12. Tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, tiek Europos Tarybos... 13. Pareiškėjas išdėsto aplinkybes, prima facie pagrindžiančias sprendimo... 14. Dėl lygiateisiškumo principo pažeidimo nepritaikius reikalavimo užtikrinimo... 15. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria atsisakyta priimti... 16. Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepimu į atskirąjį skundą su juo... 17. Pareiškėjo teiginys, kad jo išrašyti dokumentai (gaminių ir (ar)... 18. Teisėjų kolegija... 19. III.... 20. Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m.... 21. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundo dalį dėl reikalavimo... 22. Bylos duomenimis ir Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“... 23. Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo teisėjų kolegija pažymi,... 24. Pareiškėjas prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdyti... 25. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo nurodytos jam galimai kilsiančios neigiamos... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d.... 27. Teisėjų kolegijos vertinimu, šis pareiškėjo argumentas taip pat nesudaro... 28. Kartu pažymėtina, kad pareiškėjo atskirojo skundo argumentai, kuriais jis... 29. Pareiškėjas nurodo, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas... 30. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija neturi pakankamo... 31. Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 33. Pareiškėjo viešosios įstaigos „Gamtos ateitis“ atskirąjį skundą... 34. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartį palikti... 35. Nutartis neskundžiama....