Byla A2-975-555/2013
Dėl proceso atnaujinimo civilineje byloje Nr. 2-161-780/2007

1Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Egidijaus Tamašauskas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo pareiškejos R. L. atskiraji skunda del Lazdiju rajono apylinkes teismo 2013 m. vasario 4 d. nutarties civilineje byloje Nr. A-2-82-743/2013 pagal pareiškejos R. L. prašyma del proceso atnaujinimo civilineje byloje Nr. 2-161-780/2007.

2Teisejas, išnagrinejes atskiraji skunda ir civiline byla, n u s t a t e :

3I.Ginco esme

4Pareiškeja R. L. 2012 m. birželio 20 d. pateike teismui prašyma del proceso atnaujinimo civilineje byloje Nr. 2-161-780/2007 Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu, t.y. kai naujai paaiškejo esminiu bylos aplinkybiu, kurios nebuvo ir negalejo buti žinomos pareiškejui bylos nagrinejimo metu. Nurode, kad 2012 m. kovo 20 d. paštu gavo Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos 2012 m. kovo 16 d. rašta Nr. 1SS-(7.5)-515, kurio pagrindu paaiškejo esmine aplinkybe - kad igaliotas atkurti nuosavybes teises viešojo administravimo subjektas neinformavo pareiškejos raštu iki 2003 m. gruodžio 31 d. apie jos tevo A. B. nuosavybes teises i V. mieste kaimu žeme irodanciu dokumentu nepakankamuma. Ši nauja aplinkybe atitinka visus kriterijus, kuriuos Lietuvos Aukšciausiasis Teismas suformavo savo nutartyse: ši aplinkybe egzistavo bylos nagrinejimo metu, tuo metu pareiškejai nebuvo žinoma, apie tai ji sužinojo jau po sprendimo, t.y. 2012 m. kovo 20 d. gavus rašta, ši aplinkybe turi esmine reikšme bylai, nes jeigu ji butu žinoma, butu priimtas iš esmes kitoks sprendimas. Kadangi apie šia aplinkybe sužinojo 2012 m. kovo 20 d., o i teisma kreipesi 2012 m. birželio 20 d., CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyto triju menesiu termino bei 368 straipsnio 2 dalyje nustatyto penkeriu metu termino nepraleido (t. 1, b. l. 3-16, t. 2, b. l. 3-8).

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme

6Lazdiju rajono apylinkes teismas 2013 m. vasario 4 d. nutartimi pareiškejos pareiškima atmete. Teismas sprende, kad nera CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo, t. y. kai naujai paaiškejo esminiu bylos aplinkybiu, kurios nebuvo ir negalejo buti žinomos pareiškejai bylos nagrinejimo metu, o nenustacius ir kitu CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytu pagrindu procesui atnaujinti, pareiškejos prašymo netenkino (CPK 370 straipsnio 3 dalis).

7Nurode, kad del nuosavybes teisiu atkurimo i tevo A. B. tureta žemes sklypa pareiškeja pati kreipesi i institucijas, igaliotas nagrineti šiuos prašymus, pati dalyvavo teismo posedyje nagrinejant civiline byla Nr. 2-161-780/2007 del juridine reikšme turincio fakto nustatymo ir praleisto termino atnaujinimo, posedžio metu buvo apžiureta nuosavybes teisiu atkurimo byla (civiline byla Nr. 1-161-780/2007, t. 2, b. l. 111), todel dare išvada, kad pareiškeja žinojo apie tai, kad igaliotas atkurti nuosavybes teises viešojo administravimo subjektas neinformavo jos raštu iki 2003 m. gruodžio 31 d. apie jos tevo A. B. nuosavybes teises i V. mieste kaimu žeme irodanciu dokumentu nepakankamuma, t. y. ši aplinkybe egzistavo bylos nagrinejimo metu ir apie tai pareiškejai buvo žinoma. Vien ta aplinkybe, kad pareiškeja ši patvirtinima gavo raštu jau po bylos išnagrinejimo, kad del šio rašto turinio ir tinkamumo gincus sprende administraciniu bylu teisenos istatymo nustatyta tvarka, teismo vertinimu, nera pakankamas pagrindas konstatuoti, jog ši aplinkybe pareiškejai nebuvo žinoma. Pažymejo ir tai, kad šios bylos nagrinejimo metu pareiškeja posedyje nurode (tai konstatuota ir teismo nutartyje), kad ji termina pateikti papildomus nuosavybe patvirtinancius dokumentus praleido ne del to, kad nežinojo apie tai, kad ju truksta, o del to, kad esant sunkiai turtinei padeciai, trukstant aiškiu žiniu apie tevo tureta nuosavybe, pareiškejos bendravimo ypatybes, pareiškeja netvarke šiu dokumentu, buvo apie juos pamiršusi, juos tvarkyti pradejo tik paraginta žemetvarkos darbuotoju 2006 metu vasara (civiline byla Nr. 1-161-780/2007, t. 2, b. l. 108), todel tokio pranešimo raštu iš institucijos, igaliotos nagrineti prašymus del nuosavybes teisiu atkurimo, nebuvimas neitakojo praleisto termino. Kitus pareiškejos prašyme del proceso atnaujinimo nurodytus argumentus - kad priimtas procesinis sprendimas pažeidžia jos teises ir teisetus interesus, pažeidžia konstitucine teise i nuosavybe, nes ji yra tinkamas subjektas atkurti nuosavybes teises, kad civilineje byloje Nr. 2-161-780/2007 nepagristai atsisakyta atnaujinti praleista termina, teismas laike neturinciais reikšmes proceso atnaujinimui, nes kitu proceso atnaujinimo pagrindu, numatytu CPK 366 straipsnio 1 dalyje, nera.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo i atskiraji skunda argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškeja R. L. prašo Lazdiju rajono apylinkes teismo 2013 m. vasario 4 d. nutarti panaikinti ir gražinti byla nagrineti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

10Nurodo, kad teismas sprende, jog pareiškeja neirode, kad jos nurodoma aplinkybe atitinka naujai paaiškejusios aplinkybes požymius. Teigia, kad 2012-06-20 prašyme atnaujinti procesa pagal kiekviena iš keturiu naujai paaiškejusioms aplinkybems taikomu kvalifikaciniu požymiu pateikti pareiškejos detalus paaiškinimai, faktiniai ir teisiniai argumentai, taciau teismas ju neaptare.

11Mano, kad teismas pagristai pripažino, kad nurodyta naujai paaiškejusi aplinkybe egzistavo bylos nagrinejimo metu, taciau teismo išvada, kad pareiškeja žinojo apie jos nurodoma aplinkybe, yra nepagrista jokiais faktiniais duomenimis, nes neimanoma žinoti to, ko nera bylos medžiagoje, kas byloje nebuvo nagrineta ir nebuvo teismo nustatyta. Pagal suformuota teismu praktika, jeigu aplinkybe teismo nebuvo nagrineta ir nustatyta, byloje duomenu apie tai nera, laikoma, kad ta aplinkybe nei pareiškejai, nei teismui nebuvo žinoma ir negalejo buti žinoma ir yra nauja CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-893/2000).

12Apeliantes nuomone, aplinkybe, kad pareiškeja naujai paaiškejusios aplinkybes patvirtinima raštu gavo jau po bylos išnagrinejimo atitinka treciaji naujai paaiškejusios aplinkybes požymi, taciau teismo išvada, kad ši pareiškejos nurodyta aplinkybe neitakojo praleisto termino yra neteisinga ir nepagrista, prieštarauja suformuotai teismu praktikai, nes kaip tik ta aplinkybe ir nuleme termino praleidima. Tai, kad pareiškeja gauta Nacionalines žemes tarnybos rašta gincijo administracine tvarka atitinka LR Konstitucija ir Istatymais garantuojama piliecio teise gincyti valstybinio administravimo subjekto priimto teises akto ar veiksmo teisetuma teisme, kai pilietis mano, kad jo teises ar istatymo saugomi interesai pažeisti (ABTI 22 straipsnio 1 dalis) ir tos konstitucines teises niekas negali paneigti, be to, ji – pareiškeja, vadovaudamasi protingumo principu, sieke gauti irodyma su objektyvia informacija (konkreciais faktiniais duomenimis), ir tik atlikus visapusiška tyrima naujai paaiškejo esmine bylos aplinkybe, del kokios priežasties praleistas istatymo nustatytas terminas. Nurodo, kad teismo nurodomos aplinkybes apie pareiškejos aiškinimus teismo posedžio metu tik irodo, kad teismas nenagrinejo ir nenustate naujai paaiškejusiu aplinkybiu, pareiškeja jomis nesireme, be to, teismas nepagristai ginco santyki del termino praleidimo nuosavybes atkurimo procese kvalifikavo kaip civilini, todel nenustate bylai teisiškai reikšmingu irodinetinu aplinkybiu (faktu): nagrinejo pilietes elgesi, bet nenagrinejo viešojo administravimo subjekto elgesio, teises aktais nustatytu pareigu vykdymo ar nevykdymo.

13Taip pat nurodo, kad teismai nenustate, nuo kurio momento pareiškeja sužinojo, kad dokumentu irodanciu nuosavybes teises nepakanka, netaike istatymu ir poistatyminiu teises aktu (1994 m LR Vyriausybes nutarimo Nr. 407 3, 3.1, 3,2 punktu, 1997 m. Vyriausybes nutarimo Nr. 1057 14 punkto), reglamentuojanciu teises ir pareigas, nustatytas viešajai administracijai atkuriant pilieciu nuosavybes teises. Teigia, kad sužinojimo arba turejimo sužinoti apie dokumentu nepakankamuma momentu ir butinuma kreiptis i teisma momentu laikytinas pretendentu informavimo apie tai raštu momentas, nuo kurio pareiškejai butu išnykusi objektyvi kliutis pateisinanti termino praleidima. Kadangi valstybes igaliota institucija privalo informuoti pretendentus apie nuosavybes teises irodanciu dokumentu nepakankamuma pagal kiekviena prašyma, o nagrinejamos bylos atveju byloje tokiu rašytiniu duomenu nera, kad pareiškeja butu raštu, teises aktu nustatyta tvarka informuota, nera pagrindo išvadai, kad pareiškeja žinojo jog nuosavybes dokumentu nepakanka ir reikia kreiptis i teisma.

14Atsiliepimo i atskiraji skunda suinteresuotas asmuo Nacionaline žemes tarnyba prie Žemes ukio ministerijos nepateike.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas.

17Nustatyta, kad pareiškeja 2012 m. birželio 20 d. pateike teismui prašyma atnaujinti procesa ir, atnaujinus procesa, praše panaikinti Lazdiju rajono apylinkes teismo 2007 m. spalio 30 d. nutarti civilineje byloje Nr. 2-161-780/2007 bei priimti nauja sprendima, kuriuo pareiškejos pareiškima del praleisto istatymu nustatyto termino atnaujinimo ir juridinio fakto nustatymo tenkinti. Lazdiju rajono apylinkes teismas civilineje byloje Nr. 2-161-780/2007 pagal pareiškejos R. L. pareiškima suinteresuotiems asmenims Alytaus apskrities viršininko administracijai ir A. B., kuriuo praše nustatyti juridine reikšme turinti fakta, kad A. B. privacios nuosavybes teise iki nacionalizacijos valde Lazdiju rajone ( - ) 1,25 ha ir 0,45 ha, ( - ) kaime 0,27 ha ir 0,82 ha, ( - ) kaime 1,16 ha ir 2,56 ha (iš viso 6,51 ha) žemes sklypus, ir atnaujinti istatymo nustatyta termina nuosavybes teises patvirtinantiems dokumentams pateikti, 2007 m. spalio 30 d. nutartimi pareiškima atnaujinti istatymo nustatyta termina nuosavybes teises patvirtinantiems dokumentams pateikti atmete, likusioje dalyje civiline byla nutrauke. Kauno apygardos teismas 2008 m. balandžio 3 d. nutartimi paliko nepakeista Lazdiju rajono apylinkes teismo 2007 m. spalio 30 d. nutarti. Proceso atnaujinimo pagrindu pareiškejos nurodytas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas, pareiškejos grindžiamas Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos 2012 m. kovo 16 d. raštu Nr. 1SS-(7.5)-515, kurio pagrindu, pareiškejos nuomone, paaiškejo esmine aplinkybe, kuri nebuvo ir negalejo buti žinoma pareiškejai bylos nagrinejimo metu - kad igaliotas atkurti nuosavybes teises viešojo administravimo subjektas neinformavo pareiškejos raštu iki 2003 m. gruodžio 31 d. apie jos tevo A. B. nuosavybes teises i V. mieste kaimu žeme irodanciu dokumentu nepakankamuma. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 370 straipsnio 3 dalimi, atsisake atnaujinti procesa (b. l. 37-38, t. 2).

18Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra išaiškines, kad pagal CPK 370 straipsnio 3 dali teismas, nagrinedamas teismo posedyje prašyma atnaujinti procesa, sprendžia del prašymo pagristumo, t. y. patikrina, ar prašymas atnaujinti procesa pagristas CPK 366 straipsnio 1 dalyje itvirtintais pagrindais. Teismas patikrina pareiškime nurodytas aplinkybes atsižvelgdamas i pareiškejo nurodyta civilines bylos atnaujinimo pagrinda. Jeigu bylos nagrinejima siekiama atnaujinti del naujai paaiškejusiu aplinkybiu, tai teismas naujai nurodytas aplinkybes ir kaip naujus pateiktus irodymus užbaigtoje civilineje byloje preliminariai vertina su byloje ištirtomis aplinkybemis ir joje jau esanciais irodymais, siekdamas nustatyti prašyme nurodomo proceso atnaujinimo pagrindo tikruma. Taigi CPK 370 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka sprendžiant proceso atnaujinimo klausima teismo tiriami ir vertinami visi tie irodymai, kurie gali patvirtinti arba paneigti prašymo atnaujinti procesa pagristuma iš prašymo turinio identifikuojamais CPK 366 straipsnio 1 dalyje išvardytais proceso atnaujinimo pagrindais, bet nevertinamas nauju duomenu turinio tikrumas. Teismas, vertindamas pagal CPK 370 straipsnio 3 dali prašymo pagristuma, patikrina, ar prašyme nurodytos aplinkybes yra susijusios su irodinejimo dalyku užbaigtoje civilineje byloje, kada tos aplinkybes ar irodymai atsirado ir kt. (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2011 m. spalio 4 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-370/2011).

19Nagrinejamu atveju pirmosios instancijos teismas nurode, kad aplinkybe, jog igaliotas atkurti nuosavybes teises viešojo administravimo subjektas neinformavo jos raštu iki 2003 m. gruodžio 31 d. apie jos tevo A. B. nuosavybes teises i V. mieste kaimu žeme irodanciu dokumentu nepakankamuma, egzistavo bylos nagrinejimo metu ir pareiškejai buvo žinoma, be to, vertindamas šios aplinkybes teisine reikšme, atsižvelgiant i užbaigtoje byloje ištirtas aplinkybes, dare išvada, kad tokio pranešimo nebuvimas neitakojo praleisto termino. Todel teismas sprende, kad prašymas nera pagristas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu. Apeliacines instancijos teismas nesutinka su šia pirmosios instancijos teismo išvada. Apeliacines instancijos vertinimu, yra esmine aplinkybe, kelianti abejoniu teismo sprendimu.

20Pagal Lietuvos Aukšciausiojo Teismo suformuota CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto aiškinimo ir taikymo praktika pagrindas procesui civilineje byloje del naujai paaiškejusiu aplinkybiu atnaujinti yra tada, kai pareiškejas irodo, kad tokios aplinkybes: 1) buvo nagrinejant byla ir priimant sprendima; 2) pareiškejui nebuvo ir negalejo buti žinomos; 3) pareiškejui tapo žinomos jau isiteisejus teismo sprendimui; 4) turi esmine reikšme bylai, t. y. jeigu jos butu buvusios žinomos nagrinejant byla, butu priimtas visai kitas sprendimas. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybes neatitinka nors vieno iš naujai paaiškejusiu aplinkybiu požymio, jos negali buti pripažintos naujai paaiškejusiomis aplinkybemis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Kasacinio teismo pabrežiama, kad ne bet kokia naujai paaiškejusi aplinkybe yra reikalavimo atnaujinti procesa pagrindas, o tik tokia, kuri turi esmine reikšme bylai. Esminis naujos aplinkybes pobudis suprantamas kaip žymus konkreciu faktiniu duomenu skirtumas nuo anksciau turetuju, kuri nustacius turetu keistis isiteisejusio teismo sprendimo išvada del ginco išsprendimo, ja pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybes neatitinka šio reikalavimo, tai jos negali buti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilineje byloje. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškejas suranda nauju irodymu, patvirtinanciu, jog paaiškejo nauju esminiu bylos aplinkybiu. Tokie irodymai turi atitikti reikalavimus, keliamus ir irodymams, ir esminems naujai paaiškejusioms aplinkybems. Kasacinio teismo akcentuojama, kad tokiuose irodymuose esanti informacija turi tureti esmine reikšme bylai, t. y. ji turi tureti neabejotina teisine svarba jau išnagrinetos bylos baigciai, teismo sprendime padarytu išvadu del teises normu aiškinimo ir taikymo pagristumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturejo buti žinomos nagrinejant byla nei teismui, nei pareiškejui. Taigi proceso atnaujinimui nepakanka tik pateikti nauju dokumentu, kuriu nebuvo nagrinejant byla (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2011 m. gegužes 3 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-192/2011).

21Pareiškeja pateike nauja dokumenta - Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos 2012 m. kovo 16 d. rašta Nr. 1SS-(7.5)-515, kuriame pateikiama informacija, kad viešojo administravimo subjektai (Lazdiju rajono Veisieju apylinkes agrarines reformos tarnyba, veliau – Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemes tvarkymo departamento Lazdiju rajono žemetvarkos skyrius) neinformavo pareiškejos raštu iki 2003 m. gruodžio 31 d. apie jos tevo A. B. nuosavybes teises i žeme irodanciu dokumentu nepakankamuma. Iš 2007 m. spalio 17 d. teismo posedžio protokolo (civiline byla Nr. 2-161-780/07, t. 1, b. l. 106-113) matyti, kad nagrinejant klausima del praleisto termino atnaujinimo, ši aplinkybe egzistavo bylos nagrinejimo metu, taciau pareiškejai nebuvo žinoma aplinkybe, jog viešojo administravimo subjektai (Lazdiju rajono Veisieju apylinkes agrarines reformos tarnyba, veliau – Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemes tvarkymo departamento Lazdiju rajono žemetvarkos skyrius) privalejo informuoti pareiškeja raštu iki 2003 m. gruodžio 31 d. del dokumentu nepakankamumo, taip pat pažymetina, kad ši aplinkybe ginco nagrinejimo metu teismo ex officio nebuvo vertinama. Taigi apeliacines instancijos teismas sprendžia, kad pareiškejos nurodyta aplinkybe atitinka naujai paaiškejusios aplinkybes požymi – aplinkybe pareiškejai nebuvo žinoma bylos nagrinejimo metu. Taip pat sutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad ši aplinkybe pareiškejai tapo žinoma tik po aukšciau mineto Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos rašto, t. y. irodymo, gavimo - 2012 m. kovo 20 d., o i teisma kreipesi 2012 m. birželio 20 d., todel CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyto triju menesiu termino bei 368 straipsnio 2 dalyje nustatyto penkeriu metu termino nepraleido (t. 1, b. l. 17-18, 3-16).

22Esminis naujos aplinkybes pobudis turi buti suprantamas kaip žymus konkreciu faktiniu duomenu skirtumas nuo anksciau turetuju, kuri nustacius turetu keistis priimtu ir isiteisejusiu teismo sprendimu jau konstatuotu faktu ir proceso šaliu gincijamo materialinio teisinio santykio teisine kvalifikacija, o kartu ir isiteisejusio teismo sprendimo išvada, ja pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Tai reiškia, kad del nauju duomenu gavimo butu pagrindas panaikinti jau priimtus teismo sprendimus ir reikalavimus išspresti kitaip patenkintus reikalavimus atmesti (visus ar keleta, visiškai ar iš dalies), nepatenkintus reikalavimus patenkinti (visus ar keleta, visiškai ar iš dalies) arba teismo sprendima pakeisti. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybes neatitinka šiu reikalavimu, tai jos negali buti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilineje byloje.

23Apeliacines instancijos vertinimu, pareiškejos nurodoma aplinkybe yra esmine, del kurios galetu keistis isiteisejusio teismo sprendimo išvada del ginco išsprendimo. Nustatyta, kad civilines bylos Nr. 2-161-780/2007 ginco dalykas yra istatymo nustatyto termino nuosavybes teises patvirtinantiems dokumentams pateikti atnaujinimas ir juridine reikšme turincio fakto nustatymas, todel pareiškejos nurodyta aplinkybe - viena iš aukšciau nurodyto termino praleidimo priežasciu, yra faktinis pareiškimo pagrindas. Todel sprestina, kad pareiškejos pateikto rašto – irodymo turinys yra tiesiogiai susijes su civilineje byloje Nr. 2-161-780/2007 irodinejamomis aplinkybemis – istatymo nustatyto termino praleidimo priežastimis. Pažymetina, kad pareiškeja pateike prima facie irodyma, kadangi valstybines valdžios ar valdymo istaigu išduoti bei kitu valstybes igaliotu asmenu, neperžengiant ju kompetencijos ribu bei nepažeidžiant atitinkamu dokumentu formos reikalavimu, patvirtinti dokumentai pripažistami oficialiais rašytiniais irodymais ir turi didesne irodomaja galia, todel aplinkybes, nurodytos šiame dokumente, pripažistamos visiškai irodytomis, kol jos nepaneigtos kitais byloje esanciais irodymais, išskyrus liudytoju parodymus (CPK 197 straipsnio 2 dalis). Taip pat darytina išvada, kad pareiškejos pateiktas irodymas nera teismo ivertintas ir joje nurodytos aplinkybes kitu irodymu kontekste gali sukelti pagristu abejoniu priimto teismo sprendimo pagristumu. Atsižvelgiant i nurodytas aplinkybes, apeliacines instancijos teismo vertinimu, yra pagrindas spresti, kad pareiškeja pateike nauja irodyma, patvirtinanti, jog paaiškejo nauju esminiu bylos aplinkybiu. Proceso atnaujinimo del naujai paaiškejusiu aplinkybiu metu neteisinga atsisakyti svarstyti kita informacija, esancia naujai gautose irodinejimo priemonese, jeigu jos atitinka minetus istatymo nustatytus kriterijus, o informacijos turinys susijes su ieškinio pagrinda sudaranciomis aplinkybemis (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2004-09-20 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-458/2004).

24Atkreiptinas demesys, kad šioje proceso atnaujinimo stadijoje pateikto naujo irodymo su naujomis aplinkybemis ryšys su užbaigtoje civilineje byloje nustatytais faktais ir juos patvirtinanciais irodymais vertinamas tik preliminariai, o iš esmes tiriama ir vertinama nauju irodymu ar aplinkybiu reikšme visu byloje esanciu irodymu kontekste paskesneje stadijoje - CPK 370 straipsnio 4 dalyje - nustatyta tvarka atliekant pakartotini bylos nagrinejima, kuris galimas tik po nutarties atnaujinti procesa priemimo.

25Taip pat sutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad ši aplinkybe pareiškejai tapo žinoma tik po aukšciau mineto Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos rašto, t. y. irodymo, gavimo - 2012 m. kovo 20 d., o i teisma kreipesi 2012 m. birželio 20 d., todel CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyto triju menesiu termino bei 368 straipsnio 2 dalyje nustatyto penkeriu metu termino nepraleido (t. 1, b. l. 17-18, 3-16).

26Apeliacines instancijos teismas konstatuoja, kad yra pagrindas procesui atnaujinti (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

27Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi itakos teismo nutarties teisetumui ir pagristumui.

28Kadangi pirmosios instancijos teismas formaliai aiškino ir taike CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta pagrinda (del naujai paaiškejusiu esminiu bylos aplinkybiu) procesui atnaujinti, neatsižvelgdamas i proceso atnaujinimo instituto tikslus ir uždavinius, nesiedamas proceso atnaujinimo pagrindo su priimto sprendimo teisetumu, Lazdiju rajono apylinkes teismo 2013 m. vasario 4 d. nutartis naikintina, priimtina nauja nutartis, kuria išsprestinas klausimas iš esmes – pareiškejos R. L. prašymas tenkintinas, atnaujintinas procesas Lazdiju rajono apylinkes teismo civilineje byloje Nr. 2-161-780/2007 CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu, byla perduotina toliau nagrineti Lazdiju rajono apylinkes teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

30Lazdiju rajono apylinkes teismo 2013 m. vasario 4 d. nutarti panaikinti, priimti nauja nutarti, kuria pareiškejos R. L. prašyma tenkinti, atnaujinti procesa Lazdiju rajono apylinkes teismo civilineje byloje Nr. 2-161-780/2007 CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu, byla perduoti toliau nagrineti Lazdiju rajono apylinkes teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Egidijaus Tamašauskas... 2. Teisejas, išnagrinejes atskiraji skunda ir civiline byla, n u s t a t e :... 3. I.Ginco esme... 4. Pareiškeja R. L. 2012 m. birželio 20 d. pateike teismui... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme... 6. Lazdiju rajono apylinkes teismas 2013 m. vasario 4 d. nutartimi pareiškejos... 7. Nurode, kad del nuosavybes teisiu atkurimo i tevo A. B.... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo i atskiraji skunda argumentai... 9. Atskiruoju skundu pareiškeja R. L. prašo Lazdiju rajono... 10. Nurodo, kad teismas sprende, jog pareiškeja neirode, kad jos nurodoma... 11. Mano, kad teismas pagristai pripažino, kad nurodyta naujai paaiškejusi... 12. Apeliantes nuomone, aplinkybe, kad pareiškeja naujai paaiškejusios aplinkybes... 13. Taip pat nurodo, kad teismai nenustate, nuo kurio momento pareiškeja... 14. Atsiliepimo i atskiraji skunda suinteresuotas asmuo Nacionaline žemes tarnyba... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas tenkintinas.... 17. Nustatyta, kad pareiškeja 2012 m. birželio 20 d. pateike teismui prašyma... 18. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra išaiškines, kad pagal 19. Nagrinejamu atveju pirmosios instancijos teismas nurode, kad aplinkybe, jog... 20. Pagal Lietuvos Aukšciausiojo Teismo suformuota CPK 21. Pareiškeja pateike nauja dokumenta - Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes... 22. Esminis naujos aplinkybes pobudis turi buti suprantamas kaip žymus konkreciu... 23. Apeliacines instancijos vertinimu, pareiškejos nurodoma aplinkybe yra esmine,... 24. Atkreiptinas demesys, kad šioje proceso atnaujinimo stadijoje pateikto naujo... 25. Taip pat sutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad ši aplinkybe... 26. Apeliacines instancijos teismas konstatuoja, kad yra pagrindas procesui... 27. Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi itakos teismo... 28. Kadangi pirmosios instancijos teismas formaliai aiškino ir taike 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2... 30. Lazdiju rajono apylinkes teismo 2013 m. vasario 4 d. nutarti panaikinti,...