Byla I-2832-386/2016
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Laimutė Jokubauskaitė, sekretoriaujant Renatai Šarkauskienei, 2016 m. rugpjūčio 18 d. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą atsakovui L. B. dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ir pareiškėjas, ir KRATC) prašymu (kreipėsi į teismą 2016-07-07) prašo priteisti iš atsakovo L. B. (toliau – ir atsakovas) 105,89 Eur nesumokėtą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą ir surinkimą už nekilnojamojo turto objektą „Butas“, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )) už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2015-12-31.

4Nurodyto, kad Neringos savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-225 pritarta koncesijos sutarčiai „Dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų perdavimo ir vykdymo“, kurios pagrindu KRATC suteikta teisė organizuoti ir vykdyti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sistemą iš Neringos savivaldybės teritorijoje esančių atliekų turėtojų. Neringos savivaldybės taryba 2008-02-27 sprendimu Nr. T1-44 patvirtino Neringos savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus, kuriuose numatyta, jog vietinė rinkliava yra įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka.

5Atsakovui siųsti teismo procesiniai dokumentai neįteikti, apie teismo posėdžio vietą ir laiką paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, skiltyje „Teismų pranešimai“.

6Atsakovas atsiliepimo nepateikė. Pareiškėjo atstovas ir atsakovas į teismo posėdį neatvyko, negauta prašymų dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo.

7Byloje pakanka rašytinių duomenų išnagrinėti ją iš esmės, todėl byla nagrinėtina iš esmės bylos šalims nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 77 straipsnio 3 dalis).

8Konstatuojama:

9Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Neringos savivaldybės tarybos 2008-02-27 sprendimu Nr. T1-44 (su vėlesniais pakeitimais: 2008-06-04 sprendimu Nr. T14-127; 2009-01-21 sprendimu Nr. T1-16; 2010-01-27 sprendimu Nr. T1-9; 2012-04-19 sprendimu Nr. T1-92) patvirtinti Neringos savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš jų turėtojų ir tvarkymą nuostatai (toliau – ir Nuostatai) bei Neringos savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-226 (su vėlesniais pakeitimais: 2008-12-03 sprendimu Nr. T1-243; 2009-03-25 sprendimu Nr. T1-53; 2010-04-14 sprendimu Nr. T1-60) patvirtintos Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – ir Taisyklės).

10Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktas, Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis).

11Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (toliau - Rinkliavų įstatymas), kurio 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje.

12Neringos savivaldybės taryba 2008-02-27 sprendimu Nr. T1-44 patvirtino Neringos savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus, kurių 7 punktas numato, kad Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – ir vietinė rinkliava) – tai Neringos savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš šių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka; komunalinių atliekų surinkimui nepriskiriamas sanitarinis, rankinis ir mechaninis teritorijų valymas. Taigi, vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą. Nuostatų 8 punktas nustato, kad vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai, privalantys mokėti vietinę rinkliavą, išskyrus juridinius asmenis ir juridinių asmenų padalinius, turinčius Leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.

13Nuostatų 25 punkte nustatyta, kad nekilnojamojo turto savininkams ar naudotojams nustatomi Vietinės rinkliavos dydžiai pagal turimą nekilnojamojo turto plotą (2 priedas). Taigi vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą.

14Iš byloje esančio Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 6-8) matyti, jog atsakovui L. B. nuo 2013-04-03 nuosavybės teise priklauso 56,27 kv. m. butas, esantis ( - ). Iš pareiškėjo 2016-06-28 pažymos NR. (8.16)-7R-62 matyti, jog atsakovas nėra sumokėjęs vietinės rinkliavos 105,89 Eur už šį butą už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2015-12-31. Byloje nėra duomenų, kad atsakovui būtų taikytos lengvatos ir jis būtų atleistas nuo vietinės rinkliavos mokėjimo. Pagal Civilinio kodekso 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsižvelgiant į nurodytas teisines ir faktines bylos aplinkybes, pareiškėjo prašymas tenkinamas pilnai (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 4 punktas).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsnio 5 dalimi, 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

16pareiškėjo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą tenkinti pilnai.

17Priteisti UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui (įmonės kodas 163743744) iš L. B. 105,89 Eur (šimtą penkis eurus 89 centus) už komunalinių atliekų tvarkymą ir surinkimą už butą, esantį adresu ( - ) už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2015-12-31.

18Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai