Byla A-261-1686-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Romos Sabinos Alimienes, Stasio Gagio (pranešejas) ir Ricardo Piliciausko (kolegijos pirmininkas),

2sekretoriaujant Indrei Mikaitei,

3dalyvaujant pareiškejo atstovui Gyciui Badarui, atsakovo atstovams Žibutei Danutei Gincienei, Robertinui Taraseviciui, Antanui Aloyzui Draugeliui,

4viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejos Uždarosios akcines bendroves „Koralita“ ir atsakovo Lietuvos saugios laivybos administracijos apeliacinius skundus del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 22 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejos UAB „Koralita“ skunda atsakovui Lietuvos saugios laivybos administracijai del sprendimu panaikinimo ir ipareigojimo atlikti veiksmus.

5Teiseju kolegija

6n u s t a t e:

7I.

8Pareiškeja UAB „Koralita“ kreipesi i teisma, prašydama panaikinti Vyriausiosios administraciniu gincu komisijos 2007 m. rugsejo 10 d. sprendima Nr. 2007/01-4R-213; Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2007 m. rugpjucio 7 d. isakyma Nr. V-111 „Del UAB „Koralita“ atestavimo pažymejimo galiojimo sustabdymo“ ir ipareigoti atsakova per dvi dienas nuo teismo sprendimo isiteisejimo UAB „Koralita“ išduoti atestavimo pažymejima juru kroviniu krovimui; sustabdyti administracine byla ir kreiptis i Lietuvos vyriausiaji administracini teisma su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 12 d. isakymu Nr. 3-313 patvirtinto „Imoniu, teikianciu su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos aprašo“ (toliau – ir Aprašas) 18.3 punkto reikalavimas tureti nuomojamas krantines (prieplaukas) neprieštarauja Lietuvos Respublikos strategine reikšme nacionaliniam saugumui turinciu imoniu ir irenginiu bei kitu nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiu imoniu istatymo (2002 m. spalio 10 d. istatymas Nr. IX-1132) 2 straipsnio 4 daliai, nustatanciai, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodyti irenginiai turi nuosavybes teise priklausyti valstybei ir gali buti išnuomoti ir perduoti pagal panaudos sutarti arba perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti jais pasitikejimo teise tik šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms valstybes imonems ir 3 straipsnio 1 dalyje nurodytoms imonems; priteisti iš atsakovo išlaidas, susijusias su bylos nagrinejimu.

9Pareiškeja paaiškino, kad pagal Lietuvos saugios laivybos administracijos nuostatus (nauja redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. birželio 22 d. isakymu Nr. 3-252), Lietuvos saugios laivybos administracija (toliau – ir Administracija), igyvendindama jai pavestus uždavinius, kontroliuoja, kaip vykdomi tarptautiniu, Europos Sajungos teises aktu ir Lietuvos Respublikos istatymu, ir kitu teises aktu nustatyti saugios laivybos reikalavimai (Nuostatu 6.1. p.), taip pat atestuoja imones, teikiancias su saugia laivyba susijusias paslaugas (Nuostatu. 6.12. p.). Taciau priimdama skundžiama sprendima, Administracija pati pažeide galiojancius teises aktus ir taisykles. I Imoniu atestavimo komisijos posedi (jeigu toks iš viso buvo surengtas), kurio metu, kaip matyti iš protokolo, buvo svarstomas klausimas del UAB „Koralita“ veiklos, pareiškeja kvietimo negavo. UAB „Koralita“ itin svarbus klausimas buvo išnagrinetas neišklausius bendroves atstovo paaiškinimu, o remiantis tik neigaliotu vykdyti atestuotos veiklos kontrole subjektu LKAB „Klaipedos Smelte“ bei Uosto kapitono tos pacios dienos pranešimais. Imoniu atestacines komisijos posedžio protokole, kuris neatitinka raštvedybos reikalavimu, nera nurodyta, kas pasisake svarstomu klausimu, kaip buvo priimtas nutarimas – balsuojant ar bendru sutarimu, kas pasiule priimti butent toki nutarima. Analizuojant komisijos protokola galima daryti išvada, kad tokio komisijos posedžio iš viso nebuvo, atestavimo pažymejimo galiojimo sustabdymo klausima vienasmeniškai išsprende laikinai paskirtas eiti direktoriaus pareigas Robertinas Tarasevicius. UAB „Koralita“ pažymejo, kad apie Imoniu atestavimo tarnybos darbuotoju G. I. D. ir I. K. atliekama ar atlikta patikrinima ir surašyta akta nebuvo informuota ir su juo nesupažindinta. Nurode, kad Lietuvos saugios laivybos administracijai pateike visus reikalingus dokumentus ir tai patvirtinta ant bendroves prašymo tarnautojo ranka padarytas prierašas. Imoniu, teikianciu su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos aprašo 18.3. punkto reikalavimas tureti nuomojamas krantines (prieplaukas) pareiškejai taikomas nepagristai ir ja diskriminuoja, nes iš atestavimo pažymejimu apskaitos sarašo matyti, kad iš 19 bendroviu, kurioms išduoti atestavimo pažymejimai, tik vienai bendrovei – AB „Klaipedos nafta“, galejo buti išduotas atestavimo pažymejimas juru kroviniu krovimui, nes tik ji viena yra itraukta i Lietuvos Respublikos strategine reikšme nacionaliniam saugumui turinciu imoniu ir irenginiu bei kitu nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiu imoniu istatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytu imoniu saraša, kurioms gali buti išnuomoti ir perduoti pagal panaudos sutarti valstybei nuosavybes teise priklausantys Klaipedos valstybinio juru uosto hidrotechniniai irenginiai, krantines, navigacijos keliai ir kanalai, navigaciniai irenginiai ir kiti infrastrukturos objektai. Mano, kad visoms bendrovems, tarp ju ir LKAB „Klaipedos Smelte“, atestavimo pažymejimai juru kroviniu krovimui yra išduoti neteisetai, pažeidžiant prieš tai mineta istatyma. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija 2007 m. birželio 22 d. nutartyje (civiline byla Nr. 3K-3-265/2007) konstatavo, kad pagal Strategine reikšme nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiu imoniu istatymo 2 straipsnio 4 dalies nuostatas juru uosto krantines ir kiti infrastrukturos irenginiai gali buti išnuomoti ir perduoti pagal panaudos sutarti tik istatyme išvardytoms valstybes imonems. Šiu imoniu saraše nera atsakovo LKAB „Klaipedos Smelte“, taigi šiam juridiniam asmeniui krantine negali buti išnuomota, jiems gali buti tik suteikiama teise naudotis prie ju nuomojamu žemes sklypu esanciomis krantinemis (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. sausio 24 d. isakymu Nr. 16 (2001 m. vasario 8 d. redakcija) patvirtintos Tipines Klaipedos valstybinio juru uosto žemes nuomos sutarties 3 punktas).

10Atsakovas Lietuvos saugios laivybos administracija su skundu nesutiko ir praše atmesti kaip nepagrista.

11Atsiliepime i skunda nurode, kad 2007 m. rugpjucio 1 d. gavo Uosto kapitono rašta

12Nr. UD-11.1.3-2671, pranešanti, kad 2007 m. liepos 31 d., apie 16.30 val. UAB „Koralita“ pradejo krovos darbus iš laivo „Season Traider“ krantinese Nr. 100, 101 ir 102, neturedama atitinkamai iforminto atestavimo pažymejimo juru kroviniams krauti. LKAB „Klaipedos Smelte“ 2007 m. rugpjucio 1 d. rašte Nr. 02-02/3772 paaiškino, kad UAB „Koralita“ 2007 m. liepos 31 d. pradejo vykdyti laivo „Season Traider“ krovos darbus bei iškrauta krovini ratuota krovos technika veža per LKAB „Klaipedos Smelte“ nuomojama žemes sklypa. Patikrinus gauta informacija buvo nustatyta, kad UAB „Koralita“ iškrauna laiva „Season Traider“ prie krantiniu Nr. 100-101 ir krovini bendroves automobiliniais krautuvais uosto teritorija gabena i šaldytuva, tuo pažeisdama atestuojamos veiklos salygas, nes yra atestuota kroviniu krovimo veiklai nuosavo krovinio krovimui šaldytuve ir laive. Administracijos direktoriaus 2006 m. kovo 21 d. isakymu Nr. V-44 sudaryta komisija 2007 m. rugpjucio 1 d. posedyje išnagrinejo medžiaga, susijusia su pareiškejos atestuojamos veiklos pažeidimu, ir nutare siulyti Administracijos direktoriui sustabdyti atestavimo pažymejimo Nr. 44/06, išduoto 2006 m. rugsejo 18 d., verstis juru kroviniu krovimu (nuosavo krovinio šaldytuve ir laive) galiojima, nes pareiškeja, vykdydama neatestuota veikla, pažeide Lietuvos Respublikos saugios laivybos istatymo 38 straipsnio 1 dali. Administracijos direktorius, vadovaudamasis Aprašo 37.2 punktu ir Imoniu atestavimo komisijos 2007 m. rugpjucio 1 d. posedžio protokolu Nr. 37, prieme sprendima – 2007 m. rugpjucio 7 d. isakymu Nr. V-111 sustabde Atestavimo pažymejimo Nr. 44/06 galiojima iki 2007 m. rugsejo 18 d. Apie pažymejimo galiojimo sustabdyma 2007 m. rugpjucio 8 d. raštu Nr. 7.2(1.15)-S-771 buvo tinkamai informuota pareiškeja ir Aprašo 43 punkto nustatyta tvarka informacija apie pažymejimo galiojimo sustabdyma buvo paskelbta leidinio „Valstybes žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“. Pareiškejos skunda del Administracijos sprendimu sustabdyti atestavimo pažymejimo galiojima ir atsisakyti išduoti imones atestavimo pažymejima nagrinejo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, kuri pažeidimu atsakovo veiksmuose nenustate. Atsakovas pažymejo, kad skirtingai nei teigia pareiškeja, Administracijai paduodama 2007 m. liepos 27 d. prašyma Nr. 580 atestuoti bendrove užsiimti juru kroviniu krovimu, ji nepateike visu reikiamu dokumentu. Aprašo 23 punktas nustato, kad imonei pateikus prašyma del jos atestavimo bei reikiamus dokumentus, Administracija per 30 dienu nuo ju gavimo privalo juos išnagrineti ir priimti sprendima išduoti atestavimo pažymejima arba pateikti pareiškejui motyvuota raštiška atsisakyma tai padaryti. Administracija, išanalizavusi atestavimui pateiktus dokumentus, nustate, kad nepateikti dokumentai, irodantys, jog bendrove atitinka Aprašo 18.3 punkte nustatyta papildoma reikalavima imonems, teikiancioms juru kroviniu krovimo paslaugas, tureti nuomojamas krantines (prieplaukas). Pareiškeja pridejo VI „Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija“ žemes nuomos sutarties su UAB „Klaipedos šaldytuvu terminalas“ kopija. Ši sutartis nesuteikia bendrovei teises naudotis krantinemis (prieplaukomis). Aprašo 18.3 punkto nuostata tureti nuomojamas krantines (prieplaukas), sprendžiant imones atestavimo juru kroviniu krovimo veiklai klausimus, gali buti prilyginta nuostatai tureti teise naudotis krantinemis (prieplaukomis), nes abi nuostatos nustato reikalavima, susijusi su teise naudotis krantinemis. Aprašo reikalavimas del krantiniu yra butinas siekiant užtikrinti profesionalia imoniu, teikianciu juru kroviniu krovimo paslaugas, veikla ir šios veiklos kontrole. Administracija 2007 m. rugpjucio 8 d. rašte Nr. 7.2(1.15)-S-771 UAB „Koralita“ nurode, kad imones atestavimo pažymejimo juru kroviniu krovimui išduoti negali, nes pareiškeja neturi VI „Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija“ leidimo naudotis krantinemis, todel neatitinka Aprašo 18.3 punkto reikalavimu.

13II.

14Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gruodžio 22 d. sprendimu pareiškejos UAB „Koralita“ skunda patenkino iš dalies – panaikino Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2007 m. rugpjucio 7 d. isakyma Nr. V–111 „Del UAB „Koralita“ atestavimo pažymejimo galiojimo sustabdymo“ ir Vyriausiosios administraciniu gincu komisijos 2007 m. rugsejo 10 d. sprendimo Nr. 2007/01–4R–213 1 punkta, kitose dalyse UAB „Koralita“ skunda atmete kaip nepagrista.

15Teismas nustate, kad VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija 2007 m. rugpjucio 1 d. raštu Nr. UD–11.1.3–2671 „Del krovos darbu“ informavo Lietuvos saugios laivybos administracija, kad UAB „Koralita“ pradejo krovos darbus iš laivo „Season Trader“ ir tesia juos krantinese Nr. 100–102, neturedama atitinkamai iforminto imones atestavimo pažymejimo juru kroviniams krauti (VAGK b. l. 34). Su analogišku raštu i Lietuvos saugios laivybos administracija taip pat kreipesi ir LKAB „Klaipedos Smelte“, prašydama nedelsiant imtis priemoniu, kad butu užtikrinama saugi laivyba Klaipedos valstybiniame juru uoste ir kad butu užkirstas kelias UAB „Koralita“ vykdyti juru kroviniu krovima, kadangi ji neturi atestavimo pažymejimo nurodytai veiklos rušiai (VAGK b. l. 35). Lietuvos saugios laivybos administracijos Imoniu atestacine komisija 2007 m. rugpjucio 1 d. pasiule sustabdyti imones atestavimo pažymejimo Nr. 44/06, išduoto 2006 m. rugsejo 18 d. verstis juru kroviniu krovimu (nuosavo krovinio šaldytuve ir laive), galiojima (VAGK b. l. 36), o atsakovas 2007 m. rugpjucio 7 d. isakymu Nr. V–111 „Del UAB „Koralita“ atestavimo pažymejimo galiojimo sustabdymo“ nurodyto atestavimo pažymejimo galiojima sustabde iki 2007 m. rugsejo 18 d. (VAGK b. l. 37).

16Lietuvos saugios laivybos administracijos 2006 m. rugsejo 18 d. išduotame imones atestavimo pažymejime Nr. 44/06 nurodyta, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugios laivybos istatymo 38 straipsniu, UAB „Koralita“, 300050522, Pievu takas 13–1, Klaipeda, yra atestuota ir turi teise užsiimti juru kroviniu krovimu (nuosavo krovinio šaldytuve ir laive). Lietuvos Respublikos saugios laivybos istatymo (2005 m. vasario 15 d. istatymo Nr. VIII – 1897 redakcija) 38 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad imones, teikiancios su saugia laivyba susijusias paslaugas, turi buti atestuotos susisiekimo ministro nustatyta tvarka, o 2 dalyje – nustatomos su saugia laivyba susijusios paslaugos. Teismas pažymejo, kad juru kroviniu krovimas yra priskiriamas paslaugu, susijusiu su saugia laivyba, grupei. Identiškos atestuojamos veiklos rušys nurodytos ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. vasario 13 d. isakymo Nr. 48 „Del Imoniu, teikianciu su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkte.

17Remiantis minetomis teise normu nuostatomis, teismas padare išvada, kad tokios paslaugos teikimas kaip nurodyta atestavimo pažymejime – juru kroviniu krovimas (nuosavo krovinio šaldytuve ir laive) –nera numatytas nei Lietuvos Respublikos saugios laivybos istatymo 38 straipsnio 2 dalyje, nei Aprašo 4 punkte. Vienintele išimtis nustatyta tik šio Aprašo 5 punkte, kai imone gali buti atestuojama pagal kelias atestuojamos veiklos rušis. Lietuvos saugios laivybos administracija yra viešosios teises subjektas ir jai taikant norminiu administraciniu aktu nuostatas netaikytinas principas „leista viskas, kas teises aktu tiesiogiai neuždrausta“. Tai reiškia, kad atsakovas, išduodamas atestavimo pažymejimus teikti paslaugas, susijusias su saugia laivyba, numatytas Lietuvos Respublikos saugios laivybos istatymo 38 straipsnio 2 dalyje ir Aprašo 4 punkte, ju negali aiškinti nei pleciamai, nei siaurinamai, t. y. atestavimo pažymejime turi buti nurodyta teises aktus atitinkanti atestuojamos veiklos rušis. Paslauga – juru kroviniu krovimas – i smulkesnes rušis neskaidoma. Be to, tokia veikla kaip nuosavo krovinio šaldytuve ir laive krovimas pagal anksciau nurodytus teises aktus apskritai negali buti traktuojama kaip atestuojama veikla, nes šiai veiklai teises aktai nenustato jokiu reikalavimu. Atsižvelgiant i tai, kad UAB „Koralita“ 2006 m. rugsejo 18 d. išduotame atestavimo pažymejime Nr. 44/06 kaip veiklos rušis yra nurodyta „juru kroviniu krovimas“, teismas padare išvada, kad ji Lietuvos Respublikos teises aktu, tarptautiniu susitarimu ir Aprašo reikalavimu nepažeide (Aprašo 37.2 punktas).

18Teismas nustate, kad UAB „Koralita“ išduodant atestavimo pažymejima buvo taikomi identiški reikalavimai kaip ir teikiant juru kroviniu krovimo paslaugas. Kad pareiškeja turi nuomojama krantine išduodant atestavimo pažymejima patvirtina 2006 m. kovo 16 d. sudaryta sutartis tarp LKAB „Klaipedos Smelte“ ir UAB „Koralita“ (VGAK b. l. 85–88). Pagal šios sutarties 3.1.1 punkta LKAB „Klaipedos Smelte“ isipareigojo pagal Kliento (UAB „Koralita“) paraiška, suderinta su Bendrove, suteikti krantine laivo pastatymui krovos darbams ir suteikti kitas su krova susijusias paslaugas. Byloje nera jokiu duomenu, leidžianciu teigti, kad ši sutartis buvo suderinta su VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija (Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Del valstybes materialiojo turto nuomos“ 3.7 (2007 m. gegužes 9 d. nutarimo Nr. 485 redakcija), 3.8 ir 3.12 punktai). Ši sutartis su pareiškeja buvo nutraukta, todel UAB „Koralita“ užsieme neteiseta veikla (kroviniu krovimu iš laivo, neturedama nuomojamos krantines), del ko ir buvo sustabdytas atestavimo pažymejimo galiojimas. Teismas konstatavo, kad šios sutarties nutraukimas negalejo buti UAB „Koralita“ išduoto atestavimo pažymejimo galiojimo sustabdymo pagrindu, nes ji tiek atestavimo pažymejimo išdavimui, tiek ir jo galiojimo sustabdymui, jokios reikšmes neturejo (nustatyta tvarka nebuvo suderinta su VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija).

19Teismas nurode, kad paslaugu, susijusiu su saugia laivyba, teikima reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugios laivybos istatymo 38 straipsnis ir identiškos atestuojamos veiklos rušys nurodytos Aprašo 4 punkte. Pažymejo, kad Aprašo analize leidžia teigti, kad imonems, pretenduojancioms užsiimti minetomis atestuojamos veiklos rušimis, yra keliami bendrieji reikalavimai, kurie nustatyti Aprašo 10 punkte ir atskirai kiekvienai atestuojamos veiklos rušiai keliami dar papildomi reikalavimai, kurie aptariami Aprašo 11–21 punktuose. Aprašo 18.3 punkte itvirtinta, kad kaip papildomas reikalavimas imonems, teikiancioms juru kroviniu krovimo paslaugas, yra tureti nuomojamas krantines (prieplaukas).

20Teismas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Del valstybes materialiojo turto nuomos“ (2006 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 246 redakcija) 3.7, 3.8 ir 3.12 punktu nuostatomis padare išvada, kad bet kurias teises ir pareigas, atsiradusias iš uosto žemes nuomos sutarties, nuomininkas gali perleisti tik gaves išankstini rašytini VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcijos sutikima.

21Teismas nustate, kad UAB „Koralita“ yra sudariusi prekiu saugojimo muitines sandelyje sutarti Nr. 6 su UAB „Klaipedos šaldytuvu terminalas“(VAGK b. l. 99–103), kuri pakeista ir papildyta 2007 m. vasario 2 d. sutartimi (VAGK b. l. 106–107). Pagal 2002 m. spalio 10 d. Klaipedos valstybinio juru uosto žemes nuomos sutarti Nr. 20–63/2002ž, VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija 3448 m2 ploto uosto žemes sklypa yra išnuomojusi UAB „Klaipedos šaldytuvu terminalas“. Lietuvos Aukšciausiasis teismas, aiškindamas savoka „krantine“, 2007 m. birželio 22 d. nutartyje konstatavo, kad juridiniams asmenims krantine negali buti išnuomota, jiems gali buti tik suteikiama teise naudotis prie ju nuomojamu žemes sklypu esanciomis krantinemis. Tai matyti ir iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

221999 m. kovo 2 d. isakymo Nr. 70 „Del Tipines Klaipedos valstybinio juru uosto žemes nuomos sutarties formos patvirtinimo“ (2001 m. sausio 24 d. isakymo Nr. 16 redakcija) 3 punkto.

23Kadangi UAB „Koralita“ neturi sudariusi su VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija ir juru uosto žemes nuomos sutarties, teismas nurode, kad ji negali igyti teises naudotis ir Klaipedos valstybiniame juru uoste esanciais hidrotechniniais statiniais. VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija 2007 m. gruodžio 5 d. rašte Nr. UD–7.2.11.4168 „Del teises naudotis hidrotechniniais statiniais“ pažymejo, kad jokio sutikimo del teises naudotis hidrotechniniais statiniais perleidimo nei UAB „Koralita“, nei UAB „Klaipedos šaldytuvu terminalas“ iš VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcijos nepraše ir negavo (b. l. 97). Vadinasi, UAB „Koralita“ neivykde visu šiai atestuojamos veiklos rušiai keliamu reikalavimu.

24Teismas nurode, kad Lietuvos Respublikos strategine reikšme nacionaliniam saugumui turinciu imoniu ir irenginiu bei kitu nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiu imoniu istatymo 2 straipsnio 4 dalyje (2004 m. vasario 5 d. istatymo Nr. IX–2000 redakcija) reglamentuota, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodyti irenginiai turi nuosavybes teise priklausyti valstybei ir gali buti išnuomoti ir perduoti pagal panaudos sutarti arba perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikejimo teise tik šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms valstybes imonems ir 3 straipsnio 1 dalyje nurodytoms imonems. Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 12 d. isakymo Nr. 3–313 „Del Imoniu, teikianciu su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos patvirtinimo 18.3 punkta, imones, teikiancios juru kroviniu krovimo paslaugas turi tureti nuomojamas krantines (prieplaukas).

25Teismas pažymejo, kad Lietuvos Aukšciausiasis Teismas 2007 m. birželio 22 d. nutartyje konstatavo, kad pagal Strategine reikšme nacionaliniam saugumui turinciu imoniu ir irenginiu bei kitu nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiu imoniu istatymo 2 straipsnio 4 dalies nuostatas juru uostu krantines ir kiti infrastrukturos irenginiai gali buti išnuomoti ir perduoti pagal panaudos sutarti tik istatyme išvardytoms valstybes imonems. Šiu imoniu saraše nera nei ieškovo UAB „Klaipedos šaldytuvu terminalas“, nei atsakovo LKAB „Klaipedos Smelte“, taigi šiems juridiniams asmenims krantine negali buti išnuomota, jiems gali buti tik suteikiama teise naudotis prie ju nuomojamu žemes sklypu esanciomis krantinemis (VGAK b. l. 34). Teise naudotis prie nuomojamu Klaipedos valstybinio juru uosto žemes sklypu esanciais hidrotechniniais irenginiais numatyta ir tipineje Klaipedos valstybinio juru uosto žemes nuomos sutartyje, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. sausio 24 d. isakymu Nr. 16. Teismas nurode, kad šiuo atveju taip pat aktualios ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Del valstybes materialiojo turto nuomos“ 3 punkto nuostatos. Jeigu Klaipedos valstybinio juru uosto žemes nuomininkai kartu igyja teise ir naudotis su nuomojama žeme besiribojanciais hidrotechniniais irenginiais, tai juos suteikti, perduoti naudotis tretiesiems asmenims galima tik gavus VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcijos sutikima. Taigi kreipiantis del atestavimo pažymejimo – juru kroviniu krovimas – tretiesiems asmenims butina sutartis del leidimo/suteikimo naudotis hidrotechniniais irenginiais.

26Remiantis išdestytu, teismas padare išvada, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 12 d. isakymo Nr. 3–313 „Del Imoniu, teikianciu su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos patvirtinimo 18.3 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos strategine reikšme nacionaliniam saugumui turinciu imoniu ir irenginiu bei kitu nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiu imoniu istatymo 2 straipsnio 4 daliai, todel prašyma kreiptis i Lietuvos vyriausiaji administracini teisma ištirti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 12 d. isakymo Nr. 3–313 „Del Imoniu, teikianciu su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos patvirtinimo“ teisetuma, atmete.

27Kadangi pareiškeja nepateike išsamaus ir detalaus išlaidu apskaiciavimo, iš kurio butu galima nustatyti konkrecias advokato suteiktas paslaugas ir ju užmokescio dydžius remiantis Administraciniu bylu teisenos istatymo 45 straipsnio 1 dalimi teismas konstatavo, kad pareiškeja, nepagrinde turetu išlaidu byla nagrinejant teisme ir išaiškino, kad prašymas del išlaidu atlyginimo gali buti paduotas teismui ne veliau kaip per keturiolika dienu nuo sprendimo isiteisejimo.

28III.

29Pareiškeja UAB „Koralita“ pateike apeliacini skunda, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 22 d. sprendima ir priimti nauja sprendima – pareiškejos skunda patenkinti visiškai.

30Taip pat prašo ištirti ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 12 d. isakymu Nr. 3-313 patvirtinto „Imoniu, teikianciu su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos aprašo“ 18.3 punkto reikalavimas „tureti nuomojamas krantines (prieplaukas)“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos 2002 m. spalio 10 d. istatymo Nr. IX-1132 „Strategine reikšme nacionaliniam saugumui turinciu imoniu ir irenginiu bei kitu nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiu imoniu“ 2 straipsnio 4 daliai, kuriame nurodyta, kad „šio straipsnio 2 dalyje nurodyti irenginiai turi nuosavybes teise priklausyti valstybei ir gali buti išnuomoti ir perduoti pagal panaudos sutarti arba perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti jais pasitikejimo teise tik šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms valstybes imonems ir 3 straipsnio 1 dalyje nurodytoms imonems.

31Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

321. pirmosios instancijos teismo sprendimas negali buti laikomas pagristu, nes teismas visapusiškai neištyre bylai reikšmingu aplinkybiu, kaip to reikalauja Administraciniu bylu teisenos istatymo 81 straipsnis.

332. Teismas be jokio teisinio pagrindo atmete pareiškejo prašyma - kreiptis i Lietuvos vyriausiaji administracini teisma. Atmesdamas ši prašyma teismas, nesikreipdamas su prašymu i Lietuvos vyriausiaji administracini teisma arba pats nepradedamas prašomo ištirti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 12 d. isakymu Nr. 3-313 patvirtinto „Imoniu, teikianciu su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos aprašo“ 18.3 punkto atitikima istatymui tyrimo, be jokio teisinio pagrindo pats padare išvada, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 12 d. isakymo Nr. 3-313 „Del imoniu, teikianciu su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos patvirtinimo“ 18.3 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos strategine reikšme nacionaliniam saugumui turinciu imoniu ir irenginiu bei kitu nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiu imoniu istatymo 2 straipsnio 4 daliai, todel prašymas kreiptis i Lietuvos vyriausiaji administracini teisma atmestinas. Teismas nepagristai remesi Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartimi, kadangi šioje nutartyje buvo sprendžiami klausimai, susije su Uosto žemes nuomos sutartimis ir naudojimosi krantinemis. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas nutartyje nesprende norminiu aktu teisetumo klausimo.

343. Administraciniu bylu teisenos istatymo 111 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kada teismas gali atmesti prašyma ištirti norminio administracinio akto teisetuma. Pirmosios instancijos teismas be jokio teisinio pagrindo atmete pareiškejo prašyma. Šis prašymas yra susijes su teisme nagrinejama byla. Tik ištyrus gincijamo norminio administracinio akto teisetuma, galimas visapusiškas, išsamus ir objektyvus kitu pareiškejo skunde išdestytu reikalavimu išsprendimas.

354. Teismo nustatytos aplinkybes neatitinka faktiniu aplinkybiu. 2006 m. kovo 16 d. sutartis tarp LKAB „Klaipedos Smelte“ ir pareiškejos yra galiojanti ir šiandien, nes LKAB „Klaipedos Smelte“ informavo pareiškeja, kad nutraukia bet kokiu paslaugu teikima imonei, kol nesumokesite susidariusios skolos LKAB „Klaipedos Smelte“ pagal aukšciau nurodytas sutartis (LKAB „Klaipedos Smelte“ 2007 m. gegužes 23 d. rašto Nr. 04-02/2445). Tokia galimybe, nenutraukiant pacios sutarties, yra numatyta iki šiol galiojancioje sutartyje.

365. Teismas neivertino byloje esancio UAB „Klaipedos šaldytuvu terminalas“ pareiškejui 2007 m. kovo 1 d. išduoto igaliojimo atstovauti UAB „Klaipedos šaldytuvu terminalas“ ir atliekant krovos darbus tretiesiems asmenims laivuose, krantineje ir šaldytuve, todel teismo teiginys, kad hidrotechniniu irenginiu perleidimo/suteikimo naudotis sutartis tarp UAB „Klaipedos šaldytuvu terminalas“ ir pareiškejo nera sudaryta, taip pat yra nepagristas.

376. Visos aplinkybes ir salygos bei atsakovui pateikti dokumentai, kurios buvo 2006 m. rugsejo 18 d., kai Lietuvos saugios laivybos administracija išdave pareiškejai Atestavimo pažymejima Nr. 44//06 ir kurio sustabdyma pirmos instancijos teismas pripažino neteisetu ir panaikino, yra nepasikeitusios.

38Atsakovas Lietuvos saugios laivybos administracija pateike apeliacini skunda, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 22 d. sprendima toje dalyje, kuria panaikintas Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2007 m. rugpjucio 7 d. isakymas Nr. V-111 „Del UAB „Koralita“ Atestavimo pažymejimo galiojimo sustabdymo“ ir Vyriausiosios administraciniu gincu komisijos 2007 m. rugsejo 10 d. sprendimo Nr. 2007/01-4R-213 1 punktas, ir priimti nauja sprendima, kuriuo palikti galioti Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2007 m. rugpjucio 7 d. isakyma Nr. V-111„Del UAB „Koralita“ Atestavimo pažymejimo galiojimo sustabdymo.

39Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

401. teismas neivertino to, kad Imoniu, teikianciu su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro isakymu

41Nr. 48 „Del imoniu, teikianciu su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punkte itvirtintas imoniu atestavimo tikslas - nustatyti imoniu, teikianciu su saugia laivyba susijusias paslaugas, pasirengima profesionaliai užsiimti atitinkama veikla ir siekti, kad teikiamos paslaugos ir vykdomi darbai atitiktu Lietuvos Respublikos teises aktu jiems keliamus reikalavimus. Atestuojamos veiklos rušis „juru kroviniu krovimas“ saugios laivybos požiuriu apima tiek krovinio paruošima t. y. jo saugu išdestyma ir tvirtinima laive, parengima iškrauti iš laivo, tiek jo pakrovima i laiva ar iškrovima iš jo. Administracija, atestuodama bendrove juru kroviniu krovimo veiklai, nustate, kad bendrove neatitinka tvarkos aprašo 18 punkte nustatytu papildomu reikalavimu, kurie taikomi imonems, teikiancioms juru kroviniu krovimo paslaugas. Taciau bendrove pateike 2006 m. kovo 16 d. sutarti Nr. 1021/1.1 su LKAB „Klaipedos Smelte“, pagal kuria LKAB „Klaipedos Smelte“ isipareigojo suteikti bendrovei su juru kroviniu krova susijusias paslaugas (sutarties 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.7 punktai). Ivertinusi tai, kad juru kroviniu krovimo darbus vykdys nustatyta tvarka šiai veiklai atestuota imone - LKAB „Klaipedos Smelte“, kuri turi specializuota krovos technika, kvalifikuotus darbininkus, Administracija 2006 m. rugsejo 18 d. išdave bendrovei Atestavimo pažymejima Nr. 44/06 juru kroviniu krovimo veiklai vykdyti, nurodant tai, kad bendrove pagal pasirengima savo jegomis gali vykdyti tik krovos darbus laive (užtikrinti saugu išdestyma ir tvirtinima laive, parengima iškrauti iš laivo) ir šaldytuve. Bendrove savo prašyme atestuoti ja juru kroviniu krovimo veiklai taip pat nurode, kad užsiims nuosavo krovinio krovimu šaldytuve ir laive. Tokiu budu Administracija nesusiaurino ir nesuskaide i smulkesnes rušis teises aktais (Saugios laivybos istatymo 38 straipsnio 1 dalyje ir tvarkos aprašo 4 punkte nurodytos veiklos) reglamentuotos atestuojamos juru kroviniu krovimo veiklos, bet pagal atestavimo metu nustatytas ir saugios laivybos požiuriu ivertintas aplinkybes nustate pacios bendroves kompetencija užsiimant juru kroviniu krovimo veikla.

42Administracija, vykdydama bendroves atestavima, vadovaudamasi savo kompetencija imoniu atestavimo srityje ir siekdama igyvendinti tvarkos aprašo 2 punkte nustatyta atestavimo tiksla - nustatyti imoniu, teikianciu su saugia laivyba susijusias paslaugas, pasirengima profesionaliai užsiimti atitinkama veikla - 2006 m. rugsejo 18 d. išdave bendrovei Atestavimo pažymejima Nr. 44/06, kuriame nurodyta atestuojamos veiklos rušis – juru kroviniu krovimas (nuosavo krovinio šaldytuve ir laive).

432. atsakovas nurode, kad Administracijos direktoriaus 2007 m. rugpjucio 7 d. isakymas Nr. V-111 del Atestavimo pažymejimo Nr. 44/06 galiojimo sustabdymo yra pagristas, teisingas ir teisetas ir ji panaikinti nera juridinio pagrindo. Del isakymo teisetumo ir pagristumo paaiškino iš esmes tuos pacius argumentus kaip ir atsiliepime i pareiškejo skunda pirmosios instancijos teisme.

44Pareiškeja UAB „Koralita“ su atsakovo apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrista. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo teismo išlaidas.

45Atsiliepime i atsakovo apeliacini skunda nurode iš esmes tuos pacius argumentus kaip ir nagrinejant byla pirmosios instancijos teisme. Pažymint, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad tokios paslaugos kaip pareiškejui UAB „Koralita“ išduotas atestavimo pažymejimas suteike vykdyti visus su juru kroviniu krovimu susijusius darbus ir UAB „Koralita“, vykdydama juru kroviniu krovos darbus, Lietuvos Respublikos teises aktu, tarptautiniu susitarimu ir Aprašo reikalavimu nepažeide. 2006 m. kovo 16 d. tarp LKAB „Klaipedos Smelte“ ir pareiškejo UAB „Koralita“ sudarytos sutarties nutraukimas negalejo buti pareiškejo UAB „Koralita“ išduoto atestavimo pažymejimo galiojimo sustabdymo pagrindu.

46Pažymejo, kad nuo 2008 m. kovo 7 d. isigaliojusioje naujoje Aprašo 18.3 punkto redakcijoje reikalavimas atestuojamai imonei, norinciai užsiimti juru kroviniu krovimu, tureti nuomojama krantine buvo pakeistas reikalavimu tureti leidima naudotis prie nuomojamo sklypo esanciais hidrotechniniais statiniais (krantinemis, prieplaukomis, pluduriuojanciais irenginiais).

47Apeliantas Lietuvos saugios laivybos administracija pagal savo nuostatus, patvirtintus 2002 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro isakymu Nr. 3-318, vykdydama jai pavestus uždavinius, kontroliuoja, kaip vykdomi tarptautiniu, Europos Sajungos teises aktu ir Lietuvos Respublikos istatymu, ir kitu teises aktu nustatyti saugios laivybos reikalavimai, atestuoja imones, teikiancias su saugia laivyba susijusias paslaugas. Pareiškejo nuomone, apeliantas Lietuvos saugios laivybos administracija, priimdama gincijamus sprendimus, pažeide galiojancius teises aktus ir taisykles. I skubos tvarka surengta Imoniu atestacines komisijos posedi, pareiškejas nebuvo pakviestas, Imoniu atestacines komisijos posedžio protokolas neatitinka raštvedybos reikalavimu. Pareiškejas mano, kad tokio komisijos posedžio iš viso nebuvo, Komisijos protokole nurodytas Imoniu atestavimo tarnybos darbuotoju G. I. D. ir I. K. patikrinimas nebuvo atliktas, o aktas, jeigu toks ir buvo surašytas, buvo surašytas kabinete be jokio faktinio pagrindo.

48Atsakovas Lietuvos saugios laivybos administracija su pareiškejos apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrista.

49Atsiliepime nurode, kad sutinka su teismo išvada, kad imoniu, teikianciu su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. vasario 13 d. isakymu Nr. 48, 18.3 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos strategine reikšme nacionaliniam saugumui turinciu imoniu ir irenginiu bei kitu nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiu imoniu istatymo 2 straipsnio 4 daliai. Paaiškino, kad Lietuvos Respublikos saugios laivybos istatymo 38 straipsnis nustato, kad imones, teikiancios su saugia laivyba susijusias paslaugas, turi buti atestuotos Susisiekimo ministro nustatyta tvarka, igyvendindamas šia istatymo nuostata Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2001 m. vasario 13 d. išleido isakyma Nr. 48, kuriuo patvirtintas imoniu, teikianciu su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos aprašas. Lietuvos saugios laivybos istatymas ir pagal ji priimtu teises aktu normos nustato bendro pobudžio reikalavimus, taikomus Lietuvos uostams, nepriklausomai nuo ju nuosavybes formos, t. y. neatsižvelgiant i tai, ar uostas yra valstybinis (Klaipedos valstybinis juru uostas), ar nevalstybinis (Butinges naftos terminalas). Tvarkos aprašo 18.3 punkto nuostata „tureti nuomojamas krantines (prieplaukas)“ susijusi su uosto naudojimu. Pagal Lietuvos Respublikos saugios laivybos istatymo 2 straipsnio 25 punkta uostas - teritorija (uosto žeme ir akvatorija), skirta laivams iplaukti ir išplaukti, stoveti, aptarnauti, kroviniams perkrauti, taip pat keleiviams aptarnauti. Konkreciai Klaipedos valstybinio juru uosto (uosto žemes, akvatorijos) naudojimo klausimai reglamentuoti specialiais teises aktais: Klaipedos valstybinio juru uosto istatymu bei pagal ji priimtais teises aktais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. sausio 14 d. isakymu Nr. 16, kuriuo patvirtinta tipine Klaipedos valstybinio juru uosto žemes nuomos sutartis, Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartimi. Sistemiškai analizuojant teises aktus, reglamentuojancius imoniu, teikianciu su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarka ir teises aktus, reglamentuojancius uosto (uosto žemes, akvatorijos, hidrotechniniu statiniu) naudojimo tvarka bei ivertinus analizuojamu klausimu aktualias Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Del valstybes materialiojo turto nuomos“ 3 punkto nuostatas, daro išvada, kad tvarkos aprašo 18.3 punkto nuostata neprieštarauja Lietuvos Respublikos strategine reikšme nacionaliniam saugumui turinciu imoniu ir irenginiu bei kitu nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiu imoniu istatymo 2 straipsnio 4 dalies nuostatoms.

50Pareiškejas negalejo ir negali buti atestuotas, nes jis neatitinka tvarkos aprašo 18.3 punkto, kuriuo nustatyti papildomi reikalavimai imonems, teikiancioms juru kroviniu krovimo paslaugas, t. y. tureti teise naudotis krantinemis (prieplaukomis) (hidrotechniniais irenginiais). Be to, Tvarkos aprašo 30 punktas nustato, kad, atsisakius atestuoti imone, pakartotinai i Administracija galima kreiptis bendra tvarka, ištaisius Administracijos nurodytus trukumus. Tokiu budu pareiškejas, ištaises nurodytus trukumus, t. y. nustatyta tvarka igijes teise naudotis krantinemis ir turedamas šia teise patvirtinancius dokumentus, turi teise tvarkos aprašo 30 punkto nustatyta tvarka kreiptis i Administracija del bendroves atestavimo. Atsižvelgiant i tai, pareiškejo prašymas panaikinti Administracijos atsisakyma išduoti imones atestavimo pažymejima juru kroviniu krovimo veiklai yra neteisetas ir nepagristas.

51Nurode, kad pareiškejas 2007 m. rugsejo 26 d. prašymu Nr. 702 kreipesi del imones atestavimo juru kroviniu krovimo veiklai, taciau dokumentu, irodanciu, kad atitinka tvarkos aprašo 18.3 punkto nuostatas, t. y. turi teise naudotis krantinemis (hidrotechniniais irenginiais), nepateike. Apie tai pareiškejas informuotas 2007 m. spalio 23 d. raštu Nr. 7.2(1.15)-S-1037, 2007 m. lapkricio 12 d. raštu Nr. 7.2(1.15)-S-1132, 2007 m. gruodžio 5 d. raštu Nr. 7.2(1.15)-S-1229 ir 2008 m. sausio 3 d. raštu Nr. 7.2(1.15)-S-2.

52Apeliacines instancijos teismo posedžio metu UAB „Koralitos“ atstovas paaiškino savo apeliacinio skundo argumentus, praše skunda patenkinti, o atsakovo apeliacini skunda atmesti.

53Atsakovo Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovas paaiškino savo apeliacinio skundo argumentus, praše apeliacini skunda patenkinti, o UAB „Koralita“ apeliacini skunda atmesti.

54Teiseju kolegija

konstatuoja:

55IV.

56UAB „Koralita“ apeliacinis skundas atmestinas, o Lietuvos saugios laivybos administracijos apeliacinis skundas tenkintinas.

57Bylos gincas yra del imones atestavimo, suteikiant teise verstis juru kroviniu krovimu. Atsakovas UAB „Koralita“ 2006 m. rugsejo 18 d. išdave imones atestavimo pažymejima

58Nr. 44/06, kuriame nurodyta, kad imone turi teise verstis juru kroviniu krovimu (nuosavo krovinio šaldytuve ir laive). Atestavimo pažymejimas UAB „Koralita“ buvo išduotas pagal pateikta UAB „Koralita“ 2006 m. liepos 20 d. prašyma. UAB „Koralita“ prašyme nurode, kad pageidauja gauti imones atestavimo pažymejima verstis juru kroviniu krovimu ir taip nurode, kad veikla vykdys nuosavo krovinio šaldytuve ir laive (VAGK bylos lap.43). Tokiu budu pareiškeja sutiko su vykdomos veiklos apimtimi ir šio apribojimo negincijo. Todel privalejo verstis tik ta veikla, kuriai buvo atestuota, tai yra vykdyti juru kroviniu krovima nuosavo krovinio šaldytuve ir laive. Jokie susitarimai su kitomis imonemis negali keisti pažymejime nurodytos veiklos apimties. Tokia nuostata kyla iš Aprašo 33 punkto, kuriuo nustatyta, kad atestuotu imoniu vadovai negali igalioti neatestuotu imoniu arba leisti neatestuotoms imonems (subrangovams) vykdyti atestavimo pažymejime nurodyta veikla.

59Imones atestavimo pažymejimo Nr. 44/06 absoliuciu negaliojimo pagrindu nera ir jo teisetumas gali buti gincijamas bendra tvarka. Taciau šioje byloje šalys pažymejimo išdavimo teisetumo negincija, todel nera pagrindo tirti jo teisetuma.

60Atsakovas, nustates, kad pareiškeja vykdo veikla, kuriai nera atestuota, turejo teise sustabdyti atestavimo pažymejimo galiojima. Pagal Aprašo 35.1 punkta atestuotos imones turi teise vykdyti atestavimo pažymejime nurodyta veikla. Pareiškeja atlikdama darbus, kuriems nebuvo atestuota, pažeide šio punkto reikalavima. Pažeidimo, padaryto 2007 m. liepos 31 d. vykdant krovos darbus iš laivo „Season Trader“ fakta, patvirtina VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcijos 2007 m. rugpjucio 1 d. raštas Nr. UD-11.1.3.2671 (VGK b.l.34) ir LKAB „Klaipedos smelte“ 2007 m. rugpjucio 1 d. raštas Nr. 02-02/3772 (VAGK b.l. 35). Pareiškeja taip pat savo pateiktoje laivo iškrovimo schemoje nurodo, kad vykdo krovos darbus iš laivo, o ne jo viduje (VAGK b.l. 118). Tokiu budu pareiškeja vykde krovos darbus, kuriems nebuvo atestuota, ir tuo pažeide leistinos veiklos ribas ir nesilaike Aprašo reikalavimu.

61Teiseju kolegija konstatuoja, kad atsakovas remdamasis Aprašo 37.2 punktu 2007 m. rugpjucio 7 d. isakymu Nr. V-111, sustabdydamas atestavimo pažymejimo galiojima, veike savo kompetencijos ribose, nustatyto pažeidimo metu tokia sankcija pritaikyta pagristai.

62Vyriausioji administraciniu gincu komisija palikdama pareiškejos skunda del ipareigojimo panaikinti 2007 m. rugpjucio 7 d. isakyma Nr. V-111, nenagrineta, nepagristai pripažino, kad pareiškeja praleido skundo padavimo termina. Pareiškeja pateike skunda Vyriausiajai administracinei gincu komisijai 2007 m. rugpjucio 27 d. ir praše ipareigoti atsakova panaikinti jo isakyma, priimta 2007 m. rugpjucio 7 d., todel ABTI 30 straipsnio 1 dalyje numatyto vieno menesio termino skundui paduoti del nurodyto isakymo nepraleido. Pirmosios instancijos teismas iš esmes pagristai šioje dalyje panaikino Vyriausiosios administraciniu gincu komisijos 2007 m. rugsejo 10 d. sprendima. Taciau šio sprendimo panaikinimo pagrindas yra ir netinkamas terminu skundui paduoti vertinimas.

63Remdamasi išdestytais argumentais teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas del 2007 m. rugpjucio 7 d. isakymo Nr. V-111 „Del UAB „Koralita“ atestavimo pažymejimo galiojimo sustabdymo“ panaikinimo keistinas ir pareiškejos skundas dalyje del isakymo panaikinimo atmestinas kaip nepagristas (ABTI 88 straipsnio 1 punktas).

64Pareiškeja šioje byloje praše ipareigoti atsakova išduoti UAB „Koralita“ atestavimo pažymejima juru kroviniu krovimui. Atsakovas turi teise atestuoti imone juru kroviniu krovimui jei imone atitinka teises aktu nustatytus reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taike teises aktus ir pripažino, kad paslaugu, susijusiu su saugia laivyba, teikima reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugios laivybos istatymo 38 straipsnis ir identiškos atestuojamos veiklos rušys nurodytos Aprašo 4 punkte. Pagristai pripažino, kad imonems, pretenduojancioms užsiimti minetomis atestuojamos veiklos rušimis, yra keliami bendrieji reikalavimai, kurie nustatyti Aprašo 10 punkte ir atskirai kiekvienai atestuojamos veiklos rušiai keliami dar papildomi reikalavimai, kurie aptariami Aprašo 11–21 punktuose.

65Aprašo 18.3 punkte itvirtinta, kad imonems, teikiancioms juru kroviniu krovimo paslaugas, yra privalu tureti nuomojamas krantines (prieplaukas).

66Teiseju kolegija vertina ar atsakovas pagristai pripažino, kad UAB „Koralita“ neatitinka 18.3 punkto reikalavimo, nes šiuo pagrindu buvo atsisakyta atestuoti imone.

67UAB „Koralita“ 2007 m. liepos 27 d. pateike prašyma atsakovui atestuoti ja juru kroviniu krovimui (VAGK b.l.6). Prašyme nera nurodyta kokie dokumentai buvo pateikti. Atsakovas 2007 m. rugpjucio 2 d. atsake UAB „Koralita“, kad imone nepateike dokumentu, patvirtinanciu imones atitikima Aprašo 18.3 punkto reikalavimui (VAGK b.l.7). UAB „Koralita“ 2007 m. rugpjucio 3 d. pakartotinai atsakovui pateike prašyma del atestavimo. Prašyme nenurode, kad teikia papildomus dokumentus (VAGK b.l. 8). Atsakovas 2007 m. rugpjucio 8 d. pakartotinai informavo pareiškeja, kad ji neatitinka Aprašo 18.3 punkto reikalavimo, nes neturi VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcijos leidimo naudotis krantinemis (VAGK b.l.9). Pareiškeja irodymu, paneigianciu šia išvada nepateike ir teismui.

68Apeliaciniame skunde nurodo, kad šis punktas yra nepagristas ir diskriminacinis imones atžvilgiu, nes ji nera istatyme numatyta kaip imone kuriai gali buti išnuomoti arba perduoti Klaipedos valstybinio juru uosto hidrotechniniai irenginiai ir krantines.

69Lietuvos Respublikos strategine reikšme nacionaliniam saugumui turinciu imoniu ir irenginiu bei kitu nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiu imoniu istatymo 1 straipsniu yra nustatyta šio istatymo paskirtis - nustatyti, kurios imones ir irenginiai (tarp ju ir steigtini) turi strategine reikšme nacionaliniam saugumui, kurie iš ju nuosavybes teise privalo priklausyti valstybei, o kuriuose iš ju (ir kokiomis salygomis) kapitalo dali gali sudaryti privatus nacionalinis bei europines ir transatlantines integracijos kriterijus atitinkantis užsienio kapitalas, paliekant sprendžiamaja galia valstybei, taip pat nustatyti kitas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbias imones. Šio istatymo 2 straipsnio 2 dalies 1 punktu nustatyta, kad strategine reikšme nacionaliniam saugumui turi šie valstybei nuosavybes teise priklausantys irenginiai: Klaipedos valstybinio juru uosto hidrotechniniai irenginiai, krantines, navigacijos keliai ir kanalai, navigaciniai irenginiai ir kiti infrastrukturos objektai. Istatymo 2 straipsnio 4 dalimi nustatyta, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodyti irenginiai turi nuosavybes teise priklausyti valstybei ir gali buti išnuomoti ir perduoti pagal panaudos sutarti arba perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikejimo teise tik šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms valstybes imonems ir 3 straipsnio 1 dalyje nurodytoms imonems.

70Pareiškeja nera istatymu pripažinta turinti teise valdyti, naudoti ir disponuoti Klaipedos valstybinio juru uosto hidrotechninius irenginius ir krantines. Tik istatymu leidejas turi teise keisti nustatyta imoniu saraša. Atsakovas, atestuodamas imone juru kroviniu krovimui, privalo vadovautis teises aktais nustatanciais jo kompetencija. Tvarkos aprašo 18.3 punktu yra igyvendinama Istatymo 2 straipsnio 4 dalies nuostata. Atsakovas nustates, kad pareiškeja neatitinka šiu reikalavimu pagristai atsisake ja atestuoti juru kroviniu krovimui.

71Taip pat nera pagrindo tirti ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 12 d. isakymo Nr. 3–313 „Del Imoniu, teikianciu su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos patvirtinimo 18.3 punkto reikalavimas imonems, teikiancioms juru kroviniu krovimo paslaugas tureti nuomojamas krantines (prieplaukas) neprieštarauja Lietuvos Respublikos strategine reikšme nacionaliniam saugumui turinciu imoniu ir irenginiu bei kitu nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiu imoniu istatymo 2 straipsnio 4 daliai, kuria nustatyta, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodyti irenginiai turi nuosavybes teise priklausyti valstybei ir gali buti išnuomoti ir perduoti pagal panaudos sutarti arba perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikejimo teise tik šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms valstybes imonems ir 3 straipsnio 1 dalyje nurodytoms imonems.

72Pareiškejos prašymas tirti teises akto atitikti istatymui grindžiamas tuo, kad jis diskriminuoja imone, taciau šis argumentas yra nepagristas. Istatymu leidejas nustate papildomus reikalavimus imonems bei irenginiams turintiems strategine reikšme nacionaliniam saugumui. Pareiškeja nera istatymo leidejo pripažinta imone turincia teise valdyti, naudoti ir disponuoti hidrotechninius irenginius ir krantines, todel ji negali konkuruoti su imonemis turinciomis tokia teise. Kartu pažymetina, kad Aprašo 18.3 punktas nediskriminuoja pareiškejos, nes toks reikalavimas yra skirtas visoms imonems pageidaujancioms verstis juru kroviniu krovimu.

73Remiantis išdestytais argumentais teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas šioje dalyje tinkamai vertino teises aktus, reguliuojancius ginco santykius, bei faktines ginco aplinkybes, prieme teiseta bei pagrista sprendima, atitinkanti ABTI 86 straipsnio reikalavimus.

74Esant šioms aplinkybems UAB „Koralita“ apeliacinis skundas atmestinas, Lietuvos saugios laivybos administracijos apeliacinis skundas tenkintinas.

75Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

76UAB „Koralita“ apeliacini skunda atmesti.

77Lietuvos saugios laivybos administracijos apeliacini skunda tenkinti.

78Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 22 d. sprendima del 2007 m. rugpjucio 7 d. isakymo Nr. V-111 „Del UAB „Koralita“ atestavimo pažymejimo galiojimo sustabdymo“ panaikinimo pakeisti ir pareiškejos skunda dalyje del isakymo panaikinimo atmesti kaip nepagrista.

79Kitoje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 22 d. sprendima palikti nepakeista.

80Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Indrei Mikaitei,... 3. dalyvaujant pareiškejo atstovui Gyciui Badarui, atsakovo atstovams Žibutei... 4. viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla... 5. Teiseju kolegija... 6. n u s t a t e:... 7. I.... 8. Pareiškeja UAB „Koralita“ kreipesi i teisma, prašydama panaikinti... 9. Pareiškeja paaiškino, kad pagal Lietuvos saugios laivybos administracijos... 10. Atsakovas Lietuvos saugios laivybos administracija su skundu nesutiko ir praše... 11. Atsiliepime i skunda nurode, kad 2007 m. rugpjucio 1 d. gavo Uosto kapitono... 12. Nr. UD-11.1.3-2671, pranešanti, kad 2007 m. liepos 31 d., apie 16.30 val. UAB... 13. II.... 14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gruodžio 22 d. sprendimu... 15. Teismas nustate, kad VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija 2007 m.... 16. Lietuvos saugios laivybos administracijos 2006 m. rugsejo 18 d. išduotame... 17. Remiantis minetomis teise normu nuostatomis, teismas padare išvada, kad tokios... 18. Teismas nustate, kad UAB „Koralita“ išduodant atestavimo pažymejima buvo... 19. Teismas nurode, kad paslaugu, susijusiu su saugia laivyba, teikima... 20. Teismas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. gruodžio 14 d.... 21. Teismas nustate, kad UAB „Koralita“ yra sudariusi prekiu saugojimo muitines... 22. 1999 m. kovo 2 d. isakymo Nr. 70 „Del Tipines Klaipedos valstybinio juru... 23. Kadangi UAB „Koralita“ neturi sudariusi su VI Klaipedos valstybinio juru... 24. Teismas nurode, kad Lietuvos Respublikos strategine reikšme nacionaliniam... 25. Teismas pažymejo, kad Lietuvos Aukšciausiasis Teismas 2007 m. birželio 22 d.... 26. Remiantis išdestytu, teismas padare išvada, kad Lietuvos Respublikos... 27. Kadangi pareiškeja nepateike išsamaus ir detalaus išlaidu apskaiciavimo, iš... 28. III.... 29. Pareiškeja UAB „Koralita“ pateike apeliacini skunda, kuriuo prašo... 30. Taip pat prašo ištirti ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m.... 31. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 32. 1. pirmosios instancijos teismo sprendimas negali buti laikomas pagristu, nes... 33. 2. Teismas be jokio teisinio pagrindo atmete pareiškejo prašyma - kreiptis i... 34. 3. Administraciniu bylu teisenos istatymo 111 straipsnio 2 dalyje nustatyta,... 35. 4. Teismo nustatytos aplinkybes neatitinka faktiniu aplinkybiu. 2006 m. kovo 16... 36. 5. Teismas neivertino byloje esancio UAB „Klaipedos šaldytuvu terminalas“... 37. 6. Visos aplinkybes ir salygos bei atsakovui pateikti dokumentai, kurios buvo... 38. Atsakovas Lietuvos saugios laivybos administracija pateike apeliacini skunda,... 39. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 40. 1. teismas neivertino to, kad Imoniu, teikianciu su saugia laivyba susijusias... 41. Nr. 48 „Del imoniu, teikianciu su saugia laivyba susijusias paslaugas,... 42. Administracija, vykdydama bendroves atestavima, vadovaudamasi savo kompetencija... 43. 2. atsakovas nurode, kad Administracijos direktoriaus 2007 m. rugpjucio 7 d.... 44. Pareiškeja UAB „Koralita“ su atsakovo apeliaciniu skundu nesutinka ir... 45. Atsiliepime i atsakovo apeliacini skunda nurode iš esmes tuos pacius... 46. Pažymejo, kad nuo 2008 m. kovo 7 d. isigaliojusioje naujoje Aprašo 18.3... 47. Apeliantas Lietuvos saugios laivybos administracija pagal savo nuostatus,... 48. Atsakovas Lietuvos saugios laivybos administracija su pareiškejos apeliaciniu... 49. Atsiliepime nurode, kad sutinka su teismo išvada, kad imoniu, teikianciu su... 50. Pareiškejas negalejo ir negali buti atestuotas, nes jis neatitinka tvarkos... 51. Nurode, kad pareiškejas 2007 m. rugsejo 26 d. prašymu Nr. 702 kreipesi del... 52. Apeliacines instancijos teismo posedžio metu UAB „Koralitos“ atstovas... 53. Atsakovo Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovas paaiškino savo... 54. Teiseju kolegija... 55. IV.... 56. UAB „Koralita“ apeliacinis skundas atmestinas, o Lietuvos saugios laivybos... 57. Bylos gincas yra del imones atestavimo, suteikiant teise verstis juru kroviniu... 58. Nr. 44/06, kuriame nurodyta, kad imone turi teise verstis juru kroviniu krovimu... 59. Imones atestavimo pažymejimo Nr. 44/06 absoliuciu negaliojimo pagrindu nera ir... 60. Atsakovas, nustates, kad pareiškeja vykdo veikla, kuriai nera atestuota,... 61. Teiseju kolegija konstatuoja, kad atsakovas remdamasis Aprašo 37.2 punktu 2007... 62. Vyriausioji administraciniu gincu komisija palikdama pareiškejos skunda del... 63. Remdamasi išdestytais argumentais teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 64. Pareiškeja šioje byloje praše ipareigoti atsakova išduoti UAB... 65. Aprašo 18.3 punkte itvirtinta, kad imonems, teikiancioms juru kroviniu krovimo... 66. Teiseju kolegija vertina ar atsakovas pagristai pripažino, kad UAB... 67. UAB „Koralita“ 2007 m. liepos 27 d. pateike prašyma atsakovui atestuoti ja... 68. Apeliaciniame skunde nurodo, kad šis punktas yra nepagristas ir... 69. Lietuvos Respublikos strategine reikšme nacionaliniam saugumui turinciu imoniu... 70. Pareiškeja nera istatymu pripažinta turinti teise valdyti, naudoti ir... 71. Taip pat nera pagrindo tirti ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005... 72. Pareiškejos prašymas tirti teises akto atitikti istatymui grindžiamas tuo,... 73. Remiantis išdestytais argumentais teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 74. Esant šioms aplinkybems UAB „Koralita“ apeliacinis skundas atmestinas,... 75. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 140... 76. UAB „Koralita“ apeliacini skunda atmesti.... 77. Lietuvos saugios laivybos administracijos apeliacini skunda tenkinti.... 78. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 22 d. sprendima del... 79. Kitoje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 22 d.... 80. Nutartis neskundžiama....