Byla I-457-609/2012
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Eglės Kiaurakytės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Dalios Gumuliauskienės ir Laimutės Jokubauskaitės, sekretoriaujant Vidai Rutkauskienei, dalyvaujant atsakovo Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo atstovui Augeniui Pranui Demeniui, trečiajam suinteresuotam asmeniui O.G., trečiųjų suinteresuotų asmenų O.G. ir S.E.G. atstovui advokatui Jonui Petrikui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Intractus“ patikslintą skundą atsakovui Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybės įmonei Registrų centrui, S.E.G., O.G. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Intractus“ prašo panaikinti atsakovo VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo 2012 02 14 sprendimą Nr. (4.6.10)RS-110 „Dėl nekilnojamojo daikto išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro“ ir įpareigoti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialą nagrinėti UAB „Intractus“ prašymą, patikslinti Nekilnojamojo turto registro duomenis - iš Nekilnojamojo turto registro išregistruoti patalpą - butą, kurio unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), kaip atskirą nekilnojamojo turto objektą.

3Patikslintame skunde (b.l. 16-19) nurodoma, jog 2011 05 10 pareiškėja įsigijo 308,32 kv.m. ploto pastatą (toliau - ir Pastatas), kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ir 2011 06 15 ir nuosavybės teisę į jį įregistravo viešajame registre. Pažymi, jog 2012 metų sausio mėnenį jai tapo žinoma, kad Pastate atskiru nekilnojamojo turto objektu yra suformuota ir įregistruota patalpa - butas (toliau - Butas), kurio unikalus Nr. ( - ). Nurodo, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nekilnojamieji daiktai formuojami padalijant Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį daiktą į atskirus nekilnojamuosius daiktus, todėl mano, jog viešajame registre įregistravus Butą, Pastatas taip pat turėjo būti įregistruotas atskiromis patalpomis, tačiau tokie veiksmai nebuvo atlikti ir pagal viešojo registro duomenis Pastato nuosavybės teisė niekada nebuvo perleidžiama dalimis. Paaiškina, jog kreipėsi į atsakovą, prašydama pakeisti kadastro duomenis ir iš Nekilnojamojo turto registro išregistruoti neaiškiais pagrindais įregistruotą Butą, kaip atskirą nekilnojamojo turto objektą. Tvirtina, jog ginčijamu 2012 02 14 sprendimu Nr. (4.6.10)RS-110 atsakovas nepagrįstai prašymo svarstymą atidėjo, remdamasi tuo, kad dėl ginčo patalpų Kretingos rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-90-325/2012. Mano, jog Kretingos rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla nesudaro pagrindo administracinės procedūros sustabdymui, nes ginčas teisme nesusijęs su prašymu. Mano, jog Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalis, reglamentuojanti administracinės procedūros sustabdymą, negali būti aiškinama plečiamai.

4Atsakovas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepime (b.l. 64-66) nurodė, jog su patikslinto skundo reikalavimais nesutinka ir prašo jų netenkinti, nes atsakovas pagrįstai vadovavosi Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 punkto nuostata ir administracinę procedūrą sustabdė. Paaiškino, jog pagal gyventojų registro duomenimis ginčo bute S.E.G. įregistruota nuo 1969 01 07, o O.G.- nuo 1987-05-14. Jų nuosavybės teisės nei į Pastatą, nei į Butą neįregistruotos. Pažymi, jog pareiškėja UAB „Intractus“ kreipėsi į Kretingos rajono apylinkės teismą, prašydama S.E.G. ir O.G. iškeldinti iš jai nuosavybės teise priklausančio Pastato. Mano, jog teisminis ginčas dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų iškeldinimo yra betarpiškai susijęs su duomenų apie Butą panaikinimu pagrindinio Pastato kadastro duomenų byloje ir Buto išregistravimu iš nekilnojamojo turto registro. Pažymi, jog tokias aplinkybes konstatavo ir VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, kuri nagrinėjo pareiškėjos skundą išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka.

5Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu prašo skundą atmesti atsiliepime į skundą išdėstytų argumentų pagrindu. Nurodė, jog Kretingos rajono apylinkės teisme išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-90-325/2012, UAB „Intractus“ ieškinys dėl O.G. ir S.E.G. iškeldinimo iš ginčo buto buvo atmestas. Teigia, jog Kretingos rajono apylinkės teisme yra iškelta nauja byla pagal S.E.G. pareiškimą dėl nuosavybės teisės į Butą įgijimo pagal įgyjamąją senatį. Mano, kad VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui patenkinus UAB „Intractus“ prašymą, netektų prasmės civiliniai ginčai. Pažymi, kad Pastatas nebuvo įregistruotas atskiromis patalpomis, nes savininkai su tokiu prašymu į atsakovą nesikreipė.

6Tretysis suinteresuotas asmuo O.G. ir trečiųjų suinteresuotų asmenų O.G. ir S.E.G. atstovas prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Mano, kad esant tokiam civiliniam teisiniam ginčui, atsakovas pagrįstai administracinę procedūrą sustabdė. Pažymėjo, kad ginčo butas 1965 metais buvo skirtas S.E.G. sutuoktiniui G.G., tačiau tokią aplinkybę patvirtinančių duomenų valstybės archyvuose nėra išlikę. Teigia, jog įsigydama Pastatą, pareiškėja turėjo žinoti, kokios apimties turtą įgyja.

7Konstatuojama.

8Nagrinėjamas administracinis ginčas kilo dėl atsakovo VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo 2012 02 14 sprendimo Nr. (4.6.10.)RS-110, kuriuo administracinė procedūra dėl prašymo išregistruoti nekilnojamąjį daiktą iš nekilnojamojo turto registro atidėta, teisėtumo.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja UAB „Intractus“ pagal 2011 05 10 varžytynių aktą Nr. 01 (b.l. 28) įsigijo administracinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

10Iš byloje esančio nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 35) matyti, jog pagal 2000 10 24 atliktus kadastinius matavimus nekilnojamojo turto registre (registro Nr. 44/560273) yra įregistruotas nekilnojamasis daiktas- butas, kurio unikalus Nr. ( - ).

11Manydama, jog pareiškėja yra viso Pastato savininkė ir atskiras nekilnojamojo turto objektas - Butas, viešajame registre įregistruotas nepagrįstai, 2012 01 27 pareiškėja kreipėsi į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą, prašydama pakeisti kadastro duomenis ir iš Nekilnojamojo turto registro Butą, kaip atskirą nekilnojamojo turto objektą, išregistruoti.

12Ginčijamu 2012 02 14 sprendimu Nr. (4.6.10.)RS-110 (b.l. 26) pareiškėjos prašymo svarstymas atidėtas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, administracinė procedūra sustabdyta iki teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-90-325/2012.

13VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2012 03 26 sprendimu Nr. 85 (b.l. 21,22) 2012 02 14 VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo sprendimą Nr. (4.6.10.)RS-110 paliko nepakeistu.

14Prašymų įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarka reglamentuota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 26 straipsnyje. Šio straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyta, jog iš nagrinėjęs prašymą, teritorinio registratoriaus įgaliotas darbuotojas gali priimti sprendimą sprendimo priėmimą atidėti dėl aplinkybių, kurios trukdo nekilnojamojo turto registre įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus. Šiame sprendime teritorinio registratoriaus įgaliotas darbuotojas nustato ne ilgesnį kaip vieno mėnesio terminą aplinkybėms, trukdančioms įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, pašalinti.

15Administracinės procedūros sustabdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnyje reglamentuota skundų nagrinėjimo tvarką ir terminai, o šio straipsnio 4 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai paaiškėja, jog pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui.

16Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis nustatyta, jog Kretingos rajono apylinkės teisme yra išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-90-325/2012 dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų ir 2012 04 10 teismo sprendimu ieškovės UAB „Intractus“ ieškinys atsakovams O.G. ir S.E.G. atmestas. Nustatyta, jog UAB „Intractus“ apeliacinis skundas dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2012 04 10 sprendimo panaikinimo yra priimtas Klaipėdos apygardos teisme. Nors nustatyta, jog Butas yra pareiškėjai UAB „Intractus“ nuosavybės teise priklausančiame Pastate, pareiškėjos nuosavybės teisė į jį nėra įregistruota. Kadangi vindikaciniu ieškiniu dėl O.G. ir S.E.G. iškeldinimo iš Buto pareiškėja gina savo, kaip teisėtos daikto savininkės, teises, laikytina, jog tik išsprendus civilinį ginčą, susijusį su asmenų, registruotų ginčo bute, teisėmis, būtų galima nagrinėti pareiškėjos prašymą dėl ginčo buto išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro.

17Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, jog administracinės procedūros sustabdymas ginčo sprendime nurodytu pagrindu iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalies nuostatas, todėl atsakovės 2012 02 14 sprendimas Nr. (4.6.10)RS-110 „Dėl nekilnojamojo daikto išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro“ laikytinas teisėtu.

18Kadangi yra pripažinta, jog atsakovo sprendimas, kuriuo administracinė procedūra, susijusi su pareiškėjos UAB „Intractus“ prašymu išregistruoti nekilnojamąjį daiktą- butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), iš Nekilnojamojo turto registro nagrinėjimu yra sustabdyta pagrįstai, skundo reikalavimas įpareigoti atsakovą nagrinėti pareiškėjos prašymą patikslinti nekilnojamojo turto registro duomenis- iš nekilnojamojo turto registro išregistruoti patalpą- butą, kurio unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), kaip atskirą nekilnojamojo turto objektą laikytinas nepagrįstu, todėl netenkintinas.

19Išdėstytų aplinkybių pagrindu pareiškėjos UAB „Intractus“ skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

20Trečiųjų suinteresuotų asmenų O.G. ir S.E.G. atstovas prašo priteisti atstovavimo išlaidas. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau- ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog jeigu išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ir apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą.

21Rašytiniai bylos įrodymai (b.l. 99,101) patvirtina, kad byloje tretiesiems suinteresuotiems asmenims S.E.G. ir O.G. Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 07 13 sprendimų Nr. (1.31)-TPA-1081-12 ir Nr. (1.31)-TPA-1082-12 pagrindu buvo teikiama valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba (apmokant 100 procentų išlaidų), kurią teikti paskirtas advokatas Jonas Petrikas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 99 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad valstybinės teisinės pagalbos išlaidos valstybei atlyginamos pagal šio kodekso 96 straipsnyje nustatytas taisykles. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, jeigu ieškinys atmestas, bylinėjimosi išlaidos išieškomos į valstybės biudžetą iš ieškovo, kuris nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo neatleistas.

22Pateikta 2012 07 30 pažyma „Dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų“ Nr. 4.26.-TPI-492, patvirtina, kad dėl trečiųjų asmenų S.E.G. ir O.G. atstovavimo Lietuvos valstybė patyrė 244,15 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Kadangi už advokato atsiliepimo į patikslintą skundą surašymą ir atstovavimą teismo posėdyje paskaičiuota 244,15 Lt suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 04 02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) rekomenduojamo priteisti maksimalaus išlaidų dydžio (8.2, 8.18 punktas), 244,15 Lt patirtų išlaidų suma Lietuvos valstybei priteistina iš pareiškėjos.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-88 straipsniais, 44 straipsnio 5 dalimi, 45 straipsniu teismas

Nutarė

24skundą atmesti kaip nepagrįstą.

25Priteisti iš UAB „Intractus“ 244,15 Lt (du šimtus keturiasdešimt keturis litus, 15 ct) išlaidų susijusių su bylos nagrinėjimu, į valstybės pajamas.

26Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja UAB „Intractus“ prašo panaikinti atsakovo VĮ Registrų... 3. Patikslintame skunde (b.l. 16-19) nurodoma, jog 2011 05 10 pareiškėja... 4. Atsakovas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepime (b.l. 64-66)... 5. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu prašo skundą atmesti atsiliepime į... 6. Tretysis suinteresuotas asmuo O.G. ir trečiųjų suinteresuotų asmenų O.G.... 7. Konstatuojama.... 8. Nagrinėjamas administracinis ginčas kilo dėl atsakovo VĮ Registrų centras... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja UAB „Intractus“ pagal 2011 05... 10. Iš byloje esančio nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 11. Manydama, jog pareiškėja yra viso Pastato savininkė ir atskiras... 12. Ginčijamu 2012 02 14 sprendimu Nr. (4.6.10.)RS-110 (b.l. 26) pareiškėjos... 13. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija... 14. Prašymų įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių... 15. Administracinės procedūros sustabdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 16. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis nustatyta, jog... 17. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, jog administracinės... 18. Kadangi yra pripažinta, jog atsakovo sprendimas, kuriuo administracinė... 19. Išdėstytų aplinkybių pagrindu pareiškėjos UAB „Intractus“ skundas... 20. Trečiųjų suinteresuotų asmenų O.G. ir S.E.G. atstovas prašo priteisti... 21. Rašytiniai bylos įrodymai (b.l. 99,101) patvirtina, kad byloje tretiesiems... 22. Pateikta 2012 07 30 pažyma „Dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų“... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 25. Priteisti iš UAB „Intractus“ 244,15 Lt (du šimtus keturiasdešimt keturis... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...