Byla 2-188-730/2012
Dėl nuostolių priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, viešame teismo posėdyje, sekretoriaujant Simonai Šukytei, Sandrai Žiobakaitei, vertėjaujant Vidai Rimkienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Pempininkų valdos“ atstovams M. Š., A. R., atsakovams T. K., O.K. civilinėje pagal ieškovo UAB „Pempininkų valdos“ ieškinį atsakovams T. K., O.K. dėl nuostolių priteisimo

Nustatė

2byloje buvo nagrinėjamas patikslintas ieškovo ieškinys, kurio jis reiškė reikalavimus priteisti iš atsakovų solidariai 714,53 Lt skolos už suteiktas paslaugas, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teismo iki teismo sprendimo įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas – 68,00 Lt žyminio mokesčio, 3,00 Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą, 2,90 Lt už Gyventojų registro tarnybos išrašą, 181,50 Lt išlaidų teisinei pagalbai. Reikalavimų pagrindu nurodytos aplinkybės, kad atsakovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ). Ieškovas iki 2009-10-01 teikė namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovai netinkamai vykdė prievolę sumokėti eksploatacijos ir administravimo paslaugų išlaidas, todėl ieškovui padaryti 714,53 Lt nuostolių (b.l. 3-5, 56-69).

3Atsakovai, rengiantis bylos nagrinėjimui teisme, su ieškiniu nesutiko, pateiktas atsiliepimas. Nesutikimo su ieškiniu motyvais nurodytos aplinkybės, kad atsakovai nuo 2000 metų nebuvo sudarę su ieškovu sutarties dėl paslaugų teikimo, nes ieškovas netinkamai teikė savo paslaugas. Atsakovai yra sumokėję visus mokesčius už komunalines paslaugas. Ieškovas kitų nurodytų paslaugų neteikia, namo išlaikymo išlaidos yra dengiamos namo gyventojų, kurie savarankiškai kaupia grynuosius pinigus remontui, išrenka darbų vykdytoją, dalį namo priežiūros darbų atlieka patys, todėl atsakovai neturi pareigos mokėti kaupiamųjų įmokų, atsakovai nemokėjo tik kaupiamųjų įmokų. Dokumentuose nenurodyta kokius darbus ir kokiomis kainomis ieškovas suteikė namo gyventojams, todėl už kitas ieškovo paslaugas atsakovai nesutinka mokėti (b.l. 30-31, 39-42, 87).

4Nagrinėjant bylą iš esmės ieškovo atstovai ieškinį palaikė, paaiškino ieškinyje nurodytas aplinkybes. Nagrinėjant bylą atsakovai su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Byloje nustatytos teisiškai reikšmingos faktinės aplinkybės. Atsakovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso 27,38 kv.m. butas, esantis ( - ) (b.l. 12-13). Ieškovas laikotarpiu nuo 2005-04-14 iki 2009-10-01 buvo namo, esančio ( - ), administratoriumi pagal 2005-04-14 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. AD1-609 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pempininkų valdos“ paskyrimo Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“. Atsakovai ir ieškovas nebuvo pasirašę pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų mokėjimo sutarties (b.l. 32). Atsakovams už laikotarpį nuo 2004 metų rugsėjo mėnesio iki 2009 metų spalio mėnesio yra paskaičiuotas 714,53 Lt įsiskolinimas už paslaugas (b.l. 15-16, 78-80). 2004-09-28 buvo priimtas namo, esančio ( - ), gyventojų sprendimas kaupti įmokas bendrojo naudojimo objektų remonto ir atnaujinimo darbams, nustatant mokesčio dydį po 0,3 Lt už m 2 žiemos sezono metu, po 0,50 Lt m2 vasaros sezono metu, kuriame dalyvavo atsakovė T. K. (b.l. 94-98).

7Teismo nuomone, svarbu išskirti, kad bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimo ir priežiūros išlaidas sudaro trys išlaidų grupės (LAT 2010-04-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2010). Tai – turto administravimo išlaidos (CK 4.84 straipsnio 4 dalis), namui išlaikyti ir išsaugoti būtinos išlaidos (CK 4.82 straipsnio 3 dalis) ir su buto naudojimu susijusios asmeninės išlaidos (pavyzdžiui, išlaidos šiukšlėms išvežti, elektros energijai ir pan.).

8Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 5 dalis).

9Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifiką lemia, kad įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo.

10Formuojama teismų praktika, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (LAT 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003, LAT 2003 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2003) ir kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti (LAT 2009-11-27 nutartis byloje Nr. 3K-7515/2009).

11CK 4.83 straipsnio 4 dalis nustato šios taisyklės, tai yra bendraturčių pareigos proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti, išimtį, pagal kurią butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad išlaidas, kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, galima atsisakyti mokėti esant dviem sąlygoms: a) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimtas sprendimas ir b) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų.

12Šie reikalavimai nustatyti Statybos įstatyme, aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai (toliau – Reglamentas, redakcija galiojusi iki 2011-01-07). Nurodytas Reglamentas apibrėžė gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus (1 punktas), yra privalomas gyvenamųjų namų savininkams (bendraturčiams), daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, fiziniams asmenims, įgaliotiems valdyti ir prižiūrėti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus pagal namo patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį, ir t. t. (2 punktas). Pagal Reglamento 11 punktą privalomų reikalavimų visumą sudaro: 1) reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo konstrukcijas ir inžinerinių sistemų savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo; gaisrinės saugos; higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; saugaus naudojimo; apsaugos nuo triukšmo; energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo (11.1-11.1.6 papunkčiai); 2) reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad: patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto kadastre; būtų išlaikyta estetiška namo ir jo aplinkos išvaizda; būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos (11.2-11.2.3 papunkčiai).

13Administravimas – tai asmens, kuris administruoja kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantį turtą, veikla (CK 4.236 straipsnio 1 dalis). Detaliau administravimo sąvoka yra reglamentuojama Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose (patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603, (toliau Nuostatai). Pagal Nuostatų 4 punktą pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Administratorius, įgyvendindamas pagrindinį uždavinį, atlieka funkcijas, nustatytas Nuostatų 5.1–5.11 punktuose.

14Administravimas nustatomas teismo nutartimi, įstatymu arba sandoriu, CK numatytais – gali būti nustatomas administraciniu aktu (CK 4.236 straipsnio 2 dalis), o turto administratoriumi gali būti fizinis ar juridinis asmuo, kuriam teisės aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas (CK 4.237 straipsnio 1 dalis). Turto administravimo nustatymas vienas iš bendrosios dalinės nuosavybės teisių įgyvendinimo būdų.

15Įstatyme nustatyti atvejai, kada yra galimas butų ir kitų patalpų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas (toliau – administravimas): 1) butų ar kitų patalpų savininkams neįsteigus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudarius jungtinės veiklos sutarties; 2) bendriją likvidavus ar nutraukus jungtinės veiklos sutartį (CK 4.84 straipsnio 1 dalis).

16Asmuo, administruojantis turtą be teisinio pagrindo, neturi teisės į atlyginimą (Lietuvos Respublikos CK 4.238 straipsnio 4 dalis).

17Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, teisiniams argumentams, remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, įvertinant prašomų priteisti išlaidų pobūdį, pripažįstama, kad ieškovas iš atsakovų reikalauja atlyginti dviejų rūšių išlaidas už laikotarpį nuo 2004 metų rugsėjo mėnesio iki 2009 metų spalio mėnesio (b.l. 15-16, 78-80), kurias sudaro: administravimo išlaidos ir namui išlaikyti ir išsaugoti būtinos išlaidos (eksploatavimo, šilumos ūkio eksploatavimo, lifto eksploatavimo, teritorijų, laiptinių valymas, šiukšlių išvežimas, kaupiamosios lėšos).

18Vertinant ieškovės, atsakovų pateiktus rašytinius įrodymus apie išlaidų mokėjimą (skolų valdymo ataskaitas, atsakovų atsiskaitymo knygeles (b.l. 15-16, 35, 78-80)), pripažįstama, kad atsakovai nurodytu laikotarpiu nemokėjo dalies tiek administravimo, tiek namui išlaikyti ir išsaugoti būtinų išlaidų, atsakovai neįrodė aplinkybių, pagrindžiančių, jog jie nemokėjo tik kaupiamųjų įmokų. Remiantis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, buvo priimtas gyventojų sprendimas kaupti įmokas bendrojo naudojimo objektų remonto ir atnaujinimo darbams, nustatant mokesčio dydį po 0,3 Lt už m 2 žiemos sezono metu, po 0,50 Lt m2 vasaros sezono metu, kas esant atsakovų buto plotui - 27,38 m2 sudaro atitinkamai 8,21 Lt ir 13,61 Lt. Tačiau atsakovai sumokėdami išlaidas sumokėdavo kitokio dydžio sumas (pvz. 2007 metų spalio mėnesį 12,61 Lt (40,95 Lt – 27,41 Lt), 2009 metų gegužės mėnesį 20,51 Lt (40,50 Lt-19,99 Lt)). Atsakovai laikotarpiu nuo 2005 liepos mėnesio iki 2007 metų sausio mėnesio, kai kaupiamosios įmokos nebuvo priskaičiuotos visiškai, taip pat sumokėdavo tik dalį jiems priskaičiuotų išlaidų (b.l. 15-16). Todėl teismas laiko nepagrįstu atsakovų argumentą, jog jie nemokėjo tik kaupiamųjų įmokų, kurių, jų nuomone, neturėjo pareigos mokėti.

19Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, jog ieškovas buvo atsakovams priklausančio turto administratoriumi nuo 2005-04-14, atsakovai ieškovo skyrimo turto administratoriumi teisėtumo neginčijo, ieškovas vykdė atsakovams priklausančio turto administravimą, atsakovai įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, jog ieškovas neįvykdė jam, kaip administratoriui, nustatytų pareigų, nepateikė (Nuostatų 4, 5.1–5.11 punktai), pripažįstama, jog ieškovas turi teisę į administravimo išlaidų atlyginimą (CK 4.84 straipsnio 4 dalis).

20Vertinant ieškovo prašomas priteisti namui išlaikyti ir išsaugoti būtinas išlaidas (eksploatavimo, šilumos ūkio eksploatavimo, lifto eksploatavimo, teritorijų, laiptinių valymas, šiukšlių išvežimas), išskyrus, kaupiamąsias įmokas, teismo nuomone, tai yra išlaidos būtinos privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įvykdymo užtikrinimui (11.2-11.2.3., 11.2-11.2.3 papunkčiai), todėl atsakovų sutikimas, sutarties sudarymas, yra nereikalingas ir atsakovai turėjo pareigą proporcingai jiems priklausančiai nuosavybės daliai jas mokėti, paties šių išlaidų dydžio atsakovai neginčijo (CK 4.82 straipsnio 3 dalis).

21CK 4.85 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pagrindinė bendrojo naudojimo objektų valdymo taisyklė: sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir naudojimo teisių įgyvendinimo balsų dauguma grindžiamas bendraturčių lygiateisiškumo ir solidarumo bei demokratijos principais, preziumuojant, kad daugumos valia reiškia normaliai atidžių, protingu ir tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą. Bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitu patalpų savininkams (LAT 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009).

22Nuostatų 87 punktas nustato, jog administratorius turi teisę kiekvieną mėnesį skaičiuoti kaupiamąsias įmokas – vadovaudamasis patalpų savininkų susirinkimo ar balsavimo raštu sprendimu dėl lėšų kaupimo namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, jų naudojimo tvarkos ir kaupiamųjų įmokų dydžio. Vertinant, jog remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, buvo priimtas namo gyventojų susirinkime sprendimas mokėti kaupiamąsias įmokas, atsakovė T. K. šiame susirinkime dalyvavo, priimti bendraturčių sprendimai galioja visiems gyvenamųjų patalpų savininkams, atsakovai įstatymų nustatyta tvarko šio sprendimo neapskundė, todėl darytina išvadai, kad dalies ginčo laikotarpiu atsakovai turėjo pareigą mokėti kaupiamąsias įmokas (CK 4.82 straipsnio 3 dalis, 4.83 straipsnio 4 dalis). Atsakovai kaupiamųjų įmokų dydžio neginčijo. Iš ieškovo pateiktų valdymo skolos ataskaitų matyti, kad tam tikrais laikotarpiais kaupiamosios įmokos atsakovams nebuvo skaičiuojamos, kitu laikotarpiu jos buvo skaičiuojamos didesnio dydžio, teismas sutinka su ieškovo atstovų argumentu, kad toks įmokų dydis buvo paskaičiuotas, kad būtų apmokėtos įmokos už laikotarpį, kurį jos nebuvo skaičiuojamos (b.l. 15-16, 78-80)),

23Tačiau pripažįstama, jog ieškovas nepagrįstai reikalauja iš atsakovų administravimo išlaidų ir išlaidų būtinų namui išlaikyti ir išsaugoti už laikotarpį nuo 2004 metų rugsėjo mėnesio iki 2005 metų gegužės mėnesio, kadangi namo, kurio bendraturčiai yra atsakovai, administratoriumi ieškovas buvo paskirtas 2005-04-14, todėl išlaidos už šį laikotarpį, kurios sudaro 90,51 Lt, nepriteistinos (714,53 Lt – 90,51 Lt, b.l. 15-16, 78-80).

24Esant tokioms aplinkybėms, jog teismo nuomone, atsakovai laikotarpiu nuo 2005 metų gegužės mėnesio iki 2009 metų spalio mėnesio turėjo pareigą mokėti administravimo išlaidas ir išlaidas būtinas namui išlaikyti ir išsaugoti, tarp jų kaupiamąsias įmokas, iš atsakovų solidariai priteistina 624,02 Lt išlaidų (CK 3.109, 6.6, 4.83, 4.84, 4.85 straipsniai).

25Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

26Iš atsakovų proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui, valstybei (CPK 93, 96 straipsniai).

27Byloje yra rašytiniai įrodymai apie ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas – 68,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 8), 181,50 Lt procesinių dokumentų rengimo išlaidų (b.l. 6, 9-10), 3,00 Lt išlaidų už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir išrašą (b.l. 23 -26), 2,90 Lt už Gyventojų registro tarnybos vieną išrašą (b.l. 19-22), 219,06 Lt vertimo išlaidų (b.l. 81-83), iš viso 474,46 Lt. Atsižvelgiant, jog ieškovo patenkinta reikalavimų dalis sudaro 87 procentai, todėl iš atsakovų lygiomis dalimis, apvalinant priteistina po 206,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (474,46 Lt × 87%÷2=206,00 L). Taip pat iš atsakovų lygiomis dalimis proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos (išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu) valstybei (13,50 Lt × 87%÷2=6,00 Lt).

28Įrodymų apie atsakovų turėtas bylinėjimosi išlaidas nėra.

29Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas

Nutarė

30tenkinti ieškinį iš dalies.

31Priteisti iš atsakovų T. K. ir O.K. solidariai ieškovui UAB „Pempininkų valdos“ 624,02 Lt (šešis šimtus dvidešimt keturis Lt 02 ct) nuostolių.

32Priteisti iš atsakovų T. K. ir O.K. po 206,00 Lt (du šimtus šešis Lt 00 ct) iš kiekvieno ieškovui UAB „Pempininkų valdos“ bylinėjimosi išlaidų.

33Priteisti iš atsakovų T. K. ir O.K. po 6,00 Lt (šešis Lt 00 ct) iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų valstybei.

34Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, viešame... 2. byloje buvo nagrinėjamas patikslintas ieškovo ieškinys, kurio jis reiškė... 3. Atsakovai, rengiantis bylos nagrinėjimui teisme, su ieškiniu nesutiko,... 4. Nagrinėjant bylą iš esmės ieškovo atstovai ieškinį palaikė, paaiškino... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Byloje nustatytos teisiškai reikšmingos faktinės aplinkybės. Atsakovams... 7. Teismo nuomone, svarbu išskirti, kad bendrosios dalinės nuosavybės... 8. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios... 9. Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifiką lemia, kad... 10. Formuojama teismų praktika, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios... 11. CK 4.83 straipsnio 4 dalis nustato šios taisyklės, tai yra bendraturčių... 12. Šie reikalavimai nustatyti Statybos įstatyme, aplinkos ministro 2002 m.... 13. Administravimas – tai asmens, kuris administruoja kitam asmeniui nuosavybės... 14. Administravimas nustatomas teismo nutartimi, įstatymu arba sandoriu, CK... 15. Įstatyme nustatyti atvejai, kada yra galimas butų ir kitų patalpų... 16. Asmuo, administruojantis turtą be teisinio pagrindo, neturi teisės į... 17. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, teisiniams argumentams, remiantis... 18. Vertinant ieškovės, atsakovų pateiktus rašytinius įrodymus apie išlaidų... 19. Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, jog ieškovas buvo... 20. Vertinant ieškovo prašomas priteisti namui išlaikyti ir išsaugoti būtinas... 21. CK 4.85 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pagrindinė bendrojo naudojimo objektų... 22. Nuostatų 87 punktas nustato, jog administratorius turi teisę kiekvieną... 23. Tačiau pripažįstama, jog ieškovas nepagrįstai reikalauja iš atsakovų... 24. Esant tokioms aplinkybėms, jog teismo nuomone, atsakovai laikotarpiu nuo 2005... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 26. Iš atsakovų proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai... 27. Byloje yra rašytiniai įrodymai apie ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas... 28. Įrodymų apie atsakovų turėtas bylinėjimosi išlaidas nėra.... 29. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260... 30. tenkinti ieškinį iš dalies.... 31. Priteisti iš atsakovų T. K. ir O.K. solidariai ieškovui UAB „Pempininkų... 32. Priteisti iš atsakovų T. K. ir O.K. po 206,00 Lt (du šimtus šešis Lt 00... 33. Priteisti iš atsakovų T. K. ir O.K. po 6,00 Lt (šešis Lt 00 ct) iš... 34. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...